; IMK12 Rysunek techniczny i grafika komputerowa
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

IMK12 Rysunek techniczny i grafika komputerowa

VIEWS: 0 PAGES: 3

 • pg 1
									Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia                             Kod:   IMK12


                    KARTA PRZEDMIOTU

           Rysunek techniczny i grafika komputerowa
              Technical drawing and computer graphic
                   Typ przedmiotu: obowi zkowy

1. Godziny zaj    w semestrze wg planu studiów

         Semestr    W            L     P    punkty ECTS
           II     -      -      -    15Z        2
           III     -      -      -    30 Z       3
           IV     -      -      -    30 Z       3

2. Przedmioty wprowadzaj ce
Geometria wykre lna, Technologia informacyjna, Metrologia

3. Zało enia i cele przedmiotu
Zapoznanie z tre ciami kształcenia w zakresie grafiki wektorowej i rzutów prostok tnych. Praktyczne wykorzystanie
rzutowania prostok tnego, jako formy zapisu konstrukcji. Tworzenie płaskiej dokumentacji konstrukcyjnej w postaci
rysunków wykonawczych i zło eniowych. Poznanie modeli przestrzennych w oparciu o system AutoCAD.
Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów umiej tno ci w zakresie prawidłowego tworzenia i
czytania rysunku technicznego oraz przygotowanie do samodzielnej pracy w systemie AutoCAD, wspomagaj cym
generowanie dokumentacji rysunkowej i budowanie modeli przestrzennych. Tematyka zaj powinna pozwoli
studentom zda pozytywnie egzamin ECDL CAD, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne.

4. Metody dydaktyczne
Przedmiot b dzie realizowany w formie zaj projektowych w wymiarze 15 lub 30 godzin w semestrze przez trzy
semestry studiów stacjonarnych I stopnia. Ka dy student na zaj ciach b dzie pracował przy pojedynczym stanowisku
komputerowym w grupach wiczeniowych o liczebno ci nie przekraczaj cej 15 osób na jednego prowadz cego
zaj cia.
Prowadz cy zaj cia maj mo liwo wspomagania procesu dydaktycznego rzutnikiem, projektorem multimedialnym
i instrukcjami do wicze .

5. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Obecno za zaj cia projektowych jest obowi zkowa i b dzie mo liwo odrobienia tylko jednego wiczenia na
zaj ciach poprawkowych, które s przewidziane na ko cu semestru.
W ka dym semestrze b d przeprowadzone kolokwia zaliczeniowe, w postaci testów teoretycznych i wykonania
rysunków projektowych. Ocena ko cowa b dzie redni arytmetyczn z ocen cz stkowych (z teorii i z projektów).
W ocenie ko cowej uwzgl dniana jest tak e obecno i aktywno studentów na zaj ciach projektowych w danym
semestrze.
Osoby posiadaj ce certyfikat ECDL CAD mog by zwolnione z praktycznej (projektowej) cz ci zaj w semestrze

                          2009                            1/3
Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia                           Kod:   IMK12


II, ale obowi zuje ich test teoretyczny.

6. Tre ci programowe

  6.1. Wykłady                                    sem.   ……


  6.2.  wiczenia audytoryjne                            sem.   ……


  6.3.  wiczenia laboratoryjne                           sem.   ……


  6.4.  wiczenia projektowe                             sem.   II – IV
Semestr II
Zaj cia wst pne: plan i organizacja zaj , regulamin pracowni komputerowej, rygory zaliczeniowe; Mo liwo ci
rysunkowe AutoCAD-a;
Rysowanie w oparciu o menu ikonowe; Podstawowe prymitywy: linia, okr g, prostok t, wielobok; Współrz dne
bezwzgl dne, wzgl dne i biegunowe.
Tryby lokalizacji. AutoCAD - podstawowe konstrukcje geometrii płaskiej: punkty przeci cia, proste równoległe,
prostopadłe;
Polecenia edycyjne – przesuni cia, kopiowanie, obroty, szyki, skalowanie. AutoCAD: Rzuty Monge’a: punkty
wspólne, przeniesienia i powinowactwo, obroty i kłady.
Zasady tworzenia rzutów w rysunku technicznym. Arkusze rysunkowe – zasadniczy, podstawowe i pochodne. Rodzaje
linii. Tworzenie i wykorzystanie warstw w AutoCAD-zie, wczytywanie rodzajów linii.
AutoCAD: Rzuty aksonometryczne. Odtwarzanie rzutów Monge’a z rzutów aksonometrycznych. Tworzenie rzutów
prostok tnych w oparciu o modele 3D i rysunki aksonometryczne.
Kolokwium zaliczeniowe (test i rysunek).
Semestr III
Widoki i przekroje – rodzaje, oznaczenia na rysunku technicznym.
Pismo techniczne i tabliczki rysunkowe.
AutoCAD: tworzenie i modyfikacja stylów tekstu.
Wymiarowanie - zasady wymiarowania.
AutoCAD: style wymiarowania.
Pliki prototypowe do rysunku wykonawczego.
Rysunek wykonawczy detali (wał, piasta, inne elementy).
Kolokwium zaliczeniowe (test i rysunek).
Grafika przestrzenna - AutoCAD: Zasady pracy z modelami 3D.
Korzystanie z wielu rzutni. Widoki i tryby cieniowania. Globalny i lokalny układ współrz dnych LUW.
Modele kraw dziowe i powierzchniowe – przej cie od 2D do 2,5D oraz do 3D.
Wykorzystanie standardowych prymitywów bryłowych.
Bryły zło one: boolowskie operacje 3D. Edycja 3D.
Regiony. Budowa brył poprzez wyci ganie i obrót.
Kolokwium zaliczeniowe (test i model przestrzenny).
Semestr IV
Powtórzenie wiadomo ci z zakresu wymiarowania.
                           2009                         2/3
Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia                               Kod:   IMK12


Tolerowanie wymiarów (odchyłki i tolerancje symbolowe).
AutoCAD - style wymiarowania do tolerowania wymiarów.
Tolerowanie kształtu i poło enia. Chropowato powierzchni.
AutoCAD: bloki z atrybutami – znaki chropowato ci i tolerancji.
Rysunek wykonawczy detalu o zło onych kształtach.
Kolokwium zaliczeniowe (test i rysunek).
Poł czenia maszynowe i ich zapis w rysunku technicznym.
Rysunek zło eniowy – tabelka i wykaz detali.
Poł czenia nierozł czne (spawane, nitowane, zgrzewane).
Zł cza gwintowe. Wpusty, wielowypusty i ło yska. Uproszczenia rysunkowe i schematy.
Rysunki wykonawcze typowych elementów maszyn: koła z bate, spr yny, korpusy.
Schematy rysunkowe.
Kolokwium zaliczeniowe (test i rysunek).

7. Wykaz literatury podstawowej
  1.  Rysunek techniczny maszynowy - T. Dobrza ski, WNT, 2005;
  2.  Zbiór zada z rysunku technicznego maszynowego - Z.Lewandowski, PWN, 2002;
  3.  Zbiór zada z rysunku technicznego - J. Bajkowski (pr. zbiorowa), Wydawnictwa Politechniki W-Wskiej,
     1993;
  4.  AutoCAD 2000PL. Pierwsze kroki - A. Piko , HELION 2000;
  5.  wiczenia z programu AutoCAD - J. Graf, MIKOM 1998

8. Wykaz literatury uzupełniaj cej
  1.  Podstawy zapisu konstrukcji - J. Bajkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki W-Wskiej, 2005;
  2.  Grafika In ynierska z wykorzystaniem metod CAD – J. Mazur, K. Kosi ski, K. Polakowski, Oficyna
     Wydawnicza Politechniki W-Wskiej, 2004;
  3.  wiczenia z programu AutoCAD 14PL - J. Graf, MIKOM 1998;
  4.  Rysunek Techniczny. wiczenia z AutoCAD-a 14PL - A. W. Kaniewscy, MIKOM 1999;
  5.  Zapis konstrukcji – zadania, I. Rydzanowicz, WNT, 1995

9. Nazwiska osób prowadz cych zaj cia
tytuł, Imi i Nazwisko          Zakład prowadz cy     pok.    nr tel.    e-mail
dr in . Andrzej Chwiej         Zakład PTiKM         GG       -
dr in . Wojciech Korzybski       Zakład PTiKM         GG       -    wokor@pw.plock.pl
prof. dr hab. in . Karol Krzemi ski   Zakład PTiKM         GG       -
        dr in . Wojciech Korzybski             prof. nzw. dr hab. in . Lech Jakli ski
       ………………………………………………………………….                   …………………………………
       osoba odpowiedzialna za przedmiot                Kierownik Zakładu
                            2009                          3/3

								
To top