Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Presentasjon av IFI2 bygget

VIEWS: 0 PAGES: 18

									Institutt for informatikk
og nytt informatikkbygg ved UiO

      Morten Dæhlen
    Professor og instituttleder

       4. mai 2006
     Oslo ICT Network                   2
Største enkeltinvestering i IKT i Norge gjennom tidene
(og i overskuelig fremtid)

24000 ny kvadratmeter til studenter, ansatte, laboratorier, med mer

Insitutt for informatikk blir kjernen i et av Europas
største IKT-miljøer
                                   3
Rikshospitalet

 Medisin/helse (”Life Science”)
 Informatikks høyborg
 (Ifi, Sintef, NR, Usit, Intermedia)

 Miljøvitenskap
 Forskningsparken


    Naturvitenskap
    Samfunnsvitenskap
    Humaniora
                    4
         Nytt informatikkbygg
  Arbeidsplasser           Sentrum i Campus
     350 ansatte          Gaustadbekkdalen
     150-200 PhD-studenter       Kantine
     450 masterstudenter        Studentkjeller
     2500 bachelorstudenter      Studentforeninger
  Læringsressurssenter          Kaffebar
     8000 kvm             24-7
     Auditorier            ”Konferansesenter”
     Møtearealer            Utstillinger
     Bibliotek…          Forskning
  NIX – nasjonal internettnode      Laboratorier
     Forvaltes av USIT         Bygget eller deler av bygningen
                      skal fungere som et laboratorium
                      Faculty club
                      …..


                                       5
Tidsplan
Juni 2005    : Endelig vedtak i Stortinget
November 2005  : Byggestart
August 2008   : Innflytting
Juni 2009    : Campus Gaustadbekkdalen er ferdig
                           6
          Fakta om instituttet
  2000 studenter tar instituttets    200 ansatte (inkludert ansatte
  kurs hvert år             PhD-studenter)
  800 bachelor-studenter        13 forskningsgrupper
  550 master-studenter         >50 partnere i industri og
  135 PhD-studenter           forvaltning
  110 emner + seminarer         Deltar i stadig flere EU-
                     prosjekter
  Ansvar for 6
  studieprogrammer           Særlig tett forsknings- og
     Deltar i til sammen 14      utdanningssamarbeid med
     studieprogrammer         Simula, CMA, UNIK,
     Profesjonsstudium        Intermedia, IMK, SINTEF og
     Internasjonal master       NR
                     Omsetning på 145 mill.


                                      7
          Produksjonstall
          Gj.snitt  2003  2004  2005
         1999-2002
Studiepoeng    31000   28500  23700  21400
(bachelor)
Studiepoeng     8500   16000  20800  20500
(master)
Master-       75    94   114   172
kandidater
PhD-        7-8    10   11   15
kandidater
Vit. pub.      80    87   105  236
(totalt)
Vit. pub.      55    58   67   196
(øk. uttelling)

                           8
        Informatikk er læren om
      utvikling og bruk av datasystemer

Gjennom forskning, utdanning og formidling skal
Institutt for informatikk bidra til å

forme morgendagens arbeidskraft,
skape lønnsomme arbeidsplasser og
utvikle informatikkfaget til beste for samfunnet.
                          9
Instituttets strategiplan 2006-2010
         (noen hovedpoenger)
   Forskning               Utdanning
  Være (og bli) et ledende       Kvalitet fremfor kvantitet
internasjonalt forskningsmiljø
 på minst 5 sentrale områder
    innen IKT-feltet         For ca. 20 timer siden ble
                  Institutt for Informatikk og gruppen
                  for Mikroelektronikksystemer tildelt
 Kunnskap i bruk            Samfunnsansvar
                 UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2006

 Utvikle strategisk samarbeid        Rekruttering til
   utvalgte bedrifter og        informatikk (og realfag)
  deler av offentlig sektor
 Forskningsbasert nyskaping       Øke kvinneandelen i faget


                                     10
              Organisering
                               Strategisk samarbeid med
                               utvalgte aktører i næringsliv
                                 og offentlige sektor
       4 satsingsområder (tverrfaglige)

                               Formidling (rekruttering)

                                   Utdanning
       5 kompetanseområder (seksjoner)
                                 Forskningsbasert
                                undervising/veiledning
13 forskningsgrupper (med prosjekter på tvers av gruppene)      Forskning                                           11
     Kompetanseområder og forskningsgrupper  Matematisk      Mikroelektronikk-    Programvare     Kommunikasjons-     Informasjons-
  modellering        systemer       teknologi       teknologi        systemer

Bioinformatikk       Mikroelektronikk-  Objekt-orientert   Distribuerte multi-  Digital design
              systemer      modellering og språk mediasystemer
Beregningsorientert                                    Globale infra-
matematikk (CMA)                Industriell system-  Nettverk og      strukturer
                        utvikling (Simula)  distribuerte systemer (mobile tjenester)
Simulering og                            (Simula)
Visualisering (Simula)             Presis modellering
                        og analyse
Digital signalbehandling
og bildeanalyse                Logikk og naturlige
(Avbildning)                  språk

                                                     12
           Noen eksemplerTeksturanalyse i kreftforskning         Health Information System Programme
  Spillteknologi        Robuste nett       Selvlærende systemer


                                          13
          Satsingsområdene
     Medisinsk                 eOperasjoner
    informatikk               (Integrerte operasjoner)

 Strategisk samarbeid               Strategisk samarbeid
               Faglig synergi
med radium-/rikshospitalet            med utvalgte bedrifter i
               basert på reelle
                BEHOV       petroleumsnæringen


                         Trådløs fremtid
       ???                  (IKT2020)
                         Strategisk samarbeid
   Strategisk samarbeid
                        med utvalgte bedrifter i
      med ???
                           IKT-næringen


                                       14
          Medical Informatics
  Surveillance/conditional           Distributed health care
  monitoring                    Rapid access to improved medical
     Localizing and alarms systems for      services and data
     elderly people                Heath information system
     Implants and wearable equipment       program (development countries)
     In-vivo sensors and actuators,        Designing ICT environments in
     intelligent sensors             hospital
     Wireless sensor network         Bioinformatics
  Imaging and organ                 Classification and prognoses for
                           diseases
  modeling/simulation
                           Drug screening and delivery,
     ICT-guided intervention           personalized medicine
     Texture analysis               Modeling and analysis of genomic
     Process simulation (heart, brain)      data


                                           15
eOperations: Oil and Gas Industry

               Information processing
             Logical search and inference
  Information use     in oil and gas data bases
Distrubuted information                 Information gathering
  presentation and                   Smart og intelligent
   collaboration                    sensors og sonars
             Information Communication
              Resilient, hetereogenous
                sensor networks
              (including long distance
                 data transfer)
                                         16
 eOperations: Integrated and Distributed Work Processes in
                  the Oil and Gas Industry
Potential
                                                  Generation 3
                    Fully integrated information         • Integrated and distributed operations
                                            among operators, vendors and experts
                                           • Totally automated processes with manual
                                            tuning and intervention
                                           • Total control and 99.999 uptime

        Integration across                    Generation 2
          companies                 • Integrated operation centers of operators
                                and vendors
                               • Heavily automated processes
                               • Digital services and 24/7 operation
    Integration across onshore
        and offshore
                           Generation 1
                     • Integrated onshore and offshore centers
                      and processes
                     • Continuous onshore support


Limited integration
            Traditional processes
            • Self-sustainable fields
            • Specialized onshore units
            • Periodic onshore support

                                                         Time
                                                             17
                  2005           2010          2015
    Trådløs fremtid (IKT2020)

                Digital design
              (teknologi, pedagogikk,
            medieforståelse, visuelle uttrykk)
Distribuerte systemer
 i heterogene nett                       Mobile tjenester
 (”Scalable wireless                    i globale infrastrukturer
 sensor networks”)

                Robust programvare
                og programmering
             (effektiv utvikling og gjenbruk)
                                            18
  SFI/SFF-søknader og EU-inititiver
  Ifi er vertsinstitusjon         Tilslag på 5 av 6 søknader i siste
     (1 søknad)            runde av 6 rammeprogram
  Ifi er deltager (andre er        Omfattende satsing mot 7.
  vertsinstitusjon)            rammeprogram
     Fast Search & Transfer         Et særlig omfattende samarbeid
     Telenor                 med Sintef
     Sintef               Er sentral deltager i 4 SFF-
     NR                 søknader
     Matematisk institutt (UiO)     Utvikler et forskerskolekonsept
     Simula Research Laboratory     med en næringsrettet profil
     Arkitekthøyskolen (Akerselva      Kull av PhD-kandidater
     Innovasjon)               Forutsigbarhet i forhodl til
                         karrierevalg


                                        19

								
To top