Docstoc

podanie o urlop

Document Sample
podanie o urlop Powered By Docstoc
					                                                   Kraków, dnia ................20… r.
Imię i nazwisko …………..………………..…….
Nr albumu ……………….……………………….
Rok studiów ..………………………..………..….
Grupa dziekańska Cw……../…...../…..../..…..….
                                               Prodziekan ds. studenckich
                                               mgr Małgorzata Terlikowska
                                 PODANIE
                       o udzielenie urlopu dziekańskiego
      Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu studiów WSEI proszę o udzielenie mi urlopu w
roku akademickim 20… /… .
UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….…………..
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że z decyzją Prodziekan zapoznam się osobiście.
                                                       Z poważaniem


                                                    ………………….……..
Załączniki:
  1) karta osiągnięć okresowych
  2) indeks


DECYZJA ORGANU UCZELNI
Na podstawie § 22 ust. 1 i 3 Regulaminu studiów WSEI
udzielam Panu/Pani urlopu w roku akademickim 20..../20....
od ………………………. do …………………………
                                         ………………………….………………………….
                                             (data, podpis)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/27/2013
language:Polish
pages:1
tang shuming tang shuming
About