Docstoc

Periodeplan3_ uke 4 - 7

Document Sample
Periodeplan3_ uke 4 - 7 Powered By Docstoc
					PERIODEPLAN, 3.klasse                                         UKE 4 - 7         NAVN: _______________

 HVA SKJER PÅ SKOLEN
 Fredager er det kakesalg utover. 6. klasse selger kaker fram til vinterferien, 7. klasse begynner med tilsvarende etterpå. Om bare Rosa kunne trylle
 er utsatt til fredag 8.2. God vinterferie ønskes dere alle! Vel møtt på skolen igjen 25.2. kl. 8.30 til ny timeplan.

 TIMEPLAN                                                 VIKTIG Å HUSKE
 TIME     TID      MANDAG    TIRSDAG       ONSDAG   TORSDAG    FREDAG      Fredag den 25.1. er det nyttårsball på skolen.
                                                      Det blir moro .
  1   08.30-09.15     NORSK    NORSK       NORSK    NORSK     NORSK

  2   09.15-10.00     NORSK    ENGELSK       NORSK    NORSK   SAMFUNNSFAG

  3   10.15-11.00      GYM    MATEMATIKK   MATEMATIKK   MATEMATIKK  MATEMATIKK

                      11.00-11.15: MAT                        Gymsko på mandag og tirsdag!!!! Kan brukes
                              LEKSEHJELP/  MIDTTIME/   MIDTTIME/     som innesko resten av uka.
  4   11.15-12.00    MATEMATIKK   GYM       GRUNO     GRUNO     GRUNO
  5   12.30-13.15      K&H    MUS IKK              RLE       RLE

  6   13.15-14.00      K&H    NATURFAG            SAMFUNNSFAG     MUS
  7   14.15-15.00      K&H    LEKSEHJELP                  LEKSEHJELP

 LEKSER

 HELE
 PERIODEN

            TIL TIRSDAG           TIL ONSDAG:                TIL TORSDAG:         TIL FREDAG:


            Norsk: Leseboka s. 14 og 15   Norsk: Leseark 1, Europa. Skriv 5     Norsk: Leseboka s. 16     Norsk: Leseark 2 Europg. Skriv 5
            Øveboka s.31, oppg. 12      setninger i norskboka di om hva      og 17 (vi skal vurdere    setninger i norskboka di om hva du
                             du mener er det viktigste i        hverandre på torsdager    mener er det viktigste i teksten
                             teksten                  igjen) Lesehefte s. 44

                                                                 Matte: Rød: s. 69
    UKE 4                       Matte: Orange: Gjøre ferdig s. 12,     Matte: Rød: s. 68.
            Matte: Orange bok: Gjøre     13. Rød: s. 66.
            ferdig s. 3 – 7.                                             Engelsk: S. 35 i engelskboka. Skriv
                                                  Øveord: All, hus, små,    diktet: One for the left hand, one for
                                                  fullt, heter, sette,     the right hand, two little gloves I wear
                                                  neste, slikt, laget, slutt  today. There are my fingers, there are
                                                                 my thumbs, and cosy and warm are
                                                                 they. Gloser: Finger, shoulder, toe,
                                                                 knee

            TIL TIRSDAG: Norsk:       TIL ONSDAG: Norsk: Leseark Asia      TIL TORSDAG: Norsk:      TIL FREDAG: Norsk: Les 15 min. i boka
            Leseboka s. 18 og 19       og Afrika. Skriv 5 setninger i       Leseboka s. 20 og       di. Øveboka s. 33, oppg. 4, 5 og 6
            Øveboka s. 32, oppg. 1, 2    teksten om hva du mener er det       21Lesehefte s. 45
            og 3               viktigste i teksten
                                                                  Matte: Rød bok s. 73.
                                                  Matte: Rød bok s. 72
 UKE5          Matte: Rød bok s. 70.      Matte: Rød bok s. 71.
                                                                 Engelsk: Engelskboka s. 36 Gloser:
                                                  Øveord: Mai, ene, syn,    Face, lips, tongue, mouth
                                                  fru, årene, lange,
                                                  neppe, meter, legge,
                                                  søker
            TIL TIRSDAG: NORSK:       TIL ONSDAG: Norsk: Lese          TIL TORSDAG : Lese      TIL FREDAG: Norsk: Leseark Nord-
            Tirsdag - torsdag LES ALLE                         Pannekaka. Øveboka s.     Amerika og Sør-Amerika. Skriv 5
            ROLLENE I SKUESPILLET      Pannekaka. Lesehefte s. 47         34, oppgave 1, 3 og 4     setninger om hva du mener er det
            OM PANNEKAKA.Lesehefte                                          viktigste i teksten.
            s. 46
                             Matte: Rød bok s. 75.           Matte: Rød bok s. 76.
                                                                 Matte: Rød bok s. 77.
            Øv
 UKE 6                                               Øveord: Bjørn, veien,
                                                  eldre, brukt, lenge,     Engelsk: Engelskboka s. 38. Gloser:
            Matte: Rød bok s. 74.                            blant, selve, Norge,     House, garage, garden, kitchen, hall
                                                  igjen, fordi
            TIL TIRSDAG: Norsk:       TIL ONSDAG: Leseark            TIL TORSDAG:         TIL FREDAG: Les 15 min i boka di.
            Leseboka s. 30 og 31                            Leseboka s. 32 og 33
            Lesehefte s. 48         Oseania og Antarktis. Skriv        Øveboka s. 35, oppg. 5
                             5 setninger om hva du           og 6.             Matte: Rød bok s. 81.
                             mener er det viktigste i
            Matte: Rød bok s. 78.
 UKE 7                          teksten.                  Matte: Rød bok s. 80.     Engelsk: Gloser: living room, cellar,
                                                                 bathroom, bedroom, wall

                             Matte: Rød bok s. 79.           Øveord: Mulig, gjort,
                                                  hvert, holdt, hjelp,
                                                  kveld, tross, følge,
                                                  foran, stand
                              Periodplan for 3. trinn Ormestad skole – side 1
Mål for perioden
Tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er viktig for å fremme læring. Disse
prinsippene er nedfelt i vurderingsforskriften til opplæringsloven som rettigheter for eleven. Elevene lærer bedre når de vet hva målet med
læringsaktiviteten er. Nedenfor finner du kompetansemålene (LK06) vi arbeider med denne perioden. Ved siden av hvert mål finner du kriteriene for
måloppnåelse. Både eleven og læreren tar stilling til hva eleven har lært. Dette gjøres ved å sette kryss. Læreren gir I tillegg en fremovermelding til
eleven. Her skal det komme fram hva eleven kan gjøre for å utvikle seg videre I fagene. Skolen oppfordrer foresatte til å snakke med barna sine om
periodens læringsmål.
                                                                                                  elev  lærer
  TEMA /                                     KOMPETANSEMÅL FRA                      LOKALE LÆRINGSMÅL
 VURDER                                 FAG      LÆREPLANEN                         Eleven skal kun
  ING                                       Eleven skal kunne…                         ne…

                                                          … bruke digitale tekstbehandlingsverktøy til å lage en enkel bildebok med
                                                          tekst og bilde.
                                   NORSK    … lage fortellinger ved å
                                                          … lage en fortelling eller tegneserie som presenteres i pp, photostory eller
                                   (tekster)  kombinere ord, lyd og       annet egnet program med tekst, bilde og lydillustrasjoner.
                                         bilde.
                                                          … lage en kort film eller animasjonsfilm.

                                         Jeg kan beskrive og        Jeg kan lese en matematisk tekst og forstå hva jeg skal gjøre.
                                         videreføre strukturer i enkle
                                         tallmønstre.           Jeg kan lese av og plassere tall på en tallinje.
                                   MATTE    Jeg kan bruke ulike
                                                          Jeg kan kjenne igjen, videreføre og selv lage enkle tallmønstre.
                                   (tall)    regnemetoder for addisjon
                                         og subtraksjon av
                                         flersifrede tall i hodet og på  Jeg kan addere og subtrahere i tallområdet 100 til 1000.
                                         papiret.
Dette vurderes eleven etter (læringsprodukter)
                                                          … nevne noen situasjoner der det er lurt å kunne engelsk.
                                   ENGELSK   … identifisere områder
                                   (land og   der han/hun har nytte av     … forklare hvorfor det er nyttig å kunne engelsk nå og i framtiden.
                                   kultur)   engelsk.             … samtale om hvorfor det er nyttig å kunne engelsk og kan komme med
                                                          eksempler på situasjoner der engelsk er viktig å kunne.
                                         Gjengi myter og sagn       Jeg vet hva nordlys er
                                   NATURFAG   knyttet til stjernehimmelen    Jeg kan gjengi i en myte eller et sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys
                                   (stoffer)  og nordlys knyttet til norsk
                                         og samisk tradisjon        Jeg kan gjengi flere myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys –
                                                          både fra norsk og samisk tradisjon
                                         …bruke FNs
                                                          … fortelle hva FNs barnekonvensjon er, og hvorfor den er viktig.
                                         barnekonvensjon for å
                                   RLE     forstå barns rettigheter og    … komme med minst fem eksempler på rettigheter barn har.
                                   (FN)     likeverd og kunne finne
                                         eksempler i mediene og      … reflektere over sammenhengen mellom rettigheter og plikter.
                                         ved bruk av internett.
                                         …peke ut verdenshav og      … finne verdenshavene på en globus
                                   SAMF.F    verdensdeler og bruke
                                                          …. finne verdensdelene på en globus
                                   (geografi)  sentrale geografiske
                                         begreper             … fortelle noe om hver av verdensdelene

                                   KROPPS-                    … bevege meg i vannkanten.
                                         ...ferdes ved og på vann
                                   ØVING                     … fortelle om farene ved å ferdes ved/på vann om vinteren.
                                         og kunne gjøre greie for
                                   Ski og
                                         farene.
                                   skøyter                    … fortelle om strømninger i vann og om istykkelse.

                                         … gjenkjenne norsk og       … kjenne igjen eksempler på norsk folkemusikk.
                                   MUSIKK    samisk folkemusikk og       … kjenne igjen eksempler på samisk folkemusikk og folkemusikk fra
                                         folkemusikk fra andre       andre kulturer.
                                                          … sette navn på eksempler på norsk folkemusikk, samisk folkemusikk og
                         Arbeidet i timene
                                         kulturer.
                                                          folkemusikk fra andre kulturer.
                                         … bruke enkle,          … lage enkle gjenstander i leire, tekstil, skinn og tre.
                                   K&H     hensiktsmessige          … håndtere egnet verktøy.
                                   (verksted)  håndverktøy i arbeid med
                                                          … vurdere og velge egnet verktøy og teknikker for å få fram ønsket form og
                                         leire, tekstil, skinn og tre.
                                                          funksjon .
                                         Uke 4 og 5: Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk
                         
                         
                                   PALS
                                         Uke 6 og 7: Jeg henger klærne mine på knaggen og setter skoene på plass.

Fremovermelding:
                                                                           Signatur foresatte: ____________________

                                                       Periodplan for 3. trinn Ormestad skole – side 2
Periodplan for 3. trinn Ormestad skole – side 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/24/2013
language:Unknown
pages:3
tang shuming tang shuming
About