Årsplan kunst og håndverk 7. klasse 2012-2013 by tangshuming

VIEWS: 0 PAGES: 2

									          Årsplan kunst og håndverk. Sløyd 7. trinn.
           2012/2013. Svein Bernhard Aas

Uke    Tema       Merknad/aktivitet    Kompetansemål
Ca uke   Lage       Gruppe 1        Lage ulike bruksformer og
34-43   fuglekasse.   De sager med hånd,   lære ulike
              pusser, setter delene  sammenføyningsteknikker i
              sammen, svir,      hardt materiale.
              lakkerer/maler.
40     HøstferieCa uke   Lage       Gruppe 2        Lage ulike bruksformer og
44-51   fuglekasse.   De sager med hånd,   lære ulike
              pusser, setter delene  sammenføyningsteknikker i
              sammen, svir,      hardt materiale.
              lakkerer/maler.
Ca uke   Lage hylle eller Gruppe 1        Lære ulike bruksformer og
1-10    fuglebrett.   De sager med hånd,   lære ulike
              pusser, setter delene  sammenføyningsteknikker i
      De tegner sin  sammen, svir,      hardt materiale.
      egen modell   lakkerer/maler.
      som må                  Bruke ulike teknikker til
      godkjennes av              overflatebehandling av egne
      lærer før de               arbeider.
      går igang med
      selve                  Lage enkle bruksformer i ulike
      trearbeidet.               materialer og kunne gjøre
                          rede for sammenheng mellom
                          ide, valg av materialer,
                          håndverksteknikker, form,
                          farge og funksjon.
8     Vinterferie
Ca uke 11- Lage hylle eller Gruppe 2        Lære ulike bruksformer og
21     fuglebrett.   De sager med hånd,   lære ulike
              pusser, setter delene  sammenføyningsteknikker i
      De tegner sin  sammen, svir,      hardt materiale.
      egen modell   lakkerer/maler.
      som må                  Bruke ulike teknikker til
      godkjennes av              overflatebehandling av egne
      lærer før de               arbeider.
      går igang med
       selve                    Lage enkle bruksformer i ulike
       trearbeidet.                 materialer og kunne gjøre
                             rede for sammenheng mellom
                             ide, valg av materialer,
                             håndverksteknikker, form,
                             farge og funksjon.
13      Påskeferie
Hele     Kunsthistorie:  Undervisning i samlet   Få en oversikt over
skoleåret:  Den romerske   klasse.          utviklingen i kunsthistorien,
Dersom    antikken.                  trekke tidslinjer, fra
deling    Renessansen.   Lære om kunstnernes liv  helleristninger via antikken og
faller             og deres måte å male på.  renessansen til dagens
bort, har  Arbeide med                 kunstverk i vårt flerkulturelle
vi felles  kunst fra     Hvordan har de benyttet  samfunn.
gruppe.   ekspresjonisme  form, lys og skygge?
       n. Disse     Lage/male bilder i samme  Lage tegneserier og
       kunstnerne:    sjanger.          redegjøre for sammenhenger
       Munch, Gauguin                mellom tegneserier og film.
       og Scherfbeck.  Lage tidslinje fra
                helleristninger via    Sette sammen og vurdere
       Få en oversikt  antikken og renessansen  hvordan skrift og bilde
       over       til vår tids kunst.    kommuniserer og påvirker
       utviklingen i                hverandre i ulike
       kunsthistorien.               sammenhenger.

       Lese og lage
       tegneserier.
20      Leriskole
Siste    Bilderedigering Manipulere og redigere    Fotografere og manipulere
periode   og       bilder elevene selv har   bilder digitalt og reflektere
(hvis tid)  manipulering.  tatt.            over bruk av motiv og utsnitt.

								
To top