Post Job Announcement by ip00p

VIEWS: 14 PAGES: 4

									              Đăng thông báo tuyển dụng

 (*)                (*)
    = dữ liệu bắt buộc    /     = Data input is required
         *
Nơi làm việc / Job Location*
            *
Ngày bắt đầu thông báo  / Ad start date*
            *
Ngày kết thúc thông báo / Ad expire date*
Chi tiết công việc:     /  Job Details
                       Sales                Finance / Banking
                       (Bán hàng)              (Tài chính / Ngân hàng)
         *              Marketing / Advertising / PR     Tourism / Hotel /
Ngành nghề
                       (Tiếp thị / Quảng cáo / PR)     Restaurant
Job category*                 Accounting              (Du lịch / khách sạn / nhà
                        (Kế toán)              hàng)
(Khoanh tròn vào tiêu đề           Administrative / Clerical      Non-government / Non-
ngành nghề liệt kê trong cột          (Hành chính)            profit
kế bên)                    Customer Service           (Phi chính phủ / phi lợi
                       (Dịch vụ khách hàng)         nhuận)
                       Human                Construction / Architecture
                       Resources/Personnel         (Xây dựng / Thiết kế)
                       (Nhân sự)              Education / Training
                       Purchasing              (Giáo dục / đào tạo)
                       (Thu mua)              Business Development
                       Production / Operations       (Phát triển kinh doanh)
                       (Sản xuất, vận hành)         Project Management
                       Consulting / Legal          (Quản lý dự án)
                       (Tư vấn / pháp lý)          Executive Management
                       Logistics / Warehouse        (Quản lý cao cấp)
                       (Vận tải / kho hàng)         Others
                       IT / Telecommunication        (Ngành nghề khác)
                       (Công nghệ thong tin / Viễn
                  thông)
       *
Chức danh / Job Title*
Mã số công việc / Job Code
          *
Loại hình công việc
Type of Work*                 Toàn thời gian / Full time

(Đánh dấu vào bên cạnh loại          Bán thời gian / Part time
hình công việc liệt kê trong
cột kế bên)
              *
Yêu cầu trình độ học vấn
Education Required*              Bachelor / Đại học

(Đánh dấu vào bên cạnh            College / Cao đẳng, Trung cấp
trình độ liệt kê trong cột kế
bên)                     Secondary School    / Phổ thông
Yêu cầu số năm kinh nghiệm
Years of Experience
                                                     1
         *
Mô tả công việc

Job Description*
Yêu cầu về kinh nghiệm / kỹ
  *
năng

Required Skills/Experience*
           *
Thời hạn nộp hồ sơ

Application deadline*
            *
Tên công ty Tuyển dụng

Employer Name*
Thông tin về Công ty Tuyển
dụng

Employer Information
Địa chỉ email

Email Address

(Nếu không nhận hồ sơ qua
email, nhập "N/A - if no
contact by email , put "N/A")
        *
Người liên lạc
Contact name
             *
Cách thức nộp hồ sơ
                 Gửi hồ sơ qua bưu điện / Send Application by Post
Way of contact preferred*     Gửi hồ sơ qua email / Send Application by email
                 Nộp hồ sơ tại văn phòng công ty tuyển dụng / At Employer
                 Office

Địa chỉ công ty

Company Address
Quận / huyện / District
Tỉnh / Thành phố

City / Province
                                            2
Quốc gia                  Vietnam             Philippines
                      Cambodia             Singapore
Country                   China              Thailand
                      Hong Kong            Taiwan
(Đánh dấu vào bên cạnh           Laos               Others
quốc gia liệt kê trong cột kế        Malaysia
bên)
Số điện thoại liên lạc

Telephone Number
Số mobile phone

Mobile phone number
Số Fax

Fax number
Ghi chú

Notes
Lựa chọn hiển thị nổi bật    /  Extra Visibility Option
  Để làm cho Thông báo tuyển dụng của mình Nổi Bật lên trong danh sách các Thông báo tuyển dụng, Nhà
  tuyển dụng có thể chọn một số hình thức sau:

  To raise the visibility of your Job Announcement in the initial "Headline" display of the jobs, you
  can choose to pay an extra fee

- No Extra visibility for my Ad: Không hiển thị nổi bật
- Bold my Ad:          In đậm tiêu đề Thông báo tuyển dụng
- Bold and Red my Ad:      In đậm, màu đỏ tiêu đề Thông báo tuyển dụng
                                    Lựa chọn của bạn / Your
  Lựa chọn hiển thị / Option         Mức phí / Fee
                                        Option
  No Extra visibility for my Ad         00
  Bold my Ad              20,000 VND (US$ 1.3)
  Bold and Red my Ad          30,000 VND (US$ 02)


Thông tin Liên hệ    /    Customer Contact and Billing Information
Thời hạn đăng Thông báo *
                       15 ngày / days
Job Announcement Duration*          30 ngày / days
                       > 30 ngày / days
(Đánh dấu vào bên cạnh quốc
gia liệt kê trong cột kế bên)
Tên người liên hệ *

Contact name*
                                                  3
       *
Chức danh / Title*
Tên công ty * / Company*
Mã số thuế / Tax ID
Địa chỉ * / Address *
Quận / huyện * / District *
Tỉnh / thành phố *

City/ Province *
Quốc gia * / Country *
Số điện thoại *

Telephone Number *
Số mobile phone

Mobile phone Number *
     *
Số fax

Fax Number *
         *
Địa chỉ email / Email Address *
Phương thức thanh toán *
                     Séc / By Cheque
Payment Method *             Chuyển khoản qua Ngân hàng / Bank Transfer
                     Chuyển tiền qua Bưu điện / By Post
(Đánh dấu vào phương thức thanh
toán liệt kê trong cột kế bên)Xác nhận bởi khách hàng / Confirmed by Customer
(Ký, ghi rõ họ tên – Signature)
_________________________________________________

Quý khách hàng vui lòng ký xác nhận và gửi về Jobsvietnam.com qua fax ( 04 – 562 6663 ) hoặc
qua email hr@jobsvietnam.com.vn
Please sign confirm and send to Jobsvietnam.com by fax ( 04 – 562 6663) or by email
hr@jobsvietnam.com.vn
                                              4

								
To top