Docstoc

kunst og håndverk 2012-2013

Document Sample
kunst og håndverk 2012-2013 Powered By Docstoc
					ÅRSPLAN I Kunst og Håndverk FOR 6. TRINN 2012 - 2013.
Utarbeidet av: Gro Anita Arnesen, Lise-Lotte Austevik og Anne Lin Ytreland


UKE TEMA        KOMPETANSEMÅL      LÆRINGSMÅL         INNHOLD -          VURDERING
                                     METODE
34  Tegning     -bruke egenskygge og                Lage et høstbilde ved    Vurdere tegningen.
            slagskygge i tegning                hjelp av ulike farger.    Tegningen skal henges
                                                    opp i klasserommet.

35  Praktiske                Samarbeid         Gjøre ulike
   aktiviteter                             gruppeoppgaver
36  Tredeling     lage enkle      å kunne          Bruksgjenstander:      Elev og lærer bruker
37            bruksformer i ulike  overflatebehandle med                  et kritisk blikk sammen.
             materialer og kunne  sandpapir         - Lage et spillebrett (tic  Om nødvendig skal
38  Sløyd       gjøre rede for                  tac toe) evt. Hnefatafl   eleven prøve å rette
39            sammenheng      å diskutere hva                     opp grove feil.
40            mellom idé, valg av  design er og se med                   Muntlige, løpende
             materialer,      et kritisk blikk på eget  Elevene skal måle/      tilbakemeldinger.
             håndverksteknikker,  produkt/nøyaktighet i   bruke linjal/ vinkeljern
             form, farge og    utførelse         d.v.s. finne fram til
             funksjon                     nødvendige redskaper
                                     og vise nøyaktighet i
                        å kunne dekorere
             bruke                      arbeidet.
                        med svipenn i en
             formelementer fra                Hjelpsomhet og
                        formgivingsprosess
             ulike kulturer i                 samarbeid blir
             utforming av                   vektlagt.
                          -           Elevene blir vist
             gjenstander med
             dekorative                    modeller som skal
             elementer                    være utgangspunkt for
                                     egne produkter. Men
                                     de kan argumentere
             benytte ulike
             teknikker til                  for å gjøre endringer
             overflatebehandling               de syns fungerer
                                     bedre hvis lærer syns
                                     det er ok.
41                          HØSTFERIE
42  Tredeling   lage enkle        - lage stolpute      - lage stolpute ved   Elev og lærer bruker
43         bruksformer i ulike                 hjelp av knytting    et kritisk blikk sammen.
          materialer og kunne    - sy plattsøm       - elevene skal lære   Om nødvendig skal
44  Knytting   gjøre rede for                   knuter som brukes i   eleven prøve å rette
                       - redesign/gjøre om en
45         sammenheng        bruksgjenstand til noe  knytting         opp grove feil.
          mellom idé, valg av    nytt           - elevene skal sy    Muntlige, løpende
          materialer,                     plattsøm i de åpne    tilbakemeldinger.
          håndverksteknikker,                 rommene mellom
          form, farge og                   knutene
          funksjon

         bruke formelementer
         fra ulike kulturer i
         utforming av
         gjenstander med
         dekorative elementer

         bruke ulike
         sammenføyningstekni
         kker i harde og myke
         materialer
46  Tredeling  -lage enkle bruksformer i  -Lage i-pad eller mobil  -Elevene legger opp   Elev og lærer bruker
47        ulike materialer og kunne  veske           masker til i-pad veske  et kritisk blikk sammen.
         gjøre rede for                    eller mobilveske     Om nødvendig skal
48  Strikking  sammenheng mellom      -Sy plattsøm som pynt   -Elevene utformer litt  eleven prøve å rette
49        idé, valg av materialer,  på arbeidet.       pynt på veskene.     opp grove feil.
         håndverksteknikker,     - sy knapp eller perler              Muntlige, løpende
         form, farge og funksjon   på arbeiet                     tilbakemeldinger.

         bruke ulike
         sammenføyningstekni
         kker i harde og myke
         materialer
50  Oppsummering  Vi gjør ferdig arbeidet
51         som vi arbeidet med i
          høst.
52                           JULEFERIE
1  Praktiske
   aktiviteter
2  Tredeling   -lage enkle bruksformer i  Lage en hylle med     Elevene skal lage:    Elev og lærer bruker
3          ulike materialer og kunne  kroker til å henge opp  -arbeidstegning     et kritisk blikk sammen.
   Sløyd     gjøre rede for       for eksempel krus     - måle opp        Om nødvendig skal
4          sammenheng mellom                   - sage          eleven prøve å rette
5          idé, valg av materialer,               - pusse         opp grove feil.
          håndverksteknikker,                  - lakke/male arbeidet  Muntlige, løpende
          form, farge og funksjon                            tilbakemeldinger.

          bruke ulike
          sammenføyningstekni
          kker i harde og myke
          materialer


6  Praktiske
   aktiviteter
7                           VINTERFERIE
8  Tredeling   Kunst:           Fargelære/Tegning     Fargelære/Tegning    Elev og lærer bruker
9          Mål for opplæringen er at                           et kritisk blikk sammen.
   Arkitektur   eleven skal kunne:     - lys og skygge      -tegne et hus      Om nødvendig skal
10                                                 eleven prøve å rette
                        - form
11         samtale om         - hus med rette      - tegne et hus i rette  opp grove feil.
          opplevelse av hvordan    størrelsesforholdene   forhold med vinduer og  Muntlige, løpende
          kunstnere har benyttet                dører          tilbakemeldinger.
          form, lys og skygge og   - bruk av pastellkritt,
          bruke dette i eget     kull og blyant
          arbeid med bilde og
          skulptur

          Arkitektur:
          montere utstillinger og  Arkitektur/design     Arkitektur/design
          andre presentasjoner i
          ulike typer rom      vite om ulike former   - se på ulike
                       på hus og tak       byggestiler i
          beskrive særtrekk ved                nærmiljøet
          bygninger i nærmiljøet               - se på ulike former på
                       se eksempler på
          og sammenligne med                 hus/tak
                       ulike byggestiler i
          nasjonale og       nærmiljøet        - tegne rommet/huset,
          internasjonale                   evt. drømmehuset sitt
          stilretninger                    på papir, evt. også på
                       bruke millimeterpapir   Google SketchUp
                       og tegne rommet sitt i
                       målestokk

                       bruke digitale
                       hjelpemidler til å
                       designe eget
                       drømmehus


                       Fargelære/Tegning

                       - lys og skygge
                       - form
                       - tegne hus med rette
                       størrelsesforholdene

                       - bruk av pastellkritt,
                       kull og blyant


12  Praktiske
   aktiviteter
                          PÅSKEFERIE
14  Tredeling   lage enkle bruksformer  Brodere duk/bokmerke   Elevene skal:       Elev og lærer bruker
15         i ulike materialer og                -tegne sitt mønster    et kritisk blikk sammen.
   Brodering   kunne gjøre rede for                -overføre mønsteret til  Om nødvendig skal
16         sammenheng mellom                  arbeidet         eleven prøve å rette
17         idé, valg av materialer,                           opp grove feil.
          håndverksteknikker,                             Muntlige, løpende
          form, farge og                                tilbakemeldinger.
          funksjon

          bruke formelementer
          fra ulike kulturer i
          utforming av
          gjenstander med
          dekorative elementer

          bruke ulike
          sammenføyningsteknikk
          er i harde og myke
          materialer
18  Praktiske
   aktiviteter
19  VI maler og  Kunst:           Fargelære/Tegning     Vi går ut og ser på  Elev og lærer bruker
20  tegner     Mål for opplæringen er at               vår/sommerblomster   et kritisk blikk sammen.
   sommerbilder  eleven skal kunne:     - lys og skygge      og tar dem med inn i  Om nødvendig skal
21  med ulike                              klasserommet for å   eleven prøve å rette
                        - form
22  teknikker   samtale om         - tegne hus med rette   tegne / male      opp grove feil.
23         opplevelse av hvordan    størrelsesforholdene               Muntlige, løpende
24         kunstnere har benyttet                            tilbakemeldinger.
          form, lys og skygge og   - bruk av pastellkritt,
          bruke dette i eget     maling, kull og blyant
          arbeid med bilde og
          skulptur


25                          SOMMERFERIE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/21/2013
language:Unknown
pages:5
tang shuming tang shuming
About