Innovation Business Plan Grant Program by kp00p7

VIEWS: 6 PAGES: 1

									               ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
                   Innovation Business Plan Grant Program


IBPG                        IBPG เป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนแก่่นักศึกษาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ/สาขา
                        ใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของ สกว.
                        โดยนำาผลการศึกษาที่ได้ไปต่อยอด อันจะนำาไปสู่การเกิดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่

                              วัตถุประสงค์
                              * เพื่อให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และบุคคลทั่วไป
                               สำาหรับเขียนแผนธุรกิจ จากผลงานวิจัยของ สกว.
คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ                 * เพื่อนำาผลการศึกษาที่ได้ไปต่อยอด อันจะนำาไปสู่การเกิดธุรกิจหรือ
  นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรือ      อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งทำาให้การลงทุนในงานวิจัยได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
สาขาที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ มีประสบการณ์
ในด้านการเขียนแผนธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทำา        เป้าหมาย
โครงการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กำาหนด
                                            งานวิจัยของ สกว.
สมัครรวมกลุ่มกันได้ 1-3 คน                                   +
                                         ศักยภาพนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
งบประมาณสนับสนุนโครงการ                                    +
                                           ทุนสนับสนุนจาก IBPG
 งบดำาเนินการ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                                                +
                                          ความร่วมมือจากภาคธุรกิจ
 1. ค่าตอบแทน ไม่เกิน 160,000 บาท                           และสถาบันการเงิน
   - ค่าตอบแทนนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
   - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)                            =
   - ค่าตอบแทนเจ้าของผลงานวิจัย                          อุตสาหกรรมใหม่
  2. ค่าวัสดุและค่าใช้สอยไม่เกิน 40,000 บาท
                                ติดต่อสอบถาม
ประกาศโจทย์บนเวบไซต์
                               รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552
                               คุณกัญญา การีสรรค์
                               คุณกิตชัย วรรณวิไล
ยื่นข้อเสนอโครงการ
รอบที่ 1 ภายใน กุมภาพันธ์ 2553                      ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
รอบที่ 2 ภายใน มิถุนายน 2553                       ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผล                                    ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์
รอบที่ 1 ภายใน มีนาคม 2553                              จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
รอบที่ 2 ภายใน สิงหาคม 2553                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-2926
                                           มือถือ 08-1849-5285
                                          www.ibpg.net

								
To top