Pru nost a plasticita Program č. 2 by kp00p7

VIEWS: 16 PAGES: 1

									    Pru nost a plasticita                                                                 Program è. 2
    Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava
    Jméno:                                                Parametr N:                 Studijní skupina: VB2STI05

Navrhnìte a posuïte u ní e zobrazené stropní konstrukce prùøezy stropnic a stropního prùvlaku
z válcovaného profilu I tak, aby konstrukce splòovala kritérium spolehlivosti dle mezního stavu
únosnosti pro prùøezy namáhané ohybem.
                                 s · F (s je poèet stropnic)
                                                                                   Fotografie
                                                                                 reálné konstrukce
                                   stropní prùvlak
   d/2           d                      (s – 3) · d                        d     d/2
                                  l1 = 5,15 + N · 0,05 m                                                         stropnice
                                          l2 = 2,4 + N · 0,1 m
                                                               stropní prùvlak
                       p = q · d kN m–1                                    stropnice
  nosné zdivo
                                                                         nosné zdivo
                 sbìrný pás
         q kN m–2
l   Poèet stropnic pùsobících na prùvlak z ka dé strany: s = 9 ( d = l1 / s) . Síly F jsou akce od stropnic
   ulo ených na prùvlaku.
                                   –2
l   Velikost stálého zatí ení na plochu stropu gk = 1,4 + N ·0,2 kNm (dílèí souèinitel zatí ení gG = 1,35); velikost
                          –2
   nahodilého zatí ení qk = 1,5 + N · 0,5 kN m (dílèí souèinitel zatí ení gQ = 1,5). Výpoèet proveïte pro
   kombinaci zatí ení q = gd + qd.
l  Nosníky navrhnìte z oceli øady Fe510/S355 (fyk = 355 MPa, gM = 1,0).
l  Statický výpoèet øaïte do oddílù: 1. Zadání; 2. Výpoèet reakcí a vnitøních sil, prùbìhy V a M; 3. Návrh
   a posouzení jednotlivých prùøezù; 4. Výsledky a závìr.
l  Výsledné návrhy válcovaných profilù, hodnoty ohybových momentù MSd,i , únosnosti v ohybu MRd,i
   i samotné posouzení („prùøez vyhoví/nevyhoví“) vyneste do tabulky.
l  Vypoètené hodnoty statických velièin zaokrouhlujte minimálnì na dvì desetinná místa. Pro vlastní
   výpoèet pou ijte technické písmo. Dbejte na èitelnost statického výpoètu, u ívejte kreslených
   schémat a slovních komentáøù.
Datum zadání: 14. øíjna 2009                                        Hodnocení:
Datum odevzdání: 4. listopadu 2009
Náhradní datum odevzdání programu
vráceného k opravì / pøepracování:
                                                                                  Ing. Jakub Valihrach

								
To top