; 2008
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

2008

VIEWS: 0 PAGES: 9

 • pg 1
									R.br.  godina  broj         autor
   1   2008  1   [wegota, doc.dr. Du{ko
   2   2008  1   Mioni}, @arko
   3   2008  1   Dani~i}, Du{ko
   4   2008  1   Marilovi}, Slobodan; Kuva~, Milenka
   5   2008  1   Dani~i}, Du{ko
   6   2008  1   Muti}, Sini{a
   7   2008  1   Peri}, Mira
   8   2008  1   Raki}, Dejan
   9   2008  1   Laki}, Darko
  10   2008  2   Raj~evi}, prof.dr Marko
  11   2008  2   Vidakovi}, prof.dr Slobodan V.
  12   2008  2   Kova~evi}, mr Slavi{a
  13   2008  2   Rako~evi}, mr Slavko
  14   2008  2   Dani~i}, Du{ko
  15   2008  2   Travar, Ostoja
  16   2008  2   Peji}, Ugqe{a
  17   2008  2   Rodi}, prof.dr Jovan
  18   2008  2   [kari}-Jovanovi}, prof.dr Kata
  19   2008  2   Sredi}, Dijana
  20   2008  3   Poli}, dr Stanislav R.
  21   2008  3   [wegota, doc.dr. Du{ko
  22   2008  3   Poqa{evi}, mr Jelena
  23   2008  3   Dani~i}, Du{ko
  24   2008  3   Rendi}, Marijana
  25   2008  3   Travar, Ostoja
  26   2008  3   Prerad, Miroslav
  27   2008  3   Milakovi}, dr Nedeqko
  28   2008  3   ^omi}, mr Mirjana
  29   2008  3   Kru{kovi}, mr Borivoje D.
  30   2008  4   Raj~evi}, prof.dr Marko
  31   2008  4   Grahovac, dr Borislav
  32   2008  4   Poqa{evi}, mr Jelena
  33   2008  4   \ekanovi}, Olga
  34   2008  4   Rendi}, Marijana
  35   2008  4   Travar, Ostoja
  36   2008  4   Grahovac, dr Borislav
  37   2008  4   Radivojac, dr Goran
  38   2008  4   Stojanovi}, Stevica
  39   2008  4   Sredi}, Dijana
  40   2008  5   Grahovac, dr Borislav
  41   2008  5   Krsmanovi}, prof.dr Branko; Poli}, prof.dr Stanislav R.
  42   2008  5   Mandi}, mr Bo{ko
  43   2008  5   Rodi}, prof.dr Jovan
  44   2008  5   Savanovi}, Sara; Vu~kovi} Gordana
  45   2008  5   Travar, Ostoja
  46   2008  5   Milakovi}, dr Nedeqko
47  2008  5  Stojanovi}, mr Stevica
48  2008  5  Suboti}, mr Slobodan
49  2008  6  [wegota, doc.dr. Du{ko
50  2008  6  Dani~i}, Du{ko
51  2008  6  Dani~i}, Du{ko
52  2008  6  Pe}o, Bogdanka; Muti}, Sini{a
53  2008  6  Vu~kovi}, Gordana; Savanovi}, Sara
54  2008  7  Milakovi}, dr Nedeqko
55  2008  7  Krsmanovi}, prof.dr Branko; Poli}, prof.dr Stanislav R.
56  2008  7  Grahovac, dr Borislav
57  2008  7  Ku`et, Renata
58  2008  7  [kari}-Jovanovi}, prof.dr Kata
59  2008  7  Raki}, Dejan
60  2008  7  Travar, Ostoja
61  2008  7  Radivojac, dr Goran
62  2008  7  Star~evi}, mr Vitomir
63  2008  7  Sredi}, Dijana
64  2008  8  [kari}-Jovanovi}, prof.dr Kata
65  2008  8  Raj~evi}, prof.dr Marko
66  2008  8  Pejovi}, mr Du{ko
67  2008  8  Stojanovi}, mr Tamara
68  2008  8  Dani~i}, Du{ko
69  2008  8  Travar, Ostoja
70  2008  8  Rendi}, Marijana
71  2008  8  Milakovi}, dr Nedeqko
72  2008  8  Stojanovi}, mr Stevica
73  2008  8  Peji}, Dragana
74  2008  9  ^avlin, dr Miroslav S.
75  2008  9  Grahovac, dr Borislav
76  2008  9  Mekiwi}, mr Qubo
77  2008  9  Raki}, Dejan
78  2008  9  Savi}, Branka
79  2008  9  Dani~i}, Du{ko
80  2008  9  Travar, Ostoja
81  2008  9  Peji}, Dragana
82  2008  9  [krbi}, mr Vojislav
83  2008  10  Raj~evi}, prof.dr Marko
84  2008  10  Pobri}, mr Nermina
85  2008  10  Muti}, Sini{a
86  2008  10  Stjepanovi}, mr @eqko
87  2008  10  Dani~i}, Du{ko
88  2008  10  Mioni}, @arko
89  2008  10  Raki}, Dejan
90  2008  10  Travar, Ostoja
91  2008  10  Milakovi}, dr Nedeqko
92  2008  10  Laki}, Darko
93  2008  11  Mikerevi}, mr Dejan
 94  2008  11  D. Kru{kovi}, mr Borivoje
 95  2008  11  Pani}, Nenad
 96  2008  11  Savanovi}, Sara; Raki}, Dejan; Gavrilovi}, Ilinka
 97  2008  11  Kulina, mr Dragan
 98  2008  11  Milinovi}, Vladimir
 99  2008  11  Travar, Ostoja
100  2008  11  Pekez, Aleksandar
101  2008  11  Radovi}, Milan
102  2008  11  Mikerevi}, mr Dejan
103  2008  12  Krsmanovi}, prof.dr Branko; Poli}, prof.dr Stanislav R.
104  2008  12  Toma{, prof. dr Rajko
105  2008  12  Poqa{evi}, mr Jelena
106  2008  12  Ili}, Mirko
107  2008  12  Travar, Ostoja
108  2008  12  Milinovi}, Vladimir
109  2008  12  Peji}, Ugqe{a
110  2008  12  Milakovi}, dr Nedeqko
111  2008  12  Mikerevi}, mr Dejan
112  2008  12  Suboti}, mr Slobodan
                      Naziv ~lanka
Predzakqu~na i zakqu~na kwi`ewa u funkciji izrade godi{weg finansijskog izvje{taja
Primjena propisa iz oblasti oporezivawa dobiti u 2007. godini i podno{ewe godi{wih poreskih prijava
Kona~ni obra~un poreza na dohodak
Vodoprivredne naknade i naredba o izradi finansijskih izvje{taja za 2007.
Kona~ni obra~un poreza od igara na sre}u i zabavnih igara i utvr|ivawe naknada po posebnim propisima
Uputstvo o izradi godi{weg obra~una buxetskih korisnika i fondova za 2007.godinu
Primjena novog kontnog okvira za dru{tva za osigurawe
Nova rje{ewa u oblasti poreza na dodatu vrijednost
Odnosi sa investitorima
Pravni aspekti odnosa preduze}a i privrednog dru{tva
Finansijski due diligence kvalitetna provera poslovnog i finansijskog kredibiliteta privrednih dru{tava
Globalizacija i razvoj vode}ih zemaqa svijeta-prodor NR Kine
Sistem kontrole kvaliteta preduze}a koja vr{e reviziju
Ugovori o izbjegavawu dvostrukog oporezivawa izme|u BiH i dr`ava nastalih od biv{e SFRJ
Kriterij za dodjelu ugovora
Osvrt na rezultate privre|ivawa u Republici Srpskoj u 2007.godini
Tr`i{te hartija od vrednosti Srbije-organizacija i funkcionisawe
Finansijski, pravni i ra~unovodstveni aspekti repo poslova
Novi koncept upravqawa dr`avnom imovinom u Republici Srpskoj
 Mogu}nosti u~ewa na daqinu(distance learning) za ra~unovodstvenu profesiju
Ra~unovodstveni obuhvat tro{kova istra`ivawa i procjewivawa mineralnih resursa
Procjewivawe nekretnina prema Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima(1.dio)
"Poreski raj" i poreska konkurencija
PDV tretman zamjene dobara u garantnom roku
Primjena ubrzanog postupka
Lizing kao pravna kategorija
Me|unarodna finansijska kriza
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske-kreditne linije
Nezavisnost i odgovornost u radu centralne banke
Ustavnost i zakonitost poreskih propisa
Javno-privatno partnerstvo (RRR) kao svetski trend
Procjewivawe nekretnina prema Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima(2.dio)
Primjena COSO modela u kreirawu i razumijevawu sistema interne kontrole u javnom sektoru
PDV tretman donacije i sponzorstva
Ograni~eni postupak u javnim nabavkama
Uloga centralne banke u stabilizaciji finansijskih tr`i{ta
Finansirawe investicionih projekata organa lokalne samouprave emisijom obveznica
Operativni rizik u bankarstvu i BASEL 2 regulativa
Dr`avni fondovi na tr`i{tu akcija RS
Pravno-finansijski modeli grinfild projekata: VOT, VOOT, VTO, VOO, VVO i AOO
Elektronsko trgovawe sa hartijama od vrednosti
Analiza grani~nih tro{kova kao dodatni orijentir poslovne politike preduze|a
Obra~un tro{kova i u~inaka u uslovima LON posla
Prekwi`avawe sa ra~una kontnog okvira za privatizacione investicione fondove na ra~une kontnog okvira za i
Ograni~eni postupak u javnim nabavkama
Poslovawe kreditnih ustanova Republike Srpske u 2007. godini
Bazelska, briselska i doma}a regulativa za mjerewe i za{titu od operativnog rizika u bankarstvu RS
VaR( vrijednost izlo`ena riziku) koncept kreditnog portfolija
Primjer popuwavawa obrazaca koji ~ine polugodi{wi finansijski izvje{taj preduze}a
Obra~un vodoprivrednih naknada u periodu januar-jun 2008. godine
Poqoprivredna gazdinstva i obaveze po osnovu poreza na dohodak
Periodi~no izvje{tavawe korisnka prihoda buxeta Republike, op{tina i gradova i fondova
Izvje{tavawe investicionih fondova
Prilog raspravi o Nacrtu zakona o privrednim dru{tvima RS
Elektronsko trgovawe sa hartijama od vrednosti (dio 2)
Kratkoro~ni i sredworo~ni modeli javno-privatnog partnerstva: CC, SC, O&M, MC, LC i LDO
Primjena analiti~kih postupaka kao dokaznih testova u finansijskoj reviziji
Priznavawe, klasifikacija i procewivawe finansijskih sredstava i obaveza prema MRS 39
Posebna {ema za poreske obveznike-du`nike
Okvirni sporazum u postupku javnih nabavki
Kriti~ki osvrt na tr`i{te obveznica u RS
Uloga i zna~aj analize u procesu poslovnog odlu~ivawa o strukturi kapitala (EBIT-EPS analiza)
Mogu}nosti zadu`ewa jedinica lokalne samouprave
Faktoring- finansijski, pravni i ra~unovodstveni aspekt
Uloga notara u postupku osnivawa privrednih dru{tava u BiH
Zna~aj interne kontrole i interne revizije kod upravqawa u javnom sektoru ( prvi dio)
Uloga i zadaci odbora za reviziju
Dopuna pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
Pregovara~ki postupak u postupku javnih nabavki
Kwi`ne obavijesti u sistemu poreza na dodatu vrijednost
Desetogodi{wica Evropske centralne banke
Tr`i{ni rizik u bankarstvu
Regulatorna tijela i ostale organizacije u sektoru osigurawa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
Koncept upravqawa performansama likvidnosti preduze}a u savremenom okru`ewu
Javno-privatno partnerstvo :KNOW-HOW
Korporativna kultura u organizacionim promjenama
Osloba|awe i povrat akcize i putarine po osnovu primjene me|unarodnih ugovora
Finansijsko izvje{tavawe u jedinicama lokalne samouprave
Fiskalizacija prometa u Republici Srpskoj
Otvoreni postupak kod javnih nabavki
Profesija poreskog savjetovawa u funkciji pove}awa sigurnosti poreskih obveznika
Tr`i{te dugoro~nih obveznica Republike Srpske
Vanredna i specijalna skup{tina akcionarskog dru{tva
Ponderisana marginalna cijena kapitala
Zahtjevi EU u vezi uskla|ivawa sa ACQUIS COMMUNAUTAIRE-om
Ra~unovodstveni informacioni sistemi i wihov uticaj na poslovno odlu~ivawe u malim i sredwim preduze}ima
Bruto princip obra~una poreza i doprinosa na li~na primawa
Ra~unovodstveno-poreski aspekti statusne promjene pripajawa
Dvostruko oporezivawe ili neoporezivawe kroz PDV propise
Otvoreni postupak (javno otvarawe ponuda-tendera)
Bankarski sistem Bosne i Hercegovine u svjetskoj finansijskoj krizi
Penzijski rezervni fond Republike Srpske
Iskustva Evropske unije u borbi za smawewe nezaposlenosti
Va`nost komunikacije centralne banke
Pogonsko ra~unovodstvo u funkciji optimizacije proizvodnog asortimana
Popis sredstava i obaveza
Smjernice za standarde internih kontrola u javnom sektoru
Kontrola indirektnih poreza, vrste, nadle`nosti i planirawe kontrola
Naj~e{}e gre{ke pri provo|ewu postupka javnih nabavki
Prakti~ni problemi finansijskog izvje{tavawa
Svjetska finansijska kriza i wen uticaj na bankarski sektor u Republici Srpskoj
Dugoro~no ulagawe u akcije (Dobitak ili gubitak?)
Standardizacija elektronskog tr`i{ta
Modeli prera~unavawa neto li~nih primawa u bruto li~na primawa u Republici Srpskoj
Stalna imovina koja se dr`i za prodaju prema IFRS 5
Uloga revizora u godi{wem popisu
Kori{tewe tehni~kih specifikacija
Rje{avawe prvostepenog organa po `albi u upravnom postupku
Privre|ivawe za prvih deset mjeseci u RS
Svjetska finansijska i ekonomska kriza
Predsjednikovawe Baraka Obame- velika o~ekivawa i nade
Korporativne performanse banke (Upravqawe korporativnim performansama- uslov uspje{nog poslovawa)
wih poreskih prijava


a po posebnim propisima
privrednih dru{tava
na ra~une kontnog okvira za investicione fondove
a u bankarstvu RS
Bosne i Hercegovine
malim i sredwim preduze}ima
slov uspje{nog poslovawa)

								
To top