Nieuwsbrief Sailing Letters - PDF by p0mk8

VIEWS: 7 PAGES: 3

									                         Nieuwsbrief Sailing Letters
                  NR  . 7, O K T O B E R 2 0 0 9
                  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
In The National Archives (TNA)   Onregelmatig verschijnen heeft een voordeel. Als het weer zover is dan betekent het dat
in Londenc bevindt zich een
                  er iets te melden valt. Dat geldt ook voor deze nieuwsbrief.
grote hoeveelheid zeventiende-
en achttiende-eeuwse brieven    Wij hebben sinds mei 2009 (Nieuwsbrief nr. 6) samen met een aantal auteurs hard ge-
van en aan Nederlandse zee-    werkt aan de productie van het tweede Sailing Letters Journaal. Het Journaal is ditmaal
varenden en kooplieden en hun   geheel gewijd aan de relatie van Nederland met ‘De West’. Onze inzet wordt afgerond
familie-leden. Deze brieven en
                  op 23 november a.s. wanneer we samen met de uitgever Sailing Letters Journaal II in de
een schat aan ander materiaal
(scheeps-journalen, aanbeve-    Koninklijke Bibliotheek kunnen presenteren. Het programma start om 14.00 uur, no-
lingsbrieven, ladingboekjes,    teer het alvast in uw agenda. Een uitnodiging met programma volgt medio oktober via
kwitanties etc.) waren aanwezig  de mail en de discussielijst.
op Nederlandse schepen die
tijdens de Engelse oorlogen zijn
veroverd. De Koninklijke
Bibliotheek (KB) is bezig een   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
inventarisatie te maken van deze  Sailing Letters Journaal II heeft een
belangrijke archiefschatten,
                  iets andere opzet dan deel I. Deel II
waarvan het merendeel
honderden jaren ongelezen is    begint na de inleiding met een drie-
gebleven. Het project Sailing   tal, op brieven van meerdere perso-
Letters, dat de KB uitvoert in   nen gebaseerde, bijdragen over Su-
samenwerking met het
                  riname, Essequebo, Demerary en
Nationaal Archief en de
Universiteit Leiden, wordt     de Antillen. Zeven artikelen over
mede gefinancierd door de     persoonlijke brieven uit de zeven-
Samenwerkende Maritieme      tiende en achttiende eeuw volgen.
Fondsen.
                  Tenslotte rondt een bijdrage over
                  een bundeltje gevonden Jiddisje
                  brieven dit Journaal af. Uit de eer-
                  ste hand kunt u lezen hoe het de (schrijvende) bewoners van dit deel van de wereld ver-
                  ging. Net als bij de vorige uitgave hebben we een uitgebreid en cumulatief register en een
                  dvd met afbeeldingen van het originele materiaal toegevoegd.


                  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
The National Archives       Tijdens onze bezoeken aan The National Archives in Kew heeft de redactie van het Jour-
                  naal met de staf van TNA ook gesproken over een mogelijke Engelstalige uitgave van het
                  jaarboek. De gesprekspartners reageerden dadelijk positief, maar dat betekent niet dat er
                  op korte termijn een Engelstalige uitgave kan worden gerealiseerd. Afgesproken is dat
                  TNA contact zal leggen met de uitgever die ook TNA-uitgaven verzorgt. Om duidelijk
                  te maken over welke geweldige vondsten we nu reeds kunnen beschikken, hebben we
                  twee artikelen uit het Sailing Letters Journaal II laten vertalen in het Engels. Het gaat om
                  het artikel over de voormalige slavin Wilhelmina en om de ‘poederbrief’ van de apothe-
                  ker/arts Reichard.
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
Zoals al in Nieuwsbrief nr. 6 gemeld, is inmiddels in het vakantienummer van Geschie-
denis Magazine van juli/augustus 2009 het artikel over Wilhelmina van Kelderman ver-
schenen. Dat heeft geleid tot een reactie van een verre nazaat uit Limburg. Daar bleek
iemand bezig te zijn met de familiestamboom van o.a. de familie Kelderman. Er was
weliswaar vaag iets over de ‘Suriname-relatie’ bekend, maar het artikel leverde voor de
amateurgenealoog nieuwe gegevens op.


●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
Over nieuwe gegevens gesproken. Het beloofde onderzoek naar de precieze aard van de
poeders uit de poederbrief is nog steeds niet afgerond. Dat is wel heel jammer, want
daardoor kunnen de resultaten niet meer in ons nieuwe jaarboek worden opgenomen.
Het is gebleken dat de onderzoekers van Royal Botanic Gardens, Kew tot over hun
oren in het werk zitten. Men doet er veel forensisch onderzoek ten behoeve van de poli-
tie. Zo heeft men uit de plantaardige maaginhoud van een gevonden slachtoffer kunnen
herleiden in welk land hij voor de laatste maal had gegeten. Het schijnt dat daarmee
een belangrijke stap werd gezet in het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.
Ja, dat gaat voor, natuurlijk, maar nieuwsgierig naar de precieze aard van de poeders
blijven we.

                                              Poederbrief
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
Sinds september 2009 is Sanne Muurling voor een periode van drie maanden als stagi-
aire verbonden aan het project. Sanne studeert geschiedenis (masterfase) aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Zij zal zich in het bijzonder richten op onderzoek naar
brieven van vrouwen uit de 18e en 19e eeuw. Om zich in te werken is ze begonnen met
het nader beschrijven van de inhoud van een tweetal gedigitaliseerde dozen. De eerste
resultaten van deze inventarisatie hebben al interessant materiaal opgeleverd voor verder
onderzoek.


●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
Op 19 september werd het project Sailing Letters blij verrast door een bezoek van de
Gouverneur van de Nederlandse Antillen, de heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag
en zijn gevolg. De gouverneur was in Nederland ter voorbereiding van de komende wij-
zigingen van het Koninkrijksstatuut. Tussen de besprekingen over deze heikele kwestie
door wilde hij tijd vrijmaken voor een bezoek aan de KB. Perry Moree en Dirk J. Tang
hebben de zeer geïnteresseerde bezoekers in een prettige sfeer kunnen informeren over
de meest recente ontwikkelingen.                              Bezoek van de Gouverneur van de
                                              Nederlandse Antillen


●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
Op 29 besteedde het programma Roukost van Radio West aandacht aan het project Sai-
ling Letters. In een plezierig interview kreeg Dirk J. Tang de kans om een toelichting te
geven op het project, de brief van Wilhelmina en op de komende uitgave van deel II.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
                  In deze periode buigt de redactie zich over de laatste drukproeven van het Sailing Letters
Colofon
Deze nieuwsbrief informeert    Journaal II. Het ziet er allemaal weer goed uit en het zal vast en zeker weer een mooie uit-
over de voortgang van het     gave worden. Omdat we daar altijd weer een beetje weemoedig van worden zijn we al vast
project Sailing Letters en     begonnen om na te denken over het vervolg. Hoeveel delen willen we uitbrengen en hoe
verschijnt onregelmatig.
                  zorgen we er voor dat dit aantrekkelijke uitgaven blijven?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met        Voor deel drie ligt dat al vast. Wij hebben een afspraak gemaakt met prof.dr. Marijke van
projectleider Dirk Tang of Peter  der Wal, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en bekend van een bijdrage aan het eerste
de Bode.              Journaal. Zij zal – op basis van een stapel brieven aan dezelfde persoon gericht – deel drie
E-mail: sailingletters@kb.nl.
                  bezorgen. Voor deel vier denken we aan bijdragen over de Europese vaart. Wij hebben al
U kunt zich aanmelden voor
de nieuwsbrief via         materiaal gevonden over de vaart op de Oostzee, grote en kleine visserij op de Noordzee
www.kb.nl/sl/contact.html.     en elders, de Straatvaart (Middellandse Zee) en de Levant. Over het vijfde – en wat ons
                  betreft laatste deel – hebben we nog geen vaste ideeën.
                  Omdat er zoveel leuk materiaal op ontsluiting ligt te wachten beraden we ons op de mo-
                  gelijkheid van het uitgeven van andersoortige (kleinere) publicaties. In zo’n uitgave willen
                  we proberen inhoud en vormgeving op een bijzondere manier te combineren. Zodra onze
                  plannen wat meer zijn uitgewerkt zullen we u per Nieuwsbrief informeren.
               3

								
To top