Venstres program for byrådsperioden 2010-2013

Document Sample
Venstres program for byrådsperioden 2010-2013 Powered By Docstoc
					   Venstres program for
byrådsperioden 2010-2013
   Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  1
Indholdsfortegnelse
Århus er byen, man forelsker sig i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Børn og unge er vores fælles fremtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Daginstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Folkeskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
    Fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
En fast og fair integrationspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vækst og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vores ældre fortjener tryghed, værdighed og respekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tryghed og sikkerhed skabes af handlekraft og samarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Århus som førende idræts- og kulturhovedstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Sundhed kræver en stærk forebyggelsesindsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Århus som Danmarks bedste uddannelsesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Service og økonomi skal hænge sammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
En boligpolitik for hele byen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Videreudviklingen af Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Et godt miljø giver tryghed og trivsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Et stærkt nærdemokrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Trivsel og udvikling for medarbejderne i Århus Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
       Venstres program for byrådsperioden 2010-2013                        2
       Århus er byen, man
         forelsker sig i…
Århus er et fantastisk sted at bo . Vi har noget af Danmarks flotteste natur lige uden
for døren – skov, strand, søer, enge og åer . Men endnu mere karakteristisk for Århus er
det, at vi har den yngste befolkning i en større by i Nordeuropa . Det skyldes naturligvis
Aarhus Universitet og de mange andre kompetente uddannelsesinstitutioner i byen .
Konsekvensen er, at der opbygges utrolig meget viden i vores by, og at Århus i forhold
til sin størrelse har usædvanlig meget puls – kultur, sport, forlystelsesliv og gode
jobmuligheder i videntunge brancher . Århus er med andre ord rigtig godt rustet til at
imødekomme fremtidens krav til en velfungerende storby – på vores helt egen måde .


Men der er også områder, hvor vi kan gøre det meget, meget bedre . Med Venstre ved
roret i den kommende byrådsperiode vil vi styrke indsatsen indenfor:


•	 Børn	og	unge
•	 Integration
•	 Vækst	og	beskæftigelse


Det betyder ikke, at vi har opgivet de øvrige politikområder . Men det er
integrationsindsatsen samt vækst og beskæftigelse, der har lidt mest under skiftet
til socialistisk styre for 4 år siden, og på børn- og unge området er der stadig meget
at gøre, selv om Venstres to rådmænd Louise Gade og Gert Bjerregaard er kommet
igennem med store forbedringer i de forløbne 4 år .


Venstre vil på alle områder give den enkelte borger de bedst tænkelige rammer for
at skabe sig en høj livskvalitet gennem tryghed, udvikling og muligheder i Århus
Kommune . Det vil vi gøre ud fra vores grundidé om at sætte mennesket frem for
systemet, og ved at give den enkelte borger de bedst tænkelige rammer – i en
ansvarlig erkendelse af, at de politiske initiativer og beslutninger skal hænge sammen,
og at ingen beslutning kan ses isoleret .


Vores program rummer derfor en række forslag til, hvordan kan gøre tingene bedre
i Århus . Nogle af disse forslag vil kræve, at vi tænker anderledes – eller prioriterer
anderledes . Nogle forslag vil også kræve, at kommunen har det nødvendige
økonomiske råderum .
    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  3
              Som alle ved, befinder vi os midt i en økonomisk krise, som også har ramt Århus hårdt .
              Derfor er det vigtigt at fokusere på vækst og beskæftigelse, så vi kan få råd til alle
              de andre ting, vi gerne vil . Venstre går derfor til valg på, at realiseringen af selv de
              bedste forslag skal ske indenfor rammerne af den økonomiske ansvarlighed og den
              anstændige skattepolitik, vi altid har stået for i Århus Kommune . Gennemførelsen
              af udgiftskrævende forslag vil således kun ske i takt med, at vi skaffer de fornødne
              indtægter . Der er dog undtagelser: Vi ved, at pe nge investeret i vækst og beskæf-
              tigelse kommer igen, og penge investeret i gode integrationsprojekter kommer også
              igen . Venstre vil også i næste byrådsperiode gerne investere i disse formål .


              Venstre går derfor til valg under temaet Vækst, velfærd og valgfrihed . Det sker ud fra en
              erkendelse af, at uden vækst får vi ikke den ønskede velfærd . Men uden velfærd i form
              af gode vuggestuer, børnehaver og skoler m .v . får vi heller ikke den ønskede vækst .
              Og uden valgfrihed kan det hele være lige meget – vi er jo ikke ens! Vækst, velfærd og
              valgfrihed hænger derfor ubrydeligt sammen i fremtidens Århus .


              De følgende sider rummer en række tanker og forslag til, hvordan vi skaber mere
              vækst, velfærd og valgfrihed i Århus . Til gavn for helheden i Århus Kommune, men først
              og fremmest til gavn for den enkelte borger .
Gert Bjerregaard            Michael Gram                   Laura Hay
Borgmesterkandidat og rådmand for   Formand for Venstre i Århus           Rådmand for Social- og
Børn og Unge              Kommune                     beskæftigelsesområdet
                  Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  4
 Børn og unge er vores
     fælles fremtid
Morgendagens velfærd hænger sammen med den start i livet, vi giver vores børn i dag
– og børnene fortjener en god, udviklende og tryg opvækst . Derfor skal kommunens
pasnings- og undervisningstilbud give vores børn tryghed, oplevelser, færdigheder og
gode værdier .
Samtidig er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov og
udviklingstrin, og at vores børn møder engagerede og velkvalificerede medarbejdere
med lysten og evnen til at være et trygt og lærende holdepunkt i børnenes hverdag .

Daginstitutioner
Det kræver sit at få hverdagen til at hænge sammen, når man er småbørnsfamilie .
Vi ønsker altid mere tid til at være sammen med vores børn . Derfor skal kommunens
pasningstilbud også indrettes på en måde, der gør det så nemt som muligt at være
børnefamilie . Som børnefamilie har man f .eks . brug for fleksible åbningstider, at
børnene er glade for at komme i institutionen, en god service og færrest mulige
dage, hvor børnene er syge . Og så skal vores institutioner også sikre en god og tryg
overgang til skolen .
Vi må også erkende, at det ikke er alle børn, der starter livet med optimale
forudsætninger .
Nogle børn er socialt udsatte med en negativ social arv . Disse børn skal vores
institutioner medvirke til alligevel at give en god start på tilværelsen .Udvalgte resultater 2005-2009:                    Det vil vi 2010-2013:
•	 Kostordning	i	vuggestuer	og	børnehaver              •	 4	årigt	stop	for	takststigninger	
•	 Bedre	muligheder	for	udendørsliv	gennem	flere	          •	 Fastholdelse	af	modulordningen,	fordi	det	giver	
 skovbørnehaver – herunder også flere bynære              forældrene fleksibilitet . Men tilbageførsel af
 skovbørnehaver                            besparelsen til institutionerne
•	 Mere	fleksible	åbningstider	i	daginstitutionen	          •	 Bedre	valgmuligheder	mellem	dagpleje,	vuggestue	og	
•	 Større	beslutningskompetence	til	forældre­              børnehave
 bestyrelserne og de enkelte institution              •	 Bedre	fysiske	rammer	i	form	af	spændende	rum	og	
•	 Bedre	uddannelse	til	pædagoger,	som	vil	være	            mere udfordrende legepladser
 daginstitutionsledere                       •	 Bedre	mulighed	for	idræt	og	bevægelse	i	
•	 Bedre	overlap	mellem	pædagoger	og	lærere	i	tiden	          børnehaven – herunder flere idrætsbørnehaver og
 omkring og ved barnets skolestart, så barnet sikres          idrætslegepladser, så børnene får sunde livsvaner
 en tryg overgang fra institution til skole             •	 Flere	ressourcer	til	institutioner	med	mange	udsatte	
•	 Systematisk	sprogscreening	af	tosprogede	børn            børn, så børn med en negativ social arv også sikres
                                    en god start på livet
                                   •	 Massiv	ny	sprogindsats	for	0­3	årige
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  5
Folkeskole
Folkeskolen tjener mange formål, men der skal ikke
herske tvivl om Venstres holdning . Folkeskolens primære
opgave er at udstyre vores børn og unge med den
viden og de færdigheder, der giver adgang til en god
uddannelse og dermed en god tilværelse . Herunder
hører opøvelse af samarbejdsevner og indføring i de
demokratiske rettigheder og pligter .
Herudover har folkeskolen naturligvis en opdragende
funktion, ligesom den spiller en stor rolle for integration
og	bekæmpelse	af	negativ	social	arv.	I	en	velfungerende	
folkeskole lærer vores børn og unge også at tage vare på
egen sundhed, at bruge deres krop og at have respekt
for andres forskellighed . Det siger sig selv, at der ikke
skal være plads til mobning i århusianske folkeskoler .


Et skoleforløb er et samarbejde mellem forældre, skole,
lærere og barnet selv: Her har alle pligter og ansvar,
ikke mindst forældrene . Barnets evne til at omgås andre
mennesker og barnets respekt for regler og normer skal
grundlægges i hjemmet .
Mange af vores folkeskoler i Århus er af ældre dato,
og mange steder kniber det med både indven-
dig vedligeholdelse og en indretning, der passer til
nutidens undervisningsformer . Det har en negativ
effekt på børnenes indlæringsevne og både børns og
voksnes arbejdsmiljø . Venstre har taget initiativ til
og fået gennemført betydelige forbedringer på dette
område, men under den nuværende krise er forbedring
af folkeskolens bygningsmasse en af de opgaver, vi vil
prioritere yderligere .
    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  6
Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
•	 Sikret	at	byrådet	har	afsat	1,3	mia.	kr.	over	10	år	       •	 Tilføre	flere	midler	til	bygningsforbedring	fra	
 til bedre fysiske rammer i skoler, dagtilbud og            kvalitetsfondsmidlerne og derved sikre vores skoler
 fritidstilbud                             en acceptabel standard
•	 Sikret	faglighed	og	undervisning	i	topklasse	–	bl.a.	       •	 Afsætte	flere	penge	til	tidssvarende	
 ved brug af tests og standpunktsprøver                undervisningsmidler
•	 Flere	undervisningstimer                     •	 Styrke	idræt	og	bevægelse	i	skolen	for	at	fremme	
•	 Investeret	i	spændende	og	udfordrende	skolegårde           indlæringen
•	 Styrket	indsatsen	for	at	lære	eleverne	at	respektere	       •	 Forbedre	beslutningskompetence	til	de	
 hinanden og lærerne, skabe ro i timerne og undgå           forældrevalgte skolebestyrelser
 mobning                              •	 Styrke	skole­hjem	samarbejdet	baseret	på	gensidig	
                       l
•	 Tidligere	indsats	i	forhold	til	læsevanske	igheder          forventningsopfyldelse
•	 Oprettet	familieklasser	for	børn	med	ringe	faglig	og	       •	 Sikre	mest	mulig	specialpædagogisk	hjælp	på	klassen	
 social trivsel, så mor eller far kan være med i skole i        frem for i specialklasser – så eleverne kan blive
 en periode                              sammen med kammeraterne
•	 Bedre	muligheder	for	lektiehjælp	til	børn	med	særlig	       •	 Skaffe	flere	specialpædagogiske	pladser	så	ventetid	
 behov                                 til specialklasse undgås
•	 Flere	ressourcer	til	skoler	med	særlige	sociale	og	        •	 Øge	beslutningskompetence	på	den	enkelte	
 pædagogiske udfordringer                       specialinstitution
•	 Bedre	fordeling	af	tosprogede	børn	på	kommunens	         •	 Inddrage	og	rådgive	forældrene	til	børn	med	
 skoler                                specialpædagogiske behov
•	 Heldagsundervisning	på	Tovshøjskolen	og	             •	 Sikre	tolærerordninger	hvor	det	er	nødvendigt
 Søndervangskolen                          •	 Bruge	socialrådgivere	til	at	tage	sig	af	sociale	og	
•	 Målrettede	faglige	og	pædagogiske	tilbud	for	            adfærdsproblemer på de mest belastede skoler, så
 tosprogede elever på alle 10 . klassecentre              lærerne kan koncentrere sig om at undervise
•	 Oprettet	internationale	velkomstklasser              •	 Forbedre	sprogundervisningen	i	vores	skoler	helt	fra	
                                    2 .-3 . klasse
                                   •	 Søge	om	lov	til	forsøgsvis	at	undervise	i	visse	fag	på	
                                    engelsk på de ældste klassetrin
                                   •	 Alle	unge	­	uanset	sprogbaggrund	­	skal	forlade	
                                    folkeskolen med et fundament for at gennemføre en
                                    ungdomsuddannelse
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  7
Fritid
Børn og unge i Århus fortjener et rigt og varieret
fritidstilbud . Venstre vil i den kommende valgperiode
specielt lægge vægt på flere tilbud, der fremmer børn og
unges bevægelse – gerne sammen med hele familien .
Bevægelse er nøglen til at bekæmpe det stigende
problem med overvægtige børn og børn, der ikke kan
koncentrere sig om at sidde stille i timerne .
Vores rammer for fritidsaktiviteter skal afspejle, at Århus
er en mangfoldig by - og en by i bevægelse, hvor der
skal være plads til alle .Udvalgte resultater 2005-2009                     Det vil vi 2010-2013
•	 Pladsgaranti	for	børn	i	1.	–	3.	klasse	i	SFO            •	 Forbedre	børns	sundhed	(1/6	af	alle	børn	er	
•	 Flere	fritidspladser	for	børn	i	4.	–	7.	klasse	            overvægtige, og det hæmmer indlæringsevne,
•	 Suppleret	SFO	og	fritidshjem	med	åbne	fritidstilbud	         koncentrationsevne og den sociale udvikling, og det
 med idræts og udelivsaktiviteter                    øger risikoen for alvorlige livsstilssygdomme)
•	 Inddraget	det	frivillige	forenings­	og	idrætsliv	i	driften	    •	 Inddrage	foreningslivet	bedre	i	det	forebyggende	
 af fritidspladstilbudene                        sundhedsarbejde
                                   •	 Indføre	differentierede	klubtakster,	så	de	unge	
                                     og deres forældre ikke behøver købe et fuldt
                                     medlemskab, hvis de kun ønsker at benytte
                                     klubbernes tilbud i kortere tidsrum
                                   •	 Bedre	vedligeholdelse	og	modernisering	af	
                                     fritidsfaciliteter
                                   •	 Etablere	flere	boldbaner	og	andre	faciliteter	til	
                                     fritidsaktiviteter i lokalområderne
                                   •	 Give	bedre	mulighed	for	familievenlige	
                                     naturoplevelser i form af naturparker og
                                     oplevelsesstier
                                   •	 Give	økonomisk	incitament	til,	at	man	lokalt	
                                     etablerer netværkssteder og aktivitetshuse
                     Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  8
       En fast og
fair integrationspolitik
    Århus er en mangfoldig by med mange kulturer
    repræsenteret . Vi skal gøre denne mangfoldighed til
    vores styrke, og det hænger sammen med en stærk
    og målrettet integration, der giver alle en chance .
    Indvandrere	og	flygtninge	skal	ikke	klientgøres	og	gøres	
    passive . De skal være aktive
    samfundsborgere og skabe vækst og velfærd for dem
    selv og byen .


    Venstre vil også i den kommende byrådsperiode stå som
    garanten for en fast og fair integrationspolitik . Målet
    for indsatsen er klart: Nydanskerne skal have samme
    høje uddannelses- og beskæftigelsesniveau som resten
    af befolkningen, og der skal gøres en målrettet indsats
    for at fjerne overrepræsentationen af kriminalitet
    blandt nydanskere for derved at fremme en positiv
    integrationsproces .


    Det når vi ikke i næste byrådsperiode, men vi skal nå
    et godt stykke af vejen . Først og fremmest skal vi have
    gjort op med fastholdelsen af et parallelsamfund i
    Gellerup, og vi skal være særdeles opmærksomme på,
    at vi ikke kommer til at se en lignende ghettoisering af
    andre områder .


    Dernæst skal der sættes ind med målrettede
    uddannelsestilbud til de unge nydanskere . Vi ser i dag,
    at pigerne ofte er mønsterbrydere . Selv om pigerne
    nogle gange tager en højere uddannelse imod familiens
    vilje, ender det som regel med, at der står et par rigtig
    stolte forældre klar, når pigen skal have overrakt sit
    eksamensbevis . Vi skal gøre en indsats for, at drengene
    på samme måde som pigerne ser uddannelse som den
    rigtige vej til beskæftigelse og fremgang .


    Endelig skal der gøres en særlig indsats for at integrere
    de 30 – 50 årige kvinder på arbejdsmarkedet . Flere
    undersøgelser viser, at disse kvinder allerhelst vil gøre
    som alle andre kvinder i Danmark . Vi ved også, at
    integrationen af en kvinde som regel resulterer i, at hele
    familien er velintegreret .
       Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  9
Udvalgte resultater 2005-2009                                Det vil vi 2010-2013
•	 Indført	en	effektiv	danskundervisning	på	arbejdspladser	og	i	              •	 Øget indsats på
 lokalområderne, så indvandrere ikke fastholdes på sprogskoler i årevis            sprogområdet. 0-6 årige skal
•	 Indført	kontrakter	mellem	institution/	 kole	og	forældre,	hvor	det	skønnes	
                     	
                     s                           have bedre danskkundskaber,
 nødvendigt for at sikre tilstrækkelig forældreopbakning til barnets læring          så de kan klare sig fagligt og
 og modning                                          socialt
•	 Ydet	en	særlig	rådgivningsindsats	for	etniske	iværksættere,	så	flere	          •	 Etablere sprogvurderinger
 kommer fra kontanthjælp til selvstændig virksomhed . Herunder er der             af F/I børn i sundhedsplejen
 gjort en målrettet indsats i forhold til kvindelige iværksættere               med henblik på at vurdere,
•	 Ydet	en	målrettet	dør	til	dør	jobindsats	”blok	for	blok”	i	områder	med	           om barnet skal sendes i
 mange kontanthjælpsmodtagere                                 vuggestue/daginstitution
•	 Samordnet	AF	og	kommunens	indsats	for	at	få	flere	i	job                   for at få den nødvendige
•	 Udvist	økonomisk	konsekvens	ved	udeblivelse	fra	aktivering	og	job              sprogstimulering
•	 Udvist	nul­tolerance	og	konsekvens	overfor	kriminelle	indvandrere	eller	         •	 Tilbyde unge indvandrere nye
 indvandrere med en grænseoverskridende adfærd                        former for fritidsaktiviteter
•	 Sørget	for	lektiehjælpsordninger                              såsom ”midnats-basketball”
•	 Styrket	skolen	som	heldagsaktivitets	 entrum	i	området	med	en	særlig	
                    c                            og lignende
 faglig/	 ocial	belastning	blandt	eleverne,	så	undervisning,	lektielæsning	
     s                                         •	 Fremme indslusning af
 og fritidstilbud spredes ud over skoledagen                         flygtninge og indvandreres
•	 Etableret	en	effektiv	vejlednings­	og	støtteindsats	for	at	få	unge	             børn i forenings- og fritidslivet
 indvandrere til minimum at tage en ungdomsuddannelse
•	 Gjort	en	effektiv	indsats	mod	ghettoer	gennem	øget	kommunal	
 anvisningsret til boligafdelinger med få kontanthjælpsmodtagere af
 anden etnisk baggrund og bedre adgang for indvandrere til privat
 udlejningsbyggeri
•	 Sikret	boligtilbud	i/ved	det	nye	skoledistrikt	for	familier	med	sociale	
 problemer, som gerne vil flytte deres barn til andet skoledistrikt, når
 det er til områder med få kontanthjælpsmodtagere af anden etnisk
 baggrund
•	 Skabt	mulighed	for	flyttehjælp	for	borgere	på	kontanthjælp	som	vil	flytte	
 fra Gellerup og Bispehaven
•	 Skabt mulighed for omdannelse af almenbolig til ejerbolig i
  ghettoområder
•	 Taget særlige initiativer i Gellerup-planen og Bispehaven for at
  tiltrække ressourcestærke familier og personer til området
•	 Givet mulighed for at omdanne lejligheder til erhverv i ghettoområder
•	 Gennemført forslag om at Dannebrog skal synliggøres mere på
  kontorer med borgerservice
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  10
                      Vækst og
                    beskæftigelse
Vækst og beskæftigelse er de vigtigste forudsætninger for at sikre borgerne
meningsfulde udfoldelsesmuligheder og holde samfundet i gang . Derfor ønsker Venstre
at afhjælpe den nuværende krise ved at fremrykke fornuftige investeringer, vi alligevel
skulle foretage senere . Vi kan se, at vi p .g .a . regeringens kvalitetsfondsmidler har
et betydeligt råderum for igangsætning af ekstra opgaver i kommunen i hele næste
valgperiode.	I	Venstre	mener	vi,	at	pengene	skal	gå	til	bedre	infrastruktur,	bedre	
forhold på ældreområdet og renovering af udsatte boligområder til gavn både for
borgerne og for det erhvervsliv og de dygtige medarbejdere, der sukker efter nye
opgaver .


Samtidig er arbejdsmarkedet som følge af globaliseringen i hastig forandring, hvilket
stiller store krav til os alle som arbejdstagere . Det stiller også krav om at sikre et
arbejdsmarked med plads til alle . Århus er det sted, hvor vi det sidste årti har skabt
fleste arbejdspladser i Danmark, og den udvikling skal vi fastholde og udbygge .


Men vi skal gøre mere for virksomhederne . Det er svært at etablere eller udvide
virksomheder i øjeblikket . Dels er markedsforholdene vanskelige – dels er det
vanskeligt at skaffe finansiering, selv om der så skulle være skulle være et uopdyrket
behov for virksomhedens produkter .


Det stiller ekstra krav til sagsbehandlingen i Århus Kommune, når en virksomhed
alligevel har behov for byggetilladelse eller andet . Venstre ønsker, at der bliver
defineret nogle klare frister for kommunens sagsbehandling på alle de områder, der er
relevante for erhvervslivets vilkår . Disse frister skal være ambitiøse, så Århus Kommune
kan blive kendt som den bedste og mest kompetente kommune i Danmark til betjening
af virksomheder . Under det socialistiske styre er det gået den helt gale vej i Børsens
analyse af danske kommuners erhvervsvenlighed . Der skal være plads til andet end
offentlige arbejdspladser i Århus, og vi vil ikke have, at bureaukratiet skal stå i vejen
for etablering af nye arbejdspladser i den private sektor!


Grundforudsætningerne er i orden . Århus Havn er Danmarks største containerhavn med
Danmarks eneste knudepunkt til Fjernøsten . Denne position har stor betydning for
erhvervslivet, fordi
erhvervsudvikling og transportmuligheder hænger uløseligt sammen . Samtidig giver
det Århus et godt udgangspunkt i globaliseringen, hvor flere og flere varer skal
transporteres .


Århus er endvidere en historisk by med mange gode oplevelsestilbud til vores gæster .
Samtidig er Århus en stærk konference- og eventby med fremragende faciliteter . Disse
fortrin skal vi udnytte til at hente endnu flere turister til byen og på den måde skabe
mere vækst .
    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  11
Udvalgte resultater 2005-2009                     Det vil vi 2010-2013
•	 Styrket	Århus	som	en	international	forsknings­	og	         •	 Have klare frister for kommunal sagsbehand-
 uddannelsesby med et rigt udbud af forskerparker            ling af byggesager og andre områder, der er
 (Navitas	Park,	Agro	Foodpark	og	International	             relevante for erhvervslivets vilkår
 Community)                              •	 Fremrykning af anlægsinvesteringer i
•	 Styrket	Århus	som	transportby	med	bl.a.	udbygning	           infrastruktur, ældreservice og boligområder
 af de store veje til Århus samt en fortsat ekspansion        •	 Fjerne den socialdemokratiske særskat på
 på Århus Havn                              virksomheder – dækningsafgiften - når der er
•	 Styrket	Århus	som	førende	international	erhvervsby	          råderum hertil
 indenfor	IT,	nano­	og	bioteknologi,	fødevarer,	           •	 Lave omkostningsanalyse for drift af virksomhed
 wellness samt design, arkitektur og byggeri               i Århus sammenlignet med andre kommuner
•	 Videreudviklet	Århus	som	et	stærkt	efter­	og	            •	 Forbedre rammerne for iværksættere både
 videreuddannelsescenter, der hele tiden sikrer den           inden for de kreative og de traditionelle erhverv
 bedst uddannede arbejdskraft                     •	 Vælge en uafhængig havnebestyrelse med
•	 Sikrer	en	stærk	opkobling	af	Århus	Havn	på	det	            bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet
 europæiske motorvejsnet gennem en tunnel under            •	 Styrke Århus som en attraktiv destination for
 Marselis Boulevard                           familieturisme og weekendturisme
•	 Fortsat	udvidelsen	af	Århus	Havn                  •	 Sørge for at relevante tekster i bybilledet
•	 Knyttet	havnen	til	byen	ved	at	sikre	en	dyna	 isk	
                        m
                        	             forekommer på både dansk og engelsk
 udvikling af de bynære havnearealer som en bydel           •	 Ansætte tilstrækkeligt med jobkonsulenter og
 med plads til alle og muligheder for alle                indføre mulighed for, at de kan få bonus
•	 Udviklet	Århus	som	en	national	og	international	          •	 Satse på rigtige arbejdspladser frem for
 turistdestination                            kommunale projekter til afklaring af ledige
•	 Udviklet	Århus	som	en	attraktiv	krydstogt	 estination
                      d             •	 Opprioritere indsatsen for efter- og
•	 Etableret	stærke	jobcentre                       videreuddannelse og for omskoling
•	 Sikret	at	det	første	man	som	ledig	møder	er	en	           •	 Skaffe et tilstrækkeligt antal praktikpladser til
 jobkonsulent frem for en social-sagsbehandler              håndværksfagene og de tekniske uddannelser
•	 Sikret	straksafklaring	overfor	alle	                  gennem en målrettet, opsøgende indsats på
 kontanthjælpsmodtagere                         virksomhederne sammen med fagskolerne
•	 Sikret	at	flest	mulige	erklæres	arbejds	 arkedsparate	
                     m              •	 Gøre Århus førende inden for fremtidens
 frem for at blive klientgjort og placeret på passiv           vækstområder som f.eks. healthcare
 forsørgelse                             •	 Etablere et hus for arkitektur, ny teknologi og
•	 Indført	løbende	sammenligner	af	de	enkelte	              design som ramme for udstillinger, innovation,
 jobcentres dygtighed, så vi hele tiden kan lære af de,         netværksdannelse samt projektudvikling af
 der hurtigst får ledige i beskæftigelse                 bæredygtige nye byområder
•	 Tilbudt	private	aktører	­	f.eks.	oplysnings	 orbund	
                       f            •	 Bedre udnyttelse af byens rum
 og virksomheder at hjælpe med jobplaceringer og           •	 Miljørenovering af eksisterende bydele
 opkvalificeringer - på resultataflønning               •	 Fremme sikkerhed i byrum
                                    •	 Fremme mentorordninger for at få flere unge til
                                     at gennemføre en ungdomsuddannelse
                     Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  12
    Vores ældre fortjener
     tryghed, værdighed
         og respekt
Et trygt og værdigt ældreliv hænger sammen med respekt for forskellighed . Den forventede levetid i Danmark stiger
heldigvis hastigt i disse år . Samtidig har flere det godt i længere tid, og det betyder, at borgerne i den tredje alder har
vidt forskellige ønsker og behov og på ingen måde kan skæres over én kam . Alder er ved at blive et psykisk mere end
et fysisk fænomen!


Et trygt og værdigt ældreliv med trivsel forudsætter derfor en ældreservice, hvor vores ældre ikke klientgøres,
men støttes og hjælpes på deres individuelle præmisser . Vi er som ældre lige så forskellige, som vi er på alle andre
tidspunkter i livet . Derfor skal hjælpen tilpasses borgeren
- det er ikke borgeren, der skal tilpasses systemet .


Gennem kompetente og motiverede medarbejdere
skal ældreomsorgen derfor vise respekt for de ældres
individuelle behov og forskellighed . Medarbejdere og
ledelse skal i fællesskab skabe rammer, der gør, at vi
undgår at blive vidne til flere hændelser som eksemplet
med natlige bade, hvor respekten for den ældre
svigtede .


De ældres familie og pårørende skal også vises tillid og respekt i forbindelse med hjælpen til den ældre og inddrages
i det omfang, de ønsker det . Der skal tages særlige hensyn til svage, ensomme, og demente ældre . Desuden skal der
tages særlige hensyn til døende i form af hospicetilbud .Det har vi nået 2005-2009                      Det vil vi 2010-2013
• Sikret valgfrihed ved valg af boform, mad og           • Lave forsøg med personlige budgetter for
 hjemmehjælp                             hjemmehjælp, hvor den ældre får udbetalt et kontant
• Større fokus på velsmagende og nærende mad, som           beløb eller klippekort, så den ældre selv kan vælge,
 tiltaler de ældre                          hvem der skal løse opgaverne, samt hvornår og
• Aktivt inddraget frivillige organisationer og personer,       hvordan det skal ske . Deltagelse i forsøget skal være
 som supplement til den kommunale indsats               frivilligt .
• Skabt bedre muligheder for efter- og               • Sikre medarbejderne et bedre arbejdsmiljø med
 videreuddannelse af medarbejdere i ældreplejen            mulighed for at tilrettelægge arbejdet sammen med
• Aktivt inddraget brugerne                      den ældre
                                  • Indføre	brugbare	tilfredshedsundersøgelser
                                  • Sikre et effektivt klagesystem
                                  • Etablere byggerier hvor seniorboliger, kommu-
                                    nale ældreboliger og ældrevenlige ejerboliger ligger
                                    dør om dør med mulighed for at trække på fælles
                                    servicefaciliteter - herunder den kommunale service
                                  • Styrker indsatsen overfor de svageste ældre
                                  • Etablere flere hospicepladser og
                                    hjemmehospicefunktioner                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  13
          Et samfund skal kendes
         på, hvordan det behandler
               sine svageste
                   Skal Århus fortsat være en god by for alle, hænger det derfor sammen med, at vi
                   i fællesskab tager hånd om de borgere, som på grund af handicap eller på andre
                   måder har det svært .


                   Vores handicappolitik skal bidrage til at sikre ligeværd og lige muligheder . For
                   Venstre betyder det en handicappolitik, der føres ud fra den handicappedes
                   egne præmisser . Handicappede kan f .eks . sagtens stadig have ressourcer til en
                   indsats på arbejdsmarkedet . Den kommunale indsats for den enkelte skal være
                   sammenhængende, moderne og med respekt for individet . Og den handicappedes
                   familie og nærtstående skal inddrages .


At have et handicappet barn kan være en stor udfordring for en familie og strække familiens ressourcer til det
yderste . Familierne skal derfor tilbydes redskaber og ressourcer, så de kan leve et godt familie- og arbejdsliv . Vi skal
sørge for at familierne ikke skal bruge mere energi på sagsbehandling end på deres barn og familien .


I	en	stor	by	som	Århus	vil	der	altid	være	borgere,	som	har	brug	for	helt	særlig	støtte	og	indsats.	Ofte	er	det	svært	for	
disse grupper at komme til orde i offentligheden, fordi de ikke har personlige ressourcer til det . Desto større krav
stiller det til, at vi som medborgere og politikere er opmærksomme på vores svageste og giver dem muligheden for et
godt, trygt og værdigt liv .


Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at i nogle henseender kan det frivillige sociale arbejde tilbyde en
hjælp, kommunen aldrig vil kunne tilbyde, fordi det er en hjælp fra menneske til menneske og ikke fra sagsbehandler
til klient . Det frivillige sociale arbejde er derfor et vigtigt supplement til det offentliges sociale indsats .Udvalgte resultater 2005-2009                     Det vil vi 2010-2013
•	 Sikret	at	handicappede	og	forældre	med	handi­           •	 Skabe	bedre	skole­	og	fritidstilbud	til	handicappede	
 cappede børn kun skal henvende sig ét sted i              børn
 kommunen . Det betyder én indgang til kommunen           •	 Give	handicappede	børn	mulighed	for	at	deltage	
 hos én sagsbehandler                          i kommunens tilbud sammen med andre børn,
•	 Sikret	mest	mulig	selvbestemmelse	på	den	enkelte	           herunder mulighed for at tilbyde daginstitutioner
 handicapinstitution                          og fritidstilbud med både handicappede og ikke-
•	 Bygget	værdige,	trygge	og	tilgængelige	                handicappede
 handicapboliger                           •	 Prioritere	en	hurtig	og	effektiv	genoptræning
•	 Styrket	Århus	Kommune	som	en	rummelig	               •	 Styrke	indsatsen	for	tilgængelighed	i	hele	Århus.	
 arbejdsplads med jobs også til handicappede              Biblioteker, skoler, kulturinstitutioner, byrum og
•	 Sikret	væresteder	og	gode	behandlingstilbud	for	           offentlige bygninger skal gøres tilgængelige for alle
 udsatte grupper                            århusianere . Vi skal endvidere være opmærksomme
•	 Sikret	gode	økonomiske	rammer	for	den	sociale	            på god tilgængelighed ved apotekerne
 indsats og for det frivillige sociale arbejde                               m
                                   •	 Skabe	bedre	opholds­	og	behandlings	 uligheder	i	
•	 Sikret	et	stærkt	opsøgende	og	forebyggende	arbejde,	         lokalområdet
 herunder også via gadeteams                     •	 Styrke	et	tæt	og	konsekvent	samarbejde	mellem	de	
•	 Sikret	bosteder	til	hjemløse                     relevante myndigheder


                     Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  14
              Tryghed og sikkerhed
             skabes af handlekraft og
                   samarbejde
Århus er borgernes by . Skal vi som borgere kunne
færdes trygt og sikkert i vores by, uanset hvor vi bor, må
kommunen vise handlekraft og sørge for trygge rammer .
Kommunen skal samarbejde tæt med politiet og andre
relevante myndigheder for at sætte ind overfor forhold,
som skaber utryghed . Herunder forhold som skaber
utryghed for folk som blot passer deres job - f .eks . bus-
og taxachauffører - og for borgere, som færdes i byen .
Vi må aldrig acceptere, at der opstår områder, hvor man
ikke kan færdes trygt om natten .


Tryghed og sikkerhed for vores børn skal altid have
første prioritet . Børnene skal sikres tryg vej til skole,
dels gennem god planlægning af veje og stier, dels ved
at vi som forældre kører og færdes ansvarsfuldt, når vi
hjælper vores børn i skole .Udvalgte resultater 2005-2009                     Det vil vi 2010-2013
• Vedtaget oplysning af gader, cykelstier og fortove,         • Styrke nul-tolerance over for den hårde
 hvor der færdes mange mennesker                    kerne af kriminelle: Gadebander, rockere,
• Sikret indsatsgrupper til særlige problemstillinger –         højreekstremister m.fl.
 f .eks . voldelige unge, gadebander og rockere           • Yderligere styrke trafiksikkerheden ved skoler
• Sikret	et	stærkt	SSP	samarbejde	(Skole,	Socialvæsen	         gennem kampagner, færdselsreguleringer og
 og	Politi)                              samarbejde med politiet
• Lavet forældrekontrakter med forældre, hvis børn          • Sætte konsekvent ind over for vold og trusler i
 udviser grænseoverskridende adfærd                  busserne
• En særlig indsats for øget trafiksikkerhed             • Sætte konsekvent ind over for graffiti
 ved skolerne bl .a . gennem kampagner,               • Sætte konsekvent ind over for miljøsvineri i
 færdselsreguleringer og samarbejde med politiet            form af henkastet affald og forurening f.eks.
• Løbende sikkerhedstjek af legepladser og               ved hjælp af miljøvagter, bødeforlæg (som der
 fritidsfaciliteter, så børn kan lege trygt              skal søges hjemmel til) og kampagner m.v.
• Hurtig og konsekvent indsats over for borgeres
 verbale og fysiske overgreb på kommunalt ansatte,
 der blot passer deres arbejde
                     Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  15
            Århus som førende
        idræts- og kulturhovedstad
                         Århus skal være en førende idræts- og kulturby . Både på bredde- og
                         eliteniveau samt nationalt som internationalt . En by som giver store
                         oplevelser til alle sine borgere - både udøvere og tilskuere . Det giver
                         vores by identitet og puls, og det tiltrækker samtidig nye borgere, som
                         gerne vil bo et sted med mulighed for et aktivt fritids- og kulturliv .


                         Vi skal imidlertid være bevidste om, at eliten hænger sammen med
                         bredden . Satsning på eliteidrætten må derfor ikke ske på bekostning af
                         breddeidrætten . Breddeidrætten spiller en afgørende rolle for både børn
                         og voksnes muligheder for et sundt og aktivt fritidsliv og godt socialt
                         fællesskab . Breddeidrætten giver os alle nogle vigtige værdier, som
                         det er vigtigt at værne om . Samtidig er breddeidrætten også et vigtigt
                         rekrutteringsgrundlag for den århusianske elite .


Ligeledes forudsætter et godt kulturliv, at man prioriterer både det etablerede kulturliv, græsrødderne og talenterne,
ligesom det forudsætter, at man fremmer både den folkelige og den smalle kulturoplevelse .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
• Vedtaget opførelsen af en multihal med plads til         • Styrke indsatsen for at tiltrække nationale og
 atletikken                              internationale	idræts/sportevents
• Sikret fokus på kulturelle flagskibe som Aros, Den        • Forbedre vilkår og udfoldelsesmuligheder for
 gamle By, Moesgård og Musikhuset                   breddeidrætten
• Skabt samarbejde på tværs af kunstarterne og           • Forbedre familiesvømmefaciliteter i midtbyen
 derved udviklet de enkelte institutioner samt tilført       • Forbedre vilkår for ungdomsidræt
 nye originale tiltag                       • Yderligere	fremme	tiltag,	som	får	motionssvage	
• Fremmet danseområdet                         borgere i gang med at bevæge sig
• Opprioriteret	den	rytmiske	musiks	”under­             • Forbedre eliteidrætsskoletilbud
 grundsmiljøer”	gennem	en	talentstrategi,	så	Århus	er	       • Lave	en	tværfaglig	pulje	som	”tvinger”	kultur­
 stedet, hvor tidens varme rytmiske navne kommer fra         institutioner til at samarbejde på tværs af
 (nyt	rytmisk	produktionscenter)                   eksistensvilkår, kunstnerisk ståsted og den enkeltes
• Sikret børn en central plads i kulturtilbuddene, så         kulturpolitiske virkelighed
 skoler, fritidstilbud, kulturinstitutioner og grupper i      • Yderligere	prioritere	Århus	Festuge,	så	den	bliver	den	
 fællesskab udvikler lærende kulturoplevelser for børn        mest betydningsfulde kulturbegivenhed i Europa
• Styrket børneteatrene                       • Opprioritere den elektroniske musik
• Styrket danseområdet                       • Etablere mere samarbejde imellem private
• Fået ansat en kulturhovedstadssekretær                virksomheder og kulturlivet
                                  • Sikre Århus titlen som Europæisk Kulturhovedstad
                                    2017	(afgørelsen	falder	sidst	i	næste	byrådsperiode)
                                  • Sikre Sculpture by the Sea som en to-årig
                                    tilbagevendende event i Århus
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  16
        Sundhed kræver
 en stærk forebyggelsesindsats
Folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme er
vigtige	opgaver	for	fremtidens	kommune.	På	sigt	kan	de	
være med til at begrænse behovet for indlæggelser og
behandlinger - og give borgerne bedre livskvalitet . Med
forebyggelse skal vi undgå at sygdom opstår og udvikler
sig . Med sundhedsfremme skal vi skabe betingelser, så
alle kan få en sund dagligdag og en sund levestil .
Vi skal bidrage til at få borgerne til at tage ansvar for
egen sundhed .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
• Styrket politik for forebyggende sundhedsarbejde fra       • Sikre flere plejefamilier, så vi kan give udsatte børn
 spædbørn til ældre                          trygge, kærlige rammer og en ny start på livet
• Styrket sundhedscentre                      • Flere ressourcer til bostøtte, som kan hjælpe
• Involveret	idrætsforeningerne	i	en	række	              mennesker med handicap eller psykisk sygdom til en
 sundhedsfremmeinitiativer                      mere selvstændig tilværelse og forebygge forværring
• Indført	rygepolitik	med	rygerum	og	mulighed	for	           af situationen
 rygestopskurser                          • Få udsatte unge i fritidsjobs og ind i idrætsforeninger
• Indført	misbrugspolitik	­	alkohol	som	narko	             m .v .
 - som bygger på aktiv forebyggelse, tidlig
 opsporing, en familieorienteret indsats,
 målrettede aktiveringstilbud, væresteder, støtte og
 kontaktpersoner i samarbejde med det frivillige
 sociale arbejde
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  17
              Århus som
           Danmarks bedste
            uddannelsesby
                Muligheden for at skabe sig en god tilværelse hænger
                sammen med god uddannelse . Men kravene til vores
                kvalifikationer vokser hele tiden i takt med samfundets
                udvikling og globaliseringen . Jo bedre uddannelse, jo
                bedre og flere muligheder både for den enkelte borger
                og for samfundet .


                Århus har et enestående udgangspunkt for at være
                Danmarks bedste uddannelsesby . En by hvor det er
                fantastisk at være studerende, hvor alle borgere sikres
                optimale efter- og videreuddannelsesmuligheder, og hvor
                erhvervslivet og forsknings- og uddannelsessektoren har
                et tæt og produktivt samarbejde til gavn for vækst og
                velfærd .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
•	 Gjort	en	målrettet	indsats	for	at	få	flere	unge	i	gang	     •	 I	forlængelse	af	regeringens	investering	på	
 med en ungdomsuddannelse og mindsket frafaldet            1 mia . kr . i 5000 nye praktikpladser vil vi
 på disse uddannelser                         skaffe endnu flere pladser gennem et tæt
•	 Indført	tværgående	vejledningsteams	som	de	             samarbejde med uddannelsesinstitutionerne,
 unges kontaktpersoner i folkeskolen og på              arbejdsgiverorganisationerne og offentlige
 ungdomsuddannelse for at sikre, at unge, som er           arbejdspladser
 færdige	med	9.	/10.	klasse,	ikke	slippes	af	teamet,	før	     •	 Etablere	en	særlig	Århus­summerschool	på	tværs	
 de er i gang med job eller uddannelse                af uddannelsesinstitutioner, så Århus bliver
•	 Skaffet	flere	studierelevante	jobs	gennem	et	tæt	          nationalt center for sommeruddannelser og
 samarbejde med uddannelsesinstitutionerne,              sommerefteruddannelse
 arbejdsgiverorganisationerne og offentlige            •	 Give	boliggaranti	til	studerende
              k   l  o
 arbejdspladser	(studiejob	 onsu	ent	 rdning)           •	 Styrke	vejledning	med	inddragelse	af	både	den	unge	
•	 Gjort	en	målrettet	indsats	for	arbejdsløse	             og forældrene allerede fra 5 . klasse
 akademikere med henblik på ansættelse i ikke           •	 Kæmpe	videre	for	at	Århus	får	et	internationalt	
 fag-traditionelle jobs og brancher samt i små og           gymnasium
 mellemstore virksomheder
•	 Videreudviklet	Studenterhusets	rolle
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  18
                Service og økonomi
                skal hænge sammen
Århus har et af landets allerhøjeste serviceniveauer,
når det gælder hvor mange penge vi bruger på velfærd
til børn og ældre . Forudsætningen for høj velfærd for
børn og voksne nu og i fremtiden er en stærk kommunal
økonomi – og det hænger i høj grad sammen med
økonomisk ansvarlighed kombineret med en anstændig
skattepolitik .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
• Fastholdt en stærk og ansvarlig styring af            • Fremme selvbetjeningsydelser på nettet, så borgerne
 økonomien, så vi har undgået stor gældsstiftelse .          kan betjene sig hjemmefra, hvis de ønsker det
 Derfor har vi også taget medansvar for de             • Løbende brugertilfredshedsundersøgelser
 nødvendige budgettilpasninger, når økonomien har         • Løbende sammenligne os selv med andre store
 været presset                            kommuner for hele tiden at sikre, at vi lærer af dem,
• Investeret	progressivt	i	vækst                    der gør det bedst
• Fastholdt skattestoppet og dermed en skat under
 landsgennemsnittet
• Gennemført langsigtede anlægsinvesteringer frem for
 kortsigtede hovsaløsninger
• Etableret borgerservicecentre, som sikrer borgerne
 én indgang til kommunen uanset om det gælder
 familieydelser, skat, vejledning eller henvendelser til
 kommunen etc .
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  19
           En boligpolitik for
               hele byen
Et godt og trygt liv hænger sammen med den bolig, der
danner rammerne for livet . Som borgere har vi forskellige
boligønsker og boligbehov . Århus skal være en by med
boliger til alle behov og til alle pengepunge . Samtidig
skal Århus være en by, hvor det er attraktivt at flytte til
eller at forblive i for børnefamilier, som har brug for at
bytte lejligheden ud med et hus med plads til børn .


Derfor skal Århus have en progressiv boligpolitik, hvor
kommunen konstant overvåger boligmarkedet og
sikrer et tilstrækkeligt udbud af grunde og opmuntrer
private investorer til at byggemodne jord . Kommunens
sagsbehandling skal derfor være smidig og hurtig .


Århus er en by hvor vi på udvalgte steder kan tåle at
bygge rigtige højhuse . Venstre har derfor i den forløbne
periode arbejdet hårdt for at finde passende steder i
byen til højhusbyggeri .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
• Fremmet et varieret boligudbud af private og almene        • Forbedre mulighederne for større almene
 boliger, familie-, ungdoms-, senior og ældreboliger         familieboliger
• Sikret attraktive udstykninger i hele Århus Kommune        • Omdanne ghettoområder til attraktive
• Etableret spændende rekreative miljøer i               byområder, som lever op til samme standarder
 nyudstykninger med fx vandforløb, bevoksninger,           som resten af byen på andel af befolkningen
 beplantninger, stisystemer og udsmykninger              i beskæftigelse, uddannelse, sigtelser for
• Banet vejen for spændende højhuse på udvalgte            kriminelle forhold m.v. Det kan ske via
 steder                                arkitektur som forandrer, sociale tiltag og
• Etableret forsøgsprojekter med at integrere almene          udlejningsaftaler, som giver studerende og folk
 og	private	ejer­	og	lejerboliger	i	samme	byggeri/          i beskæftigelse og andre fortrinsret til ledige
 ejendomme                              boliger i det almennyttige byggeri
• Sikret at udviklingen af de bynære havnearealer giver       • Etablere website/portal med overblik over
 et varieret boligudbud, som appellerer til alle typer        boligmarkedet – privat som offentligt opdelt på
 borgere og pengepung, herunder også mulighed for           postnumre
 almene boliger                           • Bygge flere ungdomsboliger
• Hindret nye ghettoer og afhjulpet de eksisterende         • Skabe campusmiljø i hjertet af Århus
 gennem en bosætningspolitik, hvor flere boliger
 uden for ghettoerne åbnes op for flygtninge og
 indvandrere, og hvor nye almene familieboliger
 opføres mere spredt i kommunen og udenfor de
 eksisterende ghettoområder                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  20
           Videreudviklingen
               af Århus
En smuk by gør os alle stolte som borgere . Stolte i hverdagen og stolte, når vi
viser den frem for vores gæster . Afgørende for en smuk by er en flot arkitektur, en
sammenhængende, helhedsorienteret og harmonisk planlægning og respekt for de
historiske rødder kombineret med tidens udtryk .


Men byplanlægningen skal også hænge sammen med byens liv, og hvorledes det
udfolder sig i hverdagen med borgerne . Når vi som borgere skal have job- og familieliv
til at hænge sammen, så har det også sammenhæng med en god infrastruktur i byen .
Tilsvarende er det vigtigt for erhvervslivet at have en god og hurtig vejadgang – og
dermed vækstmuligheder .


En stor by med mange borgere og erhvervspolitisk vækst vil altid betyde stor trafikal
trængsel, men vi kan selv gøre en del for at afhjælpe problemerne .


Som borgere har vi endvidere forskellige transportmæssige prioriteter – nogle
foretrækker bilen, nogle cyklen og andre bussen . Denne forskellighed skal byen tage
hensyn til .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi i 2010-2013
•	 Åbnet	åen	fra	Immervad	til	Mølleparken	              •	 Sikre skoleveje yderligere
•	 Etableret	søbad	ved	Tangkrogen	og	renoveret	og	          •	 Skabe flere grønne oaser i byen
 forskønnet	Den	Permanente                     •	 Udpeger 1-2 mindre frizoner til boliger i Århus,
•	 Sikret	grønne	oaser	i	byen                      som fritages for lokalplanrestriktioner, så
•	 Sikret	en	blanding	af	boliger,	restaurationer	og	øvrige	       arkitekter og bygherrer frit kan eksperimentere
 erhverv i city, så vi holder pulsen i byen              med byggeriet
•	 Bevaret	og	plejet	de	smukke	gamle	bydele	og	gader,	        •	 Forbedre vedligeholdelsen af de kommunale
 som giver byen identitet                       veje
•	 Skabt	nye	spændende	bolig­	og	erhvervs	 mråder	
                     o              •	 Forbedre tilkørselsforhold – bl.a. ved at
 med puls                               opgradere Viborgvej
•	 Fremmet	et	frit	valg	af	transport	–	biler,	busser,	        •	 Fortsat udbygning af letbanesystemet
 cykler                               •	 Fortsat udbygning af cykelrutenettet
•	 Sørget	for	bedre	vedligeholdte	cykelstier,	cyklistkryds	     •	 Reducere køer og trængsel ved indfaldsvejene
 og cykelparkering
•	 Skabt	gode	muligheder	for	trafikdæmpning	i	villa/
 parcelhuskvarterene
•	 Vedtaget	en	letbane	på	Grenåbanens	strækning	i	City	
 med linjeføring til Lisbjerg
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  21
    Et godt miljø
    giver tryghed
      og trivsel
Et godt og rent miljø er ingen selvfølge – det skal vi hele
tiden	kæmpe	for	og	være	bevidste	om.	Ikke	blot	trives	
vi selv bedst i et rent og sundt miljø, men vi skylder
også vores børn, at de kan vokse op og få et liv i en
sund og ren by . Det kræver bevidsthed og ansvarlighed
ikke kun hos kommunen, men hos os alle i vores
hverdagshandlinger . Lige fra at vi ikke bruger for meget
vand, når vi åbner for vandhanen, til at vi lader være
med at kaste cigaretskoddet, ispapiret og tyggegummiet
på gaden .


Men miljø koster også penge – Venstre vil gerne
investere i et bedre miljø, men vi vil have noget for
pengene .Udvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
• Indført	miljømålinger	på	byforurening               • Arbejde på at Århus bliver CO2 neutral senest i
• Sikret rent drikkevand ved at indføre sprøjtefrie          2030 og om muligt allerede i 2025 . Derfor skal CO2
 zoner                                neutralitet i overensstemmelse med regeringens
• Skabt skovrejsning for at sikre rent grundvand og          miljøplan	”Grøn	Vækst”	indarbejdes	i	relation	til	al	
 naturoplevelser for alle                       nybyggeri, renovering, vejanlæg, kollektiv trafik og
                                    forbrug af el og varme m .v .
                                  • Arbejde på at lokalplaner indeholder krav om
                                    lavenergibyggeri
                                  • Bruge vores miljøkompetencer erhvervsmæssigt –
                                    f .eks . til eksport
                                  • Gøre Århus grønnere langs indfaldsvejene og i
                                    lokalsamfundene
                                  • Skabe flere grønne åndehuller i byen og i
                                    lokalsamfundene
                                  • Stoppe svineriet med skrald på gaden og i grøfter ved
                                    hjælp	af	miljøvagter,	bødeforlæg	(som	der	skal	søges	
                                    hjemmel til) og kampagner
                                  • Nedbringe luftforureningen
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  22
                                      Et stærkt
                                    nærdemokrati
                                  For at Århus kan udvikle sig positivt og skabe vækst og
                                  velfærd, har vi brug for aktive borgere, der tager initiativ
                                  og viser handlekraft . Derfor er det afgørende at holde
                                  fast i, at Århus består af mange aktive lokalsamfund,
                                  hvor borgerne er engageret i udviklingen af deres
                                  kommune og deres nærområde . Dette engagement skal
                                  vi værne om og styrke . Det bidrager med nye kreative
                                  ideer til udviklingen af Århus, og det er med til at sikre,
                                  at nye tiltag bedst muligt tilpasses lokale forhold .


                                  Samtidig er det vigtigt at slå fast, at det at blive hørt ikke
                                  er det samme som at have vetoret mod alt . Århus er en
                                  by hvor vi skal have mange hensyn til mange forskellige
                                  borgere og lokalsamfund til at hænge sammen og gå
                                  op i en højere enhed . Men det er afgørende, at alle
                                  beslutningsprocesser forløber optimalt med høring og
                                  inddragelse af alle interesserede .
Udvalgte resultater 2005-2013                    Det vil vi 2010-2013
• Sikret at alle uanset tilhørsforhold til et parti kan       • Arbejde for at tillægge fællesråd yderligere
 ønske at blive domsmand                        beslutningskompetence ved prioritering af lokale
• Sikret at alle byrådsmøder afvikles, så alle – også          vejarbejder, renoveringsarbejder mv .
 synshæmmede – kan følge med                    • Styrke den kommunale udvikling af serviceydelser
• Givet maksimal kompetence til brugerbestyrelser,           uden for Ringgaden
 forældrebestyrelser og fællesråd
• Etableret lokale borgerservicefunktioner
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  23
                         Trivsel og udvikling
                         for medarbejderne
                          i Århus Kommune
                En dygtig, professionel og servicemindet kommune til glæde for borgerne er afhængig
                af dygtige og udviklingsparate medarbejdere . Derfor skal Århus Kommune være
                en tryg men forandringsparat arbejdsplads, som giver udfordringer, oplevelser og
                udvikling . Århus Kommune skal også fortsat være en arbejdsplads, som afspejler den
                forskellighed, der er i Århus - på køn, alder, herkomst, livsstil og seksuel orienteringUdvalgte resultater 2005-2009                    Det vil vi 2010-2013
•	 Sikret	Århus	Kommune	som	en	rummelig	arbejdsplads	        •	 Gå	forrest	med	at	ansætte	lærlinge,	praktikanter	og	
 med plads til og respekt for alle uanset alder, køn,         studentermedhjælpere
 herkomst, handicap, tro eller seksualitet             •	 Styrke	sygefraværspolitikken	med	forebyggelse,	
•	 Afholdt	konference	om	nedbringelse	af	sygefraværet	         rådgivning og incitamenter
 i	Århus	Kommune	(Venstre	er	det	eneste	parti,	          •	 Klæde	lederne	bedre	på	til	konkret	at	håndtere	
 der er kommet med konkrete forslag og har fået            sygefravær
 nogle af dem gennemført på dette område . Nu er                          t
                                  •	 Dygtiggøre	sikkerhedsrepræsen	 anter	og	ledere	i	
 sygefraværet faldende efter 7 års stigning)             at tage bedst muligt hånd om psykisk arbejdsmiljø,
•	 Sikret	høj	medinddragelse	af	medarbejdere              trivsel og arbejdsglæde
•	 Ændret	personalepolitikken	fra	jobgaranti	til	garanti	      •	 Udvikle	en	aktiv	sundhedspolitik	med	tilbud	til	
 for kompetenceudvikling for medarbejdere, der kan          medarbejderne, så de sikres et liv med sundhed og
 blive afskediget ved nedlæggelse af deres job            trivsel
                                  •	 Opprioritere	efteruddannelse	og	kompetenceudvikling	
                                  •	 Sætte	trivsel,	tillid	og	attraktive	arbejdspladser	højt	
                                    på dagsordenen
                                  •	 Sikre	offentligt	ansattes	ytringsfrihed
                                                  Venstre i Århus Kommune
                                                  Rosenkrantzgade 31, 1 .
                                                  8000 Århus C
                                                  www .venstreaarhus .dk
                    Venstres program for byrådsperioden 2010-2013  24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:11/10/2009
language:Danish
pages:24