451 - Download Now DOC by thaithanhhuu

VIEWS: 35 PAGES: 2

									CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG NGHÓA VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC PHUÙC Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh Soá : /TTR-TÑ V/v :Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPL nhaäp SXXK.

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH

-----------------------Taân Ñònh, ngaøy thaùng naêm 2005.

TÔØ TRÌNH
Kính göûi: Laõnh ñaïo Chi Cuïc HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh Caên cöù Luaät Thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1991vaø caùc Luaät söûa ñoåi boå sung Thueá xuaát nhaäp khaåu; Luaät thueá GTGT soá 02/1997/QH9 ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997. Caên cöù ñieåm 1g vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E Thoâng tö 172/1998/TT/BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa Boä Taøi Chính quy ñònh tröôøng hôïp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng thu thueá vaø hoøan thueá ñoái vôùi vaät tö NPL nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù Thoâng tö 13/1998/TT/TCHQ ngaøy 14/12/1998 cuûa Toång cuïc Haûi quan höôùng daãn veà thueá nhaäp khaåu vaø thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi loaïi hình nhaäp khaåu nguyeân lieäu vaät lieäu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu . Caên cöù coâng vaên 1624/TCHQ-KTTT ngaøy 17/04/2000cuûa TCHQ veà vieäc boå sung chöùng töø thanh toùan . Caên cöù hoà sô ñaõ thanh khoûan xong caùc loïai thueá cuûa Cty TNHH CN Huy Hoaøng ( Maõ soá thueá : 3700441012).

-

-

-

-

Kính trình Laõnh ñaïo Chi Cuïc Haûi Quan KCN MYÕ PHÖÔÙC – Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh xem xeùt: Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá cho toaøn boä loâ nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu trong thôøi gian aân haïn thueá 275 ngaøy cuûa Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thuoäc tôø khai sau:
STT SOÁ TK NGAØY TK THUEÁ NK THUEÁ GTGT COÄNG

01

451/NSX Soå: 331/HQTÑ

24/05/04

31.842.245

0

31.842.245

Toång coäng: 31.842.245 VNÑ (Baèng chöõ: Ba möôi moát trieäu taùm traêm boán möôi hai ngaøn hai traêm boán möôi laêm ñoàng).
-

Trong ñoù:
Khoâng thu thueá phaàn nguyeân phuï lieäu xuaát trong haïn 275 ngaøy : SOÁ TT 01 SOÁ TK 451/NSX NGAØY TK 24/05/04 THUEÁ NK 24.806.740 THUEÁ GTGT 0 COÄNG 24.806.740

TOÅNG COÄNG : 24.806.740 VNÑ (Baèng chöõ : Hai möôi boán trieäu taùm traêm leõ saùu ngaøn baûy traêm boán möôi ñoàng).

-

Phaàn nguyeân phuï lieäu ngoaøi 275 ngaøy, doanh nghieäp noäp thueá : SOÁ TT 01 SOÁ KHAI 451/NSX TÔØ NGAØYTÔØ KHAI 24/05/04 TEÂN NPL Kính 3mm THUEÁ NK 7.035.505 COÄNG 7.035.505

TOÅNG COÄNG: 7.035.505 VNÑ. (Baèng chöõ : Baûy trieäu khoâng traêm ba möôi laêm ngaøn naêm traêm leõ naêm ñoàng.)

Ngöôøi ñeà xuaát
PHÖÔÙC

Phuï traùch ñoäi NV

CHI CUÏC TRÖÔÛNG
CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ


								
To top