523

Document Sample
523 Powered By Docstoc
					CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG NGHÓA VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC HAÏNH PHUÙC Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh Soá : /TTR-TÑ V/v :Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPL nhaäp SXXK.

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO –

-----------------------Taân Ñònh, ngaøy thaùng naêm 2005.

TÔØ TRÌNH
Kính göûi: Laõnh ñaïo Chi Cuïc HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh Caên cöù Luaät Thueá xuaát khaåu , thueá nhaäp khaåu ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1991vaø caùc Luaät söûa ñoåi boå sung Thueá xuaát nhaäp khaåu; Luaät thueá GTGT soá 02/1997/QH9 ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997. Caên cöù ñieåm 1g vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E Thoâng tö 172/1998/TT/BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa Boä Taøi Chính quy ñònh tröôøng hôïp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng thu thueá vaø hoøan thueá ñoái vôùi vaät tö NPL nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Caên cöù Thoâng tö 13/1998/TT/TCHQ ngaøy 14/12/1998 cuûa Toång cuïc Haûi quan höôùng daãn veà thueá nhaäp khaåu vaø thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi loaïi hình nhaäp khaåu nguyeân lieäu vaät lieäu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu . Caên cöù coâng vaên 1624/TCHQ-KTTT ngaøy 17/04/2000cuûa TCHQ veà vieäc boå sung chöùng töø thanh toùan . Caên cöù hoà sô ñaõ thanh khoûan xong caùc loïai thueá cuûa Cty TNHH CN Huy Hoaøng ( Maõ soá thueá : 3700441012).

-

-

-

-

Kính trình Laõnh ñaïo Chi Cuïc Haûi Quan KCN MYÕ PHÖÔÙC – Ñoäi thuû tuïc HH XNK Taân Ñònh xem xeùt: Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá cho toaøn boä loâ nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu trong thôøi gian aân haïn thueá 275 ngaøy cuûa Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thuoäc tôø khai sau:
STT SOÁ TK NGAØY TK THUEÁ NK THUEÁ GTGT COÄNG

01

523/NSX Soå: 387/HQTÑ

11/06/04

89.277.165

0

89.277.165

Toång coäng: 89.277.165 VNÑ (Baèng chöõ: Taùm möôi chin trieäu hai traêm baûy möôi baûy ngaøn moät traêm saùu möôi laêm ñoàng). Ngöôøi ñeà xuaát
PHÖÔÙC

Phuï traùch ñoäi NV

CHI CUÏC TRÖÔÛNG
CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:9/25/2008
language:English
pages:1