XIN NIEM PHONG GIAY by thaithanhhuu

VIEWS: 73 PAGES: 4

									COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG ÑOÄC LAÄP-TÖÏ DO-HAÏNH PHUÙC ****** CV: 0105/CV.XNK V/v: Xin nieâm phong kiện cho loâ haøng MMTB . KÍNH GÖÛI: CHI CUÏC HAÛI QUAN KV III (BEÁN NGHEÙ)

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá: 209/GP-BD cuûa UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy: 09/08/2002. Ngaønh ngheà kinh doanh : saûn xuaát gia coâng Kính, Göông. Nay coâng ty chuùng toâi coù kyù hôïp hôïp ñoàng soá: 5505-IMP, ngaøy 09/09/2005 vôùi coâng ty ADVANCETECH CO.,LTD nhaäp “Heä Thoáng Loø Nung Kính Cöôøng Löïc” taïo taøi saûn coá ñònh vôùi: - Soá löôïng: 01 heä thoáng , 20 kieän = 59,640.00kg Toång trò giaù: 240,000.00 USD, theo vaän ñôn soá: SHAHCM0510051, ngaøy : 23/10/2005, ñaõ caëp caûng Beán Ngeù Ngaøy 29/10/2005. Trong ñoù maùy chính laø: Loø Nung Theo tôø khai nhaäp khaåu soá: Döông. Do loâ haøng MMTB naøy laø haøng “sieâu troïng, sieâu tröôøng” Chuùng toâi xin Quyù Chi Cuïc cho chuùng toâi nieâm phong kiện cho loâ maùy nhaäp noùi treân ñeå vaän chuyeån veà baõi kieåm hoaù taäp trung cuûa Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc, Bình Döông kieåm hoaù. Neáu coù gì sai traùi coâng ty xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Raát mong söï chaáp thuaän cuûa Quùy Chi Cuïc Haûi Quan KV III, chuùng toâi thaønh thaät bieát ôn. Traân troïng kính chaøo ! Taân Ñònh, ngaøy 2005 GIAÙM ÑOÁC thaùng 11 naêm /NDT/TD, Taïi Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc, Bình

WANG, YI – CHI

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG ÑOÄC LAÄP-TÖÏ DO-HAÏNH PHUÙC ****** CV: 0105/CV.XNK V/v: Xin giaûi phoùng loâ haøng MMTB . KÍNH GÖÛI: CHI CUÏC HAÛI QUAN KV III (BEÁN NGHEÙ)

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá: 209/GP-BD cuûa UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy: 09/08/2002. Ngaønh ngheà kinh doanh : saûn xuaát gia coâng Kính, Göông. Nay coâng ty chuùng toâi coù kyù hôïp hôïp ñoàng soá: 5505-IMP, ngaøy 09/09/2005 vôùi coâng ty ADVANCETECH CO.,LTD nhaäp “Heä Thoáng Loø Nung Kính Cöôøng Löïc” taïo taøi saûn coá ñònh vôùi: - Soá löôïng: 01 heä thoáng , 20 kieän = 59,640.00kg Toång trò giaù: 240,000.00 USD, theo vaän ñôn soá: SHAHCM0510051, ngaøy : 23/10/2005, ñaõ caëp caûng Beán Ngeù Ngaøy 29/10/2005. Theo tôø khai nhaäp khaåu soá: 57/NDT/TD, Ngaøy 03/11/2005Taïi Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc, Bình Döông. Nhöng do haõng taøu ñaõ boû queân 02 kieän soá 16; 17 treân taøu vaø ñaõ xuaát phaùt ñi Singapore, neân chuùng toâi kính xin Quyù Chi Cuïc Haûi Quan KVIII cho chuùng toâi giaûi phoùng 18 kieän coøn laïi hieän coù taïi caûng Beán Ngheù ñeå traùnh vieäc löu baõi, löu kho vaø sôùm ñöa loâ maùy treân veà laép raùp tröôùc. Raát mong söï chaáp thuaän cuûa Quùy Chi Cuïc Haûi Quan KV III, chuùng toâi thaønh thaät bieát ôn. Neáu coù gì sai traùi coâng ty xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Traân troïng kính chaøo ! Taân Ñònh, ngaøy 07 thaùng 11 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI – CHI COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG ÑOÄC LAÄP-TÖÏ DO-HAÏNH PHUÙC ****** CV: 0205/CV.XNK V/v: Xin nhaäp boå sung loâ haøng MMTB . KÍNH GÖÛI: CHI CUÏC HAÛI QUAN KCN MYÕ PHÖÔÙC ÑOÄI THUÛ TUÏC HH XNK TAÂN ÑÒNH

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá: 209/GP-BD cuûa UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy: 09/08/2002. Ngaønh ngheà kinh doanh : saûn xuaát gia coâng Kính, Göông. Nay coâng ty chuùng toâi coù kyù hôïp hôïp ñoàng soá: 5505-IMP, ngaøy 09/09/2005 vôùi coâng ty ADVANCETECH CO.,LTD nhaäp “Heä Thoáng Loø Nung Kính Cöôøng Löïc” taïo taøi saûn coá ñònh vôùi: - Soá löôïng: 01 heä thoáng , 20 kieän = 59,640.00kg Toång trò giaù: 240,000.00 USD, theo vaän ñôn soá: SHAHCM0510051, ngaøy : 23/10/2005, treân taøu HAI SHUN ñaõ caëp caûng Beán Ngeù Ngaøy 29/10/2005. Theo tôø khai nhaäp khaåu soá: 57/NDT/TD, Ngaøy 03/11/2005 Taïi Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc, Bình Döông. Nhöng do haõng taøu ñaõ boû queân 02 kieän soá 16/20; 17/20 (treân Packing List ñaõ khai baùo Haûi Quan ñính keøm) treân taøu vaø ñaõ xuaát phaùt ñi ñeán Singapore, neân chuùng toâi kính xin Quyù Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc cho chuùng toâi nhaäp tieáp 02 kieän coøn laïi theo B/L: SHAHCM0510051A treân taøu THUAN AN 05 V.2/05 ñaõ caëp caûng Beán Ngeù Ngaøy 13/11/2005, ñeå sôùm ñöa loâ maùy treân veà laép raùp. Raát mong söï chaáp thuaän cuûa Quùy Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc, chuùng toâi thaønh thaät bieát ôn. Neáu coù gì sai traùi coâng ty xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Traân troïng kính chaøo ! Taân Ñònh, ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2005 GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI – CHI


								
To top