TT 579

Document Sample
TT 579 Powered By Docstoc
					CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG VIEÄT NAM CHI CUÏC HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Soá: /TTr – CHQ 2005. V/v :Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá NPL nhaäp SXXK

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC -------o0o-------Taân Ñònh, ngaøy thaùng naêm

TÔØ TRÌNH
Kính göûi: Laõnh ñaïo Chi Cuïc Tröôûng HQ KCN MYÕ PHÖÔÙC Caên cöù Luaät Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñuôïc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 26/12/1991 vaø caùc Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñöôùc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 05/07/1993 vaø Luaät soá 04/1998/QH10 ngaøy 20/05/1998; Nghò ñònh soá 54/CP ngaøy 18/0/19993 vaø Nghò Ñònh soá 94/1998/NÑ-CP ngaøy 17/11/1998 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu vaø Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu. Caên cöù ñieåm 1.6.2.5 (hoaëc 1.6.2.6) vaø ñieåm 2 muïc I phaàn E Thoâng tö soá 87/2004/TT-BTC ngaøy 31/08/2004 cuûa Boä Taøi Chính höôùng daån thi haønh thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu. Caên cöù Quyeát ñònh soá 58/TCHQ/QÑ/KTTT ngaøy 14/01/2005 cuûa Toång cuïc tröôûng Toång Cuïc Haûi Quan veà vieäc ban haønh qui trình mieãn thueá, xeùt mieãn thueá, giaûm thueá, hoaøn thueá, khoâng thu thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñoái vôùi haøng hoaù , xuaát khaåu, haøng hoaù nhaäp khaåu aùp duïng taïi Haûi Quan caùc tænh, thaønh phoá. Caên cöù keát quaû thanh lyù NPL vaø yeâu caàu cuûa coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG (MST 3700441012) taïi coâng vaên soá 02/CVHW ngaøy / /200 veà ñeà nghò khoâng thu thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi nguyeân lieäu, vaät tö nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát saûn phaåm baùn cho doanh nghieäp khaùc ñeå tröïc tieáp saûn xuaát, gia coâng haøng hoaù xuaát khaåu (hoaëc tröïc tieáp xuaát khaåu saûn phaåm ra nöôùc ngoaøi) vaø ñaõ thöïc xuaát khaåu saûn phaåm.

-

-

-

Kính trình Laõnh ñaïo Chi Cuïc Haûi Quan KCN Myõ Phöôùc xem xeùt:
Ra quyeát ñònh khoâng thu thueá cho toaøn boä nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu trong thôøi gian aân haïn thueá 275 ngaøy cuûa Coâng ty TNHH CN HUY HOAØNG thuoäc tôø khai sau:
T T 1 TK NHAÄP KHAÅU SOÁ NGAØY 579/NSX Soå: 362/HQTÑ 21/07/2003 Toång coäng: * Toång coäng: 48,734,390 VNÑ THOÂNG BAÙO THUEÁ SOÁ NGAØY 993/TBT 21/07/2003 48,734,390 SOÁ TIEÀN THUEÁ NHAÄP KHAÅU 48,734,390

(Baèng chöõ: Bốn mươi taùm trieäu bảy traêm ba mươi bốn ngaøn ba traêm ch ín möôi ñoàng .).
Phaàn nguyeân phuï lieäu ngoaøi 275 ngaøy, doanh nghieäp noäp thueá : SOÁ SOÁ TT KHAI TÔØ NGAØYTÔØ KHAI TEÂN NPL THUEÁ NK COÄNG

01

579/NSX

21/07/03

Gương 5,3mm

99,580,390

99,580,390

TOÅNG COÄNG: 99,580,390 VNÑ. (Baèng chöõ : Chín mươi chín trieäu năm traêm tám ngaøn ba traêm chín mươi ñoàng.)

Ngöôøi ñeà xuaát TRÖÔÛNG

PHOÙ CHI CUÏC Phuï traùch ñoäi NV

Nguyeãn Troïng Khoa UÙt

Huyønh vaên


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:9/25/2008
language:Vietnamese
pages:2