PTIEPNHAN HQ1-6

Document Sample
PTIEPNHAN HQ1-6 Powered By Docstoc
					CUÏC HAÛI QUAN BÌNH DÖÔNG Chi cuïc Haûi quan KCN MYÕ PHÖÔÙC
(ÑOÄI THUÛ TUÏC HAØNG HOÙA XNK TAÂN ÑÒNH)

Maãu 02: PTN-BGHS/2006 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – töï do – haïnh phuùc ***********

PHIEÁU TIEÁP NHAÄN, BAØN GIAO HOÀ SÔ HAÛI QUAN
Teân ñôn vò XNK: COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG Soá/ ngaøy tôø khai: Maõ soá XNK: 3700441012

I. Hoà sô haûi quan goàm(phaàn naøy daønh cho ngöôøi khai haûi quan khai, coâng chöùc haûi quan kieåm tra) Soá TT Teân chöùng töø Soá löôïng Soá trang Baûn chính 1 Tôø khai HQ 2 2 2 Hôïp ñoàng 2 2 3 Hoùa ñôn 2 2 4 Baûn keâ chi tieát 2 2 5 Chæ leänh 6 Hoaù ñôn ñoû 7 Giaáy pheùp 1 8 9 ………………..Ngaøy……………thaùng………………naêm……………. ………………..Ngaøy…………… Coâng chöùc haûi quan(tieáp nhaän) Ngöôøi khai ha
(Ghi roõ soá baûn, soá trang chöùng töø Kyù, ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu soá hieäu coâng chöùc)

(Kyù, gh

II. Baøn giao hoà sô cho boä phaän phuùc taäp hoà sô(phaàn naøy giaønh cho noäi boä haûi quan)

Noäi dung: baøn giao 01 boä hoà sô haûi quan ñaõ thoâng quan, coù caùc chöøng töø ñöôïc lieät keâ taïi ñieåm I treân ñaây, goàm…………………….baûn;………………………….trang; vaø caùc taøi lieäu khaùc keøm theo goàm: …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………..Ngaøy……………thaùng………………naêm……………. ………………..Ngaøy…………… Ngöôøi nhaän baøn giao Ngöôø
(Kyù, ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu soá hieäu coâng chöùc)

(Kyù, ghi roõ hoï teân, ñoù

Ghi chuù: Moãi boä hoà sô haûi quan chæ laäp 01 phieáu tieáp nhaän, baøn giao hoà sô vaø löu cuøng boä hoà sô ñoù.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:67
posted:9/25/2008
language:English
pages:1