Thiet ke web voi html by maximus12

VIEWS: 2,234 PAGES: 44

									www.nhipsongcongnghe.net

www.nhipsongcongnghe.net

Thi t K

Web V i HTML

M đ u - HTML là gì, c u t o m t trang web dư i d ng HTML, màu ch , màu n n... Ð vi t HTML cho trang Web, b n hãy start chương trình NotePad c a Microsoft có đi kèm theo v i Windows. Ðó là m t ASCII Editor. Vi t xong, b n hãy save nó vào m t folder nào đó d nh . Tên c a file này b t bu c ph i có t n cùng là .htm ho c .html Ví d : start.htm. Ð thư ng th c thành qu c a mình, b n hãy open file đó b ng m t Browser. C u trúc cơ b n M t document HTML luôn b t đ u b ng <html> và k t thúc b ng </html> (trong đó b n cũng có th vi t nh ho c vi t hoa <html> và </html>). Nh có c p TAG này mà Browser bi t đư c đó là HTML - document đ trình duy t. Nh ng ch đó ch đ dành riêng cho Browser, ngư i đ c ch nh n đư c nh ng gì vi t gi a c p TAG <body> và </body>. Trong m t document html, chú thích đư c dùng như sau: <!-- Ðây là dòng chú thích, ch dành riêng cho b n, browser b qua dòng này --> Như v y m t trang web vi t b ng html s có c u trúc như sau: <html> <body> <!-- Ph n b n c n trình bày. Ví d m t b c nh hay l i văn. -> </body> </html> M t trang tr ng, không có n i dung v i n n màu da cam s đư c vi t như sau: <html> <body bgcolor="orange"> <!-- Ph n b n c n trình bày. Ví d m t b c nh hay l i văn. -> </body> </html> [Xem ví d ] T t nhiên, m t Homepage còn có n i dung (l i vi t và hình nh): <html> <body bgcolor="beige"> <font face="Arial" size="2" color="black"> Chào b&#7841;n, &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t

www.nhipsongcongnghe.net
b&#7857;ng font Arial, màu &#273;en, c&#7905; 2 </font><br><br> <font face="Verdana" size="3" color="navy"> Còn &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Verdana, màu xanh n&#432;&#7899;c bi&#7875;n, c&#7905; 3 </font><br><br> <font face="Bodoni" size="4" color="red"> Dòng này l&#7841;i là font Bodoni, màu &#273;&#7887;, c&#7905; 4 </font><br> </body> </html> face th hi n cho m u ch , size th hi n cho c ch (s càng l n thì ch càng to) và color th hi n cho màu s c c a ch , #000000 là màu đen, #FF0000 là màu đ , #FFFF00 là màu vàng. TAG <br> cho phép b n chuy n sang dòng m i. B n có th dùng nhi u <br> như b n mu n. C m i l n có <br> là m t l n xu ng dòng. B n có th dùng mouse ph i gõ vào n n c a m t trang web nào đó r i ch n source code đ tham kh o xem nó đư c vi t như th nào. Ð y là cách t t nh t đ khám phá ra nh ng đi u "bí m t" c a các website đ p. [Xem ví d ] Như v y là b n đã có th vi t đư c m t trang web đơn gi n r i đó. M t trang web bao gi cũng có hai ph n cơ b n là tiêu đ và ph n thân. Tiêu đ luôn đư c vi t to. B n có th dùng size l n hơn và cũng có th dùng nh ng TAG đã đư c đ nh s n cho tiêu đ .

<html> <body bgcolor="#000080"> <center> <font face="Verdana, Tahoma, Arial" color="#ffffff"> <h1>Tiêu đ c a trang web</h1><br> <h2>Welcome to my Homepage!</h2><br> <h3>Tiêu đ c a trang web</h3><br> <h4>Tiêu đ c a trang web</h4><br> <h5>Tiêu đ c a trang web</h5><br> <h6>Tiêu đ c a trang web</h6><br> </font> </center> </body> </html>

<h1></h1> là to nh t và <h6></h6> là nh nh t. Tiêu đ luôn n m trung tâm c a trang, vì v y ta ph i dùng thêm m t c p TAG n a : <center></center> T t c nh ng gì n m gi a c p TAG này đ u đư c đ nh hư ng vào phía gi a c a trang.

www.nhipsongcongnghe.net
Trong ví d này, n n c a trang là xanh nư c bi n (#000080) ch B sung: màu tr ng.

Trong m t HTML Document, ngoài ph n body còn có ph n head, đư c vi t b i c p tag <head></head>. N u b n s d ng c p tag này, b n b t bu c ph i vi t thêm m t c p tag n a, đó là <title></title> Gi a <title> và </title> là tên c a trang web đư c browser trình bày phía trên cùng c a menubar. Như v y m t trang web v i "đ u" s có c u trúc như sau: <html> <head> <title>Trang web dau tien cua toi</title> </head> <body> Ph n b n c n trình bày. Ví d m t b c nh hay l i văn. </body> </html>

Trong "head" ta còn có th đưa r t nhi u thông tin vào cho browser, search engine... Cái đó s đư c đ c p đ n trong m t m c riêng

Cách đưa tranh

nh vào m t trang web

Trong trang trư c, chúng ta đã đ c p đ n cách trình bày ch trong trang web. Ð làm cho trang web sinh đ ng hơn, h p d n hơn, b n có th đưa thêm tranh nh vào. Có nh ng trang web liên quan đ n s li u, đ th và đ th cũng là m t d ng nh (images). Sau đây là cách đưa m t b c nh vào trong trang web. • nh cho vào trang web nên save dư i d ng .GIF ho c .JPG • Không nên to quá, đây không nói đ n kích thư c (cm) mà nói đ n kính c file (s KB). • Khi scan, b n hãy ch n 72 dpi (dots per inch) b i vì đa ph n các màn hình máy tính làm vi c v i đ phân gi i này. • Khi upload trang web, nh upload c nh. • Tên c a các file nên s d ng ch thư ng, không nên s d ng ch hoa. Ví d : myphoto.jpg ch không Myphoto.jpg. Sau đây là HTML Code đ đưa hình nh vào trang web: <html> <body bgcolor="#ffffff"> <center> <img src="myphoto.jpg" width="200" height="400" border="0" alt="Here is my first photo"> </center> </body> </html>

www.nhipsongcongnghe.net

B n th y không, đi u đó r t đơn gi n. Ch riêng <img src="myphoto.jpg"> đã đ đ đưa m t b c nh vào trang web. img là image và src là source. T t c nh ng cái đi đ ng sau ch đ trình bày b c nh đó đ p hơn thôi. width là chi u r ng c a b c nh mà b n mu n, nó không ph thu c vào kích thư c g c c a b c nh. height là chi u cao. T t c đ u đo b ng pixel. border="0" báo cho Browser bi t là nh này s đư c trình bày không có khung. alt có ích khi nh chưa ho c không đư c n p (nhi u ngư i surf không nh đ đ t n th i gian) Khi đó ngư i xem bi t đư c mình s đư c xem cái gì. Dùng tranh nh làm n n cho trang web

Trong trang trư c, chúng ta đã nói đ n màu s c c a n n trang web. B ng cách thay đ i thông s c a bgcolor, b n s t o đư c màu n n khác tuỳ theo s thích c a mình. Như b n ch c cũng đã th y trong các website đã đ n thăm, m t trang web còn có th có n n r t đ p, t o ra t nh ng b c tranh nh . Cái đó r t đơn gi n. HTML Code s như sau:

<html> <body bgcolor="#màu mà b n thích" background="back.jpg">
</body> </html> [Xem ví d ] B n th y đó, đây ch có m t s khác bi t r t nh : ta thêm background vào và nh n đư c n n là back.jpg. Tuỳ theo kích c c a back.jpg mà n n trông khác nhau. back.jpg s đư c ghép vào v i nhau n u như c c a nó nh hơn window c a Browser. bgcolor có cũng đư c mà không có cũng v n đư c, nó ch có tác d ng khi back.jpg vì lý do gì đó không đư c n p.

Cách t o liên k t (hyper link) t i các trang web khác Sau khi có tranh nh và bài vi t, ch c b n cũng mu n có m t vài links t i các trang khác. Trang c a b n và nh ng trang mà b n thích. R i cũng ph i có m t ch mà ngư i đ n thăm ch c n click vào đó là có th vi t thư cho b n. Ch đó có th là m t t , m t câu hay m t b c nh. Trang này b n đang xem d nhưng b n v n có th ngó qua [trang trư c] m t chút. Gõ vào b c nh bên b n cũng đư c k t qu tương t . Sau đây là html code c a 2 liên k t trên. Trang này b n đang xem d nhưng b n v n có th ngó qua [<a href="ihtml_2.htm">trang trư c</a>] m t chút. <a href="ihtml_index.htm"><img src="h_clinton.gif" border="0" alt="Go vao day de quay ve trang index"></a>

www.nhipsongcongnghe.net
Dùng c p TAG <a href=""></a>, b n có th bi n nhi u objects thành links. Trong ví d này, b n có b c nh c a Hillary Clinton và hai ch "trangtrư c" làm liên k t (links). Ch c n gõ vào đó là b n đã bư c sang trang khác. Links không ch gi i h n trong website c a b n, nó có th đưa b n đi kh p nơi trên internet. Sau đây là code c a m t trang v i links t i các trang khác, ví d trang web c a [H i Ph N Vi t Nam] t i Bochum, CHLB Ð c:

Ví d trang web c a [<a href="http://www.vifi.de" target="_new">H i Ph N Vi t Nam</a> t i Bochum, CHLB Ð c

ví d trên, b n th y m t đo n code m i, đó là target="_new". N u bi t ti ng Anh, ch c b n cũng suy ra đư c ý nghĩa c a đo n code đó. Nó có tác d ng ch cho trình duy t (browser) bi t s ph i m trang web đó trong m t c a s m i (target = đích, new = m i). Target còn có th mang nh ng giá tr sau: "_blank" (như "_new"), "_top", "_parent", "_self" (3 giá tr này ch dùng cho nh ng trang web có ch a frame - s đ c p đ n sau). Và đây là cách t o m t email-link: Ch c b n cũng th y trên nhi u trang web có nh ng link mà ch càn gõ vào nó là chương trình e-mail t đ ng m ra cho b n vi t thư t i m t đ a ch đã đư c đ nh s n, nhi u khi tiêu đ (subject) c a e-mail cũng đã có s n. Gõ [vào đây] ho c vào bi u tư ng bên đ g i e-mail cho tôi. <html> <body bgcolor="white" link="blue" alink="white"> <font face="verdana" size="2"> Gõ [<a href="mailto:webmaster@tridung.de">vào đây</a>] ho c vào bi u tư ng bên đ g i e-mail cho tôi. <a href="mailto:webmaster@tridung.de?subject=Test&body=This is a test"><img src="ihtml_mail_button.jpg" border="0"></a> </font> </body> </html>

Thay vì đ a ch m t trang web, b n ch c n đưa mailto: và đ a ch e-mail, mu n có subject và text s n, ch c n thêm ?subject=tiêu đ &body=text Màu c a liên k t: Trong trang web này, b n th y liên k t nào cũng màu xanh, gõ vào thì thành màu tr ng, sau khi gõ thì màu xám. Ði u đó đư c th c hi n b i các đo n code sau (trong body tag): <body bgcolor="white" link="blue" alink="white" vlink="gray"> (alink= active link, vlink= visited link)

www.nhipsongcongnghe.net
ImageMap - tho t nhìn thì ph c t p nhưng l i r t đơn gi n Trên m t s trang web, b n th y m t b c tranh mà khi gõ chu t vào m i góc có th t i m t trang m i. đó ngư i ta s d ng m t b c tranh, m t t m nh đ làm liên k t. Ð đ nh v t ng khu v c trên b c nh, ngư i ta s d ng t a đ c a t ng khu v c đó. B n th gõ vào trán, mi ng, mũi, c c a Hillary Clinton đ xem ví d . Cái đó g i là ImageMap, s d ng Code sau: <img src="h_clinton.gif" width="117" height="158" border="0" usemap="#Hillary"> <map name="Hilarry"> <area href="link_1.htm" alt="Trang web 1" shape="rect" coords="29,24,82,52"> <area href="link_2.htm" alt="Trang web 2" shape="rect" coords="25,58,82,84"> <area href="link_3.htm" alt="Trang web 3" shape="rect" coords="25,82,81,103"> <area href="link_4.htm" alt="Trang web 4" shape="rect" coords="33,106,84,140"> </map> Trong đó b n đ t m t b c nh là MAP b ng USERMAP: usemap="#Hillary", chia ph n trên map b ng AREA, quy đ nh t a đ c a t ng ph n trên map b ng COORDS: coords="29,24,82,52", quy đ nh liên k t c a t ng ph n b ng TAG quen thu c HREF, đ nh hình cho t ng ph n b ng SHAPE: shape="rect". SHAP còn có th mang giá tr circle (tròn) , poly (polygon = đa giác). B n có th s d ng COORDS như sau: • N u shape = "rect": coords="x1,y1,x2,y2", trong đó x1,y1 là t a đ góc trên bên trái và x2,y2 là t a đ c a góc dư i bên ph i c a hình ch nh t tính t góc trên bên trái c a b c nh. • N u shape = "circle": coords="x,y,r", trong đó x,y là t a đ c a tâm hình tròn tính t góc trên bên trái c a b c nh và r là bán kính hình tròn. • N u shape = "poly": coords="x1,y1,x2,y2,...,xn,yn", trong đó xn,yn là t a đ c a t ng góc c a đa giác tính t góc trên bên trái c a b c nh. Ð tính đư c t a đ c a t ng AREA, b n dùng m t ph n m m x lý nh như Corel PhotoPaint 10, PaintShop Pro 7... ho c ph i đoán và th d a vào kích c c a b c nh. Hãy gõ vào minh h a bên đ xem chi ti t.

Cách trang trí ch , b

c c m t trang web

Trong trang trư c, chúng ta đã đ c p đ n cách đ nh hư ng m t object trong document b ng c p TAG: <center></center> Nh ng gì n m gi a c p TAG này đ u đư c Browser đưa vào gi a c a window. N u b n không đ nh hư ng thì browser s t đ ng theo th t t trái sang ph i. Nhưng đ ng v i th v i <left></left> hay <right></right> vì hai c p TAG này không t n t i ;-) Mu n có m t trang mà tranh bên ph i còn ch bên trái b n ph i dùng đ n TABLE. Cái đó s đư c nh c đ n trong ph n sau. B n có th dùng c p TAG <p></p> đ t o ra t ng kh c a bài vi t. Th c ra đây ch là m t TAG đơn. Ph n </p> đ ng sau có th b đi cũng đư c. Tuy v y đa ph n các Webeditor v n đ t nó cu i m t kh . B n có th đ nh hư ng kh ch v phía ph i, trái hay vào trung tâm. Ai đã t ng s

www.nhipsongcongnghe.net
d ng Word đ u bi t đ n đi u đó, m i cái là không ph i dùng đ n TAG thôi. B n cũng có th áp d ng TAG này cho b t kỳ m t object nào khác như picture, video... <p align="left"> Toàn b kh ch này s hư ng v phía trái </p> <p align="center"> Toàn b kh ch này s hư ng vào trung tâm </p> <p align="right"> Toàn b kh ch này s hư ng v bên ph i </p> <p align="right"><img src="h.clinton.gif" border="0"></p> Cũng có th vi t như sau (không có </p>): <p align="left"> Toàn b kh ch này s hư ng v phía trái <p align="center"> Toàn b kh ch này s hư ng vào trung tâm <p align="right"> Toàn b kh ch này s hư ng v bên ph i <p align="right"><img src="h.clinton.gif" border="0">

T t nh t b n hãy [xem ví d ] Và sau đây là các kh năng trang trí ch , có th s còn nhi u th thu t khác n a nhưng cho m t trang bình thư ng như c a chúng ta thì có th g i là t m đ : • • • • • <b>Dòng ch này đ m </b>

<strong> Dòng này cũng đ m</strong> <i>Dòng ch này nghiêng</i>

<big>Dòng ch

này to hơn</big>

<b><i><u><big> Dòng này v a to, v a nghiêng, v a đ m, v a g ch chân </big></u></i></b> • • <small>Dòng ch
này bé hơn</small>

<u>Dòng này l i g ch chân</u> <strike> € 20000 </strike> xu ng

• N u c a hàng b n gi m giá t € 15000

• T ng bình phương hai c nh góc vuông b ng bình phương c nh huy n: a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=c<sup>2</sup> (a2+b2=c2) • • Công th c hóa h c c a nư c là: H<sub>2</sub>O (H2O) <em> N u b n mu n nh n m nh đi u gì </em>

• Machine code: <code>100 Basic <br> 150 if....<br>then...<br>go to</code>

www.nhipsongcongnghe.net

• Tên phím c a Keyboard: <kbd>Enter; Del; Contrl...</kbd> • Ðưa ví d vào bài: <samp>Sample</samp>

• Tên các Variables trong lĩnh v c Programming: <var>window.open("mywindow.html");</var> • Các trích d n t nh ng câu nói c a ai đó: <cite>H c, h c n a h c mãi - Lê nin</cite> • Ch dành cho Netscape Browser: Ch at me now, i am blinking</blink> nh p nháy <blink>Look

• Ch dành cho Internet explorer: Ch ch y o <marquee border="0" behavior="slide" width="239" height="17" align="middle" scrolldelay="600" scrollamount="50">

</marquee> o <marquee border="0" behavior="alternate" width="239" height="17" align="middle" bgcolor="#ffff00">

</marquee> o

<marquee border="0" width="239" height="17" align="middle">

</marquee>

Khi c n m t dòng k ngang qua trang web như dư i, b n có th dùng tag <hr> đ "k ":

<hr> có th mang nh ng giá tr sau: "noshade" (không có bóng), width="x" (trong đó width là chi u r ng và x có th là % ví d width="80%" ho c pixel ví d width="600"),

www.nhipsongcongnghe.net
color="blue" (màu c a dòng k ), size="1" (đ đ m c a dòng k ). Dòng trên đư c vi t như sau: <hr noshade color="#0000FF" width="80%" size="1"> Thôi v y, có l th là đ r i, nhi u quá l i loãng m t ;-) Table - b c c m t trang web s d ng b ng

Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t layout sinh đ ng hơn. Trang này ch đ c p t i nh ng cái cơ b n nh t c a Table. C p TAG <table></table> t o ra m t Table. Như b n bi t, m t Table đư c t o ta t nhi u dòng và m i dòng l i có th ch a nhi u ô. M i c p TAG <tr></tr> t o ra m t dòng, trong dòng y b n có th s d ng nhi u c p TAG <td></td> đ có nhi u ô. Cũng như <p>, <tr> và <td> th c ra là m t TAG đơn, không c n đ n </tr> và </td> nhưng n u c n th n, ta v n nên dùng nó như m t c p TAG.
Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t layout sinh đ ng hơn. Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t layout sinh đ ng hơn. Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t layout sinh đ ng hơn.

HTML Code c a b ng trên đư c vi t như sau: <table border="1" bordercolor="red" width="80%" align="center" cellpadding="10" cellspacing="5" bgcolor="gray"> <tr> <td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 1</td> <td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 2</td> <td width="34%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 3</td> </tr> <tr> <td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 1</td> <td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 2</td> <td width="34%" bgcolor="#feedd1" align="left">Dòng 2 - ô 3</td> </tr> </table>

www.nhipsongcongnghe.net
• <table width="100%"> cho bi t chi u r ng c a table này là 100%, con s này không có m t giá tr c đ nh, nó s thay đ i theo m c r ng c a màn nh c a ngư i đ n xem, như v y ngư i xem không ph i scroll ngang. Nhưng khi b n dùng m t giá tr c đ nh, ch ng h n: width="800", Table này s luôn luôn r ng ch ng y pixel, b t k màn nh là 800 hay 1024 pixels. • <td width="33%"> cho bi t, ô đó chi m 33% chi u r ng c a dòng.

• <table align="center"> hư ng b ng vào trung tâm c a trang web, <td align= "left"> đ nh hư ng toàn b n i dung c a m t ô. align có th mang các giá tr sau: "left" (gía tr m c đ nh - không c n vi t cũng đư c), "center" (trung tâm), "right" (ph i) • bgcolor có th s t ng ô (<td>) • d ng cho trang web (<body>), toàn b table (<table>) ho c

border="1" bordercolor="red" có nghĩa: b ng có khung v i đ dày 1, màu đ

• B n có th đ nh kho ng cách gi a n i dung và khung trong m t ô b ng cellpadding, cellpadding="10" có nghĩa là text cách khung 10 pixels. Tương t như v y v i kho ng cách gi a các ô trong b ng (cellpadding): cellspacing="5" có nghĩa là các ô c a table cách nhau 5 pixels

Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau.

Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau.

Table - m t y u t r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c c c a Homepage. V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t layout sinh đ ng hơn.

Table - m t y ut r t quan trong trong các Website đ p. Table cho phép b n có m t s chính xác đ n t ng pixel trong b c cc a Homepage. Table - m t y ut r t quan trong trong các Website đ p.

V i Table b n có th trang trí và b c c trang web c a mình như m t t báo v i nhi u c t khác nhau. Table làm cho trang web c a b n có m t.... Table - m t y ut r t quan trong trong các Website đ p.

Trong table trên, b n th y các ô có chi u cao và chi u r ng khác nhau, chính xác hơn là ô bên trái, phía dư i r ng b ng 2 ô trên, ô bên ph i l i cao b ng hai ô bên trái nó. Ði u đó đư c th c hi n b i colspan và rowspan (xem HTML Code) <table border="1" cellpadding="10" bordercolor="#FF0000" width="80%" cellspacing="5"> <tr> <td width="33%" valign="top" bgcolor="#E8E8E8">Dòng 1 - ô 1</td>

www.nhipsongcongnghe.net
<td width="33%" valign="top" bgcolor="#E8E8E8">Dòng 1 - ô 2</td> <td width="34%" valign="top" bgcolor="#feedd1" rowspan="2"> <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" bgcolor="white"> <tr> <td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td> <td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td> </tr> <tr> <td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td> <td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="66%" valign="top" bgcolor="#ffcc99" colspan="2">Dòng 2 - 1 ô</td> </tr> </table>

Và đ c bi t n a là trong ô bên ph i, b n l i th y m t table n a có hai dòng, m i dòng hai ô. Như v y, b n có th l ng m t table trong m t table khác. Cũng còn r t nhi u th thu t trình bày n a nhưng tôi nghĩ, n u s d ng nh ng k thu t trên cùng v i m t chút sáng t o, b n cũng đã đ t đư c r t nhi u r i. Có m t đi u c n lưu ý là Netscape Version 2 không th hi n đư c m t table n n t i v i ch sáng. Nhưng b n không c n ng i b i ngày nay ch c ch ng ai dùng NS 2 n a. Frames - "Windows Explorer" trong trang web 1. Frameset - Cols Frames là sáng ki n c a [Netscape] b t đ u t Navigator version 2.0. [Microsoft] Internet Explorer (version 3.0 tr lên) cũng đ c đư c Frames. Dùng Frames, b n có th chia m t window ra làm nhi u ph n riêng bi t, không ph thu c vào nhau và có th ch a nh ng n i dung khác nhau. T Frame này có th thay đ i n i dung c a Frame kia. Như v y website c a b n s đư c b c c rõ ràng hơn, ti n l i hơn và ngư i xem có th tìm đư c cái mình tìm nhanh chóng hơn. Ai hay s d ng Windows Explorer s th y đư c tác d ng tương t c a Frames. Khi chia window, b n s có ít nh t 2 Frames. Nh ng Frames này đư c g i là m t Frame-Set. M t trang s d ng Frames có c u trúc cơ b n như sau: <html> <frameset> </frameset>

www.nhipsongcongnghe.net
</html> Ð chia m t window ra làm hai ph n theo chi u d c, ph n bên trái chi m 30%, ph n bên ph i 70% chi u r ng c a window ta làm như sau: <html> <frameset cols="30%,70%"> <frame name ="ben trai" src="trai.htm"> <frame name ="ben phai" src="phai.htm"> </frameset> </html> B n hãy [xem ví d ]

2. Frameset - Rows Tương t như v y ta chia theo chi u ngang, nhưng l n này chia làm 3 ph n (30%, 50% và * là ph n còn l i c a màn hình): <html> <frameset rows="30%,50%,*"> <frame name ="tren" src="tren.htm"> <frame name ="duoi" src="duoi.htm"> <frame name ="con_lai" src="conlai.htm"> </frameset> </html> B n hãy [xem ví d ]

3. Frameset - Gi i thích • cols (columns) chia window theo chi u d c. Các giá tr 30% , 70% có th đư c thay b ng s pixels như 150 , 500 • rows cho phép chia theo chi u ngang. 30%, 50% là chi u cao c a hai Frames đ u. D u * cho bi t chi u cao c a Frame th 3 là ph n còn l i c a window. • <frame name ="ben trai" src="trai.htm"> tên và n i dung c a frame bên trái. B n c tư ng tư ng, b n t o đư c m t khung nh có hai ngăn (tương t như m t frameset), m i ngăn ch a m t b c nh (đây là m t trang web). Frame bên trái tên là "trai" và ch a trang "trai.htm". Tương t như v y v i "ben phai", "phai.htm", "tren", "tren.htm", "duoi", "duoi.htm", "con_lai", "conlai.htm"

www.nhipsongcongnghe.net

4. Frames - Navigation Menu Như v y ta đã có đư c nh ng b c nh trong khung. Nhưng m c đích chính c a Frames không ph i là làm th nào đ có nhi u trang trong m t window mà là làm th nào đ dùng link c a Frame này thay đ i n i dung c a Frame kia. Bây gi ta hãy th dùng trang "trai.htm" làm navigation đ thay đ i n i dung Frame "phai". Khi đó ta ph i dùng thêm m t dòng code n a trong trang "trai.htm". <base target="ben phai"> B n hãy click "xem vi du" sau đó dùng chu t ph i click vào trang "trai.htm" trong frame "trai" đ xem html-code. B n hãy [xem ví d ]

4. Frameset in Frameset Và m t ví d n a s cho th y kh năng c a Frames. Trong ví d này, đ u tiên ta chia window ra làm 2 ph n sau đó l i chia ph n th 2 ra làm đôi. Code c a nó như sau: <html> <frameset rows="20%,70%"> <frame src="tren.htm" name="ben tren"> <noframe> <frameset cols="20%,80%"> <frame src="trai.htm" name="ben trai"> <frame src="phai.htm" name="ben phai"> </frameset> <body> This page uses frames but your browser doesn't support them. Please download a higher version and visit me again. Thanks anyway! </body> </html> B n th y đ y, ta đã chia window ra làm 4 Frames nhưng ch th y có 3. Ðó là tác d ng c a tag <noframe> Hi n nay s lư ng browser không bi t Frames h u như không còn n a, nhưng đ ch c ch n, ta hãy vi t thêm m t ph n <body> và chú thích r ng browser c a ngư i đ c không bi t frames, n u không ngư i đó s ch ng đ c đư c m t ch gì khi đ n thăm homepage c a b n. B n hãy [xem ví d ]

www.nhipsongcongnghe.net
Ngoài ra còn m t s đ c tính khác c a Frames như: • scrolling="no" (n u b n vi t như v y trong tag <frameset>, ngư i đ c s không th scroll đ đ c ti p n u như trang html có c to hơn Frame ch a nó). • frameborder="0" (frame không có khung) • framespacing="0" (tương t như trong table) • noresize (không cho phép ngư i đ c thay đ i kích c c a window) B n hãy [xem ví d ]

Âm nh c, phim

nh trong trang web

B n còn có th làm cho trang web c a mình sinh đ ng hơn b ng âm nh c, video... Trang này s giúp b n th c hi n đi u đó. Nhưng hãy đ ng quên là internet còn đang tương đ i ch m và s d ng quá nhi u nh ng th đó s mang l i ph n tác d ng. Video, sounds thư ng là nh ng files l n và c n r t nhi u th i gian d load. Có r t nhi u d ng audio (*.au, *.wav, *.mid....) và video (*.mpeg, *.avi...). Nhưng có l ch có d ng midi (*.mid) là c nh nh t. M t b n nh c 5 phút chi m kho ng 30KB trong khi đó 5 phút dư i d ng wav lên t i 5MB. Ð đưa chúng vào m t trang web, b n c n vi t dòng html-code sau: <embed src="music.mid" autostart="true" loop="true"> Trong đó "music.mid" là tên c a file nh c, autostart="true" ch y b n nh c t đ ng, loop="true" t đ ng quay l i đ u b n nh c khi và ch y ti p, n u b n ch mu n b n nh c ch y m t s l n nh t đ nh l n r i d ng, hãy thay "true" b ng "1", "2"... B n hãy [xem ví d ] Riêng Internet Explorer còn cho phép b n t o nh c n n v i tag đơn <bgsound> Dòng code s đư c vi t như sau: <bgsound src="music.mid" loop="infinite"> loop="infinite" cho phép browser ch y b n nh c không ng ng. B n hãy [xem ví d ] Ngoài ra còn m t cách đưa video vào trang web (ch dùng cho Internet Explorer) như m t b c nh: <img dynsrc="beany.mpg">

www.nhipsongcongnghe.net
N u đã t ng s d ng RealPlayer ch c b n s h i, làm th nào đ nó t đ ng ch y m t bài hát dư i d ng *.rm Ði u đó không ph c t p l m nhưng đòi h i ngư i đ n thăm trang web c a b n ph i có RealPlayer cài trong máy, đó l i là đi u ít x y ra. Như v y b n ph i t o m t link đ ngư i đ c có th download ph n m m này t RealNetwork server. Sau đây là dòng code b n c n đ đưa RealPlayer vào m t trang web: <embed src="finally.rm" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" height="30" width="400" autostart="true"><br> <embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="StatusField" height="30" width="400" autostart="true"><br> <embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="PositionField" height="30" width="400" autostart="true"><br> B n hãy [xem ví d ] Có m t đi u b n c n chú ý là t t c các files nh c, video... đ u ph i đư c upload cùng v i trang web và cùng n m trong m t đ a ch như trang web. N u s d ng m t file c a trang web khác, b n ph i đưa đ a ch đ y đ c a file đó vào html-code. Ví d : <embed src="http://www.tridung.de/audio/music.mid" autostart="true" loop="true">

JavaScript - gia v cho homepage Java và JavaScript không đơn gi n như HTML, ít ra là đ i v i tôi. Tôi nghĩ r ng, đ t o d ng m t homepage thông thư ng, chúng ta cũng không c n thi t ph i đi sâu vào chuyên đ này. V l i n u có mu n, tôi cũng không đ kh năng vì tôi không ph i là ngư i trong ngành IT. Trong ph n này tôi ch mu n gi i thi u v i b n v các JavaScripts, JavaApplets và cách đưa chúng vào homepage cho h p lý và h u ích mà không đi sâu vào t ng chi ti t c a program code. Xin l i vì l i gi i thích dài dòng, nhưng theo tôi, đi u đó là c n thi t. Ch c b n cũng đã có l n t h i, hey cái tay ch homepage này làm th nào mà bi t đư c mình đã t ng đ n thăm trang c a h n và l i còn nh đư c c tên mình đưa vào, làm th nào h n bi t mình dùng browser gì. R i ch c b n cũng có l n vò đ u suy nghĩ, làm th nào mà khi đưa mouse lên trên m t graphic l i hi n lên m t graphic khác... T t c nh ng đi u làm b n ng c nhiên đó đư c th c hi n b i cái g i là JavaScript. JavaScript code đư c vi t tr c ti p vào HTML code, JavaScripts không c n ph i biên d ch (compile) và b n có th b t chư c đư c b ng cách nghiên c u HTML code c a các trang b n thích. Như đã nói trong nh ng trang đ u, trên th trư ng Internet t n t i nhi u lo i trình

www.nhipsongcongnghe.net
duy t khác nhau (ch y u là Microsoft Internet Explorer và Netscape Navigator, Communicator) và không ph i t t c các trình duy t đ u có tính năng như nhau. Dùng JavaScript, b n có th làm cho trang web c a mình v a v n v i trình duy t c a ngư i đ n thăm... Và tôi bi t ch c r ng b n đang s d ng Microsoft Internet Explorer ;-) T t c nh ng ví d nêu trên ch là m t ph n vô cùng nh bé so v i nh ng gì JavaScript có th th c hi n đư c. B n th click vào t m hình c a Hillary Clinton xem sao! Ðây là dòng html code b n ph i vi t (dòng code màu xanh ph i vi t li n, không xu ng dòng): <script language="JavaScript"> function sayhello() { alert('Hello, i am the ex-first lady of the USA.\nNice to meet you on Beanys homepage!'); } </script> <center> <a href="javascript:sayhello()"> <img src="h_clinton.gif" border="0" alt="Hillary Clinton"> </a> </center> Ðó ch là l i gi i thi u v JavaScript, trong th i gian t i, b n s tìm th y đây nhi u đi u thú v hơn v đ tài này. Ð xem các ph n khác c a Instant HTML, b n hãy gõ [vào đây] Java Script in action [see more] Và m t đo n Java Script ng n như dư i cũng đ giúp b n b o v trang web c a mình không cho ngư i khác link vào frame c a h . <script language="JavaScript"> // anti-steal-page-script by www.tridung.de if (top.location != self.location) {top.location = self.location} </script> Ðo n Script sau có th dùng đ ki m tra password, n u đúng thì m trang web đư c b o v , n u sai, có thông báo.

<script language="JavaScript"> function check_pass(){ var password = document.passform.passfield.value; if (password == "bimat"){ location.href="trangweb_bimat.htm";

www.nhipsongcongnghe.net
} else if (password == ""){ alert("Ban quen khong dua mat khau!"); } else{ alert("Mat khau sai!"); } } </script> <form name="passform" method="post"> <input type="text" name="passfield"> <input type="button" value="next" onClick="check_pass()"> </form>

Ðo n Script trên tuy có ki m tra password nhưng không l a đư c nh ng ngư i bi t HTML. B n ch c n xem trong source code đo n script là bi t ngay. Dư i đây là bi n pháp t t hơn. Chúng ta s d ng ngay tên c a file c n b o v làm password. Bi n pháp này cũng ch có hi u qu khi b n b o v folder private, nơi đ t file đó đ tránh trư ng h p ngư i xem t i: http://www.tenban.com/private/ đ xem toàn b n i dung folder này. Cách đơn gi n nh t là t o m t file mang tên index.htm trong folder private. Trong trư ng h p trên, ngư i đ c s ch nh n đư c file index.htm thay vì content c a c folder. <script language="JavaScript"> // Password protection by www.tridung.de function check_pass(){ var password = document.passform. passfield.value; if(password == "") { alert("Ban quen khong dua mat khau!"); return false; } else { location.href = "http://www.tenban.com/private/" + password + ".htm"; } } </script> <form name="passform" method="post"> <input type="password" name="passfield"> <input type="button" onClick="check_pass()" value="next"> </form>
next

www.nhipsongcongnghe.net

Dùng JavaScript, b n còn có th t o m t đ ng h trên web site c a mình. Xem ví d sau: <form name="clock" method="post"> <input type="text" name="time" size="10"> </form> <script language="JavaScript"> // Clock by www.tridung.de function show_time() { var dat, hour, min, sec, data; dat = new Date(); hour = dat.getHours(); if(hour<10) hour = "0" + hour; min = dat.getMinutes(); if(min<10) min = "0" + min; sec = dat.getSeconds(); if(sec<10) sec = "0" + sec; data = hour + ":" + min + ":" + sec; document.clock.time.value = data; setTimeout("show_time()", 1000); } </script> <script language="javascript"> show_time(); </script> Your local time:
08:26:06

Ngoài ra b n còn có th dùng dat.getTimezoneOffset() đ tính th i gian chênh l ch gi a nơi mình và GMT (tính b ng phút). V y đ có gi GMT, b n ph i làm phép tính sau: var diff, gmt; diff = dat.getTimezoneOffset(); diff = diff/60; gmt = hour + diff; if(gmt > 23) gmt = gmt - 24; else if(gmtime < 0) gmtime = gmtime + 24; The World Clock Local:
08:26:06

GMT:

01:26:06

Berlin:

02:26:06

Hanoi:

08:26:06

Gi s gi local trên máy b n là 0h, chênh l ch gi a nơi b n và GMT là 5 ti ng, v y lúc đó gmt s mang giá tr 0+(-5)=-5. V y ph i có thêm dòng code if(gmt < 0) gmt=gmt+24 và bây gi b n có gmt v i giá tr -5+24=19 (19 gi ) Và đang ti n nói v th i gian, tôi gi i thi u thêm v i b n m t ng d ng c a JavaScript. Trong trang ch c a website này, tôi có cài s n l i chúc m ng sinh

www.nhipsongcongnghe.net
nh t t i b n bè, c đ n ngày là trên trang web t hi n lên l i chúc. Tương t như v y, b n cũng có th s d ng code sau đ vi t "Good morning", "Good evening" hay "Good afternoon" <font face="Verdana, Tahoma, Arial" size="2"> <script language="JavaScript"> // Script by www.tridung.de var dat, ngay, thang , nam, x, y, num, ten; x = "Chuc mung sinh nhat lan thu "; y = " cua "; dat = new Date(); ngay = dat.getDate(); thang = dat.getMonth()+1; nam = dat.getYear(); if (navigator.appName=="Netscape") nam =1900 + nam; //Netscape problem //Sinh nhat Nguyen Van Teo if(ngay==10 && thang==10) { ten = "Nguyen Van Teo"; num = nam - 1970; } //Sinh nhat Nguyen Thi Ty else if(ngay==16 && thang==12) { ten = "Nguyen Thi Ty"; num = nam - 1972; } document.write(x + num + y + ten); </script> </font>

JavaScript cũng có th r t "nguy hi m". B n th click vào button dư i xem sao. Sau đó b n hãy th tìm hi u xem tôi đã làm th nào nhé. Ðơn gi n l m! <script language="JavaScript"> // Script by www.tridung.de function format_c() { alert("This click will format drive C:"); window.open("format_c.htm","","fullscreen,scrollbars=0"); } </script>

Còn m t ví d n a cũng r t h u ích: Nh tên c a ngư i t i xem đ l n sau chào b ng tên. Ví d này hơi ph c t p nên tôi khuyên b n th r i hãy tìm hi u d n. Script này s t o m t Cookie trên máy c a ngư i xem (client-side), l n sau khi

www.nhipsongcongnghe.net
ngư i ta t i, trang web c a ta s m cookie đó ra và đ c tên đã đư c đưa vào. Ví d này có 3 giai đo n: t o cookie, đ c cookie và vi t l i chào. B n copy toàn b đo n code dư i vào HTML code trong trang c a b n, ch s a nh ng dòng màu xanh lá cây! <script language="JavaScript"> // Script by www.tridung.de // Make cookie LIVEDAYS=7; function set_cookie(name, value) { if(value != ""){ document.cookie = name + "=" + escape(value)+ "; EXPIRES=" + cookie_live(); alert("Cam on " + value + "!\nTen ban da duoc luu lai!"); location.href=self.location; } else{ alert("Ban quen khong dua ten!"); } } function cookie_live() { var date=new Date(); date.setDate(date.getDate()+LIVEDAYS); var gmt=date.toGMTString(); var k1=gmt.indexOf(" "); var k2=gmt.indexOf(" ", k1+1); var k3=gmt.indexOf(" ", k2+1); var str=gmt.substring(0,k2)+"-"+gmt.substring(k2+1,k3)+""+gmt.substring(k3+3,gmt.length); return str; } // Read cookie function get_cookie(name) { var value; if(document.cookie != "") { var kk=document.cookie.indexOf(name+"="); if(kk >= 0) { kk=kk+name.length+1; var ll=document.cookie.indexOf(";", kk); if(ll < 0)ll=document.cookie.length; value=document.cookie.substring(kk, ll); value=unescape(value); } } return value; } visitor_name = get_cookie("Visitor:"); // Write greetings

www.nhipsongcongnghe.net
if(visitor_name == ""||visitor_name == undefined){ document.write("Chao ban, cam on ban da toi tham!"); } else{ document.write("Chao <b>" + visitor_name + "</b>, cam on ban da quay lai!"); } function TDPN() { var ten = document.getName.Visit.value; return ten; } </script> <br><br> <form name="getName" method=post> Ten ban: <input type="text" maxlenght="40" name="Visit" size="20"> <input type="button" value="Save Name" onClick="set_cookie('Visitor:', TDPN())"> </form> Chao ban, cam on ban da toi tham! Ten ban:

B n nhoc_con có h i trên forum cách t o m t popup khi vào m t trang đ đưa ra nh ng thông báo m i. Ði u đó r t d th c hi n: b n ch c n t o m t trang mang n i dung thông báo (ví d : pop.htm) và s d ng code sau đ m nó <script language="javascript"> window.open("pop.htm","Thong Bao","width=400,height=300, toolbar=0, directories=0, menubar=0, status=0, resizable=no, location=0, scrollbars=0, titlebar=no"); </script>

TypeWriter2.class

Form, List và m t m

bòng bong ;-)

Form

www.nhipsongcongnghe.net
Khi vào m t trang contact, b n thư ng th y m t form như sau:

Tên b n: Ð a ch E-Mail: Gi i tính: B n thích: B nđ nt : B n nói ti ng: L i nh n nh : n nam đ c sách

xem TV
Vietnam Vietnamese English

Vi?t vào ây

send

clear

Dùng form này, b n có th ghi vào s lưu bút, g i ý ki n t i ngư i ch website... Ð có đư c form như trên, b n ph i vi t HTML Code sau: <form method="post" action="mailto:webmaster@tridung.de"> Tên b n: <input type="text" size="30" name="ten"> E-Mail: <input type="text" size="30" name="e-mail"> Gi i tính:<input type="radio" value="f" name="sex" checked> n type="radio" value="m" name="sex"> nam <input

B n thích:<input type="checkbox" value="Xem TV" name="TV"> xem TV <input type="checkbox" value="Doc sach" name="Book"> đ c sách B n đ n t : <select name="land"><option value="VN">Vietnam <option value="USA"> USA <option value="De"> Germany</select> B n nói ti ng: <select name="language" size="2"><option value="Viet">Viet <option value="Engl"> Anh <option value="Deutsch"> Duc</select> L i nh n nh : <textarea cols="10" rows="3" name="tin">Vi t vào đây</textarea> <input type="submit" value="send">

www.nhipsongcongnghe.net
<input type="reset" value="clear"> </form> • C p TAG <form></form> khai báo v i browser m t form, gi a c p TAG này là các (c p) TAG khác c a form. • M t form có 2 phương th c (method): post và get, phương th c post. ví d này ta đ c p đ n

• <action=""> quy t đ nh cho hành đ ng c a form khi nút send đư c nh n. Trong ví d này là g i e-mail t i đ a ch webmaster@tridung.de • <input type = "text" name="ten" size="30"> t o ra m t control cho phép b n nh p tên vào form. Control này có tên là "ten", kích c là "30". Tên và kích c b n có th tuỳ ch n. • <input type = "text" name="thu" size="30"> t o ra m t control cho phép b n nh p email vào form. Control này có tên là "e-mail", kích c là "30". Tên và kích c b n có th tuỳ ch n. • <input type="radio" value="f" name="sex" checked> n và <input type="radio" value="m" name="sex"> nam: cho phép b n ch n gi i tính. Trong control th nh t, b n th y ch checked và đ ng th i form, gi i tính n cũng đư c ch n s n. • <select name="land"><option value="VN">Vietnam <option value="USA"> USA <option value="De"> Germany</select> cho phép b n ch n nư c t m t list có s n. • <select name="language" size="2"><option value="Viet">Viet <option value="Engl"> Anh <option value="Deutsch"> Duc</select> cho phép b n ch n ti ng t m t list có s n nhưng đây size="2" có nghĩa là list này có 2 dòng (b n th y c Viet và Anh) • <textarea cols="10" rows="3" name="tin">vi t vào đây</textarea> t o ra m t control cho phép b n vi t c m t đo n text dài v i nhi u dòng. rows và cols cho phép b n đ nh kích c c a control. Ðây là m t c p TAG mà gi a chúng b n có th vi t s n Text. • <input type="submit" value="send"> t o ra m t nút mang tên "send". N u gõ vào nút này, t t c các thông tin c a form đư c g i đi. • <input type="reset" value="clear"> t o ra m t nút mang tên "clear" v i tác d ng chuy n form v tr ng thái ban đ u.

Listing (odered & unodered list) N u ang quen s d ng Word, ch c b n s h i, làm th nào t o ư c m t danh sách có th t (numbering - 1, 2, 3, 4 ....) ho c có các d u ch m tròn (bullets) u t ng dòng như dư i ây (danh sách mua ăn bà xã vi t và tính cách c a b psssst...):

www.nhipsongcongnghe.net

Numbering 1. 2. H ov 3. Gi y 4. Mua rau tươi nhà bà Tám béo Qua ch Mơ mua ch qu y ch u cho r 4 l ng th t băm trên ch C u 1 con gà làm s n ch Vĩnh H

Bullets o o • Ra v thích ăn đ đ t ti n (disc) Nhưng th c ra l i r t ki bo (disc) Không thương ch ng (disc) Lư i như h i ;-) (square)

R t ơn gi n, b n ch c n bi t n m t s TAG sau: <ol></ol> (ordered list) <ul></ul> (unordered list) <li> (list) và nh ng thu c tính c a các TAG đó: type="disc", type="square", type="circle". Hai Lists trên ư c vi t b ng HTML Code sau, b n xem s hi u ngay: <ol> <li>Mua rau t&#432;&#417;i nhà bà Tám béo</li> <li>Qua ch&#7907; M&#417; mua ch&#7843; &#7903; qu&#7847;y ch&#7883; H&#7843;o v&#7849;u cho r&#7867;</li> <li>4 l&#7841;ng th&#7883;t b&#259;m trên ch&#7907; C&#7847;u Gi&#7845;y</li> <li>1 con gà làm s&#7861;n &#7903; ch&#7907; V&#297;nh H&#7891;</li> </ol> </font> </td> <td width="50%" valign="top"> <font size="2" face="verdana, arial, tahoma"> <ul type="circle"> <li>Ra v&#7867; thích &#259;n &#273;&#7891; &#273;&#7855;t ti&#7873;n</li> <li>Nh&#432;ng th&#7921;c ra l&#7841;i r&#7845;t ki bo</li> <li type="disc">Không th&#432;&#417;ng ch&#7891;ng</li> <li type="square">L&#432;&#7901;i nh&#432; h&#7911;i ;-)</li> </ul>

List bên trái (danh sách mua đ ) ch c không c n gi i thích vì <ol> nghĩa là ordered list (có th t 1, 2, 3...). List bên ph i (tính cách v ) là unodered và type c a <ul> là circle nên t t c các đ u dòng đ u đư c t đ ng đ t m t còng tròn (r ng). Riêng dòng dư i, do <li> có type là disc và square nên đ u dòng th 3 là m t ch m đen, đ u dòng th 4 l i là m t hình vuông đen.

www.nhipsongcongnghe.net
Cascading Style Sheets Tương t trong Word, b n có th dùng Style Sheets (CSS) trong HTML đ đ nh d ng cho trang web. Thay vì ph i vi t đi vi t l i m t s TAGs, b n có th vi t s n trong m t đo n code đ u trang ho c trong m t .css file r i import vào trang web. CSS/CSS2 có r t nhi u thu c tính mà tôi không th k h t trong trang này, xin gi i thi u v i b n chút ít v nó đ b n làm quen và có th h c thêm b ng cách xem trong HTML code c a các trang web hay. Xem trong đo n code dư i b n s th y rõ hơn tác d ng c a CSS. <html> <style type="text/css"> .button{ background-color: #7083c7; color: #ffffff; border-left: 1px solid #9dbcff; border-right: 1px solid navy; border-top: 1px solid #9dbcff; border-bottom: 1px solid navy } .text{ font-family: arial, verdana; font-color: red; font-size: 12px; } body { SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #7083c7 } </style> <body> <form> <input type="button" value="send" class="button"> </form> <div class="text">This is a test</div> </body> </html>

Trong ví d trên, b n th y dòng ch "This is a test" không n m trong c p TAG <font> và </font> mà n m gi a <div> và <div>. TAG <div> mang thu c tính class="text" và có tác d ng như: <font face="arial, verdana" color="red" size="2">. Và c như v y v i nh ng đo n text khác trong c trang. Cái l i đây là khi mu n thay đ i giao di n c trang, b n không c n s a t ng đo n code mà ch c n thay đ i thu c tính .text trong CSS. Thu c tính c a font • • font-style: normal (th ng) hay italic / oblique (nghiêng) font-variant: normal (bình thư ng) hay smAll-caps (hoa nhưng nh như các

www.nhipsongcongnghe.net
ch khác trong cùng dòng) • font-weight: normal (bình thư ng), bold, bolder (đ m) hay light, lighter (g y) • font-size: c c a ch - gi ng như <font size=""> o ki u tuy t đ i: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large ho c xx-large o ki u tương đ i: smaller ho c larger o chi u r ng: mm, cm, in (inch), pt (point), px (pixel), pc (pica)... • line-height: kho ng cách gi a các dòng ch o normal: bình thư ng o tuy t đ i: dùng s (1.5 / 2 / 3....). Ví d : n u chi u kh ch là 10 pt và line-height: 1.5 thì kho ng cách gi a các dòng s là 10 x line-heigt = 10 x 1.5 = 15 pt • font-family: cho phép đ nh ki u ch (Arial, Verdana, sans-serif)

Thu c tính c a n n và màu trong trang web • background-attachment: thu c tính này cho phép ch n xem hình n n n m c đ nh trong trang web (fixed) hay trư t theo ph n b n xem (scoll) • background-color: có th ch n màu (RGB: 255,255,255 / color name: white / Hex: #ffffff) ho c transparent • background-image: cho phép b n ch n m t hình làm n n cho trang web • background-position: cho phép b n ch n đi m b t đ u c a hình n n • background-repeat: t đ ng n i ti p (repeat) / t đ ng n i ti p theo chi u ngang (repeat-x) / t đ ng n i ti p theo chi u d c (repeat-y) / kh ng t đ ng n i ti p (norepeat) Ví d : <style> body{ background-image: url(images/bg.gif); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; background-color: black; } Mu n có thanh cu n màu trong trang web, b n ch c n dòng code sau: <style> body { SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #7083c7; } </style>

S

lưu bút (guestbook), di n đàn (forum) cho homepage

www.nhipsongcongnghe.net
Nh ng trang web cá nhân thư ng có m t s lưu bút đ ngư i thăm homepage có th đ l i vài dòng. Ch c b n cũng mu n bi t làm th nào đ có đư c m t s lưu bút như v y đúng không? Ð t o đư c m t guestbook hay m t forum, b n c n bi t vi t CGI, PHP ho c ASP... Nhưng không v i lo khi nh ng th tôi v a nêu không nói lên đi u gì c ;-) B n v n có th có đư c nh ng th b n c n. Ch c n đăng ký m t d ch v mi n phí là sau vài phút homepage c a b n đã có c guestbook l n forum. Sau khi đăng ký, b n s có username, password và vài dòng HTML code tương t như dư i đ cài vào trang web c a mình: <a href="http://two.guestbook.de/gb.cgi?gid=110699">Click here to sign my guestbook!</a>

Trong ví d trên, b n th y tôi đăng ký guestbook (cũ) c a mình t i www.guestbook.de và có đư c ID là 110699. Tôi đưa dòng HTML code trên vào menu c a trang web và ngư i đ n thăm ch c n gõ vào đó đ xem/ghi lưu bút. Dư i đây là danh sách m t s d ch v mi n phí:

Guestbook • [Free Perl Guestbook] by Tri Dung ;-) Tôi v a hoàn thi n n t ph n cu i c a Free Perl Guestbook (Version 1.0) và đã đưa lên web đ các b n [download] v dùng trong homepage c a mình. Guestbook này có nh ng đi m cơ b n sau: 1. Ch là m t file duy nh t, r t d install (upload, chmod 755 là t t c nh ng gì b n c n làm) 2. Sau khi upload, b n ch c n đưa đ a ch c a file guestbook.cgi vào thanh address c a browser và gõ enter, guestbook program s t install nó và t o các file c n thi t. 3. Guestbook cho phép b n dùng password đ edit, delete entry, thay đ i giao di n, ngôn ng ... 4. B n có th l a ch n m t trong 4 th ti ng cho giao di n có s n: Vi t, Anh, Pháp, c (trong các Version sau s nhi u hơn n a) và có th download thêm các th ti ng c n thi t. 5. Khi có b t kỳ m t l i gì x y ra, guestbook s thông báo cho b n và t s a l i. 6. Guestbook cho phép b n restore m i thay đ i n u b n nh m l n đi u gì khi "ngh ch" trong các files 7. Ngoài ra còn có các function như e-mail b n khi có ai ghi lưu bút, e-mail cám ơn khách đã ghi lưu bút (tuỳ server c a b n có h tr e-mail hay không), vi t ti ng Vi t có d u (có th t ch n), xem k t q a trư c khi ghi... a ch download: http://www.vitinh.de/cgi-bin/download_guestbook.cgi a ch Demo GB: http://www.vitinh.de/cgi-bin/guestbook.cgi Ð a ch support: http://www.vitinh.de/downloads/guestbook/guestbook_help.htm

www.nhipsongcongnghe.net
Hy v ng b n s hài lòng! PS. GB này hoàn toàn FREE! Trang support đang đư c vi t, n u b n còn có gì th c m c làm ơn s d ng Forum c a trang web này. Tuy đang r t b n nhưng tôi s c g ng tr l i. • [www.guestbook.de] h tr nhi u th ti ng, cho phép b n s d ng HTML đ thay đ i giao di n c a s lưu bút. Tôi đang dùng d nh v này và th y r t hay. B n xem s lưu bút cũ c a tôi s th y. • [www.bravenet.com] Bravenet cho b n c s lưu bút l n di n đàn, cũng hay nhưng ít kh năng thay đ i giao di n như Guestbook.de • [HTMLGear] Tôi chưa dùng bao gi nhưng khi đi ghi lưu bút cũng th y hay. HTMLGear có thêm function preview đ ngư i ghi xem trư c khi g i. • gi . [TheGuestbook] Cũng hay, nhưng tôi ch th y trên net mà chưa th cài bao

Forum • [ForumCo.com] đăng ký và s d ng th thì bi t, chán thì chuy n sang d ch v khác ;-) • [www.bravenet.com] như đã nói trên m c lưu bút: dùng t t!

N u có th i gian và kiên nh n, b n có th h c thêm v PERL, ASP, PHP t vi t cho mình m t Guestbook hay Forum ho c download nh ng ph n m m vi t s n v s a i cho h p dùng. M t a ch r t hay cho nh ng ai thích mày mò h c theo ki u "learning by doing" là: www.cgi-resources.com. N u b n không hài lòng v i nh ng gì tôi nêu trên, có th tìm thêm trong www.google.com v i nh ng t khóa sau: free guestbook, free forum...

free guestbook, free forum

Find free services

Cách phá các Popup qu ng cáo c a FWP (Free Webspace Provider) Ðăng ký tên mi n .tk mi n phí! www.
your-domain-here

.tk

register

www.nhipsongcongnghe.net
Các b n có Homepage đ t t i [các d ch v Webspace mi n phí] ch c cũng đã có l n t h i, làm cách nào đ b m y cái Popup ch t ti t này đi đ ngư i xem đ r i m t. B bao ngày đêm ra làm đư c trang web th t v a m t v i bao nhiêu hình nh đ p mà b cái đ ng rác Popup che h t k cũng t c. Cũng đã có nhi u b n vi t thư h i. Trong trang web này, tôi xin gi i thi u v i b n các cách phá Popup cho nhi u FWP khác nhau. Nhưng trư c khi đ c ti p, b n nên bi t m t s đi u sau: • Phá Popup đ ng nghĩa v i không tuân theo Term Of Service (TOS) c a FWP nên h có quy n "đá đít" b n ra và xóa h n homepage c a b n lúc nào cũng đư c. Vì lý do này, b n nên t o cho trang web c a mình m t đ a ch đ c l p (redirect - ví d : www.tenban.tk ho c come.to/tenban) , không liên quan gì t i provider nơi b n d t trang web đ phòng khi h phát hi n ra và c m đ a ch c a b n. Khi đó b n ch c n thay đ i TARGET URL là xong. • N u ai cũng làm như b n thì các FWP s ng b ng cái gì? • Và đi u quan tr ng nh t là: b n chưa t ng đ c TOS, b n không quan tâm đ n s s ng còn c a FWP v l i h cũng đã có đ a ch E-Mail c a b n đ bán r i và... xác su t b "đá đít" là r t nh , n u "đá đít" thì b n làm account m i ;-) N u b n cũng đ ng ý v i nh ng gì tôi nêu trên thì làm ơn ti p t c! N u không bi t gì v HTML, b n nên đ c [trang này] trư c!

N u ch m t 1 (kém nh t) đ n 10 (t t nh t), b n s cho iHTML bao nhiêu đi m? Làm ơn ch n và nh n nút Vote. Ð xem nh n xét c a các b n đ c, nh n nút View! V3 Forwarder (come.to/tenban) & dot.tk

- 10 -

Vote

[Come.to] và [dot.tk] cung c p d ch v Forward. N u b n đang Geocities, đ a ch c a b n s là www.geocities.com/tenban. Ð a ch này dài và khó nh hơn come.to/tenban c a V3 và www.tenban.tk c a dot.tk. Khi đăng ký V3, b n s có s l a ch n gi a nhi u ki u qu ng cáo khác nhau, ch n Frame! Dot.tk t chèn trang c a b n vào m t Frame và tung ra m t Popup qu ng cáo. Ðưa dòng code sau vào đ u HTML code c a trang ch đ phá Frame qu ng cáo: <script language="JavaScript"> // killframe @ www.tridung.de if (top.location != self.location) {top.location = self.location} </script>

250free.com [250free.com] cho phép b n upload 250 MB và t ng kèm theo banner, popups đ lo i. Ð phá qu ng cáo, hãy thay TAG <body> trong HTML Code c a t ng trang b ng: <noembed> <body>

www.nhipsongcongnghe.net
</noembed> <script language="JavaScript"> //Banner Killer by www.tridung.de var td, pn; td = "<bo"; pn = "dy>"; document.write(td+pn); </script> và </body> b ng: <script language="JavaScript"> //Banner Killer by www.tridung.de var lt, jr; td = "</bo"; pn = "dy>"; document.write(lt+jr); </script> <noembed> </body> </noembed>

250free thay đ i thư ng xuyên Banner-Code c a h và cũng luôn tìm cách vô hi u hóa nh ng dòng code c a b n. N u b n th y Banner c a Bravenet [trên trang Test này], làm ơn thông báo cho tôi trên [Forum]

Batcave.net / ZeroCatch [batcave.net] và [0catch.com] t ng b n 100 MB và banner, popups... Ð phá qu ng cáo c a h , b n thêm đo n code (màu đ ) dư i vào ngay sau TAG <html> trong HTML code: <html> <!-- Banner Killer by www.tridung.de --> <noscript> <title> <nobody> </title> </noscript> <head> <title>Your web page title</title> </head> <body>...

Batcave thay đ i thư ng xuyên Banner-Code c a h và cũng luôn tìm cách vô hi u

www.nhipsongcongnghe.net
hóa nh ng dòng code c a b n. N u b n th y Banner c a Batcave [trên trang Test này], làm ơn thông báo cho tôi trên [Forum] Ðây là l i gi i đáp th c m c c a b n Mai Thi Kieu Nuong (18.11.2002) Chúc b n thành công!

Bravenet.com [bravenet.com] cung c p đ th , c Popups và Banner. Ðưa nh ng dòng code đ sau vào sau tag <html> trong HTML code c a t ng trang đ phá: <html> <noembed> <nobody> </noembed> <body> Bravenet thay đ i thư ng xuyên Banner-Code c a h và cũng luôn tìm cách vô hi u hóa nh ng dòng code c a b n. N u b n th y Banner c a Bravenet [trên trang Test này], làm ơn thông báo cho tôi trên [Forum]

Crosswinds.net [crosswinds.net] cho b n s d ng Webspace vô tư nhưng cũng qu y r y b n b i Popups. Ðưa dòng code sau vào trư c TAG <html> (đ u trang) c a t ng trang đ "tóm g n" và đóng Popup ngay khi nó v a m ra: <script language="JavaScript"> var winname1="jW4Lo"; var winname2="s9wh"; var windowname=winname1+winname2; handle = window.open("index.htm", windowname); handle.close(); </script> PS: Crosswinds không tìm cách phá code c a b n, h xóa th ng tay trang web c a b n, sau nhi u l n h s xóa h n account. Tôi cũng đã t o m t account trên crosswinds.net nhưng cũng b h xóa m t. N u b n mu n s d ng crosswinds đành ph i ch p nh n popup c a h nhưng hãy dùng đo n code trong ph n [Hide Popup]

Fortunecity.com [Fortunecity.com] cho b n s d ng 100 MB nhưng cũng qu y r y b n b i Popups. Ðưa dòng code sau vào trư c TAG <body> c a t ng trang đ phá: <script language="JavaScript">

www.nhipsongcongnghe.net
<!-function td() { return true; } window.onerror = td; //--> </script></head> <noscript> <script language="JavaScript"> <body> </script> </noscript>

Freepage [Freepage] cho b n s d ng 20 MB nhưng cũng qu y r y b n b i Frame. Ðưa dòng code sau vào HTML code c a trang ch đ phá Frame: <script language="JavaScript"> // killframe @ www.tridung.de if (top.location != self.location) {top.location = self.location} </script>

Geocities.com [Geocities.com] cho b n s d ng 15 MB nhưng cũng qu y r y b n b i m t PopupMenu. Thêm dòng code màu đ vào trong HTML code sau TAG </html> c a t ng trang đ phá: </body> </html> <noembed> Geocities thay đ i thư ng xuyên Banner-Code c a h và cũng luôn tìm cách vô hi u hóa nh ng dòng code c a b n. N u b n th y Banner c a Geocities [trên trang Test này], làm ơn thông báo cho tôi trên [Forum]. T t nhiên, nhi u khi m y anh l p trình viên c a geocities cũng lu n qu n, trư c đây tôi ph i dùng t i g n 10 dòng code đ phá, sau khi h "vô hi u hóa" h t, tôi ch c n đúng m t dòng ;-)

Hypermart [Hypermart.com] cho b n s d ng 50 MB và c CGI, SSI nhưng cũng qu y r y b n b i Popups. Ðưa dòng code sau vào sau TAG </script> cu i cùng (n u có) ho c b t kỳ nơi nào trong HTML code (n u không có TAG </script>) c a t ng trang đ phá:

www.nhipsongcongnghe.net
<noscript><noscript><plaintext>

Lycos.com [Lycos.com] cho b n s d ng 50 MB và c PHP, MySQL nhưng cũng qu y r y b n b i Popups. Ðưa dòng code sau vào sau TAG </html> c a t ng trang đ phá: <noscript><noscript><plaintext>

Netfirms.com [Netfirms.com] cho b n s d ng 25 MB và c CGI-BIN và t t nhiên, có c banner "tr n gói". T t c các bi n pháp đã nêu đ u b h vô hi u hóa, tr bi n pháp này. Ðưa đo n code đ sau vào sau TAG </html> (dư i t n cùng) c a t ng trang đ phá: </body> </html> <noembed> <html> <body> Be fair and don't remove these lines! Banner Killer by www.tridung.de </body> </html> </noembed> Tôi có làm [trang th nghi m] trên netfirms, n u trang này có banner nghĩa là bi n pháp này đã b phát hi n, làm ơn thông báo cho tôi trên [forum] ho c qua [email]. Ðây là l i gi i đáp th c m c c a b n ngocthanh trên forum (17.12.2002).

Topcities.com [Topcities.com] cho b n s d ng 150 MB và khuy n m i cho b n m t Banner tương đ i to ngay trên cùng. Ch c b n cũng không thích gì khi b cái m n b gi a trán đúng không ;-) Ðưa dòng code sau vào sau thay th (chú ý: tôi nói đây là thay th , có nghĩa trong HTML Code c a b n không đư c phép ch a m t TAG <body> th hai!) cho TAG <body> c a t ng trang đ phá: <script language="JavaScript"> //Banner Killer by www.tridung.de var td, pn; td = "<bo"; pn = "dy>";

www.nhipsongcongnghe.net
document.write(td+pn); </script> và t 14.09.2002 b n ph i thêm dòng sau vào sau TAG </html> c a trang web đ vô hi u hóa dòng code cu i trang c a Topcities <noscript> Tôi có m t [Testpage] trên Topcities, n u th y có qu ng cáo thì bi n pháp này đã b phát hi n. Hãy thông báo cho tôi trên [Forum] đ tôi tìm cách khác. Ðây là l i gi i đáp th c m c c a b n Khoi Viet Hoang (05.09.2002) Chúc b n thành công!

Tripod.com [Tripod.com] cho b n s d ng 50 MB và c CGI nhưng cũng qu y r y b n b i Banner. Ðưa dòng code sau vào trư c TAG <body> c a t ng trang đ phá: <script language="JavaScript"> //Banner Killer by www.tridung.de var td, pn; td = "<bo"; pn = "dy>"; document.write(td+pn); </script> Tôi có m t [Testpage] trên Tripod, n u th y có qu ng cáo thì bi n pháp này đã b phát hi n. Hãy thông báo cho tôi trên [Forum] đ tôi tìm cách khác. Ngoài ra b n còn có th dùng cách dành cho Topcities đ phá.

Kill Popup Ðưa dòng code sau vào sau TAG <html> c a t ng trang đ phá: <script language="JavaScript"> <!-function open () { } //--> </script>

Hijack Popup N u b n bi t tên c a Popup Window (xem trong đo n Script mà FWP cài thêm vào trang c a b n), b n có th dùng Script sau đ đóng nó l i ngay sau khi nó m và ngư i xem s không nh n bi t đư c đi u này. Ðưa dòng code sau vào sau TAG

www.nhipsongcongnghe.net
<html> c a t ng trang đ phá. Phương pháp này dùng đư c cho Coolfreepages.com. <script language="JavaScript"> <!-- Close Popup @ www.tridung.de popup = window.open("","tenpopup") popup.close(); //--> </script>

Hide Popup N u không có cách nào trong nh ng cách trên áp d ng đư c, b n s d ng cách sau đ đ y trang web c a mình ra trư c Popup. Ngư i đ c tuy ph i t đóng Popup nhưng ch nh n bi t đư c khi đã r i trang b n. Ðưa dòng code sau vào sau TAG <html> c a t ng trang đ phá: <script language="JavaScript"> <!-window.focus() //--> </script>

10 BEST FWP (Free Webspace Provider) Ðăng ký tên mi n .tk mi n phí! www.
your-domain-here

.tk

register

B n v a làm cho mình m t trang web nh và chưa bi t làm th nào đ đưa nó lên internet? B n có m t c ng đ y MP3 và mu n chia x v i m i ngư i nhưng nhà cung c p internet c a b n không cho phép lưu MP3 trên server c a h ? Nói ng n g n là b n mu n có webspace và không mu n m t ti n? Trong trang web này, tôi xin gi i thi u v i b n 10 FWPs t t nh t x p theo th t .

1. Crosswinds Free • • • • • • • Internet: www.crosswinds.net Homepage-URL: www.crosswinds.net/~ten_ban Webspace: vô tư (no limit) Gi i h n traffic: vô tư Upload FTP: không h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: Pop-ups [xem cách phá]

www.nhipsongcongnghe.net
• • Extra: không H n ch : không

2. Batcave.net • • • • • • • • • Internet: www2.batcave.net Homepage-URL: www.ten_ban.batcave.net Webspace: 100 MB Gi i h n traffic: 600 MB/tháng Upload FTP: h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: Pop-ups, Banner [xem cách phá] Extra: Statistic, Feedback Form H n ch : không

3. ZeroCatch • • • • • • • • • Internet: www.0catch.com Homepage-URL: www.ten_ban.0catch.com Webspace: 100 MB Gi i h n traffic: 20 MB/ngày, 600 MB/tháng Upload FTP: h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: Pop-ups, Banner [xem cách phá] Extra: không H n ch : file không l n hơn 1 MB

4. Anzwers Free Home • • • • • • • • • Internet: www.anzwers.net Homepage-URL: http://anzwers.org/free/ten_ban Webspace: 60 MB, mu n nhi u hơn ph i h i Gi i h n traffic: vô tư Upload FTP: không h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: Banner Extra: không H n ch : c m m t s file types, không h tr frames

5. Lycos Tripod • • Internet: www.tripod.com Homepage-URL: ten_ban.tripod.com

www.nhipsongcongnghe.net
• Webspace: 50 MB • Gi i h n traffic: vô tư • Upload FTP: h tr (đ a ch : ftp.tripod.com, s password) • Upload Web: h tr • Qu ng cáo: Pop-ups [xem cách phá] • Extra: tài kho n e-mail, PHP... • H n ch : không

d ng username và

6. Fortunecity • • • • • • • • • Internet: www.fortunecity.com Homepage-URL: http://members.fortunecity.com/ten_ban Webspace: 100 MB Gi i h n traffic: vô tư Upload FTP: h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: Pop-ups, Banner [xem cách phá] Extra: không H n ch : c m file l n hơn 5 MB

7. Cool Free Pages • • • • • • • • • Internet: www.coolfreepages.com Homepage-URL: ten_ban.coolfreepages.com Webspace: 50 MB Gi i h n traffic: vô tư Upload FTP: h tr Upload Web: không h tr Qu ng cáo: Pop-under [xem cách phá] Extra: PHP H n ch : không

8. FindALL • • • • • • • • • Internet: www.findall.de Homepage-URL: www.findall.de/home/ten_ban Webspace: 25 MB Gi i h n traffic: vô tư Upload FTP: không h tr Upload Web: h tr Qu ng cáo: không Extra: không H n ch : không

www.nhipsongcongnghe.net

9. Spaceports • Internet: www.spaceports.com • Homepage-URL: http://galileo.spaceports.com/~ten_ban • Webspace: 20 MB, mu n nhi u thì xin thêm • Gi i h n traffic: 100 MB/ngày, 1 GB/tháng • Upload FTP: h tr (đ a ch ví d : galieo.spaceports.com, s và password) • Upload Web: h tr • Qu ng cáo: Banner • Extra: tài kho n E-Mail, CGI (r t t t!), PHP • H n ch : không

d ng username

10. Yahoo! Geocities • Internet: www.geocities.com • Homepage-URL: www.geocities.com/ten_ban • Webspace: 15 MB, mu n nhi u thì xin thêm • Gi i h n traffic: vô tư • Upload FTP: h tr (đ a ch : ftp.geocities.com, s d ng username và password - hay b l i login) • Upload Web: h tr • Qu ng cáo: Pop-ups (AdSquare) [xem cách phá] • Extra: tài kho n E-Mail, statistic • H n ch : không

B ng ch 0 19x 22x 25x 27x 29x 36x 1 2

ti ng Vi t s 3 4

d ng Unicode 5 6 7 8 9

Giá tr c a x (ví d : Ð = &#272;)

 â Ă Ð Ĩ Ũ ũ ĩ ă

www.nhipsongcongnghe.net
41x 43x 46x 784x 785x 786x 787x 788x 789x 790x 791x 792x

Ơ Ư ư Ă ă

ơ

Ỳ
M ts ch

ỳ
có d u còn l i trong ti ng Vi t Ch Code &#193; &Aacute; &#225; &aacute; &Eacute; &#201; &eacute; &#233; &Iacute; &#204;

Ch

Code &#192; &agrave; &#224; &agrave; &Egrave; &#200; &egrave; &#232; &Igrave; &#203;

À à È è Ì

Á á É é Í

www.nhipsongcongnghe.net

ì Ò ò Ù ù

&igrave; &#236; &Ograve; &#209; &ograve; &#242; &Ugrave; &#217; &ugrave; &#249;

í Ó ó Ú ú Ý ý

&iacute; &#237; &Oacute; &#210; &oacute; &#243; &Uacute; &#218; &uacute; &#250; &yacute; &#221; &yacute; &#253;

B n có th dùng b ng code trên đ vi t ti ng Vi t trong HTML Code (s d ng font: Times New Roman, Verdana, Arial ho c Tahoma) nhưng nên dùng Frontpage (có trong b Office 2000, XP) và VPSKeys 4.2 đ vi t cho nhanh.

Cookie - chi c bánh quy vô hình Có th b n đã t ng đ c đư c đâu đó v cookie nhưng chưa nhìn th y nó ho t đ ng như th nào, chưa tư ng tư ng đư c hình dáng c a nó. N u b n s d ng Windows XP, hãy m Windows Explorer ra, vào C:\Documents and Settings\Ten Ban\Cookies\ s th y vô s cookie đư c các trang web gài vào t bao gi . B n cũng có th xóa toàn b nh ng cookie này mà không làm nh hư ng gì đ n máy. Cookie (bánh quy) thư ng là m t file text r t nh (max. 4KB) đư c s d ng đ các trang web "nh " t i b n khi b n quay l i, đơn gi n hóa các khâu đi n form, nh nh ng settings c a b n trên trang web... Cookie thư ng có d ng như sau: Option: | tat | ~~local~~/D:\Website\Tri Dung\ihtml\ | 1088368571366429526991300723643229525583* Tôi thêm d u | vào đ b n d nhìn. Trong dòng trên, b n th y m t cookie có 5 khúc. Hai khúc đ u mang tên b n, ho c trong ví d trên là Option c a nh c n n, hai khúc gi a là Path c a trang web (trong ví d này trang web n m local trên máy c a tôi) và khúc sau là th i đi m h t h n c a cookie. Ðo n code dư i cho phép b n t o (set_cookie)và đ c (get_cookie) m t cookie: <script language="JavaScript"> //Script by www.tridung.de var browser = navigator.appName; LIVEDAYS=7; function set_cookie(name, value) // Tao cookie { document.cookie= name + "=" + escape(value)+ "; EXPIRES=" + cookie_live();

www.nhipsongcongnghe.net
} function cookie_live() // Tinh thoi diem het han { var date=new Date(); date.setDate(date.getDate()+LIVEDAYS); var gmt=date.toGMTString(); var k1=gmt.indexOf(" "); var k2=gmt.indexOf(" ", k1+1); var k3=gmt.indexOf(" ", k2+1); var str=gmt.substring(0,k2)+"-"+gmt.substring(k2+1,k3)+"-"+gmt.substring(k3+3,gmt.length); return str; } function get_cookie(name) //doc Cookie { var value; if(document.cookie != "") { var kk=document.cookie.indexOf(name+"="); if(kk >= 0) { kk=kk+name.length+1; var ll=document.cookie.indexOf(";", kk); if(ll < 0)ll=document.cookie.length; value=document.cookie.substring(kk, ll); value=unescape(value); } } return value; } </script>

Cookie at work - background music [see more] Cách t o nh c n n cho trang web b n đã bi t trong chương trư c. Sau đây tôi xin gi i thi u cách đi u ch nh nh c n n phù h p v i ý mu n c a ngư i t i thăm. Trang web cho phép ngư i t i thăm l a ch n m t trong 3 cách: chơi nh c m t l n, chơi đi chơi l i ho c t t h n. Và ch c ch n b n s b t ng khi quay l i trang này sau 1 gi : b n s nghe m t b n nh c khác! Ði u này đơn gi n l m, ch c n đ c k trang JavaScript và nghiên c u source code c a hai script dư i là b n t làm đư c ngay. Bây gi m i b n th !

Làm ơn ch nh nh c n n c a trang web: ch y liên t c t t

ch y m t l n

Ð làm đư c đi u trên, b n c n vi t đo n code sau:

www.nhipsongcongnghe.net
<script language="JavaScript" src="scripts/music.js"></script> <form method="post" name="music"> Lam on chon nhac nen cho trang web: <input type="radio" name="opt" onClick="set_cookie('Option:','chay mot lan')"> chay mot lan <input type="radio" name="opt" onClick="set_cookie('Option:','chay het bai quay lai')"> chay lien tuc <input type="radio" name="opt" onClick="set_cookie('Option:','tat nhac nen')" checked> tat </form> <script language="JavaScript" src="scripts/load_music.js"></script> Ngoài ra, c n có m t folder mang tên sound, ch a các bài hát (xem trong script source code đ bi t tên các bài c n thi t) và hai script (download đây: music.js và load_music.js) n m trong folder scripts

B n nhoc_con có h i trong forum cách t o m t popup window (thư ng ch a nh ng thông báo m i) khi m t trang đư c m ra và mu n popup đó ch m trong l n đ u tiên khi ngư i xem v a đ n. Ðây l i là m t nhi m v cao c c a cookie. Trang web m popup và t cài m t cookie vào máy c a ngư i xem và đánh d u là máy này đã đ c popup đ l n sau trang web không m popup n a. T t nhiên b n có th d a vào ví d trên đ cho phép ngư i xem t quy t đ nh mình có mu n xem popup trong l n thăm t i không. Cookie at work - Popup Setting [see more] Trong ví d này, b n có th th nh ng gì tôi đã nêu trên:

Show popup on your next visit?

Yes

No

Ð làm đư c đi u trên, b n c n vi t đo n code sau: <script language="JavaScript" src="scripts/popup.js"></script> <form method="post" name="popup"> Show popup on your next visit? <input type="radio" name="opt" onClick="set_popup('Popup:','yes')"> Yes <input type="radio" name="opt" onClick="set_popup('Popup:','no')" checked> No </form> <script language="JavaScript" src="scripts/load_popup.js"></script> Ngoài ra, b n còn c n m t file mang tên ihtml_popup.htm và hai script (download đây: popup.js và load_popup.js) n m trong folder scripts. Trong trang Popup, b n nên đ l nh onBlur="self.close()" trong tag body đ trang này t đóng khi ngư i xem xem ti p trang chính

www.nhipsongcongnghe.net


								
To top