LINUX Tieng viet by maximus12

VIEWS: 61 PAGES: 29

									Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                                        1                         M CL CUnicode cho ch Vi t ......................................................................................................... 2
B ng    i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode ............................................. 4
Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t................................................................ 8
Ch   ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode........................ 9
Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng ............................................. 10
Cách Dùng Unicode         Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD ............................................. 16
Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5)                c ch Vi t
g i b ng VoviMail hay NCR                                                 18
Cách ch n Settings trong OutLook 2000              c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 22
Cách ánh ch Vi t trong Hotmail ................................................................................... 26
Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail............................................................................ 28
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t              2            Unicode cho ch Vi t

Unicode là m t cách dùng ch Vi t theo tiêu chu n qu c t cho tin h c. Ð c
 i m chính c a nó là ng i ta dùng 2 bytes (16 bits) cho m i m u t nh ô,
 , . Cho n nay có nhi u b ch Vi t Nam nh VISCII, VPS, VNI... vv…
 ang  c dùng r t th nh hành trong nhi u áp d ng ph n m m khác nhau.
VISCII là m t chu n c a nhóm khoa h c gia Tricholor. Trong chu n n y
m im ut     c bi u di n b ng m t byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng
các con s tr ng c a b ch ASCII ( c a M - A là vi t t t cho American,
trong khi VI cho Vietnamese) bi u di n các ch Vi t Nam có d u. Vì con
s l n nh t có th bi u di n b ng 1 byte là 255, ó chính là t ng s m u t
Vi t Nam t i a ta có th dùng     c b t c lúc nào. R t ti c ch Vi t Nam
c n h n 255 m u t nên ng i ta ph i t thêm b ch Hoa (thí d nh
UHoàiH 1.1) hay thay th các d u hi u ít dùng, nh d u ngo c kép, b ng
nh ng m u t Vi t Nam c n ph i có. T c là h mu n có y       b ch Vi t
ta ph i hy sinh vài d u hi u ít dùng c a b ch ASCII.
B ch VPS c a H i Vietnamese Professionals Society c ng dùng cùng m t
nguyên t c nh VISCII. Có i u khác là vì VPS    c tri n khai Pháp, nên
các khoa h c gia mu n b t u b ng m t b ch dùng cho ti ng Pháp r i m
mang thêm   dùng cho ch Vi t. Nói tóm l i, hai b ch VISCII và VPS
khác nhau ch ch quy c dùng con s nào      bi u di n m t m u t Vi t
Nam.
  Vi t Nam có ki u ch .vnTimes r t th nh hành trên các trang Web. Các
khoa h c gia thi t k ki u ch n y c ng dùng m t nguyên t c gi ng nh
trong VISCII và VPS. Nói m t cách khác, ta có th d ch (convert, map) t
ki u ch n y qua ki u ch kia r t d dàng vì có m i liên h t ng m u t m t
(one-to-one correspondence).
Ki u ch VNI h i khác m t chút vì có nhi u ch ng i ta dùng 2 bytes
bi u di n m t m u t . VNI là m t trong nh ng b ch    u tiên   c dùng
cho ch Vi t trong tin h c. Ði u áng nói là s thành công v th ng m i
c a VNI. M c d u mu n ánh máy v i b ch VNI ta ph i tr ti n, công ty
VNI tích c c nh t trong vi c tri n khai các áp d ng ph n m m c a VNI
ph c v khách hàng. Trong khi ó các t ch c Tricholor và Vietnamese
Professionals Society là g m nh ng khoa h c gia thi n nguy n, t t c  u có
vi c làm toàn th i gian nên công vi c tri n khai ph n m m cho các b ch
ph i b gi i h n.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t           3

Còn VietNet ch ng qua ch là m t quy c v cách dùng các m u t có s n
c a ASCII    ánh ti ng Vi t. Nh ng d u dùng cho các nguyên âm  c
 ánh thêm, thí d nh ch "Ð a ón"     c ánh là "DDu+a ddón". Do ó,
nói cho úng ra VietNet không ph i là m t b ch .
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                   4    B ng    i chi u encoding các b ch hi n hành v i
                 Unicode

       VPS    VISCII   VNI   TCVN Unicode Unicode
VIQR VPS     VISCII    VNI   TCVN             UTF-8 Hex
       Hex     Hex    Hex    Hex Symbol Hex Dec

                  61          00E1
 a'   á  E1  á  E1  aù    ¸  B8   á       C3 A1
                  F9          225

                  61          00E0
 a`   à  E0  à  E0  aø    µ  B5   à       C3 A0
                  F8          224

                  61          1EA3
 a?   ä  E4  ä  E4  aû    ¶  B6          E1 BA A3
                  FB          7843

                  61          00E3
 a~   ã  E3  ã  E3  aõ    ·  B7   ã       C3 A3
                  F5          227

                  61          1EA1
 a.   å  E5  Õ  D5  aï    ¹  B9          E1 BA A1
                  EF          7841

                  61          0103
 a(   æ  E6  å  E5  aê    ¨  A8          C4 83
                  EA          259

                  61          1EAF
 a('   ¡  A1  ¡  A1  aé    ¾  BE          E1 BA AF
                  E9          7855

                  61          1EB1
 a(`   ¢  A2  ¢  A2  aè    »  BB          E1 BA B1
                  E8          7857

                  61          1EB3
 a(?   £  A3  Æ   C6  aú    ¼  BC          E1 BA B3
                  FA          7859

                  61          1EB5
 a(~   ¤  A4  Ç  C7  aü    ½  BD          E1 BA B5
                  FC          7861

                  61          1EB7
 a(.   ¥  A5  £  A3  aë    Æ  C6          E1 BA B7
                  EB          7863

                  61          00E2
 a^   â  E2  â  E2  aâ    ©  A9   â       C3 A2
                  E2          226

 a^'   Ã  C3  ¤  A4  aá  61  Ê  CA     1EA5   E1 BA A5
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t             5

                E1          7845

                61          1EA7
 a^`  À  C0  ¥  A5  aà    Ç  C7         E1 BA A7
                E0          7847

                61          1EA9
 a^?  Ä  C4  ¦  A6  aå    È  C8         E1 BA A9
                E5          7849

                61          1EAB
 a^~  Å  C5  ç  E7  aã    É  C9         E1 BA AB
                E3          7851

                61          1EAD
 a^.  Æ  C6  §  A7  aä    Ë  CB         E1 BA AD
                E4          7853

                65          00E9
 e'  é  E9  é  E9  eù    Ð  D0   é     C3 A9
                F9          233

                65          00E8
 e`  è  E8  è  E8  eø    Ì  CC   è     C3 A8
                F8          232

                65          1EBB
 e?  È  C8  ë  EB  eû    Î  CE         E1 BA BB
                FB          7867

                65          1EBD
 e~  ë  EB  ¨  A8  eõ    Ï  CF         E1 BA BD
                F5          7869

                65          1EB9
 e.  Ë  CB  ©  A9  eï    Ñ  D1         E1 BA B9
                EF          7865

                65          00EA
 e^  ê  EA  ê  EA  eâ    ª  AA   ê     C3 AA
                E2          234

                65          1EBF
 e^'  ‰  89  ª  AA  eá    Õ  D5         E1 BA BF
                E1          7871

                65          1EC1
 e^`  Š  8A  «  AB  eà    Ò  D2         E1 BB 81
                E0          7873

                65          1EC3
 e^?  ‹  8B  ¬  AC  eå    Ó  D3         E1 BB 83
                E5          7875

                65          1EC5
 e^~  Í  CD    AD  eã    Ô  D4         E1 BB 85
                E3          7877

                65          1EC7
 e^.  Œ  8C  ®  AE  eä    Ö  D6         E1 BB 87
                E4          7879

 i'  í  ED  í  ED  í  ED  Ý  DD   í  00ED  C3 AD
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t             6

                          237

                          00EC
 i`  ì  EC  ì  EC  ì  EC  ×  D7   ì     C3 AC
                          236

                          1EC9
 i?  Ì  CC  ï  EF  æ  E6  Ø  D8         E1 BB 89
                          7881

                          0129
 i~  ï  EF  î  EE  ó  F3  Ü  DC         C4 A9
                          297

                          1ECB
 i.  Î  CE  ¸  B8  ò  F2  Þ  DE         E1 BB 8B
                          7883

                6F          00F3
 o'  ó  F3  ó  F3  où    ã  E3   ó     C3 B3
                F9          243

                6F          00F2
 o`  ò  F2  ò  F2  oø    ß  DF   ò     C3 B2
                F8          242

                6F          1ECF
 o?  Õ  D5  ö  F6  oû    á  E1         E1 BB 8F
                FB          7887

                6F          00F5
 o~  õ  F5  õ  F5  oõ    â  E2   õ     C3 B5
                F5          245

                6F          1ECD
 o.  †  86  ÷  F7  oï    ä  E4         E1 BB 8D
                EF          7885

                6F          00F4
 o^  ô  F4  ô  F4  oâ    «  AB   ô     C3 B4
                E2          244

                6F          1ED1
 o^'  Ó  D3  ¯  AF  oá    è  E8         E1 BB 91
                E1          7889

                6F          1ED3
 o^`  Ò  D2  °  B0  oà    å  E5         E1 BB 93
                E0          7891

                6F          1ED5
 o^?  °  B0  ±  B1  oå    æ  E6         E1 BB 95
                E5          7893

                6F          1ED7
 o^~  ‡  87  ²  B2  oã    ç  E7         E1 BB 97
                E3          7895

                6F          1ED9
 o^.  ¶  B6  µ  B5  oä    é  E9         E1 BB 99
                E4          7897

 o+  Ö  D6  ½  BD  ô  F4  ¬  AC     01A1  C6 A1
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t           7

                        417

                 F4       1EDB
 o+'   §  A7  ¾  BE  ôù    í  ED      E1 BB 9B
                 F9       7899

                 F4       1EDD
 o+`   ©  A9  ¶  B6  ôø    ê  EA      E1 BB 9D
                 F8       7901

                 F4       1EDF
 o+?   ª  AA  ·  B7  ôû    ë  EB      E1 BB 9F
                 FB       7903

                 F4       1EE1
 o+~   «  AB  Þ  DE  ôõ    ì  EC      E1 BB A1
                 F5       7905

                 F4       1EE3
 o+.   ®  AE  þ  FE  ôï    î  EE      E1 BB A3
                 EF       7907

u'</Fon
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            8   Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t

     Font-  Tahoma
                  Font ch trong khung này thay
    Family:             i theo th Font trong combo
                  box bên trái Ðây là font ch
     Font-  5
                  trong m t ph n c a m t câu.
     Size:
                  N u font ch nào không có
    Font-            glyphs m u t ch Vi t thì b n s
         Normal
    Weight:           không c    c ch Vi t mà ch
                  th y ô vuông.
   Khi b n thay i font trong B n có th dùng ph ng ti n này
   combo box: Font-Family,    set Default font a chu ng
   Font-Size hay Font-Weight, cho browser ang dùng c a b n.
   v n b n trong khung bên ph i
   c ng s thay i và dùng theo
   font b n ch n. B n s không
    c   c ch Vi t n u font
   b n ch n không ch a m u t
   glyphs Unicode ti ng Vi t.

   Trang web này giúp b n l a
   ra nh ng font Unicode trong
   máy c a b n, font nào có th
   s d ng   trình bày Unicode
   ch Vi t và font nào không
   th  dùng     trình bày
   Unicode ch Vi t.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t              9   Ch   ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng
         thành tiêu chu n Unicode

N u b n ã có m t m ng i m    c vi t b ng m t trong các mã tiêu chu n
Vi t ng sau ây: Viscii, VPS, VNI và .vnTime và b n mu n bi n toàn b
m ng i m c a b n thành tiêu chu n Unicode thì ây úng là ch ng trình
b n c n dùng.
Ch ng trình VNtoUnicode có th chuy n các trang web Vi t ng trong m t
folder hay directory thành trang web Vi t ng Unicode. Các mã tiêu chu n
Vi t ng    c h tr g m Viscii, VPS, VNI và .vnTime nh ng b n có th
n i r ng h tr cho các tiêu chu n khác b ng cách thêm chúng vào mã l p
trình. Ch ng trình này   c vi t b ng Microsoft Visual Basic 6.0, do ti n
s Lê Ð c H ng th c hi n và t t c các mã l p trình và b ng m u chuy n mã
  u  c gói trong h s vntounicode.zip b n download.
M i tiêu chu n u có m t b ng mã hoán chuy n (mapping table) nh
VNItoUnicode.txt,   VISCIItoUnicode.txt,  VPStoUnicode  and
VNTimetoUnicode. B n có th thêm b ng mã i chi u khác cho mã tiêu
chu n Vi t ng khác. Ch ng trình này ch y u làm 3 vi c nh sau:

   Chuy n t t c các c p t nh "aù" thành Unicode t   ng ng.
   Chuy n t t c tên Font thành "Tahoma".
   Chuy n m u t Vi t thành mã s Unicode.

Trong h s zip có ch a các trang web m u b ng VPS, VNI, VISCII và
.vnTime v i các trang web Unicode mã s và UTF-8 t ng ng. M t khi
b n ã có trang b ng mã s Unicode, thì b n có th ti n thêm m t b c
chuy n trang Unicode mã s thành trang web UTF-8. Vì ch ng trình này
làm vi c theo t ng nhóm trang web  c t trong m t folder nên t c
hoán chuy n s t ng lên r t nhi u.
B n có th s a i mã l p trình c a ch ng trình này s d ng nh ng Font
khác nh Arial, Courier New, Times New Romans, Verdana... vân vân. B n
c ng có th s a i mã l p trình này    t   ng hóa ch ng trình hoán
chuy n theo nhu c u c a b n. N u b n bi n c i mã l p trình này, chúng tôi
k v ng b n s thông báo cho chúng tôi bi t và g i cho chúng tôi m t b n
bi n c i c a b n  nh ng s thay i h u d ng khác có th     c a vào
trong các b n ch ng trình t ng lai.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            10          Dùng Frontpage 98/ 2000
        vi t webpage Unicode Vi t ng

N u b n ang dùng Windows 2000 Professional/ Server thì b n có th gõ
ch Vi t Unicode (dùng các ch ng trình gõ ch Vi t nh VPS, VietKey,
VNI vv...) trong Notepad hay WordPad 2000 vi t webpage ch Vi t tr c
ti p b ng HTML.
Nh ng n u b n ang dùng Windows 95.x hay Windows 98.x thì Fronpage là
công c không th thi u   c  giúp b n vi t webpage Unicode Vi t ng
m t cách d dàng ti n l i. Hi n nay (tháng T 2001) trên th tr ng Web
Editors thì Frontpage 98/ 2000 là m t trong vài wysiwyg editors h tr
Unicode.
Các web editors khác nh Cold Fusion 4.x, Dreamweaver 4, Dreamweaver
UltraDev 4, NetOject Fusion 5 vân vân u không h tr Unicode. D nhiên
chúng ta v n có th dùng nh ng web editors trên  vi t webpage Vi t Ng
nh ng b t ti n ch là không c     c ti ng Vi t và không th y   cl i
chính t  s a l i câu v n...
B n có th dùng các ch ng trình gõ ch Vi t m i nh t c a VPS, VietKey,
VNI vân vân   gõ ch Vi t Unicode. Các ch ng trình trên có th dùng
trong h u h t các ng d ng c a b Office 97, Office 2000 và m t s ng
d ng khác.
Tr c kia Frontpage 97 và Frontpage 98 là ch ng trình   c l p c a
Microsoft, nh ng k t Frontpage 2000, Micorsoft ã nh p nó vào thành
viên c a b Office 2000. T t c các b Frontpage nói trên u h tr
Unicode nh ng d nhiên là b Frontpage 2000 là có h tr Unicode y
nh t.
Trong ph n này chúng tôi ch bàn n ph n dùng Unicode c a Frontpage
2000 trong webpage Vi t ng và các b n có th suy di n t b này cho b
Frontpage 98.
Trong Frontpage 2000 b n có th m m t trang m i b ng cách vào: File >
New > Page
Sau khi m t trang m i ã    c m ra s n sàng cho b n a d li u và hình
 nh trang trí vào thì trong ph n góc d i bên trái c a Window chánh View/
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            11

Page b n s th y có 3 tab ch n l a sau ây: Normal, HTML, Preview. Tóm
t c cách dùng c a 3 tabs này nh sau:
Normal: cho phép b n nhìn wysiwyg c a trang web b n ang làm vi c và
cho b n s a ch a tùy ý trang web này.
HTML: b n c th y toàn b tag n i HTML c a trang và có th s a ch a
trang web b ng HTML tag nh b n làm vi c trên trang web khi m b ng
NotePad.
Preview: b n ch nhìn th y wysiwyg c a trang web nh ng không s a   c.
Sau khi gõ vào tab Normal   có th biên so n trang web, b n nh p chu t
ph i trong b t k ch nào trong trang web   cho ra popup menu r i ch n
Page Properties..., m t window nh sau hi n lên:
T t c các setting s d ng Unicode cho m i trang web u n m trong tab
Language nên b n gõ vào Language tab th y window sau:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t             12

Tùy theo cách setting c a b n t trong Tools/ Web Setting, Page Properties/
Language s hi n lên khác nhau. Hình trên là cách setting c a các trang
trong Vovisoft s d ng Unicode NCR và ph n setting trên s t    ng vi t
cho b n hàng meta tag sau (meta tag có ch  m) trong ph n Heading tag
c a trang:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Using Unicode in Frontpage 2000</title>
</head>

N u b n ch n Vietnamese trong combo box (Mark current document as:)
nh hình sau:
thì b n s có thêm hàng meta tag nh sau:

<meta http-equiv="Content-Language" content="vi">
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                13

Ch "vi" trong content="vi" là ký hi u t t (short string) c a locale ID Vietnam.
N u b n mu n tìm hi u thêm v các ký hi u t t locale ID dùng cho ngôn
ng các qu c gia thì gõ vào ây. Meta tag này dùng xác nh ngôn ng        c
dùng trong trang web Frontpage ng d ng úng ph n m m ki m tra ánh
v n và giúp các Search Engine xác nh ngôn ng         c dùng trong trang
web mà nó ang l c tìm.
Hàng meta tag v locale theo bút gi là không c n thi t cho các trang s
d ng Unicode cho ti ng Vi t nh các trang web trong Vovisoft. Tuy nhiên
n u dùng locale Vietnam (Vietnamese Windows) theo Microsoft và dùng
codepage 1258 cho ti ng Vi t thì meta tag này s giúp cho nh ng ai ã set
trong browser s d ng Vietnamese 1258 có th ch y th ng vào các trang
dùng Vietnamese 1258 c a m ng có a ngôn ng mà ti ng Vi t là m t trong
các ngôn ng    c ng d ng. Ði u áng chú ý là code page 1258 không
ph i là mã Unicode vì có m t s mã i m (code points) không x p theo t v
trong gi i s Unicode.
Nói tóm l i b n set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000
nh sau n u dùng Unicode NCR:
Page Language
Mark current document as: <none>
HTML encoding
Save the document as: US/Western European (codepage 1252)
Reload the current document as: <Automatic Encoding>
và set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u
dùng Unicode UTF-8:
Page Language
Mark current document as: <none>
HTML encoding
Save the document as: Multilingual (UTF-8)
Reload the current document as: <Automatic Encoding>
B n s th y trong ph n Header tag c a trang có ph n meta tag sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
M t i u c áo c a Frontpage 2000 là b n có th chuy n i t NCR
thành UTF-8 hay ng c l i m t cách d dàng b ng cách set charset=1252 thành
charset=utf-8 hay ng c l i r i "Save" trang web là b n có ngay mã Unicode
NCR hay UTF-8. Có l cho n gi c ng ch a có ch ng trình Web Editor
nào x lý Unicode nhuy n nh Frontpage 2000.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t             14

NCR là m t ph ng pháp bi u hi n Unicode b ng t v trong gi i s ký t
Unicode 16 bit còn UTF-8 là m t cách mã c t b ng 8 bit c a Unicode. N u
b n ch a rõ th nào là Unicode NCR và th nào là UTF-8 thì m i b n gõ vào
 ây.

N u b n ch dùng Frontpage 2000    vi t website Vi t ng b ng Unicode
thôi thì b n có th set luôn cho trang m i default c a Frontpage 2000 có
charset là 1252 ho c UTF-8. B n vào Tools/ Web settings... và trong h p
Window hi n lên, b n ch n tab Language r i trong:
Server message language: ch n English
Default page encoding: ch n US/Western European
R i nh n vào nút OK. T gi tr i c m i l n b n m m t trang Frontpage
m i vi t bài thì trang m i ó ã có s n hàng meta tag sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252">
 b n gõ Unicode ch Vi t theo Decimal NCR.
N u b n mu n dùng UTF-8 thì trong:
Default page encoding: ch n Multilingual (UTF-8)
và khi m m t trang m i b n s có s n meta tag sau:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                           15

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Sau khi set s n các ph n trên, b n ch còn m t i m nên l u ý ó là luôn áp
d ng font: Tahoma, Arial, Times New Roman vv... vào t t c text Vi t ng
vì n u không s có browser ( ã set s n nh ng fonts default không ch a
glyphs ch Vi t) không c     c Unicode Vi t ng c a b n.
Ghi chú:
Các b n Internet Explorer 4.x tr v sau u có th trình bày úng Unicode
theo NCR hay UTF-8 khi t úng charset theo d ng c a nó nh ng Netscape
4.x thì ch có th hi n th Unicode úng n u trang web  c mã theo UTF-8.
N u b n mu n c hai browsers trên u có th hi n th    c trang web Vi t
ng c a b n thì b n nên dùng UTF-8 cho các trang web Vi t ng .
M t i m l n a là theo m t s báo cáo và theo kinh nghi m c a bút gi thì
Netscape 4.x có th hi n th  c Unicode mã theo NCR v i i u ki n là
meta tag ph i set theo:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Nh v y có ngh a là Netscape 4.x ã xem UTF-8 nh m t code page (gi ng nh các codepages: 1251,
1252...1258 vân vân...) ch không ph i là m t d ng mã Unicode 8 bit nh ng qua Netscape 6.x thì i u này ã
  c ch nh l i.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                      16


       Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t
           Trong MS-WORD

Thi t K MS-WORD Template:

   1. Vào Tools \ Options \ File Location tab    xem bi t directory c a
     Startup files.
   2. Ra kh i MS-WORD và copy vnunicode.dot vào directory c a startup
     files. Th ng th ng directory này là C:\Windows\Application
     Data\Microsoft\Word\Startup\
   3. M MS-WORD tr l i và vào Tools \ Templates and Add-Ins và
     check [check box] c a vnunicode.dot n u c n.
   4. Hi n gi nên dùng font Tahoma cho b o m. B n có th vào Format
     \ Styles  set Tahoma làm default font. Trong t ng lai có th dùng
     các fonts khác nh Arial, Times New Roman, v…v…
   5. N u mu n thì vào Tools \ Auto Correct và uncheck h t t t c các
     check boxes   MS-Word kh i t    ng i nh ng ch nh i thành I
     ( ây là m t feature có th r t phi n ph c h n là ích l i).

Cách ánh D u:
Dùng các nút b m sau ây      ánh d u tr    c khi b m nút nguyên âm.
         Nút B m Tr c Khi B m
D u                  Thí D
         Nút Nguyên Âm

                   á      :     Ctrl    +    1,    A
S c       Ctrl + 1
                   Á : Ctrl + 1, Shift + A

                   à     :     Ctrl   +    2    ,  A
Huy n      Ctrl + 2
                   À : Ctrl + 2 , Shift+A

                        :     Ctrl   +    3    ,  A
H i       Ctrl + 3
                    : Ctrl + 3 , Shift+A

                   ã     :     Ctrl   +    4    ,  A
Ngã       Ctrl + 4
                   Ã : Ctrl + 4 , Shift+A

                        :     Ctrl   +    5    ,  A
N ng       Ctrl + 5
                    : Ctrl + 5 , Shift+A

                   â     :     Ctrl   +    6    ,  A
Âêô       Ctrl + 6
                   Â : Ctrl + 6 , Shift+A
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                           17

                      :     Ctrl     +      7      ,    A
        Ctrl + 7
                  : Ctrl + 7, Shift+A

                      :     Ctrl     +      8      ,    A
        Ctrl + 8
                  : Ctrl + 8 , Shift+U

                      :     Ctrl     +      9      ,    D
Ð       Ctrl + 9
                 Ð : Ctrl + 9 , Shift+D

                      :     Alt     +      1      ,    A
        Atl + 1
                  : Alt + 1 , shift+A

                      :     Alt     +      2      ,    A
        Atl + 2
                  : Alt + 2 , shift+A

                     :    Alt     +    3      ,      A
        Alt + 3
                  : Alt + 3 , Shift+A

                     :    Alt     +    4      ,      A
        Alt + 4
                  : Alt + 4 , Shift+A

                     :    Alt     +    5      ,      A
        Alt + 5
                  : Alt + 5 , Shift+A

                     :   Ctrl+Alt     +    1      ,    A
        Ctrl + Alt + 1
                  : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A

                     :   Ctrl+Alt     +    2      ,    A
        Ctrl + Alt + 2
                  : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A

                     :   Ctrl+Alt     +    3      ,    A
        Ctrl + Alt + 3
                  : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A

                     :   Ctrl+Alt     +    4      ,    A
        Ctrl + Alt + 4
                  : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A

                     :   Ctrl+Alt     +    5      ,    A
        Ctrl + Alt + 5
                  : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A


Nói tóm l i:

  1. ánh d u tr c, nguyên âm sau.
  2. dùng Ctrl cho d u n, Alt cho ô hay â v i d u và Ctrl + Alt cho
    hay v i d u
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t             18


  Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5)
      c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR

Các b n s d ng OutLook Express c a IE 5x    nh n email có th ch n các
settings c a OutLook Express nh sau có th    c  c ch Vi t Unicode:
Trên Menu c a OutLook Express gõ vào Tools - Options - Read    m tab
box sau ây:
                  Hình 1


Gõ vào nút Fonts... trong ph n Fonts c a (hình 1)  m dialogue sau ây:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t                 19
                   Hình 2


Trong ph n [Font settings] ch n Western European nh hình trên

Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình trên

Trong ph n Encoding ch n Western European (windows) nh hình trên

Gõ vào nút [Set as Default] r i gõ vào nút OK     óng dialogue trên l i

Gõ vào nút International settings trong (hình 1)...  m dialogue sau ây:
                   Hình 3


Dialogue trên cho th y Western European (Windows) là Default encoding
c a OutLook Express
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            20

N u mu n dùng OutLook Express    g i email ch Vi t thì có th set nh
sau:
Trong ph n tab Send c a dialogue sau   ây, gõ vào nút International
Settings...
                 Hình 4


Trong ph n Default encoding c a dialogue sau ây ch n Western European
(Windows)
                 Hình 5
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            21

Gõ vào nút OK   óng dialogue trên l i
Trong hình 4 trên gõ vào nút HTML   m dialogue sau ây:
                 Hình 6


Trong ph n [Encode text using] ch n None r i gõ nút OK   óng dialogue
l i
Các ph n khác gi nguyên nh default c a nó.
B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0    ánh ch Vi t
trong Outlook Express. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a
Mã c a Vps và ch n :Unicode   ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi
 ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi
g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ánh ch Vi t mà không c n
ch y m t ch ng trình bên ngoài.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            22      Cách ch n Settings trong OutLook 2000
       c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR

Các b n s d ng OutLook 2000    nh n email có th ch n các settings c a
OutLook nh sau có th   c    c ch Vi t Unicode:
Trên Menu c a OutLook gõ vào Tools - Options - Mail Format    m tab
box sau ây:
                 Hình 1


 Trong [Send in this message format] c a (hình 1) ch n HTML nh hình
trên
Gõ vào nút Settings...  m dialogue sau ây:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t              23
                  Hình 2


Trong ph n [Encode text using] c a (hình 2) ch n None nh hình trên r i gõ
nút OK
Gõ vào nút International Options... c a (hình 1)  m dialogue sau ây:
                  Hình 3


Ch n Western European (Windows) cho c hai combo box nh hình trên
Trong ph n Stationery and Fonts trong (hình 1), gõ vào nút Fonts...   m
dialogue sau ây:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t           24
                 Hình 4


Trong ph n Message Fonts c a dialogue trên ch n font Tahoma cho c hai
ph n:
When composing a new message (N u b n mu n chuy n Email b ng ch
Vi t)
when replying and forwarding (N u b n mu n chuy n Email b ng ch Vi t)
Gõ vào nút Fonts c a ph n Stationery and Fonts trong (hình 1)  m ra
dialogue sau ây:
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            25
                 Hình 5


Trong ph n Font settings ch n Western European nh hình 5
Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình 5
Các ph n còn l i c gi nguyên nh default c a OutLook
Cách ch n setting nh trên s cho phép b n c    c ch Vi t Unicode
 ng th i i n th g i tr l i c ng s chuy n ch Vi t úng cho ng i nh n.
B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0    ánh ch Vi t
trong Outlook 2000. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã
c a Vps và ch n :Unicode   ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi
 ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi
g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ánh ch Vi t mà không c n
ch y m t ch ng trình bên ngoài.
Ði u ki n c n có  vi t và  c Unicode:
Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server and up
Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x
lý Unicode.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t          26       Cách ánh ch Vi t trong Hotmail

Sau khi vào trang Hotmail   c hay g i i n th , b n gõ vào Compose
trên menu bar ngang vào trang vi t và chuy n i n th .
Gõ vào checkbox "Rich Text Format" (c n ph i check vào ây thì m i có
th x lý Unicode) thì b n s th y ph n ánh ch và g i i n th nh hình
sau:
N u b n dùng m t ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 thì b n có th
 ánh ch vi t vào khung ch c a Hotmail  g i b ng font Unicode. Tuy
nhiên trong VPS 4.0 b n c n set úng thì m i ánh    c ra ch Vi t
Unicode. Mu n v y, b n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã
c a Vps và ch n :Unicode  ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi
 ánh ch Vi t.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t               27

Nh ng Font sau ây có th có glyphs Unicode ch Vi t trong h th ng
Windows c a b n: Arial, Courier New, Times New Romance và Verdana.
Khi ánh ch Vi t mà th y ô vuông thì b n c n ch n m t trong nh ng font
trên  xem ch Vi t hi n ra úng hay không. N u không có font nào hi n
 úng ch Vi t thì có ngh a là fonts trong máy c a b n ã quá c , b n c n
  n website c a Microsoft download fonts m i h n.
Các b n mu n ánh ch Vi t    ng i   c có th nh n úng ch Vi t thì
b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft  ánh ch Vi t và chuy n i n th
 n a ch i n th Hotmail.
Hotmail t   ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng  VoviMail  và ng  i
nh n có h p th Hotmail s  c  c ch Vi t t c thì.
Ði u ki n c n có   c Unicode:
Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server and up
Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x
lý Unicode.
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            28     Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail

Mu n ánh ch Vi t b ng font Unicode trong Yahoo! Mail, b n c n có
ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0. B n vô ph n tab K Thu t - B ng
Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode   ch th cho Vps dùng mã
ch Unicode khi ánh ch Vi t. Sau khi ch y Vps v i setting nh ã nói
trên, b n có th gõ ch Vi t vào khung ch c a Yahoo! Mail nh hình sau:
Yahoo! s trình bày Unicode ch Vi t úng hay sai tùy theo font có trong
máy c a b n. Tr ng i c a Yahoo là không   font Tahoma cho ng i dùng
ch n nên khi máy nào không có font Unicode ch Vi t trong các font c
 nh trong Yahoo! Mail thì s g p tr ng i trong v n   c i n th . B n có
th làm m t cu c th nghi m b ng cách highlight m t ph n ch Vi t trong
khung ch r i ch n t ng font m t trong combobox Font. B n s th y có m t
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t            29

s font không cho hi n úng ch Vi t. T i sao? T i vì nh ng font ó không
có glyhps Unicode ch Vi t.
Các b n mu n ánh ch Vi t   ng i    c có th nh n úng ch Vi t thì
b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft    ánh ch Vi t và chuy n i n th
 n a ch i n th Yahoo!
Yahoo! Mail t  ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng VoviMail và
ng i nh n có h p th Yahoo! s  c c ch Vi t t c kh c.
Ði u ki n c n có  vi t và  c Unicode:
Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server and up
Browser: IE 4.x and IE 5.x.; NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x
lý Unicode.

								
To top