giahanvisa by thaithanhhuu

VIEWS: 27 PAGES: 12

									COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 01/GHVS Bình Döông, ngaøy: 25 thaùng 03 naêm 2005

Kính Göæ: CUÏC QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Döông Do nhu caàu quaûn lyù coâng xöô'ng vaø kieän toaøn boä maùy toå chöùc coâng ty. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò coâng ty chuùng toâi ñaõ cöû Oâng WANG, YI CHI , hoä chieáu soá: 133941200, sinh ngaøy: 09/07/1969 laøm vieäc laâu daøi cho vieäc quaûn lyù ñöôïc toát hôn. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Cuïc Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Thaønh Phoá Hoà Chí Minh xem xeùt, giaûi quyeát cho OÂng WANG, YI -CHI ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho OÂng sinh soáng vaø laøm vieäc Traân troïng bieát ôn! TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CHEN, LU-JANG

NGHÓA VIEÄT NAM

Beán Caùt, Tænh Binh Döông

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 01/GHVS Bình Döông, ngaøy: 23 thaùng 01 naêm 2006

Kính Göæ: CUÏC QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN BINH DÖÔNG
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Döông Do nhu caàu raùp maùy " Heä Thoáng Loø Nung Kính Cöôøng Löïc" coâng ty chuùng toâi ñaõ môøi Oâng YAN, CHENGQUN , hoä chieáu soá: GI3515906, sinh ngaøy: 12/11/1968 laøm coâng raùp maùy taïi coâng ty nhöng do thôøi gian khoâng ñuû neân coâng ty chuùng toâi xin gia haïn Visa. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Cuïc Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Bình Döông xem xeùt, giaûi quyeát cho OÂng YAN, CHENGQUN ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ôn! Traân troïng bieátcho OÂng hoøan thaønh coâng vieäc. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CHEN, LU-JANG

NGHÓA VIEÄT NAM

Beán Caùt, Tænh Binh Döông

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 01/GHVS Bình Döông, ngaøy: 13 thaùng 03 naêm 2006

Kính Göæ: PHOØNG QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN TÆNH BÌNH DÖÔNG
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Dö Do nhu caàu quaûn lyù coâng xöô'ng . Hoäi Ñoàng Quaûn Trò coâng ty chuùng toâi ñaõ cöû Oâng HUANG SHU CHAO, hoä chieáu soá: GI4075530, sinh naêm :1970 laøm vieäc laâu daøi cho vieäc quaûn lyù ñöôïc toát hôn. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Tænh Bình Döông xem xeùt, giaûi quyeát cho OÂng HUANG SHU CHAO ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho OÂng sinh soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam. Traân troïng bieát ôn! TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CHEN, LU-JANG

Û NGHÓA VIEÄT NAM Haïnh Phuùc

ng 03 naêm 2006

aàu tö soá 209/GP-

n Beán Caùt, Tænh Binh Döông

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 06/GHVS Bình Döông, ngaøy: 06 thaùng 12 naêm 2006

Kính Göæ: PHOØNG QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN TÆNH BÌNH DÖÔNG
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Dö Do nhu caàu coâng vieäc neân toâi khoâng thöôøng xuyeân veà thaêm gia ñình, vì theá con toâi CHEN, KUAN - JUNG ñöôïc ôû laïi coâng ty cuøng vôùi toâi. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Tænh Bình Döông xem xeùt, giaûi quyeát cho con toâi ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi sinh soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam. Traân troïng bieát ôn! GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI CHI

Û NGHÓA VIEÄT NAM Haïnh Phuùc

ng 12 naêm 2006

aàu tö soá 209/GP-

n Beán Caùt, Tænh Binh Döông

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 06/GHVS Bình Döông, ngaøy: 06 thaùng 12 naêm 2006

Kính Göæ: PHOØNG QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN TÆNH BÌNH DÖÔNG
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Dö Do nhu caàu coâng vieäc neân toâi khoâng thöôøng xuyeân veà thaêm gia ñình, vì theá con toâi CHEN, KUAN - JUNG ñeán vaø ôû vôùi toâi taïi Vieät Namvì theá toâi caàn ø ngöôøi baûo maãu ALOLOR EVANGILIN FUENTES ñöôïc ôû laïi coâng ty ñeå chaêm soùc con toâi. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Tænh Bình Döông xem xeùt, giaûi quyeát cho ngöôøi baûo maãu ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi sinh soáng vaø laøm vieäc Traân troïng bieát ôn! GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI CHI

Û NGHÓA VIEÄT NAM Haïnh Phuùc

ng 12 naêm 2006

aàu tö soá 209/GP-

n Beán Caùt, Tænh Binh Döông

COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 03/GHVS Bình Döông, ngaøy: 24 thaùng 03 naêm 2008

Kính Göæ: PHOØNG QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH COÂNG AN TÆNH BÌNH DÖÔNG
(V/v: Xin gia haïn VISA) Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng.

Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GPBD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Döông Do nhu caàu quaûn lyù coâng xöô'ng vaø kieän toaøn boä maùy toå chöùc coâng ty. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò coâng ty chuùng toâi ñaõ cöû Baø SHEN, QIUHUA , hoä chieáu soá: G10528181, sinh ngaøy: 30/12/1979 laøm vieäc laâu daøi cho vieäc quaûn lyù ñöôïc toát hôn. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Phoøng Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Tænh Bình Döông xem xeùt, giaûi quyeát cho OÂng Baø SHEN, QIUHUA ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Baø sinh soáng vaø laøm vieäc Traân troïng bieát ôn! GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI -CHI

NGHÓA VIEÄT NAM

Beán Caùt, Tænh Binh Döông


								
To top