Docstoc

don bao lanh

Document Sample
don bao lanh Powered By Docstoc
					COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Ñaäp Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Tel : 0650 588388 Fax : 0650 588355 -------O0O-------Soá: 01/GHVS V/v: Baûo Laõnh Khaùch nöôùc ngoaøi Bình Döông, ngaøy: thaùng 12 naêm 2005

Kính Göæ: CUÏC QUAÛN LYÙ XUAÁT NHAÄP CAÛNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH (BOÄ COÂNG AN) ÑÔN BAÛO LAÕNH
Toâi teân: CHEN, LU - JANG, quoác tòch Ñaøi Loan, Hoä chieáu soá:133629713, laø Toång Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng. Coâng ty TNHH CN Huy Hoaøng ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 209/GP-BD do UBND tænh Bình Döông caáp ngaøy 09/08/2002 Truï sô' vaø nhaø maùy ñaët taïi: Aáp An Hoaø, Xaõ Hoaø Lôïi, Huyeän Beán Caùt, Tænh Binh Döông Do nhu caàu naêng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø kieän toaøn boä maùy toå chöùc coâng ty. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò coâng ty chuùng toâi ñaõ cöû Oâng FENG WEI vaø Oâng HUANG SHUCHAO laøm vieäc laâu daøi cho vieäc quaûn lyù ñöôïc toát baûo laõnh 02 (hai) chuyeân vieân kyõ thuaät nöôùc ngoaøi treân, cuï theå nhö sau: Xin ñöôïc hôn. STT HOÏ & TEÂN (chöõ in hoa) FENG WEI Giôùi Tính NAM chöùc vuï hoaëc ngheà Chuyeân TRUNG TRUNG GI364054 12/7/1973 Vieân Kyõ QUOÁC QUOÁC 7 Thuaät Chuyeân TRUNG TRUNG GI407553 17/12/1970 Vieân Kyõ QUOÁC QUOÁC 0 Thuaät ngaøy, Quoác Tòch Hieän thaùng Goác nay naêm sinh Soá loaïi hoä chieáu

1

2

HUANG SHUCHAO NAM

Ñöôïc gia haïn Visa nhö FENG WEI, töø ngaøy 07/01/2006 ñeán ngaøy 07/07/2006. HUANG SHUCHAO, töø ngaøy 18/01/2006 ñeán ngaøy 18/07/2006. Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin Quyù Cuïc Quaûn Lyù Xuaát Nhaäp Caûnh Coâng An Thaønh Phoá Hoà Chí Minh xem xeùt, giaûi quyeát cho OÂng FENG WEI, HUANG SHUCHAO ñöôïc gia haïn ViSa, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho OÂng sinh soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam. Traân troïng bieát ôn! TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CHEN, LU-JANG

NGHÓA VIEÄT NAM

aùng 12 naêm 2005

u tö soá 209/GP-BD do

Beán Caùt, Tænh Binh Döông


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:378
posted:9/25/2008
language:Vietnamese
pages:2