phieu ly lich tu phap by thaithanhhuu

VIEWS: 1,063 PAGES: 2

									COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ================== Bình Döông, ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2005

ÑÔN YEÂU CAÀU CAÁP PHIEÁU LYÙ LÒCH TÖ PHAÙP
******* Kính Göûi: -SÔÛ TÖ PHAÙP TÆNH BÌNH DÖÔNG Toâi laø (hoï vaø teân ngöôøi laøm ñôn): WANG, YI –CHI giôùi tính: NAM Teân goïi khaùc (neáu coù): DANNY WANG Ngaøy, thaùng, naêm sinh : 09/07/1969 Nôi sinh (1) : No. 8, KUNG – HWA, 4TH Rd NANTOU, ÑAØI LOAN Queâ quaùn (2) : ÑAØI LOAN Daân toäc : ÑAØI LOAN, Quoác tòch : ÑAØI LOAN Nôi thöôøng truù / taïm truù (3) : COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt, Bình Döông Giaáy CMND / hoä chieáu (4) : ÑAØI LOAN, soá 133941200. Caáp taïi : ÑAØI LOAN, Ngaøy 25/09/2002. Ngheà nghieäp : GIAÙM ÑOÁC HAØNH CHÍNH Nôi laøm vieäc : COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG Phaàn khai veà cha, meï Hoï vaø teân CHA WANG, SHYH – HWA MEï CHEN, TSUI – LUAN

Ngaøy, thaùng, naêm sinh

01/04/1939

20/08/1939

Queâ quaùn

No. 8, KUNG – HWA, 4TH Rd NANTOU, ÑAØI LOAN No. 8, KUNG – HWA, 4TH Rd NANTOU, ÑAØI LOAN

No. 8, KUNG – HWA, 4TH Rd NANTOU, ÑAØI LOAN No. 8, KUNG – HWA, 4TH Rd NANTOU, ÑAØI LOAN

Nôi thöôøng truù / traïm truù

PHAÀN KHAI VEÀ QUAÙ TRÌNH CÖ TRUÙ BAÛN THAÂN TAÏI VIEÄT NAM (Tính töø khi ñuû 14 tuoåi)

Töø thaùng naêm Ñeán thaùng naêm 07/2003-03/2005

NÔI THÖÔØNG TRUÙ / TAÏM TRUÙ (3)

WUFENG VAN JOINT VENTURE CO., NO.10TH STREET, LE MINH XUAN INDUSTRIAL ZONE, BINH CHANH, HO CHI MINH, VIET NAM.
CTY TNHH CN HUY HOAØNG An Hoaø, Hoaø Lôïi, Beán Caùt – BD

03/2005- NAY

Tình traïng tieàn aùn (neáu coù) :_____________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Toâi laøm ñôn naøy ñeà nghò Sôû Tö Phaùp Tænh Bình Döông caáp cho toâi phieáu lyù lòch tö phaùp ñeå (ghi roõ muïc ñích söû duïng phieáu lyù lòch tö phaùp): Ñeå ñaêng kyù giaáy pheùp lao ñoäng taïi sôû Lao Ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi tænh Bình Döông. Bình Döông, ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2005 Ngöôøi laøm ñôn (kyù vaø ghi roõ hoï teân)

Ghi chuù:
(1) Ghi roõ xaõ/phöôøng, huyeän/quaän, Tænh/thaønh phoá (2) Ghi theo nôi sinh tröôûng cuûa cha ñeû, neáu khoâng roõ cha ñeû laø ai, thì theo nôi sinh tröôûng cuûa meï ñeû, trong tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc cha, meï ñeû thì ghi theo nôi sinh tröôûng cuûa ngöôøi nuoâi döôõng töø nhoû. (3) Ghi ñuùng theo nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù, trong tröôøng hôïp khoâng coù nôi thöôøng truù, thì ghi theo nôi taïm truù vaø ghi roõ : “Taïm truù…” (4) Ñoái vôùi coâng daân Vieät Nam, ghi giaáy CMND, ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi thì ghi hoä chieáu


								
To top