Dao giau vang

Document Sample
Dao giau vang Powered By Docstoc
					ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                                          1
                           MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................4

        Tïn giùåc biïín giaâ àúâi ...............................................................4
CHÛÚNG 2 ...........................................................................................................................8

        Hùæc cêíu .....................................................................................8
CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 12

        Caái vïët àen ............................................................................ 12
CHÛÚNG 4 ......................................................................................................................... 15

        Caái hoâm cuãa viïn chuáa taâu .................................................. 15
CHÛÚNG 5 ......................................................................................................................... 18

        Hïët kiïëp thùçng muâ ............................................................... 18
CHÛÚNG 6 ......................................................................................................................... 20

        Giêëy túâ cuãa viïn chuáa taâu .................................................... 20
CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 23

        Tïn bïëp taâu ........................................................................... 23
CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 27

        Vêën àïì khñ giúái vaâ thuöëc suáng............................................. 27
CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 30

        Ài biïín ................................................................................... 30
CHÛÚNG 10 ....................................................................................................................... 33

        Nhûäng àiïìu töi nghe àûúåc khi nêëp trong thuâng lï ........... 33
CHÛÚNG 11 ....................................................................................................................... 36

        Höåi àöìng quên sûå.................................................................. 36
CHÛÚNG 12 ....................................................................................................................... 39

        Bûúác chên lïn àaão................................................................. 39
CHÛÚNG 13 ....................................................................................................................... 42http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                                           2

        Ngûúâi trong àaão .................................................................... 42
CHÛÚNG 14 ....................................................................................................................... 46

        Cöë thuã trïn àaão ..................................................................... 46
CHÛÚNG 15 ....................................................................................................................... 51

        Trong lö-cöët ........................................................................... 51
CHÛÚNG 16 ....................................................................................................................... 54

        Xin-ve ài thûúng lûúång ........................................................ 54
CHÛÚNG 17 ....................................................................................................................... 58

        Trêån àaánh khu vûåc lö-cöët..................................................... 58
CHÛÚNG 18 ....................................................................................................................... 62

        Lïnh àïnh trïn biïín ............................................................. 62
CHÛÚNG 19 ....................................................................................................................... 65

        Khi nûúác triïìu xuöëng ........................................................... 65
CHÛÚNG 20 ....................................................................................................................... 68

        Chiïëc thuyïìn àöåc möåc lïnh àïnh ........................................ 68
CHÛÚNG 21 ....................................................................................................................... 72

        Töi haå laá cúâ àen cuãa giùåc xuöëng .......................................... 72
CHÛÚNG 22 ....................................................................................................................... 76

        Laäo Han................................................................................. 76
CHÛÚNG 23 ....................................................................................................................... 82

        Àöìng ùn taám.......................................................................... 82
CHÛÚNG 24 ....................................................................................................................... 86

        Trong traåi quên thuâ ............................................................. 86
CHÛÚNG 25 ....................................................................................................................... 92

        Laåi caái vïët àen....................................................................... 92
CHÛÚNG 26 ....................................................................................................................... 97

        Giûä àuáng lúâi hûáa ................................................................... 97
CHÛÚNG 27 ..................................................................................................................... 103

        Ài tòm núi giêëu cuãa ............................................................. 103


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                                         3

CHÛÚNG 28 ..................................................................................................................... 107

        Tiïëng haát trong luâm cêy .................................................... 107
CHÛÚNG 29 ..................................................................................................................... 111

        Möåt tay àêìu tïu thêët thïë ................................................... 111
CHÛÚNG 30 ..................................................................................................................... 116

        Àoaån cuöëi ............................................................................. 116
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                4
                CHÛÚNG 1

            TÏN GIÙÅC BIÏÍN GIAÂ ÀÚÂI    Ngaây êëy cha töi coân àûáng chuã quaán cúm "Àö àöëc Bin- bêu".
Quaán cúm dûång úã möåt núi heão laánh trïn cûãa biïín. Haâng ïë êím,
khaách thûa thúát, caãnh nhaâ tuáng quêîn. Cha töi phêìn lo buöìn, phêìn
öëm yïëu khêåt khûâ. Cha töi coá thïí coân söëng lêu nûäa nïëu khöng gùåp
phaãi caái tïn thuãy thuã giaâ êëy àïën troå. Töi coân nhúá roä nhû múái gùåp
hùæn höm qua. Hùæn nùång nïì ài àïën cûãa, chiïëc hoâm àùåt trïn xe theo
sau. Ngûúâi hùæn to lúán, vaåm vúä, nûúác da lûng saåm nhû gaåch nung,
caái àuöi toác trïn àêìu bïët laåi nhû keo loâng thoâng trïn cöí aáo xanh àaä
hoen nhiïìu vïët; tay hùæn sêìn suâi; trïn maá coá möåt vïët seåo cheám doåc
xuöëng, trùæng bïåch tröng àïën bêín. Töi coân nhúá, hùæn àûáng àûa mùæt
nhòn quanh cûãa biïín, miïång huyát saáo röìi cêët tiïëng haát baâi haát cöí
cuãa boån thuãy thuã, baâi haát êëy vïì sau hùæn haát luön. Mûúâi lùm thùçng
trïn hoâm ngûúâi chïët yâ a, yâ a... Be rûúåu "rum" say beát say be! Hùæn
haát to, gioång öì öì cuä kyä. Haát xong hùæn cêìm gêåy goä cûãa. Cha töi ra,
hùæn baão àem möåt cöëc rûúåu "rum", gioång rêët cöåc cùçn. Hùæn nhêëm
nhaáp rûúåu ra veã möåt tay saânh. Hùæn chùm chuá nhòn ra búâ biïín döëc
ngûúåc, nhòn vaâo caái biïín cûãa haâng röìi noái:
   - Caái quaán naây thêåt laâ núi thuêån lúåi. Àöng khaách khöng baác?
   Cha töi traã lúâi:
   - Thûa khaách lùæm.
   - Cuäng chó cêìn thïë.
   Noái xong hùæn goåi ngûúâi phu khuên hoâm vaâo nhaâ. Laát sau,
hùæn laåi noái:
   - Töi nghó àêy ñt lêu. Tñnh töi rêët dïî daäi. Chó cêìn möåt ñt rûúåu
"rum", ñt trûáng vaâ múä laâ àuã; vúái laåi thónh thoaãng ra àûáng ngoaâi kia
xem taâu chaåy. Maâ baác seä goåi töi nhû thïë naâo nhó? Thöi cûá goåi laâ
öng chuáa taâu vêåy. AÂ thöi! Töi biïët caái àiïìu baác àang lûúäng lûå röìi!
Naây àêy!
   Noái thïë, hùæn quùèng ngay ba böën àöìng tiïìn vaâng ra:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               5

   - Khi naâo hïët, baác cûá baão töi!
    Hùæn noái möåt caách thö löî vaâ rêët haách dõch. Tuy ùn vêån löi
thöi, noái nùng cuåc cùçn, nhûng coi böå hùæn khöng phaãi möåt thuãy thuã
thûúâng. Hùæn ra daáng möåt viïn thuyïìn trûúãng hay phoá thuyïìn
trûúãng quen löëi taác oai taác quaái vúái keã dûúái. Bònh thûúâng, tñnh hùæn
rêët trêìm mùåc. Suöët ngaây hùæn thú thêín ven búâ biïín cao, tay cêìm caái
öëng nhoâm bùçng àöìng. Chiïìu töëi, hùæn vïì ngöìi thu lu úã xoá buöìng bïn
caånh àöëng lûãa, uöëng rêët nhiïìu rûúåu "rum" pha nûúác. Möîi lêìn ài
chúi vïì, hùæn laåi hoãi: coá ngûúâi thuãy thuã naâo ài qua àêy khöng?
    Múái àêìu, chuáng töi tûúãng hùæn muöën tòm ngûúâi thên thuöåc,
nhûng sau múái biïët hùæn muöën traánh mùåt boån thuãy thuã. Möåt höm,
hùæn goåi töi ra möåt núi vaâ dùån hïî nhòn thêëy tïn thuãy thuã cuåt möåt
chên thò nhúá baão ngay cho hùæn biïët; röìi hùæn heån cûá möìng möåt àêìu
thaáng hùæn seä cho böën xu. Thûúâng àêìu thaáng, töi phaãi àïën nhùæc
hùæn cho tiïìn, vaâ möîi bêån nhû thïë hùæn thúã phò phò, giûúng mùæt
nhòn töi laâm töi phaãi cuái mùåt. Nhûng sau àêëy, hùæn laåi àûa tiïìn cho
töi vaâ nhùæc laåi phaãi àïí yá tòm ngûúâi thuãy thuã cuåt chên. Khöng noái
thò caác baån cuäng biïët caái hònh aãnh anh lñnh thuãy cuåt chên naây àïën
aám aãnh töi luön. Trong nhûäng àïm baäo töë, gioá lay böën goác nhaâ,
soáng gêìm ven bïën quanh búâ, töi mú thêëy anh ta hiïån ra thiïn hònh
vaån traång. Luác thêëy chên anh cuåt túái göëi, luác cuåt àïën beån, luác chó
coân möåt chên moåc úã giûäa ngûåc. Coá àïm thêëy anh ta nhaãy qua raâo
qua höë àuöíi töi, laâm töi súå toaát möì höi. Chó vò böën xu maâ phaãi chõu
nhûäng cún súå nhû vêåy, kïí ra böën xu cuäng to quaá. Tïn chuáa taâu
uöëng nhiïìu rûúåu "rum" àïën nöîi nhiïìu àïm hùæn nhû lïn cún loaån
oác. Hùæn ngöìi haát nhûäng baâi ca cöí man rúå. Coá khi hùæn goåi rûúåu, eáp
moåi ngûúâi phaãi uöëng àïí nghe hùæn kïí chuyïån hay haát theo cuâng
hùæn. Moåi ngûúâi run súå phaãi cöë haát theo. Nhiïìu luác caã nhaâ êìm lïn
nhûäng cêu haát: yâ a, yâ a... Be rûúåu "rum" say beát say be! Khi thò
hùæn àêåp baân bùæt moåi ngûúâi ngöìi im lùång. Luác êëy hïî ai hoãi àöång àïën
hùæn laâ hùæn nöíi cún thõnh nöå. Chó àïën khi say khûúát, chên tay mïìm
ruãn, hùæn múái àïí khaách ra vïì. Chuyïån hùæn kïí rùåt laâ nhûäng chuyïån
khuãng khiïëp: naâo thùæt cöí nhuåc hònh, naâo baäo biïín, àaão Ruâa, naâo
nhûäng chuyïån kyâ quùåc trïn àêët hoang thuöåc xûá Têy Ban Nha. Cha
töi lo buöìn súå mêët khaách vò hùæn. Nhûng àiïìu nguy hún caã laâ hùæn
cûá úã lêìn lûäa ngaây naây qua ngaây noå àïën nöîi tiïìn hùæn àûa traã àaä hïët
tûâ lêu maâ cha töi cuäng khöng coá can àaãm àïí hoãi hùæn. Hïî àaã àöång
àïën laâ mùæt hùæn long lïn, muäi hùæn gêìm gûâ thúã phò phoâ laâm cha töi
phaãi vöåi vaä ruát lui. Vaâ möîi bêån nhû thïë cha töi laåi vùån tay uêët ûác.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 6

Nhûäng lo phiïìn súå haäi êëy àaä laâm bïånh tònh cha töi thïm trêìm
troång. Trong khi hùæn úã troå quaán chuáng töi, hùæn vêîn àöåi caái muä ba
vaânh nhaâu naát vaâ caái aáo xanh lem luöëc vaá vñu trùm maãnh. Hùæn
chùèng bùæt chuyïån vúái ai sau luác hùæn tónh dêåy. Caã àïën caái hoâm to
cuãa hùæn cuäng chùèng bao giúâ thêëy hùæn múã. Coá möåt lêìn hùæn gùåp tay
àöëi thuã. Luác êëy cha töi àang öëm nùång. Buöíi trûa êëy, baác sô Ly- vú-
xêy àïën thùm bïånh cha töi. Baác sô laâ ngûúâi nhên tûâ coá tiïëng. Gùåp
nhûäng ngûúâi ngheâo khöí, öng hay giuáp àúä vaâ coá luác chûäa bïånh cho
hoå khöng hïì lêëy möåt xu nhoã. Riïng àöëi vúái gia àònh töi, öng laâ möåt
võ ên nhên. Xem xong bïånh cho cha töi, öng sang phoâng bïn huát
thuöëc. Anh chuáa taâu àang ï a baâi haát cuä: Mûúâi lùm thùçng trïn
hoâm ngûúâi chïët, yâ a, yâ a... Be rûúåu "rum" say beát say be! Ngoaâi baác
sô ra, baâi haát naây chùèng ai laå tai hïët. Haát xong, quen lïå hùæn àêåp
tay xuöëng baân quaát moåi ngûúâi im.
    Moåi ngûúâi àïìu nñn thñt. Riïng baác sô vêîn huát thuöëc vaâ vêîn ön
töìn giaãng cho möåt öng laäo nghe caách trõ bïånh tï thêëp. Anh chuáa
taâu trûâng trûâng nhòn baác sô, laåi vöî baân, röìi quaát lïn bùçng gioång tuåc
tôu:
   - Àùçng êëy coá cêm möìm khöng?
   Baác sô noái:
   - Öng baão töi phaãi khöng?
   Khi anh chaâng tuåc tùçn kia baão "phaãi", baác sô noái:
   - Töi noái vúái anh àiïìu naây: nïëu anh cûá uöëng rûúåu "rum" maäi,
thò àïën phaãi töëng anh ài núi khaác.
    Cún tûác cuãa tïn giùåc giaâ thêåt àïën ghï. Hùæn àûáng phùæt dêåy
ruát soaåt dao ra, lùm lùm chûåc àêm baác sô. Töi lo cho baác sô quaá.
Nhûng öng vêîn vûäng chaäi, gioång vûâa doäng daåc vûâa bònh tônh maâ
quaã quyïët:
   - Nïëu anh khöng cêët dao vaâo, töi quyïët seä laâm anh bõ treo cöí
trong phiïn toâa àaåi hònh sùæp túái.
   Töi coân nhúá tröng baác sô luác naây vúái gaä kia thêåt khaác nhau
möåt trúâi möåt vûåc. Möåt àùçng thò àûác àöå khoan dung, hiïìn tûâ maâ
nghiïm nghõ. Möåt àùçng thò nanh aác, hung hùng nhû con thuá dûä
nhöët chuöìng. Hai ngûúâi àûa mùæt gûúâm nhau. Röët cuåc tïn chuáa taâu
gùçm mùåt xuöëng, tra dao vaâo, ngöìi xuöëng, laâu baâu trong cöí hoång.
Baác sô noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              7

    - Bêy giúâ töi múái biïët trong quêån naây coá möåt ngûúâi nhû anh.
Töi khöng chó laâm thêìy thuöëc, töi coân xûã aán nûäa. Nïëu bêån sau coân
xaãy ra viïåc gò, töi seä ra lïånh bùæt vaâ àuöíi anh ra khoãi àêët naây. Möåt
laát sau, baác sô lïn ngûåa. Tûâ àïm êëy vaâ nhûäng àïm sau, tïn chuáa
taâu im nhû thoác.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                8
               CHÛÚNG 2

                HÙÆC CÊÍU    Muâa àöng nùm êëy rêët laånh, tuyïët to, baäo lúán. Bïånh tònh cha
töi khöng coân hy voång qua khoãi muâa àöng. Têët caã cöng viïåc nhaâ
àïìu àöí vaâo vai hai meå con töi, nïn chuáng töi cuäng khöng coân àêu
thò giúâ röîi àïí gùåp öng khaách khaã öë êëy nûäa. Thaáng giïng, möåt buöíi
saáng reát buöët, tuyïët phuã trùæng bïën taâu, soáng vöî nheå trïn àaá, mùåt
trúâi vûâa nhö lïn àêìu nuái, chiïëu saáng mùåt biïín xa. Viïn chuáa taâu
dêåy súám hún thûúâng lïå. Hùæn ài ra biïín, con dao daâi luãng lùèng, öëng
nhoâm dûúái naách, muä hêët ngûúåc ra sau. Töi nhúá khi hùæn ài khuêët
sau taãng àaá, töi coân nghe tiïëng hùæn thúã phò phoâ gêìm gûâ nhû àûúng
cún tûác. Luác bêëy giúâ töi àûúng luái huái doån cúm saáng sùén àïí hùæn vïì
ùn. Chúåt cûãa múã, möåt ngûúâi laå mùåt bûúác vaâo. Mùåt hùæn xanh saåm,
baân tay traái cuåt hai ngoán. Hùæn khöng giöëng ngûúâi ài biïín nhûng coá
veã laâm cho ngûúâi ta phaãi nhúá àïën biïín. Hùæn baão hùæn muöën duâng
"rum". Töi sùæp ài lêëy thò hùæn ra hiïåu baão töi àïën gêìn. Töi dûâng laåi.
Hùæn goåi:
   - Laåi àêy chuá beá! Laåi gêìn àêy!
   Röìi hùæn hoãi:
   - Baân ùn naây coá phaãi cuãa öng baån Bin khöng?
   Töi baão khöng biïët ai tïn laâ Bin, maâ àêy laâ baân cuãa ngûúâi
khaách troå thûúâng goåi laâ öng chuáa taâu.
    - Phaãi, phaãi! Chuáa taâu cuäng àuáng! Öng ta coá caái seåo úã maá
traái, tñnh öng ta vui àaáo àïí, nhêët laâ khi öng êëy say, phaãi khöng
naâo? Àuáng àûát ài chûá lõ! Thïë öng Bin coá nhaâ khöng?
   - Ài vùæng röìi.
   - Ài àêu? Ài vïì löëi naâo?
    Nhòn löëi töi chó xong, ngûúâi khaách laå ngöìi laåi, mùæt hau haáu
nhòn ra bïën nhû meâo rònh chuöåt. Vûâa luác töi chaåy ra àûúâng, hùæn
goåi giêåt ngay; töi chûa kõp vaâo, hùæn ruãa möåt tiïëng laâm töi mêët höìn.

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                9

Khi töi vaâo röìi, hùæn trúã laåi nhaä nhùån, vöî vai töi, khen töi laâ àûáa treã
ngoan vaâ baão hùæn thñch töi lùæm:
    - Tao cuäng coá àûáa con trai giöëng maây nhû àuác. Nhûng àaä laâ
con trai thò phaãi biïët nghe lúâi, nghe khöng con? AÂ àêy röìi, öng Bin
àaä vïì kia. Tao vúái maây haäy vaâo buöìng nêëp sau cûãa naây àïí cho öng
ta möåt meã hïët vña chúi.
    Noái thïë röìi hùæn löi töi vaâo buöìng nêëp sau caánh cûãa boã ngoã;
hùæn àïí töi àûáng sau lûng, tay hùæn súâ vaâo chuöi dao sau aáo. Möåt
chöëc, tïn chuáa taâu bûúác vaâo, àoáng sêìm cûãa röìi bûúác thùèng laåi baân
ùn.
    - Bin!
   Ngûúâi laå lïn tiïëng goåi, cöë lêëy gioång cho to, cho doäng daåc. Viïn
chuáa taâu quay laåi. Mùåt hùæn biïën sùæc taái meát. Mùæt hùæn thêët thêìn,
ngûúâi hùæn böîng chöëc trúã nïn giaâ soåm. Ngûúâi laå laåi noái:
    - Anh Bin, anh coân nhêån ra ngûúâi baån cuä naây chûá?
    Viïn chuáa taâu höín hïín thúã phaâo möåt tiïëng:
    - Hùæc Cêíu!
   - Khöng Hùæc Cêíu thò coân ai vaâo àêy nûäa. Chao! Anh Bin úi!
Tûâ khi töi mêët hai ngoán tay naây, hai chuáng ta àaä gùåp bao chuyïån
trïn àúâi!
    Hùæn vûâa noái vûâa giú baân tay traái cuåt ngoán ra. Viïn chuáa taâu
noái:
    - Thöi! Anh àaä tòm àûúåc töi... Muöën gò noái ài!
   - Bin, anh noái àuáng! Àïí töi baão cêåu beá àaáng yïu naây lêëy cöëc
"rum", röìi chuáng ta seä noái chuyïån vúái nhau nhû nhûäng ngûúâi baån
cuä.
    Khi töi mang rûúåu vaâo, Hùæc Cêíu baão töi ra vaâ khöng àûúåc
àûáng nghe úã cûãa. Töi ra ngoaâi quêìy, cöë lùæng tai nhûng chó nghe
tiïëng rò rêìm, möåt vaâi tiïëng chûãi ruãa cuãa viïn chuáa taâu. Thöët nhiïn
coá tiïëng baân ghïë àöí, tiïëp theo laâ tiïëng dao loaãng xoaãng röìi tiïëng
kïu thêët thanh. Möåt chöëc, töi thêëy Hùæc Cêíu chaåy ra, tïn chuáa taâu
àuöíi saát sau, vai Hùæc Cêíu maáu àöí roâng roâng. Àïën cûãa ngoaâi, viïn
chuáa taâu giú dao cheám böí xuöëng nhûng lûúäi dao vûúáng vaâo têëm
biïín haâng. Hùæc Cêíu thoaát ra ngoaâi, chaåy biïën mêët sau goâ. Coân
viïn chuáa taâu giuåi mùæt àûáng ngú ngaác röìi vaâo nhaâ. Hùæn goåi töi:


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  10

     - Dim! Àem "rum" àêy!
   Hùæn vûâa noái vûâa laão àaão, tay dûåa vaâo tûúâng. Töi baâng hoaâng
chaåy ài lêëy rûúåu. Böîng nghe tiïëng àaánh thõch trong phoâng. Töi vaâo
thò àaä thêëy tïn chuáa taâu nùçm daâi soáng sûúåt, bêët tónh nhên sûå. Luác
êëy meå töi nghe tiïëng chaåy xuöëng. Chuáng töi nêng cao àêìu hùæn lïn.
Meå töi kïu:
     - ÖËi giúâi! Khöí úi laâ khöí! Laåi coân böë maây öëm nùçm liïåt trïn kia!
   Giûäa luác chuáng töi àang böëi röëi thò caánh cûãa múã, baác sô Ly
bûúác vaâo. Tröng thêëy baác sô, chuáng töi mûâng khön xiïët. Töi vöåi noái:
   - Thûa baác sô, khöng hiïíu laäo bõ thûúng úã àêu maâ chïët cûáng
thïë naây.
     Baác sô àiïìm nhiïn baão:
     - Bõ thûúng gò! Hùæn lïn chûáng àöång kinh àêëy.
     Gioång öng trúã nïn ên cêìn êëm cuáng.
   - Coân baâ, thöi haäy lïn vúái öng nhaâ; àûâng àïí öng nhaâ biïët
chuyïån naây. Töi seä cöë chaåy chûäa cho hùæn. Naâo cêåu Dim! Ài lêëy caái
thau àêy.
   Khi töi àem thau laåi thò baác sô àaä xùæn caánh tay aáo hùæn lïn.
Trïn caánh tay lûåc lûúäng coá tröí nhiïìu doâng chûä:
     “Thuêån buöìm xuöi gioá", "Tai qua naån khoãi", "Bin- bön coác
cêìn".
     Baác sô baão:
     - Cêåu cêìm lêëy chêåu thau. Naâo thûã xem maáu anh naây ra sao.
   Noái thïë röìi baác sô cêìm dao chñch vaâo maåch maáu hùæn. Khi maáu
chaãy ra nhiïìu, hùæn múái tónh dêìn vaâ kïu lïn:
     - Hùæc Cêíu àêu röìi?
   - Chùèng coá Hùæc Cêíu àêu. Hùæc Cêíu chó úã trong lûúng têm cuãa
anh thöi!
     Baác sô àaáp.
   - Anh uöëng quaá nhiïìu "rum" nïn mùæc phaãi chûáng kinh phong
àêëy. Vaâ bêy giúâ, öng Bin- bön...
     - Tïn êëy khöng phaãi tïn töi
     Hùæn vöåi noái. Baác sô baão:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                           11

   - Muöën tïn gò cuäng àûúåc. Tïn êëy laâ tïn möåt thùçng cûúáp biïín
maâ töi tûâng biïët! Töi chó khuyïn anh möåt àiïìu: möåt cöëc rûúåu "rum"
chûa can gò, nhûng nïëu cûá cheán trong keáo cheán ngoaâi thò coá ngaây
anh ài àûát. Hiïíu chûa? Thöi bêy giúâ anh cöë gûúång, töi àûa anh lïn
buöìng nguã.
   Khoá nhoåc lùæm, chuáng töi múái vûåc àûúåc hùæn lïn giûúâng. Hùæn
nùçm thiïm thiïëp.
   Baác sô keáo töi ra:
   - Khöng hïì gò àêu, töi àaä lêëy khaá nhiïìu maáu úã caánh tay hùæn
àïí hùæn phaãi nùçm yïn ñt lêu. Nhû thïë cuäng yïn cho hùæn maâ cuäng
yïn cho gia àònh cêåu. Chó lïn cún möåt lêìn nûäa laâ hùæn ài àúâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 12
                CHÛÚNG 3

                CAÁI VÏËT ÀEN   Möåt buöíi trûa, töi àïën buöìng viïn chuáa taâu, àem cho hùæn ñt
thûác ùn vaâ thuöëc
    - sùæc mùåt hùæn tröng xanh xao vaâ ngúá ngêín. Hùæn baão töi:
    - Cêåu Dim, bêy giúâ töi chó coân mònh cêåu. Ngûúâi ta khinh khi
töi, chùèng ai theâm ngoá àïën töi nûäa. Cêåu cuäng biïët töi àöëi xûã vúái cêåu
thïë naâo. Thaáng naâo töi cuäng cho cêåu böën xu àêëy... aâ naây, cêåu cho
töi xin möåt cöëc rûúåu "rum" naâo.
    - Thêìy thuöëc àaä dùån... Töi chûa noái hïët cêu, hùæn àaä chûãi rêìm
lïn:
    - Boån thêìy thuöëc thò biïët coác khö gò! Laäo lang êëy hiïíu thïë naâo
àûúåc boån thuãy thuã chuáng töi. Töi àaä tûâng vaâo nhûäng chöën nûúác söi
lûãa boãng, àêët noáng nhû lûãa than vaâ àöång nhû soáng cöìn maâ töi söëng
àûúåc cuäng chó nhúâ uöëng "rum". Khöng coá rûúåu "rum", töi coân thua
caái gieã raách. Meå kiïëp, caái laäo lang àïíu caáng! Gioång hùæn laåi trúã
thaânh van lún:
   - Cêåu Dim, cêåu thûã nhòn ngoán tay töi run bùæn thïë naây, chó vò
khöng coá möåt gioåt rûúåu. Nïëu cêåu khöng cho töi húáp rûúåu, töi àiïn
lïn bêy giúâ. Töi àaä thêëy laäo Phú-linh àûáng úã xoá kia. Töi àaä noáng
mùæt lïn röìi àêy. Naâo, cêåu lêëy cho töi möåt cöëc, nhanh lïn, töi seä cho
cêåu möåt àöìng tiïìn vaâng nûúác Ghi-nï.
   Thêëy hùæn àûa tiïìn ra dûã, töi tûác löån ruöåt. Nhûng nghô àïën
cha àûúng bïånh nùång, cêìn yïn tônh thuöëc thang, súå hùæn laâm êìm
lïn, töi baão:
    - Töi chó cêìn öng traã tiïìn cúm cho àuã, ngoaâi ra töi khöng
theâm ngûãa tay lêëy möåt xu naâo cuãa öng caã. Töi chó roát cho öng möåt
cöëc rûúåu thöi, khöng àûúåc voâi thïm àêëy!
    Cöëc rûúåu töi àûa, hùæn ûåc möåt húi caån raáo. Hùæn baão:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              13

   - Haâ, àaä thêëy húi dïî chõu! Cêåu coá biïët thêìy thuöëc baão töi coân
phaãi nùçm bao lêu khöng?
    - Ñt ra cuäng möåt tuêìn lïî.
    Hùæn kïu to:
   - Chïët meå! Möåt tuêìn lïî laâ khöng àûúåc röìi. Chùèng mêëy chöëc
maâ boån noá seä gûãi caái vïët àen àïën röìi!
    Hùæn cöë chöëng tay ngöìi dêåy röìi laåi ngaä giuåi xuöëng giûúâng. Töi
hoãi:
    - Vïët àen laâ caái gò?
    - Àoá laâ dêëu hiïåu baáo trûúác. Boån chuáng maâ gûãi vïët àen àïën laâ
muöën àoaåt lêëy chiïëc hoâm cuãa töi àoá. Boån chuáng toaân àöì choá maá, chó
muöën ùn cûúáp cuãa ngûúâi. Nïëu chuáng gûãi vïët àen àïën, cêåu cûá mûúån
ngûåa... mûúån ngûåa àïën caái laäo thêìy thuöëc... Cêåu baáo cho caái öng êëy
biïët laâ cûá rònh úã àêy, seä toám àûúåc hïët caã luä thuã haå cuãa laäo Phú-
linh. Khi xûa töi laâ phoá thuyïìn cuãa laäo êëy. Khi chïët, laäo àaä chó cho
möåt mònh töi biïët caái chöî êëy.
    Hùæn coân noái huyïn thiïn, tiïëng noái cûá yïëu dêìn, röìi hùæn nguã
thiïëp ài. Töi àaä àõnh ài kïí chuyïån cho baác sô Ly nghe nhûng thöët
nhiïn cha töi mêët, moåi viïåc àaânh xïëp laåi. Loâng thûúng cha, viïåc
tang bêån röån laâm töi gêìn nhû quïn bùéng tïn chuáa taâu vaâ cuäng
khöng súå hùæn nhû trûúác nûäa. Coá àiïìu laå laâ saáng höm sau, hùæn àaä
xuöëng nhaâ ùn cúm vaâ uöëng nhiïìu rûúåu "rum" hún moåi bêån. Sûác
hùæn möîi ngaây möîi luån dêìn, nhûng tñnh hung haän vêîn nhû xûa.
    Ngay sau höm àûa àaám cha töi, töi ra àûáng trûúác cûãa. Trúâi
chiïìu, khñ laånh mõt muâ, tònh thûúng cha buâi nguâi trong daå. Töi
chúåt thêëy trïn àûúâng caái möåt ngûúâi ài laåi. Töi àoaán chùæc laâ ngûúâi
muâ, vò hùæn cêìm gêåy khua phña trûúác. Hùæn àeo möåt miïëng the xanh
che kñn mùæt muäi, tuöíi hùæn giaâ, hùæn mùåc caái aáo ài biïín cuä rñch. Hùæn
dûâng trûúác cûãa quaán, lïn tiïëng hoãi:
    - Öng baâ naâo laâm phuác baão cho keã muâ loâa naây biïët núi naây laâ
àêu?
    Loâng thûúng nhúá cha töi coân böíi höíi nïn tröng thêëy keã taân
têåt, töi böîng chaånh loâng. Töi vöåi baão:
    - Naây öng giaâ, àêy laâ quaán "Àö àöëc Bin-bêu".
    - Töi nghe tiïëng ai nhû tiïëng möåt cêåu beá... Cêåu úi! Cêåu dùæt höå
laäo vúái...

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               14

    Khöng ngêìn ngaåi, töi àûa tay cho hùæn cêìm. Tïn muâ coá gioång
noái ngoåt xúát êëy liïìn boáp chùåt tay töi nhû kòm sùæt. Töi hoaãng súå cöë
gúä ra nhûng hùæn keáo töi laåi gêìn baão nhoã:
   - Àûa tao àïën gùåp viïn chuáa taâu!
   - Thûa öng, töi quaã khöng daám.
   Hùæn cûúâi khanh khaách, veã chïë giïîu:
   - Àûa tao vaâo ngay, khöng tao beã gaäy tay bêy giúâ.
   Töi àõnh phên trêìn, hùæn àaä cûúáp lúâi:
   - Khöng noái nûäa, ài vaâo ngay!
    Töi khöng thêëy tiïëng ai àöåc aác, laånh luâng vaâ gúám ghiïëc nhû
tiïëng tïn muâ êëy. Töi àau thò ñt maâ súå thò nhiïìu nïn phaãi nghe lúâi
hùæn. Tay tïn muâ nùæm chùåt lêëy töi nhû baân tay sùæt. Töi àûa hùæn
vaâo chöî tïn giùåc giaâ àûúng say rûúåu lûâ àûâ. Tïn chuáa taâu thoaåt
thêëy tïn muâ, húi rûúåu "rum" böîng bay mêët. Hùæn tónh hùèn, tröë mùæt
lïn nhòn. Hùæn cöë àûáng dêåy nhûng khöng coân sûác. Tïn muâ noái:
   - Naây anh Bin, haäy ngöìi yïn àêëy. Viïåc àêu coá àoá. Cêåu beá naây,
cêìm lêëy cöí tay traái öng Bin àûa laåi gêìn tay phaãi töi...
   Töi vaâ caã viïn chuáa taâu àïìu tuên theo. Hùæn trao cho viïn
chuáa taâu möåt vêåt gò giêëu trong tay hùæn. Xong hùæn buöng tay ra;
thoùæt möåt caái, hùæn àaä ra ngoaâi vaâ àïën àûúâng caái. Töi nghe tiïëng
gêåy löåc cöåc xa dêìn. Möåt luác sau, tïn chuáa taâu múái hoaân höìn vaâ
nhòn xuöëng tay. Hùæn kïu to:
    - Kyâ haån chuáng cho àïën mûúâi giúâ! Chuáng ta coân saáu tiïëng
nûäa... àïí lo liïåu. Noái xong, hùæn àûáng dêåy. Ngay luác êëy ngûúâi hùæn
chúái vúái, hùæn àûa tay lïn kïu ruá möåt tiïëng röìi ngaä vêåt xuöëng. Töi
chaåy laåi vaâ goåi meå töi. Nhûng khöng kõp! Hùæn àaä chïët röìi.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              15
                CHÛÚNG 4

          CAÁI HOÂM CUÃA VIÏN CHUÁA TAÂU    Bêëy giúâ töi múái noái nhûäng àiïìu töi biïët cho meå töi nghe. Hai
meå con töi àûúng lêm vaâo caãnh ngöå rêët khoá khùn. Phêìn núå cuãa
viïn chuáa taâu àaä laâm chuáng töi saåt nghiïåp, phêìn giùåc cûúáp rònh moâ
quanh nhaâ. Trong luác nguy khöën naây, töi chó biïët nghô àïën baác sô
Ly. Töi muöën àïën baáo vúái öng nhûng laåi súå àïí meå úã nhaâ möåt mònh,
ngöå xaãy ra viïåc gò, loâng töi khöng núä. Cuöëi cuâng meå con töi quyïët
àõnh chaåy lïn xoám bïn cêìu cûáu. Chuáng töi ra ài trong luác nhaá
nhem töëi, sûúng muâ laånh buöët; caái xoám chó caách nhaâ töi dùm trùm
meát, vêåy maâ mõt muâ khöng thêëy àêu caã! Ài àûúåc möåt àoaån, hai meå
con dûâng laåi lùæng nghe... Nhûng ngoaâi tiïëng nûúác vöî, tiïëng quaå
kïu trong rûâng, chùèng nghe thêëy tiïëng gò khaác. Àïën xoám thò vûâa
luác lïn àeân. Töi khöng quïn àûúåc phuát vui mûâng khi tröng thêëy
aánh àeân. Chuáng töi cêìm chùæc àïën àêy laâ coá ngûúâi cûáu giuáp. Nhûng
khi nghe àïën tïn tûúáng cûúáp Phú-linh vaâ àöìng àaãng cuãa hùæn laâ
moåi ngûúâi ruåt cöí. Ruát cuåc chó coá ngûúâi chõu ài baáo vúái öng Ly,
nhûng khöng ai chõu àïën giûä quaán cúm vúái chuáng töi caã. Ngûúâi ta
noái, bïånh súå laâ bïånh hay lêy. Nhûng súå quaá cuäng hoáa liïìu, thaânh
àaánh baåo. Meå töi baão khöng muöën àïí àûáa con vûâa möì cöi cha phaãi
mêët möåt söë tiïìn núå. Meå töi mûúån möåt caái tuái àûång tiïìn, röìi hai meå
con dùæt dñu nhau trúã vïì. Mùåt trùng múái moåc chiïëu höìng lúáp sûúng
muâ. Chuáng töi ài nhanh chên àïí khi trúã laåi, trùng chûa saáng. Àïën
nhaâ, àoáng cûãa xong múái thêëy yïn têm. Meå töi lêëy nïën àöët lïn röìi
hai meå con dùæt nhau vaâo phoâng. Xaác tïn chuáa taâu vêîn nùçm ngûãa
nhû cuä. Meå töi baão nhoã:
   - Keáo cûãa göî xuöëng con! Keão úã ngoaâi tröng thêëy.
   Xong, meå töi baão phaãi lêëy caái chòa khoáa trong mònh hùæn. Töi
àaánh baåo quyâ xuöëng... Caånh tay hùæn coá möåt maãnh giêëy troân nhoã,
möåt mùåt böi àen. Töi àoaán ngay laâ caái vïët àen. Mùåt bïn kia viïët
mêëy chûä:
   “Kyâ haån cho anh àïën 10 giúâ àïm nay laâ hïët".

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 16

   Töi nhòn lïn caái àöìng höì cöí treo trïn vaách. Múái coá 6 giúâ. Meå
töi giuåc:
   - Dim! Tòm chòa khoáa ài con!
   Töi lêìn tuái hùæn, hïët tuái naây sang tuái noå, nhûng töi thêët voång.
Meå töi baão:
   - Coá khi hùæn treo úã cöí.
    Töi moâ lïn thò thêëy caái chòa khoáa buöåc vaâo möåt àoaån dêy,
treo ngay úã cöí. Chuáng töi vöåi vaä lïn gaác, vaâo thùèng gian phoâng hùæn
nguã, núi hùæn àïí chiïëc hoâm àöì khi múái àïën. Chiïëc hoâm naây cuäng
giöëng nhû trùm ngaân chiïëc hoâm khaác cuãa boån thuãy thuã. Trïn mùåt
hoâm coá khùæc möåt chûä "B" bùçng sùæt nung. Vûâa múã nùæp lïn, thêëy sùåc
muâi thuöëc laá vaâ húi nhûåa. ÚÃ ngùn trïn thêëy coá möåt böå quêìn aáo coân
múái nguyïn. ÚÃ dûúái, caác thûá àïí löån xöån: möåt caái thûúác ào àûúâng
biïín, vaâi cuöån thuöëc laá, hai khêíu suáng luåc thêåt àeåp, möåt thoi baåc,
möåt àöìng höì quaã quñt cöí, möåt ñt àöì lùåt vùåt, phêìn nhiïìu laâ àöì nûúác
ngoaâi, möåt caái com-pa, möåt àöi àõa baân voã àöìng vaâ nùm saáu caái voã
öëc. Noái chung chùèng coá vêåt gò quyá giaá. ÚÃ dûúái nûäa, thêëy coá möåt caái
aáo túi ài biïín àaä baåc maâu. Meå töi söët ruöåt, löi caái aáo êëy lïn. Trong
hoâm chó coân möåt goái boåc vaãi sún dêìu hònh nhû úã trong coá goái giêëy
maá gò vaâ möåt caái tuái vaãi; chaåm àïën tuái nghe tiïëng loaãng xoaãng. Meå
töi noái:
    - Tao seä cho boån bêët lûúng thêëy rùçng tao laâ ngûúâi lûúng
thiïån. Tao chó lêëy àuã söë tiïìn núå, khöng theâm lêëy thïm möåt xu
nhoã... Naây, cêìm lêëy caái tuái...
    Meå töi vöëc tiïìn trong tuái cuãa hùæn, vûâa àïëm vûâa boã vaâo caái tuái
töi cêìm. Trong tuái hùæn coá àuã caã tiïìn caác nûúác: Tiïìn vaâng Têy Ban
Nha, tiïìn vaâng Phaáp, tiïìn Ghi-nï Anh, vaâ coân nhiïìu thûá tiïìn khaác
nûäa. Tiïìn Ghi-nï coá ñt, nhûng chó coá thûá tiïìn êëy múái tñnh núå àûúåc,
vò thïë àïëm tiïìn vûâa lêu vûâa khoá. Àang àïëm töi böîng nghe tiïëng
gêåy cuãa thùçng muâ khua trïn àûúâng caái laånh. Hùæn àang ài laåi gêìn.
Hùæn goä cûãa quaán mêëy caái. Chuáng töi nghe tiïëng vùån quaã àêëm,
tiïëng then cûãa laåch caåch röìi phuát chöëc trong ngoaâi yïn lùång... Laåi
nghe tiïëng gêåy löåc cöåc trïn àûúâng xa dêìn röìi mêët hùèn. Töi noái:
   - Meå úi! Ta àem caã ài thöi.
   Tuy súå, nhûng meå töi vêîn khñ khaái, nhêët àõnh khöng chõu lêëy
hún söë tiïìn núå, maâ cuäng khöng chõu thiïëu. Meå con àûúng giùçng co


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              17

nhau thò thöët nghe coá tiïëng coâi ruác úã phña àöìi. Töi vöåi vaâng àûáng
dêåy, vûâa nhùåt caái goái vaãi sún dêìu vûâa noái:
   - Con lêëy caái naây cho àuã söë tiïìn núå.
   Chuáng töi lêìn xuöëng, boã laåi cêy nïën röìi múã cûãa chaåy ra ngoaâi.
Sûúng muâ tan nhanh, mùåt trùng löì löå chiïëu saáng trïn daäy goâ.
Chuáng töi bûúác nhanh. Chûa àûúåc nûãa àûúâng, chuáng töi àaä nghe
thêëy tiïëng chên nhiïìu ngûúâi ài laåi; phña trûúác coá möåt ngoån àeân lùæc
lû. Chuáng töi biïët ngay trong boån noá coá ngûúâi xaách àeân. Thöët nhiïn
meå töi quyå xuöëng noái nhû giöëi giùng:
  - Con úi! Cêìm lêëy tiïìn maâ chaåy ài thöi... Meå àuöëi sûác röìi,
khöng bûúác àûúåc nûäa.
   May sao àaä àïën gêìn cêìu. Trong gian nguy, sûác töi khoãe lïn
gêëp böåi. Töi xöëc naách, dòu meå töi men theo búâ laåch, àïën maäi dûúái
gêìm cêìu. Meå töi thúã hùæt möåt tiïëng röìi nùçm vêåt ra. Chuáng töi chó
caách haâng cúm möåt quaäng ngùæn.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 18
                 CHÛÚNG 5

              HÏËT KIÏËP THÙÇNG MUÂ   Tuy töi súå nhûng tñnh toâ moâ cuãa töi laåi maånh hún. Töi boâ laåi
nêëp sau buåi, nhòn lïn con àûúâng trûúác cûãa nhaâ. Töi vûâa ngöìi xuöëng
thò baãy taám tïn giùåc öì aåt chaåy àïën, tïn cêìm àeân ài àêìu. Tuy trúâi
sûúng muâ, töi cuäng nhêån ra tïn muâ ài giûäa. Möåt laát, nghe tiïëng
hùæn quaát to:
    - Phaá cûãa ài!
   Caã boån keáo uâa vaâo nhaâ, laäo muâ àûáng ngoaâi, luön möìm àöëc
thuác vaâ chûãi ruãa. Thöët nhiïn möåt tiïëng kinh ngaåc voång ra:
    - Laäo Bin chïët röìi!
    Nhûng tïn muâ quaát:
    - Àöì ngöëc, cûá luåc tuái noá xem!
   Röìi nhûäng tiïëng kïu kinh ngaåc êìm nhaâ. Tûâ gaác trïn möåt àûáa
thoâ àêìu ra baão:
    - Piu úi! Coá keã àïën trûúác luåc tung caã röìi! Laäo muâ gêìm lïn:
    - Coá thêëy caái êëy khöng?
    - Coá thêëy tiïìn.
    Laäo Piu röëng lïn:
    - Tiïìn thò laâm caái àïëch gò! Tao hoãi giêëy túâ cuãa laäo Phú-linh
kia!
    - Chùèng coá giêëy túâ naâo caã.
    Laäo muâ laåi kïu to lïn:
    - Thöi, chñnh mêëy àûáa úã quaán cúm lêëy röìi! Chñnh thùçng nhaäi
con! Biïët thïë öng moác mùæt noá cho súám. Thöi chuáng bay taãn ài caác
ngaã, tòm chuáng ngay.
    Möåt tïn àûáng gêìn cûãa söí baão:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              19

   - Phaãi röìi! Àeân noá coân àïí àêy.
   Ngay luác êëy, tiïëng coâi luác naäy laåi ruác lïn hai lêìn. Töi hiïíu
ngay laâ tiïëng coâi hiïåu baáo nguy cuãa àöìng àaãng chuáng. Töi nghe laäo
Piu heát lúán:
   - Coâi mùåc coâi! Chuáng bay chó laâ àöì ùn haåi, àöì choá maá! Cûá suåc
tòm chuáng noá ài.
   Nhûng boån chuáng vêîn ngêìn ngaåi. Laäo muâ laåi chûãi rêìm lïn:
   - Luä bay laâ àöì khöën kiïëp! Cuãa àïí trûúác miïång maâ coân chêìn
chûâ! Chuyïën naây maâ hoãng viïåc laâ taåi chuáng maây caã.
   Möåt àûáa trong boån lïn tiïëng:
   - Piu úi! Àûâng röëng lïn nûäa! Cûá cêìm lêëy möåt ñt tiïìn vaâng àêy
maâ xaâi!
    Nghe thïë, laäo muâ böîng hùçm hùçm tûác giêån, vung gêåy àêåp
chan chaát vaâo boån kia. Boån chuáng cuäng chûãi ruãa laåi. Nhúâ trêån êíu
àaã êëy, chuáng töi thoaát naån. Giûäa khi êëy coá tiïëng ngûåa phi döìn dêåp
úã àónh goâ, röìi tiïëp theo möåt tiïëng suáng nöí caånh àêëy. Coá leä àoá laâ
tiïëng baáo hiïåu nguy nhêët, vò töi thêëy boån giùåc vuåt chaåy taán loaån,
boã trú laäo muâ laåi möåt mònh. Laäo ta vung gêåy quúâ quaång, vûâa chaåy
vûâa kïu goåi boån kia. Nhûng tiïëng voá ngûåa àaä nïån trïn àónh goâ vaâ
phi xuöëng dûúái aánh trùng. Laäo muâ böîng nhû àiïn daåi, chaåy àêm
thùèng ngay vaâo chên con ngûåa àêìu àaân àang phi túái. Laäo chó kõp
kïu lïn möåt tiïëng. Böën voá ngûåa xeáo lïn mònh laäo, hêët laäo nùçm uáp
sêëp mùåt xuöëng àêët. Töi nhaãy ra vaâ nhêån ra ngay nhûäng nhên viïn
thuïë quan àûúng keáo àïën. Nhûng têët caã boån giùåc àaä cao chaåy xa
bay. Thùçng Piu thò àaä chïët thùèng cùèng. Meå töi cuäng àaä tónh laåi.
Viïn thanh tra hoãi töi boån chuáng àõnh cûúáp gò trong nhaâ. Töi thuêåt
laåi cêu chuyïån vaâ noái:
    - Töi chùæc khöng phaãi chuáng kiïëm tiïìn maâ chñnh laâ chuáng
muöën tòm caái vêåt töi àang giûä àêy. Bêy giúâ töi muöën trao caái naây
laåi cho baác sô Ly...
   Viïn thanh tra gêåt àêìu taán thaânh ngay vaâ chuáng töi cuâng lïn
ngûåa, ài nûúác kiïåu vïì thùèng nhaâ baác sô Ly.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               20
               CHÛÚNG 6

          GIÊËY TÚÂ CUÃA VIÏN CHUÁA TAÂU   Luác chuáng töi àïën núi thò ngûúâi àêìy túá gaái cho biïët baác sô àaä
xuöëng chúi vúái nhaâ quyá töåc Chi-lö-nêy vaâ nguã àïm úã àêëy. Baác sô vaâ
öng Chi laâ hai ngûúâi baån thên tònh. Theo lúâi baác sô thò öng Chi laâ
möåt ngûúâi haâo hiïåp, giaâu loâng baác aái, hay cûáu khöën phoâ nguy. Öng
ta chó thñch ài sùn vaâ laâm viïåc nghôa. Àaä coá lêìn öng cho goåi töi àïën,
hoãi han vïì sûå hoåc haânh vaâ xoa àêìu töi, baão:
   - Chaáu laâ àûáa treã thöng minh. Chaáu nïn gùæng hoåc àïí sau naây
thaânh ngûúâi coá ñch cho nûúác nhaâ.
    Töi coân nhúá lêìn êëy öng baão mang lïn cho töi möåt àôa thõt
chim vaâ bùæt töi ùn cho kyâ hïët múái nghe. Tuy àöëi vúái öng, töi khöng
thên bùçng baác sô Ly, nhûng loâng töi vêîn kñnh phuåc öng hïët sûác.
Khi chuáng töi àïën thò thêëy hai öng àang ngöìi huát thuöëc laá caånh loâ
sûúãi. Lêìn naây töi múái nhòn àûúåc öng Chi roä hún. Öng ngûúâi cao
lúán, neát mùåt hiïìn tûâ nhûng cûúng nghõ, löng maây àen sêîm, khi
giûúng lïn, khi cau laåi, toã ra ngûúâi nhanh trñ vaâ húi kiïu kyâ. Öng
ngöìi nghe viïn thanh tra thûúng chñnh thuêåt chuyïån möåt caách
thñch thuá. Thónh thoaãng öng laåi nhòn töi, nûãa nhû khen ngúåi, nûãa
nhû khuyïën khñch. Khi viïn thanh tra ra vïì, baác sô Ly àûáng dêåy
hoãi töi:
   - Cêåu Dim, caái vêåt chuáng muöën tòm laâ caái gò?
   - Thûa öng, àêy...
   Töi vûâa noái vûâa àûa caái goái boåc vaãi sún dêìu cho baác sô. Baác sô
ngùæm nghña, hònh nhû muöën múã nhûng laåi thöi. Öng Chi hoãi töi:
   - Chùæc cêåu àoái lùæm, phaãi khöng?
    Khöng àúåi töi traã lúâi, öng àaä goåi mang thûác ùn ra. Lêìn naây
cuäng laåi möåt àôa thõt chim ûúáp. Töi àang àoái buång, ùn rêët ngon
laânh.http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               21

   Baác sô Ly àûúng ngöìi trêìm ngêm, tay mên mï caái goái vaãi sún
dêìu, böîng öng hoãi öng Chi:
   - Naây, chùæc ngaâi àaä nghe noái àïën tïn Phú-linh?
   Öng Chi àaáp thûåc to:
   - Laäo Phú-linh laâ tay truâm cûúáp kheát tiïëng, ai maâ khöng biïët!
   Baác sô Ly laåi hoãi:
   - Thïë laäo êëy coá nhiïìu tiïìn cuãa khöng?
   Öng Chi laåi noái to:
    - Laâm giùåc, chaã giïët ngûúâi kiïëm tiïìn thò coân kiïëm gò? Söë tiïìn
laäo kiïëm àûúåc suöët möåt àúâi laâm giùåc cuäng àuã cêët möåt kho cuãa lúán.
Dûâng möåt laát, baác sô Ly laåi hoãi:
   - Giaá thûã trong caái goái naây àêy coá àuã giêëy maá àïí tòm núi laäo
Phú-linh giêëu cuãa, thò ngaâi àõnh liïåu thïë naâo?
   - Thò chuáng ta seä sûãa soaån möåt chiïëc taâu, ài lêëy vïì thöi.
   Baác sô noái:
   - Thöi àûúåc! Xin múâi cêåu Dim laåi àêy!
   Khi töi àïën gêìn, baác sô àùåt caái goái lïn baân röìi trõnh troång noái:
   - Cêåu laâ ngûúâi coá cöng lêëy àûúåc vêåt naây. Nïëu cêåu ûng thuêån,
chuáng ta seä cuâng múã ra xem.
    Khöng noái thò caác baån cuäng biïët, töi àaä vui veã gêåt àêìu. Trong
goái coá hai thûá: möåt quyïín söí cuãa tïn Piu ghi tiïìn cûúáp àûúåc, vaâ möåt
phong bò niïm kñn, coá dêëu àoáng. Thêëy quyïín söí khöng coá gò quan
troång, baác sô Ly liïìn múã àïën phong bò. Trong àoá coá baãn àöì möåt caái
àaão, coá chia caã kinh tuyïën, vô tuyïën, caác chöî sêu, chöî nöng, tïn nuái,
tïn bïën, tïn laåch vaâ núi àöî taâu chùæc chùæn. Caái àaão chiïìu daâi chñn
dùåm, ngang nùm dùåm, tröng hònh daáng nhû con röìng uöën. Àaão coá
hai bïën rêët kñn, úã giûäa coá caái goâ tïn laâ Voång Viïîn, coá ghi nhiïìu
dêëu, coá dêëu múái ghi thïm. Tñnh ra thò coá ba dêëu chûä thêåp àoã, hai úã
phña bùæc àaão vaâ möåt vïì phña têy nam. Gêìn dêëu naây coá mêëy chûä
viïët mûåc àoã rêët roä:
   “Phêìn chñnh kho cuãa laâ úã núi naây". Àùçng sau, coá chuá thïm,
chûä cuâng do möåt ngûúâi viïët:
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                22

    “Cêy to. Àöìi con, goâ Voång Viïîn, muäi àêët vïì phña B.B.À. "Àaão
Hònh Ngûúâi À.À.N. "Mûúâi meát..." Röìi möåt söë doâng chûä chuá thñch
nûäa, dûúái kyá: “P."
    Tuy vùæn tùæt vaâ khoá hiïíu nhû vêåy, nhûng tröng mùåt hai öng
raång rúä vui mûâng. Baác sô kïu lïn:
    - Möåt kho cuãa lúán sùæp vïì tay chuáng ta.
    Tûâ luác xem xong baãn àöì, neát mùåt öng Chi vöën trêìm lùång böîng
giúâ àêy mùæt saáng long lanh, öng àûáng lïn noái möåt caách say sûa:
    - Töi thò töi nghô möåt kho cuãa phi nghôa sùæp trúã thaânh möåt
kho cuãa coá yá nghôa. Möåt kho vaâng nùçm im vö duång, giúâ àêy sùæp
àûúåc àem lïn àïí laâm saáng bao nhiïu khuön mùåt khöí ngheâo.
    Baác sô Ly gêåt gêåt àêìu ra veã àöìng tònh, röìi vûâa cûúâi vûâa noái:
    - Thöi tha höì ngaâi àûúåc toaåi nguyïån bònh sinh. Ngaâi coá thïí
cûáu tïë cho treã möì cöi ba quêån, chûá àûâng noái möåt quêån nhoã beá naây.
    Öng Chi tiïëp lúâi ngay:
    - Coân öng, öng cuäng tha höì múã nhiïìu nhaâ thûúng laâm phuác...
    Chúåt baác sô quay laåi phña töi:
    - Coân cêåu Dim! Cêåu laâ ngûúâi coá cöng àêìu trong viïåc naây, yá
cêåu thïë naâo? Cêåu coá ài vúái chuáng töi khöng?
    Töi luáng tuáng möåt luác lêu röìi êëp uáng traã lúâi:
    - Töi xin ài theo...
    Baác sô Ly laåi quay sang noái vúái öng Chi:
    - Viïåc naây rêët hïå troång, coá thïí nguy hiïím àïën tñnh maång nhû
chúi, vò giêëy túâ naây khöng phaãi chó riïng chuáng ta biïët...
    Öng Chi khaãng khaái àaáp:
    - Duâ coá phaãi nguy hiïím àïën tñnh maång töi cuäng khöng ên
hêån gò vò chuáng ta àang laâm möåt viïåc nghôa...
    Baác sô ngùæt lúâi:
    - Vò thïë, töi chó lo möåt ngûúâi coá thïí laâm löå cöng viïåc.
    Öng Chi noái to:
    - Keã êëy laâ ai, öng thûã noái tïn noá ra?
    Baác sô àaáp:
    - Chñnh ngaâi chûá ai nûäa! Vò ngaâi hay böåp chöåp. Öng Chi im
lùång röìi noái kheä:
    - Ngaâi noái chñ lyá. Töi xin giûä kñn viïåc naây.


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               23
                CHÛÚNG 7

               TÏN BÏËP TAÂU    Cuöåc chuêín bõ vêîn keáo daâi. Baác sô Ly vaâ öng Chi àïìu ài lo
cöng viïåc. Chó coân töi úã laåi nhaâ vúái laäo Ri- àrus. Suöët ngaây, töi ngöìi
tûúãng tûúång àïën tûúng lai vúái loâng chûáa chan nhûäng ûúác mú àeåp
àeä. Khi thò töi nghô àïën nhûäng nhaâ thûúng àöì söå maâ bêët kïí ngheâo
giaâu, hïî ai vaâo àêëy laâ àïìu àûúåc sùn soác chu àaáo, khöng phaãi traã
möåt àöìng xu nhoã. Caái caãnh vò thiïëu tiïìn thuöëc maâ phaãi chïët dêìn
chïët moân nhû cha töi seä khöng coân nûäa. Khi thò töi tûúãng tûúång
àïën sûå mûâng rúä cuãa nhûäng àûáa treã möì cöi ngheâo àoái àûúåc nuöi
dûúäng ùn hoåc nhû con nhaâ giaâu. Coá nhûäng caãnh laâm töi xuác àöång
àïën rúám nûúác mùæt. Coá luác töi laåi say sûa mú tûúãng vïì biïín: naâo
phong caãnh tuyïåt vúâi cuãa àaão, naâo nhûäng thûá hoa thúm coã laå, naâo
nhûäng chuyïån phiïu lûu thêìn kyâ. Töi ngöìi hònh dung laåi baãn àöì,
nhúá caác chöî tûâng ly tûâng tñ. Röìi möåt höm, coá phong thû cuãa öng
Chi gûãi vïì baáo tin cöng viïåc àaä sùæp àùåt xong, baão laäo Ri vaâ töi thu
xïëp àïën ngay vaâ nhùæn caã baác sô Ly túái gêëp. Trong thû coá noái roä laâ
öng àaä tòm àûúåc möåt viïn thuyïìn trûúãng rêët thaåo nghïì, chó phaãi
caái hay bùèn tñnh, vaâ möåt thuãy thuã cuåt möåt chên tïn laâ Xin-ve rêët
vûâa yá. Ngûúâi thuãy thuã cuåt chên naây seä giûä chên àêìu bïëp dûúái taâu.
Saáng höm sau, laäo Ri vaâ töi lïn àûúâng ài Brñt- tön. Töi gheá laåi nhaâ,
tûâ biïåt meå töi. Nhaâ cûãa àaä àûúåc öng Chi cho sûãa sang laåi vaâ thuï
cho möåt ngûúâi phuå viïåc, nïn ra ài, töi cuäng yïn loâng. Chiïìu höm êëy
chuáng töi lïn xe ngûåa. Saáng höm sau, khi choaâng mùæt dêåy àaä thêëy
àïën Brñt- tön. Chuáng töi phaãi ài böå àïën quaán troå àêìu bïën taâu, núi
öng Chi úã taåm. Khi ài qua bïën, töi àûúåc nhòn têån mùæt rêët nhiïìu
taâu, àuã caác cúä, àuã caác kiïíu, thuöåc àuã caác nûúác. Trïn taâu, thuãy thuã
vûâa laâm vûâa haát. Trïn möåt chiïëc khaác, nhiïìu ngûúâi àaánh àu trïn
ngoån cöåt buöìm cao tñt, baám vaâo súåi dêy tröng nhoã nhû maång nhïån.
Töi söëng suöët àúâi gêìn biïín maâ chûa bao giúâ coá caái caãm giaác àûúåc
gêìn biïín nhû lêìn naây. Töi thêëy nhiïìu tay thuãy thuã giaâ àeo khuyïn
úã tai, rêu meáp xoùæn tñt, àuöi toác sún thoäng xuöëng nhû àuöi caá. Têët
caã àöëi vúái töi àïìu múái laå, caã àïën caái muâi nûúác mùån vaâ muâi hùæc ñn.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                24

Thïë maâ töi laåi sùæp sûãa àûúåc àaánh baån vúái hoå, ài tòm möåt kho cuãa úã
möåt hoân àaão xa laå, àem vïì giuáp àúä cho baâ con ngheâo. Àûúng nghô
lan man thò töi àaä thêëy öng Chi àûáng úã cûãa. Tröng thêëy töi, öng
baão:
   - Kòa cêåu! Baác sô Ly cuäng àaä túái röìi. Thïë laâ àuã mùåt. Ngaây mai
ta nhöí neo.
    Noái xong, öng baão töi àûa thû àïën cho Xin-ve úã quaán rûúåu
cuãa hùæn. Khi töi àïën núi thò cûãa haâng àûúng àöng nghõt khaách,
phêìn nhiïìu laâ thuãy thuã. Töi coân àûáng phên vên thò möåt ngûúâi úã
nhaâ trong ài ra. Thoåat tröng, töi cuäng biïët ngay laâ Xin-ve. Chên
traái hùæn cuåt àïën gêìn haáng, hùæn phaãi cùåp naång maâ ài laåi, nhanh
thoùn thoùæt nhû con thoi. Hùæn to lúán, lûåc lûúäng, nûúác da xaám xõt,
mùåt muäi xêëu xñ nhûng tröng tûúi vaâ linh lúåi. Hùæn toã ra vui tñnh.
Hùæn ài hïët baân noå àïën baân kia, miïång huyát saáo, thónh thoaãng laåi
vöî vai vaâ böng àuâa vaâi cêu vúái nhûäng ngûúâi khaách thên. Thuá thûåc
vúái caác baån, tûâ luác àoåc bûác thû cuãa öng Chi, töi vêîn chöåt daå, chó lo
tïn cuåt chên êëy laåi chñnh laâ tïn thuãy thuã töi àaä rònh úã quaán cúm
nhaâ. Nhûng nhòn qua anh chuã quaán àûáng àùæn vaâ dïî coá caãm tònh
naây, töi àuã yïn buång. Khi thêëy töi chòa bûác thû cuãa öng Chi ra,
hònh nhû hùæn húi giêåt mònh.
   - Chao öi! Cêåu laâ baån ài taâu cuãa töi maâ. Àûúåc biïët cêåu thêåt laâ
mûâng.
    Noái xong, hùæn bùæt chùåt tay töi. Ngay luác êëy, möåt ngûúâi khaách
ngöìi úã goác phoâng thöët àûáng dêåy, boã ra. Thoaáng nhòn, töi àaä nhêån ra
tïn giùåc cuåt hai ngoán tay. Töi vöåi kïu to:
    - Hùæc Cêíu! Bùæt lêëy noá!
    Xin-ve cuäng quaát to:
    - Hùæn chûa giaã tiïìn... Ha-ri, toám lêëy noá!
    Möåt ngûúâi ngöìi gêìn cûãa àûáng phùæt dêåy àuöíi theo. Xin-ve laåi
noái:
   - Ngay àïën öng hoaâng vaâo àêy uöëng rûúåu cuäng phaãi giaã tiïìn!
Hùæn laâ ai thïë cêåu?
    - Thûa öng, hùæn laâ möåt tïn giùåc biïín.
    - Thïë aâ? Mo-gan! Laåi àêy, anh vûâa cheán vúái noá phaãi khöng!
Möåt tïn thuãy thuã giaâ, toác hoa rêm, ngûúång ngêåp bûúác àïën. Xin-ve
hoãi tiïëp, gioång khùæc nghiïåt:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                25

   - Naây Mo-gan! Trûúác kia, anh chûa gùåp hùæn lêìn naâo àêëy chûá?
   - Thûa öng, khöng!
   Xin-ve noái to:
    - Phuác àúâi nhaâ anh àoá! Nïëu anh àaä chúi vúái haång ngûúâi nhû
thïë thò anh àûâng vaác mùåt àïën quaán töi nûäa!
   Xong hùæn quay laåi noái riïng vúái töi, böå thên mêåt, laâm töi àïën
thñch:
   - Laäo naây thêåt thaâ nhû àïëm. Chó phaãi caái töåi húi ngöëc.
   Röìi hùæn laåi noái to:
    - Hùæc Cêíu! Chõu! ÚÂ, úâ! Hònh nhû töi coá gùåp àêu möåt lêìn, hùæn
ài vúái möåt laäo muâ thò phaãi?
   Töi noái:
   - Chñnh phaãi röìi, laäo muâ tïn laâ Piu...
   - Phaãi, phaãi, Piu!
   Hùæn noái coi böå húán húã.
   - ÚÂ! Böå noá tröng roä ra thùçng àaåi búåm! Àûúåc! Lêìn naây toám
àûúåc laâ töi seä dòm noá xuöëng bïën cho noá caåch àïën giaâ!
    Vûâa noái hùæn vûâa àêëm baân, neát mùåt giêån dûä, laâm ai cuäng phaãi
tin laâ thêåt. Luác àêìu thêëy thùçng Hùæc Cêíu úã àêy, töi àaä àêm nghi
Xin-ve, nhûng khi thêëy tïn àuöíi theo höín hïín trúã vïì tay khöng,
hùæn chûãi mùæng vung lïn, töi laåi cho hùæn laâ ngûúâi ngay thùèng. Hùæn
noái vúái töi:
    - Cêåu xem àoá, viïåc naây töi thêåt laâ bûát rûát. Röìi àêy töi biïët ùn
noái thïë naâo vúái öng Chi? Thöi, nhúâ cêåu noái roä cho öng êëy biïët... Cêåu
ñt tuöíi, nhûng cêåu laâ ngûúâi thöng minh, têët cêåu àaä hiïíu cho töi.
Giaá khöng vûúáng caái naång naây, töi àaä chaåy bay toám cöí noá vïì. Bêy
giúâ thò...
   Noái àïën àêy, mùæt hùæn rêìu rêìu.
   - Nhûng thöi, chuáng ta cûá àïën öng Chi trònh cho öng biïët.
   Noái xong, hùæn keáo töi ài. Vûâa ài, hùæn vûâa vui veã giaãng giaãi
cho töi nghe vïì taâu beâ, vïì àöì phuå tuâng, vïì troång taãi, vïì taâu nûúác noå
nûúác kia. Thêëy thïë töi cho hùæn laâ möåt ngûúâi baån ài biïín rêët töët.
Khi chuáng töi àïën nhaâ thò thêëy baác sô Ly vaâ öng Chi àûúng ngöìi


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                             26

uöëng bia. Hùæn kïí laåi chuyïån vûâa xaãy ra tûâ àêìu àïën cuöëi, khöng
thïm búát möåt chuát naâo. Thónh thoaãng hùæn laåi hoãi:
   “Coá phaãi thïë khöng, cêåu Dim?". Töi cuäng chó àaânh gêåt àêìu.
Noái xong hùæn xin pheáp ra vïì. Öng Ly nhòn theo hùæn, baão:
   - Töi rêët thñch tïn àêìu bïëp naây.
   Öng Chi baão:
   - Töi àûúåc möåt ngûúâi giuáp viïåc têån têm nhû thïë kïí cuäng may
phuác. Chñnh hùæn àaä möå cho töi gêìn hïët nhûäng thuãy thuã trïn taâu.
Noái xong, öng ruã baác sô vaâ töi cuâng ài xuöëng xem taâu.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                            27
                 CHÛÚNG 8

         VÊËN ÀÏÌ KHÑ GIÚÁI VAÂ THUÖËC SUÁNG   Khi ba chuáng töi àïën núi thò viïn phoá thuyïìn ra àoán. Xem yá
öng Chi thò hònh nhû öng àöëi vúái hùæn thên hún vúái viïn thuyïìn
trûúãng. Öng naây tröng tûúáng ngûúâi nghiïm khùæc. Hònh nhû trûúác
moåi viïåc xïëp àùåt trïn, öng àïìu nhùn nhoá khöng haâi loâng. Khi
chuáng töi vûâa bûúác vaâo phoâng, öng noái ngay:
   - Thûa ngaâi, duâ coá mïëch loâng ngaâi, töi nghô cuäng nïn noái
thùèng laâ hún. Töi khöng yïn têm àöëi vúái cuöåc ài naây, töi khöng ûa
boån thuãy thuã úã àêy, caã viïn phoá thuyïìn nûäa.
    Öng Chi àaáp laåi ra veã phêåt yá:
    - Sao öng khöng noái khöng ûa luön caã chiïëc taâu naây vaâ caã chuã
noá?
    Àïën àêy, baác sô Ly noái chen vaâo:
   - ÊËy khoan! Àûâng noái thïë, chùèng ñch gò àêu! Bêy giúâ töi xin
öng thuyïìn trûúãng haäy noái roä lyá do vò sao öng khöng ûa cuöåc ài
naây?
   - Töi àaä nhêån lúâi möåt caách bñ mêåt, àaãm nhiïåm àûa chiïëc taâu
naây àïën núi ngaâi àõnh. Nhûng bêy giúâ töi xeát thêëy moåi ngûúâi trïn
taâu àïìu biïët roä chuyïån êëy hún töi. Theo yá töi, nhû thïë laâ khöng
xong!
    - YÁ töi cuäng vêåy, nhû thïë laâ khöng öín.
    Baác sô noái.
    - Sau nûäa, töi nghe ngûúâi ta noái chuáng ta ài tòm cuãa. Maâ ai
noái? Chñnh miïång nhûäng ngûúâi trïn taâu noái! Ài tòm cuãa laâ möåt viïåc
rêët nguy hiïím. Àoá laâ möåt vêën àïì sinh tûã.
  - Àiïìu öng noái, töi xin nhêån laâ àuáng. Coân viïåc öng baão öng
khöng ûa boån hoå tñ naâo...
    - Giaá àïí töi choån, coá leä laåi hún.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 28

   - Öng noái coá lyá. Nhûng vò leä gò öng khöng ûa caã viïn phoá
thuyïìn?
  - Vò hùæn ta tñnh leâ nheâ, hay àaánh cheán vúái boån thuãy thuã. Hùæn
khöng thïí laâm möåt viïn phoá thuyïìn àûáng àùæn àûúåc.
   - Thïë öng muöën thïë naâo, öng cûá noái thùèng ài.
   - Bêy giúâ töi muöën caác öng xeát laåi viïåc naây. Hoå àïí khñ giúái vaâ
thuöëc suáng úã àêìu muäi. Caác öng coá phoâng kñn àaáo úã trong taâu, sao
khöng àïí vaâo àêëy? Àoá laâ viïåc thûá nhêët. Caác öng coá àem theo böën
gia nhên thên tñn, sao hoå sùæp xïëp úã àùçng muäi xa tñt maâ khöng àïí úã
caånh caác öng? Àoá laâ viïåc thûá hai. Coân möåt viïåc naây: hoå noái rùçng caác
öng coá möåt baãn àöì chó núi giêëu cuãa. Röìi öng noái vïì nhûäng dêëu chûä
thêåp trïn baãn àöì, caã caác àûúâng kinh tuyïën, vô tuyïën...
   Baác sô Ly móm cûúâi baão:
    - Cuäng nïn lo! Nhûng àûâng nïn lo quaá xa. Àûâng àïí con chuöåt
àeã ra quaã nuái. Coá nguy hiïím möåt tñ cuäng khöng sao, phaãi cûáng rùæn
lïn múái hay.
   Luác naây öng Chi múái lïn tiïëng möåt caách miïîn cûúäng:
    - Thöi àûúåc, chuáng töi xin chiïìu theo yá öng, tuây öng böë trñ xïëp
àùåt laåi trïn taâu.
   Khi viïn thuyïìn trûúãng caáo tûâ lui ra, baác sô baão:
   - Öng Chi naây! Bêy giúâ töi àaä thêëy laâ öng coá àûúåc hai ngûúâi
giuáp viïåc trung thaânh: laäo naây vaâ gaä Xin-ve àêëy.
   - Xin-ve thò àûúåc chûá thùçng cha naây thò chûa chùæc!
   Baác sô noái:
   - Àïí xem röìi múái biïët.
    Khi chuáng töi lïn boong thò caác thuãy thuã àûúng khuên khñ
giúái vaâ thuöëc suáng theo sûå chó dêîn cuãa thuyïìn trûúãng. Thêåt laâ möåt
sûå thay àöíi lúán trïn taâu. Caách xïëp àùåt laåi naây rêët húåp yá töi. Giûäa
luác êëy, gaä Xin-ve àaáp thuyïìn àïën. Hùæn treâo lïn taâu nhanh nheån
nhû vûúån. Khi hùæn thêëy khuên doån, hùæn kïu to:
   - A kòa! Laâm gò thïë ngûúâi anh em?
   Möåt ngûúâi noái:
   - Chuáng töi phaãi khuên caã vuä khñ ài núi khaác àêy.
   Hùæn laåi kïu to:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                           29

   - Roä khöí! Àïën nhúä mêët con nûúác buöíi saáng thöi.
   Viïn thuyïìn trûúãng laånh luâng baão:
   - Àoá laâ lïånh cuãa töi. Anh cûá xuöëng bïëp maâ laâm viïåc.
   - Vêng, vêng! Töi ài àêy! Tïn àêìu bïëp vûâa noái vûâa chaâo qua
loa röìi biïën mêët vaâo trong.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 30
                CHÛÚNG 9

                 ÀI BIÏÍN     Caã àïm bêån röån thu doån, töi mïåt laã. Nhûng khi gêìn saáng, luác
sùæp nhöí neo, töi vêîn cöë àûáng trïn boong. Àiïìu gò vúái töi cuäng múái
laå: tûâ tiïëng coâi ruác, tiïëng lïånh truyïìn, àïën nhûäng chêëm àeân loá chaåy
ài chaåy laåi. Möåt thuãy thuã baão:
   - Baác bïëp haát cho nghe möåt baâi naâo!
   Möåt tïn khaác nhùæc:
   - Baâi haát cöí êëy!
   - Àûúåc, àûúåc! Khöng phaãi nhùæc!
    Gaä Xin-ve noái xong, cêët gioång haát caái baâi haát man rúå maâ töi
nghe àaä chaán ngêëy: Mûúâi lùm thùçng trïn hoâm ngûúâi chïët, yâ a, yâ
a... Àïën tiïëng "yâ a" cuöëi cuâng, caã boån àïìu xö nhau àêíy truåc. Trûúác
caãnh êëy, töi böìi höìi nhúá àïën quaán cúm nhaâ. Töi tûúãng nhû viïn
chuáa taâu khi xûa àang heát vang. Khi chiïëc neo ûúát àêîm àaä treo
luãng lùèng àùçng trûúác muäi, taâu bùæt àêìu giûúng buöìm. Hai bïn bïën
luâi dêìn, taâu bùæt àêìu ra khúi ài tòm hoân àaão giêëu vaâng. Chuyïën ài
bònh yïn vö sûå. Taâu töët, thuãy thuã thaåo nghïì, viïn thuyïìn trûúãng toã
ra möåt tay cûâ. Nhûng trûúác khi àïën àaão, àaä xaãy ra vaâi chuyïån
àaáng kïí. Trûúác tiïn laâ viïn phoá thuyïìn toã ra rêët bêåy baå. Öng ta
khöng coá möåt chuát uy tñn trong àaám thuãy thuã. Taâu chaåy àûúåc vaâi
ngaây, öng treâo lïn boong, rûúåu say bñ tó. Chuáng töi 45 46 khöng
hiïíu öng moâ àêu ra rûúåu. Àoá laâ àiïìu bñ mêåt. Vaâ àaä xaãy ra viïåc
naây...
   Möåt àïm soáng to gioá lúán, öng ta àaä biïën mêët xuöëng biïín.
Chùèng ai laå maâ cuäng chùèng ai thûúng tiïëc. Trïn taâu thaânh ra
thiïëu möåt viïn phoá thuyïìn. Phaãi thùng chûác phoá thuyïìn cho möåt
thuãy thuã gioãi hún caã tïn laâ An-àe-sún. Thïm coá öng Chi àaä tûâng ài
biïín nïn cuäng phuå vaâo. Laåi coân möåt laäo thuãy thuã giaâ tïn laâ Han,
möåt ngûúâi mûu trñ maâ lõch laäm, coá thïí tröng cêåy àûúåc. Han laâ baån
thên cuãa gaä Xin-ve. Coân gaä Xin-ve thò vêîn chöëng àêìu naång vaâo

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                31

naách, theo nhõp taâu lùæc lû, àûáng nêëu ùn nhû àûáng trïn àêët bùçng.
Hùæn chó duâng caái bùng choaâng qua cöí, àûa naång qua laåi ài thoùn
thoùæt nhû ngûúâi thûúâng. Têët caã thuãy thuã àïìu kñnh troång hùæn. Hùæn
àöëi xûã vúái möîi ngûúâi möåt caách vaâ toã ra rêët töët buång. Hùæn giûä bïëp
rêët saåch, àôa treo boáng nhoaáng. Con veåt trong löìng àïí vaâo möåt xoá.
Àöëi vúái töi, hùæn hïët sûác tûã tïë. Thêëy mùåt töi, hùæn àaä àon àaã:
   - Cêåu Dim, laåi àêy! Chuyïån gêîu vúái nhau möåt chuát naâo. Ngöìi
xuöëng àêy. Töi goåi con veåt cuãa töi laâ Phú-linh, tïn caái laäo haãi tùåc
lûâng tiïëng êëy. Cêåu xem Phú-linh sùæp noái chuyïån vúái ta àêëy! Gaä
vûâa dûát lúâi, con veåt liïìn noái liïën thoùæng:
   - Àöìng ùn taám! Àöìng ùn taám!
   - Thöi im ài!
   Gaä vûâa noái vûâa lêëy àûúâng trong tuái cho chim ùn.
   - Cêåu aå, con chim naây noá thêëy vö khöëi chuyïån laå. Noá hoåc àûúåc
cêu êëy trong luác ngûúâi ta chia tiïìn.
   Con veåt vûâa ùn àûúâng vûâa möí vaâo löìng, vûâa thïì vûâa ruãa rêët
àanh aác. Gaä laåi baão:
   - Con chim giaâ vö töåi naây cûá nguyïìn ruãa nhû ngûúâi vö àaåo.
Laåy Chuáa!
    Noái xong, gaä àûa tay ra nhû laâm dêëu, khiïën töi tûúãng gaä laâ
möåt ngûúâi àaåo àûác khöng ai bùçng. Trong khi ài àûúâng, viïn thuyïìn
trûúãng vaâ öng Chi vêîn khöng ûa nhau ra mùåt. Öng Chi rêët chiïìu
chuöång thuãy thuã. Hïî coá cuöåc vui gò laâ caã boån àïìu àûúåc uöëng nûúác
chanh pha rûúåu maånh. Coá khi öng cho hoå uöëng caã "rum". Biïët àûúåc
ngaây sinh nhêåt möåt ngûúâi naâo àoá, öng liïìn múã ngay möåt thuâng traái
lï úã hêìm taâu, ai ùn bao nhiïu tuây thñch. Thêëy thïë, viïn thuyïìn
trûúãng baão baác sô:
   - Laâm nhû vêåy chùèng hay ho gò, chó töí laâm cho hoå hû!
    Nhûng caái thuâng lï naây rêët àûúåc viïåc cho chuáng töi. Caác baån
seä thêëy coá leä nhúâ noá maâ chuáng töi thoaát chïët. Söë laâ ngaây êëy taâu àaä
gêìn túái àñch. Chêåm lùæm laâ saáng höm sau àaä tröng thêëy àûúåc àaão.
Chiïìu höm êëy, laâm xong viïåc, töi böîng thêëy theâm ùn lï. Töi chaåy
lïn boong. Moåi ngûúâi àïìu àûáng àùçng muäi ngoáng vïì phña àaão.
Chung quanh khöng möåt tiïëng àöång ngoaâi tiïëng soáng vöî maån taâu
vaâ tiïëng anh chaâng beã laái àûúng huyát saáo. Töi chui toåt vaâo thuâng
lï, nhûng súâ maäi khöng coân möåt quaã. Ngöìi trong thuâng töëi om, taâu

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               32

àûa luác lùæc, töi thêëy thu thuá. Chúåt coá ngûúâi ngöìi phõch xuöëng caånh
thuâng. Chiïëc thuâng lay chuyïín, hònh nhû coá ngûúâi tûåa vaâo. Töi
àõnh boâ ra thò liïìn nghe tiïëng hùæn noái vúái möåt ngûúâi naâo àoá. Töi
nhêån ngay ra tiïëng cuãa gaä Xin-ve. Múái nghe vaâi ba cêu àêìu, töi àaä
nhêån thêëy ngay khöng phaãi cêu chuyïån thûúâng... Töi nùçm thu
mònh trong thuâng lùæng nghe, phêìn súå chuáng biïët, phêìn toâ moâ kñch
thñch. Vò chó qua vaâi ba cêu àêìu êëy töi àaä hiïíu rùçng giúâ àêy têët caã
söë phêån cuãa nhûäng ngûúâi lûúng thiïån trïn taâu, têët caã hoaâi baäo cuãa
chuáng töi àïìu tröng vaâo töi caã.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               33
                CHÛÚNG 10

NHÛÄNG ÀIÏÌU TÖI NGHE ÀÛÚÅC KHI NÊËP TRONG THUÂNG LÏ   Tiïëng gaä Xin-ve noái:
    - Töi mêët caái chên naây laâ khi töi laâm àêìu muåc cho laäo Phú-
linh. Ngûúâi cûa chên cho töi laâ möåt tay möí xeã rêët gioãi. Hùæn hoåc
röång, biïët nhiïìu chûä la-tinh. Nhûng ruát cuåc röìi cuäng phaãi phúi
thêy hùæn ra ngoaâi nùæng. Trûúác kia töi ài vúái Phú-linh, bêy giúâ thò
töi ài riïng cho töi. Thuã haå cuä cuãa Phú-linh phêìn nhiïìu hiïån úã trïn
taâu naây. Laâm nghïì naây àûúåc tiïìn nhiïìu nhûng phaãi biïët daânh
duåm. Cûá tröng caái gûúng laäo Piu. Hùæn ùn tiïu nhû phaá àïën nöîi
phaãi ài ùn xin röìi phaãi chïët dûúái gêìm cêìu.
    - Phaãi! Tiïìn êëy ruát cuåc cuäng chùèng duâng àûúåc viïåc gò. Möåt
tiïëng noái khaác, nghe ra tiïëng gaä thuãy thuã treã nhêët trïn taâu. Tiïëng
Xin-ve noái to:
    - Chó thùçng ngöëc múái khöng àûúåc viïåc gò. Anh coân treã ngûúâi
nhûng anh rêët thöng minh, töi vêîn coi anh nhû ngûúâi giaâ dùån nïn
múái ngoã lúâi vúái anh... Caác baån thûâa biïët khi töi nghe caái thùçng giùåc
giaâ àïíu caáng êëy noái vúái keã khaác cuäng duâng nhûäng gioång lûúäi nhû
àaä noái vúái töi thò töi tûác giêån àïën thïë naâo. Hùæn laåi noái tiïëp:
    - Anh xem àoá, boån giang höì mònh phaãi gian nan nhiïìu,
nhûng tiïìn cuäng lùæm. Khùæp caác nhaâ "bùng" töi àïìu coá tiïìn gûãi. Bêy
giúâ töi cuäng àaä nùm mûúi tuöíi àêìu röìi chúá ñt oãi gò. Töi àõnh ài
chuyïën naây vïì laâ tòm núi an cû laåc nghiïåp, têån hûúãng giaâu sang.
Nhûng luác àêìu thò töi cuäng chó laâ tïn thuãy thuã thûúâng nhû anh
thöi! Gioång tïn kia coá veã thaán phuåc:
   - Anh thêåt laâ möåt tay cûâ khöi. Thïë xong viïåc thò laâm thïë naâo
anh vïì àûúåc Brñt-tön? Gaä Xin-ve cûúâi khaâ khaâ:
    - Àúåi anh phaãi hoãi! Hiïån giúâ thò vúå töi àaä lêëy tiïìn úã nhaâ bùng,
àaä baán saåch nhaâ cûãa vaâ àûúng trïn àûúâng ài theo töi. Röìi gioång gaä
noái coá veã mún trúán, ên cêìn:


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 34

    - Chöî baån giang höì vúái nhau, töi noái thêåt! Khi töi coân laâm
àêìu muåc dûúái trûúáng laäo Phú-linh, thò trong boån vúái nhau cuäng
chùèng töët laânh gò. Bêy giúâ dûúái trûúáng töi, anh coá thïí vûäng buång
àûúåc.
   Tïn thuãy thuã treã noái:
    - Töi cuäng thuá thêåt, trûúác khi gùåp anh, töi chùèng ûa gò viïåc
naây, nhûng bêy giúâ anh coá thïí tin úã töi àûúåc.
   - Anh roä laâ möåt gaä thöng minh coá têm huyïët. Trong boån töi ñt
coá ngûúâi nhû anh.
   Xin-ve vûâa noái vûâa siïët chùåt tay tïn kia laâm rung chuyïín caã
thuâng lï. Bêy giúâ töi múái hiïíu laâ hùæn àûúng quyïën ruä möåt ngûúâi
thuãy thuã lûúng thiïån. Hùæn huyát kheä möåt tiïëng. Möåt ngûúâi khaác
bûúác vaâo. Hùæn lïn tiïëng:
   - Àñch khi naâo cuäng àuáng heån.
   Laåi thïm möåt tiïëng noái nûäa, töi nghe roä gioång laäo Han:
   - Anh Xin-ve, töi chaán ngêëy caái laäo thuyïìn trûúãng röìi. Laäo
khöng cho töi lêëy möåt húáp rûúåu. Anh coân àúåi àïën bao giúâ múái haânh
sûå?
   Xin-ve àaáp:
   - Àûâng noáng mùæt! Cûá laâm theo lúâi töi dùån. Bao giúâ àûúåc thò
töi baão.
   Laäo Han vûâa khaåc nhöí vûâa caâu nhaâu:
   - Bao giúâ múái àûúåc chûá?
    Xin-ve noái to:
    - Han! Cûá bao giúâ, bao giúâ maäi! Anh cuäng thêëy chûá? Laäo quyá
töåc vúái laäo thêìy thuöëc cêët giêëu giêëy túâ kho vaâng úã àêu, coá ma naâo
biïët! Coân thùçng thuyïìn trûúãng laâ tay ài biïín thaåo. Phaãi àïí cho boån
hùæn lêëy àûúåc cuãa, taãi höå ta xuöëng taâu röìi múái khûã chuáng.
   Àñch hoãi:
   - Dïî chûâng chó coá tïn thuyïìn trûúãng laâ ài biïín thaåo aâ?
   Xin-ve vöåi àaáp:
   - ÛÂ, caác böë thaåo cho taâu chaåy, nhûng chaåy vïì àûúâng naâo?
Trong boån ta ai laâ ngûúâi thuöåc àûúâng? Caác böë chùæc chõu? Nïëu laâm
theo yá töi thò àúåi luác quay vïì, coá gioá nöìm thò ta múái haå thuã laäo êëy.

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                35

Töi biïët caác böë bêy giúâ chó haáu ùn. Chñnh mùæt töi tröng thêëy nhiïìu
tay cûâ khöi maâ chïët uöíng maång chó vò noáng ùn àêëy.
     Àñch hoãi:
     - Anh àõnh khûã hoå nhû thïë naâo?
     Laäo Han buöåt möìm:
     - Chó coá hai löëi: möåt laâ boã hoå lïn àaão, hai laâ chùåt hoå ra tûâng
khuác.
     Tïn bïëp taâu noái:
     - Töi êëy aâ? Töi chó muöën toám lêëy laäo Chi, vùån traái cöí laäo êëy ra
sau.
     Röìi hùæn quay sang chuyïån khaác:
     - Àñch! Ài laåi lêëy möåt quaã lï ùn cho àúä khaát.
   Luác êëy töi chó muöën nhaãy phoác möåt caái chaåy nhoaáng nhoaâng
ra ngoaâi, nhûng may sao laäo Han àaä gaåt ài:
     - Thöi! Ùn lï laâm quaái gò! Lêëy cöëc "rum" cho noá àúä nhaåt möìm.
     Tïn Xin-ve baão:
   - Àñch! Caái chòa khoáa àêy. Anh àïën chöî thuâng rûúåu maâ lêëy.
Nhúá àûâng quïn khoáa.
   Tuy run súå, nhûng töi vêîn nhúá ngay àïën viïn thuyïìn phoá.
Öng ta àaä boã maång vò caái thòa khoáa hêìm rûúåu naây. Khi tïn Àñch
mang rûúåu àïën thò möåt tia saáng roåi vaâo thuâng chöî töi ngöìi. Töi
ngêíng lïn: trùng àaä moåc lêëp loaáng trïn àêìu cöåt buöìm sau vaâ chiïëu
trùæng caánh buöìm. Ngay luác êëy, nguúâi gaác choâi kïu to:
     - Àêët liïìn kia röìi!
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  36
                CHÛÚNG 11

             HÖÅI ÀÖÌNG QUÊN SÛÅ   Moåi ngûúâi rêìm rêåp chaåy lïn boong. Töi vöåi chui ra khoãi
thuâng lï, lêín sau cöåt buöìm röìi ài voâng laåi. Möåt daãi sûúng muâ àaä
lïn cao. Vûâa luác êëy vêìng trùng cuäng nhö lïn. Xa xa vïì phña têy
nam, hai caái goâ thêëp caách nhau chûâng hai dùåm; àùçng sau möåt caái
nûäa cao hún, àónh goâ 53 54 coân khuêët trong sûúng muâ. Caã ba àïìu
nhoån nhû hònh choáp noán. Töi nhòn caãnh êëy nhû trong möåt giêëc
chiïm bao. Tiïëng öng thuyïìn trûúãng hoãi:
   - Coá anh naâo biïët àaão naây khöng?
   Gaä Xin-ve lïn tiïëng ngay:
   - Coá, töi àaä àïën àoá khi töi coân laâm bïëp cho möåt chiïëc taâu
buön.
   - Chöî boã neo úã phña nam, sau caái àaão con phaãi khöng?
   - Thûa öng phaãi. Ngûúâi ta vêîn goåi àaão êëy laâ àaão Hònh Ngûúâi.
Caái goâ phña bùæc goåi laâ goâ Cöåt Caái. Coân caái goâ lúán coá mêy phuã kia laâ
goâ Voång Viïîn. Ngûúâi ta goåi thïë, vò úã trïn êëy coá thïí tröng xa trong
khi thaã neo àïí rûãa taâu.
   - Coá baãn àöì àêy, anh xem thûã coá àuáng khöng?
    Khi cêìm baãn àöì, mùæt Xin-ve long lanh, nhûng kõp tröng maâu
giêëy coân múái, gaä phaãi thêët voång vò àoá chó laâ baãn sao laåi. Tuy thêët
voång, nhûng gaä tinh khön, khöng àïí löå ra mùåt. Gaä baão:
   - Thûa öng! Chñnh phaãi! Veä kheáo lùæm!
    Töi rêët lêëy laâm laå vïì cûã chó bònh tônh cuãa gaä khi gaä nhêån coá
biïët khu àaão. Thuá thêåt luác thêëy gaä laåi gêìn töi, töi húi rúån. Dô nhiïn
laâ gaä khöng biïët töi ngöìi nêëp trong thuâng lï, nhûng töi ghï súå caái
tñnh aác àöåc vaâ caái sûác maånh àen töëi cuãa gaä. Vò thïë khi gaä chaåm àïën
tay töi, töi ruâng mònh nhû chaåm phaãi miïång rùæn àöåc. Gaä noái vúái
töi:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               37

    - Chaâ! Caái àaão naây tuyïåt àeåp! Treã tuöíi nhû cêåu maâ lïn chúi
àoá thò thêåt sûúáng. Tha höì maâ treâo nhaãy, thung thùng nhû con thoã
rûâng. Töi àûúåc àïën nhûäng chöî naây cuäng thêëy mònh nhû treã ra. Khi
naâo coá lïn chúi thò baão töi, töi coá ñt àöì ùn loát daå cho cêåu duâng.
    Noái xong, hùæn vöî vai töi röìi chöëng naång ài xuöëng. Töi thêëy
öng thuyïìn trûúãng àûáng noái chuyïån vúái baác sô vaâ öng Chi úã àùçng
laái. Töi khöng daám cùæt àûát cêu chuyïån cuãa ba öng. May sao baác sô
vûâa thêëy töi àaä vêîy laåi, baão töi ài lêëy caái têíu thuöëc. Àïën gêìn, töi
noái ngay:
   - Töi coá nhiïìu chuyïån cêëp baách muöën baáo vúái ba öng.
   Neát mùåt baác sô húi khaác, sau trúã laåi nhû thûúâng. Öng noái to
lïn möåt caách tûå nhiïn:
   - Caám ún cêåu Dim! Chó coá thïë!
   Xong öng quay laåi, chuyïån troâ vúái hai öng kia. Möåt chöëc sau
thuyïìn trûúãng cho thöíi coâi têåp húåp. Öng noái:
    - Húäi caác baån, chuáng ta àaä túái àñch. Têët caã anh em àïìu laâm
troân viïåc. Öng Chi coá loâng töët àem rûúåu cho anh em uöëng àïí mûâng.
Chuáng töi cuäng sùæp xuöëng phoâng dûúái uöëng vúái nhau vaâi cöëc. Nïëu
caác anh àöìng yá, chuáng ta nïn hoan hö caãm ún öng Chi.
    Moåi ngûúâi àïìu hoâ reo vui veã. Ba öng xuöëng phoâng. Luác töi
bûúác vaâo thò ba ngûúâi àûúng ngöìi quanh baân, trïn coá chai rûúåu vaâ
vaâi chuâm nho. Tröng thêëy töi, öng Chi baão ngay:
   - Cêåu Dim muöën noái gò, noái ài!
    Töi vöåi vaâng thuåêt laåi nhûäng lúâi cuãa Xin-ve. Trong khi töi
noái, moåi ngûúâi ngöìi im phùng phùæc, mùæt daán vaâo töi. Töi noái xong,
baác sô roát cho töi möåt cöëc rûúåu vaâ giuái vaâo tay töi rêët nhiïìu nho. Caã
ba cuâng nêng cöëc uöëng mûâng vïì sûå quaã caãm vaâ nhanh trñ cuãa töi.
Uöëng xong, öng Chi noái trûúác:
    - Öng thuyïìn trûúãng, trûúác nay töi àöëi vúái öng rêët khöng
phaãi. Bêy giúâ töi múái biïët töi lêìm. Töi quaã laâ àöì ngöëc.
   - Töi àêy múái ngöëc chûá! Caã möåt vuå êm mûu cûúáp taâu úã ngay
dûúái mùæt töi maâ töi khöng hïì biïët! Bêy giúâ thò töi coá mêëy yá kiïën xin
pheáp toã baây...
   - Vêng, öng cûá noái.http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 38

    - Àiïìu thûá nhêët laâ chuáng ta phaãi tiïëp tuåc ài, vò nïëu quay vïì
laâ lêåp tûác chuáng seä khúãi loaån! Àiïìu thûá hai laâ tûâ nay cho àïën khi
tòm thêëy cuãa, ta coân coá thúâi giúâ chuêín bõ. Àiïìu thûá ba laâ ta coân coá
nhûäng ngûúâi trung thaânh. Bêy giúâ ta seä àúåi cú höåi bêët ngúâ laâ haânh
àöång. Nïëu öng thuêån, töi cûá viïåc cho taâu chaåy nhûng seä böë trñ àïì
phoâng!
   Baác sô Ly noái:
   - Cêåu Dim coá thïí giuáp ta àûúåc nhiïìu viïåc. Chuáng khöng nghi
cêåu maâ cêåu laåi coá oác nhêån xeát. Tûâ nay trúã ài cêåu nhúá luön luön
theo saát laäo Xin-ve.
   Öng Chi noái thïm:
   - Cêåu Dim, cêåu laâ möåt cêåu beá rêët gan daå, chuáng töi hy voång úã
cêåu nhiïìu.
    Töi nghe noái thïë cuäng thêëy tûå haâo. Töi mong coá cú höåi laâ cöë
gùæng laâm theo lúâi dùån cuãa baác sô Ly. Nhûng tûå xeát töi cuäng chùèng
taâi caán gò, maâ hiïån nay, trong söë baãy ngûúâi cuãa chuáng töi thò töi laåi
laâ möåt àûáa treã! Nhû thïë laâ chó coá saáu ngûúâi maâ phaãi chöëng choåi vúái
mûúâi chñn tïn lûåc lûúäng trong boån chuáng.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              39
               CHÛÚNG 12

            BÛÚÁC CHÊN LÏN ÀAÃO    Saáng höm sau, àûáng trïn boong nhòn ra, töi thêëy caãnh tûúång
khu àaão khaác hùèn. Nhûäng daäy nuái phún phúát maâu xaám chiïëm gêìn
hïët khu àaão. Laác àaác coá nhûäng daãi caát vaâng vaâ nhûäng khoám thöng
cao. Têët caã möåt maâu aãm àaåm. Nuái goâ nhö hùèn lïn phúi nhûäng taãng
àaá trú truåi. Caái naâo cuäng hònh thuâ cöí quaái. Goâ Voång Viïîn laâ goâ cao
nhêët trong àaão. Hònh daáng noá cuäng kyâ khöi, böën bïì döëc ngûúåc, trïn
àónh nhû bõ tiïån ngang, tröng giöëng caái àïë möåt pho tûúång. Taâu
phaãi ài ngoùæt ngoeáo men theo àaão àïí àïën caái laåch sau àaão Hònh
Ngûúâi. Neo vûâa boã, möåt àaân chim àaä bay vuâ lïn, röìi caãnh vêåt trúã
laåi yïn tônh. Chung quanh, rûâng cêy moåc um tuâm. Búâ biïín thêëp,
nhûäng goâ cao àùçng xa tröng tûâng bêåc nhû bêåc thang. Hai con söng
vêín buân chaãy vaâo vuäng êëy. Khöng möåt reão gioá. Ngoaâi tiïëng soáng vöî
búâ caách xa nûãa dùåm, chùèng nghe tiïëng gò khaác nûäa. Muâi thên cêy
ruöîng thöëi vaâ laá cêy muåc xöng lïn nöìng nùåc. Töi thêëy baác sô Ly cûá
khòn khõt muäi nhû ngûúâi ngûãi phaãi trûáng thöëi...
    Luác êëy mùåt trúâi noáng bûác. Khöng khñ trïn taâu cuäng bûâng
bûâng. Trong àaám thuãy thuã àaä coá nhiïìu dêëu hiïåu àaáng lo ngaåi. Hoå
tuám tuåm vúái nhau tûâng àaám, thêìm thò to nhoã. Mùæt hoå gûúâm gûúâm,
mùåt hoå àêìy saát khñ. Viïåc nöíi loaån àaä roä rïåt. Noá bao phuã chuáng töi
nhû cún döng sùæp àïën. Tïn Xin-ve coá leä cuäng nhêån thêëy thïë nïn
hùæn chaåy lùng xùng cöë lêëy lúâi phaãi chùng khuyïn nhuã moåi ngûúâi.
Lïånh vûâa truyïìn, hùæn àaä xung phong laâm trûúác. Coá luác hùæn cöë haát
to vaâ böng àuâa àïí laâm khuêy laäng nöîi uêët ûác cuãa àöìng boån. Öng
thuyïìn trûúãng gùåp riïng chuáng töi vaâ baão:
    - Chuáng ta bêy giúâ nhû úã vaâo caái thïë cuãa ngûúâi cûúäi höí. Nïëu
töi bùæt hoå tuên lïånh thò hoå nöíi xung ngay. Nïëu im lùång, thò Xin-ve
têët sinh nghi. Bêy giúâ töi àõnh cho hoå lïn búâ nghó. Nïëu hoå ài, ta giûä
lêëy taâu. Nhûúåc bùçng khöng ài, ta giûä lêëy mêëy gian phoâng maâ
chöëng cûå. Nhûng muöën cho cöng viïåc àûúåc öín thoãa, ta coá thïí tröng
cêåy vaâo möåt ngûúâi.


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 40

   Öng Chi hoãi ngay:
   - Ai? Thuyïìn trûúãng àaáp:
    - Thûa öng, Xin-ve! Chñnh hùæn cuäng muöën ïm chuyïån. Nhû
lúâi cêåu Dim, hùæn muöën àúåi khi ta tòm xong cuãa múái ra tay, nïn hùæn
coá thïí daân xïëp yïn àûúåc.
    Thïë laâ kïë hoaåch bùæt àêìu àûúåc thûåc hiïån. Nhûäng suáng luåc naåp
àaån àïìu phên phöëi trong boån chuáng töi. Nhûäng ngûúâi thên tñn nhû
Hun-tú, Do-sú, laäo Ri àïìu àûúåc biïët chuyïån. Hoå chùèng hïì ngaåc
nhiïn hay súå sïåt. Traái laåi, hoå toã ra rêët bònh tônh vaâ gan daå. Thêåt laâ
möåt sûå khñch lïå. Öng thuyïìn trûúãng lïn boong tuyïn böë cho pheáp
thuãy thuã lïn böå chúi. Trûúác khi mùåt trúâi lùån seä bùæn àaåi baác baáo
hiïåu vïì. Noái xong, öng boã ài xuöëng àïí cho Xin-ve tûå nhiïn trúã
thaânh ngûúâi àûáng ra chó huy cöng viïåc. Kïët quaã laâ coá ngûúâi úã laåi vaâ
mûúâi saáu ngûúâi xuöëng thuyïìn ài chúi, trong àoá coá Xin-ve. Nhúá lúâi
baác sô Ly cùn dùån laâ luön luön phaãi theo saát Xin-ve, töi böîng naãy
ra yá àõnh xuöëng thuyïìn ài theo doäi Xin-ve. Töi nghô rùçng Xin-ve
chó àïí laåi saáu ngûúâi thò khöng thïí chiïëm taâu maâ ài àûúåc. Töi úã laåi
taâu cuäng bùçng thûâa. Cûá ài theo chuáng xem sao. Thïë laâ trong nhaáy
mùæt töi lêìn xuöëng thuyïìn, ngöìi thuåp xuöëng. Kõp khi Xin-ve biïët thò
thuyïìn töi ài trûúác àaä cêåp búâ. Töi nhaãy toát lïn lêín vaâo buåi rêåm, coân
nghe tiïëng Xin-ve goåi vúái àùçng sau:
   “Dim, Dim!"
    Laánh àûúåc Xin-ve, töi khoan khoaái laå luâng. Caãnh laå laâm töi
vui mùæt. Rûâng úã àêy liïîu moåc chen chuác, lau sêåy um tuâm. Coá
nhûäng cêy sïn luân tõt thêëp leâ teâ nhû buåi rêåm, caânh xoùæn laåi, laá
rêåm sin sñt nhû maå xanh. Rùæn boâ luác nhuác. Lêìn àêìu trong àúâi, töi
àûúåc nïëm caái thuá võ cuãa ngûúâi thaám hiïím khi àùåt bûúác lïn miïëng
àêët hoang vu chûa coá dêëu chên ngûúâi. Thöët nhiïn, coá tiïëng àöång
trong khoám lau. Möåt con le, röìi caã àaân le böîng bay vuâ lïn, tiïëng
kïu inh oãi. Tiïëp àoá, töi nghe roä tiïëng ngûúâi. Tiïëng êëy laâm töi hoaãng
súå vò töi biïët ngay laâ tiïëng noái cuãa gaä Xin-ve. Töi àaä àõnh boã chaåy,
nhûng sau töi nghô laåi. Mònh chûa laâm troân nhiïåm vuå. Àaä coá gan
ài theo chuáng, sao laåi khöng coá gan laåi gêìn chuáng àïí xem chuáng
laâm gò? Thïë laâ töi boâ laåi chöî coá tiïëng ngûúâi, boâ thêåt cêín thêån. Töi
thêëy roä Xin-ve vaâ möåt ngûúâi nûäa trong boån àang ngöìi àöëi diïån trïn
baäi coã xanh. aánh nùæng chiïëu thùèng vaâo mùåt hai ngûúâi. Tiïëng Xin-
ve àûúng noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              41

   - Coá tin cêåy anh lùæm thò töi múái cêët cöng àïën àêy baão vúái anh.
Giaá phaãi ngûúâi khaác... anh thûã nghô àöëi vúái hoå töi seä xûã trñ nhû thïë
naâo?
   Ngûúâi kia àaáp laåi, mùåt àoã gay, gioång khaân khaân, run run:
   - Anh Xin-ve! Töi khöng ngúâ anh laåi ài theo boån khöën naån
kia! Chùèng thaâ töi chõu chùåt tay coân hún phaãi laâm chuyïån êëy.
   Xin-ve böîng chöëng naång vuåt àûáng lïn, àöi mùæt ti hñ saáng choái
nhû mùæt rùæn àöåc rònh möìi, hoãi gùång:
   - Thïë laâ anh nhêët quyïët khöng nhêåp boån vúái töi phaãi khöng?
   Ngûúâi kia böîng tûác giêån quaát to:
   - Xin-ve! Khi xûa anh laâ baån cuãa töi. Tûâ nay töi xin tûâ mùåt
anh ra. Nïëu coá gioãi, anh cûá giïët töi. Töi thaách anh àêëy!
    Noái xong, ngûúâi kia boã ài. Xin-ve heát to möåt tiïëng, nhêëc caái
naång úã naách, nhùåt möåt caânh cêy lao theo. Àêìu caânh cêy truáng ngay
giûäa lûng ngûúâi kia. Öng ta giú hai tay lïn, laão àaão röìi ngaä guåc.
Ngûúâi àoá chûa kõp nhoãm lïn thò Xin-ve àaä chaåy laåi, cûúäi lïn, ruát
dao haå thuã. Xong, con quyã dûä êëy laåi bònh tônh àöåi muä lïn, chöëng
naång ài lûäng thûäng. Caãnh tûúång xung quanh vêîn khöng thay àöíi.
Mùåt trúâi vêîn thaãn nhiïn chiïëu xuöëng mùåt höì àûúng böëc húi. Nhòn
phong caãnh êëy, khoá loâng maâ tin rùçng coá möåt viïåc giïët ngûúâi rêët taân
aác vûâa xaãy ra. Töi àûa tay xoa mùæt, baâng hoaâng caã ngûúâi. Töi böîng
muöën rúâi ngay, rúâi tûác khùæc caái núi giïët ngûúâi gúám ghiïëc naây. Töi
boâ nhanh ra rûâng röìi cùæm àêìu cùæm cöí chaåy.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  42
                CHÛÚNG 13

              NGÛÚÂI TRONG ÀAÃO    Àïën gêìn möåt caái àêìm, töi àûáng dûâng laåi. Töi böîng thoaáng
thêëy sau möåt göëc thöng, coá möåt vêåt gò nhaãy nhanh laå thûúâng. Töi
chó biïët hònh thuâ noá àen vaâ löng laá. Súå quaá, töi quay goát lui vïì phña
taâu àöî. Thoaáng caái, caái boáng luác naäy laåi hiïån ra, noá ài möåt voâng daâi
röìi àïën chùån ngang trûúác mùåt töi. Con quaái vêåt êëy nhaãy tûâ göëc cêy
noå qua göëc kia nhû möåt con nai. Hùæn chaåy hai chên nhû ngûúâi. Maâ
quaã laâ ngûúâi thêåt. Töi chúåt nhúá coá lêìn töi àaä nghe noái àïën giöëng
ngûúâi ùn thõt ngûúâi. Töi àõnh kïu cûáu. Nhûng àaä laâ ngûúâi, thò chùæc
cuäng khöng àïën nöîi nhû tïn Xin-ve gúám ghiïëc kia. Nghô thïë töi trúã
laåi bònh tônh. Vuåt nhúá àïën khêíu suáng luåc trong mònh, töi àêm
vûäng daå. Töi quay vïì hùæn, maånh baåo tiïën laåi. Hùæn cuäng nhö ra,
bûúác laåi phña töi. Nhûng hùæn húi ngêìn ngaåi, luâi laåi möåt luác múái
tiïën lïn. Röìi hùæn böîng quyâ xuöëng, giú hai tay ra nhû van xin, laâm
töi vûâa laå luâng vûâa böëi röëi. Töi hoãi:
   - Anh laâ ai?
   - Töi laâ Ben-gun. Töi laâ keã khöën naån àaä ba nùm nay chûa
àûúåc gùåp möåt ngûúâi.
    Tiïëng hùæn reâ àùåc nhû tiïëng khoáa gó. Mùåt hùæn tröng cuäng dïî
coi. Da hùæn phúi nùæng nïn chöî naâo cuäng chaáy seám. Àöi mùæt xanh
trïn khuön mùåt àen moâ. Hùæn ùn mùåc raách rûúái löí àöí nhû töí ong.
Hùæn àñnh vaâo ngûúâi àuã caác thûá maãnh buöìm cuä, vaãi sún, khuy
àöìng, dêy rúå. Hùæn àeo quanh mònh möåt chiïëc thùæt lûng bùçng da àaä
cuä. Xem ra, trong böå quêìn aáo cuãa hùæn, thûá naây coân laânh lùån hún
caã. Töi hoãi hùæn:
   - Anh úã àêy àaä ba nùm röìi û? Anh bõ àùæm taâu giaåt vaâo àêy
phoãng?
   - Khöng! Töi bõ àaây. Ngûúâi ta àaây àoåa töi úã àêy, töi phaãi sùn
dï, tòm quaã, moâ öëc hïën àïí ùn. Naây öng baån úi! Öng coá miïëng phoá-http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             43

maát naâo àêëy khöng? Chùæc khöng röìi! Lêu nay töi chó mú tûúãng
àûúåc ùn miïëng phoá-maát. AÂ quïn! Tïn anh laâ gò nhó?
   - Dim!
   - Dim, Dim!
   Hùæn nhùæc laåi, ra veã bùçng loâng lùæm.
   - Anh Dim aå! Noái ra thêåt xêëu höí. Anh tröng töi thïë naây, têët
khöng àoaán àûúåc töi coân coá meå giaâ. Meå töi laâ ngûúâi ngoan àaåo. Maâ
trûúác kia töi cuäng laâ àûáa treã rêët ngoan àaåo. Töi àoåc kinh laâu laâu.
Vêåy maâ bêy giúâ ra thïë naây. Thöi! Chñnh Chuáa Trúâi àaä phaåt töi úã
àêy. ÚÃ trïn hoang àaão naây, töi coá thò giúâ nghô kyä röìi. Töi seä tu tónh
laâm ùn...
   Böîng mùåt hùæn sa sêìm, röìi hùæn chó vaâo töi vaâ hoãi:
   - Anh phaãi noái thêåt cho töi biïët, anh coá phaãi laâ ngûúâi cuãa
Phú-linh khöng?
    Töi böîng naãy ra möåt yá hay. Töi chùæc hùæn coá thïí laâ möåt tay
cöång taác töët vúái chuáng töi. Töi àaáp:
   - Töi noái thêåt cho anh roä: Phú-linh chïët röìi. Hiïån chó coân mêëy
tïn thuã haå khöën naån cuãa laäo êëy trïn taâu chuáng töi thöi.
   Hùæn êëp uáng hoãi:
   - Thïë coá àûáa naâo cuåt chên khöng?
   Töi baão:
   - Xin-ve phaãi khöng?
   Hùæn noái nhû àuöëi húi:
   - Nïëu Xin-ve sai anh laåi àêy thò töi nguy mêët.
   Töi thuêåt laåi têët caã chuyïån cuãa chuáng töi cho hùæn nghe. Mùåt
hùæn tûúi dêìn, röìi sau cuâng hùæn niïìm núã vöî vaâo vai töi:
   - Caác anh àûâng súå. Xin caác anh cûá tin cêåy úã Ben naây. Ben naây
coá thïí giuáp caác anh gúä chöî bñ. Nhûng khöng biïët caái öng quyá töåc
nhaâ anh coá röång lûúång vúái keã naây khöng?
   Töi baão öng Chi laâ ngûúâi rêët haâo hiïåp vaâ töi cam àoan àaãm
baão cho hùæn. Hùæn laåi hoãi möåt caách laáu lónh:
   - Thïë coân chuyïën vïì?
   Töi àaáp:

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  44

   - Anh nïn nhúá öng ta laâ ngûúâi lúán. Vaã laåi nïëu trûâ xong boån
kia, chuáng töi cuäng phaãi cêìn àïën anh àïí cho taâu vaâo bïën.
    - AÂ ra thïë!
    Noái xong, hùæn coá veã yïn têm hún trûúác. Cêu chuyïån giûäa Ben
vaâ töi dêìn daâ laâm töi vúä leä vò sao Ben laåi söëng ngoaâi àaão hoang vu
naây. Chuyïån àoá nhû sau: Xûa kia Ben laâm viïåc dûúái taâu cuãa laäo
Phú-linh. Möåt höm Phú-linh cho taâu chaåy àïën àaão naây. Khi cêåp
bïën, laäo bùæt saáu tïn thuã haå ài chön kho vaâng cuãa laäo. Khi chön
xong laäo súå bõ tiïët löå, beân giïët hïët saáu tïn thuã haå àoá. Luác àoá Ben úã
dûúái taâu vúái Piu vaâ Xin-ve. Piu luác àoá laâm phoá thuyïìn vaâ Xin-ve
laâm àöåi trûúãng. Ba nùm sau, nhúá àïën kho vaâng, Ben cuâng möåt söë
thuã haå thuï taâu vûúåt àïën àaão naây. Hoå mûu cuâng nhau tòm kho
vaâng cuãa laäo Phú-linh àïí vïì laâm giaâu, nhûng tòm khöng ra. Boån
thuã haå tûác giêån boã Ben laåi àaão vúái möåt khêíu suáng tay vaâ möåt caái
thuöíng. Ben noái:
    - Anh cûá noái vúái nhaâ quyá töåc rùçng ba nùm töi úã àaão... cuäng
laâm... ra troâ àêëy.
    Noái àïën àêy, hùæn beáo töi möåt caái ra yá thên mêåt. Töi söët ruöåt
baão:
    - Bêy giúâ laâm thïë naâo anh giuáp töi xuöëng àûúåc taâu àêy!
    Hùæn noái:
   - Kïí cuäng khoá! AÂ, töi coá möåt chiïëc xuöìng do tay töi àoáng lêëy.
Töi giêëu noá dûúái höëc àaá trùæng àêìu kia... Kòa! Caái gò thïë?
    Thöët nhiïn hùæn kïu to lïn, vò luác êëy mùåt trúâi coân cao maâ
tiïëng àaåi baác dûúái taâu àaä nöí vang laâm rung àöång caã khu àaão.
    - Àaánh nhau röìi! Töi cuäng kïu to lïn, röìi hêëp têëp chaåy vïì
phña taâu àöî. Bïn caånh töi, Ben-gun khoaác aáo da dï bûúác nhanh
thoùn thoùæt. Möåt tiïëng àaåi baác nûäa. Möåt luác lêu, coá tiïëng suáng tay
nöí liïn höìi. Trûúác mùåt töi, laá quöëc kyâ phêët phúái trïn möåt khu rûâng.
Ben-gun böîng ngöìi thuåp xuöëng:
    - Kòa! Boån anh àaä thùæng röìi. Hoå àaä lïn búâ chiïëm caái khu àöìn
cuä cuãa laäo Phú-linh kòa!
    Töi baão:
    - Thïë thò phaãi àïën ngay àêëy múái àûúåc!
    Hùæn noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              45

   - Khöng! Anh Dim aå, anh töët buång nhûng anh coân ñt tuöíi.
Trûúác khi chûa gùåp nhaâ quyá töåc, töi chûa ài vúái anh àïën àoá àêu.
Anh vïì nhúá noái cho ngûúâi àïën, maâ phaãi mang theo caái gò laâm tin.
    Töi hoãi:
   - Nhûng gùåp anh úã chöî naâo vaâ vaâo luác naâo múái àûúåc chûá?
   Hùæn àaáp:
   - Cûá àïën chöî cuä anh vûâa gùåp töi, tûâ luác mùåt trúâi àûáng boáng
cho àïën khi lùån, maâ nhúá phaãi coá caái gò laâm tin àêëy.
   Hùæn laåi tiïëp:
    - Nïëu boån chuáng maâ lïn àoáng trïn àaão thò thïë naâo töi cuäng
tòm caách giïët möåt vaâi tïn àïí giuáp boån caác anh vaâ àïí caác anh biïët
loâng daå ngay thêåt cuãa töi.
   Hùæn vûâa noái àïën àêëy thò coá möåt tiïëng nöí dûä döåi, röìi möåt viïn
àaån àaåi baác nöí oaâng gêìn chöî chuáng töi àûáng. Hai chuáng töi möîi
ngûúâi chaåy möåt ngaã.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 46
               CHÛÚNG 14

              CÖË THUÃ TRÏN ÀAÃO    Kïí tûâ luác töi àùåt chên lïn àaão, úã dûúái taâu àaä xaãy ra nhiïìu
chuyïån. Sau àêy laâ lúâi baác sô Ly thuêåt laåi cho töi nghe... Àûúåc tin
töi ài lïn àaão, baác sô Ly vaâ àöìng àöåi rêët lo ngaåi cho söë phêån cuãa töi.
Baác sô liïìn ruã Hun-tú xuöëng möåt chiïëc xuöìng röìi vaâo búâ àïí doâ la
tònh hònh boån cûúáp. Trong búâ coá möåt daäy thuyïìn àöî; coá hai àûáa
ngöìi trïn hai chiïëc thuyïìn hònh nhû àïí canh giûä. Khi vaâo búâ, baác
sô chaåy roán reán laåi gêìn chöî chuáng buöåc thuyïìn. Vûâa ài chûa àûúåc
trùm meát àaä gùåp ngay chiïëc lö cöët sûâng sûäng trïn möåt àónh goâ.
Möåt doâng suöëi trong xanh chaãy tûâ trïn àónh xuöëng. Chiïëc lö cöët
naây laâm bùçng göî rêët kiïn cöë, coá thïí chûáa àûúåc böën mûúi ngûúâi. Böën
mùåt àïìu coá nhiïìu löî chêu mai. Chung quanh lö cöët àaä phaát quang
möåt khu röång. Ngoaâi ra laåi coá möåt haâng raâo cao ngoát hai meát. Nïëu
àoáng cöë thuã trong lö cöët thò rêët yïn trñ: coá thïí bùæn tóa vaâo keã àõch
àïën vêy haäm nhû bùæn gaâ rûâng. Baác sô rêët chuá yá àïën con suöëi, vò úã
trïn taâu nûúác ngoåt cuäng àang thiïëu. Thïë laâ chó cêìn coá àuã lûúng
thûåc, khñ giúái laâ coá thïí cöë thuã úã àêy lêu àûúåc. Nghô thïë, baác sô lêåp
tûác trúã vïì taâu. Öng Chi àûúng ngöìi uã ruä trong phoâng, tûå traách vò
sûå sú suêët cuãa baãn thên maâ àïí caã boån phaãi gùåp bûúác nguy nan.
Nhûng sau khi nghe baác sô trònh baây kïë hoaåch, öng phêën chêën hùèn
lïn. Theo nhêån àõnh cuãa baác sô thò cêìn lïn lö-cöët àïí cöë thuã vò úã dûúái
taâu cuäng àaä hïët nûúác uöëng. Nïëu úã dûúái taâu maâ ta ra mùåt chöëng laåi
thò thêåt khöng lúåi vò boån chuáng coá àùåt hai tïn canh giûä trïn búâ.
Chuáng coá thïí ra hiïåu têåp húåp nhanh choáng àïí bùæn xuöëng taâu.
    Hún nûäa nïëu chiïëc taâu naây bõ boån giùåc chiïëm thò trong möåt
thúâi gian nûäa seä coá möåt chiïëc taâu khaác àïën àoán vïì theo nhû kïë
hoaåch àaä dûå àõnh. Kïë hoaåch naây baác sô àaä giao cho möåt ngûúâi thên
tñn úã nhaâ. Trûúác khi ra ài, baác sô baão laäo Ri nêëp trong àûúâng hêìm
àùçng muäi, cêëp cho laäo ba böën khêíu suáng àïí àûáng trêën thuã. Hun-tú
thò keáo chiïëc xuöìng con àïën dûúái cûãa söí taâu. Coân Do-sú vaâ baác sô
thò khuên àaån, suáng, mêëy tuái baánh quy, dùm thuâng thõt lúån ûúáp,
möåt thuâng rûúåu vaâ hoâm thuöëc quyá cuãa baác sô xuöëng thuyïìn.

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             47

Thuyïìn trûúãng vaâ öng Chi trêën trïn boong taâu. Thuyïìn trûúãng goåi
laäo Han, tïn cêìm àêìu saáu àûáa coân laåi, baão:
   - Naây anh Han! Hai chuáng töi àêy àïìu coá suáng naåp sùén àaån.
Nïëu trong boån anh, ngûúâi naâo xöng laåi àêy, lêåp tûác töi bùæn vúä oác.
    Caã boån coá veã hoang mang, möåt àûáa trong boån coá veã uã döåt
hùèn. Cuöëi cuâng boån chuáng baân baåc röìi nhaãy lïn saân taâu, àõnh boåc
löëi sau àaánh uáp laåi. Nhûng khi thêëy laäo Ri àûáng trêën úã àûúâng
hêìm, chuáng vöåi vaä ruát lui. Trong luác êëy, khuên xong moåi vêåt xuöëng
thuyïìn, baác sô cuâng Do-sú chui qua cûãa söí treâo xuöëng. Lêìn ài naây
laâm cho hai tïn giùåc canh trïn búâ chuá yá. Möåt àûáa nhaãy lïn vaâ biïën
mêët. Taãi xong caác thûá vaâo lö-cöët, baác sô àïí Do-sú úã laåi canh giûä.
Trûúác khi ài vïì taãi chuyïën cuöëi cuâng, baác sô àïí thïm Hun-tú úã laåi
giûä lö-cöët. Baác sô vêîn ài bûâa vò nghô rùçng boån chuáng tuy àöng
nhûng úã trïn taâu khöng möåt àûáa naâo coá suáng trûúâng caã. Trûúác khi
chuáng tiïën àïën gêìn àïí duâng suáng luåc, thò ngûúâi cuãa öng coá thïí àaä
bùæn chïët haâng taá. Trûúác khi xuöëng thuyïìn àïí ài chuyïën cuöëi cuâng,
möîi ngûúâi chó giûä möåt khêíu suáng trûúâng vaâ möåt con dao. Coân laåi
khñ giúái vaâ thuöëc suáng àïìu neám caã xuöëng biïín. Trong luác úã trïn
taâu, öng thuyïìn trûúãng àaä thêëy roä möåt àûáa trong boån hònh nhû coân
búä ngúä vaâ miïîn cûúäng ài theo chuáng. Khi sùæp xuöëng thuyïìn,
thuyïìn trûúãng goåi to:
   - Anh Grêy, töi boã taâu àêy, töi ra lïånh cho anh phaãi theo töi
ngay. Töi biïët anh vöën laâ ngûúâi lûúng thiïån. Àûâng àïí lúä cú höåi, töi
haån cho anh trong nûãa phuát nûäa.
    Bïn kia vêîn im lùång. Nhûng lúâi kïu goåi cuöëi cuâng êëy àaä coá
kïët quaã. Vò bïn kia böîng coá tiïëng àêëm àaá, röìi Grêy chaåy ra, vïì vúái
boån öng Ly. Nhûng chuyïën ài cuöëi cuâng naây thêåt gian truên. Àöì
nhiïìu, ngûúâi àöng maâ xuöìng thò nhoã. Vïì phña laái, meáp thuyïìn àaä
mêëp meá mùåt nûúác. Nûúác thuãy triïìu laåi àang dêng lïn. Doâng nûúác
chaãy rêët maånh cûá keáo phùng con thuyïìn ra khoãi con àûúâng àaä àõnh
vaâ tröi vïì phña daäy thuyïìn àöî trïn búâ cuãa boån giùåc. Thuyïìn trûúãng
baão cûá cho xuöi theo doâng röìi ài ngûúåc laåi. Thöët nhiïn thuyïìn
trûúãng kïu lïn:
   - Khêíu àaåi baác!
   Luác naây mêëy öng múái chúåt nhúá àaä quïn khuêëy khêíu àaåi baác
àùåt bïn höng chiïëc taâu. Khi nhòn laåi sau thò thêëy nùm thùçng giùåc
kia àang xuám xñt quanh khêíu suáng lúán. Chuáng àaä cúãi aáo suáng ra.
Grêy baão, gioång lo ngaåi:

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 48

   - Thùçng Han trûúác kia laâ tay bùæn àaåi baác cho Phú-linh.
   Luác naây thuyïìn àaä ài ngûúåc men búâ nïn quay mònh vïì phña
sau vaâ trúã thaânh möåt têëm bia rêët töët cho boån chuáng. Thùçng Han
àûáng lùæp àaån. Thuyïìn trûúãng hoãi:
   - Àêy ai bùæn gioãi?
   Baác sô àaáp:
   - Öng Chi àêy chûá coân ai.
   Thuyïìn trûúãng baão:
    - Öng Chi! Öng haå cho möåt àûáa. Nïëu haå àûúåc thùçng Han thò
töët nhêët. Nhûng bùæn cho kheáo, keão thuyïìn troâng traânh, àùæm bêy
giúâ. Ai nêëy ngöìi cho cên ài.
    Öng Chi laånh luâng nhòn caái buâi nhuâi röìi giûúng suáng bùæn.
Nhûng thêåt khöng may. Khi öng Chi bùæn thùçng Han vûâa cuái
xuöëng. Viïn àaån bay qua àêìu hùæn, truáng vaâo möåt àûáa àûáng sau.
Möåt tiïëng kïu röëng lïn röìi tiïëp theo trïn búâ cuäng coá nhiïìu tiïëng
kïu khaác. Nhòn vïì phña búâ, baác sô thêëy boån giùåc àaä nhaãy caã tûâ
trong buåi ra. Trong khi êëy thuyïìn àaä gêìn àïën doi caát daâi trïn búâ.
Nhûng àaåi baác cuãa chuáng laåi sùæp bùæn. Thuyïìn trûúãng chó kõp ra
lïånh:
    “Ngöìi cho vûäng!" laâ tiïëng suáng nöí. Àoá laâ tiïëng àaåi baác töi
nghe nöí lêìn àêìu khi töi úã trïn àaão. Quaã àaåi baác khöng truáng
thuyïìn, nhûng húi gioá taåt àaä laâm thuyïìn chòm xuöëng. Thuyïìn àùæm
àùçng laái nhûng may chöî naây úã gêìn búâ nïn nûúác àaä caån. Moåi ngûúâi
khöng ai can gò. Chó tai haåi laâ lûúng thûåc chòm caã vúái ba khêíu
suáng bõ ûúát. Chó coân hai khêíu suáng cuãa baác sô vaâ cuãa thuyïìn
trûúãng laâ coân duâng àûúåc. Caã boån loáp ngoáp löåi vaâo búâ, boã laåi chiïëc
thuyïìn cuâng vúái möåt nûãa söë lûúng thûåc vaâ thuöëc suáng. Ài àûúåc möåt
luác, àaä nghe roä tiïëng noái cuãa boån giùåc vaâ tiïëng chên chuáng giêîm
gaäy caânh khö khi chuáng laách qua buåi rêåm. Baác sô liïìn nghô àïën
chuyïån sùæp phaãi àaánh nhau nïn vöåi baão öng thuyïìn trûúãng:
   - Trong boån ta, öng Chi bùæn cûâ nhêët. Öng àûa suáng cuãa öng
cho öng êëy. Suáng öng êëy khöng duâng àûúåc nûäa röìi.
   Hai ngûúâi trao suáng cho nhau. Tûâ luác bùæt àêìu giao chiïën, öng
Chi vêîn laånh luâng nhû bùng. Thêëy Grêy tay khöng, baác sô liïìn ruát
dao àûa cho hùæn. Hùæn nhöí nûúác boåt vaâo tay, cau maây, muáa con dao
vuâ vuâ laâm moåi ngûúâi thïm yïn buång. Ài thïm vaâi chuåc bûúác, àaä

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               49

thêëy khu vûåc lö-cöët úã ngay trûúác mùåt. Töëp cuãa baác sô vûâa àïën haâng
raâo thò àaä thêëy baãy tïn giùåc, ài àêìu laâ An-àe-sún, hoâ reo êìm êìm,
keáo laåi. Khöng ai baão ai, suáng úã ngoaâi vaâ suáng úã trong lö-cöët cuâng
möåt luác nöí vaâo boån giùåc. Tuy böën phaát suáng bùæn rúâi raåc nhûng
cuäng coá möåt phaát truáng, laâm möåt tïn giùåc ngaä quay lú. Söë coân laåi
quay àêìu chaåy lêín vaâo buåi. Caã töëp ài voâng haâng raâo, àïën xem tïn
giùåc bõ ngaä. Hùæn àaä chïët thùèng cùèng, viïn àaån truáng ngay vaâo tim.
Àûúng vui mûâng thùæng lúåi, thò böîng nghe tiïëng àaån suáng luåc nöí
trong luâm cêy. Viïn àaån bay veâo qua tai baác sô röìi thêëy laäo Ri laão
àaão ngaä xoaâi trïn àêët. Öng Chi vaâ baác sô nhanh nheån bùæn traã ngay
nhûng boån chuáng àaä chaåy mêët. Baác sô ài laåi nhòn vïët thûúng thò
biïët ngay laâ khoá loâng cûáu chûäa. Khi khiïng àûúåc laäo Ri vaâo lö-cöët
thò laäo àaä tùæt thúã. Tûâ luác xaãy ra chuyïån biïën trïn taâu cho àïën khi
chïët, laäo vêîn toã ra àiïìm tônh, gan lò. Laäo àaä àûáng trêën úã àûúâng
hêìm trïn taâu, hùng haái vaâ duäng caãm nhû möåt ngûúâi lñnh caãm tûã.
Laäo àaä lùång leä tuên lïånh möåt caách trung thaânh, khöng do dûå.
Trong boån, laäo laâ ngûúâi lúán tuöíi nhêët vaâ cuäng laåi laâ ngûúâi hy sinh
trûúác nhêët. Öng Chi quyâ öm xaác laäo, khoác nûác núã nhû möåt àûáa treã.
Trong khi êëy, öng thuyïìn trûúãng ngûúâi cûá daây cöåm lïn, àûúng löi
trong ngûåc vaâ tuái ra nhûäng àöì vêåt luãng cuãng: möåt laá quöëc kyâ, möåt
quyïín kinh thaánh, möåt cuöån thûâng, möåt caái buát löng, möåt loå mûåc,
möåt quyïín söí vaâ mêëy goái thuöëc laá. Öng àaä tòm thêëy úã quanh lö-cöët
möåt cêy thöng daâi bõ tröëc göëc. Öng cuâng Hun-tú dûång göëc thöng
truåi êëy lïn úã goác lö-cöët àïí laâm thang. Öng treâo lïn cùæm cao laá cúâ töí
quöëc trïn noác lö-cöët. Hònh nhû laâm xong viïåc êëy, öng thêëy trong
ngûúâi thoaãi maái vaâ yïn têm hún; öng bûúác vaâo nhaâ, bònh tônh soaát
laåi lûúng thûåc. Öng baão:
   - Àêy laâ möëi lo nhêët cuãa chuáng ta. Chuáng ta mêët moåi thûá
trong chuyïën sau, thêåt àaáng tiïëc! Khñ giúái, vêåt duång thò àuã. Nhûng
lûúng thûåc thò ñt oãi quaá!
    Giûäa luác êëy, möåt viïn àaån àaåi baác bay vuâ qua noác lö-cöët röìi
nöí úã trong rûâng. Phaát sau, chuáng chónh laåi truáng vaâo khu vûåc lö-
cöët, laâm caát buåi bay muâ, nhûng khöng thiïåt haåi gò caã. Öng Chi noái:
    - Öng thuyïìn trûúãng! Dûúái taâu, chuáng khöng thïí thêëy noác lö-
cöët naây. Coá leä chó vò laá cúâ àêëy! Vêåy ta nïn haå laá cúâ ài thò hún.
   Öng thuyïìn trûúãng kïu to:
   - Haå laá cúâ ài aâ? Khöng! Thûa öng, khöng thïí àûúåc!


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                50

    Öng thuyïìn trûúãng noái xong, moåi ngûúâi xem ra àïìu àöìng yá.
Vò laá cúâ êëy khöng chó tiïu biïíu cho chñnh nghôa maâ coân toã roä cho
boån cûúáp biïët thaái àöå cûúng quyïët cuãa nhûäng ngûúâi cöë thuã trong lö-
cöët laâ xem thûúâng nhûäng phaát àaåi baác cuãa chuáng...
   Caã buöíi chiïìu, chuáng cûá bùæn àò àuåp vaâo khu vûåc lö-cöët nhûng
khöng àêu vaâo àêu caã. Thuyïìn trûúãng baão Grêy vaâ Hun-tú ài lêëy
lûúng thûåc úã trïn chiïëc thuyïìn chòm, vò luác bêëy giúâ nûúác triïìu àaä
xuöëng tûâ lêu. Nhûng vö ñch. Boån giùåc liïìu lônh àaä xuöëng lêëy trûúác.
Tïn Xin-ve àûúng àûáng sau chó baão, möîi àûáa coá möåt suáng trûúâng.
Chùæc hùèn boån chuáng àaä cêët giêëu àêu tûâ trûúác. Öng thuyïìn trûúãng
thò àûúng ngöìi ghi vaâo möåt quyïín söí. Baác sô Ly nhòn vaâo, thêëy úã
trang àêìu mêëy doâng chûä sau àêy:
    “Töi, thuyïìn trûúãng; Ly-vú-xêy, thêìy thuöëc trïn taâu; Grêy,
lñnh thuãy àoáng àöì möåc trïn taâu, Chi-lö-nêy, chuã taâu; Hun-tú vaâ
Do-sú, thuã haå thên tñn cuãa chuã taâu... Nhûäng ngûúâi naây àïìu àaä têån
têm giûä taâu; lûúng thûåc chó coân deâ xeãn àûúåc mûúâi ngaây; àaä cùæm
quöëc kyâ trïn noác lö-cöët; Ri-àrus, ngûúâi úã cuãa öng chuã taâu, khöng
phaãi thuãy thuã, àaä bõ giùåc giïët; Dim, cêåu beá thuãy thuã têåp sûå..."
   Àoåc àïën àêy, baác sô sûåc nhúá àïën töi, vaâ nöîi lo êu laåi keáo àïën.
Thöët nhiïn coá tiïëng ngûúâi goåi trong rûâng. Hun-tú àang àûáng caånh
noái:
    - Coá ngûúâi goåi kòa! Caã boån uâa ra, nhòn thêëy töi àang leo qua
raâo. Moåi ngûúâi àïìu àûáng im caãm àöång khöng noái nïn lúâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              51
               CHÛÚNG 15

               TRONG LÖ-CÖËT    Khöng noái thò chùæc caác baån cuäng biïët nöîi vui sûúáng cuãa töi
khi gùåp laåi baác sô Ly vaâ àöìng àöåi. Töi thuêåt laåi nhûäng viïåc àaä xaãy
ra cho töi röìi nhòn quanh nhaâ. Chiïëc lö-cöët naây laâm toaân bùçng thên
cêy thöng ngoâng ngoeâo; caã maái nhaâ vaâ tûúâng vaách àïìu bùçng thên
cêy caã. Löëi ài vaâo coá möåt caái cöíng; dûúái cöíng, möåt doâng suöëi con
chaãy vaâo möåt caái bïí, tröng cuäng húi laå mùæt. Ngoaâi caái sûúân nhaâ ra
chùèng coân möåt thûá gò khaác. ÚÃ möåt goác nhaâ coân möåt taãng àaá duâng
laâm bïëp vaâ möåt caái röí sùæt àaä han gó àïí àûång than höìng. Hai bïn
sûúân àöìi vaâ phña trong àöìn, ngûúâi ta àaä phaát quang caác cêy cöëi àïí
lêëy göî laâm nhaâ. Cûá nhòn nhûäng göëc cêy bõ chùåt coân laåi cuäng àuã biïët
nhûäng thên cêy êëy to lúán dûúâng naâo. Mûa gioá àaä caåo saåch lúáp àêët
trïn. Chó chöî doâng suöëi laâ coân thêëy rïu vaâ nhûäng buåi cêy cùçn cöîi
moåc. Gioá àïm thöíi qua caác khe vaách vaâ phaã buåi caát rùæc àêìy caã saân
nhaâ. Caát bay vaâo mùæt muäi, möìm miïång vaâ thûác ùn. Möåt caái löî
vuöng khoeát trïn maái nhaâ laâ caái öëng thöng khoái duy nhêët cuãa
chuáng töi. Chó coá möåt ñt khoái thoaát ra löëi êëy. Coân phêìn lúán khoái bay
cuöån trong nhaâ laâm ngûúâi naâo cuäng ho suâ suå vaâ mùæt muäi cay seâ.
Àaä thïë laåi thïm anh chaâng Grêy mùåt muäi quêën bùng vò bõ thûúng
trong luác giao chiïën; laåi xaác laäo Ri vêîn chûa chön coân nùçm bïn goác
tûúâng. Nïëu cûá ngöìi khoanh tay thò coá leä chuáng töi sinh quêín mêët.
Nhûng öng thuyïìn trûúãng laâ ngûúâi giaâu kinh nghiïåm. Öng goåi moåi
ngûúâi àïën trûúác mùåt, röìi öng phên àöi ra àïí canh gaác.
    Baác sô, Grêy vaâ töi vaâo möåt töëp; öng Chi, Hun-tú vaâ Do-sú vaâo
möåt töëp khaác. Tuy moåi ngûúâi mïåt lûã nhûng chuáng töi phaãi chia
nhau keã ài kiïëm cuãi, ngûúâi ài àaâo höë chön laäo Ri. Baác sô àûúåc phên
cöng nêëu bïëp. Coân töi thò àûáng canh úã cûãa. Riïng öng thuyïìn
trûúãng laâ ài xem xeát àoá àêy, àöång viïn tinh thêìn moåi ngûúâi. Thónh
thoaãng öng laâm giuáp cho chuáng töi nûäa. Töi thêëy baác sô chöëc chöëc
laåi chaåy ra ngoaâi cûãa hñt ñt khñ trúâi vaâ cho mùæt muäi àúä khoái hun.
Möîi bêån ra àûáng nghó, öng laåi chuyïån troâ vúái töi dùm ba cêu. Öng
noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 52

    - Thuyïìn trûúãng quaã laâ möåt tay coá taâi. Khi töi noái nhû thïë
khöng phaãi chó laâ möåt cêu khen suöng àêu, cêåu Dim aå! Möåt lêìn
khaác, öng ra àûáng tûåa cûãa, khöng noái gò, nhû maãi suy nghô. Möåt
chöëc öng nghiïng àêìu nhòn töi nhû àùæn ào röìi hoãi:
   - Cêåu Dim, thùçng Ben-gun êëy laâ ngûúâi thïë naâo?
   - Thûa öng, töi khöng roä, nhûng tröng noá cuäng khöng àûúåc
bònh thûúâng lùæm.
   Baác sô àaáp:
    - Àiïìu êëy thò chùèng cêìn phaãi noái. Cêåu tñnh ba nùm úã trïn àaão
naây, têët khöng loaån oác cuäng àêm ra ngúá ngêín. Cêåu baão noá theâm ùn
phoá-maát phaãi khöng?
   - Vêng. Noá baão noá chó theâm coá phoá-maát. Baác sô laåi noái:
   - Chùæc cêåu àaä tröng thêëy caái tuái àûång thuöëc laá cuãa töi. Lêu
nay töi khöng ùn thuöëc chó vò trong tuái, töi coá àïí möåt miïëng phoá-
maát laâm taåi yá, ùn rêët böí. Töi àïí daânh cho Ben-gun àêëy!
   Trûúác luác ùn cúm töëi, chuáng töi ài chön cêët laäo Ri. Khi haå
huyïåt, chuáng töi àûáng àêìu trêìn trûúác gioá, quanh thi haâi cuãa laäo àïí
vônh biïåt. Chuáng töi àem àûúåc nhiïìu cuãi vïì nhûng öng thuyïìn
trûúãng lùæc àêìu, vêîn chûa cho laâ àuã. Öng baão ngaây mai phaãi laâm
möåt chuyïën cêåt lûåc hún nûäa. Khi chuáng töi ùn xong vaâ möîi ngûúâi
àaä uöëng möåt cöëc lúán rûúåu maånh pha loaäng, ba võ chó huy ngöìi vaâo
möåt goác, thaão luêån kïë hoaåch sùæp àïën. Cuöåc thaão luêån hònh nhû ài
àïën chöî bïë tùæc. Lûúng thûåc ñt oãi quaá, nïëu cêìm cûå lêu thò coá leä phaãi
àêìu haâng. Nhûng chuáng töi quyïët têm tiïu diïåt cho kyâ hïët boån
chuáng, laâm cho chuáng phaãi haå göëi quy haâng, hoùåc chuáng phaãi ruát
chaåy xuöëng dûúái taâu. Trûúác kia têët caã chuáng noá laâ mûúâi chñn tïn,
nhûng bêy giúâ chuáng chó coân mûúâi lùm thöi. Hai àûáa bõ thûúng.
Thùçng àûáng gêìn khêíu àaåi baác àaä bõ öng Chi bùæn, nïëu noá khöng
chïët têët bõ thûúng nùång... Bêy giúâ chó cêìn lúåi duång moåi cú höåi
thuêån tiïån àïí tiïu hao dêìn chuáng vaâ baão vïå mònh. Chuáng töi laåi
àûúåc hai baån àöìng minh quyá viïån trúå. Möåt laâ rûúåu "rum", hai laâ
khñ hêåu. Vïì rûúåu "rum" thò tuy chuáng töi úã xa chöî giùåc àoáng non
nûãa dùåm, ban àïm chuáng töi vêîn nghe thêëy tiïëng chuáng say leâ
nheâ, gaâo theát haát hoãng àïën khuya. Coân vïì khñ hêåu thò baác sô Ly
cam àoan rùçng úã vaâo chöî buân lêìy êëy, thiïëu thuöëc men, chó trong
voâng möåt tuêìn laâ phêìn nûãa boån chuáng seä öëm beåp. Töi bõ mïåt laã
nhûng vú vêín maäi vêîn chûa nguã àûúåc. Àïën luác nguã thò nguã say


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             53

nhû chïët. Saáng ra khi nghe thêëy tiïëng nhöån nhõp öìn aâo, töi múái
bûâng tónh dêåy. Luác êëy moåi ngûúâi àïìu àaä ùn saáng caã röìi vaâ àaä vaác
àûúåc àïën nûãa àöëng cuãi. Töi nghe coá tiïëng ngûúâi noái to:
   - Kòa, laá cúâ trùæng!
   Röìi tiïëp theo laâ nhûäng tiïëng ngaåc nhiïn:
   - Laå kòa! Chñnh Xin-ve àñch thên àïën! Nghe cêu naây, töi nhaãy
choaâng xuöëng àêët, giuåi mùæt vaâ chaåy laåi doâm vaâo löî chêu mai.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                54
                CHÛÚNG 16

            XIN-VE ÀI THÛÚNG LÛÚÅNG    Nhòn ra, töi thêëy quaã coá hai ngûúâi àûáng sau phña haâng raâo.
Möåt ngûúâi àûúng phêët miïëng vaãi trùæng, coân möåt ngûúâi chñnh laâ
Xin-ve, àûáng im nhû phöîng. Trúâi coân súám lùæm. Höm êëy laåi laâ caái
höm laånh nhêët tûâ luác töi bûúác chên lïn àaão. Reát buöët thêëu xûúng.
Trúâi trong suöët, khöng gúån möåt tñ mêy. aánh nùæng chiïëu höìng trïn
caác ngoån cêy. Tuy vêåy, chöî Xin-ve àûáng vúái tïn àöìng àaãng vêîn coân
trong boáng töëi. Lúáp sûúng úã àêìm böëc lïn ban àïm coân chûa tan,
vêîn laâ laâ trïn mùåt àêët vaâ che lêëp chên hai tïn giùåc àïën àêìu göëi. Cûá
xem khñ laånh vaâ sûúng muâ naây cuäng biïët àêy laâ núi rûâng thiïng
nûúác àöåc. Öng thuyïìn trûúãng baão:
   - Têët caã cûá úã laåi tröng. Àïí xem chuáng giúã troâ gò. Röìi öng goåi
hai tïn giùåc:
    - Ai ài àoá? Àûáng laåi, khöng töi bùæn! Xin-ve noái to:
   - Töi àïën thûúng lûúång àêy... Öng thuyïìn trûúãng neáp mònh
cêín thêån vaâo cûãa, haå lïånh:
    - Töí baác sô Ly àûáng vaâo võ trñ. Baác sô phña bùæc, cêåu Dim phña
àöng, coân Grêy phña têy. Töí canh naåp àaån chuêín bõ. Nhanh lïn vaâ
chuá yá!
    Xong öng quay laåi boån giùåc:
    - Caác anh àïën àêy thûúng lûúång àiïìu gò?
    Lêìn naây, tïn cuâng ài vúái Xin-ve lïn tiïëng:
    - Thuyïìn trûúãng Xin-ve muöën àïën thûúng thuyïët.
    - Thuyïìn trûúãng Xin-ve haã? Àêy khöng biïët ngûúâi êëy...
    Chuáng töi nghe thuyïìn trûúãng noái thïm:
    - Thuyïìn trûúãng, thêåt laå luâng! Ai thùng chûác cho maâ nhanh
thïë?
    Xin-ve àaáp:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               55

    - Thûa öng, chuáng töi àoá! Anh em àaä bêìu töi laâm thuyïìn
trûúãng sau khi öng àaâo nguä. (Hùæn nhêën maånh chûä àaâo nguä). Têët
caã boån töi sùén saâng phuåc tuâng caác öng nïëu chuáng ta ài àïën möåt
thoãa thuêån. Öng thuyïìn trûúãng, trûúác hïët xin öng nhêån lúâi laâ seä àïí
cho töi ra khoãi àöìn naây àûúåc bònh yïn vö sûå sau khi noái chuyïån...
   Öng thuyïìn trûúãng noái:
    - Naây anh kia! Töi chùèng muöën thûúng lûúång vúái anh chuát
naâo! Nhûng nïëu anh muöën noái gò, cûá àïën maâ noái, coá thïë thöi. Coân
nuöët lúâi hûáa thò chó coá boån anh múái coá thuã àoaån àï heân êëy!
   Xin-ve reo to, húán húã:
   - Thïë laâ àuã röìi! Möåt lúâi öng noái ra laâ àuã. Töi tin öng laâ ngûúâi
àûáng àùæn.
   Chuáng töi thêëy tïn cêìm cúâ trùæng cöë giûä Xin-ve laåi. Nhûng
Xin-ve coá veã chïë giïîu hùæn. Xin-ve àïën bïn raâo neám chiïëc naång vaâo
trong trûúác röìi nhanh nheån leo qua. Luác naây, thuá thêåt, maãi nhòn
quaá nïn töi boã viïåc canh phoâng. Töi moâ laåi àûáng sau lûng öng
thuyïìn trûúãng. Öng ngöìi trïn bûåc cûãa, tay chöëng cùçm, mùæt nhòn
chùm chuá vaâo doâng suöëi, miïång huyát saáo khe kheä. Xin-ve treâo lïn
àöìi möåt caách khoá nhoåc. Àöìi döëc, cêy cöëi nùçm ngöín ngang, àêët caát
mïìm luán, hùæn chöëng naång ài cûá laão àaão. Nhûng hùæn cöë maäi röìi
cuäng àïën àûúåc. Hùæn ùn mùåc rêët chónh tïì: aáo lam daâi khuy àöìng,
muä àeåp coá àñnh lon. Hùæn nhaä nhùån chaâo thuyïìn trûúãng. Thuyïìn
trûúãng ngêíng lïn:
   - Ngöìi xuöëng àêy! Hùæn ra yá kïu ca:
    - Ai laåi àïí töi ngöìi àêy? Saáng súám thïë naây maâ ngöìi trïn àêët
caát thò laånh chïët!
   Thuyïìn trûúãng àaáp:
    - Anh noái nghe múái chûúáng tai! Nïëu anh lûúng thiïån thò anh
àaä ngöìi chïîm chïå trong chöî laâm bïëp cuãa anh röìi, coá àêu phaãi ngöìi
àêy. Coân nïëu anh laåi muöën laâm thuyïìn trûúãng, laâm möåt tïn cûúáp
thò coá ngaây ngûúâi ta treo cöí anh.
   - Thöi àûúåc, àûúåc!
   Xin-ve traã lúâi vaâ ngöìi bïåt xuöëng.
   - Caác öng úã chöî naây vûâa tiïån vûâa àeåp. Kòa cêåu Dim! Kòa baác
sô, xin coá lúâi kñnh chaâo ngaâi. Caác öng àûúåc sum hoåp àöng àuã núi
àêy nhû möåt gia àònh coá haånh phuác.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               56

   Thuyïìn trûúãng ngùæt lúâi:
   - Noái gò cûá noái mau ài, mêët thò giúâ vö ñch. Xin-ve àaáp:
    - Öng noái phaãi. Vêåy öng haäy nghe töi noái. Àïm qua caác öng
gioãi àêëy. Boån öng àaä duâng gêåy àêåp chïët möåt ngûúâi trong chuáng töi.
   Boån töi nhiïìu ngûúâi hoang mang; ngay caã töi cuäng phaãi rung
àöång, àiïìu êëy töi khöng chöëi. Coá leä vò thïë maâ töi àïën àêy thûúng
lûúång vúái öng cuäng nïn. Nhûng öng nïn nhúá, viïåc êëy chó laâm àûúåc
möåt lêìn. Chuáng töi seä biïët canh phoâng, chuáng töi seä biïët àïì phoâng
rûúåu "rum". Öng thuyïìn trûúãng thaãn nhiïn hoãi:
   - Thïë laâ sao?
   Àöëi vúái thuyïìn trûúãng, nhûäng àiïìu trïn hoaân toaân laâ bñ êín.
Nhûng vïì phêìn töi, töi àaä hiïíu. Töi sûåc nhúá àïën nhûäng lúâi sau
cuâng cuãa Ben-gun laâ hùæn seä tòm caách giïët boån thuã haå cuãa Xin-ve àïí
giuáp chuáng töi. Chùæc hùæn coá moâ àïën chöî boån giùåc nguã say? Nghô
àïën àêy, töi thêëy trong buång núã nang vò nhû thïë boån giùåc chó coân
mûúâi böën àûáa.
   Xin-ve noái:
   - Töi xin noái thùèng. Boån töi muöën lêëy kho cuãa. Coân caác öng
chùæc cuäng muöën tñnh maång veån toaân. Caác öng coá caái baãn àöì phaãi
khöng? Thöi töi biïët röìi, giêëu cuäng vö ñch thöi! Boån töi muöën coá caái
baãn àöì êëy.
   Öng thuyïìn trûúãng quaát:
   - Àûâng àuâa. Boån anh muöën laâm gò thò laâm. Röìi töi seä treo cöí
boån anh lïn!
    Töi thêëy Xin-ve hònh nhû nhuåt ài. Coân öng thuyïìn trûúãng thò
lùång leä cho thuöëc vaâo têíu. Chöëc sau Xin-ve baão:
   - Öng huát thuöëc, öng cho pheáp töi cuâng huát möåt thïí cho vui.
   Noái thïë röìi hùæn chêm lûãa huát thuöëc. Hai ngûúâi cûá thïë ngöìi
àöëi mùåt nhau, lùång leä huát thuöëc. Caãnh tûúång êëy tröng thêåt ngöå
nghônh.
   Xin-ve laåi noái:
   - Thöi, öng biïët àiïìu nïn giao caái baãn àöì êëy cho töi. Caác öng
àûâng àöång àïën boån töi, röìi töi seä cho öng möåt trong hai àiïìu kiïån
naây. Möåt laâ, caác öng cuâng ài lêëy cuãa röìi xuöëng taâu vúái chuáng töi,
chuáng töi seä àûa vïì tûã tïë. Hai laâ, nïëu khöng coá nghi ngaåi gò thò

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                57

chuáng ta seä chia lûúng thûåc ra, caác öng cûá úã laåi àêy. Töi hûáa nïëu
gùåp chiïëc taâu naâo, töi seä baão laåi àêy àoán caác öng. Nhû vêåy chùæc caác
öng bùçng loâng chûá? (Àïën àêy hùæn dùçn gioång) Töi mong rùçng töi noái
àiïìu naây khöng phaãi chó riïng vúái öng maâ vúái têët caã moåi ngûúâi coá
mùåt úã àêy. Boån öng nïn cên nhùæc kyä.
   Thuyïìn trûúãng àûáng lïn, xoa taân thuöëc laá dñnh tay röìi hoãi:
   - Noái hïët chûa?
   Xin-ve àaáp:
   - Hïët röìi! Nïëu caác öng khöng nhêån lúâi thò caác öng chó nhêån
àûúåc nhûäng phaát suáng.
   Öng thuyïìn trûúãng noái:
    - Àûúåc lùæm! Bêy giúâ àïën lûúåt töi noái cho anh nghe. Nïëu boån
anh biïët àiïìu àïën àêy tûâng ngûúâi möåt boã khñ giúái quy haâng, khi vïì
töi àaãm baão vúái caác anh, caác anh chó bõ phaåt tuâ. Nhûúåc bùçng caác
anh coân ngoan cöë, töi thïì seä laâm cho caác anh bõ treo cöí têët. Caác anh
àûâng hoâng tòm cuãa caãi. Caác anh àûâng hoâng cho taâu chaåy àûúåc.
Khöng coá mùåt naâo trong boån anh cêìm laái nöíi! Caác anh àaä bõ haäm
röìi. Töi chó cêìn noái vúái anh tûâng êëy laâ àuã, maâ àêy laâ lêìn cuöëi cuâng.
Bêån sau coân tröng thêëy mùåt anh, töi seä cho anh möåt phaát suáng vaâo
xûúng söëng. Thöi àûáng dêåy cuát ài!
   Xin-ve giêån àïën xanh saåm caã mùåt. Hùæn röëng lïn:
   - Laåi àêy cho töi võn àïí àûáng dêåy ài vïì.
    Chùèng ai nhuác nhñch. Hùæn lêím bêím chûãi ruãa röìi cöë lïët ra
cöíng, àaánh àu vaâo caái cöåt, àûáng lïn. Hùæn tûác töëi nhöí toeåt möåt baäi
nûúác boåt vaâo doâng suöëi röìi àe doåa:
    - Trûúác luác möåt giúâ, töi seä laâm coã caã caái lïìu naây. Cûúâi ài! Cûá
cûúâi ài! Trûúác luác möåt giúâ, caác anh seä xuöëng chúi dûúái êm phuã.
   Hùæn ruãa möåt cêu rêët àöåc röìi chöëng naång ài ra, cuát thùèng.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 58
               CHÛÚNG 17

          TRÊÅN ÀAÁNH KHU VÛÅC LÖ-CÖËT   Khi Xin-ve ài khuêët, thuyïìn trûúãng múái quay vaâo trong nhaâ.
Öng thêëy chó coá Grêy laâ coân àûáng canh taåi chöî. Lêìn naây laâ lêìn àêìu,
chuáng töi thêëy öng nöíi giêån löi àònh. Öng heát lúán:
   - Moåi ngûúâi àûáng vaâo võ trñ!
   Khi ai nêëy àaä chaåy vïì võ trñ, öng múái nghiïm khùæc lïn tiïëng:
   - Grêy, töi seä ghi cöng anh vaâo söí, anh thêåt laâ möåt ngûúâi thuãy
thuã chên chñnh, biïët laâm troån nhiïåm vuå. Öng Chi! öng laâm töi àïën
ngaåc nhiïn. Baác sô Ly! Töi cûá ngúä öng trûúác cuäng laâ quên nhên...
Nïëu thïë naây, öng úã nhaâ coân hún!
    Moåi ngûúâi vöåi vaä tuên lïånh, im lùång naåp àaån, nhûng mùåt muäi
ngûúâi naâo cuäng beän leän àoã gay. Öng thuyïìn trûúãng àûáng nhòn möåt
luác röìi noái:
    - Caác anh! Töi àaä noái khñch cöë yá àïí laâm cho thùçng Xin-ve nöíi
tûác. Thïë laâ ta àaä dûã hùæn àïën àêy, ta coá thò giúâ böë trñ trûúác àïí àöëi
phoá. Chuáng ta ñt hún boån chuáng, nhûng chuáng ta úã trong lö-cöët,
àûúåc lúåi thïë hún. Nïëu moåi ngûúâi coá kyã luêåt, biïët tuên lïånh, töi daám
chùæc chuáng ta seä nïån cho chuáng möåt trêån thêët àiïn baát àaão.
   Noái xong, öng ài xem xeát xung quanh, quan saát laåi võ trñ vaâ
kiïím tra tûâng ngûúâi. Hai sûúân lö-cöët, úã phña àöng vaâ phña têy chó
coá hai löî chêu mai; phña nam laâ phña cöíng 89 90 coá hai löî vaâ phña
bùæc coá nùm löî. Chuáng töi baãy ngûúâi nhûng coá àïën hai mûúi khêíu
suáng. Chuáng töi xïëp cuãi laåi thaânh böën àöëng, laâm thaânh böën caái
baân, möîi caái úã ngay giûäa möîi phña. Trïn möîi baân coá àïí sùén thuöëc
àaån vaâ böën khêíu suáng trûúâng, nïëu cêìn, nhûäng ngûúâi chiïën àêëu coá
thïí vúái tay lêëy àûúåc. ÚÃ giûäa lö-cöët àïí möåt daäy dao gùm. Öng
thuyïìn trûúãng baão:
   - Tùæt lûãa ài! Trúâi cuäng chaã reát nûäa. Àûâng àïí khoái xöng vaâo
mùæt. Coân Dim, cêåu chûa ùn saáng, ài lêëy khêíu phêìn ài röìi àûáng taåi


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              59

võ trñ maâ ùn. Trong khi moåi ngûúâi rùm rùæp tuên lïånh, öng sùæp àùåt
laåi möåt lêìn nûäa:
   - Baác sô Ly haäy ra giûä cûãa! Phaãi nhòn cho kyä, àûâng thoâ mònh
ra ngoaâi. Phaãi àûáng trong maâ bùæn qua cöíng... Hun-tú ra àûáng phña
àöng. Do-sú àûáng phña têy. Àoá... àûáng àoá àûúåc röìi! öng Chi, öng
bùæn gioãi thò ra trêën goác bùæc vúái Grêy. ÚÃ goác êëy coá àïën nùm löî chêu
mai vaâ laâ núi hiïím yïëu nhêët. Nïëu boån chuáng chiïëm àûúåc goác êëy,
chôa suáng qua bùæn vaâo thò hoãng beát... Coân töi vúái cêåu Dim bùæn töìi,
thò chuáng ta àûáng naåp àaån cho hoå vaâ hoå cêìn viïåc gò thò giuáp...
    Quaã nhiïn nhû lúâi thuyïìn trûúãng, chuáng töi thêëy hïët reát.
Mùåt trúâi nhö lïn khoãi rùång cêy, chiïëu saáng choái chang trïn baäi àêët
tröëng vaâ laâm tan àaám sûúng muâ trong nhaáy mùæt. Chùèng mêëy chöëc,
àêët caát khö boãng, nhûåa trong caác thên cêy trong lö-cöët chaãy ra
nham nhaáp. Moåi ngûúâi phaãi boã aáo khoaác, cúãi cuác cöí aáo sú- mi vaâ
xùæn tay aáo lïn. Möåt giúâ qua. Phuát chúâ àúåi vûâa bûåc böåi vûâa cùng
thùèng. Moåi ngûúâi àïìu "múã mùæt múã tai", tay lùm lùm khêíu suáng.
Thuyïìn trûúãng àûáng giûäa nhaâ, möi mñm chùåt, traán hùçn lïn nhûäng
vïët nhùn. Thöët nhiïn, Do-sú giûúng suáng bùæn. Tiïëng suáng àêìu tiïn
vûâa nöí thò chung quanh lö-cöët haâng loaåt suáng bùæn vaâo döìn dêåp.
Nhûng khöng coá viïn àaån naâo loåt vaâo trong. Sau luác khoái tan, nhòn
laåi, caác vaách göî trong lö-cöët vêîn laânh lùån y nguyïn nhû cuä. Thuyïìn
trûúãng hoãi Do-sú:
   - Anh coá bùæn truáng tïn giùåc khöng?
   Do-sú àaáp:
   - Thûa öng, chùæc truáng!
   Thuyïìn trûúãng truyïìn lïånh:
   - Dim! Naåp àaån cho anh êëy. Coân baác sô, úã phña öng, öng ûúác
chûâng coá mêëy àûáa?
   Baác sô àaáp:
   - Töi biïët chùæc chùæn laâ coá ba phaát suáng bùæn úã rûâng vaâo. Töi
tröng roä ba tia lûãa.
   Thuyïìn trûúãng nhùæc laåi:
   - Ba... Coân úã phña öng Chi, öng thêëy mêëy?
   ÚÃ phña naây khöng biïët roä àûúåc nhû úã caác phña kia. Nhûng
phña naây nhiïìu giùåc hún caã. Öng Chi thò noái àöå baãy tïn, coân Grêy
thò baão taám, chñn àûáa. Roä raâng laâ lûåc lûúång chñnh chuáng döìn vïì

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                60

phña naây caã. Coân mêëy phña kia chuáng chó cöët laâm phên taán, giûä
chên chuáng töi thöi. Biïët thïë nhûng thuyïìn trûúãng vêîn khöng thay
àöíi caách böë trñ. Vò öng cho rùçng nïëu boån àõch vûúåt qua àûúåc haâng
raâo, chuáng seä àïën chiïëm ngay nhûäng võ trñ naâo boã ngoã vaâ seä chôa
suáng bùæn vaâo ngûúâi trong lö-cöët nhû bùæn chuöåt. Nhûng luác êëy,
khöng ai coân kõp suy nghô. Thöët nhiïn chuáng töi nghe caã loaåt tiïëng
hoâ reo, röìi thêëy möåt toaán giùåc chaåy xöí trong rûâng ra, öì aåt tiïën vïì
phña lö-cöët. Ngay luác êëy coá haâng loaåt àaån tûâ rûâng bùæn ra. Möåt phaát
bùæn truáng vaâo khêíu suáng cuãa baác sô laâm gaäy tan tûâng maãnh. Boån
giùåc leo lïn haâng raâo nhanh nheån nhû àaân khó. Öng Chi vaâ Grêy
bùæn luön tay, khöng ngúát. Ba àûáa trong boån chuáng bõ ngaä: möåt àûáa
ngaä löån vaâo trong, hai àûáa bêåt ra ngoaâi. Nhûng möåt àûáa xem
chûâng súå nïn co gioâ chaåy biïën vaâo rûâng... Coân böën àûáa leo qua
àûúåc. Chuáng chaåy thùèng laåi lö-cöët, hoâ heát vang êìm. Coân baãy taám
àûáa khaác, coá leä coá nhiïìu suáng daâi nïn àûáng ngoaâi bùæn yïím höå vaâ
hoâ reo trúå lûåc. ÚÃ trong lö-cöët coá bùæn ra nhûng vò bùæn vöåi nïn khöng
truáng. Trong chúáp mùæt, böën àûáa àaä leo lïn àónh àöìi vaâ nhaãy xöí laåi
lö-cöët. Qua löî chêu mai, thêëy roä thùçng An-àe-sún àûúng gaâo lúán:
   - Tiïën vaâo! Têët caã tiïën vaâo!
   Giûäa luác êëy möåt tïn giùåc giêåt àûúåc suáng cuãa Hun-tú, chôa qua
löî chêu mai bùæn möåt phaát laâm Hun-tú ngaä vêåt ra. Möåt tïn nûäa
chaåy khom khom àïën ngay cûãa, muáa dao xöng vaâo cheám baác sô.
Trong lö-cöët àêìy khoái, nhúâ thïë chuáng töi chöëng àúä coá lúåi hún. Tiïëng
thuyïìn trûúãng oang oang:
   - Ra ngoaâi, anh em! Duâng dao maâ àaánh! Töi vúá möåt con dao
trïn àöëng cuãi. Möåt tïn cûúáp cuäng giêåt lêëy möåt con dao vaâ cheám
möåt nhaát vaâo tay töi. Töi chó thêëy tï tï úã tay röìi töi vöåi nhaãy ra
ngoaâi. Trûúác mùåt töi, baác sô Ly àuöíi theo möåt tïn giùåc vaâ cheám möåt
nhaát maånh vaâo mùåt hùæn, laâm hùæn ngaä vêåt xuöëng. Tiïëng thuyïìn
trûúãng laåi vang lïn:
   - Anh em úi! Voâng quanh lö-cöët! Voâng quanh lö-cöët!
    Nhûng tiïëng öng nghe àaä khang khaác. Nhû caái maáy, töi theo
lïånh chaåy qua goác nhaâ. Àûúåc mêëy bûúác, töi gùåp An-àe-sún. Hùæn giú
dao cheám böí xuöëng töi. Töi vöåi traánh nhûng trûúåt chên ngaä lùn
xuöëng döëc. Khi töi ra khoãi lö-cöët laâ luác töi thêëy möåt thùçng àöåi muä
àoã, miïång ngêåm dao àûúng chên trong chên ngoaâi trïn búâ raâo.
Nhûng trêån àaánh nhû àaä kïët thuác. Grêy àaä giïët chïët tïn An-àe-
sún khi hùæn giú dao cheám huåt töi. Möåt tïn nûäa bõ giïët úã trûúác löî

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             61

chêu mai khi hùæn àang chôa suáng vaâo lö-cöët. Coân möåt tïn bõ baác sô
Ly cheám chïët. Söë coân laåi neám dao chaåy vaâo rûâng. Caã boån ruát chaåy,
boã laåi nùm xaác chïët. Luác naây chuáng töi múái kiïím àiïím laåi phña
mònh. Hun-tú nùçm thoi thoáp. Do-sú bõ möåt phaát suáng vaâo àêìu àaä
tùæt thúã. Coân thuyïìn trûúãng thò bõ thûúng. Thuyïìn trûúãng hoãi:
   - Chuáng chaåy caã röìi haã?
   Baác sô àaáp:
   - Thùçng naâo chaåy àûúåc múái chaåy. Coân nùm àûáa chïët lùn kïình
ngoaâi kia. Thuyïìn trûúãng kïu to:
    - Nùm àûáa! Khaá lùæm! Boån hùæn mêët nùm, ta mêët ba. Thïë laâ
chuáng ta coân laåi böën choåi chñn - nhû vêåy chuáng ta vêîn coá cú thùæng
àûúåc.
   Nhûng thûåc ra, boån giùåc chó coân taám tïn, vò tïn bõ öng Chi
bùæn trïn taâu chiïìu höm êëy àaä tùæt thúã. Viïåc êëy maäi vïì sau naây
chuáng töi múái biïët.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               62
               CHÛÚNG 18

            LÏNH ÀÏNH TRÏN BIÏÍN    Tûâ phuát êëy khöng thêëy boáng möåt tïn giùåc naâo lai vaäng vaâ
cuäng khöng thêëy möåt phaát àaån naâo trong rûâng bùæn ra. Khu lö-cöët
bêy giúâ thuöåc vïì chuáng töi, chuáng töi yïn trñ sùn soác nhûäng ngûúâi
bõ thûúng vaâ nêëu cúm saáng. Hun-tú sau àêëy àaä tùæt thúã. Coân vïët
thûúng cuãa thuyïìn trûúãng tuy nùång nhûng khöng àïën nöîi nguy
hiïím àïën tñnh maång. Phaát suáng cuãa tïn An-àe-sún laâm gaäy xûúng
ngûåc nhûng khöng chaåm àïën phöíi. Phaát thûá hai chó xeá thõt úã bùæp
chên. Theo lúâi baác sô thò öng thuyïìn trûúãng seä khoãi, nhûng cêìn
phaãi tônh dûúäng vaâ traánh cûã àöång trong dùm tuêìn lïî. Coân vïët
thûúng cuãa töi chó nhû muöîi àöët. Baác sô chó daán vaâo àêëy möåt laá
thuöëc cao röìi beáo tai töi möåt caái. Cúm saáng xong xuöi, öng Chi vaâ
baác sô ngöìi bïn caånh thuyïìn trûúãng baân baåc. Caác öng thaão luêån
xong thò àaä quaá trûa. Baác sô Ly àöåi muä, cêìm suáng, giùæt dao, boã bûác
baãn àöì vaâo tuái röìi raão bûúác ài ra khoãi àöìn. Grêy àang huát thuöëc,
thöët nhiïn boã têíu xuöëng, sûäng súâ nhòn theo baác sô.
   Hùæn noái:
   - Laå kia! Baác sô àiïn röìi chùæc?
   Töi àaáp:
   - Àiïn aâ? Àúâi naâo. Baác sô laâ ngûúâi coân bònh tônh vaâ saáng suöët
nhêët trong boån ta.
   Grêy laåi noái:
   - Nïëu öng êëy khöng àiïn, thò chñnh töi àiïn mêët.
   Töi baão:
   - Töi chùæc baác sô coá yá àõnh gò àêy. Chûa chûâng baác sô àïën gùåp
Ben-gun àêëy.
   Vïì sau naây, töi múái biïët dûå àoaán cuãa töi laâ àuáng. Luác naây
trong lö-cöët noáng nhû thiïu nhû àöët... Baäi caát trïn àöìi bõ noáng
boãng hùæt húi nöìng vaâo mùåt moåi ngûúâi. Töi lo queát doån trong ngoaâi

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              63

röìi ài rûãa baát àôa. Möì höi ûúát àêîm, ngûúâi nhû chñn dûâ. Nhòn thi
thïí cuãa Hun-tú vaâ Do-sú nùçm úã goác nhaâ, töi thêëy buång noáng ran
lïn. Töi muöën laâm möåt viïåc gò duâ nguy hiïím àïën àêu cuäng khöng
tûâ nan àïí giïët hïët boån giùåc vaâ gúä cho boån töi ra khoãi caãnh naây.
Khöën nöîi, töi chó laâ àûáa beá, àaánh nhau cuäng chùèng hún ai. Töi tûå
xeát úã àêy cuäng khöng giuáp ñch àûúåc gò lùæm. Möåt yá àõnh taáo túån
böîng thoaáng qua àêìu, töi hùm húã àûáng lïn. Dûå àõnh cuãa töi laâ seä
xuöëng dûúái baäi caát úã meá àöng, tòm taãng àaá trùæng maâ Ben-gun àaä
noái àïí xem hùæn coá giêëu chiïëc thuyïìn cuãa hùæn úã àoá khöng. Coá
thuyïìn röìi, töi seä laâm cho boån giùåc möåt meã kinh höìn. Lûâa luác
khöng ai àïí yá, nhên tiïån laåi àûáng gêìn bõ baánh quy, töi liïìn thoâ tay
vaâo bõ, lêëy baánh quy nheát àêìy tuái aáo. Nïëu gùåp trúã ngaåi gò, töi seä
khöng phaãi lo chïët àoái. Söë baánh naây coá thïí ùn hai höm cuäng chûa
hïët. Töi mang theo hai khêíu suáng luåc; trong lûng töi àaä coá bao
thuöëc suáng vaâ àaån röìi, nhû vêåy laâ àuã khñ giúái àïí tûå vïå. Nhûng laâm
sao àïí ra ài? Töi chùæc, nïëu noái ra thò chùèng möåt ai cho töi ài caã. Töi
àaânh phaãi duâng löëi "àaánh leán", thûâa luác moåi ngûúâi vö yá töi seä
chuöìn ài möåt maåch. Caái löëi chuöìn êëy thêåt laâ vö kyã luêåt. Nhûng töi
chó laâ möåt àûáa treã, hïî thñch laâ laâm, chùèng cêìn phaãi suy tñnh thiïåt
hún gò cho lùæm. Thïë laâ thûâa cú höåi luác öng Chi vaâ Grêy àûúng luái
huái thay bùng cho thuyïìn trûúãng, töi nhaãy phoác ra ngoaâi. Töi chaåy
möåt maåch thùèng vaâo luâm cêy. Luác naây, öng Chi coá biïët cuäng khöng
goåi kõp. Töi ài thùèng àïën búâ biïín phña àöng. Töi àõnh men theo baäi
caát ven biïín àïí boån chuáng úã trïn taâu khoãi tröng thêëy.
    Trúâi àaä vïì chiïìu. Nhûng mùåt trúâi coân noáng gay gùæt. Töi ài len
loãi trong rûâng; xa xa nghe tiïëng soáng vöî búâ, tiïëng laá cêy xao àöång
vaâ tiïëng caânh cêy rùng rùæc. Nhûäng tiïëng êëy cho töi biïët gioá biïín
höm nay thöíi maånh hún moåi ngaây. Chöëc sau, nhûäng luöìng gioá laånh
thöíi túái. Ài dùm bûúác nûäa, töi àaä àïën ven rûâng. Trûúác mùåt töi laâ
chên trúâi vúâi vúåi, möåt daãi biïín xanh mïnh möng, lêëp laánh dûúái
nùæng trúâi. ÚÃ ven búâ, soáng àaánh suãi boåt trùæng xoáa. Töi ài doåc theo
búâ biïín, loâng thêëy vui vui. Töi vui chên ài quaá vïì phña nam, nuáp
vaâo caác buåi rêåm, röìi boâ thêåt cêín thêån àïën daãi àêët caát. Trûúác mùåt
töi laâ núi taâu àöî, sau lûng töi laâ biïín. Gioá biïín àaä lùæng xuöëng. Möåt
laân gioá nheå tiïëp theo tûâ phña nam vaâ phña àöng nam thöíi laåi mang
theo nhûäng daãi sûúng muâ. Chöî taâu àêåu, nhúâ coá hoân àaão Hònh
Ngûúâi che kñn, vêîn yïn lùång vaâ êm thêìm nhû höm chuáng töi múái
àïën. Mùåt biïín nhû têëm gûúng trong; chiïëc taâu in boáng roä rïåt tûâ
lûúân taâu àïën àêìu cöåt buöìm, coá mang laá cúâ àen cuãa giùåc. Trïn möåt
chiïëc thuyïìn àöî gêìn taâu, töi nhêån ra ngay Xin-ve ngöìi úã phña sau,

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 64

àang troâ chuyïån vúái hai tïn khaác lûng tûåa vaâo meáp taâu. Möåt tïn laâ
thùçng àöåi muä àoã, caách àêy vaâi giúâ àaä ngöìi chên trong chên ngoaâi
trïn búâ raâo lö-cöët. Hònh nhû chuáng àûúng noái cûúâi hó haã. Thöët
nhiïn coá mêëy tiïëng kïu khaác thûúâng vaâ ghï rúån. Nhûng töi àaä
nhêån ra ngay laâ tiïëng con veåt Phú-linh cuãa Xin-ve. Nhúâ coá böå löng
boáng löån cuãa noá, töi thêëy noá àang àêåu trïn cöí tay chuã noá. Möåt laát
sau chiïëc thuyïìn kia ài thùèng vaâo búâ. Tïn giùåc muä àoã cuâng tïn baån
noá úã trïn taâu cuäng àaä chui vaâo àùçng laái. Mùåt trúâi àaä lùån sau goâ
Voång Viïîn. Sûúng muâ chaã mêëy chöëc àaä daây àùåc, boáng töëi phuã dêìn.
Töi biïët nïëu muöën tòm àûúåc chiïëc thuyïìn cuãa Ben-gun thò khöng
thïí trò hoaän möåt phuát. Taãng àaá trùæng löì löå sau buåi cêy coân caách töi
àïën hai trùm meát. Töi phaãi mêët möåt thúâi gian khaá lêu múái boâ àûúåc
àïën àêëy. Khi tay töi súâ àûúåc vaâo meáp àaá göì ghïì thò trúâi àaä töëi mõt.
Ngay phña trûúác, coá möåt caái höì nhoã, coã phuã àêìy chung quanh, àêët
mêëp mö vaâ nhûäng luâm cêy rêåm che kñn. Giûäa höì coá dûång möåt caái
lïìu con bùçng da dï nhû lïìu cuãa nhûäng keã giang höì. Töi nhaãy xuöëng
höì, veán lïìu lïn, thêëy ngay chiïëc thuyïìn cuãa Ben-gun. Thuyïìn laâ
khuác göî àuåc nham nhúã, tröng rêët thö kïåch; trïn thuyïìn traãi möåt
têëm da dï. Thuyïìn beá quaá, ngay àöëi vúái töi maâ noá cuäng coân beá,
huöëng chi àöëi vúái thên hònh möåt ngûúâi lúán. Trong loâng thuyïìn, coá
kï möåt caái ghïë daâi rêët thêëp, úã àùçng muäi coá hai maái cheâo. Àêy laâ
möåt chiïëc thuyïìn rêët thö sú, nhûng àûúåc caái rêët nheå, mang ài àêu
cuäng tiïån. Bêy giúâ coá thuyïìn röìi, töi múái nghô àïën viïåc thûåc hiïån kïë
hoaåch cuãa töi. Töi àõnh nhên àïm töëi, búi thuyïìn ra taâu àïí doâ xeát.
Töi chùæc rùçng, sau trêån thua liïíng xiïíng höm nay, boån giùåc seä ruát
xuöëng taâu, giong ra biïín. Töi ngöìi àúåi cho trúâi töëi hùèn. Töi thoåc tay
vaâo tuái, lêëy baánh ùn ngon laânh. Àïm töëi nhû thïë naây, rêët lúåi cho
töi haânh sûå. Sûúng muâ che kñn bêìu trúâi. Nhûäng tia saáng cuöëi cuâng
cuãa ban ngaây coân soát laåi àaä tùæt hùèn. Caã hoân àaão chòm trong boáng
töëi mõt muâ. Khi töi vaác thuyïìn lïn vai, moâ mêîm bûúác ra ngoaâi, töi
thêëy úã núi taâu àöî chó coân hai chêëm aánh saáng. Möåt chêëm laâ àöëng
lûãa caånh àêìm úã trïn búâ, núi boån giùåc àûúng vêy quanh cheâ cheán.
Chêëm kia laâ núi taâu àêåu. Luác naây, theo chiïìu nûúác thuãy triïìu, taâu
àaä quay laåi, muäi taâu ngoaãnh vïì phña töi. Trïn taâu, chó trong phoâng
laâ coá aánh saáng. Caái àiïím saáng töi thêëy chó laâ do aánh saáng loåt qua
chiïëc cûãa söí àùçng laái, lúâ múâ lïn lúáp sûúng muâ àùåc. Nûúác thuãy triïìu
àaä xuöëng tûâ lêu. Trûúác khi túái búâ biïín, töi phaãi löåi qua möåt daãi caát
daâi ûúát nhaäo nhúát, chên thuåt àïën mùæt caá. Phaãi vêët vaã vaâ kheáo leáo
lùæm, töi múái àùåt àûúåc thuyïìn lïn mùåt nûúác.


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               65
                CHÛÚNG 19

            KHI NÛÚÁC TRIÏÌU XUÖËNG    Àöëi vúái möåt ngûúâi têìm voác nhû töi, chiïëc thuyïìn àöåc möåc cuãa
Ben-gun thêåt laâ vûâa vùån. Noá vûâa chùæc chùæn laåi vûâa nheå, coá thïí ài
trïn mùåt biïín àûúåc. Chó töåi laâ rêët khoá cheâo. Muöën laâm thïë naâo thò
laâm, noá cuäng cûá lïåch àûúâng vaâ quay tñt nhû chong choáng. Chñnh
Ben-gun cuäng àaä noái thuyïìn naây rêët khoá sûã duång nïëu khöng biïët
àûúåc nhûäng caái têåt cuãa noá. Thêåt vêåy, roä raâng laâ töi chûa biïët gò vïì
chiïëc thuyïìn naây. Noá quay tûá phña, nhûng caái phña töi muöën ài noá
laåi khöng quay cho! Phêìn nhiïìu noá hay tröi ngang; töi daám chùæc
nïëu khöng gùåp doâng nûúác cuöën khöng bao giúâ töi ài àïën gêìn taâu
àûúåc. May sao chiïëc taâu nùçm àuáng ngay giûäa doâng. Cho nïn duâ
muöën cheâo thïë naâo thò cheâo, doâng nûúác vêîn cûá àûa chiïëc thuyïìn
cuãa töi vïì hûúáng êëy. Chiïëc taâu böîng hiïån ra luâ luâ trûúác mùåt nhû
möåt àaám àen trong àïm töëi. Dêìn dêìn, töi tröng roä thên taâu vaâ caác
cöåt buöìm. Caâng àïën gêìn, doâng nûúác caâng chaãy xiïët. Chó thoaáng caái,
töi àaä àïën núi vaâ tiïån tay, töi vúá phaãi caái dêy neo. Dêy neo cùng
thùèng nhû dêy cung.
    Töi chúåt nghô ra nïn cùæt phùng caái dêy neo àïí mùåc chiïëc taâu
cuãa chuáng tröi lïnh àïnh ngoaâi biïín nûúác àang chaãy cuöìn cuöån reo
vang nhû con suöëi àöí. Chó cêìn möåt nhaát dao laâ con taâu tröi bùng
theo doâng nûúác. Moåi viïåc tûúãng dïî nhû trúã baân tay, nhûng töi sûåc
nghô ra: möåt dêy neo cùng thùèng thïë naây maâ thöët nhiïn bõ àûát thò
nguy hiïím chùèng khaác gò voá ngûåa àaá löìng. Nïëu töi cöë liïìu lônh cùæt
phùng dêy neo, chùæc thïë naâo cuäng bõ hêët vùng xuöëng biïín. Nghô
thïë, töi chuân tay laåi. May sao trúâi cuäng chiïìu ngûúâi. Ngoån gioá trûúác
kia hiu hiu thöíi tûâ phña nam vaâ phña àöng nam laåi, àïën àïm laåi
thöíi vïì phña àöng nam. Ngoån gioá àöíi chiïìu böîng àêíy luâi con taâu
vaâo hùèn giûäa doâng. Töi nhû múã cúâ trong buång khi thêëy súåi dêy neo
trong tay töi böîng chuâng hùèn laåi, baân tay töi nhuáng xuöëng nûúác
möåt höìi lêu. Thïë laâ töi quyïët àõnh hùèn. Töi ruát dao ra, duâng rùng
múã dao röìi tûâ tûâ cùæt hïët súåi noå àïën súåi kia. Khi dêy neo chó coân hai
súåi nûäa, töi dûâng laåi àúåi con gioá khaác àïën seä laâm chuâng laåi. Luác êëy

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                66

töi múái tiïån phùng ài. Suöët tûâ luác àïën gêìn taâu, töi vêîn nghe tiïëng
quaát êìm êìm trong buöìng taâu. Nhûng luác àoá töi àang maãi nghô àïën
chuyïån khaác nïn khöng àïí yá mêëy. Bêy giúâ ngöìi röîi, töi múái bùæt àêìu
lùæng tai chùm chuá nghe. Töi nhêån àûúåc tiïëng laäo Han, tïn lñnh
phaáo thuã àaåi baác cuãa Phú-linh. Coân tïn kia chùæc laâ tïn giùåc muä àoã.
Hai àûáa àïìu coá veã say bñ tó. Tuy vêåy chuáng vêîn cheán chuá cheán anh.
Möåt àûáa múã cûãa söí àùçng sau taâu vaâ neám vêåt gò xuöëng biïín; töi
àoaán laâ caái chai khöng. Nhûng khöng phaãi chuáng chó coá say maâ
thöi, chuáng coân àang caäi vaä nhau kõch liïåt. Tiïëng chûãi ruãa luön
möìm; thónh thoaãng cún giêån dûä cuãa chuáng böëc lïn laâm töi tûúãng
chûâng àïën phaãi àêëm àaá nhau. Nhûng vïì sau tiïëng caäi coå lùæng
xuöëng. Chó coân nghe thêìm thò to nhoã, röìi böîng chöëc, tiïëng xö xaát
laåi böëc cao lïn vaâ cûá thïë diïîn ài diïîn laåi maäi khöng thöi. Trïn búâ
àaão, lûãa àöët saáng rûåc qua choâm laá cêy. Vùng vùèng àûa laåi tiïëng haát
cuãa möåt àûáa trong boån chuáng àang haát möåt baâi haát cöí cuãa dên
biïín. Gioång haát buöìn, aão naäo, cûá àïën cuöëi cêu laåi haå xuöëng möåt
gioång trêìm naäo nuâng, röìi keáo daâi lï thï nhû khöng bao giúâ dûát.
Gioång haát chaán naãn buöìn nhûác xûúng naây, töi cho rêët húåp tònh húåp
caãnh vúái boån giùåc vûâa bõ thêët baåi chua cay. Gioá laåi bùæt àêìu thöíi.
Chiïëc taâu tûâ tûâ luâi laåi. Súåi dêy neo cûá chuâng dêìn, chuâng dêìn. Töi
cöë sûác giaáng möåt nhaát dao cuöëi cuâng, tiïån phùng súåi dêy neo laâm
hai àoaån. Con taâu tûâ tûâ quay hïët àêìu noå àïën àêìu kia trïn doâng
nûúác. Chiïëc thuyïìn cuãa töi nheâ nheå xö vaâo àêìu muäi con taâu. Töi cöë
quúâ quaång chung quanh vò luác naâo chiïëc thuyïìn àöåc möåc cuãa töi
cuäng nhû sùæp chòm xuöëng àaáy biïín. Töi khöng thïí naâo giûä cho
thuyïìn khoãi saát vaâo thên taâu, nïn töi cûá àêíy noá ài luâi dêìn vïì àùçng
laái. Cuöëi cuâng töi àêíy àûúåc thuyïìn ra xa taâu. Khi àêíy ra, tay töi súâ
phaãi möåt caái dêy loâng thoâng àùçng sau laái.
    Töi baám lêëy súåi dêy. Àïën bêy giúâ töi cuäng khöng hiïíu taåi sao
luác êëy töi laåi vúá lêëy àêìu dêy naây. Coá leä àoá cuäng laâ vò tònh cúâ maâ
thöi. Nhûng sau töi thêëy möåt àêìu dêy cöåt chùåt vaâo taâu nïn töi naãy
ra möåt yá khaác. Tñnh toâ moâ thuác giuåc laâm töi muöën thûã gheá mùæt
nhoâm qua cûãa söí xem trong êëy ra sao. Töi nñu tay lêìn súåi dêy, àûa
thuyïìn àïën saát bïn taâu; töi liïìn àaánh àu rûúán thùèng ngûúâi lïn;
nhû vêåy töi coá thïí nhòn thêëy noác taâu vaâ möåt phêìn gian phoâng.
Trong khi êëy con taâu cuâng chiïëc thuyïìn àöåc möåc cuãa töi cùåp keâ tröi
phùng phùng theo doâng nûúác àïën têån ngang chöî àöëng lûãa cuãa boån
giùåc trïn búâ. Soáng vöî vaâo maån taâu daâo daåt. Thïë maâ sao boån canh
trïn taâu vêîn lùång leä thaãn nhiïn. Thêåt laâ möåt àiïìu laå. Nhûng khi
nhoâm qua cûãa söí thò töi àaä vúä leä. Töi thêëy laäo Han vaâ thùçng muä àoã

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              67

àaä öm nhau àêëm àaá chñ tûã, thùçng noå àûúng boáp cöí thùçng kia. Nhòn
xong töi ngöìi thuåp xuöëng. Nhûng trong oác töi vêîn ghi roä hai böå mùåt
hung aác, àoã nhû gêëc, lûãa giêån böëc phûâng phûâng, àûúng hêìm heâ öm
vêåt nhau dûúái ngoån àeân dêìu böëc khoái. Töi nhùæm mùæt laåi àïí búát
quaáng vaâ cho quen vúái boáng töëi. Töi àûúng suy nghô, thöët nhiïn
chiïëc thuyïìn cuãa töi bõ chao hùèn ài. Ngay luác êëy noá tröi hùèn vïì
phña khaác nhû muöën àöíi hûúáng. Bêy giúâ noá tröi nhanh gêëp mêëy
luác trûúác. Töi múã choaâng mùæt ra...
    Chung quanh töi biïín caã êìm ô, trêåp truâng muön ngaân lûúån
soáng lêëp laánh lên tinh. Caách chöî töi vaâi saãi, con taâu cuäng àûúng coá
veã ngêìn ngûâ, chao àaão. Nhòn kyä laåi, töi thêëy chiïëc taâu cuäng tröi vïì
phña nam. Ngoaãnh laåi àùçng sau, tröëng ngûåc töi àaánh thònh thõch.
Chñnh sau töi laâ àöëng lûãa cuãa boån giùåc trïn búâ. Doâng nûúác chaãy
theo hònh thûúác thúå, keáo con taâu lêîn chiïëc thuyïìn con cuãa töi lïình
bïình aâo aåt ài ra biïín caã. Thöët nhiïn, chiïëc taâu trûúác mùåt töi chao
nghiïng hùèn ài röìi quêåt sang hûúáng khaác. Luác êëy töi múái nghe
thêëy tiïëng kïu êìm ô trïn taâu. Nghe thêëy tiïëng giaây nïån thònh thõch
trïn chiïëc thang àùçng laái, töi àoaán hai thùçng giùåc àaä thöi àaánh
nhau vò chuáng àaä nhêån thêëy sûå nguy hiïím. Töi nùçm raåp xuöëng
loâng thuyïìn, phoá thaác têëm thên cho sûå ruãi may. Töi chùæc rùçng chó
ài xa möåt chuát nûäa, nhûäng lûúån soáng caã baåc àêìu seä nuöët trûãng lêëy
chiïëc thuyïìn con vaâ chön vuâi töi xuöëng àaáy biïín. Nghô àïën chïët, töi
khöng súå lùæm, nhûng sao trong ngûúâi töi cûá xao xuyïën. Töi nùçm
nhû vêåy lêu lùæm, mùåc thuyïìn lïnh àïnh trïn ngoån soáng. Sûúng muâ
vaâ nûúác biïín laâm aáo quêìn töi ûúát àêìm. Nhûng luác êëy töi chó nghô
àïën chïët; töi chó àúåi möåt àúåt soáng sùæp àïën àûa töi vïì gùåp cha töi.
Dêìn dêìn töi mïåt laã ngûúâi. Sûå lo súå laâm têm höìn töi mï mêín. Vïì
sau töi nguã thiïëp ài luác naâo khöng biïët. Töi mú tûúãng àïën quï nhaâ,
àïën nhûäng ngûúâi thên, àïën caái quaán cúm heão laánh trïn cûãa biïín.
Töi thêëy baác sô Ly, öng Chi àûúng nhòn töi vui veã. Töi thêëy tiïìn baåc
àïí àêìy nhaâ vaâ tûâng àoaân ngûúâi ngheâo khöí àang keáo àïën. Hoå àöng,
àöng vö kïí. Àêìu hoå nhêëp nhö, trêåp truâng, cuöìn cuöån nhû soáng.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                68
               CHÛÚNG 20

       CHIÏËC THUYÏÌN ÀÖÅC MÖÅC LÏNH ÀÏNH   Khi töi tónh dêåy thò trúâi àaä saáng baåch. Töi thêëy mònh àûúng
tröi lïnh àïnh úã phña nam hoân àaão. Mùåt trúâi àaä moåc nhûng coân
khuêët sau goâ Voång Viïîn; goâ úã saát biïín vaâ döëc goâ dûång àûáng. Ngoån
nuái Cöåt Caái àùçng muäi bïën taâu úã ngay gêìn töi. Búâ biïín chöî êëy cao
àïën mûúâi lùm, mûúâi saáu meát, lúãm chúãm nhûäng taãng àaá lúán.
    Töi chó coân caách búâ möåt phêìn tû dùåm. Múái àêìu töi àõnh buång
cheâo thuyïìn àöí böå lïn àêëy. Nhûng chùèng mêëy chöëc töi phaãi gaåt boã
caái yá àõnh naây ài. ÚÃ chöî êëy, ven biïín nhêëp nhö nhûäng mö àaá nhoån
hoùæt. Tûâng àúåt soáng lúán àöí vaâo êìm êìm, boåt tung trùæng xoáa. Nïëu töi
maåo hiïím cho thuyïìn cêåp vaâo, têët khöng traánh khoãi bõ tan xaác. Maâ
duâ coá vaâo àûúåc búâ thò cuäng chùèng thïí leo lïn àûúåc caái sûúân nuái àaá
döëc àûáng êëy. Laåi thïm haâng chuåc con quaái vêåt löím nhöím boâ haâng
àaân trïn nhûäng taãng àaá thêëp, mònh truåi nhúáp nhaáp, to tûúáng dõ
thûúâng, vûâa boâ vûâa suãa vang caã höëc àaá. Vïì sau naây töi múái biïët
nhûäng con vêåt êëy laâ giöëng "sû tûã biïín" rêët hiïìn laânh, chùèng cùæn möí
gò ai caã. Nhûng cûá tröng caái hònh thuâ cöí quaái gúám ghiïëc êëy cuäng àuã
laâm cho ngûúâi ta phaãi thêët àaãm. Vò thïë töi nghô thaâ lïnh àïnh chïët
àoái trïn mùåt biïín coân hún phaãi bûúác chên vaâo àêëy. Nhûng may
mùæn laâm sao! Töi tröng thêëy úã phña bùæc caái doi àêët coá möåt baäi àêët
röång. Nûúác thuãy triïìu ruát xuöëng àïí löå möåt daãi caát vaâng. Quaá vïì
phña bùæc möåt tñ, laåi coá möåt doi àêët khaác, thöng moåc um tuâm nhö ra
têån mùåt nûúác. Thïë laâ töi cöë sûác men theo doâng nûúác àaáp vaâo chöî
doi caát naây. Mùåt biïín ïm aã gúån soáng. Gioá nam thöíi nheå xuöi theo
doâng nûúác. Nhúâ soáng ïm biïín lùång, chiïëc thuyïìn con cuãa töi lùång leä
xuöi doâng. Töi nùçm trong loâng thuyïìn, liïëc mùæt nhòn ra ngoaâi.
Thónh thoaãng laåi thêëy möåt ngoån soáng biïëc nhö lïn quaá àêìu. Nhûng
chiïëc thuyïìn chó döìi lïn möåt tñ nhû coá loâ xo, röìi laåi ïm aã lûúát qua,
nheå nhû caánh chim. Möåt luác sau, töi àaánh baåo nhöím dêåy, cöë cheâo.
Nhûng chó húi nhñch mònh laâ chiïëc thuyïìn troâng traânh, muöën lêåt
uáp. Noá chuái muäi xuöëng dûúái chên soáng, laâm töi àïën choaáng vaáng caã
ngûúâi. Boåt soáng àaánh tung caã vaâo ngûúâi, laâm töi vûâa bõ ûúát vûâa

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               69

khiïëp àaãm. Töi vöåi nùçm xuöëng nhû cuä. Thuyïìn laåi ài ïm, döìi töi tûâ
ngoån soáng naây qua ngoån soáng khaác. Nhû thïë àuã biïët khöng thïí bùæt
noá laâm theo yá mònh. Nhûng nïëu khöng búi àûúåc thò biïët bao giúâ
múái cêåp búâ àûúåc? Luác naây tuy töi rêët lo súå nhûng vêîn bònh tônh,
khöng hïì röëi trñ. Trûúác hïët töi lêëy chiïëc muä thuãy thuã àöåi trïn àêìu
ra. Töi taát caån nûúác trong thuyïìn. Röìi töi laåi liïëc mùæt ra ngoaâi xem
xeát taåi sao chiïëc thuyïìn laåi coá thïí lûúát soáng möåt caách bònh yïn nhû
vêåy...
   Töi nhêån thêëy rùçng möîi ngoån soáng khi àûáng trïn búâ hay trïn
taâu nhòn xuöëng thò tröng chùèng khaác gò möåt khöëi nûúác trún tuöåt.
Àïën khi nùçm dûúái chiïëc thuyïìn con naây nhòn lïn thò noá laåi giöëng
nhû möåt rùång nuái lúãm chúãm. Chiïëc thuyïìn àöåc möåc cuãa töi cûá tûå yá
ngaã nghiïng röìi laåi laách vaâo nhûäng chöî truäng thêëp, traánh nhûäng
chöî ngoån cao vaâ cûá thïë len loãi tòm àûúâng vûúåt qua caác laân soáng lúán.
Töi tûå nhuã:
    “Àûúåc lùæm! Cûá nùçm yïn cho khoãi troâng traânh, röìi thónh
thoaãng, lúåi duång chöî soáng ïm, thoâ tay qua meáp thuyïìn, cheâo vaâi ba
caái àïí mau àïën bïën". Nghô xong töi laâm ngay. Thêåt laâ vûâa nhoåc
vûâa söët ruöåt! Tuy vêåy nhúâ thïë töi tiïën rêët mau àïën doi àêët. Nhûng
chùèng bao lêu thuyïìn àaä tröi qua doi, ài vïì phña àöng caách búâ àïën
vaâi trùm meát. Coá luác thuyïìn tröi gêìn búâ. Töi àaä tröng thêëy àûúåc
nhûäng ngoån cêy xanh lung lay trûúác gioá vaâ töi cêìm chùæc thïë naâo
cuäng giaåt àûúåc vaâo búâ úã doi àêët thûá hai. Nhûng cún khaát àïën bêët
ngúâ nhû caâo nhû xeá! Phêìn nùæng úã trïn giöåi xuöëng, phêìn nùæng dûúái
mùåt biïín hùæt lïn, laåi thïm aáo quêìn thêëm ûúát röìi laåi raáo, möi khö
mùån chaát caã muöëi biïín. Têët caã caác thûá êëy laâm töi thêëy khaát boãng
trong cöí hoång vaâ choaáng vaáng caã àêìu oác. Nhòn thêëy caác ngoån cêy
trïn búâ, loâng töi caâng nön noáng. Nhûng doâng nûúác biïín cûá keáo töi
ra xa maäi vaâ giúâ àêy, trûúác mùåt töi laâ biïín caã mïnh möng. Nhûng
möåt caãnh tûúång múái vûâa hiïån ra, laâm töi vöåi vaâng coá ngay chuã
àõnh. Ngay trûúác mùåt töi, caách non nûãa dùåm, con taâu àûáng luâ luâ,
buöìm giong tûá phña. Töi nghô phen naây chùæc seä bõ boån giùåc toám
mêët. Nhûng vò cún khaát àûúng chaáy cöí hoång, nïn töi cuäng khöng
biïët luác êëy nïn vui mûâng hay nïn lo ngaåi? Coân àûúng suy nghô
miïn man, thò möåt hiïån tûúång bêët ngúâ laâm töi kinh ngaåc, tröë mùæt
ra nhòn... Con taâu àang giong têët caã buöìm lúán buöìm nhoã. Têëm vaãi
trùæng lêëp laánh saáng ngúâi dûúái aánh nùæng. Taâu àang ài vïì phña têy
bùæc. Töi àoaán coá leä giùåc giong taâu chaåy voâng quanh àaão àïí vïì àöî laåi
chöî cuä. Nhûng möåt luác sau, taâu quay dêìn dêìn vïì phña têy: töi chùæc

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 70

boån giùåc àaä tröng thêëy töi nïn chuáng àõnh àuöíi theo. Röìi vïì sau,
töi thêëy taâu ài vaâo giûäa doâng nûúác, röìi laåi hònh nhû lûäng lúâ khöng
biïët ài ngaã naâo, caánh buöìm ngaã nghiïng ruã xuöëng. Töi tûå baão:
    “Roä àöì ùn haåi! Chùæc boån chuáng bêy giúâ àang say nhû chïët. Ta
coá thïí lúåi duång cú höåi töët àïí doâ xeát tònh hònh". Trong khi êëy, chiïëc
taâu cûá tûå yá tröi, möåt mònh, khi tröi theo luöìng gioá naây, luác laåi tröi
theo luöìng gioá khaác. Sau cuâng, töi àoaán laâ con taâu khöng ai cêìm
laái. Nhûng nïëu vêåy thò ngûúâi trïn taâu àêu caã? Coá leä boån chuáng
àûúng say nhû chïët, hoùåc giaã chuáng noá boã taâu, keáo ài núi khaác
chùng? Töi nghô nïëu leo lïn àûúåc taâu, töi coá thïí laái taâu vïì cho öng
thuyïìn trûúãng. Luác naây doâng nûúác àûa con taâu vaâ chiïëc thuyïìn
cuãa töi cuâng vïì phña nam, theo möåt töëc àöå ngang nhau. Nhûng con
taâu ài luác thïë naây, luác thïë khaác, thónh thoaãng laåi dûâng laåi nïn töi
chùæc noá khöng ài nhanh bùçng chiïëc thuyïìn con cuãa töi. Nïëu töi coá
thïí ngöìi lïn, cheâo thïm möåt tñ laâ coá thïí àuöíi kõp con taâu. Caái yá
àõnh coá tñnh chêët maåo hiïím êëy laâm töi thñch thuá. Nghô àïën thuâng
nûúác ngoåt àïí úã sau laái con taâu, töi laåi caâng phêën chêën böåi phêìn. Töi
nhoãm dêåy, liïìn bõ ngay möåt laân nûúác taåt bùæn vaâo ngûúâi. Nhûng lêìn
naây cêín thêån vaâ khön kheáo hún, töi àaä cheâo àûúåc. Coá luác, nûúác hùæt
vaâo thuyïìn nhiïìu quaá, töi phaãi dûâng tay cheâo àïí taát nûúác ra.
Nhûäng luác êëy traái tim töi böíi höíi böìi höìi nhû con chim non. Nhûng
dêìn dêìn, coá kinh nghiïåm, töi laái àûúåc chiïëc thuyïìn con theo yá
mònh. Nhûng àöi luác, con soáng lúán laåi xö vaâo muäi thuyïìn, nûúác bùæn
tung toáe vaâo mùæt muäi.
    Cuöëi cuâng, thuyïìn töi àuöíi theo kõp con taâu. Luác êëy töi àaä
tröng thêëy roä àûúåc caái aánh àöìng trïn baánh laái khöng ngûúâi àiïìu
khiïín, boáng loaáng dûúái aánh mùåt trúâi. Trïn boong taâu vùæng ngùæt
khöng thêëy möåt boáng ngûúâi. Töi cêìm chùæc rùçng chuáng àaä boã taâu àïí
chuöìn ài núi khaác. Nïëu khöng thò chuáng cuäng say meâm, nùçm chïët
gñ úã dûúái hêìm taâu. Nhû vêåy töi coá thïí nhöët chuáng laåi vaâ seä laâm chuã
chiïëc taâu. Nhûng möîi bêån con taâu dûâng laåi thò thêåt laâ tai haåi. Vò
möîi lêìn nhû vêåy, têët caã caác caánh buöìm àïìu boåc gioá, röìi keáo taâu tröi
phùng phùng. Nhûng lêìn naây trúâi cuäng laåi chiïìu ngûúâi. Gioá böîng
ngúát trong vaâi giêy. Taâu tûâ tûâ quay theo doâng nûúác, àûa àùçng laái
vïì phña töi. Töi thêëy cûãa söí vêîn coân múã toang, trïn taâu ngoån àeân
vêîn coân thùæp àoã giûäa ban ngaây. Caánh buöìm to luãng lùèng nhû laá cúâ
ruã. Luác êëy taâu àûáng im, mùåc dêìu doâng nûúác vêîn chaãy. Con taâu chó
coân caách töi àöå möåt trùm saãi thò gioá laåi bùæt àêìu thöíi. Caác laá buöìm
bïn traái cùng phöìng lïn, con taâu löìng lïn, saâ hùèn xuöëng möåt bïn,

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              71

röìi quay laâ laâ trïn ngoån soáng nhû caánh chim eán. Thoaåt tiïn tröng
thêëy thïë, töi àaä thêët voång, nhûng sau àêëy töi tûúi tónh hùèn lïn: con
taâu trûúác mùåt töi àang quay hùèn laåi, röìi quay möåt voâng, röìi laåi
quay luâi möåt voâng nûäa. Cûá thïë, con taâu nhñch gêìn laåi phña töi... Töi
àaä coá thïí tröng roä soáng àaánh suãi boåt trùæng xoáa úã muäi taâu. Àûa mùæt
nhòn lïn, töi böîng thêëy thên taâu to lúán mïnh möng. Trong giêy
phuát ngùæn nguãi naây, töi chúåt hiïíu roä têët caã tònh thïë nguy nan: tñnh
mïånh töi nhû trûáng treo àêìu àùèng. Söë laâ con taâu vûâa nhaâo xuöëng
theo möåt lûúån soáng thò chiïëc thuyïìn con cuãa töi úã àêìu möåt ngoån
khaác cuäng àûúng vuân vuåt lao laåi. Trong nhaáy mùæt töi àaä liïëc thêëy
caái xaâ buöåc buöìm nùçm ngang àùçng muäi taâu úã ngay trïn àêìu töi.
Töi vuåt àûáng ngay dêåy, chên dêån maånh vaâo thuyïìn, ruán mònh
nhaãy lïn. Tay töi vûâa vùån baám vaâo caái xaâ ngang buöåc caánh buöìm
tam giaác, coân chên thò lú lûãng giûäa miïëng vaán vaâ caái truå. Trong luác
àang höín ha höín hïín treo luãng lùèng trïn caánh buöìm thò töi nghe úã
dûúái coá tiïëng va àaánh sêìm, töi biïët laâ chiïëc thuyïìn con cuãa töi àaä
àêm vaâo con taâu vaâ tan ra tûâng maãnh. Thïë laâ töi àaânh phaãi úã laåi
trïn taâu, khöng coân con àûúâng naâo thaáo lui àûúåc nûäa.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               72
               CHÛÚNG 21

       TÖI HAÅ LAÁ CÚÂ ÀEN CUÃA GIÙÅC XUÖËNG    Töi vûâa baám àûúåc vaâo caái àoân buöìm àùçng muäi thò caánh buöìm
vuåt quay theo luöìng gioá khaác, àêåp àuâng àuâng nhû tiïëng àaån nöí.
Con taâu bõ rung chuyïín àïën têån àaáy. Möåt laát sau, caánh buöìm quêåt
lïn möåt lêìn cuöëi cuâng röìi buöng ruã xuöëng. Caánh buöìm quay ngang
laâm töi xuyát rúi xuöëng biïín. Töi vöåi vaâng boâ men theo caái àoân
ngang, röìi buöng mònh àïí rúi xuöëng boong taâu. Töi úã trïn saân taâu
àùçng muäi, àûáng àêìu hûúáng gioá. Caánh buöìm to trûúác mùåt vêîn cùng
thùèng che lêëp, khöng cho töi tröng thêëy möåt phêìn boong sau. Àùçng
muäi chùèng thêëy boáng möåt ngûúâi naâo. Saân taâu khöng ai coå rûãa tûâ
khi boån chuáng nöíi loaån. Trïn saân göî thêëy àêìy vïët chên; möåt caái
chai khöng àaä gaäy cöí, lùn löng löëc tûâ goác naây àïën goác noå. Thöët
nhiïn taâu ài thùèng vaâo luöìng gioá maånh. Sau lûng töi, nhûäng caánh
buöìm àùçng muäi chuyïín àöång êìm êìm, tay laái kïu rùng rùæc, con taâu
chöìm lïn dûä döåi. Cuâng luác êëy, caánh buöìm lúán trïn cöåt caái quay vïì
sau, roâng roåc kïu rñt lïn, àïí löå roä caã khoaãng boong sau laái. Hai tïn
canh taâu àïìu úã àêëy caã. Tïn giùåc àöåi muä àoã nùçm ngûãa, cûáng àúâ nhû
khuác göî, hai tay dang thùèng thaânh hònh thêåp aác, möìm haá höëc,
tröng thêëy caã rùng. Coân laäo Han thò ngöìi tûåa vaâo bao lún, àêìu ruä
xuöëng ngûåc, tay chöëng xuöëng saân taâu, mùåt muäi bú phúâ taái nhúåt.
Möîi lûúåt taâu nghiïng ngaã, tïn giùåc muä àoã bõ xö tûâ goác naây àïën goác
kia; nhûng coá möåt àiïìu khuãng khiïëp, laâ duâ cho taâu coá xö maånh àïën
àêu, hùæn vêîn nùçm saãi tay nhû cuä, hai haâm rùng vêîn nhe ra. Töi
thêëy trïn saân taâu chung quanh boån chuáng nhûäng vïåt maáu thêîm.
Töi biïët ngay chuáng àaä thõt lêîn nhau giûäa cún say àiïn loaån. Töi
àûúng múã to mùæt ngaåc nhiïn nhòn caãnh tûúång êëy thò trúâi böîng im
gioá, con taâu laåi àûáng yïn möåt chöî. Laäo Han vûâa rïn vûâa cöë quay
ngûúâi laåi nhûng khöng gûúång nöíi, laäo laåi guåc xuöëng. Nhûäng tiïëng
rïìn rô cuãa hùæn, caái möìm haá höëc, quai haâm trïî xuöëng, toã ra hùæn àau
àúán àïën cuâng àöå vaâ àaä kiïåt sûác. Trong möåt phuát, töi böîng àöång
loâng thûúng. Nhûng nhúá ngay laåi nhûäng lúâi laäo thöët ra maâ töi àaä
nghe àûúåc khi nêëp trong thuâng lï, töi chùèng coân thûúng xoát möåt tñ

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               73

naâo nûäa. Töi bûúác xuöëng àùçng laái, àïën ngay trûúác mùåt laäo, goåi
gioång chïë giïîu:
    - Öng Han! Dêåy ài! Hùæn lúâ àúâ nhòn töi, nhûng vò mïåt quaá nïn
cuäng khöng thöí löå àûúåc veã ngaåc nhiïn. Hùæn chó rïìn rô àûúåc möåt
tiïëng:
    “Rûúåu!". Töi nhòn hùæn vaâ biïët hùæn khöng coân sûác lûåc àïí cûã
àöång nûäa. Töi khöng muöën àïí mêët thò giúâ trong luác naây, nïn raão
bûúác ra sau caái cöåt caái, traánh caánh buöìm àûúng phú phêët trïn mùåt
boong taâu. Töi lêìn xuöëng cêìu thang vaâ bûúác vaâo buöìng taâu. Caã möåt
caãnh tûúång hïët sûác höîn àöån baây ra trûúác mùæt. Nhûäng tuã khoáa àïìu
bõ chuáng naåy tung àïí tòm têëm baãn àöì giêëu cuãa. Saân taâu giêy àêìy
vïët buân. Chùæc hùèn boån giùåc àaä ài suåc trong caác vuäng lêìy chung
quanh khu traåi trïn búâ cuãa chuáng, röìi xuöëng tuå têåp úã àêy àïí uöëng
rûúåu vaâ baân baåc. Töi ài vaâo trong buöìng chûáa rûúåu, thêëy àaä mêët
nhiïìu thuâng. Chuáng àaä phaá ra gêìn hïët. Chai khöng boã ngöín ngang
chêët àöëng. Chùæc hùèn tûâ luác nöíi loaån àïën giúâ, khöng möåt àûáa naâo
trong boån chuáng thoaát àûúåc con bïånh ma men. Luåc maäi, töi múái
tòm àûúåc cho laäo Han möåt chai rûúåu àaä uöëng dúã; coân vïì phêìn töi,
töi tòm àûúåc baánh quy, ñt mûát, möåt chuâm nho lúán vaâ möåt mêíu phoá
maát. Töi laåi treâo lïn boong, mang theo caác thûác êëy lïn vaâ àùåt vaâo
àùçng sau laái, caách xa chöî laäo Han ngöìi. Xong töi àïën thuâng nûúác
ngoåt, vuåc àêìu vaâo uöëng tûâng nguåm ngon laânh. Khi uöëng àuã röìi, töi
múái ài laåi àûa rûúåu cho laäo Han. Laäo nöëc möåt húi daâi, àùåt chai
xuöëng röìi noái:
   - ÖËi chaâ! Phaãi coá rûúåu múái àûúåc! Töi ngöìi vaâo möåt chöî, bùæt
àêìu ùn.
   Töi hoãi laäo:
   - Bõ thûúng coá nùång lùæm khöng?
   Laäo laâu baâu trong cöí hoång:
  - Nïëu coá caái anh baác sô êëy... ÚÃ àêy thò töi àaä khoãi hùèn röìi.
Nhûng... thêåt khöng may! Coân tïn kia...
   Laäo vûâa noái vûâa chó tïn muä àoã:
   - Noá àaä chïët hùèn... aâ, coân cêåu... cêåu úã àêu maâ àïën àûúåc àêy?
   Töi àaáp:
   - Töi àïën àêy àïí chiïëm lêëy chiïëc taâu naây. Öng Han, öng phaãi
coi töi nhû thuyïìn trûúãng cho àïën khi coá lïånh múái.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                74

    Hùæn nhòn töi coá veã cay àöåc nhûng vêîn im nhû hïën. Mùåt hùæn
àaä coá sùæc höìng tuy hùæn coân yïëu sûác lùæm. Möîi luác taâu nghiïng, hùæn
laåi ngaä giuái giuåi. Töi laåi baão:
   - Naây öng Han, töi khöng muöën thêëy laá cúâ kia úã trïn taâu. Töi
xin pheáp haå noá xuöëng. Thaâ khöng coá gò hïët vêîn coân hún!
    Töi traánh caái cöåt ngang luãng lùèng úã cöåt buöìm caái, röìi chaåy ra
chöî treo cúâ, haå phùng cúâ xuöëng, quùèng luön xuöëng biïín. Töi kïu to
lïn, tay phêët muä:
   - Thöi thïë laâ hïët àúâi thùçng thuyïìn trûúãng Xin-ve!
   Laäo Han vêîn quùæc mùæt, chùm chuá nhòn töi, neát mùåt lêìm lò.
Luác sau, laäo lïn tiïëng:
   - Öng thuyïìn trûúãng Dim! Töi chùæc bêy giúâ öng cuäng muöën
vaâo búâ. Vêåy ta thûã noái chuyïån vúái nhau xem!
   - Àûúåc lùæm! Naâo öng cûá thûã noái ài!
   Noái xong, töi laåi tiïëp tuåc ùn rêët ngon miïång. Laäo chó caái xaác
tïn giùåc röìi noái:
   - Tïn kia... hùæn keáo buöìm vúái töi... àõnh cho taâu quay vïì chöî
cuä. Thïë maâ bêy giúâ... hùæn àaä chïët thùèng cùèng! Vêåy bêy giúâ... ai laái
taâu vïì bïën àûúåc? Coân... Öng, töi àaä roä. Nïëu töi khöng chó veä, thò
öng khöng thïí laâm àûúåc! Vêåy öng haäy nghe lúâi töi... Öng cho töi ùn
uöëng vaâ cho töi möåt maãnh vaãi cuä, hay chiïëc khùn muâi soa, àïí töi
bùng boá vïët thûúng. Töi seä baão cho öng caách laái... Töi nghô, noái vúái
nhau nhû vêåy... laâ thûåc tònh.
   Töi noái:
    - Töi muöën noái roä vúái öng àiïìu naây... Töi khöng muöën quay vïì
chöî taâu àöî trûúác àêy. Töi muöën cho taâu vaâo àöî úã bïën taâu phña bùæc,
öng nghe roä chûa?
   Laäo kïu to:
     - Caái êëy àaä hùèn... Töi khöng àïën nöîi ngöëc àêu! Töi àaánh lûâa
möåt tñ teåo... nhûng öng àaä khön hún töi! Bêy giúâ... coá phaãi öng
muöën taâu vaâo bïën bùæc khöng? Àûúåc, töi xin nghe theo öng... Töi seä
giuáp öng àûa taâu àïën àêëy... àïí röìi töi bõ treo cöí... Nhûng öng cûá tin
úã lúâi töi hûáa.
    Töi laåi àiïìu àònh vúái laäo lêìn nûäa. Ba phuát sau, con taâu theo
gioá àaä lûúát men theo àaão. Chuáng töi coá hy voång vûúåt qua doi àêët úã

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               75

phña bùæc trûúác luác àûáng trûa vaâ seä túái bïën phña bùæc khi nûúác coân
roâng. Nhû vêåy, coá thïí yïn têm cêåp bïën, khöng súå nguy hiïím. Töi
buöåc tay laái laåi röìi xuöëng phoâng taâu múã lêëy chiïëc khùn luåa cuãa meå
töi cho. Töi giuáp laäo Han buöåc laåi vïët dao trïn àuâi àûúng haá höëc
miïång. Khi àaä ùn ñt baánh vaâ túåp vaâi húáp rûúåu laäo àaä khaác hùèn, laäo
trúã laåi tónh taáo, ngöìi thùèng lïn vaâ ùn noái àaä doäng daåc hún. Gioá thöíi
hiu hiu. Chuáng töi thuêån buöìm xuöi gioá. Con taâu lûúát phùng
phùng trïn soáng. Chùèng mêëy chöëc, taâu àaä ài qua chöî búâ biïín cao,
àïën chöî doi àêët coá thöng moåc um tuâm. Röìi thoaáng möåt caái, taâu laåi
lûúát qua goác àöìi lúãm chúãm àaá úã khu àaão phña bùæc. Töi àûúåc chó huy
chiïëc taâu, laåi àûúåc ngùæm caãnh trúâi quang mêy taånh. Bao nhiïu
àiïìu êëy laâm töi àïën sûúáng mï. Bêy giúâ töi laåi coá àuã thûác ùn thûác
uöëng, khöng phaãi lo àoái khaát. Luác boã lö-cöët ra ài töi vêîn rêët ên
hêån, bêy giúâ àaä àoaåt laåi àûúåc chiïëc taâu, töi tûå thêëy thêåt yïn têm.
Coá leä töi seä àûúåc maän nguyïån say sûa àïën töåt cuâng, nïëu khöng coá
cùåp mùæt cuãa laäo Han cûá nhòn vaâo töi choâng choåc. Laäo nhòn töi möåt
caách chïë giïîu, thónh thoaãng laäo trïì möi ra cûúâi. Caái cûúâi cuãa laäo
cuäng quaái gúã. Noá löå veã vûâa nhoåc mïåt, àau àúán, nhûng cuäng vûâa
giaão quyïåt, gian huâng. Cùåp mùæt laäo cûá hau haáu rònh töi trong tûâng
cûã àöång.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                76
               CHÛÚNG 22

                LAÄO HAN   Thuêån gioá nïn taâu chuáng töi ài nhanh vïì phña bùæc. Chuáng töi
coá thïí cho taâu thùèng àïën bïën taâu phña bùæc, nhûng vò khöng nghô
àûúåc caách laâm thïë naâo boã neo vaâ cho taâu àöî trûúác luác nûúác roâng,
nïn chuáng töi phaãi dûâng laåi àúåi. Laäo Han baây cho töi caách laâm cho
taâu àûáng laåi. Töi laâm maäi múái àûúåc. Xong, töi vúái laäo ngöìi àöëi mùåt
nhau ùn baánh, khöng ai noái vúái ai möåt lúâi. Sau cuâng laäo noái, trïn
möi vêîn giûä caái löëi cûúâi àaáng ngúâ êëy:
   - Thûa thuyïìn trûúãng, töi muöën öng vûát giuâm caái xaác cuãa tïn
kia xuöëng biïín. Àïí thïë, tröng noá khöng tiïån!
   Töi baão:
    - Sûác töi khöng laâm àûúåc viïåc êëy. Cûá àïí hùæn nùçm àêëy cuäng
àûúåc, chùèng can hïå gò.
   Laäo Han vûâa nhaáy mùæt vûâa noái:
    - Chiïëc taâu naây laâ möåt tai hoåa. Cêåu Dim naây! Tûâ luác töi vúái
cêåu bûúác xuöëng chiïëc taâu naây úã bïën Brñt-tön, kïí ra àaä coá bao ngûúâi
toi maång! Töi chûa bao giúâ thêëy caãnh bi àaát nhû thïë. Coân caái tïn
kia, noá chïët thùèng cùèng röìi! Töi thò khöng àûúåc hoåc haânh thöng
thaái nhû cêåu. Vêåy cêåu cho biïët möåt ngûúâi àaä chïët laâ chïët hùèn, hay
noá coân söëng laåi úã möåt núi khaác?
   Töi àaáp bêng quú:
   - Biïët àêu àêëy! Biïët àêu caái höìn cuãa tïn kia noá chùèng àûúng
nhòn öng àêëy!
   Laäo noái:
    - Chao öi! Nïëu vêåy thò giïët ngûúâi chó thïm nhoåc xaác, vò höìn
noá vêîn söëng maâ! Nhûng töi cho caái höìn cuäng khöng àaáng súå... Tuy
vêåy, cêåu noái rêët phaãi. Bêy giúâ töi nhúâ cêåu giuáp cho möåt viïåc. Töi
nhúâ cêåu xuöëng dûúái phoâng, lêëy cho töi möåt thûá... möåt thûá... Chaâ!
Roä bûåc mònh! Àõnh nhúâ möåt viïåc laåi nhúá ra möåt viïåc khaác. Cêåu laâm

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              77

ún lêëy cho töi ñt rûúåu vang, chûá caái thûá rûúåu maånh naây àaä laâm töi
vaáng oác lïn röìi! Laäo noái êëp uáng, khöng àûúåc tûå nhiïn lùæm. Laäo baão
laäo thñch rûúåu vang hún rûúåu maånh, laåi caâng khöng thïí tin àûúåc.
Chùèng qua laäo chó kiïëm cúá thöi! Roä raâng laäo muöën cho töi ài núi
khaác, àûâng úã trïn boong taâu. Nhûng àïí laâm gò? Töi cöë àoaán nhûng
vêîn chûa hiïíu àûúåc... Cùåp mùæt laäo cûá traánh mùæt töi. Luác naâo laäo
cuäng nhòn quanh nhòn quêín, hïët chöî noå àïën chöî kia. Khi thò laäo
nhòn lïn trúâi, luác laäo laåi nhòn xuöëng xaác tïn àöìng boån. Luác naâo laäo
cuäng cöë gûúång cûúâi nhû muöën che giêëu möåt àiïìu gò böëi röëi trong
loâng. Duâ cho laâ möåt àûáa treã con khúâ khaåo àïën àêu, töi cuäng biïët
àûúåc laäo àûúng tñnh toaán ngêìm, tòm mûu kïë àïí haåi töi. Tuy vêåy,
töi vêîn cûá taãng lúâ nhû khöng biïët. Vò töi úã vaâo caái thïë maånh cuãa töi
luác bêëy giúâ. Vaã laåi, vúái möåt keã ngúâ nghïåch nhû laäo, töi coá thïí che
giêëu dïî daâng khöng cho laäo biïët laâ töi ngúâ vûåc. Vúái thaái àöå thaãn
nhiïn, töi hoãi laäo ta:
   - Rûúåu vang aâ? Cuäng töët àêëy. Rûúåu trùæng hay rûúåu àoã? Thñch
thûá naâo?
   Laäo àaáp:
   - Thûá naâo cuäng àûúåc! Àoã hay trùæng, vúái töi cuäng chó laâ möåt.
Miïîn sao cûá cho thûá ngon vaâ nhiïìu vaâo...
   Töi noái:
   - Thöi àûúåc, töi seä mang lïn cho öng möåt chai. Nhûng phaãi
lêu lêu tñ àêëy. Töi coân phaãi tòm.
    Noái xong töi bûúác xuöëng cêìu thang, nïån maånh goát giaây thêåt
êìm ô, röìi töi cúãi giaây, cûá chên khöng chaåy vaâo àûúâng hêìm, treâo lïn
cêìu thang àùçng muäi, röìi thoâ àêìu lïn chöî laái. Töi biïët laäo ta khöng
ngúâ töi rònh laäo úã chöî àoá, nhûng töi cuäng hïët sûác thêån troång. Vaâ roä
raâng nhûäng àiïìu ngúâ vûåc cuãa töi luác naäy àöëi vúái laäo thêåt quaã laâ
àuáng...
    Töi thêëy laäo gùæng gûúång boâ bï, cöë cùæn rùng nhõn àau. Cûá möîi
möåt cûã àöång laâ mùåt laäo nhùn nhû bõ. Nhûng laäo vêîn cûá cöë boâ
nhanh qua boong taâu. Chûa àêìy möåt phuát laäo àaä boâ àïën gêìn
nhûäng löî thöng nûúác trïn saân. Laäo thoâ tay vaâo möåt cuöån dêy, moác
ra möåt con dao nhoån, maáu dñnh bï bïët têån chuöi. Laäo ngùæm con
dao möåt luác, nghiïën rùng mñm lúåi, gaåi muäi dao vaâo tay xem coá coân
sùæc nhoån khöng, röìi vöåi vaâng thuã vaâo trong aáo; xong laäo vöåi boâ vïì
ngöìi chöî cuä. Nhû vêåy laâ laäo Han àaä coá thïí boâ ài núi naây núi noå; bêy


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 78

giúâ laäo laåi coá khñ giúái trong tay. Laäo phaãi boã cöng lûâa töi ài khoãi àïí
laäo laâm viïåc naây. Khöng noái thò cuäng biïët laäo êm mûu àõnh khûã
töi. Nhûng giïët töi xong thò laäo seä laâm nhûäng gò? Laäo coá yá àõnh cöë
boâ lï tûâ bïën phña bùæc qua caã vuäng lêìy àïí vïì chöî traåi cuãa boån chuáng
khöng? Hay laâ laäo seä bùæn àaåi baác àïí baáo tin cho àöìng boån àïën cûáu?
Duâ coá àoaán gioãi àïën àêu cuäng àaânh chõu. Tuy vêåy, töi coá thïí coân
tin cêåy úã laäo àûúåc möåt àiïím, vò àiïím naây coá lúåi chung cho caã hai
ngûúâi: êëy laâ phaãi beã laái cho taâu chaåy. Laäo vaâ töi àïìu muöën cho taâu
àöî vaâo möåt núi kñn gioá vaâ chùæc chùæn, àïí röìi khi cêìn, coá thïí àûa taâu
ra cho chaåy maâ khöng phaãi khoá khùn nguy hiïím. Tûâ àêy cho àïën
luác êëy, tñnh maång töi coân coá thïí an toaân àûúåc. Töi vûâa ài vûâa suy
nghô. Töi chaåy vïì phoâng, ài giaây vaâo, súâ vaâo chöî àïí rûúåu, vúá àaåi lêëy
möåt chai rûúåu vang. Xong àêu àêëy töi xaách rûúåu lïn boong. Töi
thêëy laäo Han vêîn ngöìi guåc àêìu nhû cuä, mùæt nhùæm nghiïìn, laâm nhû
laäo yïëu quaá, khöng àuã sûác chõu nöíi aánh saáng mùåt trúâi. Laäo múã
choaâng mùæt ra nhòn röìi ruát cuöån thuöëc laá trong tuái ra, nhúâ töi cùæt
cho laäo möåt mêíu. Laäo baão:
   - Nhúâ cêåu laâm ún cùæt höå cho töi möåt mêíu thuöëc, töi khöng coá
dao. Maâ duâ cho coá dao, töi cuäng khöng coân àuã sûác maâ cùæt... Chaâ!
Cêåu Dim úi! Khöng kheáo töi seä khöng thêëy laåi àûúåc mùåt biïín àêy!
Cêåu cùæt höå cho töi mêíu thuöëc. Khöng daám phiïìn cêåu nhiïìu àêu.
Chó möåt lêìn naây nûäa thöi. Röìi töi seä vïì vúái öng baâ öng vaãi töi. Töi
àaä thêëy mònh sùæp gêìn àêët xa trúâi röìi, khöng sai àêu!
   Töi baão laäo:
   - Àûúåc! Àïí àêëy töi cùæt cho. Nhûng nïëu töi maâ nhû öng, nïëu
àaä thêëy mònh khoá söëng, thò töi seä ùn nùn saám höëi.
   Laäo hoãi:
   - Taåi sao thïë? Cêåu haäy baão töi xem taåi sao àaä naâo!
   Töi noái to:
   - Taåi sao aâ? Thò öng àaä tûå lûâa döëi lûúng têm öng, öng àaä gêy
ra bao töåi aác, öng àaä böåi phaãn, öng àaä giïët ngûúâi. Öng coân hoãi taåi
sao nûäa aâ? Öng haäy ùn nùn saám höëi ài àïí maâ chuöåc töåi vúái Thûúång
àïë.
    Töi vûâa noái vúái möåt gioång haâo hûáng àêìy nhiïåt tònh, vûâa nghô
àïën con dao vêëy maáu hùæn àang giêëu trong aáo àïí àõnh choåc tiïët töi.
Coân laäo, laäo vêîn àiïìm nhiïn túåp tûâng nguåm rûúåu, röìi noái vúái möåt
veã trõnh troång khaác thûúâng:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               79

    - Àúâi töi àaä traãi qua nhiïìu nùm trúâi lïnh àïnh trïn mùåt biïín,
tai àaä tûâng nghe bao àiïìu thiïån, aác, hay, dúã..., mùæt àaä tûâng tröng
thêëy luác trúâi quang mêy taånh, baäo taáp mûa sa... Vêåy töi xin noái
thêåt vúái cêåu: laâm àiïìu thiïån chùèng àûúåc chuát lúåi löåc gò! Theo yá töi,
cûá nhanh tay giïët trûúác chuáng ài laâ töët: nhûäng keã àaä chïët khöng
laâm haåi ai àûúåc nûäa!
   Àïën àêy laäo àöíi gioång:
    - Thöi! Àûâng noái nhaãm vúái nhau maäi nûäa. Con nûúác àaä lïn
kia. Vêåy öng thuyïìn trûúãng, öng haäy theo lïånh töi àêy. Chuáng ta
cûá cho taâu ài thùèng möåt maåch cho xong viïåc. Thûåc ra thò chó coân
hai dùåm nûäa laâ àïën bïën. Nhûng quaäng àûúâng naây rêët khoá ài.
Àûúâng vaâo bïën vûâa heåp vûâa caån. Gioá xoay àuã chiïìu. Phaãi kheáo tay
laái lùæm múái vaâo àûúåc.
   Töi daám noái töi laâ möåt tay giuáp viïåc àùæc lûåc, vaâ laäo Han laâ
möåt tay thuãy thuã thaåo nghïì. Qua khoãi cûãa söng laâ àêët liïìn boåc ba
bïn böën bïì. Laäo Han nhòn ra chung quanh, baão:
   - Núi naây xinh àeåp, laåi vùæng lùång, nïn cho taâu vaâo.
   Töi hoãi:
   - Khi vaâo coá thïí bònh yïn, nhûng khi ra thò laâm thïë naâo?
   Laäo giaãng giaãi:
    - Cêåu cûá mang dêy cöåt vaâo göëc thöng kia, möåt àêìu dêy khaác
thò cho vaâo truåc. Àúåi nûúác lïn, ta xö vaâo keáo, taâu seä tûâ tûâ luâi ra.
Thöi! Bêy giúâ coi chûâng àêëy! Àaä gêìn àïën röìi! Àûâng ài nhanh quaá!
Vïì bïn phaãi möåt tñ! Thïë, àûúåc röìi! Vïì bïn phaãi! Nheâ nheå chûá! Bêy
giúâ lûúån vïì bïn traái, khe kheä chûá!
    Töi àang chuá yá laái taâu nïn khöng lûu têm àïën laäo Han nhû
trûúác. Töi sung sûúáng nhòn taâu reä nûúác tiïën vaâo bïën nïn quïn hùèn
sûå nguy hiïím àang rònh úã bïn mònh. Coá leä vò töi nghe thêëy tiïëng
àöång hay töi thêëy thêëp thoaáng boáng ngûúâi; hay coá leä vò baãn nùng
tûå vïå, tûå nhiïn töi quay àêìu laåi: laäo Han àang boâ laåi gêìn töi, tay
phaãi cêìm lùm lùm con dao nhoån. Khi hai luöìng mùæt giao nhau, caã
hai àïìu ruá lïn möåt tiïëng. Töi ruá lïn vò súå haäi, coân laäo ruá lïn vò sùæp
vöì àûúåc möìi. Töi vöåi neá sang möåt bïn, traân túái trûúác. Töi boã tay laái
ra, thanh göî bêåt maånh laåi, àaánh vaâo giûäa ngûåc laäo laâm laäo dûâng
hùèn laåi. Khi laäo àõnh trñ laåi thò töi àaä thoaát ra khoãi chöî laäo döìn töi.
Vaâ bêy giúâ, töi coá thïí chaåy khùæp boong taâu àïí traánh laäo. Töi dûâng
laåi úã trûúác cöåt caái, lêëy khêíu suáng luåc trong tuái ra. Tuy laäo àûúng

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                80

tiïën laåi gêìn, töi vêîn bònh tônh thong thaã ngùæm, röìi boáp coâ. Coâ möí
xuöëng nhûng khöng coá tiïëng nöí, nûúác biïín àaä laâm ûúát mêët buâi
nhuâi! Töi tûå mùæng töi vïì sûå cêíu thaã êëy. Taåi sao töi khöng lo lùæp
àaån tûâ trûúác? Nïëu töi biïët lo trûúác thò coá àêu àïën nöîi bêy giúâ phaãi
àïí cho laäo Han àuöíi töi nhû meâo àuöíi chuöåt! Tuy àaä bõ thûúng
nhûng laäo coân nhanh nheån, toác laäo maâu tro rúi loâa xoâa trïn mùåt,
mùåt laäo àoã tña lïn vò vöåi vò tûác. Töi khöng kõp thûã khêíu suáng thûá
hai cuãa töi, nhûng biïët trûúác laâ vö ñch. Coá möåt àiïìu laâ töi khöng
nïn àïí cho laäo àuöíi maäi röìi bõ döìn vaâo chöî bñ nhû luác naäy. Àïën luác
laäo toám àûúåc thò chó vaâi nhaát dao laâ xong chuyïån!
    Töi chöëng tay vaâo cöåt caái, àûáng chúâ laäo àïën. Thêëy töi àõnh lêín
tröën, laäo dûâng laåi, àûáng rònh töi möåt luác. Coân töi, töi vêîn thêåp thoâ
àõnh chaåy. Thêåt khöng khaác gò caái troâ huá tim töi vêîn chúi khi xûa,
coá àiïìu chûa bao giúâ ngûåc töi phêåp phöìng àïën thïë! Nhûng luác naây
quaã laâ möåt troâ chúi treã con maâ töi nùæm chùæc phêìn thùæng, vò laäo
Han àaä bõ thûúng nùång. Giûäa luác töi àang nghô nhû vêåy thò con taâu
àêm sêìm vaâo baäi caát, lêåt vïì möåt bïn, laâm mùåt boong nghiïng hùèn,
nûúác uâa caã vïì bïn caånh bao lún. Töi vaâ laäo Han xö vaâo nhau vaâ
cuâng ngaä lùn chiïng xuöëng caånh nhûäng löî thaáo nûúác trïn taâu. Xaác
tïn giùåc muä àoã cuäng lùn tuöåt vaâo chöî àoá. Töi ngaä lùn vaâo laäo Han,
àêìu àêåp maånh vaâo chên laäo. Tuy àau àiïëng ngûúâi, nhûng töi àaä
nhanh chên àûáng dêåy trûúác, vò laäo coân vûúáng caái thêy ma. Röìi
phaãi tòm ngay ra caách khaác àïí thaáo thên. Nhanh nhû chúáp, töi
baám vaâo dêy buöìm phña sau, leo thoùn thoùæt lïn khöng kõp thúã.
Khi àaä ngöìi àaâng hoaâng trïn cöåt ngang röìi, töi múái thúã döëc. Nhúâ
nhanh chên nïn töi àaä thoaát chïët. Khi laäo Han vûâa vung dao lïn,
töi àaä leo voåt lïn cao röìi. Con dao cùæm phêåp ngay saát dûúái chên töi.
Laäo úã dûúái tröng lïn, möìm haá höëc, mùåt ngêy àúâ nhû möåt pho tûúång
göî. Bêy giúâ coá thò giúâ, töi liïìn thay luön àaån trong suáng luåc. Muöën
chùæc chùæn hún, töi thay caã àaån cho khêíu kia. Thêëy töi laâm nhû
vêåy, laäo Han cuöëng cuöìng lïn. Laäo biïët sùæp sûãa thêët thïë àïën núi;
laäo chêìn chûâ möåt chuát röìi cöë gùæng baám vaâo dêy buöìm. Möìm laäo
ngêåm ngang con dao, tay laäo lêìn lïn chêåm chaåp, coi böå rêët khoá
nhoåc. Thónh thoaãng, vïët thûúng bõ àau nhoái laâm laäo bêåt lïn möåt
tiïëng rïn. Khi laäo leo lïn àûúåc möåt phêìn ba àûúâng dêy thò töi àaä
naåp àaån xong vaâo hai khêíu suáng. Töi cêìm möîi tay möåt khêíu suáng
röìi baão laäo:
   - Naây öng Han! Nïëu öng coân nhñch lïn möåt bûúác nûäa, töi seä
cho öng möåt phaát vúä soå!

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             81

   Röìi töi noái thïm, vûâa noái vûâa cûúâi gùçn:
   - Öng cuäng biïët àêëy! Keã àaä chïët khöng laâm haåi àûúåc ai àêu!
   Laäo dûâng laåi, khöng daám leo nûäa. Tröng mùåt laäo cuäng biïët
rùçng laäo àûúng suy nghô lung lùæm. Nhûng laäo nghô ngúåi lêu quaá,
àïën nöîi töi phaãi bêåt cûúâi. Cuöëi cuâng, laäo boã con dao ngêåm trong
möìm ra, nuöët nûúác boåt nhiïìu lêìn, röìi bùæt àêìu noái. Trong luác noái,
neát mùåt laäo vêîn coá caái gò nhû lûúäng lûå bùn khoùn:
   - Cêåu Dim! Töi nghô rùçng töi vúái cêåu, hai ngûúâi àïìu gùåp sûå
chùèng may! Töët hún hïët laâ nïn laâm laânh vúái nhau. Nïëu taâu khöng
nghiïng, töi àaä toám àûúåc cêåu. Nhûng ruãi cho töi quaá! Bêy giúâ töi
àaânh phaãi chõu thua cêåu vêåy! Nhûng cêåu hiïíu cho. Möåt tay laäo
luyïån giaâ àúâi nhû töi maâ phaãi thua möåt àûáa beá miïång coân húi sûäa
nhû cêåu, kïí cuäng nhuåc nhaä!
    Nghe laäo noái, töi thêëy khoaái caã ngûúâi. Töi àang dûúng dûúng
tûå àùæc nhû con gaâ choåi thò thöët nhiïn, töi thêëy laäo àûa tay vïì sau.
Möåt vêåt gò lao vuát àïën nhû muäi tïn xeá gioá. Töi thêëy àau nhoái úã vai
mònh. Trong luác thêët thêìn êëy, vaâ khöng àõnh têm möåt chuát naâo,
hai khêíu suáng trong tay töi böîng nöí cuâng möåt luác vaâ àïìu rúi xuöëng
caã! Khöng nhûäng chó coá suáng rúi maâ töi thêëy caã laäo Han cuäng ruá
lïn möåt tiïëng, röìi buöng tay, ngaä löån àêìu xuöëng nûúác.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 82
               CHÛÚNG 23

               ÀÖÌNG ÙN TAÁM    Taâu àöí nghiïng, caác cöåt buöìm cuäng àïìu ngaä nghiïng trïn
mùåt nûúác. Töi vêîn àang úã choát voát trïn truåc buöìm ngang, tröng
xuöëng thêëy roä mùåt nûúác úã phña dûúái con taâu. Luác naäy, laäo Han
àûáng thêëp hún nïn àaä ngaä vaâo caái quaäng giûäa bao lún taâu vaâ töi.
Laäo nhö lïn mùåt nûúác möåt lêìn nûäa, ngûúâi suãi àêìy maáu vaâ boåt biïín,
röìi chòm nghóm. Luác sau, khi mùåt nûúác àaä yïn tônh, töi thêëy laäo
nùçm coâng queo dûúái boáng chiïëc taâu nghiïng. Vaâi ba con caá löåi tung
tùng quanh mònh laäo. Àöi khi mùåt nûúác chao àöång, tûúãng nhû laäo
cûåa quêåy chûåc àûáng lïn. Thêåt ra laäo àaä chïët hùèn, vûâa bõ àaån, vûâa
bõ sùåc nûúác. Trong luác naây, maáu vêîn chaãy roâng roâng trïn lûng vaâ
trïn ngûåc töi. Con dao nhoån cùæm vaâo thõt töi raát boãng nhû möåt
miïëng sùæt nung àoã. Tuy vêåy nöîi àau àúán vïì thïí xaác khöng laâm cho
töi kinh súå bùçng viïåc nïëu phaãi rúi xuöëng mùåt biïín xanh leâ úã caånh
caái xaác laäo Han ghï túãm! YÁ nghô êëy laâm töi phaãi nhùæm nghiïìn mùæt
laåi. Nhûng sau àêëy, töi àõnh thêìn laåi, tim búát àêåp vaâ trúã laåi bònh
tônh nhû thûúâng. yá nghô àêìu tiïn cuãa töi laâ phaãi ruát con dao ra.
Chó nghô àïën thïë, töi cuäng àaä ruâng mònh. Nhûng chñnh nhúâ caái
ruâng mònh êëy maâ töi àûúåc thoaát naån. Con dao thêåt ra chó dñnh vaâo
töi úã lúáp da ngoaâi. Vò thïë, töi múái chó ruâng mònh, con dao àaä bêåt ra
khoãi ngûúâi. Tuy maáu coá tuáa ra nhiïìu hún, nhûng lûúäi dao chó coân
gùm maãnh aáo cuãa töi vaâo cöåt buöìm maâ thöi! Töi rûát maånh ra vaâ tuåt
xuöëng boong taâu... Àïën núi, töi buöåc laåi vïët thûúng. Töi àûa mùæt
nhòn quanh. Bêy giúâ caã chiïëc taâu àaä vïì tay töi. Töi khöng muöën úã
trïn taâu vúái caái xaác anh haânh khaách ùn vaå naây nûäa.
   Töi nghô àïën viïåc neám nöët tïn muä àoã xuöëng biïín. Xaác hùæn lùn
ra têån bao lún, nùçm soáng soaâi úã àoá. Nhúâ thïë maâ löi noá ài thò cuäng
dïî. Xaác chïët bêy giúâ àöëi vúái töi quen röìi, cuäng chùèng àaáng súå gò! Töi
keáo noá lïn nhû keáo möåt bao caám, röìi lêëy sûác àêíy noá xuöëng biïín.
Hùæn àêm sêìm, rúi toäm xuöëng, caái muä àoã bêåt ra ngoaâi nöíi lïình
bïình trïn mùåt nûúác. Möåt laát sau, mùåt nûúác trúã laåi yïn tônh, töi
thêëy xaác hùæn vaâ xaác laäo Han nùçm caånh nhau. Hùæn tuy treã tuöíi

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              83

nhûng àêìu àaä hoái. Hùæn nùçm àoá, caái àêìu hoái göëi lïn àêìu göëi keã àaä
giïët hùæn, möåt àaân caá lûúån nhanh thoùn thoùæt quanh mònh hai tïn
giùåc biïín. Luác naây, nûúác thuãy triïìu àaä xuöëng. Mùåt trúâi sùæp lùån.
Boáng thöng ngaã daâi trïn mùåt bïën vaâ in caã lïn saân taâu. Gioá chiïìu
àaä nöíi. Tuy àaä coá ngoån nuái hai àónh che gioá, nhûng gioá vêîn coân
löìng vaâo trong caác caánh buöìm vaâ laâm dêy buöìm kïu coát keát. Nhêån
thêëy roä nguy cú, töi vöåi thaáo caác caánh buöìm àêìu muäi, keáo tuöåt
xuöëng boong taâu. Nhûng coân caánh buöìm to thò khoá loâng maâ thaáo ra
àûúåc! Khi taâu nghiïng, àêìu cöåt buöìm àaä ngaã ra xa vaâ möåt phêìn
nhoã caánh buöìm àaä bõ nhuáng nûúác. Nhû thïë laåi caâng nguy hiïím.
Nhûng buöìm àûúng cùng, nïn töi khöng daám àöång àïën. Sau cuâng
töi duâng dao cùæt caác dêy neáo... Àêìu cöåt buöìm ngaã xuöëng, caánh
buöìm phêåp phöìng trïn mùåt nûúác. Töi cöë keáo nhûng khöng chuyïín.
Maâ sûác töi cuäng chó àïën àêëy laâ cuâng. Thöi cuäng àaânh phoá thaác noá úã
àêëy röìi coá ra sao thò ra. Luác naây, boáng àïm àaä truâm caã vuäng biïín.
Trúâi àaä bùæt àêìu laånh. Nûúác thuãy triïìu xuöëng nhanh. Chiïëc taâu möîi
luác möåt nùçm raåp xuöëng búâ biïín. Töi boâ lïn àùçng trûúác taâu röìi doâm
xuöëng. Hònh nhû chöî naây nûúác caån. Töi tuåt dêìn xuöëng. Nûúác chó
ngêåp àïën lûng, mùåt caát dûúái chên töi rùæn chùæc vaâ gúån soáng. Töi vui
mûâng löåi möåt maåch lïn búâ. Ngay luác êëy, mùåt trúâi àaä tùæt. Gioá thöíi
àòu hiu trong boáng töëi, lûúát qua nhûäng choâm cêy thöng nghiïng
ngaã trêåp truâng. Thïë laâ sau khi möåt mònh ra ài, töi àaä laåi trúã vïì, maâ
khöng phaãi vïì tay khöng. Chiïëc taâu nùçm àoá, khöng coân möåt tïn
giùåc naâo úã trïn, chó coân àúåi chúã chuáng töi ra biïín. Bêy giúâ töi chó
mong choáng vïì àïën lö-cöët àïí khoe cöng traång cuãa töi cho moåi ngûúâi
biïët. Coá thïí bõ quúã traách vïì viïåc boã tröën ài, nhûng töi àaä àoaåt laåi
àûúåc chiïëc taâu trïn tay giùåc. Kïí ra cuäng coá thïí lêëy cöng chuöåc töåi.
Nghô vêåy, töi caâng nön noáng muöën vïì ngay àïí gùåp mùåt moåi ngûúâi.
Töi nhúá laåi rùçng con söng con chaãy xuöëng vuäng biïín taâu àöî trûúác
àêy bùæt nguöìn tûâ traái nuái hai ngoån, töi vöåi chaåy ngay vïì hûúáng êëy
àïí löåi qua söng úã núi àêìu nguöìn cho àûúåc caån. Rûâng khöng rêåm
lùæm, töi ài men theo ven àöìi; luác sau töi löåi qua con söng nûúác ngêåp
àïën bùæp chên. Thïë laâ töi àaä àïën gêìn chöî gùåp Ben-gun khi trûúác.
Töi ài cêín thêån hún, doâ tûâng bûúác. Bêy giúâ àïm àaä töëi moâ. Ra khoãi
chöî àêët truäng úã giûäa hai ngoån nuái, töi thêëy möåt tia saáng chiïëu roåi
lïn trúâi. Töi àoaán Ben-gun àûúng thöíi cúm töëi trïn möåt bïëp cuãi lûãa
àoã rûåc.
   Nhûng buång töi rêët lêëy laâm laå vïì sûå bêët cêín cuãa hùæn. aánh
saáng bûâng lïn nhû thïë, leä naâo boån Xin-ve àoáng úã bïn kia laåi khöng
tröng thêëy àûúåc? Boáng àïm möîi luác möîi daây àùåc. Àûúâng caâng khoá

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                84

ài. Caãnh vêåt chung quanh bõ nhoâa trong boáng töëi. Chó coân vaâi ngöi
sao thûa thúát lêëp laánh trïn cao. Thöët nhiïn, aánh saáng traân àïën
quanh mònh. Ngêíng lïn, töi thêëy möåt vuâng aánh saáng xanh laã lûúát
trïn àónh goâ Voång Viïîn, vaâ laát sau, mùåt trùng troân vaânh vaånh àaä
nhö lïn sau caác thên cêy. Hûúáng theo boáng trùng, töi vöåi vaä ài nöët
quaäng àûúâng coân laåi, khi ài, khi chaåy. Gêìn àïën núi, töi ài thêåt cêín
thêån, vò biïët àêu möåt ngûúâi trong boån töi laåi chùèng lêìm cho töi möåt
phaát suáng àïën ài àúâi! Mùåt trùng lïn cao dêìn. aánh trùng chiïëu löëm
àöëm qua cêy laá. Ngay trûúác mùåt töi, thêëp thoaáng coá aánh lûãa höìng
trong luâm cêy. Ngoån lûãa coá luác àoã rûåc, coá luác töëi sêìm laåi, hònh nhû
lûãa cuãa möåt àöëng tro taân chûa tùæt hùèn. Ài àïën chöî tröëng, töi nhòn
kyä. Àùçng goác phña têy, aánh trùng chiïëu saáng rûåc rúä. Caã khu lö-cöët
coân chòm trong boáng töëi. Möåt vaâi vïåt aánh trùng chiïëu ngang qua lö-
cöët. Phña bïn kia lö-cöët, möåt àöëng than höìng hiu hùæt. Chung quanh
im lùång nhû túâ. Chó nghe tiïëng gioá thöíi trong laá cêy. Töi àûáng laåi,
vûâa ngaåc nhiïn vûâa lo súå. Xûa nay khöng bao giúâ chuáng töi àöët lûãa
to. Lïånh öng thuyïìn trûúãng laâ phaãi hïët sûác tiïët kiïåm cuãi. Töi höì
nghi laâ coá tai biïën gò àaä xaãy ra trong luác töi ài vùæng. Töi ài voâng vïì
meá àöng, vaâ doâ theo chöî töëi, töi leo qua búâ raâo. Muöën cho chùæc daå,
töi boâ nheå nhaâng àïën goác lö-cöët. Nhûng töi yïn têm ngay. Töi
khoan khoaái lùæng nghe tiïëng ngaáy àïìu àïìu cuãa nhûäng ngûúâi àöìng
àöåi àûúng nguã yïn laânh. Giaá vaâo luác khaác maâ nghe thïë, töi àaä
phaân naân vïì sûå canh phoâng khöng cêín mêåt, nhûng luác naây töi
nghe tiïëng ngaáy àïìu àïìu êëy nhû nghe möåt àiïåu àaân du dûúng.
Nhûng duâ sao, canh gaác nhû vêåy thò cuäng quaá cêíu thaã. Nïëu boån
giùåc àïën thò khöng möåt ngûúâi söëng soát! Töi tûå nhuã:
    “Öng thuyïìn trûúãng vûâa bõ thûúng nùçm xuöëng laâ àaä ra thïë
röìi!" Töi lêëy laâm höëi laâ àaä àïí caác baån laåi trong cún ngùåt ngheâo ñt
ngûúâi canh gaác. Töi boâ vaâo cûãa. Trong nhaâ töëi nhû mûåc, chùèng
tröng roä vêåt gò. Töi quúâ quaång hai tay àùçng trûúác, moâ vaâo. Töi àõnh
buång boâ vaâo nguã chöî moåi khi, àïí saáng mai dêåy, thêëy mùåt töi, moåi
ngûúâi phaãi möåt meã ngaåc nhiïn. Töi vêëp phaãi caái chên cuãa möåt
ngûúâi àang nguã; ngûúâi êëy trúã mònh caâu nhaâu mêëy tiïëng trong cún
mï röìi laåi nguã. Thöët nhiïn, möåt tiïëng noái the theá vang lïn trong xoá
töëi:
   - Àöìng ùn taám, àöìng ùn taám, àöìng ùn taám, àöìng ùn taám!
   Tiïëng êëy cûá kïu maäi, àïìu àïìu nhû tiïëng cöëi xay. Thöi, àuáng
con veåt cuãa Xin-ve àêy röìi! Noá canh gaác coân gioãi hún ngûúâi. Thêëy
töi moâ vaâo, noá àaä kïu liïën thoùæng lïn àïí baáo àöång. Töi coân àûúng

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             85

böëi röëi chûa kõp àõnh thêìn laåi, thò moåi ngûúâi trong nhaâ àaä thûác
choaâng dêåy, àûáng phùæt lïn. Tiïëp theo laâ tiïëng Xin-ve quaát lúán:
   - Ai? Ai?
    Töi vöåi chaåy böí ra ngoaâi, chùèng may va phaãi möåt ngûúâi khaác.
Töi luâi laåi àùçng sau thò laåi rúi vaâo tay möåt keã khaác, tïn naây àaä öm
chùåt lêëy töi. Khi àaä bùæt àûúåc töi röìi, Xin-ve goåi to:
   - Àñch! Àem àuöëc laåi àêy. Möåt ngûúâi chaåy vuåt ra ngoaâi, röìi
àem ngay möåt boá àuöëc saáng rûåc vaâo.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  86
                CHÛÚNG 24

            TRONG TRAÅI QUÊN THUÂ    AÁnh àuöëc saáng rûåc chiïëu roä cùn nhaâ, laâm töi thoaáng nhòn qua
àaä hoaãng vña. Boån giùåc àaä àaánh chiïëm àûúåc khu lö-cöët vaâ caã lûúng
thûåc. Thuâng rûúåu, baánh, múä, thõt muöëi àïìu coân nguyïn chöî cuä.
Àiïìu laâm töi lo súå nhêët laâ khöng thêëy tùm húi möåt ngûúâi naâo bõ
bùæt. Luác bêëy giúâ töi yïn trñ laâ têët caã boån töi àaä bõ giïët röìi. Töi höëi
hêån vö cuâng. Lûúng têm töi cùæn rûát vò àaä boã àöìn, khöng úã laåi àïí
cuâng anh em àöìng sinh àöìng tûã. Trong lö-cöët, coá têët caã saáu tïn
giùåc; chùæc chuáng chó coân söëng veãn veån coá thïë. Nùm àûáa àûáng sûâng
sûäng giûäa nhaâ, coá leä chuáng àûúng say vuâi, nhûng àöåt nhiïn bõ
àaánh thûác nïn tröng mùåt thùçng naâo cuäng àoã ngêìu, xò xõ. Coân möåt
thùçng thò nùçm chöëng cuâi. Thùçng naây mùåt muäi nhúåt nhaåt nhû ngûúâi
chïët, caái bùng buöåc trïn àêìu hùæn coân múái tinh. Töi chùæc tïn naây laâ
tïn giùåc bõ thûúng chaåy tuöåt vaâo rûâng giûäa höm àaánh nhau. Con
veåt àang àûáng róa löng trïn vai gaä Xin-ve. Gaä tröng nhúåt nhaåt vaâ
nghiïm nghõ hún moåi lêìn. Gaä vêîn mùåc böå quêìn aáo daå nhû höm àïën
àöìn thûúng lûúång. Böå quêìn aáo bêy giúâ àaä bêín vaâ bõ gai moác raách
nhiïìu chöî. Gaä noái:
   - Kòa cêåu Dim! Thêåt laâ trúâi run ruãi! Tònh cúâ cêåu àïën thùm
chuáng töi! Thêåt quyá hoáa! Noái thïë röìi gaä ngöìi trïn thuâng rûúåu, cho
thuöëc laá vaâo têíu xong, gaä noái:
    - Àñch! Àûa mûúån boá àuöëc! Khi àaä chêm thuöëc xong, gaä laåi
noái:
   - Thöi àûúåc röìi! Cùæm boá àuöëc vaâo àöëng cuãi kia, röìi ài nguã ài!
öng Dim àêy laâ chöî thên tònh. Öng cuäng chùèng bùæt löîi bùæt phaåt gò
caác anh àêu maâ súå. Röìi gaä quay laåi baão töi, vûâa noái vûâa lêëy tay êën
thuöëc trong têíu:
   - Coân cêåu Dim! Cêåu àïën àêy laâm töi vûâa lo vûâa mûâng. Tûâ luác
gùåp cêåu lêìn àêìu, töi vêîn biïët cêåu laâ ngûúâi laáu lónh. Nhûng àïën viïåc
naây thò töi khöng ngúâ àûúåc... Töi àûáng im khöng àaáp möåt cêu naâo.
Chuáng noá àïí töi àûáng tûåa vaâo vaách. Töi nhòn thùèng vaâo gaä Xin-ve,

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               87

bïì ngoaâi rêët baåo daån, nhûng trong ruöåt röëi nhû tú voâ. Xin-ve ngöìi
yïn lùång, thúã ra vaâi laân khoái thuöëc, röìi noái tiïëp:
   - Cêåu Dim, cêåu àaä àïën àêy, töi xin noái thêåt cho cêåu nghe. Töi
vêîn thuá cêåu úã chöî cêåu laâ möåt ngûúâi duäng caãm giöëng in nhû töi thúâi
töi coân niïn thiïëu. Töi vêîn hùçng ao ûúác àûúåc cêåu nhêåp boån vúái
chuáng töi, àöìng cam cöång khöí. Vêåy àêy laâ dõp töët. Öng thuyïìn
trûúãng cuãa cêåu tuy laâ möåt tay thaåo nghïì nhûng quaá nghiïm khùæc.
Coân öng baác sô thò cuäng àaä xó vaã cêåu hïët lúâi. Öng ta baão cêåu laâ möåt
thùçng töìi, möåt thùçng tïå baåc. Noái toám laåi, hoå chaán cêåu röìi! Nïëu cêåu
khöng lêåp riïng möåt phe - maâ ngûúâi àêu maâ lêåp - thò chi bùçng cêåu
cûá nhêåp boån quaách vúái thùçng Xin-ve naây!
    Töi tûå nhuã:
   “Töët lùæm! Nhû vêåy laâ caã boån töi coân söëng..." Tuy töi coá tin möåt
phêìn naâo úã lúâi Xin-ve vïì viïåc baác sô oaán giêån töi khi töi boã tröën,
nhûng töi khöng lo, maâ laåi rêët vûäng buång. Xin-ve laåi baão:
   - Khöng noái thò cêåu cuäng biïët, cêåu àûúng úã trong tay boån töi.
Nhûng töi thñch laâm cho cêåu vúä leä phaãi traái hún laâ doåa naåt. Nïëu
cêåu thuêån thò úã, maâ khöng thñch úã thò ài, cêåu cûá cho biïët!
   Trong khi noái möåt caách móa mai nhû thïë, gaä àaä löå ngêìm caái yá
doåa giïët töi. Töi hoãi gaä, gioång run run:
    - Töi coá phaãi traã lúâi ngay khöng?
    Gaä baão:
    - Haäy khoan, haäy nghô cho kyä àaä... Khöng ai thuác giuåc cêåu
àêu!
    Dêìn dêìn töi àêm ra baåo, töi hoãi laåi:
   - Duâ muöën theo ai ài nûäa, thò caác öng cuäng phaãi cho töi biïët
sûå thûåc: Taåi sao caác öng laåi úã àêy, vaâ boån töi bêy giúâ úã àêu?
    Möåt tïn giùåc buöåt möìm àõnh noái xen vaâo, nhûng Xin-ve àaä
quaát im. Röìi gaä dõu gioång noái:
   - Saáng höm qua, baác sô Ly cêìm möåt laá cúâ trùæng àïën chöî chuáng
töi vaâ noái:
    “Thuyïìn trûúãng Xin-ve, öng àaä bõ hoå phaãn. Taâu àaä mêët röìi!".
Chùæc boån chuáng töi maãi mï rûúåu cheâ nïn múái sú yá. Àïën khi nhòn
laåi thò öi thöi, chiïëc taâu àaä biïën ài àêu mêët! Thêåt laâ xêëu höí vaâ
nhuåc nhaä. Baác sô baão:

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 88

    “Thöi, chuáng ta thûúng lûúång vúái nhau ài!" Thïë laâ chuáng töi
thûúng lûúång. Caác öng êëy chõu nhûúâng laåi cho chuáng töi têët caã, caã
àöìn, caã cuãi, caã thûác ùn. Coân caác öng êëy, caác öng êëy keáo ài àêu thò coá
trúâi biïët!
   Gaä ngöìi bònh tônh huát thuöëc laá röìi laåi tiïëp:
   - Àïí cho cêåu yïn têm, töi cho cêåu biïët laâ cêåu khöng dñnh
daáng gò vaâo viïåc naây caã. Khi töi hoãi:
   “Bïn öng coân laåi mêëy ngûúâi?"
   Baác sô àaáp:
    “Coân böën, möåt bõ thûúng. Coân thùçng beá con thò töi khöng biïët
noá úã àêu. Thöi úã àêu thò úã, mùåc xaác noá!" Àêëy, baác sô àaä noái vúái töi
nhû vêåy àêëy!
   - Thïë laâ hïët?
   - Phaãi, thïë laâ hïët!
   - Bêy giúâ töi phaãi choån... chûá gò?
   - Cêåu cûá choån, khöng súå gò nûäa!
   Töi böîng àûáng thùèng ngûúâi lïn, noái möåt maåch:
    - Töi khöng phaãi laâ thùçng ngöëc maâ khöng hiïíu àûúåc boån öng
àõnh laâm gò töi! Nhûng gò thò gò, töi coác cêìn! Töi phaãi noái vúái caác
öng möåt vaâi àiïìu. Trûúác hïët laâ boån caác öng àûúng lêm vaâo thïë
nguy: taâu mêët, cuãa mêët, ngûúâi mêët. Caác öng hoaân toaân thêët baåi.
Vêåy öng coá muöën biïët ai gêy ra nhûäng viïåc êëy khöng? Töi, chñnh
töi. Chñnh töi àaä ngöìi nêëp trong thuâng lï, àaä nghe caác öng baân baåc
vaâ àaä baáo ngay cho boån töi. Chñnh töi àaä cùæt dêy buöåc taâu. Chñnh
töi àaä giïët chïët hai thùçng giûä taâu, vaâ cuäng chñnh töi àaä laái taâu giêëu
vaâo möåt núi kñn maâ boån öng khöng möåt ai coá thïí biïët àûúåc! Chñnh
töi laâ ngûúâi úã tay trïn caác öng, tûâ àêìu àïën cuöëi. Töi coi caác öng bêët
quaá nhû ruöìi muöîi maâ thöi. Bêy giúâ, giïët hay àïí laâ tuây öng! Nhûng
coá möåt àiïìu töi muöën cho öng biïët, laâ nïëu öng khöng giïët töi thò töi
seä quïn têët caã viïåc àaä qua. Khi êëy ra toâa, töi seä hïët sûác cûáu öng.
Giïët ài möåt caách vö ñch hay àïí laåi àïí sau naây laâm chûáng cho khoãi
bõ treo cöí, caái êëy laâ tuây úã öng! Töi dûâng laåi, vò töi noái àaä muöën huåt
húi. Töi lêëy laâm laå vïì viïåc trong boån chuáng khöng coá möåt àûáa naâo
nhuác nhñch. Chuáng àûáng nhòn töi nhû möåt àaân cûâu. Khi êëy, töi laåi
noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               89

    - Öng Xin-ve! Töi coi öng laâ ngûúâi khaá nhêët úã àêy. Nïëu töi coá
viïåc gò, töi nhúâ öng noái höå laåi vúái baác sô Ly nhûäng viïåc töi àaä laâm...
Xin-ve àaáp laåi, gioång gaä rêët laå, khöng hiïíu yá gaä muöën móa mai töi
hay gaä caãm phuåc trûúác thaái àöå can àaãm cuãa töi:
    - Töi seä nhúá lúâi cêåu dùån.
    Ngay khi êëy, tïn thuãy thuã giaâ tïn laâ Mo-gan maâ töi àaä gùåp
möåt lêìn trûúác àêy úã trong haâng cúm cuãa Xin-ve taåi bïën Brñt- tön
vöåi kïu to:
    - Chñnh hùæn! Chñnh hùæn àaä nhêån ra thùçng Hùæc Cêíu...
    Möåt gioång khaác kïu to:
  - Laåi cuäng chñnh hùæn àaánh cùæp caái baãn àöì cuãa thùçng Bin!
Quanh ài quêín laåi, chuáng ta àïìu bõ thùçng nhaäi con naây àaánh lûâa!
    - Àêy... àïí töi cho hùæn nïëm caái cuãa naây!
    Mo-gan vûâa noái vûâa caâu nhaâu chûãi. Hùæn nhaãy xöí laåi, ruát soaåt
dao ra, nhanh nheån nhû möåt thanh niïn hai mûúi tuöíi. Xin-ve
quaát to:
   - Haäy khoan àaä! Anh laâm gò úã àêy, Mo-gan? Böå anh tûúãng
anh laâ thuã lônh úã àêy haã! Anh cûá thûã traái lïånh töi, anh seä biïët tay
töi. Ba mûúi nùm trúâi nay, keã naâo àaä trïu vaâo tay naây thaãy àïìu
naát thêy vaâ àïìu laâm möìi cho caá biïín. Khöng thùçng naâo bûúáng vúái
töi maâ toaân maång àûúåc àêu! Mo-gan, anh coá thïí tin lúâi töi noái...
    Mo-gan chuân laåi, nhûng nhûäng tïn khaác vêîn xò xaâo. Möåt tïn
noái:
    - Mo-gan laâm àuáng àêëy!
    Möåt tïn khaác noái thïm vaâo:
    - Töi àaä àïí ngûúâi ta bùæt naåt nhiïìu röìi! Thaâ töi chõu chïët treo
cöí coân hún àïí cho hoå bùæt naåt töi lêìn nûäa.
   Xin-ve ngöìi ngaã ngûúâi trïn thuâng rûúåu, tay cêìm têíu thuöëc laá.
Hùæn gêìm rñt lïn:
   - Naâo, coân ai muöën noái caái gò nûäa naâo? Noái gò, cûá noái cho hïët
ài! Caác anh cêm haã? Keã naâo muöën gêy chuyïån vúái töi, seä àûúåc biïët
ngay... Töi àaä söëng tûâng naây tuöíi àêìu röìi maâ coân àïí cho möåt thùçng
say queân laâm nhuåc töi aâ? Naâo, töi àúåi àêëy! Keã naâo daám vaác dao àïën
thò töi tuy queâ quùåt, nhûng cuäng quyïët moi gan hùæn ra xem thûã to
hay nhoã!

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                90

   Khöng möåt tïn naâo daám hoá heá. Xin-ve laåi ngêåm têíu thuöëc
vaâo möìm röìi noái:
    - Caác anh chó laâ àöì töìi! Khi noái àïën chuyïån àaánh nhau, caác
anh chó biïët ruåt cöí laåi! Caác anh àaä bêìu töi laâm thuyïìn trûúãng, vò
xeát ra töi hún hùèn caác anh, caác anh phaãi tuên lïånh töi chûá! Töi baão
cho caác anh biïët, töi rêët mïën thùçng beá naây. Thêåt laâ möåt àûáa beá coá
möåt khöng hai. Noá coân hún caã bêët kyâ möåt keã heân nhaát naâo trong
boån caác anh: Keã naâo àöång àïën noá, coi chûâng! Moåi ngûúâi àïìu im thin
thñt. Töi vêîn àûáng tûåa vaâo tûúâng, loâng höìi höåp nhûng cuäng loáe lïn
möåt tia hy voång. Xin-ve tûåa lûng vaâo tûúâng, hai tay khoanh trûúác
ngûåc, miïång ngêåm têíu thuöëc, thaái àöå bònh tônh möåt caách laå luâng.
Mùæt hùæn vêîn khöng rúâi boån thuã haå bûúáng bónh cuãa hùæn. Boån kia
luâi dêìn vïì àùçng goác lö-cöët, tiïëng baân baåc rò rêìm. Thónh thoaãng coá
thùçng ngoác àêìu lïn nhòn Xin-ve. aánh àuöëc soi höìng neát mùåt gên
guöëc cuãa chuáng. Xin-ve nhöí toeåt möåt baäi nûúác boåt ra xa röìi noái:
   - Coá àiïìu gò noái thò cûá noái ài! Khöng noái thò ngöìi im!
   Möåt tïn àaáp laåi:
   - Xin löîi öng, töi xin noái. Öng àaä phaá luêåt. Boån töi àûúng bêët
bònh àêy. Boån chuáng töi khöng muöën àïí ai bùæt naåt. Chuáng töi coá
quyïìn cuãa chuáng töi. Theo luêåt, chuáng töi coá quyïìn baân baåc vúái
nhau. Xin löîi öng, töi vêîn nhêån öng laâ thuyïìn trûúãng cuãa chuáng töi
trong luác naây. Chuáng töi xin pheáp ra ngoaâi kia àïí hoåp möåt tñ...
   Noái xong, hùæn lïî pheáp giú tay lïn chaâo röìi bûúác ra. Nhûäng
àûáa khaác àïìu laâm theo hùæn. Cuöëi cuâng, boån chuáng ra hïët, boã laåi
Xin-ve vúái ngoån àuöëc bêåp buâng. Xin-ve boã têíu thuöëc laá xuöëng, haå
gioång, noái chó vûâa àuã töi nghe:
   - Naây cêåu Dim! Cêåu thêëy khöng? Suyát nûäa chuáng thõt cêåu
àêëy! Nhûng tïå hún nûäa laâ chuáng seä tra têën haânh haå cêåu... Giúâ àêy
chuáng laåi sùæp hêët cùèng töi àêëy! Nhûng cêåu nhúá cho, töi seä khöng boã
cêåu. Thuá thêåt khi cêåu chûa noái, töi chûa àõnh cûáu cêåu àêu! Nhûng
nghe cêåu noái röìi, töi tûå nghô:
    “Cêåu Dim laâ ngûúâi tin àûúåc! Bêy giúâ haäy cûáu lêëy Dim, sau
naây Dim seä cûáu laåi ta. Dim laâ chöî dûåa cuöëi cuâng cuãa ta maâ ta cuäng
laâ chöî dûåa cuãa Dim. Haäy cûáu lêëy ngûúâi laâm chûáng cho ta, sau naây
noá seä cûáu ta thoaát chïët".
   Bùæt àêìu hiïíu ra cêu chuyïån, töi hoãi:
   - Thïë öng nghô thïë naâo?

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                                91

    - Töi nghô, töi àaä thêët baåi hùèn röìi, töi àaä naãn lùæm röìi! Coân caái
boån kia cuäng khöng coá gò àaáng ngaåi... Töi seä hïët sûác cûáu cêåu ra
khoãi nanh vuöët cuãa boån chuáng. Nhûng töi cûáu cêåu, cêåu phaãi cûáu
laåi töi. Cêåu àûâng àïí cho thùçng Xin-ve naây phaãi bõ treo cöí.
   Nghe hùæn noái, töi rêët böëi röëi. Laâm thïë naâo maâ cûáu àûúåc möåt
tïn giùåc giaâ àêìy töåi aác nhû vêåy khoãi chïët àûúåc! Töi àaáp:
   - Giuáp àûúåc gò cho öng, töi seä giuáp...
   - Àoá laâ lúâi hûáa danh dûå cuãa möåt ngûúâi àûáng àùæn.
   Noái xong, hùæn têåp tïînh ài chêm thuöëc huát, röìi trúã laåi noái:
    - Töi noái thêåt vúái cêåu. Bêy giúâ töi àûáng vïì phe öng Chi.
Nhûäng viïåc cêåu laâm, töi khöng cêìn hoãi. Nhûng töi tin úã cêåu. Töi tin
úã sûå nhêån xeát cuãa töi. Töi biïët ngûúâi biïët cuãa. Chao öi! Cêåu coân treã
lùæm! Cêåu vaâ töi, möåt giaâ möåt treã, chuáng ta coân laâm àûúåc nhiïìu viïåc
to taát!
   Hùæn lêëy ñt rûúåu trong thuâng ra uöëng. Röìi hùæn noái:
   - AÂ cêåu Dim, tiïån àêy töi muöën hoãi cêåu, taåi sao baác sô Ly laåi
giao cho töi bûác baãn àöì chó chöî giêëu kho vaâng?
   Thêëy töi ngaåc nhiïn, hùæn noái laãng:
   - Chùæc coá àiïìu gò bñ êín úã bïn trong. Nhûng khöng biïët àiïìu
laânh hay àiïìu dûä!
    Noái xong hùæn laåi túåp möåt nguåm rûúåu. Röìi hùæn lùæc lû caái àêìu
toác vaâng bïåch nhû àoán àúåi möåt àiïìu gò khöng laânh.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                92
                CHÛÚNG 25

              LAÅI CAÁI VÏËT ÀEN    Boån giùåc àûáng hoåp úã ngoaâi. Thöët nhiïn möåt àûáa chaåy vaâo
mûúån boá àuöëc. Xin-ve àöìng yá. Tïn kia xaách àuöëc ra, àïí laåi chuáng
töi ngöìi trong xoá töëi. Ngöìi maäi töi ài àïën löî chêu mai caånh àêëy,
nhòn ra ngoaâi. Boån chuáng àûáng hoåp úã goác àöìi. Àöëng tro àaä taân. Möåt
àûáa àûáng cêìm boá àuöëc vûâa mang ra. Möåt àûáa nûäa quyâ úã giûäa, tay
cêìm con dao lêëp laánh. Nhûäng àûáa khaác àûáng khom lûng nhòn vaâo
tïn cêìm dao. Töi chó coá thïí nhòn thêëy tïn naây àûúng cêìm möåt cuöën
saách. Töi àûúng tûå hoãi, laâm sao boån chuáng laåi coá caái cuãa laå êëy thò
tïn quyâ giûäa àaä vuåt àûáng lïn, röìi caã boån keáo nhau vaâo. Töi noái:
   - Chuáng vaâo röìi kòa!
   Xin-ve baão:
   - Cho chuáng vaâo! Cho chuáng cûá nùæm àùçng lûúäi, töi coân giûä caái
chuöi àêy!
   Khi caánh cûãa múã, caã boån uâa vaâo; chuáng àêíy möåt àûáa lïn
trûúác. Tïn naây ruåt reâ tiïën lïn tûâng bûúác möåt, tay phaãi nùæm chùåt
àûa ra àùçng trûúác. Xin-ve quaát to:
   - Cûá laåi àêy! Khöng ai ùn thõt anh àêu maâ súå!
    Tïn giùåc baåo daån bûúác laåi gêìn, giuái vöåi vaâo tay Xin-ve möåt
vêåt gò röìi vöåi bûúác lui vïì. Xin-ve cuái xuöëng nhòn röìi baão:
   - Caái vïët àen! Töi àaä biïët maâ! Caác anh muöën baáo hiïåu trûúác
àïí xûã töåi töi. Caác anh lêëy giêëy naây úã àêu ra? Chïët chûãa! Caác anh
àaä xeá giêëy úã möåt quyïín kinh thaánh àïí laâm caái vïët àen. Thêåt laâ
àiïìm chùèng laânh! Sao daåi döåt thïë?
   Mo-gan noái:
   - Biïët ngay maâ! Töi àaä baão maâ!
   Xin-ve noái tiïëp:http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               93

    - Caác anh àaä laâm thò caác anh phaãi chõu lêëy. Thùçng ngöëc naâo
laåi àûa quyïín kinh thaánh ra thïë naây? Möåt tiïëng àaáp:
    - Àñch àêëy!
    Xin-ve hoãi:
    - Thêåt Àñch khöng? Thïë thò cêìu nguyïån ài!
    Nhûng àïën àêy, caái thùçng mùæt vaâng tïn laâ Gioát àaä àûáng ra
noái:
   - Thöi àûâng noái phiïëm nûäa! Chuáng töi àaä hoåp vaâ àaä gûãi cho
öng caái vïët àen. Öng cûá àoåc ài röìi haäy noái chuyïån.
    Xin-ve àaáp:
   - AÂ, anh Gioát. Tñnh anh bao giúâ cuäng thñch nhanh nhaãu. Chûä
anh viïët úã giêëy àêy phaãi khöng? Chûä töët lùæm! Chaâ! Bêy giúâ anh trúã
nïn möåt tay löîi laåc trong anh em röìi. Coá leä anh seä lïn laâm thuyïìn
trûúãng! Naây, nhúâ anh àûa höå boá àuöëc. Caái têíu thuöëc laá naây cûá tùæt
luön!
    Gioát noái:
    - Thöi öng àûâng coá àuâa nûäa! Khöng ai phuåc öng àêu!
    Xin-ve traã lúâi möåt caách khinh bó:
   - Anh noái nhû àûáa con nñt. Töi baão cho anh biïët: bêy giúâ töi
vêîn laâ chuã cuãa anh. Caái vïët àen cuãa anh chó àaáng giaá nûãa àöìng xu.
Bao giúâ caác anh àûa lyá leä ra röìi hùéng hay. Gioát àaáp:
    - Lyá leä àêy: àiïìu thûá nhêët, öng àaä laâm cho viïåc tòm cuãa naây bõ
hoãng! Àiïìu thûá hai, öng àaä thaã cho keã thuâ ài khoãi núi naây. Taåi sao
hoå ài? Coá giúâi maâ biïët! Àiïìu thûá ba, öng ngùn caãn khöng cho chuáng
töi àuöíi theo hoå khi hoå ruát lui. Chao öi! Chuáng töi àaä roä öng laâ
ngûúâi ùn úã hai loâng. Vaâ sau cuâng, àiïìu thûá tû, laâ chuyïån thùçng
nhaäi con naây...
    Xin-ve hoãi möåt caách bònh tônh:
    - Coá thïë thöi, phaãi khöng?
    Gioát àaáp:
    - Tûâng êëy cuäng àuã quaá röìi! Chuáng töi coá bõ treo cöí cuäng chó vò
caái löëi àoân xoác hai àêìu cuãa öng!
   - Àûúåc! Bêy giúâ caác anh haäy nghe töi traã lúâi. Caác anh baão töi
laâm hoãng viïåc. Têët caã caác anh úã àêy àïìu biïët dûå àõnh cuãa töi. Nïëu

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                94

laâm theo lúâi töi noái thò bêy giúâ coá phaãi moåi ngûúâi àïìu khöng ai
thiïåt maång maâ giaâu sang phuá quyá röìi khöng? Nhûng ai gêy ra tai
haåi naây? Ai bùæt töi phaãi boã dûå àõnh êëy? Ai noáng ùn laâm hoãng viïåc?
Ai? Ai tûúác quyïìn thuyïìn trûúãng cuãa töi trao cho töi caái vïët àen
giûäa höm lïn böå? Ai bùæt töi laâm caái troâ muáa röëi êëy? Chñnh An-àe-
sún, laäo Han vaâ Gioát chûá coân ai? Bêy giúâ trong ba àûáa, chó coân hùæn
söëng soát maâ hùæn coân lïëu laáo, daám khua möi muáa meáp û?
    Xin-ve ngûâng laåi. Nhòn sùæc mùåt tïn Gioát vaâ caã boån chuáng, töi
biïët lúâi noái cuãa Xin-ve àaä coá hiïåu quaã. Mo-gan kïu lúán:
   - Thïë coân nhûäng àiïìu khaác, noái nöët ài!
   Xin-ve lau möì höi traán röìi noái tiïëp:
    - Coân caái àiïìu vïì cêåu beá naây, töi noái cho anh nghe... Cêåu beá
chaã laâ con tin àoá sao? Caác anh coá biïët viïåc cuãa chuáng ta hoãng àïën
mûác naâo khöng? Chó vò ba tïn khöën naån êëy maâ chùèng mêëy chöëc
chuáng ta àïìu bõ treo cöí lïn caã! Nghô àïën chuyïån êëy, coá luác töi cûá àúâ
àêîn caã ngûúâi. Trong luác thêåp tûã nhêët sinh nhû vêåy, thò bùæt àûúåc
cêåu beá naây. Thûåc laâ phuác lúán. Cêåu êëy laâ vêåt baão maång cho chuáng
ta. Thïë maâ caác anh àoâi giïët noá ài. Khöng! Töi khöng laâm àûúåc viïåc
êëy! AÂ coân àiïìu thûá ba. Naây töi hoãi thêåt! Anh Dön, àêìu anh chûa vúä
toaåc àêëy aâ? Caã anh Gioát nûäa! Caách àêy saáu giúâ, chaã phaãi anh lïn
cún söët run bêìn bêåt, mùåt bêy giúâ vêîn coân vaâng nghïå àêëy khöng? Coá
leä caác anh khöng cêìn möåt öng thêìy thuöëc chñnh cöëng hùçng ngaây
àïën thùm bïånh vaâ cho thuöëc caác anh phoãng? Coân caái àiïím thûá hai
vò sao töi thoãa thuêån àiïìu àònh vúái hoå. Thïë viïåc naây chaã phaãi chñnh
caác anh àïën quyâ göëi trûúác mùåt töi, van xin töi laâm viïåc êëy cho caác
anh, vò tinh thêìn caác anh àaä quaá tan raä röìi khöng? Maâ luác êëy nïëu
töi khöng laâm, caác anh àaä chïët àoái têët! Nhûng nhûäng viïåc nhoã moån
êëy cuäng chùèng àaáng kïí àêu. Caái lyá do chñnh laâ caái naây àêy!
   Hùæn noái thïë, röìi neám luön xuöëng àêët möåt maãnh giêëy. Töi
nhêån ra ngay àoá laâ bûác baãn àöì maâu giêëy cuä àaä öë vaâng, trïn coá vaåch
ba chûä thêåp àoã maâ töi àaä lêëy úã dûúái àaáy hoâm cuãa tïn Bin khi xûa.
Taåi sao baác sô Ly laåi giao cho hùæn bûác àõa àöì êëy? Àoá laâ àiïìu töi
khöng hiïíu thêëu...
    Bûác baãn àöì vûâa àûa ra àaä laâm boån giùåc ngaåc nhiïn àïën hoa
mùæt! Chuáng nhaãy xöí vaâo têëm baãn àöì nhû möåt luä meâo vöì möåt con
chuöåt nhùæt. Röìi caái baãn àöì àûúåc chuyïìn tûâ tay noå sang tay kia, hïët
thùçng naây giêåt àïën thùçng khaác giêåt; àûúåc xem têån mùæt röìi, chuáng
hoâ heát, chûãi thïì, röìi cûúâi hñ hûãng vúái nhau nhû treã con, tûúãng nhû

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              95

boån chuáng àaä súâ thêëy àûúåc vaâng trong tay röìi, vaâ àaä chùæc chùæn
mang vaâng lïn taâu, ung dung ài ra khúi vêåy... Möåt àûáa noái:
   - Àuáng röìi! Chñnh baãn àöì cuãa Phú-linh, chñnh chûä kyá cuãa
Phú-linh àêy!
   Gioát noái:
   - Töët lùæm! Vaâng coá àêëy, nhûng taâu khöng coá nûäa thò lêëy caái
àïëch gò maâ mang ài?
   Xin-ve quay laåi nhaãy xöí lïn, quaát to:
    - Cêm caái möìm ài, khöng coá töi vùån cöí bêy giúâ! Laâm thïë naâo
mang ài aâ? Caái àoá, phaãi hoãi úã anh vaâ caã boån anh àaä àaánh mêët chiïëc
taâu êëy! Nhûng anh cuäng chó laâ möåt thùçng vö duång thöi. Trñ oác anh
cuäng chaã hún gò trñ oác möåt con giaán. Anh àaä àïí mêët taâu, anh coân noã
möìm hoãi möåt caách höîn xûúåc nhû thïë haã? Thêåt quaá lùæm!
   Mo-gan toã àöìng tònh:
   - Xin-ve noái àuáng àêëy!
   Xin-ve baão:
    - Àuáng àûát ài chûá lõ! Boån anh thò àïí mêët taâu, coân töi thò tòm
ra kho cuãa. Nhû thïë thò hoãi ai hún ai? Thöi bêy giúâ töi tûâ chûác meå
noá ài cho xong. Mùåc caác anh muöën bêìu ai laâm thuyïìn trûúãng thò
bêìu! 155 156.
   Têët caã àöìng thanh kïu lúán:
   - Xin-ve! Xin-ve vêîn laâm thuyïìn trûúãng!
   Xin-ve hoãi to:
    - Thêåt thïë chûá? Gioát, thöi anh àúåi lêìn khaác vêåy. Cuäng may
cho anh laâ tñnh töi khöng hay thuâ vùåt. Caác baån! Coân caái vïët àen
naây, bêy giúâ noá coân giaá trõ gò nûäa khöng? Vö ñch chûá! Chó coá Àñch
àaä laâm hoãng quyïín thaánh kinh, nïn noá seä tûå mang lêëy hoåa.
   Àñch lo lùæng hoãi:
   - Bêy giúâ phaãi laâm thïë naâo?
   Noái xong hùæn cûá bo xo bùæn xùæn trong ngûúâi. Xin-ve neám cho
töi maãnh giêëy cêìm úã tay vaâ baão:
   - Cêåu Dim! Töi cho cêåu xem caái cuãa laå naây!http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                             96

    Àoá laâ möåt mêíu giêëy coá möåt mùåt trùæng vò noá ùn vaâo trang
cuöëi; coân mùåt kia coá vaâi cêu saách kinh thaánh. Trïn mùåt chûä in bõ
than xoáa lem nhem. Bïn mùåt giêëy trùæng coá mêëy chûä "Trao têån
tay", cuäng viïët bùçng than. Thïë laâ cêu chuyïån àïm höm êëy chêëm
dûát. Moåi ngûúâi uöëng rûúåu röìi ài nùçm. Töi cûá nùçm thao thûác maäi
khöng chúåp mùæt àûúåc. Coân Xin-ve thò vêîn bònh tônh àaánh möåt giêëc
ngon laânh.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             97
               CHÛÚNG 26

             GIÛÄ ÀUÁNG LÚÂI HÛÁA   Töi thûác dêåy luác moåi ngûúâi cuäng vûâa tónh giêëc. Ngay tïn
canh gaác àang mïåt moãi tûåa lûng vaâo tûúâng cuäng vuåt àûáng thùèng
lïn vò coá möåt tiïëng goåi sang saãng tûâ trong rûâng ra:
   - Ï! Caác ngûúâi úã trong lö-cöët! Baác sô àaä àïën àêy!
    Maâ quaã àuáng laâ tiïëng baác sô. Nhêån ra tiïëng öng, töi nûãa
mûâng nûãa lo. Nhúá àïën haânh àöång vö kyã luêåt cuãa mònh àaä tûå dêën
thên vaâo voâng nguy hiïím àïí àïën nöîi giúâ àêy phaãi sa vaâo tay boån
giùåc, töi thêëy höí theån, khöng daám nhòn ra hûúáng baác sô. Coá leä baác
sô phaãi dêåy tûâ khuya, vò luác öng àïën àêy, trúâi múái hûng hûãng saáng,
sûúng muâ trïn àêët coân che kñn caã hai chên. Xin-ve cuäng vûâa tónh
dêåy. Gaä tûúi tónh noái to, daáng àiïåu tûâ töën hiïìn hoâa:
    - Baác sô àêëy aâ? Xin kñnh chaâo ngaâi! Ngaâi àïën súám quaá. Naâo,
Gioát, dêåy chaåy ra àúä baác sô qua raâo möåt tñ!
   Xin-ve àûáng trïn àónh àöìi, möåt tay chöëng naång, möåt tay dûåa
vaâo tûúâng, àiïåu böå hïåt nhû khi hùæn coân laâm bïëp taâu. Hùæn laåi noái:
    - Chuáng töi coá möåt viïåc naây, chùæc laâm cho ngaâi phaãi ngaåc
nhiïn. Chuáng töi múái coá möåt ngûúâi khaách àïën troå, möåt cêåu beá... hò,
hò... caã àïm cêåu ta nguã khò bïn caånh töi.
   Luác êëy baác sô àaä vaâo trong vaâ àang àûáng gêìn Xin-ve. Töi
nghe tiïëng baác sô hoãi, gioång khaác hùèn:
   - Dim phaãi khöng?
   - Chñnh cêåu Dim!
   Baác sô dûâng ngay laåi, khöng noái möåt lúâi. Laát sau öng múái baão:
   - Àûúåc, àûúåc! Nhiïåm vuå trûúác àaä, röìi haäy troâ chuyïån sau.
Thöi, ta ài thùm ngûúâi öëm àaä.
   Öng bûúác vaâo nhaâ vaâ bùæt àêìu ài khaám bïånh. Tuy öng biïët
àûáng giûäa boån quyã söëng naây, tñnh maång cuãa öng nhû nghòn cên

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  98

treo àêìu súåi toác, nhûng hònh nhû öng khöng hïì súå chuát naâo! öng
noái chuyïån vúái nhûäng tïn giùåc öëm chùèng khaác gò ài thùm con bïånh
úã nhaâ. Töi cho laâ thaái àöå cuãa öng àaä laâm boån chuáng phaãi phuåc. Vò
töi thêëy boån chuáng àöëi vúái öng nhû khöng coá chuyïån gò àaä xaãy ra,
hònh nhû öng vêîn laâ võ thêìy thuöëc cuãa chuáng khi coân úã trïn taâu.
Öng baão tïn giùåc trïn àêìu coá buöåc bùng:
    - Anh àaä khaá röìi! Tûâ xûa àïën nay, vúái nhûäng ngûúâi bõ vïët
thûúng nhû anh, töi thêëy coá leä chó coá anh laâ thoaát chïët. Caái àêìu
anh coá leä rùæn hún sùæt. Thïë naâo Gioát, khaá chûa? Nûúác da anh coân
xêëu lùæm! Anh àaä uöëng thuöëc chûa? Hùæn àaä uöëng chûa, caác anh?
   Mo-gan àaáp:
   - Thûa öng, hùæn uöëng röìi aå!
   Baác sô laåi noái, gioång vûâa haâi hûúác vûâa thên mêåt:
   - Caác anh xem, tûâ khi töi chûäa bïånh cho caác anh, töi vêîn cöë
gùæng, khöng àïí cho Töí quöëc mêët möåt ngûúâi dên naâo, hay noái àuáng
hún, töi khöng àïí cho caái giaá treo cöí kia laâm mêët ài möåt töåi nhên
naâo!
    Boån giùåc liïëc mùæt nhòn nhau, khöng daám heá rùng noái laåi möåt
lúâi. Möåt àûáa trong boån noái:
   - Àñch noá cuäng àang thêëy trong mònh khoá úã...
   Baác sô àaáp:
   - Thïë aâ? Àñch, laåi gêìn àêy! Theâ lûúäi ra xem naâo. Lûúäi thïë naây
maâ! Laåi söët reát röìi àêëy!
   Mo-gan noái:
   - Thöi phaãi röìi! Taåi hùæn xeá saách kinh thaánh àêëy...
   Baác sô àaáp:
    - Taåi, taåi caái gò? Taåi caác anh àïìu laâ giöëng lûâa! Caác anh khöng
biïët thïë naâo laâ khñ laânh khñ àöåc, thïë naâo laâ àêët khö raáo vúái àêët buân
thöëi rûäa! Caác anh coân khöí chaán vúái caái bïånh söët rûâng naây! Coá ai ài
choån möåt vuâng lêìy maâ úã khöng? Àïën caã anh Xin-ve maâ cuäng khúâ
àïën thïë! Kïí ra anh coân khaá hún boån hoå, nhûng töi xem ra anh
cuäng chùèng biïët möåt tñ gò vïì phoâng bïånh caã!
    Khi baác sô chia thuöëc uöëng cho moåi ngûúâi, àûáa naâo cuäng theo
lúâi öng dùån möåt caách ngoan ngoaän vaâ khuám nuám àïën buöìn cûúâi!


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               99

   Baác sô noái:
    - Höm nay thïë laâ xong! Bêy giúâ töi muöën noái vúái cêåu beá naây
vaâi cêu.
   Tïn Gioát àûáng úã ngoaâi àûúng khaåc nhöí möåt thûá thuöëc gò hònh
nhû àùæng lùæm. Nghe baác sô noái thïë, hùæn vöåi kïu to:
   “Khöng àûúåc!"
   Xin-ve vöî tay xuöëng thuâng rûúåu, quaát lúán:
   - Cêm möìm ngay!
   Röìi hùæn quay laåi baác sô, gioång ön töìn:
    - Thûa baác sô, töi cuäng àaä nghô àïën àiïìu êëy! Töi biïët baác sô rêët
mïën cêåu beá naây. Coân chuáng töi thò rêët àöåi ún baác sô àaä röång loâng
sùn soác chûäa bïånh cho chuáng töi. Chuáng töi rêët tin úã baác sô. Baác sô
àûa thuöëc gò, chuáng töi cuäng uöëng caã. Coân cêåu Dim... cêåu coá hûáa
vúái töi möåt lúâi khöng? Töi biïët cêåu tuy con nhaâ ngheâo, nhûng khñ
khaái nhû möåt ngûúâi quên tûã. Cêåu coá hûáa vúái töi laâ cêåu khöng tröën
khöng?
   Töi vöåi hûáa ngay laâ töi khöng tröën. Xin-ve laåi noái:
   - Thûa baác sô, xin múâi ngaâi cûá ài ra ngoaâi kia. Töi seä dùæt cêåu
beá ra sau. Töi nghô ngaâi coá thïí noái chuyïån vúái cêåu êëy qua búâ raâo.
Thöi, kñnh chaâo ngaâi vaâ xin gûãi lúâi kñnh chuác öng Chi vaâ thuyïìn
trûúãng àûúåc maånh.
   Khi baác sô vûâa bûúác ra khoãi, têët caã boån giùåc àûáng lïn nhao
nhao phaãn àöëi. Chuáng buöåc cho Xin-ve töåi bùæt caá hai tay. Viïåc êëy
àaä hiïín nhiïn quaá! Nhûng Xin-ve quaã laâ möåt tay gian huâng. Cuöåc
thùæng höm qua caâng laâm cho hùæn vûäng daå. Hùæn chûãi mùæng boån kia
thêåm tïå röìi neám bûác baãn àöì ra baão:
    - Ngöëc úi laâ ngöëc! Cuãa sùæp àïën tay röìi maâ laåi laâm hoãng aâ? Lêåt
loång vúái hoå bêy giúâ àïí röìi xöi hoãng boãng khöng aâ? Tòm àûúåc cuãa röìi
thò lêåt hoå cuäng khöng muöån... Bêy giúâ laäo lang êëy muöën noái chuyïån
vúái cêåu Dim, chûá laäo muöën töi hoát cûát cho laäo, töi cuäng hoát!
   Noái xong, hùæn ra lïånh nöíi lûãa nêëu ùn, röìi võn vaâo vai töi
chöëng naång ài ra. Boån chuáng ngöìi trú laåi àoá, nûãa tin nûãa ngúâ. Xin-
ve baão töi:
   - Ài thong thaã, thong thaã chûá! Nïëu chuáng thêëy ta ài vöåi laâ
chuáng nhaãy xöí laåi ngay!

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                100

   Khi àïën chöî baác sô Ly, hùæn àûáng dûâng laåi, noái vúái baác sô:
   - Thûa baác sô, cêåu beá naây seä noái laåi vúái ngaâi viïåc töi àaä àûa
tñnh mïånh töi ra cûáu cêåu ta nhû thïë naâo. Thûa ngaâi, khi möåt keã
phaãi cêìm laái thuyïìn giûäa cún gioá lúán nhû töi, söëng chïët chó trong
nhaáy mùæt, töi xin ngaâi haäy ruã loâng thûúng. Ngaâi nïn nhúá rùçng
khöng phaãi chó coá tñnh mïånh töi maâ coân caã tñnh mïånh cêåu beá naây
nûäa. Mong ngaâi cho töi àûúåc hy voång.
   Xong hùæn noái:
   - Ngaâi laâ möåt ngûúâi quên tûã, chùæc sau naây ngaâi seä coân nhúá
nhûäng àiïìu gaân dúã cuãa töi, nhûng ngaâi cuäng àûâng quïn nhûäng
àiïìu hay töi àaä laâm. Bêy giúâ, töi xin àïí ngaâi noái chuyïån, mong ngaâi
nhúá cho!
   Noái xong hùæn luâi xa ra phña sau, ngöìi trïn möåt khuác göî. Hùæn
vûâa huyát saáo vûâa liïëc nhòn vïì phña töi vaâ phña boån giùåc trong àöìn.
Baác sô noái vúái töi, gioång buöìn rêìu:
    - Cêåu Dim! Thïë laâ tûå cêåu gêy ra caã! Coá trúâi biïët cho, töi
khöng coá loâng naâo oaán traách cêåu àêu! Nhûng coá möåt àiïìu töi phaãi
noái. Giaá öng thuyïìn trûúãng khoãe maånh, coá leä cêåu khöng daám
tröën... nhûng thûâa luác öng ta àau yïëu maâ cêåu ài nhû vêåy, thêåt laâ
heân!
   Thuá thêåt nghe baác sô noái àïën cêu êëy, töi böîng khoác rûng rûác:
   - Baác sô Ly úi! Öng àûâng laâm töi khöí nûäa! Töi àaä khöí têm
nhiïìu röìi! Nïëu khöng coá Xin-ve thò töi cuäng àaä liïìu chïët vúái boån
chuáng. Töi chïët cuäng àaáng àúâi thöi! Nhûng nïëu boån chuáng tra
khaão töi...
   Baác sô ngùæt lúâi, gioång àöíi khaác:
   - Dim! Töi khöng thïí àïí cêåu úã núi naây. Haäy nhaãy ra ài, tröën
ài!
   - Thûa baác sô, töi àaä hûáa röìi.
   Baác sô noái to:
   - Biïët thïë nhûng khöng coá caách naâo khaác nûäa. Dim! Töi coá
thïí chõu têët caã nhuåc nhùçn, khöí aãi, nhûng töi khöng thïí àïí cêåu úã
àêy àûúåc. Nhaãy ngay ài! Nhaãy möåt caái ra ngoaâi laâ ta biïën ngay maâ!
   Töi àaáp:


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               101

    - Khöng! Nïëu úã àõa võ töi, chùæc öng cuäng khöng laâm thïë. Caã
öng Chi hay öng thuyïìn trûúãng cuäng vêåy. Xin-ve àaä tin úã töi vaâ töi
àaä hûáa vúái hùæn. Töi phaãi giûä lúâi hûáa. Nhûng öng haäy àïí töi noái hïët
àaä. Töi chó lo nïëu chuáng tra khaão töi, coá thïí töi laâm löå chöî giêëu taâu.
Nhúâ may mùæn, töi àaä àoaåt laåi àûúåc chiïëc taâu, vaâ bêy giúâ, hiïån noá
nùçm úã vuâng bùæc, bïn búâ biïín hûúáng nam. Àïën khi nûúác roâng, chùæc
noá nùçm trïn caát...
   Baác sô ngaåc nhiïn kïu lïn:
   “Chiïëc taâu?" Töi vöåi thuêåt laåi, baác sô chùm chuá nghe. Xong
öng baão:
    - Thïë ra, cûá möîi bûúác, cêåu laåi cûáu söëng chuáng töi? Cêåu àaä
phaát giaác ra êm mûu boån giùåc, cêåu àaä tòm ra Ben-gun. Öì, Ben-gun,
thêåt laâ möåt viïåc vö cuâng to lúán. Röìi cêåu laåi lêëy àûúåc chiïëc taâu. Bêy
giúâ àïí mùåc cêåu nguy khöën úã àêy, chaã hoáa ra luä töi tïå baåc lùæm sao?
   Noái àïën àêy, öng goåi to:
   - Xin-ve! Xin-ve!
   Khi hùæn àïën gêìn, öng baão:
   - Töi khuyïn anh àiïìu naây: chúá vöåi ài tòm kho cuãa!
   Xin-ve àaáp:
   - Vêng, töi xin cöë theo lúâi ngaâi. Nhûng chùæc ngaâi àaä biïët, coá
tòm àûúåc cuãa thò töi vaâ caã cêåu beá naây múái baão toaân àûúåc tñnh
mïånh.
   Baác sô àaáp:
   - Nïëu thïë, töi seä cho anh biïët thïm möåt àiïìu: phaãi hïët sûác àïì
phoâng khi ài tòm kho cuãa.
    - Thûa ngaâi, ngaâi coân giûä yá vúái töi nhiïìu quaá! Vò sao ngaâi boã
caái àöìn naây? Vò sao ngaâi giao cho töi bûác baãn àöì? Töi thêåt muâ tõt.
Vêåy maâ töi vêîn nhùæm mùæt ài theo ngaâi. Lêìn naây thò töi xin chõu.
Nïëu ngaâi khöng chõu noái roä thïm, töi xin boã cuöåc.
   Baác sô Ly coá veã nghô ngúåi, röìi noái:
   - Khöng, töi khöng thïí vaâ khöng coá quyïìn noái roä hún. Anh
hiïíu cho. Nhûng töi hûáa vúái anh möåt àiïìu naây: nïëu xong viïåc maâ
chuáng ta àûúåc yïn laânh, töi baão àaãm seä hïët sûác cûáu anh...
   Neát mùåt Xin-ve tûúi tónh hùèn lïn. Baác sô laåi noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                               102

    - Àoá laâ viïåc thûá nhêët. Coân viïåc thûá hai laâ anh phaãi nhúá luön
luön giûä cêåu Dim bïn caånh mònh, khi naâo coá gò nguy cêëp, anh cûá
goåi töi, töi seä àïën cûáu ngay. Töi khöng noái haäo àêu. Anh nhúá lêëy!
Thöi chaâo Dim!
    Baác sô thoâ tay qua raâo bùæt tay töi, nhòn Xin-ve gêåt àêìu möåt
caái röìi raão bûúác vaâo rûâng.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              103
               CHÛÚNG 27

             ÀI TÒM NÚI GIÊËU CUÃA   Xin-ve baão töi:
   - Nïëu trûúác àêy töi àaä cûáu cêåu thò vûâa röìi cêåu àaä cûáu laåi töi.
Àiïìu êëy töi khöng bao giúâ quïn. Luác naäy liïëc mùæt, töi thêëy baác sô
baão cêåu tröën, vaâ cêåu àaä lùæc àêìu khöng nghe. Cêåu quaã laâ ngûúâi biïët
troång danh dûå. Tûâ khi töi àaánh àöìn bõ thêët baåi àïën nay, caái cûã chó
khñ khaái cuãa cêåu thêåt laâ möåt tia saáng àïí töi hy voång. Cêåu Dim!
Bêy giúâ àêy chuáng ta phaãi ài tòm kho cuãa. Viïåc naây chùèng thñch
chuát naâo, vò lúâi baác sô dùån, töi coân nhúá. Bêy giúâ töi vúái cêåu hai
chuáng ta phaãi saát caánh bïn nhau àïí àïì phoâng moåi sûå bêët trùæc nguy
hiïím coá thïí xaãy ra. Nhû thïë chuáng ta múái baão toaân àûúåc tñnh
mïånh.
   Luác êëy, möåt tïn àûáng gêìn àöëng lûãa goåi chuáng töi vïì ùn saáng.
    Chùèng mêëy chöëc, caã boån àaä ngöìi trïn baäi caát trûúác nhaâ.
Chuáng àöët möåt àöëng lûãa to tûúáng, noáng àïën nöîi khöng laåi gêìn
àûúåc. Chùèng nhûäng cuãi maâ ngay àïën thûác ùn, chuáng cuäng phung
phñ bûâa baäi. Têët caã boån chó ùn hïët möåt phêìn ba thûác ùn. Möåt àûáa
neám àöì ùn thûâa vaâo lûãa, nhe rùng cûúâi möåt caách ngö nghï. Trong
àúâi töi, thêåt chûa bao giúâ töi thêëy möåt boån ngûúâi vö hêåu àïën thïë.
Chuáng chó biïët àûúåc bûäa naâo xaâo bûäa êëy, khöng hïì nghô àïën ngaây
mai... Qua caách söëng bûâa baäi cuãa chuáng, töi àaä nhêån thêëy tuy
chuáng coá thûâa can àaãm àaánh nhau trong möåt trêån nhûng chuáng
khöng thïí àaánh nhau lêu daâi àûúåc. Ngay Xin-ve cuäng ngöìi àiïìm
nhiïn ùn, khöng coá möåt lúâi khiïín traách boån chuáng. Hùæn noái:
   - Caác anh àûúåc thùçng naây lo viïåc cho, caác anh sûúáng nhû tiïn
con! Boån hoå chiïëm laåi àûúåc chiïëc taâu. Nhûng ta, ta seä tòm thêëy cuãa.
Hïî cuãa àaä nùæm chùæc trong tay röìi, ta seä tòm cho ra taâu. Luác àoá
phêìn thùæng seä vïì ta! Hùæn vûâa noái vûâa nhai nhöìm nhoaâm, miïång
dñnh àêìy múä. Hùæn cöë laâm cho boån kia tin tûúãng vaâ cuäng àïí àöång
viïn mònh.


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  104

   Hùæn laåi tiïëp:
    - Coân thùçng beá "con tin" naây, coá leä lêìn naây laâ lêìn cuöëi cuâng noá
àûúåc gùåp baån hûäu cuãa noá. Chñnh nhúâ thïë maâ vûâa röìi töi àaä biïët
àûúåc nhûäng àiïìu töi muöën biïët. Thïë laâ àuã röìi. Töi seä dùæt noá theo
trong luác ài tòm kho cuãa. Vò chuáng ta phaãi giûä noá àïí phoâng luác gùåp
nguy nan. Möåt khi vaâng àaä taãi lïn taâu röìi thò luác êëy ta seä coá caách
noái chuyïån vúái cu cêåu!
    Bêy giúâ boån giùåc tröng vui veã hún trûúác, àiïìu êëy khöng lêëy gò
laâm laå. Nhûng vïì phêìn töi, töi rêët nghi ngaåi. Àöëi vúái möåt tïn nhû
Xin-ve, gioá chiïìu naâo xoay chiïìu êëy, hïî thêëy vaâng thò töëi mùæt, thêåt
cuäng khoá maâ tin hùæn. Coân nïëu hùæn coá giûä lúâi hûáa thò khi xaãy ra
viïåc gò, hùæn laâ möåt thùçng thoåt, töi laâ möåt thùçng beá, liïåu chöëng àúä
laâm sao àûúåc vúái nùm tïn lûåc lûúäng thïë kia!
    Laåi coân bao nhiïu cêu hoãi trong àêìu oác vïì viïåc boån töi boã àöìn,
giao bûác baãn àöì... Ngay caái cêu baác sô dùån Xin-ve "phaãi àïì phoâng
khi ài tòm cuãa" cuäng laâm töi naát oác! Cho nïn bûäa cúm êëy, töi ùn
khöng thêëy ngon, vaâ khi boån giùåc ruã nhau ài tòm kho cuãa, buång töi
caâng lo ngay ngaáy... Boån chuáng ra ài mang theo khñ giúái àêìy àuã.
Xin-ve àeo hai khêíu suáng trûúâng, laåi thïm con dao caâi úã thùæt lûng
vaâ hai khêíu suáng luåc trong hai tuái aáo. Trïn vai hùæn, con veåt vêîn
laãm nhaãm noái nhûäng cêu quaái gúã. Chuáng noá lêëy thûâng buöåc ngang
lûng töi, röìi Xin-ve dùæt töi ài. Khi thò hùæn cêìm àêìu thûâng, khi thò
hùæn cùæn chùåt vaâo hai haâm rùng. Töi bõ dùæt hïåt nhû möåt con gêëu
cuãa phûúâng haát. Nhûäng àûáa khaác thò àûáa vaác cuöëc, àûáa vaác xeãng,
nhûäng vêåt êëy chuáng àaä lêëy tûâ trûúác úã trïn taâu. Vaâi àûáa nûäa khiïng
thõt, baánh vaâ rûúåu àïí ùn trûa. Caã tïn giùåc bõ vúä àêìu, àaáng lyá phaãi
nùçm úã nhaâ, cuäng cöë gûúång ài theo nöët. Têët caã keáo ra búâ biïín. ÚÃ àêëy
àaä coá hai chiïëc thuyïìn àúåi sùén. Caã boån chia laâm hai töëp, xuöëng
thuyïìn. Trong khi ài thuyïìn, boån chuáng baân taán vúái nhau vïì bûác
baãn àöì. Caái gaåch àoã thò chó hûúáng khöng roä. Coân nhûäng chûä ghi
phña sau, khöng àûúåc roä nghôa cho lùæm. Töi nhúá nhûäng cêu chûä êëy:
    “Cêy to. Àöìi con, goâ Voång Viïîn, muäi àêët vïì phña B.B.À. "Àaão
Hònh Ngûúâi À.À.N. "Mûúâi meát..." Caái dêëu quan troång nhêët àïí
nhêån àûúâng laâ cêy to. Nhûng ngay saát bïën, trûúác mùåt chuáng töi laâ
möåt khu àöìi cao, bùæc giaáp goâ Voång Viïîn, nam giaáp goâ Cöåt Caái. Trïn
àónh àöìi, thöng moåc chi chñt; coá cêy thêëp, cêy cao. Coân caái "cêy to"
maâ laäo Phú-linh àaä chó, thò phaãi àïën núi, àem àõa baân ra ngùæm
àuáng hûúáng múái coá thïí biïët àûúåc. Ngöìi dûúái thuyïìn, boån giùåc chó
troã lung tung. Xin-ve thò so vai lïn vaâ baão:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                            105

   - Cûá àúåi àïën núi hùéng hay! Ài möåt luác lêu, chuáng cho àöî
thuyïìn vaâo cûãa söng dûúái goâ Voång Viïîn. Chuáng bùæt àêìu treâo lïn
àöìi vïì meá tay traái. Múái àêìu gùåp àêët buân nhaäo nhoeåt, nïn ài rêët
chêåm. Nhûng caâng lïn cao, àêët caâng rùæn laåi, cêy cöëi búát rêåm raåp
hún. Àêy laâ khu àeåp nhêët trong àaão. Nhûäng dêy rau rûâng boâ lan
bïn caånh nhûäng khoám cêy rûâng coá hoa núã, thúm ngaát. Giûäa nhûäng
choâm àêåu khêëu xanh um, nöíi bêåt lïn nhûäng thên cêy thöng àoã
sêåm, boáng laá rûúâm raâ. Khöng khñ trong maát, aánh nùæng choái chang,
muâi hoa rûâng dõu hùæc. Caã boån vui cûúâi nhaãy nhoát chaåy toãa khùæp
núi. Chó coân töi vaâ Xin-ve ài sau cuâng. Töi bõ troái ngang lûng, coân
Xin-ve thò cûá ngoaáy maäi àêìu naång xuöëng àêët soãi vaâ thúã phò phoâ.
Thónh thoaãng töi phaãi àûa tay ra àúä hùæn àïí hùæn khoãi trûúåt chên,
ngaä lùn xuöëng höë. Chuáng töi ài maäi àïën nûãa dùåm múái túái chên àöìi.
Thònh lònh möåt tïn ài àêìu ruá lïn mêëy tiïëng khuãng khiïëp. Caã boån
cuâng chaåy öì lïn. Mo-gan úã phña àùçng kia vûâa chaåy laåi, vûâa baão:
    - Noá úã tñt trïn cao kia. Cuãa chön àêu trïn êëy maâ röëi rñt lïn
thïë!
   Quaã nhiïn, khi chuáng töi àïën núi, thò möåt caãnh tûúång kinh
khuãng baây ra trûúác mùæt. Dûúái göëc möåt cêy thöng, möåt böå xûúng
ngûúâi nùçm daâi, möåt vaâi maãnh aáo quêìn coân laåi laã taã trïn àêët. Caã
boån àûáng nhòn, rúån toác gaáy. Gioát baåo daån hún, tiïën àïën gêìn xem
mêëy maãnh vaãi röìi baão:
    - Chñnh thûá aáo daå cuãa boån thuãy thuã!
    Xin-ve noái nhû gùæt:
   - Caái êëy àaä hùèn! Anh khöng thïí mong thêëy úã àêy möåt öng cöë
àaåo àûúåc! Nhûng böå xûúng nùçm thïë kia laâ nghôa lyá gò?
   Nhòn gêìn laåi, böå xûúng nùçm quaã khöng tûå nhiïn möåt chuát
naâo. Hònh ngûúâi nùçm thêåt ngay ngùæn: hai chên duöîi thùèng, hai tay
giú thùèng lïn quaá àêìu, cuâng chó vaâo möåt hûúáng. Xin-ve baão:
   - ÛÂ, coá leä àêëy! Kia laâ muäi àaão Hònh Ngûúâi, àõa baân àêy, cûá
nhòn theo hûúáng böå xûúng thûã naâo... Moåi ngûúâi nhòn vaâo àõa baân.
Böå xûúng chó thùèng hûúáng khu àaão, àõa baân chó àuáng hûúáng àöng -
àöng nam.
    Xin-ve kïu to:
   - Thoaåt tröng, töi àaä ngúâ böå xûúng naây lùæm! Thöi, böå xûúng
naây àuáng laâ dêëu chó hûúáng tòm cuãa. Àiïìu naây laâm töi nghô túái Phú-
linh maâ laånh toaát caã ngûúâi! Khi xûa, laäo lïn àêy vúái saáu thùçng.

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                  106

Laäo àaä giïët saåch, röìi laäo keáo xaác möåt thùçng laåi àêy àïí thay cho àõa
baân. Böå xûúng naây daâi thûúân thûúåt. Thöi, chñnh laâ thùçng An röìi!
Mo-gan, anh coá nhúá thùçng An khöng?
   Mo-gan àaáp:
   - Coá chûá! Töi nhúá hùæn coân núå tiïìn töi. Ngay khi lïn àaão, hùæn
coân mûúån töi con dao.
   Möåt àûáa khaác noái:
    - Anh thûã tòm bïn caånh hùæn xem coá coân con dao cuãa anh thò
lêëy laåi! Mo-gan tòm quanh àöëng xûúng, baão:
   - Chùèng coân vêåt gò caã! Ngay àïën tuái thuöëc cuäng chùèng coân.
Thïë naây thò laå thêåt!
   Xin-ve cuäng gêåt àêìu:
   - ÛÂ, laå thêåt! Quaã laâ möåt àiïìu quaái gúã. Caái laäo Phú-linh kïí
cuäng tai aác! Nïëu laäo coân söëng thò...
   Mo-gan ngùæt lúâi:
   - Laäo chïët röìi! Möåt àûáa khaác baão:
   - Khi gêìn chïët, laäo vêîn coân gaâo rûúåu "rum". Coá luác laäo haát:
   “Mûúâi lùm thùçng..." Àúâi laäo chó biïët coá baâi haát êëy!
   Tiïëng haát cuãa laäo nghe àïën laånh xûúng söëng! Xin-ve cùæt àûát
cêu chuyïån:
   - Thöi im ài! Noái maäi àïën laäo ta laâm gò! Laäo chïët laâ hïët.
Ngûúâi chïët khöng haåi àûúåc ai àêu! Caác anh àûâng súå. Thöi, haäy ài
àïën àùçng kia maâ tòm cuãa. Caã boån laåi ài lïn. Tuy trúâi rêët oi bûác,
nhûng caã boån cûá xuám xñt laåi vúái nhau vaâ thò thêìm to nhoã. Hònh
nhû chuáng vêîn súå caái höìn ma cuãa tïn chuáa àaãng vêîn coân lêín quêët
àêu àêy.
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             107
               CHÛÚNG 28

           TIÏËNG HAÁT TRONG LUÂM CÊY   Phêìn thò súå, phêìn cuäng muöën àïí cho Xin-ve vaâ tïn giùåc öëm
nghó ngúi, nïn caã boån cuâng ngöìi laåi trïn möåt mö àêët cao. Trûúác
mùåt chuáng töi, thêëp thoaáng qua cêy laâ doi biïín, soáng vöî quanh búâ.
Àùçng sau laâ bïën taâu vaâ àaão Hònh Ngûúâi. Ngay trïn àêìu chöî chuáng
töi ngöìi laâ goâ Voång Viïîn. Chó nghe tiïëng soáng vöî ghïình àaá vaâ tiïëng
cön truâng rïn ró trong buåi cêy. Khöng möåt boáng ngûúâi qua laåi,
khöng möåt caánh buöìm thêëp thoaáng ngoaâi khúi. Chung quanh àòu
hiu tõch mõch. Xin-ve ngöìi xuöëng lêåt baãn àöì ra xem röìi noái:
    - Kòa, caái "àöìi con cuãa goâ Voång Viïîn" chñnh laâ muäi àêët dûúái
kia röìi. Caái kho cuãa àaä trûúác mùæt chuáng ta. Bêy giúâ haäy ùn cho àúä
àoái àaä!
   Mo-gan caâu nhaâu:
   - Töi chùèng thêëy àoái! Chó nghô túái laäo Phú-linh laâ àaä thêëy mêët
ngon röìi...
   Xin-ve àaáp:
   - Nhûng may cho anh, hùæn àaä chïët ngoeão röìi.
   Möåt tïn khaác run rêíy noái:
   - Laäo laâ con quyã dûä! Laäo chïët thïë naâo àûúåc!
    Tûâ luác chuáng tröng thêëy böå xûúng, àêìu oác chuáng luác naâo cuäng
bõ caái höìn ma cuãa laäo Phú-linh aám aãnh. Khöng àûáa naâo daám noái to.
Chuáng chó thò thêìm vúái nhau, veã súå sïåt.
   Thöët nhiïn, àùçng buåi cêy trûúác mùåt coá möåt gioång haát the theá,
run run vùèng laåi, baâi haát naây, chuáng àaä thuöåc nhaäo: Mûúâi lùm
thùçng trïn hoâm ngûúâi chïët, yâ a, yâ a... Boån giùåc ba höìn baãy vña lïn
mêy. Caã saáu àûáa mùåt maây böîng taái nhúåt, run lêíy bêíy. Thùçng thò
nhaãy chöìm lïn cuöëng cuöìng, thùçng thò quúâ quaång baám vaâo ngûúâi
bïn caånh. Mo-gan boâ lùn trïn àêët, möìm lùæp bùæp:


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                              108

   - Phú-linh! Àñch thõ laäo Phú-linh!
    Thöët nhiïn tiïëng haát im bùåt, tûúãng nhû coá ngûúâi böîng lêëy tay
bõt miïång keã haát. Giûäa khoaãng trúâi bao la, töi nghe tiïëng haát voång
laåi nhõp nhaâng thaánh thoát. Vò thïë, tröng cûã chó cuãa boån chuáng, töi
caâng thêëy löë bõch. Xin-ve möi nhúåt nhaåt, noái khöng ra húi:
   - Thöi àûâng coá hoaãng höìn hoaãng vña lïn! Coá chùåt àêìu töi, töi
cuäng baão àoá khöng phaãi laäo Phú-linh. Töi chûa nhêån ra àûúåc tiïëng
ai, nhûng nhêët àõnh àoá laâ ngûúâi, chûá chùèng phaãi ma quyã gò àêu!
   Noái xong, hùæn trúã laåi can àaãm, sùæc mùåt höìng haâo. Nhûng boån
kia vûâa àõnh thêìn thò caái tiïëng luác naäy laåi vuåt cêët lïn. Lêìn naây
khöng phaãi tiïëng haát maâ laâ möåt thûá tiïëng rïn ró ngheån ngaâo tûâ
hang nuái sêu voång laåi:
   - Àaác Bi, Àaác Bi, Àaác Bi, Àaác Bi!
   Röìi tiïëp theo, möåt tiïëng quaát nhoã:
   - Mang rûúåu àêy, Àaác Bi!
   Boån giùåc böîng àûáng sûäng nhû trúâi tröìng, mùæt múã trûâng
trûâng, thao laáo. Tiïëng noái àaä im tûâ lêu maâ chuáng vêîn coân àûáng
sûäng súâ, ngú ngaác. Möåt àûáa noái höín hïín:
   - Thöi chaåy ài!
   Mo-gan rïìn rô:
   - Àuáng laâ nhûäng lúâi cuöëi cuâng cuãa laäo!
    Coân Àñch thò moác quyïín kinh thaánh ra, hai tay nêng túái
trûúác. Chó coá Xin-ve laâ chûa chõu tin hùèn. Tuy hùæn cuäng run,
nhûng hùæn vêîn cöë sûác noái to:
    - Chuáng ta àïën àêy àïí tòm cho ra cuãa. Duâ laâ ngûúâi hay ma
quyã cuäng khöng thïí laâm boån ta chuân bûúác! Khi laäo Phú-linh coân
söëng, töi cuäng khöng hïì súå laäo. Huöëng gò bêy giúâ, laäo àaä chïët moåt
xûúng, thò coân súå caái àïëch gò!
    Nghe Xin-ve noái thïë, boån kia laåi cho rùçng Xin-ve àaä buöng lúâi
xêëc laáo, phaåm àïën vong linh ngûúâi chïët. Giaá chaåy àûúåc thò chuáng
àaä chaåy röìi! Nhûng khöën nöîi, chuáng súå àïën rñu chên. Àûáa naâo cuäng
co ruám laåi vaâ xuám xñt quanh Xin-ve. Xin-ve noái to:
    - Ma aâ? Töi cuäng tin laâ coá! Nhûng ma thò vö hònh vö aãnh. Taåi
sao úã àêy tiïëng ma laåi coá tiïëng voång? Töi chùæc khöng phaãi!


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                             109

   Tïn Gioát hònh nhû àaä tónh ra, nöëi lúâi:
   - Àuáng thïë! Xin-ve noái coá lyá. Tiïëng êëy nïëu laâ tiïëng laäo Phú-
linh thò sao laåi nghe lanh laãnh? Hònh nhû tiïëng möåt keã naâo êëy...
   Thöët nhiïn Xin-ve noái to:
   - Thöi phaãi röìi! Tiïëng thùçng Ben-gun!
   Mo-gan cuäng vöåi kïu lïn:
   - Àñch thõ tiïëng thùçng Ben-gun!
   Gioát noái:
   - Ben-gun hay thùçng naâo ài nûäa cuäng àïëch cêìn!
    Thïë laâ chó trong phuát chöëc, caã boån àïìu trúã laåi tûúi tónh. Mùåt
àûáa naâo àûáa nêëy tröng hùm húã. Chuáng laåi vaác thuöíng cuöëc lïn vai,
tiïëp tuåc ài. Tïn Gioát ài trûúác, tay cêìm àõa baân, nhùçm àûúâng ài
thùèng túái àaão Hònh Ngûúâi, chó coân thùçng Àñch laâ vêîn cêìm quyïín
kinh ngú ngaác nhòn quanh. Khi leo lïn àïën àónh, àaä thêëy dïî ài hún
trûúác. Nhûäng göëc thöng lúán beá moåc lûa thûa. Mùåt trúâi choái loåi trïn
nhûäng khoaãng àêët tröëng. Caâng ài chuáng töi caâng àïën gêìn caái àöìi
con cuãa goâ Voång Viïîn. Chuáng töi ài àïën möåt cêy to, röìi möåt cêy to
nûäa, nhûng nhòn kyä, töi biïët ngay àêy khöng phaãi laâ caái cêy àaä veä
trong baãn àöì. Nhûng àïën cêy thûá ba thò thêëy cêy naây cao hún hùèn.
Bïì cao cuãa noá dïî cuäng àïën hai trùm meát. Thên cêy maâu hung
hung àoã, to ûúác bùçng möåt caái nhaâ con; taán laá phuã che kñn caã möåt
quaäng àêët röång mïnh möng. Nhûng caái thên cêy khöíng löì êëy
khöng laâm cho boån giùåc chuá yá. Chuáng chó lùm lùm nhòn vaâo caái kho
cuãa àûúng chön úã möåt chöî naâo àoá dûúái göëc cêy. Nghô àïën tiïìn cuãa,
mùåt àûáa naâo cuäng höìng haâo lïn, chuáng quïn caã nhûäng àiïìu súå haäi
ban naäy. Mùæt chuáng long lanh, chên chuáng bûúác thoùn thoùæt, nheå
nhaâng nhû bay trïn mùåt àêët. Xin-ve vûâa caâu nhaâu vûâa phoáng
naång ài nhanh nhû con choi choi. Hùæn vûâa thúã phò phoâ vûâa chûãi
vung lïn nhû möåt thùçng àiïn àûúng lïn cún. Thónh thoaãng thêëy töi
ài chêåm, hùæn giêåt maånh caái dêy thûâng buöåc ngang ngûúâi töi, mùæt
hùæn lûúâm töi möåt caái àïën rúån gaáy. Bêy giúâ hùæn àaä àïí löå chên tûúáng
cuãa hùæn möåt caách trùæng trúån. Thoaáng nhòn, töi àaä thêëy ngay. Gêìn
àïën höë vaâng, bao nhiïu àiïìu cam kïët trûúác, hùæn àïìu quïn caã. Töi
daám quaã quyïët rùçng hùæn àûúng tñnh khi chiïëm xong kho cuãa, seä
tòm cho ra chiïëc taâu, vaâ sau khi àaä giïët hïët têët caã nhûäng ngûúâi
lûúng thiïån trïn àaão, hùæn seä cho taâu rong khúi...


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                110

    Buång böìn chöìn lo lùæng nïn töi cûá vêëp ngaä luön. Möîi bêån nhû
thïë, Xin-ve laåi giêåt maånh àêìu dêy laâ lûúâm töi möåt caách hung aác.
Khi gêìn àïën núi, Gioát goåi to:
   - Anh em úi! Chaåy mau lïn thöi!
    Mêëy thùçng ài àêìu vöåi co gioâ chaåy trûúác. Chaåy àûúåc ngoát mûúâi
thûúác, chuáng dûâng caã laåi. Töi nghe thêëy tiïëng baân baåc lêìm rêìm.
Xin-ve cöë raão bûúác, ngoaáy maäi àêìu naång xuöëng àêët nhû möåt keã
àiïn röì. Ài möåt luác thò töi vúái hùæn àaä àïën núi. Trûúác mùåt chuáng töi
coá möåt caái höë to: vïët àaâo àaä lêu vò meáp búâ bõ nûúác mûa lúã, vaâ dûúái
àaáy, coã moåc xanh rò. Trïn mùåt höë coân thêëy möåt caán cuöëc gaäy àöi vaâ
nhûäng maãnh vaán hoâm raãi raác. Sûå thêåt àaä quaá roä raâng: àöëng cuãa àaä
bõ keã khaác àaâo lïn vaâ cuöîm mêët tûâ lêu!
http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               111
                CHÛÚNG 29

          MÖÅT TAY ÀÊÌU TÏU THÊËT THÏË   Thêåt laâ caã möåt sûå thay àöíi àöåt ngöåt, caã boån àûáng ngêy ngûúâi
nhû phöîng àaá. Chó möåt mònh Xin-ve laâ coân tûå chuã. Trûúác àêy mêëy
phuát, hùæn cuäng chùm chùm nghô àïën kho tiïìn; vaâ böîng chöëc trûúác
mùæt hùæn, têët caã hy voång àïìu suåp àöí. Nhûng hùæn khöng hïì röëi trñ.
Hùæn bònh tônh, àöíi ngay kïë hoaåch àöëi phoá, khöng àúåi cho boån kia
kõp trúã tay. Hùæn baão nhoã töi:
    “Dim, cêìm lêëy caái naây maâ phoâng thên". Hùæn àûa cho töi möåt
khêíu suáng luåc àaä naåp sùén àaån. Röìi hùæn keáo töi luâi vïì phña bïn kia
miïång höë. Xong, hùæn gêåt àêìu ra hiïåu cho töi sùén saâng phoâng bõ. Cûã
chó hùæn trúã laåi dõu daâng tûã tïë. Nghô àïën sûå traáo trúã cuãa hùæn vûâa röìi
töi tûác giêån àïën löån ruöåt. Khöng nhõn àûúåc, töi baão nhoã hùæn:
    “AÂ, ra bêy giúâ öng laåi muöën quay sang phña khaác!" Hùæn
khöng kõp àaáp laåi. Boån giùåc àaä quaát thaáo êìm ô röìi nhaãy uâa xuöëng
höë. Chuáng lêëy tay búái àêët lung tung. Mo-gan tòm àûúåc möåt àöìng
tiïìn vaâng. Àöìng tiïìn vaâng àûúåc chuyïìn tûâ tay keã naây qua tay keã
khaác. Àïën lûúåt tïn Gioát, hùæn cêìm àöìng tiïìn lïn, àûa vïì phña Xin-ve
xóa xoái:
   - Àêy, kho tiïìn cuãa böë maây àêy, àöì choá àeã!
   Xin-ve vêîn ngöng nghïnh àaáp:
   - Haäy cûá àaâo ài! Àaâo ài! Seä tòm àûúåc caái coác khö àêëy!
   Tïn Gioát gêìm lïn:
   - Caái coác khö haã! Anh em coá nghe hùæn noái gò khöng? Roä raâng
hùæn laâ thùçng phaãn böåi!
   Xin-ve àaáp:
   - Gioát úi! Maây laåi muöën lïn mùåt thuyïìn trûúãng àêëy haã?
   Nhûng lêìn naây, àûáa naâo cuäng vïì caánh vúái tïn Gioát. Boån
chuáng nhaãy lïn khoãi höë, mùæt gûúâm gûúâm nhòn vïì phña chuáng töi.


http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                              112

Thïë laâ àöi bïn àïìu àûáng ghòm nhau, khöng ai noái vúái ai möåt lúâi.
Möåt bïn hai ngûúâi, möåt bïn nùm ngûúâi, giûäa laâ möåt caái höë sêu.
Chùèng möåt ai daám gêy sûå trûúác. Xin-ve chöëng naång àûáng ngay
ngûúâi, àûa mùæt nhòn sang boån kia möåt caách hïët sûác bònh tônh. Vïì
sau, tïn Gioát lïn tiïëng trûúác, baão böën tïn kia:
   - Anh em úi! Bïn chuáng chó coá hai. Möåt thùçng giaâ queâ vúái möåt
thùçng treã ranh. Thùçng queâ laâ àûáa àaä lûâa phónh chuáng ta, coân
thùçng nhaäi xêëc laáo kia, töi muöën vùån cöí noá àêy! Anh em ta coân àúåi
gò maâ khöng khûã chuáng ài?
    Vûâa noái xong, hùæn giûúng suáng lïn chûåc bùæn. Nhûng ngay
luác êëy, ba phaát àaån tûâ buåi rêåm àaä cuâng bùæn ra möåt luác. Tïn Gioát
ngaä nhaâo xuöëng höë. Tïn giùåc coá buöåc bùng úã àêìu thò quay nhû gaâ
ùn boå xñt, röìi ngaä vêåt ra, quùçn quaåi möåt luác trïn mùåt àêët. Coân ba
tïn kia thêëy thïë liïìn quay àêìu chaåy thùèng möåt maåch. Baác sô Ly,
Grêy vaâ Ben-gun úã trong luâm cêy bûúác ra, miïång suáng trûúâng haäy
coân böëc khoái. Vûâa ra, baác sô àaä hö to:
     - Chaåy mau! Chaåy mau! Phaãi àïën chiïëm thuyïìn trûúác múái
àûúåc!
   Têët caã chuáng töi àïìu chaåy nhû bay nhû biïën, chaåy qua buåi búâ
gai goác. Xin-ve cuäng tûác töëc baám saát theo sau. Hùæn gùæng gûúång
möåt caách phi thûúâng, dêîu ngûúâi khoãe cuäng khöng saánh kõp. Hùæn
chöëng naång nhaãy cao voát, tûúãng àïën raách caã bùæp thõt úã ngûåc. Tuy
vêåy, hùæn vêîn tuåt laåi sau. Hùæn sùæp àûát húi ngaä quyå thò vûâa may
chuáng töi àaä dûâng laåi dûúái chên àöìi. Hùæn goåi to:
     - Baác sô Ly! Haäy tröng kòa! Coân kõp chaán...
   Maâ quaã vêåy, chuáng töi chùèng cêìn phaãi vöåi vöåi vaâng vaâng laâm
gò cho nhoåc sûác. Nhòn laåi, chuáng töi thêëy trïn möåt quaã àöìi truåi, ba
tïn giùåc söëng soát àang chaåy thùèng túái goâ Cöåt Caái. Chuáng töi àaä
chùån ngang àûúâng, khöng cho chuáng noá xuöëng àûúåc bïën thuyïìn.
Caã böën chuáng töi àïìu ngöìi xuöëng thúã. Xin-ve thong thaã laåi gêìn
chuáng töi. Vûâa lau möì höi, hùæn vûâa noái:
   - Xin àa taå baác sô àaä vûâa vùån cûáu töi vaâ cêåu Dim thoaát chïët!
A! Anh àêëy haã, Ben-gun?
     Ben-gun vùån veåo ngûúâi nhû con lûún, böëi röëi àaáp:
   - Vêng, vêng, Ben àêy! Caãm ún öng hoãi töi. Coân öng, öng
maånh khoãe àêëy chûá?


http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              113

   Xin-ve noái kheä vúái Ben-gun:
   - Ai ngúâ chñnh anh laåi ài haåi töi!
    Baác sô baão Grêy ài lêëy möåt caái cuöëc cuãa boån giùåc boã laåi trong
khi chaåy tröën. Coân chuáng töi thò thong thaã ài xuöëng bïën. Vûâa ài,
baác sô vûâa vùæn tùæt thuêåt qua cêu chuyïån xaãy ra. Ai ngúâ anh chaâng
Ben-gun ngúá ngêín kia laåi laâ vai chñnh trong cêu chuyïån...
    Söë laâ trong luác lang thang trïn àaão, Ben-gun àaä gùåp böå
xûúng ngûúâi. Chñnh hùæn àaä lêëy têët caã àöì àaåc cuãa ngûúâi chïët. Chñnh
hùæn àaä tòm ra kho cuãa vaâ àaä tûå àaâo lêëy. Caái caán cuöëc gêîy laâ cuãa
hùæn vûát laåi. Möåt mònh hùæn àaä lõch kõch khuên vaác lêìn höìi vaâ
chuyïín àûúåc hïët cuãa caãi dûúái göëc thöng to àem vïì hang cuãa hùæn úã
trïn nuái hai ngoån. Hai thaáng sau thò chiïëc taâu cuãa baác sô àïën. Têët
caã nhûäng àiïìu naây hùæn àaä noái vúái baác sô ngay buöíi chiïìu höm baác
sô àïën gùåp hùæn. Saáng höm sau, khi thêëy taâu àaä mêët, baác sô múái tòm
àïën Xin-ve, giao cho hùæn bûác àõa àöì. Baác sô nhûúâng cho hùæn têët caã
lûúng thûåc, vò trong hang cuãa Ben-gun àaä coá trûä rêët nhiïìu thõt dï
ûúáp muöëi. Xin-ve xin gò baác sô cuäng cho, cöët àïí ruát ra àûúåc khoãi
àöìn möåt caách ïm thêëm. Nhoám cuãa baác sô liïìn dúâi àïën úã trïn nuái
hai ngoån; nhû vêåy vûâa traánh àûúåc bïånh söët reát, vûâa giûä gòn àûúåc
kho cuãa... Coân vïì chuyïån cuãa töi thò saáng nay, baác sô àaä biïët àûúåc
boån giùåc moâ ài tòm kho cuãa. Baác sô liïìn tûác töëc chaåy vïì hang, baão
Ben-gun vaâ Grêy ài theo. Öng Chi thò úã nhaâ coi soác thuyïìn trûúãng.
Baác sô àaä ài àûúâng tùæt àïí àïën trûúác taåi göëc cêy to. Nhûng öng nhêån
thêëy boån giùåc ài mau hún. Öng vöåi cho Ben-gun duâng taâi ài nhanh,
àïën trûúác àïí tuây cú ûáng phoá. Ben-gun àaä nghô ra caách lúåi duång
loâng mï tñn cuãa àöìng boån, laâm cho chuáng möåt phen mêët höìn. Nhúâ
caái mûu kïë thêìn tònh êëy maâ baác sô vaâ Grêy àaä coá àuã thò giúâ àïën kõp
trûúác khi boån giùåc keáo àïën.
   Xin-ve baão:
    - Chao öi! May phuác cho töi laâ coá cêåu Dim bïn caånh. Nïëu
khöng, töi coá bõ bùm thêy ài nûäa thò chùæc baác sô cuäng chùèng theâm
àoaái hoaâi àïën...
   Baác sô vui veã traã lúâi:
   - Chùèng theâm àoaái hoaâi àïën thêåt!
   Luác êëy chuáng töi vûâa àïën chöî thuyïìn àöî. Baác sô cêìm cuöëc phaá
tan ài möåt chiïëc. Chuáng töi xuöëng caã möåt chiïëc vaâ cho thuyïìn ài vïì
phña bùæc. Àûúâng ài xa àöå taám, chñn haãi lyá. Tuy mïåt nhoaâi, Xin-ve

http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                114

vêîn cêìm lêëy möåt maái cheâo. Chùèng bao lêu chiïëc thuyïìn vuân vuåt
lûúát trïn mùåt biïín phùèng lò. Chuáng töi ài qua trûúác mùåt hoân nuái
hai ngoån. Trûúác cûãa hang, chuáng töi àaä thêëy coá möåt ngûúâi àûáng
tûåa vaâo khêíu suáng trûúâng. Àoá laâ öng Chi. Chuáng töi lêëy khùn tay
ra vêîy vaâ reo mûâng ba tiïëng thêåt to. Xin-ve cuäng húán húã reo theo,
nhiïåt tònh khöng keám. Ài àûúåc ba haãi lyá, chuáng töi ngaåc nhiïn vò
àaä thêëy chiïëc taâu àûúng bêåp bïình trïn ngoån soáng. Ngoån thuãy triïìu
àaä dêng taâu lïn. Nïëu úã àêy coá gioá vaâ doâng nûúác maånh nhû úã phña
nam, chûa chùæc chuáng töi àaä tòm thêëy laåi chiïëc taâu. Chuáng töi xem
xeát laåi taâu, thêëy khöng hû hoãng mêëy. Chó thiïåt coá caánh buöìm to.
Chuáng töi laâm neo, buöåc taâu laåi röìi àïí Grêy úã laåi canh gaác. Coân caã
boån tiïëp tuåc ài vïì hang cuãa Ben-gun. Öng Chi ra têån cûãa hang àoán
chuáng töi. Àöëi vúái töi, öng Chi toã ra rêët thên yïu niïìm núã. Öng
khöng hïì àaã àöång àïën chuyïån töi tröën ài. Thêëy Xin-ve chaâo öng lïî
pheáp, öng bûåc tûác baão tïn bïëp taâu:
   - Xin-ve! Anh thêåt laâ möåt thùçng àïíu giaã, àöën maåt! Ngûúâi ta
àaä khuyïn töi khöng nïn trûâng trõ anh. Töi àaä àöìng yá. Nhûng...
   Xin-ve laåi cuái àêìu chaâo öng Chi möåt lêìn nûäa rêët lïî pheáp:
   - Töi xin àöåi ún öng nhiïìu...
   Öng Chi quaát to:
   - Töi cêëm anh khöng àûúåc caãm ún töi! Laâm ún vúái anh tûác laâ
laâm traái vúái nhiïåm vuå vaâ lûúng têm cuãa töi. Thöi, anh cuát ài cho
khoãi bêín mùæt töi!
   Öng Chi noái xong, quay goát cuâng chuáng töi bûúác vaâo hang.
Hang naây röång raäi vaâ thoaáng. Möåt con suöëi nhoã chaãy trïn caát vaâ
möåt ao nûúác trong veo. Öng thuyïìn trûúãng àûúng nùçm gêìn bïn
àöëng lûãa. Trong cuâng, qua aánh lûãa lung linh, töi thêëy chêët möåt
àöëng tiïìn kïëch xuâ vaâ tûâng chöìng vaâng neán àöì söå. Àoá laâ kho cuãa
gom goáp trong suöët cuöåc àúâi àêìy töåi aác cuãa tïn tûúáng giùåc Phú-linh.
Thêëy töi, öng thuyïìn trûúãng noái:
  - Cêåu Dim! Vaâo àêy. Cêåu thêåt laâ möåt thiïëu niïn duäng caãm.
Nhûng cuäng khaá vö kyã luêåt! AÂ! Xin-ve àêëy aâ? Ai cho anh vaâo àêy?
   Xin-ve àaáp:
   - Thûa öng thuyïìn trûúãng, töi trúã vïì vúái nhiïåm vuå.
   Thuyïìn trûúãng chó "aâ" möåt tiïëng röìi khöng noái gò nûäa...
Chiïìu höm êëy, töi ùn möåt bûäa cúm ngon miïång laå thûúâng. Coá àuã

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                               115

mùåt nhûäng ngûúâi thên yïu, coá moán thõt dï ûúáp muöëi cuãa Ben-gun,
laåi coá caã möåt chai rûúåu cuä, múái lêëy úã taâu lïn. Trong àúâi töi, khöng
bao giúâ töi quïn àûúåc caái phuát vui sûúáng naây. Coân Xin-ve thò vêîn
ngöìi àoá. Tuy ngöìi riïng möåt mònh trong xoá töëi, nhûng hùæn ùn uöëng
xem ra cuäng ngon laânh nhû ai. Thêëy chuáng töi vui, hùæn cuäng vui,
thêëy chuáng töi cûúâi, hùæn cuäng cûúâi theo. Noái toám laåi, hùæn laåi trúã vïì
vúái caái löët cuãa tïn bïëp taâu hiïìn laânh, khuám nuám khi xûa.
http://ebooks.vdcmedia.com
RL.Stevenson                                 116
                CHÛÚNG 30

                ÀOAÅN CUÖËI    Saáng höm sau, chuáng töi dêåy thêåt súám, bùæt tay vaâo viïåc
chuyïín tiïìn vaâ vaâng xuöëng taâu. Cöng viïåc cuäng khaá nùång nhoåc vò
tûâ hang àïën chöî taâu àêåu caách xa haâng dùåm. Àöëi vúái ba tïn giùåc
söëng soát, chuáng töi cuäng khöng ngaåi lùæm. Chó cêìn möåt ngûúâi àûáng
canh trïn àónh àöìi àïí khi coá biïën, baáo hiïåu kõp, laâ àuã. Vaã laåi, tinh
thêìn boån chuáng chùæc cuäng àaä tan raä lùæm röìi. Têët caã moåi ngûúâi lúán
àïìu chia nhau ài khuên taãi vaâ xïëp vaâng xuöëng taâu. Riïng töi coân
beá, nïn úã nhaâ giûä viïåc xïëp caác thûá tiïìn vaâng vaâo bao. Thêåt laâ àuã
caác loaåi caác kiïíu tiïìn hïët sûác laå luâng, hiïëm coá. Naâo tiïìn Anh, tiïìn
Phaáp, tiïìn Têy Ban Nha, tiïìn Böì Àaâo Nha, tiïìn YÁ, àuác àuã caác hònh
vua chuáa chêu Êu trong thïë kyã trûúác. Laåi coá caã caác loaåi tiïìn aá
Àöng, chaåm tröí li ti hïët sûác kyâ quùåc. Àöìng thò troân, àöìng thò
vuöng, coá àöìng àuåc löî úã giûäa nhû àïí àeo cöí. Coân noái àïën söë tiïìn thò
nhiïìu hún laá rûâng, khöng sao àïëm xuïí. Töi cuái nhùåt àïën moãi cûáng
caã lûng, àau àiïëng caã mêëy àêìu ngoán tay. Cöng viïåc phaãi laâm liïn
miïn trong nhiïìu ngaây múái xong... Töi nhúá àêu nhû chiïìu höm thûá
ba, baác sô Ly vaâ töi àûúng daåo chúi lûäng thûäng trïn döëc àöìi, thöët
nhiïn chuáng töi nghe vùng vùèng nhûäng tiïëng haát, tiïëng gaâo tûâ
trong boáng töëi êm u dûúái àöìi àûa laåi.
   Baác sô noái:
    - Àuáng laâ tiïëng cuãa mêëy tïn giùåc söëng soát! Xin-ve ài sau cuäng
nöëi lúâi:
   - Thûa baác sô, chuáng noá àïìu àang say mïìm caã àêëy.
    Tûâ höm vïì úã vúái chuáng töi, Xin-ve vêîn cöë toã ra hïët sûác mêîn
caán, trung thaânh. Tuy bõ khinh khi baåc àaäi, hùæn vêîn cöë lùn mònh
vaâo chõu àûång. Hùæn chõu nhêîn nhuåc àïën mûác laâm töi phaãi ngaåc
nhiïn. Hùæn cöë xun xoe khuám nuám, quåy luåy moåi ngûúâi àïí moåi ngûúâi
thûúng. Tuy vêåy, têët caã moåi ngûúâi àïìu coi hùæn nhû con choá gheã.
Chó coá Ben-gun laâ coân coá yá nïí hùæn. Vò thïë, höm êëy thêëy hùæn choä
vaâo cêu chuyïån, baác sô àaä noái cöåc löëc:

http://ebooks.vdcmedia.com
ÀAÃO GIÊËU VAÂNG                              117

   - Anh biïët chuáng say hay mï saãng naâo?
   Xin-ve àaáp:
   - Ngaâi noái chñ lyá! Say hay mï saãng thò cuäng thïë thöi!
   Baác sô cûúâi khinh bó:
    - Anh laâ giöëng ngûúâi hay giöëng thuá? Töi noái cho anh biïët, nïëu
töi roä chuáng àang lïn cún söët mï saãng, töi seä khöng ngêìn ngaåi tòm
àïën àïí chûäa chaåy cho chuáng! Nghe töi noái thïë, anh ngaåc nhiïn lùæm
phaãi khöng?
   Xin-ve nhùn nhúã noái:
   - Thûa ngaâi, ngaâi cho pheáp töi noái, nïëu ngaâi laâm vêåy, töi e
hoaâi mêët caái thên thïí quyá baáu cuãa ngaâi. Boån êëy khöng thïí giûä lúâi
hûáa àûúåc. Duâ chuáng coá muöën giûä cuäng khöng giûä àûúåc àêu!
   Baác sô ngùæt lúâi:
   - Töi biïët, chó coá anh laâ ngûúâi biïët giûä lúâi...
   Thïë röìi möåt buöíi saáng àeåp trúâi, chuáng töi keáo neo, cho taâu rúâi
bïën. Trïn taâu laåi phêëp phúái laá cúâ Töí quöëc, laá cúâ trûúác àêy öng
thuyïìn trûúãng àaä hiïn ngang dûång trïn noác àöìn. Coá leä ba tïn giùåc
vêîn baám saát theo chuáng töi maâ chuáng töi khöng hay. Khi taâu ài
gêìn saát muäi àêët phña nam, chuáng töi thêëy caã ba àûáa àang àuöíi
theo, möîi àûáa lùm le möåt khêíu suáng trïn tay. Thêëy taâu chaåy möîi
luác möåt xa, möåt àûáa trong boån vuåt quaát to möåt tiïëng vaâ bùæn theo
möåt phaát. Viïn àaån hùæn ngùæm àaä truáng ngay vaâo àêìu Xin-ve.
Chuáng töi vöåi vaä ngöìi thuåp xuöëng àùçng sau bao lún. Vïì sau, doâm
ra thò thêëy chuáng àaä khöng coân úã trïn baäi caát nûäa... Khi chuáng töi
tröng laåi thò Xin-ve àaä nùçm coâng queo, chïët hùèn. Thêëy thïë, Ben-
gun vaâ Grêy thúã ra möåt húi daâi khoan khoaái nhû truát àûúåc möåt
gaánh nùång trïn vai. Àoá laâ sûå viïåc cuöëi cuâng àaáng noái trûúác khi
chuáng töi rúâi xa hùèn àaão. Baäi caát àùçng sau chuáng töi dêìn dêìn biïën
mêët. Àïën trûa, ngoån 189 190 nuái cao nhêët trïn àaão àaä tuåt xuöëng
chên trúâi mïnh möng xanh ngùæt. Chung quanh töi, biïín röång, trúâi
cao. Töi lêng lêng nhòn ra soáng biïín nhêëp nhö röìi laåi nhòn vaâo
àöëng vaâng àïí trong taâu. Bïn tai töi laåi vùng vùèng tiïëng öng Chi
sang saãng noái vúái baác sô Ly khi lêìn àêìu xem bûác baãn àöì:
   - Möåt kho vaâng phi nghôa sùæp trúã thaânh möåt kho vaâng coá yá
nghôa. Möåt kho vaâng nùçm im vö duång... giúâ àêy àûúåc àem lïn, àïí
laâm tûúi saáng bao khuön mùåt khöí ngheâo.
   (Theo baãn tiïëng Phaáp "L’ile au treásor" cuãa nhaâ xuêët baãn
"G.P.s" Pa- ri, 1949)http://ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:9/25/2008
language:Vietnamese
pages:117