HAI QUAN by thaithanhhuu

VIEWS: 111 PAGES: 2

									Côm linh kiÖn sx l¾p r¸p tñ l¹nh Model: GR-M17VPT cöa - 167 lÝt ( kh«ng khö mïi, kh«ng ®ãng tuyÕt) Côm linh kiÖn sx l¾p r¸p tñ l¹nh Model: GR-M17VPD 02 cöa - 167 lÝt ( Cã khö mïi, kh«ng ®ãng tuyÕt) Côm linh kiÖn sx l¾p r¸p tñ l¹nh Model: GR-M19VPD 02 cöa - 188 lÝt ( Cã khö mïi, kh«ng ®ãng tuyÕt)

02

84182100 84182100 84182100

Thailand Thailand Thailand

BO BO BO

124 632 104

108.00 113.00 126.95

13,392.00 71,416.00 13,202.80

Côm linh kiÖn sx l¾p r¸p m¸y giÆt AW-7450EV-lo¹i 6,0 kgs Côm linh kiÖn sx l¾p r¸p m¸y giÆt AW-8400SV-lo¹i 6,5kgs

84501110 Thailand 84501120 Thailand

BO BO

320.00 960.00

104.0000 109.0000

33,280.00 104,640.00


								
To top