; BANG THONG KE TK HOAN THUE
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BANG THONG KE TK HOAN THUE

VIEWS: 236 PAGES: 2

  • pg 1
									BAÛNG THOÁNG KEÂ TÔØ KHAI NHAÄP KHAÅU ÑÖÔÏC HOAØN THUEÁ
COÂNG TY TNHH CN HUY HOAØNG AN HOAØ, HOAØ LÔÏI, BEÁN CAÙT, BÌNH DÖÔNG. MST: 3700441012
STT 1 2 3 4 SOÁ TK 323/NSX 579/NSX 111/NSX NGAØY ÑK SOÁ TIEÀN HOAØN QUYEÁT ÑÒNH HOAØN 2/5/2003 21/7/2003 9/2/2004 48,963,034 50,846,000 28,107,873 7,035,505 134,952,412 10071/QÑ-HQBD 7923/QÑ-HQBD 10073/QÑ-HQBD 10070/QÑ-HQBD NGAØY QÑ 13/10/2006 25/09/2006 13/10/2006 13/10/2006

451/NSX 24/05/2004 TOÅNG COÄNG

GIAÙM ÑOÁC

WANG, YI - CHI

OAØN THUEÁ


								
To top