Budowa modeli decyzyjnych by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 32

									   BADANIA OPERACYJNE
opracowanie na podstawie „Metody wspomagające podejmowanie
  decyzji w zarządzaniu” D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000.
        dr inż. Iwona Staniec
          p. 334 Lodex
     http://www.oizet.p.lodz.pl/istan
         istan@p.lodz.pl
     zasady zaliczenia

        przedmiotu
  wykład pisemne kolokwium
  Laboratorium praktyczne rozwiązanie
  postawionego problemu (możliwa tylko jedna
  nieobecność)
  III terminy
  na każdym kolejnym terminie ocena to
  średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen
  zaliczenie to średnia ważona z laboratorium z
  wagą 0,5 i wykładu 0,5
  niezaliczenie w III terminie skutkuje
  powtarzaniem całości przedmiotu
  przepisywanie ocen- brak takiej możliwości
         Literatura
  Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Kukuła K., Walkosz
  A. [2002]: Badania operacyjne w przykładach
  i zadaniach, PWN, Warszawa.
  Karwacki Z., Konarzewska I. [1997]: Elementy
  teorii podejmowania decyzji, Absolwent, Łódź.
  Sikora W. (red.) [2008] Badania operacyjne
  PWE Warszawa.
  Łapińska-Sobczak N. (red.) [1998]: Modele
  optymalizacyjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  Ignasiak E. (red.) [2001] Badania operacyjne
  PWE ,Warszawa.
Literatua cd.
  Radzikowski W. [1997]: Badania operacyjne
  w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruńska
  Szkoła Zarządzania, Toruń.
  Witkowska D. [2000]: Metody wspomagające
  podejmowanie decyzji w zarządzaniu,
  Menadżer, Łódź.
  Witkowska D. [2001]: Zbiór zadań z badań
  operacyjnych, Menadżer, Łódź.
  Krawczyk S. [1997] Badania operacyjne
  dla menedżerów, Wyd. AE we
  Wrocławiu, Wrocław
Badania operacyjne
(ang. Operation
Research)
  wyznaczanie optymalnych rozwiązań
  różnorodnych problemów, głównie
  technicznych, organizacyjnych,
  ekonomicznych, wojskowych, za
  pomocą zespołu metod matematyczno-
  statystycznych
  Badania operacyjne (BO) — nauka o
  podejmowaniu decyzji
Cel badań operacyjnych

  doskonalenie przyszłości przez
  poprawę podejmowanych decyzji (ang.
  Decision Making) na podstawie
  znajomości rzeczywistości
Obszar wiedzy
wykorzystywanej w BO


 EKONOMIA
       SE
            STATYSTYKA
       BO
   EM
          SM   MATEMATYKA
Zakres tematyczny
   Budowa modeli decyzyjnych
   Metoda graficzna
   Metoda simpleks
   Algorytm transportowy
   Programowanie sieciowe
   – Analiza ścieżki krytycznej CPM
   – Analiza PERT
   Teoria gier
   Teoria kolejek
   Programowanie dynamiczne
Historia rozwoju badań
operacyjnych
  dostępność profesjonalnych
  programów optymalizacyjnych
  dostępność profesjonalnych BAZ
  DANYCH
  tworzenie systemów wspomagania
  decyzji
  rozwój metod analizy wrażliwości
Rodzaje decyzji podejmowanych przez
menedżerów             decyzja
                   optymalna    decyzje
• niewykonalne (niedopuszczalne)           niedopuszczalne

                    zbiór
• wykonalne (dopuszczalne):       wszystkich  decyzje
                    decyzji   dopuszczalne
    — optymalne
    — nieoptymalne

Kryterium optymalności:
• maksymalizacja efektu (finansowego, zwykle
zysku), np. jak najdalej zajechać na kuli
ziemskiej za posiadaną kwotę
• minimalizacja nakładów (zwykle kosztów),
np. zajechać jak najtaniej do Indii
  Problem decyzyjny
  charakteryzują
  następujące czynniki
  decydent (osoba lub grupa osób), który ma
  rozwiązać jakiś problem,
  cel, który zamierza decydent zrealizować,
  co najmniej dwa różne sposoby działania
  prowadzące do zamierzonego celu,
  środowisko, określające warunki działania.
   Sformułowanie
 problemu decyzyjnego  Budowa modelu
  matematycznego   Rozwiązanie
    zadania  Weryfikacja modelu
i uzyskanie rozwiązaniaZastosowanie rozwiązania
  po jego weryfikacji
Budując model decyzyjny
należy:
  zdefiniować     zmienne     decyzyjne
  charakteryzujące poszczególne decyzje,
  określić kryterium oceny (wyboru) decyzji w
  postaci funkcji matematycznej, która będzie
  maksymalizowana lub minimalizowana,
  określić warunki w jakich będą podejmowane
  decyzje w postaci ograniczeń równościowych
  lub nierównościowych,
  wyznaczyć     parametry     warunków
  ograniczających oraz funkcji kryterium,
Model decyzyjny c.d.

  sformułować model decyzyjny, czyli zapisać
  w sformalizowany sposób ograniczenia i
  kryterium wyboru decyzji,
  przeprowadzić    weryfikację   modelu
  polegającą   na   sprawdzeniu   czy
  wprowadzone zmienne decyzyjne zostały
  odpowiednio zdefiniowane i są istotne, a ich
  lista kompletna, a także czy warunki
  ograniczające oraz funkcja kryterium zostały
  poprawnie sformułowane.
   W literaturze przedmiotu wyróżnia się
trzy podstawowe sytuacje, w których
podejmowane   są  decyzje, którymi  są
         warunki:

  pewności, jeśli każde działanie prowadzi do
  jednego z góry wiadomego wyniku,
  ryzyka, kiedy każde działanie prowadzi do
  pewnego znanego zbioru wyników o znanym
  prawdopodobieństwie realizacji każdego z
  nich,
  niepewności, jeżeli wynikiem działań jest
  zbiór określonych możliwych wyników o
  nieznanym       prawdopodobieństwie
  pojawienia się.
Rodzaje modeli
decyzyjnych (w
zależności od sytuacji
decydenta)
  deterministyczne
•  probabilistyczne
•  statystyczne    stochastyczne
•  strategiczne
Zapis   matematyczny
modelu liniowego
 c x  max
 T
       c x  min
       T


 Ax  b   Ax  b

   x0     x0
  gdzie:
x T  x1    x2   ... x n 

 - wektor zmiennych decyzyjnych, (np. wielkości produkcji
 j-tego wyrobu),

  c T  c1  c2  ... c n 


wektor parametrów funkcji celu, (np. cj - jednostkowy zysk
na j-tym wyrobie w modelach maksymalizujących funkcję
kryterium lub cj - jednostkowy koszt produkcji j-tego
wyrobu w modelach minimalizujących funkcję kryterium),
   a11 ... a1n 
A   ... ... ... 
         
  am1 .... amn 
         
macierz parametrów (np. normatywy zużycia i-tego
surowaca i=1,...,m na jednostkę j-tego wyrobu
j=1,2,...,n),

 b T  b1  b2  ... bm 


 wektor ograniczeń (np. bi - zasób i-tego surowca).
 Warunki brzegowe
 x0
 W wielu jednak przypadkach warunki ograniczające
 należy uzupełnić warunkami całoliczbowości

         xj C
lub warunkiem gwarantującym przyjmowanie przez zmienne
decyzyjne tylko wartości binarnych.


      x j  0,1
Uwaga!
W przypadku modeli programowania
 liniowego z uzupełnionymi warunkami
 brzegowymi rozwiązanie wyznacza się dwu
 etapowo.
W pierwszym etapie rozwiązuje się zadanie
 za pomocą znanych metod i sprawdza się,
 czy spełnione są warunki całoliczbowości.
Jeżeli nie, to w drugim etapie stosuje się
 odpowiednie metody pozwalające na
 otrzymanie rozwiązania spełniającego
 dodatkowe warunki brzegowe.
 Dziesięć zastosowań BO w przedsiębiorstwie produkcyjnym

         PRACE ROZWOJOWE          INWESTYCJE

                        
TRANSPORT
      MAGAZYN TRANSPORT            TRANSPORT   MAGAZYN TRANSPORT
                   PRODUKCJA

                                       
      SUROW-                         WYRO-BÓW

                   
      CÓW

                                    
   ZAOPATRZENIE — JIT                     ZBYT


          NAPRAWY BIEŻĄCE         REMONTY

                            

 ALOKACJA KAPITAŁU
 ALOKACJA ŚRODKÓW PRODUKCJI          ZAGADNIENIE WYMIANY
 PROBLEM MIESZANKI (DIETY)          PLANOWANIE PRZEDS. NIEPR.
 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE           TEORIA KOLEJEK (M. OBSŁUGI)
 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI             TEORIA DECYZJI, TEORIA GIER
                        SYMULACJA KOMPUTEROWA
Wybór asortymentu
produkcji
Przedsiębiorstwo posiada m różnych środków produkcji
bvhbnnnodpowiednio w ilościach: b , b ,..., b W ramach
 S1 , S 2 ,..., S m          1  2  m


posiadanych zasobów firma jest w stanie produkować n
różnych wyrobów. Na wytworzenie jednostki wyrobu j-
tego rodzaju (j = 1, 2, ..., n) potrzeba zużyć aij jednostek
i-tego czynnika produkcji (i = 1, 2, ..., m), np. wyrażonych
za pomocą przepracowanych roboczogodzin, czasu
maszyn potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu
lub ilości zużytych surowców, stanowiących normatywy
zużycia środków produkcji. Wiadomo też, że zyski
jednostkowe osiągane przez firmę na każdym produkcie
wynoszą odpowiednio c1 , c2 ,..., cn
Należy zbudować taki plan produkcji, który pozwoli na
maksymalizację zysków.
  Budowa modelu
  Zmienne decyzyjne - ilości (liczba)
  produkowanych wyrobów z każdego
  rodzaju asortymentu x j (j = 1, 2, ..., n)
  Warunki brzegowe x j  0
  Warunki ograniczające
    n

    a x b
   j 1
       ij  j
           (i = 1, 2, ..., m)
           i

             n

             c x
  Funkcja celu
                 j  j   max
             j 1
Zagadnienie
optymalnego wykroju
Załóżmy, że do produkcji potrzebnych jest m
różnych detali wykrawanych z jednolitego
surowca. Zgodnie z otrzymanymi przez firmę
zamówieniami ustalono, że należy wyciąć bi
detali i-tego typu (i = 1, 2, ..., m). Przy cięciu
arkusza blachy j-tym sposobem otrzymuje się aij
detali i-tego rodzaju i powstaje przy tym odpad,
którego wielkość oszacowano na cj jednostek.
Wyznaczyć    optymalny   program   cięcia
minimalizujący łączny odpad i pozwalający
wykonać przyjęte zamówienia.
     Sposoby cięcia


  Detale      Sposoby cięcia      Minimalna
i-tego typu  j=1  j=2    ...  j=s  liczba detali
   1    a11  a12    ...  a1s     b1
   2    a21  a22    ...  a2s     b2
   ...    ...  ...    ...  ...    ...
   m    am1  am2    ...  ams     bm
 Odpady    c1   c2    ...  cs
  Budowa modelu
  Zmienne decyzyjne - liczbę arkuszy, z
  których wycinać się będzie detale j-tym
  sposobem x j       (j = 1, 2, ..., s)
  Warunki brzegowe x j  0 x j  C
  Warunki ograniczające
    s

    a x b
    j 1
       ij  j  i
            (i = 1, 2, ..., m)

              s
  Funkcja celu
              c x

                 j  j   min
              j 1
  Problem załadunku (plecaka)
  Wybierając się na wycieczkę chcemy zabrać m rzeczy,
  o objętości aj każda (j = 1, 2, ..., m), czyli łączna objętość
                      m
  pakowanych przedmiotów wynosi  a j
                      j 1
  Wszystko to należy spakować do m plecaka, którego
  pojemność wynosi b, przy czym b<  a j
                        j 1
  Pojawia się więc konieczność rezygnacji z jednego lub
  kilku przedmiotów. Wiedząc, że należy spakować
  przynamniej d przedmiotów, dokonaj wyboru rzeczy,
  które należy spakować przyjmując jako kryterium
  wyboru:
    1. jak najlepsze wykorzystanie miejsca w plecaku,
    2.spakowanie przedmiotów najbardziej niezbędnych,
    3. spakowanie jak największej liczby przedmiotów.
  Budowa modelu
  Zmienne decyzyjne - decyzja o
  zapakowaniu j-tego przedmiotu
  x j (j = 1, 2, ..., m)
  Warunki brzegowe     x j  0,1
   1         j  ty przedmiot pakujemy do plecaka
xj  
   0       j  tego przedmiotu nie pakujemy do plecaka
  Warunki ograniczające
  m

  a x
                 m
          b
  j 1
      j  j
                 x
                 j 1
                     j  d
Funkcja celu
  jak najlepsze wykorzystanie miejsca w plecaku, co
  oznacza, że minimalizowana jest pojemność plecaka,
  która nie zostanie wykorzystana
                   m
                 b   a j x j  min
                   j 1
  spakowanie przedmiotów najbardziej niezbędnych,
   m

   c x
   j 1
         j  j   max

  gdzie cj jest wyrażonym w punktach poziomem użyteczności
  poszczególnych przedmiotów przyjmuje się, że czym wyższy
  poziom użyteczności tym cj większe
  spakowanie jak największej liczby przedmiotów
       m

     x j 1
           j   max
Zadanie transportowe
Danych jest m dostawców, u których znajduje
 się odpowiednio: a1 , a2 ,..., am jednostek towaru.
 Ładunek ten powinien zostać dostarczony do
 n odbiorców, którzy zgłosili zapotrzebowanie
 w ilościach odpowiednio: b1 , b2 ,..., bn
 jednostek. Wiadomo jest, że koszty
 jednostkowe transportu od i-tego dostawcy
 do j-tego odbiorcy wynoszą cij (i = 1, 2, ..., m,
 j = 1, 2, ..., n). Należy wyznaczyć taki plan
 przewozów, aby łączne koszty transportu były
 minimalne.
                Budowa modelu
   Zmienne decyzyjne                               Warunki brzegowe
         x11    x12  ... x1n 
        x     x22  ... x2 n                        xij >=0
         21            
         ...    ...  ... ... 
                      
         xm1    xm 2  ... xmn 

•Warunki ograniczające
                      mn
                      xxij ij ab ji
                      n

                      xa
    m        n
mm  ai  n b j
 aa b b
      n                      ij      i     (i ==1, 2, n) m)
                                          (j =1, 1, ..., ..., m)
                                          (i 2, 2, ...,
 i  j
                        j 1
 i 1  j 1
  i 1
      i
         j 1
              j
                     i 1 1
                       j
                        m
i 1        j 1            xx  b
                        m
                        n
                          
                         ij  bij
                         i 1
                        ij1
                         1
                           a  ij    j
                                           = 1, 2, ..., n)
                                         (j= 1, 2, ..., m)
                                         (i (j = 1, 2, ..., n)

   Funkcja celu                   m   n

                            c
                            i 1 j 1
                                      ij  xij  min

								
To top