Docstoc

pengurusan sukan

Document Sample
pengurusan sukan Powered By Docstoc
					 BAB 1  PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
     JASMANI DAN SUKAN
BAB 1     PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN
       PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
HASIL PEMBELAJARAN:            Bab 1 : Pengenalan kepada Pengurusan
Setelah mengikuti bab ini, anda akan        Pendidikan Jasmani dan Sukan
dapat:                  Bab 2 : Rekreasi dan Kesenggangan
                     Bab 3 : Perancangan Organisasi dalam
 Menyatakan   dan  membezakan         Pendidikan Jasmani dan Sukan
 konsep pengelolaan dan pentadbiran   Bab 4 : Agensi-agensi Sukan Nasional
 pendidikan jasmani, sukan dan          dan Antarabangsa
 rekreasi                Bab 5 : Proses Pengurusan dalam
                          Pendidikan Jasmani
 Menyatakan falsafah pengelolaan dan   Bab 6 : Pengurusan dan Pengelolaan
 pentadbiran  pendidikan  jasmani,       Pertandingan Sukan
 sukan dan rekreasi           Bab 7 : Undang-undang dan Peraturan
                          Pertandingan
 Menyatakan kepentingan pengelolaan   Bab 8 : Pengurusan dan Pengelolaan
 dan pentadbiran pendidikan jasmani,       Pertandingan Sukan Mini
 sukan dan rekreasi           Bab 9 : Pengurusan dan Pengelolaan
                          Pertandingan Permainan
                          Tradisional
                     Bab 10 : Pengurusan dan Pengelolaan
                          Pertandingan Sukan Ragam
1.0   PENGENALAN            RINGKASAN BAB

                     1.0 Pengenalan
Pengelolaan dan pentadbiran pendidikan
jasmani dengan sukan adalah bidang    1.1 Konsep dan Definisi Pengelolaan
yang berlainan sama sekali. Pengelolaan    dan Pentadbiran
pendidikan  jasmani  mengutamakan
                     1.2 Pengelolaan dan Pentadbiran
unsur pendidikan. Aktiviti pendidikan
                       Pendidikan Jasmani Sukan dan
jasmani merupakan subjek akademik
                       Rekreasi
disekolah-sekolah  dan   mempunyai
kurikulum yang terancang dan teratur.

Aktiviti sukan pula tertumpu kepada
segala aspek dari mengelola, menyertai
pertandingan dan permainan serta
mengelola dan melatih pasukan untuk
pertandingan yang lebih formal.
OUM
                                        1
              PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                         BAB 1
                         JASMANI DAN SUKAN1.1    KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN
Menurut kamus dewan pengurusan didefinisikan sebagai pengarahan dan pengawalan,
pengelolaan, penyelenggaraan. Dengan kata lain pengurusan sukan, pendidikan jasmani
boleh di definisikan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan
pentadbiran, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet,
kepemimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan
pendidikan jasmani.

Di antara fungsi pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan ialah
(a)   Merancang
(b)   Menyediakan bajet
(c)   Mengawal
(d)   Mengarah
(e)   Mengelola
(f)   Menyediakan jadual pertandingan
(g)   Membuat keputusan
(h)   Menilai

Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah pentadbiran dan pengelolaan pendidikan
jasmani dan sukan. Terdapat tiga elemen utama yang perlu diberi perhatian iaitu:-
(a)   Persediaan profesional
(b)   Sikap profesional
(c)   Perkembangan profesional

Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh individu, persatuan dan badan pentadbiran
dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan
pendidikan jasmani dan sukan akan Memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan.


1.1.1   Pengurusan Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bermatlamat untuk mempertingkatkan
kemampuan kecergasan dan nilai seseorang individu melalui pendekatan aktiviti fizikal.
Pendidikan jasmani (PJ) juga merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh
yang merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial, dan
emosi. Melalui Pendidikan jasmani (PJ) pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba dan
mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya. Secara ringkasnya
Pendidikan jasmani (PJ) adalah merupakan satu bentuk pembelajaran yang holistik dan
berupaya membangunkan pelajar dari pelbagai aspek dan dapat menghasilkan kejayaan
kepada satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986)

Oleh yang demikian pendidikan jasmani boleh didefinisikan sebagai mata pelajaran yang
menumpukan penekanan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran insani melalui
aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan mental, fizikal, sosial,
pembentukan nilai dan emosi. Pendidikan jasmani juga bertujuan untuk menjadikan

                                          OUM
2
 BAB 1    PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
        JASMANI DAN SUKANpelajar lebih sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan dan nilai, sikap, pengetahuan
dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.

Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan
menguruskan mata pelajaran pendidikan jasmani supaya mata pelajaran ini dapat
dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang di harapkan.

(a)  Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia
   Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia.
   Mata pelajaran pendidikan jasmani diajar selama 11 tahun dalam sistem
   persekolahan di Malaysia. Kurikulum pendidikan jasmani merangkumi aspek-aspek
   kemahiran sukan, rekreasi, pendidikan sukan serta kesihatan.
   Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia digubal untuk memenuhi keperluan
   pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang
   seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kurikulum ini dibahagikan
   kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan.
   Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.
   Bagi membentuk penghayatan yang tinggi terhadap mata pelajaran pendidikan
   jasmani, pelajar perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan
   pengalaman pendidikan jasmani ke arah membentuk masyarakat Malaysia yang
   mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan
   persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi
   meningkatkan potensi pelajar ke tahap optimum.

(b)  Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani
   Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani ialah:
   (i)   Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan
       perlakuan motor
   (ii)  Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan
       diri
   (iii)  Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian
   (iv)  Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai
       pelbagai kegiatan fizikal
   (v)   Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan
   (vi)  Membuat keputusan bijak dalam kehidupan

                       (Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, 1999)

   Aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan aktiviti
   yang terancang dan berupaya memberi ruang persekitaran yang baik bagi
   membantu murid menghayati kepentingan kecergasan dan penjagaan kesihatan.
   Oleh yang demikian guru perlu sentiasa memahami matlamat utama pendidikan
   jasmani iaitu:

   “Pendidikan jasmani adalah bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui
   pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan”
                           (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999)

OUM
                                            3
              PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                            BAB 1
                         JASMANI DAN SUKAN   Berdasarkan objektif pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mencapai tahap
   kecergasan dan menguasai kemahiran sukan. Objektif boleh tercapai dengan
   memberi tumpuan khusus kepada hubungan antara amalan kesihatan dengan
   kecergasan fizikal dan kemahiran motor. Kaedah ini dilihat mampu untuk mengawal
   penyakit dalam kehidupan seharian.

   Objektif dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat untuk
   menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan
   sosial maka melalui pendidikan jasmani kesemua aspek ini boleh dicapai. Ini adalah
   berdasarkan keperluan dan inspirasi yang telah dinyatakan di dalam Buku Panduan
   Guru PJK (1988).

(c)  Organisasi
   Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan
   jasmani mempunyai ketua panitia dan di bawah kuasa guru penolong kanan
   akademik (Rajah 1.1)

                   Pengetua/Guru Besar          Penolong Kanan (Akademik         Ketua Panitia               Setiausaha


                Ahli-ahli
        (Guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani)


          Rajah 1.1: Organisasi panitia pendidikan jasmani di sekolah


(d)  Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan Jasmani
   (i)   Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat kurikulum sekolah
   (ii)   Mempengerusi mesyuarat panitia pendidikan jasmani
   (iii)  Memastikan  rancangan   tahunan  pendidikan   jasmani   tersedia  untuk
        digunakan
   (iv)   Mengagih dan menyimpan sukatan pelajaran pendidikan jasmani
   (v)   Menyediakan perancangan tahunan panitia
   (vi)   Memantau pengajaran pendidikan jasmani
   (vii)  Memeriksa buku latihan pelajar
   (viii)  Merancang pembelian alatan untuk panitia


                                              OUM
4
   BAB 1   PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
         JASMANI DAN SUKAN    (ix)   Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia
    (x)   Merancang latihan dalaman

(e)   Perancangan Belanjawan
    Perancangan belanjawan ialah pelan dan sistem perbelanjaan yang sistematik.
    Ketua panitia pendidikan jasmani perlu menyediakan perancangan belanjawan
    tahunan. Ketua panitia perlu menyenaraikan atau menyusun item mengikut
    kepentingan. Perancangan belanjawan bergantung kepada peruntukan kewangan
    pendidikan jasmani.

    Peruntukan Kewangan pendidikan jasmani bergantung kepada jumlah pelajar seperti
    berikut:

             Jadual 1.1: Peruntukan Kewangan Pendidikan Jasmani

           Bil Murid               Peruntukan
        Kurang daripada 100 Orang                 RM 300.00
              101-250 Orang            RM 300.00(minimum)
                          Rm2.80/seorang (selepas 100 0rang)
              251-500 Orang            RM 720.00(minimum)
                          Rm2.60/seorang (selepas 250 0rang)
              501-750 Orang            RM 1370.00(minimum)
                          Rm2.40/seorang (selepas 500 0rang)
             751-1000 Orang            RM 1970.00(minimum)
                          Rm1.80/seorang (selepas 100 0rang)
           1001 Orang atau lebih           RM 2420.00(minimum)
                          Rm1.00/seorang (selepas 100 0rang)

(f)   Pengurusan Stor Pendidikan Jasmani
    Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barang-
    barang pendidikan jasmani. Stor yang di susun kemas dan teratur akan
    menyenangkan guru pendidikan jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan
    peralatan pendidikan jasmani. Barangan pendidikan jasmani kerap digunakan atau
    dikeluarkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh
    itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani memerlukan kerjasama dari
    semua pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan murid-murid.
    Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan jasmani
    (i)   Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor pendidikan
        jasmani.
    (ii)  Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok bagi
        alatan stor dengan kemas kini.
    (iii)  Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan baru
    (iv)  Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan
        pergerakan alatan.
OUM
                                             5
             PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                          BAB 1
                        JASMANI DAN SUKAN  (v)   Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok sekurang-
      kurangnya sekali setahun.
  (vi)  Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan.

  Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani
  (i)   Ruang
      Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung
      keperluan alatan di samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk
      stor pendidikan jasmani ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Saiz stor
      pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan jumlah alatan
      yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah.

  (ii)  Rak
      Bagi mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor
      pendidikan jasmani. Rak yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang
      yang hendak di susun. Barang yang disusun hendaklah dalam kedudukan
      teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk menyenangkan proses
      menyimpan dan mengambil barang.

  (iii)  Lokasi
      Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang
      berhampiran dengan padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang
      dalam proses menyimpan dan mengambi barang. Kita juga perlu memastikan
      lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan pencuri memecah
      masuk stor pendidikan jasmani.

  (iv)  Tingkap
      Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari
      masuk. Keadaan yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain
      yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas akan rosak.

  (v)   Siling
      Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling
      bergantung kepada alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak
      menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah mempunyai ketinggian yang
      sesuai.

  (vi)  Peredaran Udara
      Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan
      mengelak bau yang tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani.
      Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani
      bagi membenarkan pengaliran udara.

  (vii) Keselamatan
     Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan
     alatan dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah:
         Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di
         cerobohi.                                           OUM
6
 BAB 1    PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
        JASMANI DAN SUKAN          Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah
          di susun di bahagian bawah rak simpanan.
          Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian
          yang tajam menghala ke bawah.
          Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain
          dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat.
          Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita
          terpijak yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kita.
          Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan
          memulangkan alatan. Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu
          sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang lain tunggu di luar.
          Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain
          dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak reput.
          Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di
          perkenalkan dan di kuat kuasa.
          Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur
          Menyediakan alatan seperti kereta      sorong  bagi  memudahkan
          pemindahan barang secara pukal.

   (viii) Pintu
       Saiz pintu stor sukan bergantung jenis barang yang hendak disimpan.
       Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam
       lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu
       yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga
       boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan alatan keselamatan
       dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal
       dan mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah.

(g)  Penjagaan Peralatan
   Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan
   pendidikan jasmani mudah rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang
   guru pendidikan jasmani, kebanyakan guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani
   bukan lulusan pendidikan jasmani.
   Sebagai ketua panitia kita perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan
   alatan oleh pelajar yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani
   rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah:
   (i)   Duduk di atas bola
   (ii)  Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan
       lain-lain
   (iii)  Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain
   (iv)  Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material
       yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dan lain-lain.
OUM
                                             7
            PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                       BAB 1
                       JASMANI DAN SUKAN
Semak Kendiri 1.1
1. Guru-guru seharusnya diberi penerangan tentang tingkah laku pelajar
  yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani rosak.
  Nyatakan tingkah laku tersebut
2. Nyatakan fungsi pengurusan sukan dan pendidikan jasmani?
3. Terdapat tiga elemen utama yang perlu diberi perhatian. Untuk
  mencapai kejayaan dalam sesebuah pengurusan jasmani dan rekreasi.
  Nyatakan?
4. Senaraikan tugas Ketua Panitia Pendidikan jasmani
5. Nyatakan objektif utama kurikulum pendidikan jasmani mengikut
  Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, 1999.
6. Huraikan Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani.1.1.2  Pengurusan Sukan

Sukan juga bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-
undang yang telah ditetapkan oleh satu badan persekutuan sukan antarabangsa.
Ringkasnya sukan merupakan bentuk permainan yang di kelolakan dengan teratur dan
mempunyai unsur pertandingan. Sukan perlu mempunyai unsur pertandingan, tanpa
pertandingan aktiviti fizikal itu lebih dikenali sebagai permainan atau rekreasi. Sukan
melibatkan perancangan, kemahiran motor dan strategi.

Dari aspek psikologi sukan juga boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang
menyeronokkan dan dewasa ini merupakan sebahagian kerjaya profesional yang
melibatkan keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. Dengan kata lain sukan merupakan
suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan, kemewahan dan kebanggaan kepada
setiap individu yang menceburkan diri ke dalamnya. Selain daripada meraih keuntungan
dari aktiviti sukan.

Dari aspek afektif sukan yang beretika akan memberi ruang kepada masyarakat untuk
berinteraksi dan bergembira. Bersukan dapat mengerat perhubungan sosial,
membanteras kegiatan-kegiatan kurang sihat dan membina masyarakat yang cergas.
Memandangkan kepentingan sukan kepada masyarakat dan negara, di Malaysia sukan
sentiasa berkembang selaras dengan pembangunan negara dan sentiasa di pandang
serius oleh pemimpin masyarakat.

Di Malaysia sukan biasanya ditadbir oleh badan–badan amatur dan profesional.
Kementerian yang bertanggungjawab mengelola dan mentadbirkan persatuan sukan ialah
Kementerian Belia Dan Sukan. Sementara Majlis Sukan Negara adalah badan yang
bertanggungjawab menyelaras badan-badan sukan di bawah naungannya. Dasar Sukan
Negara yang di perkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada 20 Januari
1988, membuktikan pengiktirafan kerajaan terhadap kemajuan sukan negara. Dasar
sukan digubal dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas.
                                        OUM
8
 BAB 1    PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
       JASMANI DAN SUKAN(a)  Dasar Sukan Negara
   Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang sentiasa menjadi rujukan ke arah
   perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Dasar sukan digubal
   hasil kerjasama dan perbincangan yang melibatkan beberapa pihak seperti agensi-
   agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi dan
   kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela
   dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dan kepentingan dalam
   bidang sukan.

(b)  Rasional Dasar Sukan Negara
   Rasional Dasar Sukan Negara ialah ke arah menjadikan sukan sebagai alat untuk
   menerapkan nilai moral dan membentuk masyarakat yang sihat jasmani dan rohani.
   Manfaat Dasar Sukan Negara boleh dilihat dari aspek sumbangan sukan kepada
   individu, masyarakat dan negara.

(c)  Peringkat Individu
   (i)   Membentuk sahsiah, memberi kesedaran dalam         diri  individu  dan
       membangkitkan semangat pertandingan yang sihat.
   (ii)  Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal diri.
   (iii)  Dapat menggunakan masa senggang dengan aktiviti yang bermanfaat
   (iv)  Dapat menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan hidup.
   (v)   Interaksi sosial yang baik.
   (vi)  Mengasah kemahiran-kemahiran asas.

(d)  Peringkat Masyarakat
   (i)   Merangsang pembinaan masyarakat yang mempunyai kualiti kesihatan fizikal
       dan moral yang baik bersesuaian dengan aspirasi nasional.
   (ii)  Mewujudkan suasana yang kondusif untuk memupuk perhubungan komuniti
       yang lebih baik dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara.
   (iii)  Meningkatkan tahap kesihatan masyarakat dan seterusnya merangsang
       peningkatan produktiviti negara.
   (iv)  Mengurangkan  kadar  jenayah  dengan    merangsang       masyarakat
       memanfaatkan masa lapang dengan aktiviti berguna.

(e)  Peringkat Antarabangsa
   (i)   Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi.
   (ii)  Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan antarabangsa.
   (iii)  Memupuk persahabatan.
   (iv)  Menjadikan sukan sebagai satu industri yang mempunyai nilai-nilai komersial
       yang tinggi.
OUM
                                               9
             PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                         BAB 1
                        JASMANI DAN SUKANObjektif Dasar Sukan Negara
Antara objektif dasar sukan negara ialah:
(a)  Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan
   yang meluas dan peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat
   masyarakat.
(b)  Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi         memenuhi
   keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi individu melalui sukan.
(c)  Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan
   kebajikan sosial individu dan kenikmatan masa senggang di kalangan orang awam.
(d)  Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan
   peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan harapan muhibah dan imej negara
   dapat dipertingkatkan.

Strategi dan Pelaksanaan Dasar
Objektif-objektif dasar ini dapat dicapai dengan memberi penekanan pada aspek-aspek
yang berikut :
(a)  Perancangan
   Pertubuhan-pertubuhan sukan perlulah merancang program-program jangka
   panjang dan mempunyai struktur yang baik untuk pembangunan ahli sukan, jurulatih,
   pentadbir dan pegawai sukan. Dalam merancang program-program jangka panjang
   untuk sukan prestasi tinggi, perkara-perkara yang berikut perlu dipertimbangkan:
   Jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan sedia ada.
   Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat Malaysia.

(b)  Organisasi
   Hasil daripada kerjasama antara pelbagai badan sukan dengan kerajaan dilihat akan
   membuahkan satu program yang bersepadu ke arah kemajuan sukan di negara ini.
   Satu jawatankuasa ditubuhkan bertujuan mengarahkan hubungan yang lebih rapat di
   kalangan organisasi-organisasi sukan, swasta dengan kerajaan. Majlis Sukan
   Negara (MSN) bertugas menyediakan jentera ini bagi sukan berprestasi tinggi.
   Kementerian Belia dan Sukan perlu mewujudkan mekanisme ini untuk
   menyelaraskan program Sukan Untuk Semua (Sukan Massa). Mekanisme ini perlu
   menggalakkan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang
   berlandaskan konsep MALAYSIA CERGAS di kalangan rakyat Malaysia.

   MALAYSIA CERGAS merupakan satu program yang berdasarkan kepada konsep
   sukan untuk semua. Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup yang
   aktif melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal. Tema ini
   menekankan kecergasan fizikal dan kesihatan mental ke arah peningkatan
   produktiviti dan mengukuhkan perhubungan sosial dan perhubungan antara
   kumpulan etnik.

   Kementerian  Pendidikan  Malaysia pula  memainkan   peranan  dengan
   memperuntukkan masa yang cukup untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
   kokurikulum  di  sekolah.  Selain itu,  Bahagian   Pendidikan   Guru
   dipertanggungjawabkan melatih guru-guru yang berkebolehan mengajar mata
   pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah. Di institusi pengajian tinggi,

                                          OUM
10
   BAB 1  PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
        JASMANI DAN SUKAN    aktiviti-aktiviti sukan juga digalakkan di kalangan siswa. Majlis Kebajikan dan Sukan
    Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK) berperanan menggalak dan menyelaraskan
    semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Majlis Olimpik Malaysia
    (MOM) merupakan badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan.
    Tanggungjawab utama ialah menggalakkan sukan di kalangan rakyat untuk
    pergerakan Olimpik. MOM bekerja rapat dengan MSN dalam hal pemilihan dan
    latihan atlet untuk pertandingan peringkat antarabangsa.

(c)   Personel
    Badan-badan sukan di semua peringkat hendaklah melantik personel bertauliah dan
    berpengalaman bagi merancang, melaksana dan menilai program sukan. Keperluan
    mempunyai jurulatih telah merangsang Majlis Sukan Negara mewujudkan skim
    persijilan kejurulatihan sukan kebangsaan.

(d)   Kewangan
    Yayasan sukan kebangsaan membiayai kegiatan-kegiatan sukan berprestasi tinggi
    dan sukan massa. Sumber kewangan yayasan sukan diperolehi daripada kerajaan
    persekutuan, kerajaan negeri, sektor korporat dan individu. Dalam usaha
    menggalakkan sumbangan kewangan dan material dari sektor swasta dan individu,
    kerajaan telah membuat keputusan segala sumbangan dikecualikan dari cukai.
    Persatuan-persatuan juga perlu mempertingkatkan usaha dan strategi pemasaran
    aktiviti mereka untuk mendapat sumbangan bagi membiayai kegiatan persatuan.

(e)   Insentif
    Pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang mewakili negara dan
    mengharumkan nama negara perlu diberi pengiktirafan dan insentif . Insentif boleh
    diberi dalam berbagai berbentuk contohnya peluang memasuki IPTA, biasiswa,
    penganugerahan, cuti, elaun sara hidup, perlindungan insurans, perbelanjaan untuk
    latihan dan yuran pendidikan.

(f)   Kemudahan
    Kementerian Belia dan Sukan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan
    bagi sukan massa, sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk golongan istimewa.
    Persatuan sukan bertanggungjawab menyelaras perancangan dan agihan
    kemudahan sukan. Di peringkat negeri, kerajaan negeri menyediakan kemudahan
    sukan untuk negeri masing-masing. Sektor-sektor korporat dan badan sukarela juga
    di galakan memainkan peranan dengan aktif bagi melengkapi usaha kerajaan dalam
    pembinaan kemudahan-kemudahan sukan.

(g)   Am
    Kerajaan Malaysia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh ke arah membentuk
    budaya sukan kepada rakyat Malaysia. Di antara usaha yang dirintis oleh kerajaan
    ialah mengurangkan cukai-cukai dan eksais ke atas peralatan sukan supaya lebih
    ramai orang mampu membeli alatan sukan pada harga yang murah. Galakkan ini
    secara tidak langsung merangsang lebih ramai penduduk negara ini melibatkan diri
    dalam sukan. Pengusaha-pengusaha tempatan juga perlu diberi galakan untuk
    menghasilkan peralatan-peralatan sukan yang berkualiti dan diterima di peringkat
    antarabangsa.

    Kementerian Pelajaran Malaysia telah membina beberapa buah sekolah khas
    sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan pembangunan beberapa jenis

OUM
                                             11
             PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                         BAB 1
                        JASMANI DAN SUKAN   sukan tertentu seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar
   Penawar serta pusat tunas cemerlang di setiap negeri. Institut Sukan Negara
   memainkan peranan dalam penyelidikan dan pembangunan sukan di negara ini.
   Kerjasama daripada media massa dan pelbagai organisasi diperlukan untuk
   menyebarkan dapatan penyelidikan dan mempromosikan sukan.
   7
   Dasar Sukan Negara yang telah digubal dan di perkenalkan pada 20 Januari 1988
   merupakan satu dasar sukan untuk semua bentuk rakyat Malaysia. Dasar ini
   merangkumi dua komponen iaitu:
   sukan untuk semua dan
   sukan prestasi tinggi

kedua-dua bidang ini perlulah dibangunkan serentak.

(a)  Sukan untuk Semua (Sukan Massa)
   Sukan untuk semua bertujuan untuk mengekalkan dan meningkatkan tahap
   kesihatan dan kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Sukan Massa adalah merujuk
   kepada aktiviti-aktiviti sukan yang berlaku secara menyeluruh atau diuruskan dengan
   tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dan bukan semata-mata
   untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

   Apakah itu Pergerakan Sukan untuk Semua?
   Pergerakan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) adalah satu kempen sosial secara
   sistematik dan menyeluruh untuk memelihara, mengubah atau memperbaiki
   kekurangan-kekurangan dalam sesuatu sistem sosial. Sukan Massa merupakan
   usaha untuk melibatkan masyarakat dalam sukan secara sukarela dan
   memanjangkan kepada semua lapisan dalam masyarakat. Sukan Massa juga
   bertujuan menyedarkan masyarakat terhadap faedah-faedah sukan kepada
   pembangunan kesihatan, sosial, psikologi, pendidikan dan kebudayaan.

   Oleh itu Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) adalah satu usaha menggalakkan
   penglibatan sukan dan aktiviti fizikal kepada rakyat Malaysia. Sukan Untuk Semua
   (Sukan Massa) bertujuan membentuk masyarakat Malaysia yang cergas dengan
   mengamalkan nilai-nilai sukan tradisional dan moden. Dengan kata lain Sukan Untuk
   Semua (Sukan Massa) adalah untuk membentuk satu masyarakat Malaysia yang
   sihat secara menyeluruh dan membina satu masyarakat bersatu-padu,
   persahabatan, aman dan sejahtera untuk semua manusia di dunia.

   Konsep
   Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) merupakan satu idea untuk memasyarakatkan
   sukan. Dengan kata lain Sukan Massa mengajak seluruh lapisan masyarakat
   mengambil bahagian di dalam kegiatan sukan, rekreasi dan kecergasan. Penyertaan
   ini juga perlu dilakukan secara berterusan sepanjang hayat hingga menjadikannya
   suatu gaya hidup.

   Aktiviti-aktiviti Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) terdiri daripada berbagai aktiviti
   contohnya sukan, (bola sepak, badminton, sepak takraw dan lain-lain), kecergasan,
   (jogging, berjalan kaki, taichi dan lain-lain), outdoor (mendaki, berkeno, berkhemah
   dan mengembara).                                          OUM
12
BAB 1   PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
      JASMANI DAN SUKAN Kegiatan sukan boleh merangsang pembinaan suatu masyarakat yang cergas dan
 proaktif di samping merupakan suatu alat yang berkesan ke arah perpaduan dan
 semangat cintakan negara. Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) menyokong kepada
 prinsip-prinsip am pendidikan sepanjang hayat.

 Matlamat
 Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) melalui konsep Malaysia Cergas adalah
 bermatlamat untuk menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia
 tentang pentingnya kesihatan yang boleh dipupuk melalui kegiatan fizikal dan
 rekreasi. Kesedaran ini akan menimbulkan minat dan akan terus dipupuk melalui
 pendidikan sukan. Langkah ini akan merangsang lagi penyertaan dalam kegiatan
 sukan, rekreasi dan kecergasan. Pergerakan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa)
 juga ingin membentuk satu imej Nasional yang akan menjadikan masyarakat
 Malaysia sebagai suatu bangsa 'peserta' dan bukannya 'penonton'.

 Malaysia Cergas
 MALAYSIA CERGAS adalah satu idea dan konsep yang lahir untuk memberi
 penekanan ke arah meluaskan kegiatan sukan dan rekreasi fizikal kepada
 penglibatan seberapa ramai rakyat Malaysia. Ia merupakan satu usaha mewujudkan
 kecergasan Nasional yang berteraskan kepada penyertaan aktif, kecergasan yang
 berterusan dan sikap positif dalam hidup.

 Dengan kata lain MALAYSIA CERGAS adalah:
 (i)   Satu seruan ke arah membentuk gaya hidup yang lebih aktif, lebih selesa dan
      lebih tinggi mutunya.
 (ii)   Satu idea yang dilihat dapat mengurangkan masalah sosial.
 (iii)  Satu tema, satu slogan dan satu lambang kepada kehidupan yang sihat.
 (iv)   Satu dinamisme dalam kepimpinan.
 (v)   Satu proses pendidikan seumur hidup.
 (vi)   Satu keperluan yang disokong oleh kenyataan dan logik.

 Matlamat
 MALAYSIA CERGAS bermatlamat menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat
 Malaysia - akan betapa pentingnya kesihatan yang boleh dipupuk melalui kegiatan
 fizikal dan rekreasi. Kesedaran akan menimbulkan minat untuk mengetahui tentang
 jenis-jenis sukan dan kegiatan yang hendak disertai, supaya penyertaan menjadi
 lebih teratur dan berkekalan.

 MALAYSIA CERGAS juga bertujuan mendidik masyarakat mengenai sebab-sebab:
 (i)   Mustahaknya bersukan
 (ii)  Di mana dan bagaimana melakukan sesuatu kegiatan fizikal
 (iii)  Apa aktiviti yang perlu dilakukan
 (iv)  Batasan aktiviti bagi setengah golongan umur
 (v)   Kesesuaian aktiviti.OUM
                                          13
             PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                         BAB 1
                        JASMANI DAN SUKAN   Lebih penting lagi, MALAYSIA CERGAS, menyeru mengajak setiap lapisan
   masyarakat supaya memberi tindak balas positif dengan menyertai kegiatan fizikal
   dan rekreasi. Penyertaan ini perlu dikekalkan dan dilakukan secara berterusan untuk
   menikmati kebaikan dan kebahagiaan melibatkan diri dalam kegiatan fizikal.
   MALAYSIA CERGAS berkonsep mengajak rakyat Malaysia keluar rumah – ke
   padang, ke taman, ke gelanggang, ke pusat sukan – untuk mengambil bahagian.

   MALAYSIA CERGAS menyeru setiap rakyat Malaysia – tua dan muda, lelaki dan
   perempuan supaya merancang masa lapangnya untuk cergas menyertai sebarang
   kegiatan fizikal. Ini perlu dilakukan secara sukarela supaya kepuasan yang diperolehi
   akan lebih bermakna.

   Antara Kegiatan yang Boleh Disertai oleh Rakyat Malaysia
   Bidang SUKAN seperti Tenis, Bola jaring, Pingpong, Bola Tampar, Squash,
   Badminton, Menembak, Bola sepak, Golf, Taekwando, Karate, Hoki, Boling, Ragbi,
   Skating, Bola Tangan, Sofbol, Bola Keranjang, Judo, Sepak Takraw, Kriket, Tinju,
   Gusti, Memanah

   Membuat senaman dan latihan kecergasan seperti Joging berjalan, berbasikal,
   membuat senamrobik, latihan ‘conditioning' melompat, angkat berat, bersilat, yoga
   atau tai chi, bina badan, gimnastik, bersenam, menyedut udara.

   Rekreasi fizikal luar seperti berkhemah, berkelah, mendaki bukit dan gunung,
   mengembara, berenang, meluncur layar, ‘surfing', belayar, mendayung perahu,
   selam skuba, berkeno'orienteering', bermain wau atau gasing.

   Kecergasan, mengikut definisi bermaksud: ‘mempunyai tenaga untuk membuat
   kerja-kerja harian tanpa merasa penat yang berlebihan; tenaga untuk mengambil
   bahagian dalam aktiviti-aktiviti rekreasi dan seterusnya masih mempunyai tenaga
   untuk menghadapi apa-apa kecemasan yang

(b)  Sukan Prestasi Tinggi
   Penubuhan Program Pembangunan Sukan Teras Prestasi Tinggi adalah
   berdasarkan kepada mesyuarat jemaah menteri pada 15 September 2004 yang
   menyatakan supaya tumpuan diberikan kepada acara-acara sukan yang tidak
   memerlukan ‘Body Contact’ seperti sukan menembak, boling, gimnastik dan lain-lain
   lagi.

   Dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Kabinet Mengenai Sukan pada 25
   September 2004, satu persetujuan telah dibuat untuk menubuhkan satu
   Jawatankuasa Pemandu bagi memantau pelaksanaan Pembangunan Sukan Teras
   ini khususnya di peringkat akar umbi. Dalam mesyuarat ini Jawatankuasa telah
   menamakan lapan (8) jenis sukan sebagai sukan teras yang perlu dibangunkan di
   semua peringkat khususnya peringkat akar umbi.

   Pada 14 Februari 2005, satu sesi pembentangan kertas kerja pertama telah dibuat
   mengenai konsep dan hala tuju Program Pembangunan Sukan Teras ini. Seterusnya
   pada 31 Mac 2005, satu ‘Blueprint’ telah disediakan oleh Jawatankuasa Pemandu
   bagi mengemukakan Kertas Permohonan Peruntukan Program kepada
   Jawatankuasa Kabinet.                                          OUM
14
BAB 1   PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
      JASMANI DAN SUKAN Program ini mula dilaksanakan sepenuhnya di bawah Jawatankuasa Pemandu
 Sukan Teras Prestasi Tinggi bermula pada 3 Jun 2005 melalui perjanjian
 persefahaman (MOU) yang telah ditandatangani Persatuan Sukan Kebangsaan
 bersama Majlis Sukan Negara.

 Pada 16 November 2005, satu Majlis Pelancaran Logo Sukan Teras Prestasi Tinggi
 telah diadakan di Menara KBS, Putrajaya bagi memperkenalkan Program
 Pembangunan Sukan Teras Prestasi Tinggi ini kepada masyarakat umum.
 Pelancaran ini bertujuan untuk mendapat sambutan dan menarik lebih ramai
 penyertaan dalam kategori sukan ini dari seluruh masyarakat Malaysia

 Sukan prestasi tinggi bertujuan meningkatkan prestasi atlet ke peringkat tertinggi.
 Atlet akan di beri peluang untuk bertanding pada kejohanan peringkat kebangsaan
 dan antarabangsa. Antara usaha untuk mencapai hasrat ini ialah:
 (i)   Menubuhkan sekolah-sekolah sukan
 (ii)   Meningkatkan infrastruktur sukan ke taraf antarabangsa
 (iii)  Memastikan jurulatih berpotensi dalam setiap sukan mempunyai sijil
      kejurulatihan
 (iv)   Menghantar jurulatih berkursus keluar negeri untuk meningkatkan profesional
      mereka
 (v)   Mendapat khidmat jurulatih luar negara
 (vi)   Menghantar atlet berlatih ke luar negara

 Pertubuhan-pertubuhan sukan akan merancang dan membangunkan program-
 program jangka panjang untuk kecemerlangan sukan. Dalam merancang program-
 program jangka panjang untuk sukan prestasi tinggi, perkara-perkara yang berikut
 perlu dipertimbangkan oleh majlis sukan negara:
 (i)   Jenis sukan yang mempunyai kemudahan dan di kenali oleh masyarakat
     Malaysia.
 (ii)  Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat Malaysia.

 Objektif Sukan Berprestasi Tinggi
 Membuka peluang kepada individu yang berminat untuk melibatkan diri dalam
 aktiviti-aktiviti sukan-sukan di bawah Program Sukan Teras.
 Memanifestasikan Dasar Sukan Negara ke arah mencapai matlamat perpaduan
 nasional, serta pembinaan bangsa yang harmoni dengan penglibatan pelbagai
 bangsa dan suku kaum.

 Tujuan Program Sukan Berprestasi Tinggi
 (i)   Mengenal Pasti Bakat
     Atlet-atlet yang dipilih untuk mengikuti program ini seharusnya melalui ujian-
     ujian tertentu yang berteraskan sains sukan. Melalui cara ini, atlet-atlet
     berbakat dapat dikenal pasti kemampuan dan kemahiran mereka dan
     seterusnya dilatih secara sistematik dan berpanjangan.
OUM
                                           15
              PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                          BAB 1
                         JASMANI DAN SUKAN
   (ii)  Penambahan Bilangan Atlet Berbakat
       Bagi memastikan negara tidak ketandusan atlet-atlet berbakat, maka usaha
       perlu ditumpukan bagi mencari lebih ramai atlet berbakat dalam lapan jenis
       sukan yang telah dinamakan di bawah program ini. Melalui program Mengenal
       pasti Bakat (TID) yang berterusan, ‘Talent Scouting’ yang menyeluruh adalah
       diharapkan lebih ramai atlet dikenal pasti dan diberi latihan yang sewajarnya di
       semua peringkat.
   (iii)  Penambahan Pusat Latihan Negeri dan Daerah
       Penambahan bilangan atlet mestilah seiring dengan penambahan pusat-pusat
       latihan di peringkat negeri dan daerah. Melalui cara ini, pelbagai program
       pembangunan yang lebih menyeluruh dapat dilaksanakan di semua peringkat.
       Persatuan sukan kebangsaan digalakkan untuk membuka lebih banyak pusat-
       pusat latihan di seluruh negara.
   (iv)  Penambahan Bilangan Pegawai Teknikal
       Lebih ramai pegawai-pegawai teknikal diperlukan bagi mengendalikan
       pertandingan-pertandingan yang akan diadakan di bawah program. Pihak
       persatuan sukan kebangsaan akan diminta untuk menganjurkan lebih banyak
       kursus-kursus bagi melatih lebih ramai pegawai-pegawai teknikal baru.
   (v)   Memperbanyakkan Peluang Pertandingan
       Melalui program ini, tumpuan akan diberikan untuk memperbanyakkan peluang
       bertanding kepada semua peringkat umur atlet yang terlibat dalam program ini.
       Para atlet akan diberi peluang untuk mengukur prestasi mereka di samping
       menilai keberkesanan program latihan yang diikuti.
   (vi)  Memperkukuhkan Pengurusan Persatuan
       Dalam perkara ini, kemampuan persatuan-persatuan sukan kebangsaan dan
       ahli-ahli gabungannya akan diberi perhatian sewajarnya. Tanpa persatuan
       sukan yang kukuh di akar umbi, pemilihan sukan tersebut sebagai sukan teras
       tidak akan bermakna.
   (vii) Penambahan Bilangan Jurulatih
      Program ini akan melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan yang bertaraf
      dunia. Melalui cara ini, kebergantungan kepada jurulatih luar negara akan
      dapat dikurangkan. Kursus-kursus jurulatih akan diadakan bagi memberi
      peluang kepada jurulatih-jurulatih baru yang berminat untuk turut bersama
      dalam program.

Semak Kendiri 1.2
1. Huraikan strategi dan pelaksanaan Dasar Sukan Negara.
2. Sukan prestasi tinggi bertujuan meningkatkan prestasi atlet ke
  peringkat tertinggi. Atlet akan di beri peluang untuk bertanding pada
  kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Nyatakan usaha
  yang dilakukan untuk mencapai hasrat ini?
3. Nyatakan Rasional Dasar Sukan Negara?
4. Berikan matlamat Sukan Untuk Semua (Sukan Massa)
                                           OUM
16
 BAB 1   PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
       JASMANI DAN SUKAN1.2    PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN
Dalam subtajuk ini kita akan membincangkan falsafah serta kepentingan pengelolaan dan
pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.


1.2.1   Falsafah dan Kepentingan Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan
     Sukan

Bucher (1979) menyatakan bahawa falsafah adalah sesuatu yang diasaskan dari objektif
yang mampu memberikan kefahaman, pengertian dan suatu tafsiran terhadap sesuatu
prinsip dan konsep. Contohnya falsafah yang menepati kehendak pembelajaran akan
berupaya membantu guru memahami semua tugasan secara menyeluruh bukannya
secara berasing-asing.

Ini bermakna melalui falsafah secara tidak langsung akan berupaya membantu guru
supaya memahami peranannya serta bertindak merancang pengajaran yang bertumpu
kepada objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain juga falsafah juga
boleh diibaratkan sebagai petunjuk arah dan mampu membantu guru menghasilkan
rumusan serta mampu membentuk matlamat secara tersusun dan berterusan. Falsafah
dapat membantu guru memahami dan menghayati tanggungjawab pengajarannya dengan
lebih menyeluruh. Ini dapat membantu menimbulkan kesedaran kepada guru untuk
menumpukan peranannya melalui perancangan yang berlandaskan kepada objektif
pengajaran yang sepatutnya.

Falsafah pengurusan pendidikan jasmani ialah satu aktiviti mentadbir dan mengelola
dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi
rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial. Aktiviti pendidikan jasmani adalah berdasarkan
aktiviti fizikal yang mempunyai 3 domain iaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Pendidikan
jasmani merupakan aktiviti pendidikan yang dirancang dan terancang dengan kemas dan
sistematik.

Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat
membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta memupuk
semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan. Dalam menceburi diri atau
menjalankan aktiviti dalam sukan perlu berpegang kepada etika sukan.

Secara amnya falsafah pengurusan pendidikan jasmani dan sukan bertujuan
menguruskan aktiviti fizikal ke arah pembentukan masyarakat yang sihat, cergas dan
mengutamakan gaya hidup sihat. Falsafah pengelolaan dan pentadbiran sukan juga
mengutamakan individu yang cemerlang dalam bidang sukan di pentas antara bangsa
dengan program sukan berprestasi tinggi.


1.2.2   Prinsip Pengurusan Pendidikan Jasmani

Pengurusan pendidikan jasmani bertujuan membentuk masyarakat yang mengamalkan
cara hidup yang sihat berasaskan falsafah pendidikan negara. dengan menggunakan tiga
domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor dalam aktiviti pendidikan jasmani.
Berdasarkan kepada prinsip:OUM
                                            17
               PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                          BAB 1
                          JASMANI DAN SUKAN(a)   Pendidikan jasmani akan dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan
    berasaskan kesihatan dan perlakuan motor berasaskan domain kognitif dan afektif.
(b)   Pendidikan jasmani adalah melahirkan masyarakat yang akan menjadikan senaman
    dan aktiviti fizikal sebagai budaya atau rutin harian serta dilaksanakan secara
    berterusan
(c)   Pendidikan jasmani membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas pergerakan
    dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang
    pembelajaran iaitu:
     (i)   Kecergasan
     (ii)  Kemahiran
     (iii)  Kesukanan

(d)   Pendidikan jasmani adalah dapat melahirkan masyarakat yang dapat
    mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai
    pelbagai kegiatan fizikal
(e)   Pendidikan jasmani dilihat akan dapat membentuk masyarakat yang mengamalkan
    nilai murni, sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat


1.2.3    Prinsip Pengurusan Sukan

Pengurusan sukan ialah membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh
dari segi fizikal dan mental - bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin
dan berdikari melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela
dalam semua aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan fizikal. Berdasarkan kepada prinsip:
(a)   Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan membentuk kecergasan dan
    kesihatan dari segi fizikal dan mental. Sukan dilihat membolehkan seseorang itu
    memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai
    nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia.
(b)   Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan
    beramai-ramai sama ada ahli keluarga, sahabat handai, masyarakat setempat dan
    masyarakat asing - semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan
    mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak
    mengasingkan diri.
(c)   Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan
    fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.

Semak Kendiri 1.3
1.   Nyatakan secara ringkas Falsafah pengurusan pendidikan jasmani.
2.   Nyatakan secara ringkas kepentingan pengelolaan dan pentadbiran
    sukan.
                                           OUM
18
 BAB 1  PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
     JASMANI DAN SUKANRUMUSAN
  Pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bermatlamat untuk
  mempertingkatkan kemampuan kecergasan dan nilai seseorang individu melalui
  pendekatan aktiviti fizikal.
  Melalui Pendidikan jasmani (PJ) pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba dan
  mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya.
  Pengurusan sukan, pendidikan jasmani boleh di definisikan sebagai sebarang
  gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan,
  pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan
  penilaian dalam kontek perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan
  jasmani.
  Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia.
  Mata pelajaran pendidikan jasmani diajar selama 11 tahun dalam sistem
  persekolahan di Malaysia.
  Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan,
  Kemahiran dan Kesukanan.
  Aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan aktiviti
  yang terancang dan berupaya memberi ruang persekitaran yang baik bagi
  membantu murid menghayati kepentingan kecergasan dan penjagaan kesihatan.
  Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan
  jasmani mempunyai ketua panitia dan di bawah kuasa guru penolong kanan
  akademik
  Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barang-
  barang pendidikan jasmani.
  Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan
  pendidikan jasmani mudah rosak .
  Sukan juga bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan
  undang-undang yang telah ditetapkan oleh satu badan persekutuan sukan
  antarabangsa.
  Sukan perlu mempunyai unsur pertandingan, tanpa pertandingan aktiviti fizikal itu
  lebih dikenali sebagai permainan atau rekreasi.
  Dari aspek psikologi sukan juga boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang
  menyeronokkan dan dewasa ini merupakan sebahagian kerjaya profesional yang
  melibatkan keupayaan fizikal dan mental yang tinggi
  Bersukan dapat mengerat perhubungan sosial, membanteras kegiatan-kegiatan
  kurang sihat dan membina masyarakat yang cergas.
  Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang sentiasa menjadi rujukan ke arah
  perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara.
  Rasional Dasar Sukan Negara ialah ke arah menjadikan sukan sebagai alat untuk
  menerapkan nilai moral dan membentuk masyarakat yang sihat jasmani dan rohani.
  MALAYSIA CERGAS merupakan satu program yang berdasarkan kepada konsep
  sukan untuk semua.


OUM
                                         19
             PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
                                         BAB 1
                        JASMANI DAN SUKAN   Sukan prestasi tinggi bertujuan meningkatkan prestasi atlet ke peringkat tertinggi.
   falsafah adalah sesuatu yang diasaskan dari objektif yang mampu memberikan
   kefahaman, pengertian dan suatu tafsiran terhadap sesuatu prinsip dan konsep.
   Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat
   membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta
   memupuk semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan.
   Falsafah pengurusan pendidikan jasmani ialah satu aktiviti mentadbir dan mengelola
   dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari
   segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial.


PERKATAAN PENTING

      Psikomotor,                 Kerjaya profesional
      Kognitif,                  Badan-badan amatur
      Afektif,                  Profesional.
      Sosial                   Dasar Sukan Negara
      Emosi.                   Kementerian Belia dan Sukan
      Kurikulum Pendidikan Jasmani        Majlis Sukan Negara
      Organisasi                 MALAYSIA CERGAS
      Mesyuarat kurikulum sekolah         Sukan Untuk Semua (Sukan
      Mesyuarat   panitia pendidikan      Massa)
      jasmani                   Majlis Olimpik Malaysia (MOM)
      Rancangan tahunan pendidikan        Sukan Prestasi Tinggi
      jasmani                   Mengenal pasti Bakat
      Perancangan belanjawan           Pusat Latihan Negeri dan
      Peruntukan Kewangan pendidikan       Daerah
      jasmani                   Falsafah pengurusan
      Stor Pendidikan Jasmani           Pendidikan Jasmani
                            Falsafah pengurusan sukanRUJUKAN
Asiah Abu Samah. (1993). Panduan Penyeliaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
   Sekolah Rendah dan Menengah. Kementerian Pendidikan Malaysia

Bucher, C.A. (1979). Foundation of physical education. Toronto: The V. Mosby Company

Colfer, G.R., Hamilton, K.E. & Magill, R.A. (1986). Contemporary physical education. Iowa:
   Wm. C. Brown Publisher

Laman Web Kementerian Belia dan Sukan

Laman Web Majlis Sukan Negara
                                          OUM
20
 BAB 1  PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENDIDIKAN
      JASMANI DAN SUKANMohd Taib Harun dan Norlena Salamuddin. Modul Program Pendidikan Rekreasi UKM :
  Satu kesinambungan.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1989). Rancangan
   kurikulum baru sekolah menengah. Kuala Lumpur.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani
   dan Kesihatan. PPK: Kuala Lumpur.

Teng Boon Tong. (1989). Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur:
  Longman Malaysia.

Teng Boon Tong. (2001). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan: Kursus Diploma
   Penguruan Malaysia. Selangor: Pearson Education.

Wee Eng Hoe. (2002). Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Shah Alam: Karisma
  Production Sdn. Bhd.
OUM
                                        21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/18/2013
language:
pages:21