Doa Sai 09 Julai_ 2009 Do'a - Do'a Sai Do'a ketika hendak mendaki by tangshuming

VIEWS: 1 PAGES: 8

									Doa Sai


09 Julai, 2009
Do'a - Do'a Sai

Do'a ketika hendak mendaki bukit Safa sebelum mulai Sa'i

"Bismillahirrahmanirrahiim Abda u bimabada Allahu bihi warasuluh. Innas safa
walmarwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha 'alaihi
ayyatawwafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim."

Artinya: "Dengan nama ALLah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku mulai
dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Safa
dan Marwah sebagian dari Syi'ar-Syi'ar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang
siapa yang beribadah Haji ke baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa
baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan
suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha
Penerima Kebaikan lagi maha Mengetahui."

Do'a diatas bukit Safa ketika menghadap Ka'bah.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar 'alama
hadana walhamdulillahi 'alama aulana la ilaha illalahu wahdahu la syarika lahu,
lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai
inqadir. La ilaha illallahu wahdahu lasyarika lah, anjaza wa'dahu wanasara
'abdahu wahazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallahu wala na' buduilla iyyahu
mukhilisina lahuddina walau karihal kafirun"

Do'a perjalanan ke-1

Dari bukit Safa kebukit Marwah; dibaca mulai dari bukit Safa sampai Pilar Hijau:
"Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira, walhamdu lillahi
kasira. Wasubhanallahil'azimi wabiham dihil karimi bukratawwa asila. Waminal
laili fasyud lahu wasabbih-hu lailan tawila. La ilaha illallahu wahdah anjaza
wa'dah. Wanasara 'abdah wahazamal ahzaba wahdah. La syai a qablahu wala
ba'dah. Yuhyi wayumitu wahuwa hayyun daimun layamutu walayafutu abada.
Biyadihil khairu wailaihi masir. Wahuwa'ala kulli syai in qadir".

Artinya: "Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar dengan segala kebesaraNya. Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung
dengan segala pujianNya yang tidak terhingga. Maha Suci Allah dengan pujian
Yang Maha Mulia diwaktu pagi dan petang. Bersujud dan bertasbihlah padaNya
sepanjang malam. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati
janjiNya membela hamba-hmbaNya yang menghancurkan musuh-musuhNya

                    1
dengan keEsaanNya tidak ada sesuatu sebelumNya dengan keEsaanNya, tidak
ada sesuatu sebelumNya atau sesudahNya. Dialah yang menghidupkan dan
mematikandan Dia adalah Maha Hidup kekal tiada mati dan tiada musnah
(hilang) untuk selama-lamanya. Hanya ditanganNyalah terletak kebajikan dan
kepadaNyalah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala
sesuatu."

Diantara dua Pilar Hijau membaca do'a: "Rabbigfir warham wa'fu watakarram
watajawaz'amma ta'lam, innaka ta'lamu mala na'lam. Innaka antallahul a'azzul
akram."

Artinya:"Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan
hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari dosa kami. Sesungguhnya
Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya
Engkau ya Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah."

Dan ketika mendekati bukit Marwah, bacalah: "Inna Safa walMarwata min
sya'airillah. Faman hajjal bita awi'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawwafa bihima.
Waman tatawwa'a khairan fainnallaha syakirun 'alim."

Artinya: "Sesungguhnya safa dan marwah sebagian dari syi'ar-syi'ar (tanda
kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun
berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan
barang siapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka
sesungguhnya Allah Maha menerima kebaikan dan Maha Mengetahui."

Do'a Sa'i perjalanan ke-2

"Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu. La ilaha illallahul
wahidul fardus samad. Allazi lam yattakhiz sahibatanwala walada walam ya kun
lahu syarikun fil mulki walam ya kun lahu waliyyun minazzulli wakabbirhu takbira.
Allahumma innaka kulta fi kitabikal munazali ud'uni astajib lakum da'aunaka
rabbana `fagfir lana kama amartana innaka latukhliful mi'ad. Rabbana innana
sami'na munadiyan yunadi lilimani anaminu birabbikum fa'amanna. Rabana
fagfirlana zunubana wa kaffir 'anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar. rabbana
wa atina mawa'ad tana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamati innaka
latukhliful mi'ad. Rabbana 'alaika tawakkalna wailaika anabna wailaikal masir.
Rabbanagfirlana zunuwali ikhwaninal lazina sabaquna bil imani wala taj'al fi
qulubina gillal lillazina amanu rabbana innaka ra ufurrahim."

Artinya: Allah Maha Besar, Allah maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi
Allahlah segala pujian. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tumpuan
segala maksud dan hajat. Tidak beristri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam
kekuasaan. Tidak menjadi pelindung kehinaan. Agungkanlah Dia dengan
segenap kebesaran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam

                    2
Qur'anMu :"Berdo'alah kepadaKu niscaya akan Kuperkenankan bagimu".
Sekarang kami telah memohon kepadaMu wahai Tuhan kami. Ampunilah kami
seperti halnya Engkau telah perintahkan kepada kami., sesungguhnya Engkau
tidak akan memungkiri janji. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar
(seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu)"berimanlah kamu kepada
Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami
dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta
orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami berilah kami apa yang Engkau telah
janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah
Engkau hinakan kmi di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.
Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada
Engkaulah tumpuan segala sesuatu dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya
Allah, ampunilh kami serta semua saudara kami yang telah mendahului kami
beriman kepada Engkau dan jangan menjadikn kedengkian dalam kalbu kami
terhadap mereka yang telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha
Pengasih dan Maha Penyayang."

Diantara   dua    pilar   hijau   membaca      do'a:   (sama)
Dan ketika mendekati bukit Safa membaca: (sama)

Do'a Sa'i perjalanan ke-3

"Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu. Rabbana atmim lana
nurana wagfirlana innaka 'ala kulli syai in qadir. Allahumma inni as alukal khaira
kullahu ajilahu wa ajilahu wa astagfiruka lizanbi waasaluka rahmataka ya
arhamar rahimin."

Artinya:Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hanya bagi
Allah semua pujian. Ya Allah sempurnakanlah cahaya terang bagi kami,
ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas segala sesuatu. Ya
Allah, sesungguhnya aku mohon padaMu segala kebaikan yang cepat atau
lambat dan aku mohon ampunan padaMU akan dosaku serta aku mohon
padaMu rahmatMu wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segenap yang
pengasih.

Diantara   dua    Pilar   Hijau  membaca       do'a   (sama)
Dan ketika mendekati bukit Safa membaca (sama)

Do'a Sa'i perjalanan ke-4

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahumma inni as
aluka min khairi ma ta'lamu wa a'uzubika min syarri mata'lamu wa astagfiruka
min kulli mata'lamu innaka anta 'allamul guyub. La ilaha illallahul malikul haqqul
mubin. Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma inni as aluka
kama haditani lil islami an la tanzi 'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslimun.

                    3
Allahummaj'al fi qalbi nura. Allahummasyroh li sadri wayassirli amri wa a'uzubika
min wasawisis sadri wasyatatil amri wafit natil qabri. Allahumma inni a'uzubika
min syarri ma yaliju fillaili wa syarri ma yaliju finnahari wamin syarri matahubbu
bihir riyahu ya arhamar rahimin. Subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatika ya
Allahu Subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrika ya Allahu."

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji
bagi Allah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon padaMu dari kebaikan yang Engkau
tahu dan berlindung padaMu dari kejahatan yang Engkau tahu, dan aku mohon
ampun padaMu dri segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya
Engkau Maha mengetahui yang gaib. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Raja
yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan Allah yang selalu menepati janji lagi
terpercaya. Ya Allah sebagaimana Engkau telah menunjuki aku memilih Islam,
maka aku mohon kepadaMu untuk tidak mencabutnya sehingga aku meninggal
dalam keadaan Muslim. Ya Allah berilah cahay terang dalam hati, telinga dan
penglihatanku. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala
urusan. Dan aku berlindung padaMu dari keraguan, simpang-siur urusan dan
fitnah kubur. Ya Allah aku berlindung padaMu dari kejahatan yang tersembunyi
diwaktu malam dan siang hari, serta kejahatn yang dibawa angin lalu, wahai
Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih. Ya Allah, Maha Suci
Engkau kami tidak menyembahMu dengan pengabdian yang semestinya ya
Allah.

Diantara   dua    pilar   hijau   membaca      do'a:   (sama)
Dan ketika mendekati bukit Safa membaca: (sama)

Do'a Sa'i perjalanan ke-5

Dari bukit Safa ke bukit Marwah, sampai pilar hijau membaca:
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu. Subhanaka ma
syakarnaka haqqa syukrika ya Allahu subhanaka ma a'la sya'naka ya Allahu.
Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wakarrih ilainal kufra
walfu suqa wal'isyana waj'alna minar rasyidin.

Artinya: Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar. Hanya untuk
Allah segala puji. Maha Suci Engkau seperti kami bersyukur pada-Mu sebenar-
benar syukur wahai Allah. Maha Suci Engkau sepadan ketinggian-Mu wahai
Allah. Ya Allah cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hati kami,
bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Masukanlah kami
kedalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Di   antara  dua    pilar hijau  membaca       do'a:   (sama)
Dan ketika mendekati bukit Marwah membaca: (sama)

Do'a Sa'i perjalanan ke-6

                    4
Dari bukit Marwah ke bukit Safa, dari Marwah ke pilar hijau membaca do'a:
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamdu. La ilaha illallahu
wahdah, sadaqa wa'dah, wanasara 'abdah wahazamal ahzaba wahdah. La ilaha
illallahu wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun.
Allahumma inni 'as'alukal huda wattuqa wal 'afafa walgina. Allahumma lakal
hamdu kallazi naqulu wakhairan mimma naqulu. Allahumma inni as'aluka ridaka
waljannata wa a'uzubika min sakhatika wannari wama yuqarribuni ilaiha min
qaulin aufi'lin au'a malin. Allahumma binurikah tadaina wabifadlika istagnaina wa
fi kanafika wa in amika wa'ata ika wa ihsanika asbahna wa amsaina antal awwalu
fala qablaka syai'un wal akhiru fala ba'daka syai'un wazzahiru fala syai'a dunaka
na'uzubika minal falasi wal kasali wa'azabil qabri wafitnatil gina wa nas'alukal
fauza biljannah.

Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar Segala puji
hanya untuk Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati
janjiNya, menolong hambaNya dan menghancurkan musuh dengan ke-Esaan-
Nya. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan kami tidak menyembah
selain dari Dia dengan ikhlas tunduk dan patuh pada agama sekalipun orang-
orang kafir benci. Ya Allah aku mohon padaMu petunjuk, pemeliharaan,
penjagaan dan kekayaan. Ya Allah, padaMu lah segala puji seperti yang kami
ucapkan bahkan lebih baik dari yang kami sendiri ucapkan. Ya Allah, kami
mohon padaMu ridho dan surga dan aku berlindung padaMu dari murkaMu dan
neraka, dan apapun yang kekal yang mendekatkan daku kepadanya, baik
ucapan, perbuatan maupun pekerjaan. Ya Allah, hanya dengan nur cahayaMu
kami ini mendapat petunjuk, dengan pemberianMu kami merasa cukup, dalam
naunganMu, nikmatMu, anugerahMu dan kebajikannMu jualah kami ini berada
diwaktu pagi dan petang. Engkaulah yang mula pertama, tidak ada suatupun
yang ada sebelumMu dan Engkau pulalah yang paling akhir dan tidak ada
sesuatupun yang ada sebelumMu dan Engkau pulalah yang paling akhir dan
tidak ada sesuatupun yang ada dibelakangMu. Engkaulah yang dzahir, maka
tidak ada sesuatupun yang mengatasi Engkau. Engkau pulalah yang batin, maka
tidak ada sesuatupun menghalangi Engkau. Kami berlindung padaMu dari pailit,
malas,siksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon padaMu kemenangan
memperoleh surga.

Do'a antara dua pilar hijau (sama)

Do'a ketika mendekati Bukit Shafa (sama)

Do'a Sa'i Perjalanan ke-7

Dibaca mulai dari Bukit Shafa sampai Pilar Hijau: "Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar kabira walhamdu lillahi kasira. Allahumma habbib ilayyal imana
wazayyinhu fi qalbi wakarrih ilayyal kufra wal fusuqa wal 'isyana waj'alni minar
rasyidin".

                    5
Artinya: Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar. Segala puji
kembali kepada Allah. Ya Allah cintakanlah aku kepada iman, hiaskanlah ia
dikalbuku. Bencikanlah padaku perbuatan kufur, fasiq dan durhaka. Dan
masukkanlah pula aku dalam golongan orang yang mendapat petunjuk.

Do'a     diantara     dua    Pilar      Hijau     (sama)
Do'a ketika mendekati Bukit Marwah (sama)

Do'a di Bukit Marwah selesai Sa'i: "Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina
wa,fu 'anna wa'ala tha atika wasyukrika a'inna wa'ala ghairika latakilna wa alal
imani wal islamil kamili jami'an, tawaffana wa anta radin anna. Allahummar hamni
bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakalaffa ma la ya'nini
warzugni husnan nazari fima yurdika anni ya arhamar rahimin".

Artinya: Ya Allah kami mohon diterima do'a kami, afiatkan dan ampunilah kami,
berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepadaMu. Janganlah
Engkau jadikan kami bergantung selain kepadaMu. Matikanlah kami dalam Islam
yang sempurna dalam keridhaanMu. Ya Allah rahmatilah diri kami sehingga
mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan rahmatilah diri
kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami
keridhaanMu. Wahai Tuhan yang bersifat Maha Pengasih lagi Penyayang.
(Setelah do'a ini dapat diteruskan dengan do'a menurut keinginan masing-
masing, kemudian menggunting rambut ("tahallul").
                    6
  ‫رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسالمة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك موجبات‬
 ‫اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك .إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‬
                               ‫.من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل الجنة وما قرب إليها‬

Artinya, " Ya Allah Yang Maha membbolak-balikkan hati! Tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya saya
memohon kepada-Mu perbuatan-perbuatan baik yang dapat mendatangkan rahamt-Mu, perbuatan-perbuatan yang dapat
mendatangkan ampunan-Mu, keselamatan dari segala dosa, kemenangan mendapatkan surga dan bebas dari api neraka. Ya
Allah! Sesungguhnya saya memohon kepada-Mu hidayah, ketakwaan, lindungan dan kekayaan. Ya Allah! Bantulah aku untuk
mengingat-Mu, mensyukuri (nikamt)-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-
Mu segala kebaikan -yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui-. Dan saya memohon kepada-Mu surga dan semua yang
dapat mendekatkan saya kepadanya lewat perkataan atau perbuatan. Saya berlindung kepada-Mu dari api neraka dan semua
yang dapat mendekatkan saya kepadanya lewat perkataan atau perbuatan. "
Safa
Disunahkan menaiki bukit Safa dan membaca firman Allah Taala,

                 ‫اهلل شاكر عليم شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن إن الصفا والمروة من‬

Artinya, " Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah
atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan
dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. "
Kemudian menghadap ke arah Kakbah sambil mengucapkan,

                                                    ‫إ‬
 ‫عبد ، وهزم وسبحان اهلل العييم وبحمد بكرة وأييال، ا إلله ل ا اهلل وحد ، أنجز وعد ، ونصر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر، اهلل أكبر كبيرا، والحمد هلل كثيرا‬
                                                                       ‫إ إ‬          ‫إ‬
                            ‫ل ا اهلل و ا نعبد ل ا ليا مخلصين له الدين األحزاب وحد ا إله إ ا اهلل حقا، ا إله إ ا اهلل تعبدا ورقا، ا إله‬

Artinya, " Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah benar-benar Maha Besar. Segala puji yang banyak hanya
untuk Allah. Dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan dengan memujinya pada waktu pagi dan sore hari. Tidak ada tuhan selain
Allah semata, yang telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan dengan sendiri.
Sungguh-sunguh tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan selain Allah Yang patut bagi kami untuk menyembah dan
menghambakan diri kepada-Nya. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dengan
mengikhlaskan segala ketaatan kepada-Nya. "
Marwah
Disunahkan menaiki bukit Safa dan membaca firman Allah Taala,

                 ‫اهلل شاكر عليم شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن إن الصفا والمروة من‬

Artinya, " Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah
atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan
dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. "
Kemudian menghadap ke arah Kakbah sambil mengucapkan,

                                                ‫إ‬
 ‫عبد ، وهزم وسبحان اهلل العييم وبحمد بكرة وأييال، ا إلله ل ا اهلل وحد ، أنجز وعد ، ونصر اللهم أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر، اهلل أكبر كبيرا، والحمد هلل كثيرا‬

                                        7
                                ‫إ‬           ‫إ‬                    ‫إ إ‬          ‫إ إ‬
                     ‫لله ل ا اهلل و ا نعبد ل ا ليا مخلصين له الدين األحزاب وحد ا إلله ل ا اهلل حقا، ا إلله ل ا اهلل تعبدا ورقا، ا‬

Artinya, " Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah benar-benar Maha Besar. Segala puji yang banyak hanya
untuk Allah. Dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung, dan dengan memujinya pada waktu pagi dan sore hari. Tidak ada tuhan
selain Allah semata, yang telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan dengan sendiri.
Sungguh-sunguh tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan selain Allah Yang patut bagi kami untuk menyembah dan
menghambakan diri kepada-Nya. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dengan
mengikhlaskan segala ketaatan kepada-Nya. "
                                  8

								
To top