Docstoc

Leading Managing

Document Sample
Leading Managing Powered By Docstoc
					Chapter 10                              Organizational Change & Development
             Lãnh đạo & Quản lý
                Thay đổi


                      Nguyễn Hữu Lam, Ph.D.
             Center for Excellence in Management Development (CEMD)
                      Email: lam@ueh.edu.vn
                    Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn
                Quản lý sự Thay đổi
             Loài sống sót không phải là loài mạnh nhất hoặc
             thông minh nhất, mà là loài phản ứng tốt nhất với
             sự thay đổi.
                            Charles Darwin

             Sự sẵn lòng thay đổi là một điểm mạnh, thậm chí
             ngay cả khi nó làm cho một bộ phận của tổ chức
             rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một thời gian.
                            Jack Welch, GE


                    Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn                1
Chapter 10                             Organizational Change & Development
             Những Ai được Bao gồm?
            Nhà bảo trợ

            Chủ thể thay đổi

            Đối tượng thay đổi
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
                Động viên Thay đổi
            Tạo ra sự sẵn sàng cho sự thay đổi
            Vượt qua những kháng cự đối với sự thay
            đổi                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn              2
Chapter 10                             Organizational Change & Development
                 Tạo ra Tầm nhìn
            Khám phá và mô tả những triết lý cốt lõi
            của tổ chức            Hình thành một tương lai được thấy trước
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
          Phát triển sự Hỗ trợ về Chính trị
             Đánh giá quyền lực và sức mạnh của chủ
             thể thay đổi
             Nhận dạng được những nhân vật hữu quan
             chủ chốt
             Ảnh hưởng tới các nhân vật hữu quan
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn              3
Chapter 10                              Organizational Change & Development
               Người Bảo trợ Dự án
            Những người nắm quyền lực (cộng hưởng chính
            trị) và sự tích cực tham gia để giúp đỡ cho sự thành
            công của dự án
            Có thể đòi hỏi nhiều người
            Bảo đảm rằng:


            Hỗ trợ, giúp đỡ đội quản lý thay đổi vượt qua
            những rào cản về chính trị và kinh doanh                    Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
            Nguồn Quyền lực và Chiến lược
            Sử dụng của Chủ thể Thay đổi
           Quyền lực cá nhân              Chiến lược quyền lực

              Knowledge                   Sử it Straight
                                   Playingdụng
              Kiến thức
                                   một cách trực tiếp

                                   Using Social
            Others’ Support
             Hỗ trợ của                   Sử dụng
                                   Networks
           Những người khác               Mạng quan hệ xã hội

                                   Going Around the
             Personality                Vượt ra khỏi các
                                    Formal System
            Tính cách cá nhân
                                  hệ thống chính thức

                    Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn               4
Chapter 10                             Organizational Change & Development
           Quản trị Quá trình Chuyển đổi
            Hoạch định hoạt động

            Hoạch định việc gắn bó

            Quản trị các cấu trúc
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
          Thay đổi là Tình trạng Chuyển đổi


           Tình trạng     Tình trạng               Tình trạng
            Hiện tại     Chuyển đổi               Mong đợi
                                       Trong tương lai
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn              5
Chapter 10                             Organizational Change & Development
                 Duy trì Xung lực
            Cung cấp những nguồn lực cho sự thay đổi
            Phát triển hệ thống hỗ trợ cho các chủ thể
            thay đổi
            Phát triển các kỹ năng và năng lực mới
            Củng cố những hành vi mới
            Duy trì, giữ vững tình trạng                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
         Những Cản trở Thay đổi Thành công
             Không chuẩn bị hoặc không có khả năng
             thay đổi

             Không sẵn lòng thay đổi
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn              6
Chapter 10                             Organizational Change & Development
          Nhân tố Cốt lõi cho sự Thành công
             Truyền đạt
             Thiết lập và đạt tới những mong đợi
             Trách nhiệm
             Gắn bó (Engagement)
             Những đo lường
             Những nhà vô địch                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
            Mô hình Thay đổi của Lewin


                Làm rã ra    Thay đổi      Làm đông lại
                   Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn               7
Chapter 10                               Organizational Change & Development
            Mô hình Thay đổi của Lewin
             Làm rã ra

            Thay đổi

            Làm đông lại
                     Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
               Con đường Phía trước
            Không thể giả định rằng làm đông lại là kết
            thúc quá trình hoặc không thể thực hiện
            được
            Cần hiểu rằng tiếp tục thay đổi phải được
            tiên liệu, dự báo
            “… Sự cởi mở đối với thay đổi và tiên liệu
            sự thay đổi trở thành tư duy của tổ chức”
            (Goldberg 1992 :40)                     Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn                 8
Chapter 10                                Organizational Change & Development
             Trong Giai đoạn Phát triển
                                             Thu hút NLĐ trong
                                             việc thiết kế
            Thiết lập một trật tự mới

                      Mô tả                    Phản hồi cho
                                   Tư vấn
                                            những người thiết
                Giải thích                        kế

                      Đội Phát triển & Quản lý
                Trả lời                        Truyền đạt
                           ng
               các câu hỏi    nhữ ng
                      gi ảm , lo lắ      Báo nội bộ       Ghi nhớ
                        n
                   Làm khoă
                   b ăn
           Giúp đỡ NLĐ                       Xua tan những huyền thoại
           sử dụng hệ thống mới                   và những tin đồn

                      Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
         Xua tan những Huyền thoại, và Tin đồn
             Truyền đạt thông tin rõ ràng đến NLĐ tránh
             những bóp méo, thông tin sai, và những
             diễn dịch không đúng
             Sử dụng tất cả các phương tiện truyền đạt
             một cách hiệu quả– báo nội bộ, email, thông
             báo, các cuộc họp… “Chấm dứt các tin
             đồn”                      Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn                   9
Chapter 10                                Organizational Change & Development
                 Thay đổi Thành công
           1.  Nhận dạng được những áp lực bên trong và bên ngoài đối
              với sự thay đổi
           2.  Tạo ra tầm nhìn cho tương lai
           3.  Mô tả và giải thích những lợi ích của sự thay đổi đối với các
              cá nhân và với tổ chức
           4.  Nhận dạng được những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới thay
              đổi và đánh giá ảnh hưởng của chúng – thái độ cá nhân, văn
              hóa tổ chức, lãnh đạo, căng thẳng…
           5.  Xác định những lý do NLĐ có thể kháng cự lại sự thay đổi
              và tìm ra những cách thức để vượt qua sự kháng cự
           6.  Thiết kế và thực hiện các chiến lược để bắt đầu và quản lý sự
              thay đổi
           7.  Thực hiện những hành động tiếp theo sau sự thay đổi, củng
              cố và hỗ trợ để bảo đảm sự thay đổi được vững chắc, chuẩn
              bị cho NLĐ cho những thay đổi tiếp diễn trong tương lai
                                  Nguồn: Stokes (in I/S Analyzer Aug 1990)
                      Chương 10: Lãnh đạo & Quản lý Thay đổi
Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn                   10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:19
posted:11/10/2009
language:English
pages:10
Description: Leading Managing