Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Heidrun antisluggkontroll

VIEWS: 0 PAGES: 21

									Aktiv regulering for å unngå slugging:
  Erfaring fra forsøk på Tiller og
 implementasjon på Gullfaks B&C

      John-Morten Godhavn
     Statoil F&T Prosesskontroll
Innhold

•  Omfang av sluggregulering i Statoil
•  Akademisk aktivitet
•  Hva er slugging?
•  Reguleringsmetoder for å redusere slugging
•  Eksperimentelle resultater fra Tiller
•  Beskrivelse av sluggregulering for 2-faserør fra Gullfaks B til C
Omfang av sluggregulering i Statoil
•  Til nå:
   – Storskalaforsøk på Tiller av Pål Hedne m.fl. sent på 1980-tallet
   – Heidrun Nordflanken D-linja fra april 2001
   – Heidrun Nordflanken E-linja fra oktober 2001
   – 4 uker med eksperimenter på Tiller 2001
   – 7 uker med eksperimenter på Tiller 2002
   – Tofaserør fra Gullfaks B til Gullfaks C mars 2003
•  Kommer:
   – To 11 km rør fra Tordis til Gullfaks C september 2003
•  Kan bli:
   – Kristin klargjort for sluggregulering med raske ventiler
   – Åsgard, Veslefrikk m.fl.
Akademisk
•  Paper:
   1. Suppression of slugs in multiphase flow lines by active use of topside choke -
     Field experience and experimental results, Gunleiv Skofteland and John-Morten
     Godhavn, Multiphase'03, San Remo, Italy, 11-13 June 2003. (Måledata fra Tiller 2001,
     beskrivelse av kaskaderegulator (originalt bidrag) med volumrateregulator som slave der
     volumraten er beregnet fra forenklet ventillikning med målt tetthet og difftrykk,
     feltresultater og offshore erfaringer fra Heidrun med senket rørlinjetrykk).
   2. Modelling and Slug Control within OLGA, Mehrdad Fard and John-Morten Godhavn,
     sendt til SPE journal. (Sammenligner OLGA simuleringer med måledata fra Tiller 2002.
     Originalt bidrag her er å gjenskape måledata i lukket sløyfe med sluggregulator. Dermed
     kan vi sannsynliggjøre at sluggregulering vil virke offshore dersom vi får det til i
     simuleringer med OLGA og OLGA-Matlab Control Toolbox).
   3. New Slug Control Strategies, Tuning Rules and Experimental Results, John-Morten
     Godhavn and Mehrdad Fard, Under utarbeidelse. (Originale bidrag er bl.a. nye
     reguleringsstrukturer med kun topside målinger samt modeller for regulatortuning)
•  Dr.ing.
   1. Heidi Sivertsen, Stabilization of desired flow regimes using active control, Kjemiteknikk,
     NTNU (Skogestad)
   2. Hardy Siahaan, Active control in deep-sea production and transport systems,
     Kybernetikk, NTNU (Bjarne Foss)
•  Prosjektoppgaver:
   1. Sluggregulering i lange rør: Rune Asbjørnsen, Stavanger (Drengstig)
   2. Stabilisering av gravitasjonsindusert slugging i pipeline-riser systemer med lange
     føderør, Christian F. Trudvang, Kjemiteknikk, NTNU (Skogestad)
  Hva er slugging?

•  Ujevn strømning med væskeslugger og gassbobler i flerfaserør.
•  Gir problemer nedstrøms med ujevne rater, trykk og nivå.
•  To typer:
   – små slugger (1-5 minutters periode)
   – store slugger (10-300 minutters periode, riserslugger)
•  Vanlig løsning: strupe til slugging forsvinner
   – gir redusert produksjon og høyt trykk.
•  Bedre løsning: aktiv regulering for å stabilisere trykk og rater.
•  Utfordring: tilgang på målinger (trykk, rate, tetthet) som kan
  brukes til regulering (avstand, tidsforsinkelse, oppløsning, etc)
•  Pådrag: plattform strupeventil, evt. gassløft.
Riserslugging
 Syklisk: Væskelås i bunnen av riser, trykkoppbygging, utblåsing
 Store trykkvariasjoner
 Typisk ved lave rater og lave trykk
 Spesielt aktuelt i slutten av feltets levetid
Sluggregulering - Eksperimenter
  Slugging i riser   Med sluggregulering
  Tettheten varierer  Boblestrøm
             Jevn tetthet
Sluggregulering med bunntrykk
•Holder trykket på bunnramma konstant
•Trykksettpunktet velges slik at det slugger minst mulig.
•Automatisk oppstart og nedstengning av enkeltbrønner.
      PB-SP
          PC

                       uP   Bruker choke som
                           reguleringsventil
                             Inlet
                      Topside   separator
        PB              choke
                  Riser
          PT

Subsea
 wells                     •Demper riserslugging
     Subsea
      choke
Sluggregulering med kaskade
•Trykkregulator gir settpunkt til flowregulator
•Holder trykket på bunnramma konstant
•Regulerer raten inn på anlegget
     PB-SP     QP-SP
         PC          FC
                   QP
                        uP
                    FT
                            PSep   Inlet
                 PT
                       Topside     separator

          Pi
                       choke
                Riser
     QSub PT
     uSub                 •Demper riserslugging
     PW           PB
Subsea
 wells
     Subsea                •Demper også små slugger
     choke
Sluggregulering med ankomsttrykk

•Ankomsttrykk gir settpunkt til flowregulator
•Uavhengig av havbunnsmålinger
•Demper riserslugging
                   PT-SP     QP-SP
•Demper også små slugger            PC      FC

                            QP
•Mindre robust og tregere                      uP
                       PT
                              FT
•Alternativ når havbunnsmåling ikke fins
                        PT
                                       Inlet
                                 Topside  separator
                                 choke
                          Riser

      Subsea
       wells
           Subsea
            choke
Resultater fra Tiller 2001/2002

 Regulering av bunntrykk, volumrate og kaskaderegulering (2001).
 OLGA sluggperiode 50s (2001) og 200s (2002) verifisert eksperimentelt
 Strømningskart og ventilkarakteristikk (2002)
  – Strømningskart (100% åpen ventil) får redusert sluggområde med fast
   struping (15%), og blir forsvinnende lite med aktiv sluggregulering.
 Regulatortuning (2002)
  – Lager lineær modell ved å ta opp sprangresponser med stabil strømning
  – Utviklet tilsvarende matematisk modell med fysiske parametre.
  – Tuner trykkregulator og evt rateregulator hver for seg.
  – Asymmetrisk respons på trykk (raskere å tømme riser for væske enn å
   fylle riser med ny væske). Tuning bør gjøres når ventil åpnes.
 Regulering kun basert på plattformmålinger, dvs uten bunntrykk (2002)
  – Mottakstrykk har inversrespons: ved økt ventilåpning reduseres trykket i
   bunnen, mens mottakstrykket økes mens riser ”tømmes”, før det går ned.
  – Regulator med lav forsterkning og stor integraltid virker for Tiller-sløyfen.
 ”Trege” ventiler: hvor lang lukketid kan ventilen ha? (2002)
Strømningskart med 100% åpen ventil
                 Flow map with open valve
       1
                                   Steady flow
      0.9                           Steady/Pulsing
                                   Pulsing flow
                    Pulsing flow         Pulsing/Slugging
      0.8
                                   Riser slugging

      0.7

      0.6
Uso [m/s]
      0.5

      0.4
           Riser slugging              Steady flow
      0.3

      0.2

      0.1

       0
         0  0.5  1  1.5   2   2.5   3  3.5   4   4.5   5
                        Usg [m/s]
Asymmetrisk effekt
                       Asymmetrisk respons på
                       buntrykk med 1% økt (-) og
                       1% redusert (--) åpning.
•  Økt ventilåpning gir mye raskere trykkreduksjon enn en tilsvarende
  redusert ventilåpning gir trykkøkning.
•  Redusert ventilåpning gir økt væskemengde i riser. Trykkøkning er
  begrenset av væskeraten inn i riser (treg).
•  Økt ventilåpning gir redusert væskemengde i riser. Væsken erstattes av
  komprimert gass fra røret som ekspanderer i riser (hurtig).
Dynamisk modellering av bunntrykkendring
           PB  g P   bar h
                11 3
           QP   A    m h
Antatt tetthet 400kg/m3 og rør med tverrsnittareal 0.0037m2.

Eksperimentell modell
Et førsteordens lineært filter gir en god
tilnærming til den eksperimentelle
bunntrykkresponsen
    PB  KB
     
    QP 1  TB s
 med parametrene KB=0.12bar/m3/h og
 TB=65 sekunder.

Anbefalte
regulatorparametre
    3
 KC    og Ti  TB                Bunntrykk målt (-) og lineær
   KB                      tilnærming fra modell (--).
Sluggregulering bunntrykk kaskaderegulator
Topptrykkregulering
              PT-SP     QP-SP
                  PC      FC
                                             1  Tn s
                                      PT   KT
                      QP
                                                     QP
                                            1  T s 
                             uP
                  PT
                         FT                         2
                                 Inlet            p
                  PT
                           Topside  separator
                            choke
                     Riser

  Subsea
   wells
       Subsea
       choke
•  Inversrespons gjør det vanskeligere å
  regulere.
•  Åpning av ventil under stabil strømning
  gir trykkfall i bunnen av riseren.
•  I toppen av riseren får vi derimot en
  liten trykkøkning først før trykket også
  der faller.
•  Struping av ventil gir trykkøkning i
  bunnen og midlertidig trykkfall i toppen.
Sluggregulering topptrykk kaskaderegulator
            Gullfaks feltet
Gullfaks B sender normalt olje til A og gass til A og C i enfaserør.
Vil unngå stans på Gullfaks B under 3 ukers revisjonsstans på A.
  Gullfaks A            Gullfaks B              Gullfaks C

             olje
                           gass/olje/
                           tofase
             gass

             olje              olje
                                gass
              tankskip
     gass                   tankskip
         gass
                                  gass
brønner                brønner                brønner

                   Statpipe
     reinjeksjon                       reinjeksjon
 Sluggregulering rør mellom Gullfaks B og C
 Tofasestrømning fra B til C ga kraftig slugging med 17 min. periode.
 Sluggregulering lagt inn for å redusere slugging, fakling, etc.
 Effektiv sluggdemping i OLGA med konstant rate fra Gullfaks B.


         PT     PC                            SP
                                                Sluggregulator
                  Gass           telemetrioverføring
                         PT                    PC

               LT   LC                             uP

         Separator
                                                   PSep
               Olje                                      Separator
                                                PV
                     GFB
                          ca 200m             GFC
   GFB                 riser                       ca 250m
         Produsert                             riser
   Riser                ned
   opp      vann


                             4 km tofaserør


    Brønner
Sluggregulering GFB-GFC rør

•Slugging i tofaserøret med fast ventilposisjon ga opptil 16-18 bar
trykkvariasjoner oppstrøms choke.
•Redusert til 4-5 bar med sluggregulering.
•Trykkvariasjoner i separator på Gullfaks B gir varierende væskerate.
•Vanskelig å få fjernet alle variasjoner.
Planer sluggregulering F&U 2003

•  Simulere sluggregulering i OLGA og Petra
   – Omvendt rekkefølge av vanlig utvikling: Først installasjon på Heidrun,
     deretter eksperimenter på Tiller, og først nå simulering.
•  Lage standardisert opplegg for implementasjon av sluggregulering i OLGA,
  slik at sluggregulering blir vurdert i utviklingsfase av nye prosjekter og f.eks.
  når rørlinjetrykk skal senkes.
•  Mål: Aktiv sluggregulering blir vurdert som alternativ til endring av utstyr.
•  Teste ut sluggregulering på lange rør (f.eks. 40 km)
•  Teste ut sluggregulering på lange risere (f.eks. 2.5 km)
•  Teste ut sluggregulering uavhengig av bunnmålinger

								
To top