Docstoc

Time Recording System

Document Sample
Time Recording System Powered By Docstoc
					‫צומת הדרכים שבין ‪ Pool‬ל ‪Portfolio‬‬               ‫גיא לוי‬
              ‫אקסיומה‬
  ‫חידה:‬‫+‬  ‫?‬
‫האמת הירוקה...‬
‫על מה לא תדבר המצגת?‬
    ‫יכולות ‪ Multi Project‬מתקדמות.‬    ‫•‬
  ‫טכנולוגיית ‪ Web‬וריבוי פלטפורמות.‬     ‫•‬
    ‫יכולות ‪ Workflow‬אינטגרטיביות.‬    ‫•‬
         ‫ניהול משאבים ו ‪.Skills‬‬  ‫•‬
      ‫תמיכה בריבוי מתודולוגיות.‬    ‫•‬
   ‫מחולל דוחות ומסכים אינטגרטיבי.‬     ‫•‬
       ‫התאמה למבנה מטריציוני.‬     ‫•‬
    ‫יכולות ניתוח ‪ What If‬מתקדמות.‬    ‫•‬
       ‫‪eMail Notification Engine‬‬   ‫•‬
      ‫ריבוי מתודולוגיות ‪Tracking‬‬   ‫•‬
               ‫‪ Saas‬ו ‪EPM‬‬  ‫•‬
                 ‫ועוד...‬  ‫•‬
‫במה כן נעסוק?‬
                                          ‫היצע של‬
                                       ‫פתרונות כוללים‬

                                   ‫אינטגרציה‬
  ‫8‪PS1 – PS‬‬                            ‫למערכות ‪ERP‬‬      ‫0002‬

                            ‫דיווחי ‪WEB‬‬
                              ‫מובנים‬
                                         ‫9991‬
                      ‫שימוש בבסיס‬
                       ‫נתונים מרכזי‬
                                   ‫6991‬

                ‫‪ GUI‬לניהול‬          ‫3991‬
                ‫פרוייקטים‬

        ‫‪Multi Project‬‬        ‫8891‬
  ‫כלי ניהול‬
 ‫פרוייקטים‬        ‫4891‬
‫בסביבת ‪DOS‬‬

        ‫2891‬
Pool?
     ‫סיכונים‬
‫משאבים‬       ‫פרוייקטים‬
       ‫שיטות מקובלות להערכת סיכוני לו"ז:‬
                 ‫נתיב קריטי (‪)CPPM‬‬  ‫•‬
                       ‫‪PERT‬‬  ‫•‬
‫‪Pooled Risk Management‬‬  ‫שרשרת קריטית (‪)TOC/CCPM‬‬   ‫•‬
               ‫סימולציה (‪)Monte Carlo‬‬  ‫•‬
‫סיכונים‬
       ‫‪ - Pooled Risk Management‬הנחות יסוד:‬

         ‫מידה רבה של חוסר ודאות בהערכת משך משימות.‬    ‫•‬
        ‫אי הוודאות בהערכת משך המשימות משליכה על משך‬    ‫•‬
                            ‫הפרוייקט.‬
       ‫הערכת משך משימות בפרוייקטים מכילה מקדמי בטחון.‬    ‫•‬
     ‫הפעלת עקרון ה ‪ Buffer‬בפרוייקט אפקטיבית לניהול סיכוני‬   ‫•‬
                             ‫הלו"ז.‬

‫סיכונים‬
         ‫‪ - Pooled Risk Management‬עקרונות:‬

     ‫• הפעלת סימולציית ‪ Monte Carlo‬על המשימות בשילוב עם‬
     ‫אילוצי המשאבים לצורך איתור ניתיבים קריטיים אפשריים.‬
        ‫• חישוב ‪ Buffer‬באמצעות תוצאות הרצת הסימולציות.‬
      ‫• ניהול תכנית פרוייקט הכוללת ‪ Buffer‬ים תוך יכולת ביצוע‬
                   ‫ניתוחי סימולציה בזמן אמת.‬


‫סיכונים‬
‫סיכונים‬
     ‫סיכונים‬
‫משאבים‬       ‫פרוייקטים‬
               ‫?‪Project Pool = Portfolio‬‬
          ‫• על ההבדל שבין פרוייקט ל"יוזמה לפרוייקט".‬
               ‫– יוזמה = ‪Candidate Project / Objective‬‬
        ‫– יוזמה מכילה, סיכונים, השקעות, ערכים מוספים וכיו"ב.‬
                    ‫• ההירארכיה הפרוייקטאלית.‬
                               ‫– ‪WBS‬‬
                               ‫– ‪PBS‬‬
                    ‫• תעדוף פרוייקטים ויוזמות:‬
‫פרוייקטים‬                     ‫– לשם מה נדרש?‬
    ‫– מתודולוגיית התעדוף (יחסי מול מוחלט, משוקלל, מרובה תכונות,‬
                    ‫מרובה משתתפים – היפו?)‬
      ‫? ‪HiPPO‬‬


‫פרוייקטים‬
‫פרוייקטים‬
     ‫סיכונים‬
‫משאבים‬       ‫פרוייקטים‬
         ‫ניהול משאבים בסביבות מורכבות:‬
            ‫פיצול בין מנהל משאב למנהל פרוייקט.‬  ‫•‬
     ‫הקצאת משאבים משתנה לאורך מחזור חיי הפרוייקט.‬    ‫•‬
     ‫"עצמאות" לכאורה למנהל הפרוייקט בניהול המשאב.‬   ‫•‬
                      ‫אפקט הדומינו‬  ‫•‬‫משאבים‬
          ‫תהליך הטיפול ב ‪:Resource Pool‬‬
         ‫מנהל פרוייקט / חבילת עבודה מגדיר דרישות.‬  ‫•‬
                 ‫מנהל משאבים מציע שיבוץ.‬  ‫•‬
       ‫‪ Pool‬משאבים משוריין לפרוייקט / חבילת העבודה.‬  ‫•‬
     ‫מנהל הפרוייקט משבץ את מרכיבי ה ‪ Pool‬לפרוייקט.‬   ‫•‬
   ‫בידי מנהל הפרוייקט עומדים כל כלי ניהול המשאבים, אלה‬   ‫•‬
                ‫מוגבלים לרמת ה ‪ Pool‬בלבד.‬
    ‫מנהל המשאבים מקבל אינדיקציה על רמת ניצול ה ‪.Pool‬‬   ‫•‬
‫משאבים‬
          ‫בתום תקופת השריון חוזר ה ‪ Pool‬לזמינות.‬  ‫•‬
           ‫סיכום:‬

‫סיכונים‬
     ‫משאבים‬  ‫פרוייקטים‬
‫שאלות?‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/8/2013
language:
pages:21