Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

lereplan_kunst_og_handverk-host_2012

VIEWS: 0 PAGES: 3

									 Læreplan Kunst og Håndverk, Helleland skole

 Lærer: Claudia Slettebø               Klasse: 3 og 4 trinn

Høst: 12   Fag: Kunst &       Klasse: 3 & 4    Lærebøker: K&H – 3+4 klasse
       Håndverk         klasse
MND/ UKE   MÅL           INNHOLD       ARBEIDSMÅTER       ANNET
August
34      Lage mapper som de    Elevene skal     Får utdelt tegneark
       kan ha ting i!      tegne seg selv og  og blyanter. Skal
                   lage en mappe    tegne seg selv, klippe
       Tegne tegning av seg   som de senere    dette ut og lage en
       selv på et A4 ark som  kan bruke for å   fin mappe. Får utdelt
       de skal lime på     lagre forskjellige  et stort ark som de
       mappen          arbeider       bruker til å lage
                              mapper. Stifter
                              sammen. Pynter
                              mappen med navn og
                              dekorerer
35      Samtale om gater,    Samtale om ulike   Går ut i nærmiljøet   Avhenger litt
       plasser og bygninger   hus/bygninger i   og tegner et av     av været
       med forskjellige     nærmiljøet.     husene. Tegner også
       bruksfunksjoner i
                   Elevene tegner    området rundt huset
       nærmiljøet
                   ett av dem
September
36      Utvide sine erfaringer  Tegner på      Tegner på sandpapir.   Husk å kjøpe
       ved å bruke ulike    sandpapir, stryker  Snur dette og stryker  inn sandpapir,
       materialer, redskaper  dette over på et   det på et vanlig ark.  og ordne med
       og tekstiler og     ark, og får     Blir dermed et bilde   stykejern
       eksperimentere med    dermed et bilde
       ulike papirkvaliteri i
       arbeid med maling,
       tegning og lignende
37      Eksperimentere ved et  Lage dyr av     Går ut og ser om vi    Trenger
       utvalg naturmateriale  drivved       finner drivved (hvis   plakatmaling
                             ikke har jeg noe i    og pensler.
                             back-up). Elevene     Øyeskruer og
                             bruker fantasien til å  tråd til
                             finne øyne i kvisthull,  oppheng. Husk
                             mønstre og sprekker    lakk
                             til munn og lignende.
38                      Samme som sist uke
39      Eksperimentere ved et  Lage troll/ figurer Elevene maler       Ta med seg et
       utvalg naturmateriale  ved å male på    steinene i ulike     utvalg steiner
                   steiner       mønstre, med       hjemmefra
                             ansikter og lignende.  som de ønsker
                             Kan godt lime      å bruke. NB!
                             sammen steiner.     Viktig at
                                         steinene er
                                         tørre
Oktober
40               Samme som sist uke – lager utstilling tilslutt.
41                        Høstferie
42     Eksperimenter med    Lage sitt       Jobbe med is -pinner/ Husk å samle
      enkle geometriske    drømmehus       do – ruller og      på
      former i konstruksjon             kartonger sammen     melkekartonge
                             med farget        r / do - ruller
                             papir/papp. Jobber i   og lignende
                             grupper på ¾       hjemme
43     Samme som sist uke – elevene stiller ut og presenterer sitt arbeid - lager en by av
      husene
44     Eksperimentere med   Snakker om      Elevene tar de      3 og 3 sammen
      og samtale om      årstidene –      fargene som de
      romvirkning i egne og spesielt høsten.    forbinder med våren.
      andres bilder og øve  Tegner ulike     Bruker myke former.
      seg på å arbeide med  former fra høyre   Tegningene blir i de
      farger for å oppnå   til venstre på et   fleste tilfeller lik en
      ulike kontraster    ark.         høstskog – fullfører
                             med å tegne på
                             stammer og lignende.
November
45                 Lage farsdagskort Bruker ark, glitter og
                           pynt og lager kort til
                           far
46     Bruke fantasi og     Bruker      Bruke erter som har     Husk erter og
      kreativitet til å    tannpirkere og  ligget i vann i et døgn   tannpirkere!
      konstruere byggverk   erter       samt tannpirkere til å
      eller figurer               konstruere
47     Lage enkle        Elevene lager et Elevenes arbeid blir å
      gjenstander gjennom   enkelt forkle   sy kant for hånd på
      å sy og lignende              forkleene, samt å sy
                           på en enkel lomme
                           foran og bånd til å
                           knytte bak
48                     Samme som sist uke
Desember
49                     Samme som sist uke
50     Lage julepynt               Lage nisser, engler,
                           julekort og lignende
                           (serviett på lys)
51  Samme som sist uke

								
To top