System szkolenia OSP - OSP Bogoria by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 16

									 SYSTEM SZKOLENIA
   CZŁONKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH BIORĄCYCH
BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W
  DZIAŁANIACH
  RATOWNICZYCH
          Schemat systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych
          biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
      dowódcze
Szkolenia
                                    Szkolenie dowódców          Szkolenie naczelników          Szkolenie komendantów gminnych
                                      OSP – 32 godz.            OSP – 18 godz.                 ZOSP – 28 godz.                                        Organizowane przez KW                           Organizowane przez KP / KM
        Szkolenia specjalistyczne strażaków ratowników
                                    Szkolenie w zakresie ratownictwa chemicznego
                                            i ekologicznego                            Szkolenie z zakresu ratownictwa
                                                                                technicznego dla strażaków
                                                                                ratowników OSP – 31 godz.
                                    Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego

                                                                                  Szkolenie kierowców
                                      Szkolenie w zakresie eksploatacji, obsługi
                                                                                 konserwatorów sprzętu
                                    i konserwacji samochodów z drabiną mechaniczną
                                                                                ratowniczego OSP – 41 godz.
                   OSP
                                      Szkolenie w zakresie eksploatacji, obsługi
                                     i konserwacji samochodów z podnośnikiem                       Szkolenie strażaków ratowników
                                                                                  OSP z zakresu działań
                                     Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego                       przeciwpowodziowych oraz
                                                                               ratownictwa na wodach – 24 godz.
                                    Szkolenie dla grup poszukiwawczo - ratowniczych

                                                                            Kurs pierwszej pomocy medycznej
                                  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym
podstawowe
                                             Szkolenie strażaków          Szkolenie strażaków
ratowników
 strażaków
 Szkolenia
                                            ratowników OSP część I        ratowników OSP część II
                                 OSP
                                               – 60 godz.              – 51 godz.


                                        Programy dla OSP       Programy dla PSP i OSP     Organizowane przez KW       Organizowane przez KP/KM
WARUNKI PRZYJĘCIA
 NA SZKOLENIE
Szkolenie strażaków ratowników OSP
        część I

  Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
Szkolenie strażaków ratowników OSP
        część II
  Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników
  część I,
     Szkolenie z zakresu ratownictwa
         technicznego dla
      strażaków ratowników OSP
  Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników
  część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  Szkolenie kierowców – konserwatorów
     sprzętu ratowniczego OSP

  Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP
  część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  Prawo jazdy wymaganej kategorii.
  Szkolenie strażaków ratowników OSP z
  zakresu działań przeciwpowodziowych
     oraz ratownictwa na wodach
  Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP
  część II lub spełnienie równorzędnych wymagań.
       Szkolenie dowódców OSP

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły
  zawodowej,
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP
  część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  Zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego
  strażaków ratowników OSP,
  Co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP,
     Szkolenie naczelników OSP

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych,
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie co najmniej średnie.
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,
Szkolenie komendantów gminnych Związku
   Ochotniczych Straży Pożarnych
     Rzeczpospolitej Polskiej

  Wiek od 25 do 55 lat,
  Aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w
  działaniach ratowniczych
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy,
  Wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach
  zasadnicze),
  Obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z
  członkostwem czynnym,
  Zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.
   Przez spełnienie „równorzędnych
     wymagań” rozumie się:
a) Ukończenie szkolenia według „Programu
  Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych”
  jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia
  strażaków ratowników Ochotniczych Straży
  Pożarnych część I.
b) Ukończenie szkolenia według „Programu
  Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych”
  oraz szkolenia przygotowującego do pracy w
  aparatach oddechowych, a także szkolenia z
  zakresu bhp jest równoznaczne z ukończeniem
  szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych
  Straży Pożarnych część II.
c) Od osób, które ukończyły co najmniej kurs nauczania
   kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs
   dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach
   organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami
   Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia
   szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży
   Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa
   technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży
   Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego
   Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników
   Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań
   przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
d)  Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania
   kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej,
   spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców
   Ochotniczych Straży Pożarnych Naczelników Ochotniczych Straży
   Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.
   Szkolenie Dowódców OSP –
      Harmonogram Realizacji
           I Etap
     Komendy Miejskie i Powiatowe PSP
  Przeprowadzić szkolenie strażaków ratowników OSP wg aktualnego
  programu lub:
  Uzupełnić kwalifikacje osób posiadających przeszkolenie ukończone
  w oparciu o „Program szeregowców OSP” o:
  - szkolenie bhp wg dowolnego programu,
  - szkolenie przygotowujące do pracy w aparatach
    oddechowych wg dowolnego programu,
  - kurs ratownictwa technicznego strażaków ratownikowi
    OSP ( 31 godzin)
    Szkolenie Dowódców OSP –
       Harmonogram Realizacji
             II Etap
  Organizowanie szkoleń w oparciu o bazę lokalową Ośrodka
  Szkolenia PSP w Nisku dla kandydatów zgłoszonych przez
  komendy miejskie i powiatowe (możliwość przeszkolenia
  jednorazowo 33 słuchaczy)
  Szkolenia w oparciu o bazę lokalową komend miejskich i
  powiatowych - dla kandydatów z poszczególnych komend, pod
  warunkiem zapewnienia grup 20 – 30 osobowych. Szkolenia
  realizowane z udziałem kadry Ośrodka oraz funkcjonariuszy
  poszczególnych komend (możliwość jednorazowego
  przeszkolenia do 150 osób)
   Zachowanie dotychczasowych
       uprawnień.
     Osoby, które ukończyły wg dotychczasowych
            programów:
  Kurs dowódców OSP,
  Naczelników OSP,
  Operatorów sprzętu OSP,
       Zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem:
  Ukończenia przez te osoby szkolenia strażaków ratowników
  Ochotniczych Straży Pożarnych część II lub spełnienia
  warunków określonych jako „równorzędne”,
  Oraz ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego
  dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
  według nowych programów

								
To top