Docstoc

SYSTEM AMANDA - Republika WWW

Document Sample
SYSTEM AMANDA - Republika WWW Powered By Docstoc
					SYSTEM AMANDA

    WYKONALI :
    Cinal Łukasz
   Kopytyński Marcin
     III rok INf/Z
  WSTiE Sucha Beskidzka
       2005
  CO TO JEST AMANDA ?
• AMANDA (Advanced Maryland Automated
 Network Archiver) jest zawansowanym
 narzędziem tworzenia kopii bezpieczeństwa
 działającym w środowisku sieciowym.
 Stworzona na Uniwersytecie Maryland, jest
 dostępna bezpłatnie na licencji GPL. Źródła
 pakietu dostępne są na stronie projektu
 www.amanda.org. Obok dokumentacji
 dostarczanej wraz z oprogramowaniem,
 użytecznymi źródłami informacji o Amandzie są
 książki Unix Backup and Recovery
 [#!backupUnix!#] oraz UNIX Administracja
 systemu [#!unix_adm!#].
• Amanda nie realizuje żadnego z opisanych w
 rozdziale strategii wykonywania kopii
 bezpieczeństwa. Jej działanie polega na
 powtarzającym się wykonywaniu tzw. cykli,
 podczas których wykonywana jest pełna kopia
 wszystkich danych. Pełna kopia danych nie jest
 wykonywana jednorazowo, ale rozłożone jest na
 cały cykl. Jednocześnie archiwizowane są
 wszystkie dane zmieniające się w ciągu cyklu.
 KONFIGURACJA AMANDY
• Pozornie konfiguracja Amandy może wydawać
 się skomplikowanym zadaniem, ale dzięki
 dostarczanym wraz z oprogramowanie
 przykładom skryptów konfiguracyjnych można
 przez ten etap przejść prawie bezboleśnie.
 Należy jednak pamiętać o kliku istotnych
 elementach konfiguracji całego systemu, które
 należy przygotować na różnych etapech instalcji.
• Chociaż Amanda dostępna jest w postaci
 gotowych pakietów binarnych omówimy tutaj
 instalcję pakietu ze źródeł. Konfiguracja Amandy
 zaczyna się bowiem już w momencie jej
 kompilacji. Wywołując skrypt konfiguracyjny
 configure należy podać nazwę użytkownika
 (oraz jego grupę główną) który będzie
 właścicielem procesów uruchamianych w trakcie
 pracy Amandy np.
• Grupa disk jest właścicielem urządzeń
 blokowych w systemie i zazwyczaj tworzona jest
 w momencie instalacji systemu. Jeśli
 zainstalowaliśmy Amandę z pakietów binarnych
 np. *.rpm, *.deb, skrypty post-instalacyjne
 utworzyły także użytkownika amanda czyniąc go
 członkiem właściwej grupy, natomiast przy
 instalacji ze źródeł, sami musimy zadbać o jego
 wcześniejsze utworzenie np. poleceniem
 adduser. Użytkownik amanda musi być
 członkiem grupy disk, a jaego katalog domowy
 powinien znajdować się w katalogu /var np.
 /var/lib/amanda.
• Aby mieć pełną kontrolę nad instalcją Amandy
 warto dokładnie przejrzeć listę opcji skryptu
 konfiguracyjnego ./configure -help lub jeszcze
 lepiej dokładnie zapoznać się z plikiem INSTALL
 w katalogu docs źródeł pakietu.
• Amanda musi zostać zainstalowana zarówno na
 serwerze jak i na kliencie. Jeżeli chcemy
 zaoszczedzić na przestrzni dyskowej oraz
 czasie kompilacji możemy ustalić podczas
 konfiguracji, że kompilowana będzie tylkoczęść
 serwerowa (opcja -without-client) lub kliencka (-
 without-serwer).
• Skrypt konfiguracyjny sprawdza obecność
 wszystkich plików, bibliotek oraz urządzeń
 potrzebnych Amandzie. Warto więc prześledzić
 generowane komunikaty aby upewnić się, że
 wszystko poszło jak należy np. czy urządzenia
 taśmowe zostały prawidłowo wykryte itd.
• Kompilację pakietu uruchamiamy poleceniem
 make. Po jej pomyślnym zakończeniu
 instalujemy oprogramowanie w systemie
 wydając polecenie make install. Lokalizację
 katalogu głównego Amandy określamy przy
 pomocy opcji -prefix skryptu konfiguracyjnego.
 Domyślnie instalacja wykonywana jest do
 katalogu /usr/local
• Amanda składa się z kilku demonów
 uruchamianych na serwerze i systemach
 klienckich oraz szeregu programół narzędziwych
 o różnorodnym przeznaczeniu:
• amandad -- demon uruchamiany w systemie
 klienckim, podczas wykonywania kopii
 bezpieczeństwa. W razie potrzeby demon ten
 uruchamia inne programy klienkcie:
 – selfcheck -- wykonuje weryfikację lokalnej
  konfiguracji,
 – sendsize -- oszacowuje wielkość kopii danych,
 – sendbackup -- przesyłanie danych na serwer
  archiwizacji,
 – amcheck -- weryfikacja konfiguracji (w tym połączenia
  z serwerem).
• amdupm -- główny program Amandy po stronie
 serwera uruchaminy przez demona cron
 uruchamiany przez. Program ten wykorzystuje
 podczas działania kilka innych programów:
  – planner -- ustala co archwizować
  – driver - sterownik urządzenia
  – dumper -- komunikuje się z demonami
   klienckimi amandad,
  – taper -- zapisuje pobrane dane na urządzeniu
   taśmowym,
  - amreport -- przygotowuje raport z wykonania
 jednego przebiegu Amandy
• Narzędzia administracyjne:
  – amcheck -- sprawdza poprawność konfiguracji
   Amandy (zarówno po stronie serwera jak i klienta)
   oraz gotowość do działania,
  – amlabel -- przygotowuje nośniki przypisując im
   etykiety,
  – amcleanup -- naprawia skutki nieprzewidzanej
   przerwy w pracy systemu,
  – amflush -- wymusza zapis danych przechowywanych
   w katalogu tymczasowym Amandy na nośniku --
   polecenie to jest przydatne gdy z jakiegoś powodu nie
   mozliwy był zapis na nośniku podczas normalnej
   pracy systemu,
  - amadmin -- umożliwia wykonywanie pewnych
 czynności administratorskich
    CYKL ARCHIWIZACJI
• Najważniejszym elementem konfiguracji jest
 ustalenie długości cyklu, ilości przebiegów w
 trakcie 1 cyklu, ilość taśm wykorzystywanych w
 trakcie jednego przebiegu oraz liczbę
 dostępnych taśm.
• Każda taśma wykorzystywana przez Amandę
 musi posiadać etykietę. Aby ułatwić zarządzanie
 taśmami, definiujemy format etykiety przy
 pomocy wyrażenia regularnego.
     POZIOMY KOPII
     BEZPIECZEŃSTWA
• Podczas archiwizacji Amanda wykorzystuje
 poziomy kopii bezpieczeństwa. Poziomy
 dobierane są na podstawie dostarczonych
 parametrów. Amanda stara się znaleźć
 kompromis pomiędzy zwiększaniem się
 trudności odtwarzania danych przy stosowaniu
 kopii wielopoziomowych, a wynikającym z ich
 zastosowania oszczędnościami. Parametr
 bumpsize określa minimalną wartość objętości
 danych jaką zaoszczędzimy przechodząc z
 poziomu 1 do 2 kopii bezpieczeństwa.
• Mnożnik bumpmult określa przez ile należy
 przemnożyć bumpsize aby otrzymać próg
 przejścia na wyższych poziomach. W poniższym
 przykładzie, przejście z poziomu 2 na 3
 związane jest z uzyskaniem oszczędności rzędu
 40 MB, a z 3 na 4 -- 80 MB. Minimalny czas
 przez jaki kopia bezpieczeństwa na danym
 poziomie musi być wykonywana jest określona
 parametrem bumpdays
 TYMCZASOWA PRZESTRZEŃ
  SKŁADOWANIA DANYCH
• Wykonanie kopii bezpieczeństwa można
 przyspieszyć, dopuszczając wykorzystanie
 dysku twardego jak cache'u. Pominięcie
 tej opcji powoduje, że backup
 wykonywany jest bezpośrednio na taśmę
 co siłą rzeczy jest stosunkowo powolnym
 procesem. Jeśli objętość danych
 przekracza dostępna na dysku przestrzeń,
 backup wykonywany jest bezpośrednio na
 taśmę.
  URZĄDZENIA TAŚMOWE
• Definiując własności urządzenia taśmowego
 musimy określić urządzenie na którym będzie
 wykonywany backup oraz jego typ. Nazwa typu
 urządzenia jest odwołaniem do znajdujących się
 w dalszej części pliku konfiguracyjnego definicji
 określających istotne parametry urządzania.
     TYPY BACKUP’U
• Na końcu pliku amanda.conf znajdujemy zbiór
 predefiniowanych typów backup'u. Typ backup'u
 grupuje szereg parametrów wykonywania
 backup'u, odnoszących się do sposobu
 postępowania z archiwizowanymi danymi np.
 czy poddajemy dane kompresji lub które pliki
 mają być pominięte podczas archwizacji.
 Definiowane typy wykorzystywane są w pliku
 disklist w którym umieszczamy listę zasobów do
 archiwizacji
• Opis wszystkich opcji, jakie moga pojawić się w
 definicji typu, znajduję się w pliku przykładowym
 pliku amanda.conf, dlatego ograniczymy się do
 omówienia tylko kilku najczęściej
 wykorzystywanych (modyfikowanych) :
• comment -- pozwala na umieszczenie
 którtkiego komentarza, zwykle opisującego
 cechy definiowanego typu backup'u
• exclude -- dzięki tej opcji mamy możliwość
 wyłączenia pewnych plików lub katalogów z
 backup'u. Włączenie tej opcji mam sens tylko
 wtedy gdy do archiwizacji wykorzystujemy
 program tar. W innych przypadkach opcja ta jest
 ignorowana.
• compress --określa metodę kompresji danych.
 Dopuszczalne są następujęce wartości:
  - none - brak kompresji,
  - client fast - kompresja danych po stronie
 klienta z wykorzystaniem szybkiego algorytmu,
 - client best -- j.w. ale kompresja zostanie
wykonane z użyciem wolniejszego, ale
efektywniejszego algorytmu,
- server fast -- kompresja po stronie servera z
wykorzystaniem szybkiego algorytmu,
- server best -- j.w., ale wykorzystany zostanie
wydajniejszy i wolniejszy algorytm kompresji
• index -określa czy Amanda ma utrzymywać
 indeks plików w kopii bezpieczeństwa (wartośc
 yes lub no. Indeksowanie jest niezbędne gdy
 chcemy wykorzystywać interakcyjne narzędzia
 odtwarzania plików w rodzaju amrecover.
• priority - opcja ta ustala względny priorytet
 ważności tego typu backup'u. Jeśli z jakiegoś
 powodu zapis na taśmę nie może byc wykonany
 np. w napędzie brak jest nośnika, tyle danych ile
 się zmieści jest zapisywanych na dysku w
 miejscu określonym opcją pliku
 konfiguracyjnego holdingdisk. Dane, któryb
 backup ma najwyższy priorytet zapisywane są w
 pierwszej kolejności. Dopuszczalne wartości tej
 opcji to high, medium, low. Domyślnie ustalony
 jest priorytet medium.
• program -pozwala na wybranie programu
 archiwizujacego, który będzie wykorzystywane
 przez Amandę podczas backup'u. Do wyboru
 mamy dwa programu tar (wartość "GNUTAR")
 oraz dump (wartość "DUMP"). Domyślnie
 wykorzystywany jest program dump.
• holdingdisk - w odróżnieniu od opcji o tej samej
 nazwie określającej urządzenie blokowe na
 którym tymczasowo składowane są dane, w
 przypadku definicji typu backup'u umozliwia nam
 określenie czy chcemy korzystać z tego dysku
 (wartości yes/no). Domyślnie dysk jest
 wykorzystywany.
  ARCHIWIZACJA ZASOBÓW
      DANYCH
• Listę zasobów danych, które mają podlegać
 archiwizacji umieszczamy w pliku disklist
 znajdującym się w tym samym katalogu co
 amanda.conf. Plik dostarczony z
 oprogramowaniem zawiera wraz z
 objaśnieniami, sporą ilość przykładowych
 wpisów dla różnych platform. Ogólnie
 pojedynczy wpis w pliku disklist ma postać:
• nazwa_hosta jest nazwą lub adresem IP klienta,
 którego dane umieszczone na urządzeniu lub w
 katalogu określonym przez zasob_dyskowy,
 bedą podlegać archiwizacji według typu
 określonego przez typ_backupu. Przykładowe
 wpisy mogą mieć postać:
     PODSUMOWANIE
• Jeżeli poszukujesz bardziej zaawansowanego
 oprogramowania do wykonywania kopii
 bezpieczeństwa, możesz użyć programu
 AMANDA .To darmowe oprogramowanie może
 być używane przez sieć do wykonywania kopii
 bezpieczeństwa systemów plików
 umieszczonych na wielu komputerach na
 pojedynczej taśmie o dużej pojemności.
• Zalety tego programu to:
• łatwy mechanizm odzyskiwania danych w
 przypadku błędu,
• kompresja danych,
• możliwość tworzenia harmonogramu prac
• bardzo szybkie wykonywanie kopii
 bezpieczeństwa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/7/2013
language:Unknown
pages:26