THEO DÕI KHẤU HAO TSCĐ

Document Sample
THEO DÕI KHẤU HAO TSCĐ Powered By Docstoc
					Cty TNHHTNHH Tín Nhaät Cty Tín Nhaät 43/3 A Phaïm Vaên Vaên Chieâu, Phöôøng 13,Vaáp Goø Vaáp 43/3 A Phaïm Chieâu, P13, Quaän Goø Quaän MST: 0305859717

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA V Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuù

BAÛNG THEO DOÕI KHAÁU HAO TAØI SAÛN CO
Chöùng töø STT Soá hieäuNgaøy thaùng Maùy moùc, thieát bò 1 TK 646 4/11/2007 Maùy daäp nhoâm baèng ñieän Teân TSCÑ Nguyeâ n giaù Nguyeân giaù ñaàu taêng trong ÑVT naêm naêm 2007 2007 cuûa TSCÑ cuûa TSCÑ 1,459,357,186 Boä 24,729,002 Nguye Thôøi Thôøi ân gian Ngaøy baét gian giaù khaáu ñaàu tính khaá giaûm khaáu hao u hao hao trong TSCÑ (naê thaùng naêm coøn m) 2007 laïi

Khaáu hao 1 thaùng

Gía trò coøn laïi cuûa TSCÑ cuoái T12/07

Thaùng 01 19,653,967 412,150

Thaùng 02 19,653,967 412,150

Thaùng 03 19,653,967 412,150

1,386,414,527 412,150 21,843,952

0

5/1/2007

5

53

2

TK 646

4/11/2007

Maùy caét nhoâm töï ñoäng 45(1200x75x1400) Maùy caét nhoâm töï ñoäng (1200x75x1400)

Boä

-

76,745,438

0

5/1/2007

5

53

1,279,091

67,791,801

1,279,091

1,279,091

1,279,091

3

TK 646

4/11/2007

Boä

-

24,729,002

0

5/1/2007

5

54

412,150

22,256,102

412,150

412,150

412,150

4

TK 646

4/11/2007

Maùy eùp nhöïa taïo hình 1650 A

Boä

-

34,954,360

0

5/1/2007

5

53

582,573

30,876,349

582,573

582,573

582,573

5

TK 646

4/11/2007

Maùy eùp nhöïa taïo hình ( ñuïc loã)

Boä

-

14,819,360

0

5/1/2007

5

53

246,989

13,090,437

246,989

246,989

246,989

6

TK 646

4/11/2007

Maùy in kyõ thuaät soá(3100 W*750D81250 H)Speed Jet II

Boä

-

289,944,000

0

5/1/2007

6

65

4,027,000

261,755,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

7

TK 646

4/11/2007

Maùy in treân vaûi (3700 W *930D*1315H) DGI VT - 100D

Boä

-

354,376,000

0

5/1/2007

7

79

4,218,762

333,282,190

4,218,762

4,218,762

4,218,762

8

HÑ 008721

5/4/2007

Maùy vi tính

Boä

-

13,280,000

0

5/4/2007

5

52

221,333

11,509,336

221,333

221,333

221,333

9

HÑ 008721

5/4/2007

Maùy vi tính

Boä

-

13,280,000

0

5/4/2007

5

52

221,333

11,509,336

221,333

221,333

221,333

10

TK 30557

9/5/2007

Maùy caét nhoâm töï ñoäng ( 900x900x800)

Caùi

-

26,668,950

0

1/1/2008

7

84

317,488

26,668,950

317,488

317,488

317,488

Page 1

Chöùng töø STT Soá hieäuNgaøy thaùng Teân TSCÑ

Nguyeâ n giaù Nguyeân giaù ñaàu taêng trong ÑVT naêm naêm 2007 2007 cuûa TSCÑ cuûa TSCÑ Caùi 19,395,600

Nguye Thôøi Thôøi ân gian Ngaøy baét gian giaù khaáu ñaàu tính khaá giaûm khaáu hao u hao hao trong TSCÑ (naê thaùng naêm coøn m) 2007 laïi 0 1/1/2008 7 84

Khaáu hao 1 thaùng

Gía trò coøn laïi cuûa TSCÑ cuoái T12/07

Thaùng 01

Thaùng 02

Thaùng 03

11

TK 30557

9/5/2007

Maùy caét nhoâm töï ñoäng ( 600x800x1800)

230,900

19,395,600

230,900

230,900

230,900

12

TK 30557

9/5/2007

Maùy baøo nhoâm töï ñoäng ( 700x700x800)

Caùi

-

10,454,875

0

1/1/2008

7

84

124,463

10,454,875

124,463

124,463

124,463

13

TK 30557

9/5/2007

Maùy baøo nhoâm töï ñoäng ( 700x700x800)

Caùi

-

10,454,875

0

1/1/2008

7

84

124,483

10,454,875

124,483

124,483

124,483

14

TK 30557

9/5/2007

Maùy khoan ( 350x500x800)

Caùi

-

5,327,325

0

1/1/2008

3

36

147,981

5,327,325

147,981

147,981

147,981

15

TK 30557

9/5/2007

Maùy khoan ngang ( 350x500x800)

Caùi

-

6,742,395

0

1/1/2008

3

36

187,289

6,742,395

187,289

187,289

187,289

16

TK 30557

9/5/2007

Maùy eùp nhöïa taïo hình (400x1000x1600)

Caùi

-

10,505,950

0

1/1/2008

7

84

125,071

10,505,950

125,071

125,071

125,071

17

TK 32989

12/3/2007

Maùy in treân vaûi ( 490 x 98 x 145)

Boä

-

215,104,714

0

1/1/2008

8

96

2,240,674

215,104,714

2,240,674

2,240,674

2,240,674

18

TK 32989

12/3/2007

Maùy eùp nhöïa taïo hình ( 60x 90 x 60 )

Boä

-

14,352,140

0

1/1/2008

8

96

149,501

14,352,140

149,501

149,501

149,501

19

TK 32989

12/3/2007

Maùy caét nhoâm töï ñoäng 45 ( 100x100x170)

Boä

-

95,143,400

0

1/1/2008

5

60

1,585,723

95,143,400

1,585,723

1,585,723

1,585,723

20

TK 32989

12/3/2007

Maùy caét nhoâm töï ñoäng 90 ( 90x90x130)

Boä

-

41,927,600

0

1/1/2008

5

60

698,793

41,927,600

698,793

698,793

698,793

Page 2

Chöùng töø STT Soá hieäuNgaøy thaùng Teân TSCÑ

Nguyeâ n giaù Nguyeân giaù ñaàu taêng trong ÑVT naêm naêm 2007 2007 cuûa TSCÑ cuûa TSCÑ Boä 49,990,600

Nguye Thôøi Thôøi ân gian Ngaøy baét gian giaù khaáu ñaàu tính khaá giaûm khaáu hao u hao hao trong TSCÑ (naê thaùng naêm coøn m) 2007 laïi 0 1/1/2008 5 60

Khaáu hao 1 thaùng

Gía trò coøn laïi cuûa TSCÑ cuoái T12/07

Thaùng 01

Thaùng 02

Thaùng 03

21

TK 32989

12/3/2007

Maùy caéy nhoâm töï ñoäng ( 30 x 150 x 230 )

833,177

49,990,600

833,177

833,177

833,177

22

TK 32989

12/3/2007

Maùy khaéc ( 80 x 90 x 130 )

Boä

-

85,467,800

0

1/1/2008

7

84

1,017,474

85,467,800

1,017,474

1,017,474

1,017,474

23

TK 32989

12/3/2007

Maùy in luïa ( 60 x 50 x 90 0

Boä

-

20,963,800

0

1/1/2008

7

84

249,569

20,963,800

249,569

249,569

249,569

23

4678

29/03/2008

UPS (Bộ lưu điện) 2PCS

Cái

17,581,000

0

4/1/2008

5

60

293,017

17,581,000

0

0

0

Phöông tieän vaän taûi 1 2 3 PC 17 PC 31 PC 11 6/13/2007 6/22/2007 8/8/2007 Xe gaén maùy PS Xe Toyota Innova Xe Attila Chieác Chieác Chieác -

579,857,845 81,600,000 471,362,390 26,895,455 11,789,500 Maùy vi tính Boä 11,789,500 0 7/4/2007 5 54 196,492 0 0 0 6/13/2007 7/1/2007 9/1/2007 6 6 6 65 66 68 1,133,333 6,546,700 373,548

531,150,122 73,666,669 432,082,190 25,401,263 10,610,548 10,610,548

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

Maùy moùc boä phaän baùn haøng 1 HĐ 6615 7/4/2007

Maùy moùc boä phaän vaên phoøng HĐ 76954 7/4/2007 Maùy vi tính Toång coäng Boä -

13,146,160 13,146,160 2,064,150,691 0 7/4/2007 5 54 219,103

11,831,542 11,831,542 1,940,006,739

219,103 219,103 28,123,143

219,103 219,103 28,123,143 QUÝ I/2008

219,103 219,103 28,123,143 84,369,429

1

Ngöôøi laäp bieåu

Keá toaùn

Page 3

NGHÓA VIEÄT NAM aïnh phuùc

SAÛN COÁ ÑÒNH NAÊM 2008
Khaáu hao trong naêm Thôøi gian Gía trò coøn laïi khaáu cuûa TSCÑ cuoái hao T12/07 coøn laïi 1,223,509,582 48 19,783,202

Thaùng 04 19,946,984 412,150

Thaùng 05 19,946,984 412,150

Thaùng 06 19,946,984 412,150

Thaùng 07 19,946,984 412,150

Thaùng 08 19,946,984 412,150

Thaùng 09 19,946,984 412,150

Thaùng 10 19,946,984 412,150

Thaùng 11 19,946,984 412,150

Thaùng 12 19,946,984 412,150

Toång coäng 235,847,604 4,945,800

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

1,279,091

15,349,092

48

61,396,346

412,150

412,150

412,150

412,150

412,150

412,150

412,150

412,150

412,150

4,945,800

48

19,783,202

582,573

582,573

582,573

582,573

582,573

582,573

582,573

582,573

582,573

6,990,876

48

27,963,484

246,989

246,989

246,989

246,989

246,989

246,989

246,989

246,989

246,989

2,963,868

48

11,855,492

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

4,027,000

48,324,000

60

241,620,000

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

4,218,762

50,625,144

72

303,750,856

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

2,655,996

48

10,624,004

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

221,333

2,655,996

48

10,624,004

317,488

317,488

317,488

317,488

317,488

317,488

317,488

317,488

317,488

3,809,856

72

22,859,095

Page 4

Khaáu hao trong naêm

Thaùng 04

Thaùng 05

Thaùng 06

Thaùng 07

Thaùng 08

Thaùng 09

Thaùng 10

Thaùng 11

Thaùng 12

Toång coäng

Thôøi gian Gía trò coøn laïi khaáu cuûa TSCÑ cuoái hao T12/07 coøn laïi

230,900

230,900

230,900

230,900

230,900

230,900

230,900

230,900

230,900

2,770,800

72

16,624,800

124,463

124,463

124,463

124,463

124,463

124,463

124,463

124,463

124,463

1,493,556

72

8,961,319

124,483

124,483

124,483

124,483

124,483

124,483

124,483

124,483

124,483

1,493,796

72

8,961,079

147,981

147,981

147,981

147,981

147,981

147,981

147,981

147,981

147,981

1,775,772

24

3,551,553

187,289

187,289

187,289

187,289

187,289

187,289

187,289

187,289

187,289

2,247,468

24

4,494,927

125,071

125,071

125,071

125,071

125,071

125,071

125,071

125,071

125,071

1,500,852

72

9,005,098

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

2,240,674

26,888,088

84

188,216,626

149,501

149,501

149,501

149,501

149,501

149,501

149,501

149,501

149,501

1,794,012

84

12,558,128

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

1,585,723

19,028,676

48

76,114,724

698,793

698,793

698,793

698,793

698,793

698,793

698,793

698,793

698,793

8,385,516

48

33,542,084

Page 5

Khaáu hao trong naêm

Thaùng 04

Thaùng 05

Thaùng 06

Thaùng 07

Thaùng 08

Thaùng 09

Thaùng 10

Thaùng 11

Thaùng 12

Toång coäng

Thôøi gian Gía trò coøn laïi khaáu cuûa TSCÑ cuoái hao T12/07 coøn laïi

833,177

833,177

833,177

833,177

833,177

833,177

833,177

833,177

833,177

9,998,124

48

39,992,476

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

1,017,474

12,209,688

72

73,258,112

249,569

249,569

249,569

249,569

249,569

249,569

249,569

249,569

249,569

2,994,829

72

17,968,971

293,017

293,017

293,017

293,017

293,017

293,017

293,017

293,017

293,017

2,637,153

51

14,943,847

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

8,053,581 1,133,333 6,546,700 373,548 196,492 196,492

96,642,972 13,599,996 78,560,400 4,482,576 2,357,904 2,357,904 48 60 60 60

483,214,873 68,000,004 392,801,990 22,412,879 9,431,596 9,431,596

219,103 219,103 28,416,160

219,103 219,103 28,416,160 QUÝ II/2008

219,103 219,103 28,416,160 85,248,480

219,103 219,103 28,416,160

219,103 219,103 28,416,160 QUÝ III/2008

219,103 219,103 28,416,160 85,248,480

219,103 219,103 28,416,160

219,103 219,103 28,416,160 QUÝ IV/2008

219,103 219,103 28,416,160

2,629,236 2,629,236 337,477,716 48

10,516,924 10,516,924 1,726,672,975

Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 Giaùm Ñoác

Page 6

DANH SAÙCH MAÕ TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
STT Teân TSCÑ
1 Maùy daäp nhoâm baèng ñieän 2 Maùy caét nhoâm töï ñoäng 45(1200 x 75 x 1400) 3 Maøy caét nhoâm töï ñoäng (1200x75x1400) 4 Maùy eùp nhöïa taïo hình 1650 A 5 Maùy eùp nhöïa taïo hình 6 Maùy in kyõ thuaät soá (3100W*750D*1250H) 7 Maùy in treân vaûi (3700W * 930D*1315H)DGI VT- 100 D

Chöùng töø
TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07 TK 646 - 11/4/07

NH
Maõ TSCÑ
MDN MCN45 MCN MEN1650A MEN MIKTS MITV


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:535
posted:9/24/2008
language:Vietnamese
pages:8