microarray

Document Sample
microarray Powered By Docstoc
					MIKROARRAY TEKNOLOJİSİ


             Veysel Sabri HANÇER
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
                 2602040083
                vshancer@yahoo.com
       EŞ ANLAMLILAR

  Biochip
  DNA chip
  DNA microarray
  Gene array
               2
Neden bu teknolojiye ihtiyaç duyuldu?

  Bir organizmada bulunan binlerce gen ve bu
  genlerin ürünleri olan RNA ve proteinlerin
  ortaklaşa fonksiyon görmeleri hayatın
  gizemini oluşturmaktadır.
                       3
Milyonlarca DNA bazının dizilişini bilmek,
genlerin ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını,
hücreden organizmaya giden aşamaları,
hastalıkla hangi mekanizmaların değiştiğini,
yaşlanmanın nedenlerini vs. öğrenmek
anlamına gelmez.                         4
  Bir hücrenin tipi veya içinde bulunduğu evre, o
  hücrede eksprese olan gen profili yani sahip
  olduğu genlerin mRNA düzeyindeki değişiklikleri
  ile belirlenir.
  Daha önce tanımlanmamış birçok genin
  ekspresyon profili incelenerek ve diğer bilinen
  gen profilleri ile karşılaştırarak o genlerin olası
  fonksiyonları hakkında ipuçları elde edilmektedir.


                           5
  Bu bilgiler metabolik yollara ait şemalar
  ile birleştirildiğinde , değişen şartlar
  altında bu yolların nasıl etkilendiği
  öğrenilebilmektedir.
  Fakat tüm genleri eş zamanlı çalışmak
  oldukça karmaşık bir olaydır ve geniş
  kapsamlı teknolojilere ihtiyaç vardır.

                      6
  Bir array, nükleik asit örneklerinin düzgün bir
  şekilde sıralanması ile oluşmaktadır.
  Bilinen ve bilinmeyen DNA örneklerinin baz
  eşleşmesi özelliğine göre hibridizasyonu için
  uygun bir ortam sağlayarak bilinmeyen DNA
  ların tanımlanabilmesi için kullanılır.                         7
                Affymetrix Gen Çipleri
                   Hibridize edilmiş prob       *     *
GeneChip Prob Array’i                      *       *
                                   *
              Tek zincirli hedef RNA
                  Oligonükleotit prob
                                            24µm                             Spesifik bir oligonukleotidin
  1.28cm                        Milyonlarca kopyası                             >200,000 farklı
                             tamamlayıcı prob
       Hibridize edilmiş prob dizilimi
                                                8
  Fikse edilen örneğe ait noktanın büyüklüğüne göre
  makroarray ve microarray olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  300 mikron ve daha büyük noktacıklardan oluşan
  makroarray,jelde ve blot tarayıcılarda kolayca görülür.
  Mikroarrayde ise örnek çapı 200 mikrondan küçüktür.
  Bu nedenle bir array üzerinde binlerce örnek bulunabilir.
  Microarray çalışmalarında özel robotlara ve görüntüleme
  donanımlarına ihtiyaç vardır.


                              9
  Microarray yüksek hızda çalışan robotlar
  tarafından imal edilmektedir. Genellikle cam,
  bazende naylon yüzeyler üzerine DNA dizisi
  bilinen problar dizilir.
                          10
  Cam yüzeyin naylon ve nitroseluloz filtrelere göre
  avantajları vardır.

  Örneğin deneyi minyatürize eder, florasan
  boyaların kullanımına imkan verir, yüzey sert
  olduğu için örnek difüze olmaz böylece lazer
  analizine imkan doğar.                          11
  Cam yüzey nötr pH’da DNA ile iyonik bağ
  oluşturan silan, DNA nonkovalent geridönüşmez
  şekilde bağlanan nitroseluloz temelli polimer veya
  polilizin ile kaplanabilir.

  Bu kaplama ile DNA örnekleri cam yüzeyde fikse
  edilmektedir.                          12
ARRAY İKİ ŞEKİLDE ÜRETİLEBİLMEKTEDİR
                    13
               1.Fotolitografi

Silikonize edilmiş olan cam yüzeyde
oligonukleotit sentezi gibi bir fotokimyasal
reaksiyon gerçekleştiği sırada morötesi ışık
kaynak olarak kullanılır.
                        14
Bir engelden geçirilen bu ışık aşamalı olarak
reaksiyonu devam ettirir. Bu engelde, birkaç
mikrometre genişliğinde ve camın cm2 sinde
birkaçyüzbin probun yer alabileceği açıklıklar
vardır.
                         15
Ancak bu insitu sentez teknolojisinin
dezavantajı 25 nükleotit uzunluk ile sınırlı
olmasıdır.
                        16
            2.Mekanik Fiksasyon
Ink-jet veya XYZ ekseni üzerinde hareket
kontrolü olan bir cihaz yoluyla örneklerin
fiziksel olarak yüklenmesidir.

Yüzey ile direkt ilişki ve çok küçük miktarda
sıvı kullanılması nedeniyle buharlaşma ve
kontaminasyon problemleri görülmektedir.                        17
İKİ TİP ARRAY VARDIR
            18
1.  500-5000 baz uzunluğundaki cDNA probları
   robotlar ile cam gibi katı yüzeylere tutturulur. Bir
   seri hedef bu yüzeye uygulanır.

   Stanford Üniversitesinde geliştirilmiş olan bu
   yöntem ‘geleneksel DNA microarray’ olarak kabul
   edilmektedir.                              19
2.  20-80 mer oligonükleotit veya peptit nükleik asit
   (PNA) problar sentezlenerek dizilirler. Array,
   işaretli DNA ile hibridizasyona sokularak
   komplementer dizi varlığı/miktarı tanımlanır.
   Bu yöntem fotolitografik ürünler üreterek satan
   Affimetrix Inc. tarafından geliştirilmiştir.
                             20
          mRNA saflaştırılması ve RT
  mRNA 1-2 mikrogram olacak şekilde saflaştırılır.
  mRNA daha dayanıklı olan cDNA molekülüne
  revers transkripsiyon ile çevrilir.
  Bazı RNA ların bir kısmı cDNA’ya çevrilebilmekte ve
  tam olmayan bu sentez arraye bağlanmasını
  bozmaktadır.


                           21
  Bu sorun, uçtan yapılan sentez yerine rastgele
  yapılan primerler ile yapılan cDNA sentezinin
  uygulanmasıyla çözülmektedir.
  Fakat bu da gereksiz tRNA ve rRNA’nın da örnekte
  yer almasına neden olmaktadır.
                         22
     cDNA’nın florasan işaretlenmesi

  Microarray’e bağlanan cDNA’nın görülebilmesi,
  varlığını belli eden bir ‘reporter’ molekülle
  işaretlenmesine bağlıdır. İncelenecek örnek iki
  farklı boya ile boyanır. Genelde rodamin/floresin
  veya Cy3/Cy5’dir.


                          23
        Microarray ile Hibridizasyon

  Array üzerinde bulunan binlerce DNA dizisi üzerine
  laboratuarda hazırlanmış cDNA’lar uygulanır.cDNA
  komplementerini bulduğu noktada hibridize olur
  ve florasan sayesinde bu noktayı görünür kılar.
  Array üzerindeki her bir nokta ayrı bir deney
  olarak yorumlanır.

                         24
  Bazı bakteriler ve S. cerevisiae’de bilinen
  her genin genomik DNA’sını ve olası ORF
  yapısını çalışmak mümkündür !!!!
                       25
    Hibridize edilen arrayin taranması

  Tarama okuyucu denilen sistem ile yapılır.
  Okuyucu, bilgisayar ile kontrol edilen ‘inverted
  scanning fluorenscent confocal’ mikroskoptur ve
  lazer ile çalışır.
                         26
  Proba bağlanmış olan florasan işaretli moleküller
  lazer ile uyarıldıklarında ışıma yaparlar. Array
  tarayıcının amacı, komplementer noktalara
  bağlanan probun yaydığı ışını tespit etmektir.
                          27
                cDNA dizilimleri: süreç
Çipin Yapımı:
  PCR        PCR saflaştırması ve
           hazırlanması

SLAYTLARIN                   BASMA
HAZIRLANIŞI

RNA hazırlanışı:

 Hücre kültürü ve              İŞLEM SONRASI
 ekim
          DİZİ MELEZLEMESİ
 RNA IZOLASYONU


                       VERİ ANALİZLERİ
cDNA ÜRETİMİ     PROB ETİKETLENİŞİ

                               28
     Taranan Görüntünün Yorumlanması


  Kırmızı sarı yeşil yoğunlukları ölçülerek
  değerlendirmeler yapılır. Sarı noktacıklar her iki
  hücre grubunda da eşit miktarda cDNA
  bağlandığını gösterir. Florasan yoğunluğu mRNA
  yoğunluğunu belirtmektedir.


                          29
                                   tarama
cDNA klonları      cDNA dizilimleri
                       lazer 2    lazer 1         PCR ürün çoğaltımı
                               emisyon
         saflaştırma
  yazılım
               mRNA (hedef)
                       Yüzey görüntüsü ve normalizasyon


        0.1nl/nokta
 mikrodizilim


                            analizler
                                     30
  Affimetrix arraylerde genelde her gen için 20 prob
  vardır. Standardizasyon için aktin G6PDH gibi
  genlerin ekspresyon düzeyleri kullanılır.

  Diğer arraylerde standardizasyon daha önemli bir
  sorundur. Standart deney amacına göre
  değişmektedir.

                          31
  Sıklıkla northern blot, real-time PCR, immün
  boyama gibi yöntemlerle sinyallerin doğruluğunu
  kontrol etmek gerekmektedir.
                        32
Affymetrix çip fotoğrafı: düşük
          çözünürlük
     Processing the data
• For each experiment, spot intensities are translated into
 fold changes and displayed as different intensities of
  – Red for log2(Cy5/Cy3)>0
  – Green for log2(Cy5/Cy3)<0
                               34
          Cluster analysis
• In Hierarchical Clustering, Distances are used to sort genes and experiments
 into dendrograms (trees).
                                         35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/3/2013
language:Unknown
pages:35