Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

02a-TBH

VIEWS: 15,220 PAGES: 4

									Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ:

Mã KCB:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC
Số:..........Tháng........ Năm ..............

Mẫu số: 02a-TBH

Số TT 1

Họ và tên

Số sổ BHXH 3

Số thẻ BHYT 4

Ngày, tháng, năm sinh 5

Nữ (X) 6

Số chứng minh thư 7

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu Tỉnh Bệnh viện 10

Tiền lương, tiền công 11

Phụ cấp Thời gian tham gia Thâm Thâm Đến Chức Khu Từ tháng niên niên tháng vụ vực năm VK nghề năm 12 13 14 15 16 17

Ghi chú

2

8

9

18

TỔNG HỢP CHUNG
* Phần dành cho cơ quan BHXH ghi: - Số sổ BHXH được cấp:................................ số, Từ số:................................ Đến số:................................ - Số thẻ BHYT được cấp:.............................. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh:........................................ thẻ. - Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày ____/____/_______ Đến ngày ____/____/_______

Phát sinh tăng
1. Số lao động: 2. Quỹ lương 3. Số phải đóng 4. Số bổ sung Ngày..... tháng...... năm.......... Giám đốc BHXH

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Cán bộ thu

Người lập biểu

Ngày..... tháng...... năm.......... Người sử dụng lao động

Ghi chú: sheet ML: Có công thức tham khảo dùng cho các đơn vị sử dụng thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng. sheet HSL: Có công thức tham khảo dùng cho các đơn vị sử dụng thang, bảng lương Nhà nước. Phương pháp ghi: * Mẫu số 02a-TBH do Đơn vị lập khi có lao động tăng mới so với tháng trước, hoặc lập danh sách toàn bộ lao động khi đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT. Cột 1, 2: ghi số TT, họ tên người lao động tăng Cột 3: ghi số sổ BHXH của người lao động (nếu có). Người lao động đã có sổ ghi trước, chưa có sổ BHXH ghi sau. Cột 4: ghi số thẻ BHYT (nếu có), chưa có bổ sung sau khi cơ quan BHXH cấp. Cột 5: ghi ngày tháng năm sinh (yêu cầu cần phải ghi đầy đủ cả ngày, tháng sinh) Cột 6: nếu là nữ đánh dấu X Cột 7: ghi số CMND của người lao động. Cột 8: ghi địa chỉ là nơi cư trú hiện tại của người lao động. Cột 9, 10: ghi nơi đăng ký KCB ban đầu. Mã tỉnh và mã bệnh viên nơi KCB (vd: thành phố Hồ Chí Minh = 79, Trung tâm y tế Quận 1 = 004) Cột 11: ghi tổng mức tiền lương, tiền công theo HĐLĐ - Nếu đơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước thì ghi bằng hệ số lương. - Nếu đơn vị thực hiện thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng thì ghi bằng tổng mức lương tiền đồng. - Nếu ghi bằng USD: thì tính ra VNĐ để ghi, theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm. Từ cột 12 đến cột 15 chỉ áp dựng đối với đơn vị thực hiện thang, bảng lương Nhà nước. Cột 12: ghi hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có). Cột 13: ghi % thâm niên vượt khung (nếu có). Cột 14: ghi % thâm niên nghề (nếu có). Cột 15: ghi hệ số phụ cấp khu vực (nếu có). Cột 16: ghi từ tháng/năm bắt đầu làm việc chính thức theo HĐLĐ hoặc QĐ tuyển dụng… Cột 17: chỉ ghi cột này đối với trường hợp phải truy đóng cho NLĐ, mà NLĐ đó chưa được cấp sổ BHXH và hiện không còn làm việc ở đơn vị nữa. Cột 18: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu là đối tượng đặc biệt trong đơn vị). Nếu người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì ghi ký hiệu chữ (A). * Phần Tổng hợp chung: Phần dành cho cơ quan BHXH ghi: - Ghi số sổ BHXH được cấp từ số đến số. - Ghi số lượng thẻ được cấp trong kỳ; trong đó ghi cụ thể số lượng thẻ được cấp ngoại tỉnh (nếu có). Tổng hợp phát sinh tăng: (do đơn vị ghi) - Chỉ tiêu Lao động: ghi số lao động tham gia BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ. - Chỉ tiêu Quỹ lương: ghi tổng quỹ lương BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ. - Chỉ tiêu Số phải đóng: ghi số phải nộp BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ. - Chỉ tiêu Số bổ sung: ghi tổng số phải đóng bổ sung tăng BHXH, BHYT của thời gian bắt đầu đóng tại đơn vị đến tháng trước liền kề tháng điều chỉnh hiện hành không liên quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ.

Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ:

Mã KCB:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC
Số: 1 - Tháng 01 năm 2008

Mẫu số: 02a-TBH T/g hiện hành 1/1/2008 Trần 2008 Trần 2007

10,800,000

9,000,000
SỐ PHẢI ĐÓNG BỔ SUNG SỐ THÁNG BHXH D BHYT E

Số TT 1

Họ và tên

Số sổ BHXH 3

Số thẻ BHYT

Ngày, tháng, năm sinh 5

Nữ (X) 6

Số chứng minh thư 7

Địa chỉ

2

4

8

Phụ cấp Nơi đăng ký KCB Tiền lương, tiền ban đầu Thâm Thâm Chức công niên niên Bệnh vụ Tỉnh VK nghề viện 9 10 11 12 13 14

Thời gian tham gia Khu vực 15 Từ tháng năm 16 Đến tháng năm 17 Ghi chú

PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH BHXH BHYT B C

18

A

0208000001 1 VO THANH TAM 2 NGUYEN THANH TUNG 0208000002 0208000003 3 LAM HOA HIEP 0 4 NGUYEN THI KIM HUONG208000004 5 LE KIM CUONG 0208000005

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000

11/07 11/07 11/07 11/07 12/07

HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày…

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,800,000 30,800,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 35,000,000

2 2 2 2 1

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,800,000 9,800,000

300,000 300,000 300,000 300,000 450,000 1,650,000

TỔNG HỢP CHUNG
* Phần dành cho cơ quan BHXH ghi: - Số sổ BHXH được cấp:................................ số, Từ số:................................ Đến số:................................ - Số thẻ BHYT được cấp:.............................. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh:........................................ thẻ. - Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày ____/____/_______ Đến ngày ____/____/_______

Phát sinh tăng 1. Số lao động: 2. Quỹ lương tham gia 3. Số phải đóng 4. Số phải đóng bổ sung
Người lập biểu

Bảo hiểm xã hội 5 30,800,000 6,160,000 9,800,000

Bảo hiểm y tế 5 35,000,000 1,050,000 1,650,000
Ngày..... tháng...... năm.......... Người sử dụng lao động

Chú ý nếu bổ sung tháng 12/2006 trở về trước thì không có vượt trần, nên phải điều chỉnh công thức lại cho đúng.

Cán bộ thu

Ngày..... tháng...... năm.......... Giám đốc BHXH

Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ:

Mã KCB:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC
Số: 1 - Tháng 01 năm 2008

Mẫu số: 02a-TBH T/g hiện hành LTT chung 1/1/2008

540,000
SỐ PHẢI ĐÓNG BỔ SUNG SỐ THÁNG C BHXH D BHYT E

Số TT 1

Họ và tên

Số sổ BHXH 3

Số thẻ BHYT

Ngày, tháng, năm sinh 5

Nữ (X) 6

Số chứng minh thư 7

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu Tỉnh Bệnh viện 10

Phụ cấp Tiền lương, Chức Thâm Thâm niên niên tiền công vụ VK nghề 11 12 13 14

Thời gian tham gia Khu vực 15 Từ tháng năm 16 Đến tháng năm 17 Ghi chú

PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH BHXH BHYT B

2

4

8

9

18

A

0208000001 1 VO THANH TAM 2 NGUYEN THANH TUNG 0208000002 0208000003 3 LAM HOA HIEP 0208000004 4 NGUYEN THI KIM HUONG 5 LE KIM CUONG 0208000005

3.00 3.00 3.00 3.00 3.66 0.4

### ###

11/07 11/07 11/07 11/07 11/07

01/08

HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày… HĐ Số … ngày…

3.00 3.00 3.00 3.00 4.06 16.06

3.20 3.20 3.00 3.00 4.06 16.46

2 2 2 2 2

648,000 648,000 648,000 648,000 876,960 3,468,960

103,680 103,680 97,200 97,200 131,544 533,304

TỔNG HỢP CHUNG
* Phần dành cho cơ quan BHXH ghi: - Số sổ BHXH được cấp:................................ số, Từ số:................................ Đến số:................................ - Số thẻ BHYT được cấp:.............................. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh:........................................ thẻ. - Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày ____/____/_______ Đến ngày ____/____/_______

Bảo hiểm xã hội Phát sinh tăng 1. Số lao động: 5 2. Quỹ lương tham gia 8,672,400 3. Số phải đóng 1,734,480 4. Số phải đóng bổ sung 3,468,960
Người lập biểu

Bảo hiểm y tế 5 8,888,400 266,652 533,304
Ngày..... tháng...... năm.......... Người sử dụng lao động

Cán bộ thu

Ngày..... tháng...... năm.......... Giám đốc BHXH


								
To top