T9 - Excel by abquy79

VIEWS: 68 PAGES: 22

									Maãu soá : 01-1/GTGT
(Ban haønh theo Thoâng tö soá 60/2007/ TT- BTC ngaøy 14/6/2007 cuûa Boä Taøi Chính

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ BAÙN RA
(Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu 01/GTGT
Kyø tính thueá : Thaùng 9 naêm 2007

Ngöôøi noäp thueá : Maõ soá thueá

:

Cty TNHH Tín Nhật 0304859717
Ñôn vò tieàn : Ñoàng Vieät Nam

Hoaù Ñôn, Chöùng Töø Baùn
STT

Kyù hieäu hoaù ñôn
(2)

Soá hoaù ñôn
(3)

(1)

Ngaøy, thaùng naêm phaùt haønh
(4)

Teân ngöôøi mua

Maõ soá thueá ngöôøi mua

Maët haøng

Doanh soá Thueá baùn chöa coù suaát thueá
(8) (9)

(5)

(6)

(7)

1. Haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT: Toång 2. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT 0%: Toång 3. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT 5%: Toång 4. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT 10%: 1 2 MS/2007N MS/2007N MS/2007N MS/2007N MS/2007N 0012010 0012011 0012007 0012008 0012009 29/09/07 Cty TNHH Jollibee VN 29/09/07 29/09/07 Cty DV Haøng khoâng Sasco 0301123125 Standing roll screen 11,240,592 41,832,378 10% 0303883266 08/09/07 Cty CP XNK TM SX Tín Phaùt 10/09/07 Cty TNHH Quaûng caùo An Tieâm 0304827426 0301094996 Air pop hình baùnh mì Standing roll screen MN-O-200B Standing roll screen YBO-004, MN-O-200B,Mini 6,434,274 13,641,600 10,515,912 10% 10% 10%

3 4 5
Toång

Toång doanh thu, haøng hoaù dòch vuï baùn ra: 41.832.378 ñ Toång thueá GTGT cuûa haøng hoaø, dòch vuï baùn ra:4.183.237 ñ TP. Hoà Chí Minh, ngaøy20 thaùng 10 naêm 2007

Page 1

NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoä teân vaø chöùc vuï)

Page 2

y hính

Nam

Thueá GTGT

Ghi chuù

(10)

(11)

643,427 1,364,160 1,051,591 Huûy 1,124,059 4,183,237

Page 3

Page 4

Maãu soá : 01-2/GTGT
(Ban haønh theo Thoâng tö soá 60/2007/ TT- BTC ngaøy 14/6/2007 cuûa Boä Taøi Chính

BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO
(Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu 01/GTGT
Kyø tính thueá : Thaùng 9 naêm 2007 Ngöôøi noäp thueá : Maõ soá thueá : Cty TNHH Tín Nhật 0304859717 Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Hoaù ñôn chöùng töø, bieân lai noäp thueá STT Kyù hieäu Ngaøy, Soá hoùa thaùng hoùa ñôn ñôn naêm phaùt (1) (2) (3) (4) Teân ngöôøi baùn (5) Maõ soá thueá ngöôøi baùn (6) Teân maët haøng (7) Phí BTBD Truyeàn hình caùp T8/2007 Sôn daàu Expo Xaêng M92 Möïc in Tieáp khaùch Theû caøo Mobi Xaêng M92 Maùy moùc, nguyeân vaät lieäu 0301446831 0304993896 0304406869 Laåu mì Giöû xe Innova T9/2007 Vaùn eùp Nam Thue Doanh soá á mua chöa coù suaá thueá t (8) (9) Thueá GTGT ñaàu vaøo (10)

1. Haøng hoùa, dich vuï duøng rieâng cho SXKD chòu thueá GTGT, ñaõ phaùt sinh doanh thu 1 AA/2007-T 2 RA/2007N 3 AA/2007-T 4 RA/2007N 5 PP/2007N 6 ET/2007N 7 QD/2007N 8 PP/2006B 9 NM/2007N 10 LE/2007N 11 PX/2007N 12 AA/2007-T 13 14 RA/2007N 15 AN/2007-T 16 RA/2007N 17 PX/2007N 18 RD/2007N 0122459 0048501 0052364 0029530 015518 11/09/07 11/09/07 15/09/07 15/09/07 0035077 11/09/07 Cty Ñieän löïc Tp Hoà Chí Minh DNTN Quyù Daàn CTYTNHH SX-TM Töù Maõ Cty TNHH TM Khaûi Nguyeân Cty TNHH Cao Phong
Page 5

0145456 0015725 180585 0071875 0013979 0018598 0013481 0007050 0019636 0061931 0052355 369403 0020838

31/08/07 31/08/07 01/09/07 01/09/07 01/09/07 01/09/07 04/09/07 06/09/07 07/09/07 07/09/07 08/09/07 10/09/07 10/09/07 10/09/07

Cty CP Thoâng tin baêng roäng cuoäc soáng Cty TNHH DV TM Bích Thu Cty CP Vaät tö -xaêng daàu (COMECO) Cty TNHH Ñieän töû-Tin hoïc Aùnh VaØng DNTN Kinh Kyø-Khaùch Saïn Lotus Cty TNHH Huøng Höõu Höng DNTN-TXD Hoaøng Nguyeân Thuûy HQ Quaûn lyù haøng ñaàu tö Tp Hoà Chí Minh Cty TNHH Heä Thoáng Ngöôøi Maãu Cty TNHH TM- DV vaän chuyeån Thieân Thö Cty TNHH SX- TM Töù Maõ Cty xaêng daàu Khu vöïc IIXí nghieäp baùn leû xaêng daàu CH saét theùp Thanh Taâm

0303755874 0303453577 0300450673 0302515703 0301762604 0304896959 3700145951

60,000 10% 784,000 10% 825,455 1,027,273 10% 10%

6,000 78,400 78,545 102,727 40,454 54,546 78,545 30,996,150 39,091 70,000 533,000

404,546 10% 545,454 10% 825,455 10% 455,858,116 390,909 10% 700,000 10% 5,330,000 10%

0300555450-001-1 Xaêng M92 928,636 0302629676 Theùp oáng Thöùc aên -Nöôùc uoáng 10% 88,364 28,517 29,545 570,350 5% 295,455 10%

PL/2007N

Cty TNHH DV Nhaø haøng Höông Phoá

0303937095 Tieàn ñieän thaùng 9/2007 0300951119-1 0303632008 0304406869 0301444231 0302309845 OÅn aùp Vaùn eùp OÁc vít, long ñeàn Maùy eùp 1,309,091 10% 820,000 10% 268,000 527,272 5% 10% 130,909 82,000 13,400 52,728 1,750,640 10% 175,064

19 AA/2007-T

Hoaù ñôn chöùng töø, bieân lai noäp thueá STT Kyù hieäu Teân ngöôøi baùn Ngaøy, Soá hoùa thaùng hoùa ñôn ñôn naêm phaùt 20 RD/2007N 0059124 16/09/07 Cty TNHH Heä Thoáng Ngöôøi Maãu 21 AT/05-B 0008880 17/09/07 Chi Cuïc HQ CKCSG Khu vöïc I 22 QT/2007N 23 QT/2007N 24 SV/2007N 25 PP/2007N 26 PP/2007N 27 AA/2007-T 28 QV/2007N 29 BE/2007T 30 BE/2007T 31 BD/2007T 32 AP/2007N 33 AN/2007-T 34 QG/2007 N 35 AA/2006-T 36 NN/2007N 37 RS/2007N 38 BD/2007T 39 SU/2007N 0036413 0052656 0038768 0038767 0114845 0039981 1257127 1257128 0484869 0081641 0678232 0068013 0006016 0091946 0092940 923800 0001504 17/09/07 17/09/07 17/09/07 17/09/07 06/09/07 18/09/07 19/09/07 19/09/07 19/09/07 19/09/07 21/09/07 21/09/07 26/09/07 27/09/07 27/09/07 28/09/07 28/09/07 Cty TNHH-GN NaÊm Sao Vaøng Cty TNHH DV-TM Bích Thu Cty TNHH TM DV Vaän chuyeån Saøi Goøn Cty TNHH TM DV Vaän chuyeån Saøi Goøn Cty Lieân doanh Phaùt trieån tieáp vaän soá 1 DNTN TM Nguyeãn Vaên Quang 0036412 17/09/07 Cty TNHH-GN Naêm Sao Vaøng

Maõ soá thueá ngöôøi baùn 0301446831 Laåu mì

Teân maët haøng

Thue Doanh soá á mua chöa coù suaá thueá t 400,000 10% 28,883,929 194,916 3,014,766 636,000 1,500,000 1,500,000 180,953 928,636 94,340 473,374 486,000 9,545,455 5% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10%

Thueá GTGT ñaàu vaøo 40,000 1,577,289 9,746 301,477 63,600 150,000 75,000 9,047 88,364 9,434 47,337 48,600 954,545 150,360 16,100 6,959 88,364 35,636 198,678 54,546 36,603,067

Nguyeân vaät lieäu 0303714187 0303714187 0303453577 0302070998 0302070998 0300602277-1 0301926228 Phí THC Phí do, phí Handing, Phí CFS, Phí DV Haûi Quan Sôn Expo Dòch vuï giao nhaän XNK Dòch vuï vaän chuyeån Phí naâng haï Xaêng M92 Cöôùc ñieän thoaïi Cöôùc ñieän thoaïi Cöôùc Internet Tham gia gian haøng hoäi chôï Tieàn ñieän T9/2007 Phieáu chi Cöôùc chuyeån phaùt nhanh Xaêng M92 Nöôùc uoáng ñoùng bình Cöôùc Internet Theû caøo Mobi

Toång coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi Boä Quoác Phoøng 0100109106 Toång coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi Boä Quoác Phoøng 0100109106 Toång coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi Boä Quoác Phoøng 0100109106 Cty TNHH Mai Hoa Kim Cty Ñieän löïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh Traïm cung öùng bieåu maãu thoáng keâ Chi nhaùnh Cty CPTM Vaø chuyeån phaùt nhanh noäi baøi Tröôøng CÑKT VIHEMPICH-Traïm xaêng daàu soá 9 Cty TNHH SX TM Saøi Goøn Phöông Nam Böu ñieän Thaønh phoá Hoà Chí Minh Cty TNHH TM DV Vónh Thoâng 0304013868 0300951119-1 0301459742-001 0101344790-001 0303667882 0304712030 0300954529-1 0304397452

1,503,600 10% 161,000 10% 69,586 10% 928,636 10% 356,364 10% 1,986,780 10% 545,454 10% 526,610,441

Toång 2, Haøng hoùa, dòch vuï duøng rieâng cho SXKD khoâng chòu thueá GTGT: Toång 3, Haøng hoaù, dòch vuï duøng chung cho SXKD chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT : Toång 4, Haøng hoaù, dòch vuï duøng cho TSCÑ chöa phaùt sinh doanh thu ñöôïc khaáu tröø daàn theo quyù. Toång Toång giaù trò haøng hoaù dòch vuï mua vaøo:526.610.441 ñ Toång thueá GTGT cuûa haøng hoaù dòch vuï mua vaøo : 36.603.067 ñ

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2007 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoä teân vaø chöùc vuï)
Page 6

Ghi chuù (11)

Page 7

Ghi chuù

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO COÙ HOÙA ÑÔN BAÙN HAØNG
Thaùng 9 naêm 2007 Teân cô sôû kinh doanh : Ñòa chæ : Maõ soá thueá : Hoaù ñôn chöùng töø mua vaøo Kyù hieäu Soá hoùa hoùa ñôn ñôn
1 CC/2007N CX/2007N HT/2006N DT/2007N BH/2007N DE/2007N DT/2007N DS/2007N DS/2007N EA/2007N DT/2007N DS/2007N CV/2007N EA/2007N DS/2007N 2 0007470 0047212 0027849 0000575 0066329 0064366 0061797 0067101 0031035 0048606 0072918 0062492 0045325 0035137 0074105

Cty TNHH Tín Nhaät 43/3A Phaïm Vaên Chieâu, P13, Q.Goø Vaáp, Tp. Hoà Chí Minh 0304859717 Teân ngöôøi baùn haøng
4 Quaùn aên Queâ Höông Nhaø in Khoâi Cöûa haøng Ñieän Tieán Ñaït Cöûa haøng 35-37 Ngoâ Ñöùc Keá Huyønh Thò Thanh Tuyeàn Quaùn aên Soùc Traêng 2 Cô ñieän laïnh An Phuù Cöûa haøng ñieän Tieán Ñaït Leâ Vaên Nhaân Cöûa haøng Vieät Haøn Quaùn Soùc Traêng Nhaø saùch Baùch Khoa

Ngaøy
3 05/09/07 05/09/07 06/09/07 07/09/07 08/09/07 08/09/07 11/09/07 12/09/07 12/09/07 17/09/07 18/09/07 24/09/07 24/09/07 24/09/07 27/09/07

Maõ soá thueá ngöôøi baùn
5 0301796466 0303610526 0302871109 0300140600-4 0302092631 0301547935-4 0303898424 03029871109 0303438988 0303917331 0301928909 0303778208

Teân maët haøng
6 Aên uoáng Danh thieáp Daây ñieän, daây coùt AÊn côm Neäm, goái naèm Thöùc aên, thöùc uoáng Quaán motor Ñeøn, daây ñieän, tuû ñieän

Giaù mua haøng hoùa dòch vuï ghi treân hoùa

Ghi chuù
7 8

640,000 250,000 979,000 945,000 1,450,000 454,000 500,000 1,168,500 42,041,592 1,662,000 774,000 102,000 1,380,000 400,000 11,138,610 63,884,702

Thueâ nhaø Phan Vaên Trò( 25/07-25/10) Thöïc phaåm caùc loaïi Thöùc aên, nöôùc uoáng Vaên phoøng phaåm caùc loaïi Thöïc phaåm caùc loaïi Con daáu Thueâ nhaø

Cöûa haøng thöïc phaåm Haøn Quoác HI.MART II 0301610104-001 Cô sôû khaéc daáu- Phoøng CS QLHC veà TTXH 0305049320 Haø Duy Böôûi 0305018139

Toång coäng:
Keá Toaùn

Ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2007
P. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Baïch Thuøy Trang

LEE SE WOONG

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN(GTGT)
(Keå caû hoùa ñôn ñaëc thuø cuûa ñôn vò) Thaùng 9 naêm 2007

Teân cô sôû kinh doanh: Ñòa chæ: Maõ soá thueá :
Teân Hoùa Ñôn
B

Cty TNHH Tín Nhaät
43/3 A Phaïm Vaên Chieâu, P13, Quaän Goø Vaáp 0304859717
Loaïi quyeån
A

Kyù hieäu
1

Soá ñaõ laõnh trong thaùng Thaùng tröôùc Soá môùi Coäng coøn laïi lónh
2 3 4=3+2

Soá ñaõ söû duïng trong thaùng Soá söû Soá Toån thaát Coäng duïng huûy khaùc
5 6 7 8=5+6+7

Soá coøn laïi
9

Hoaù ñôn Gía trò gia taêng Maãu soá : 01GTKT -3LL

00241

MS/2007N

44 (12007-12050)

0

4 44 (12007-12009, 1(12010) (12007-12050) 12011)

0

5 (12007-12011)

39 (12012-12050)

Coäng

44

0

44

4

1

0

5

39

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 20

P. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Ghi chuù
10

2007

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Maãu soá :01/TNCN 60/2007/TT- BTC ngaøy 14/6/2007 cuaû Boä Taøi Chính

(Ban haønh keøm theo Thoâng tö soá

TÔØ KHAI THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN KHAÁU TRÖØ TAÏI NGUOÀN
(Duøng cho cô quan chi traû thu nhaäp) [1] Kyø tính thueá : Thaùng 9 naêm 2007

[02] Ngöôøi noäp thueá: Coâng ty TNHH Tín Nhaät [03] Maõ soá thueá : 0304859717 [04] Ñòa chæ : 43/3A Phaïm Vaên Chieâu, P13 [05] Quaän/ Huyeän : Goø Vaáp [06] Tænh / Thaønh Phoá : Hoà Chí M [07] Ñieän thoaïi : 08.257.0269 [08] Fax : 08.257.0268 [09] Email: [10]Soá taøi khoaûn : 750.500.075106Taïi Ngaân haøng ( Kho baïc) Shinhan Hoà Chí Minh Ñôn vò : Ñoàng Vieät Nam Soá TT Chæ tieâu Ngöôøi 1 Toång soá lao ñoäng trong kyø 21 Trong ñoù:Ngöôøi Vieät Nam 18 Ngöôøi nöôùc ngoaøi 3 2 Toång soá ngöôøi thuoäc dieän noäp thueá kyø naøy 3 Trong ñoù:Ngöôøi Vieät Nam Ngöôøi nöôùc ngoaøi 3 3 Toång soá tieàn chi traû cho caù nhaân thuoäc dieän noäp thueá x Trong ñoù:Ngöôøi Vieät Nam x Ngöôøi nöôùc ngoaøi x 4 Toång soá thueá thu nhaäp ñaõ khaáu tröø Trong ñoù:Ngöôøi Vieät Nam x Ngöôøi nöôùc ngoaøi x 5 Tieàn thuø lao ñôn vò ñöôïc höôûng:{(4)*0,5%} x 6 Soá thueá coøn phaûi noäp cho NSNN(Thaùng naøy): {(4)-(5)} x Trong ñoù:Ngöôøi Vieät Nam x Ngöôøi nöôùc ngoaøi x Toâi xin cam keát soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng söï thaät vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng soá lieäu ñaõ keâ khai Tp. Hoà Chí Minh,ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2007
NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoä teân vaø chöùc vuï)

Maãu soá :01/TNCN 60/2007/TT- BTC ngaøy

haønh keøm theo Thoâng tö soá

4/6/2007 cuaû Boä Taøi Chính

ÖØ TAÏI NGUOÀN

nh / Thaønh Phoá : Hoà Chí Minh ax : 08.257.0268 [09] Email:

àng Vieät Nam Soá tieàn: thaùng x x x x x x 64,490,500 64,490,500 5,693,950 5,693,950 28,470 5,665,480 5,665,480

eäm tröôùc phaùp luaät

haùng 10 naêm 2007

NGÖÔØI NOÄP THUEÁ ä teân vaø chöùc vuï)

BAÛNG GIAÛI TRÌNH TÔØ KHAI THUEÁ GTGT

Maãu soá 02A/GTGT

Keøm theo Tôø khai thueá GTGT thaùng 9 naêm 2007 Teân cô sôû kinh doanh: Cty TNHH Tín Nhaät Maõ soá thueá: 0304859717 Ñòa chæ:43/3 A Phaïm Vaên Chieâu, Phöôøng 13, Quaän Goø Vaáp I- Giaûi trình caùc chæ tieâu ñieàu chænh treân tôø khai: Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam Maõ soá Kyø keâ Soá ñieàu chænh kyø naøy chæ khai ñeà Soá Soá lieäu Soá Chæ tieâu ñieàu chænh treân tôø tieâu nghò lieäu sau khi TT khai thueá GTGT ñieàu ñieàu ñaõ keâ ñieàu chænh chænh khai chænh Giaù trò HHDV Thueá GTGT

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Haøng hoùa,dòch vuï mua vaøo : Chöùng töø HH, DV mua vaøo Giaù voán [20] x

Thueá 1.1 1.2 Coäng ñieàu chænh taêng: Coäng ñieàu chænh giaûm:

[21] x T8/07 x 12,750 x -

131,143

12,750

2 Haøng hoùa , dòch vuï baùn ra: Chöùng töø HH, DV baùn ra Giaù baùn Thueá Giaù baùn Thueá 2.1 Coäng ñieàu chænh taêng: x x x x x x x

Coäng ñieàu chænh giaûm: x x x II-Giaûi trình caùc tröôøng hôïp ñieàu chænh khaùc: Toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng vaø xin chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñaõ keâ khai.

Keá toaùn tröôûng (Kyù, ghi roõ hoï teân)

Tp. HCM ngaøy 20 thaùng 10 naêm2007 Ñaïi dòeän hôïp phaùp cuûa cô sôõ kinh doanh (Kyù, ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu)

2A/GTGT

ät Nam Lyù do ñieàu chænh

(9)

HÑ khoâng ñuùng teân cty, MST

hai.

m2007 nh doanh áu)


								
To top