Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Presentasjon by babbian

VIEWS: 0 PAGES: 14

									kunnskap gir vekst
             Forskerforbundets lønnsstrategi
                     Hovedtariffoppgjøret 2010
www.forskerforbundet.no
Forskerforbundets lønnsstrategi
• Juni 2008 - Hovedstyret vedtar å igangsette et arbeid med
 sikte på å utvikle en lønnsstrategi
• Målsetningen er å sikre alle Forskerforbundets medlemmer
 en vesentlig høyere lønn
• Som er klart bedre enn lønnsutviklingen til andre grupper i
 offentlig sektor
• Redusere lønnsgapet til privat sektor
• Eksempel: månedslønn 2008, samt utvikling siden 2004
   • Industri (med mer enn 4 års høyere utdanning) 56.344 – 24,2%
   • Finans (med mer enn 4 års utdanning) 67.437 – 34,2%
   • Førsteamanuensis 41.252 – 19,4%

www.forskerforbundet.no
Lønnsstrategien
• Hovedstyret nedsatte et utvalg: Ove Kvammen, Kristin
 Dæhli, Vibeke Ludth, PerLea, Jon Iddeng, Jan Hongslo og
 Aslak Vik. Sekretærer: Eirik, Birgitte og Frank
• Utfordringen: Ulike tariffområder, ulike former for
 lønnsdannelse, ulike stillinger
• Både ordinære og ekstraordinære tiltak
www.forskerforbundet.no
Lønnsstrategien
• Kartlegge årsaker til den negative lønnsutviklingen
• Sentralt:
   • Det offentliges markedsmakt – Vitenskapelig ansatte er låst i
    karrierevalget sitt
   • LOs lavtlønnsprofil
• Lokalt:
   • Vanskelig å oppnå mer enn pro rata for våre grupper
   • Våre arbeidsgivere er lite villige til å skyte inn egne midler i 2.3.3-
    forhandlingene
• Noe positivt
   • Justeringsforhandlingene: Overføringer av stillinger til lønnsrammer
   • Tabelltillegg – fra like kronetillegg til krone/prosent-tillegg
www.forskerforbundet.no
Lønnsstrategien – Ordinære tiltak
• Argumentasjon
• Dokumentasjon
• Styrke kompetansen i organisasjonen
   • Prioritere opplæring i lokalt lønnsarbeid
• Påvirkningsarbeid
• Alliansebygging
• For å favne alle må vi finne ”Fellesnevnere”
   • Overslagseffekten
• Men vi må prioritere ulike grupper til ulike tider

www.forskerforbundet.no
Lønnsstrategien – Lønnsarbeidet
• Stat og HSH
   • Sentralt: En videreføring av den tredelte modellen: Tabell, justeringer
    og lokale forhandlinger
   • Et godt og grundig forarbeid

   • Lokalt: Innskutte midler til 2.3.3 Bedre utnytting av 2.3.4, 2.3.5 og
    2.3.8
   • Lønn ved tilsetting
   • En velutviklet lokal lønnspolitikk. Eks. definere ”Ekstraordinær
    arbeidsinnsats” i lønnspolitikken, lønnstillegg ved
    kompetanseopprykk. Etablering av stillingsstrukturerwww.forskerforbundet.no
Lønnsstrategien - Lønnsarbeidet
• KS, Spekter og Abelia
   • Ca 87 lokallag som forhandler hele potten selv

   • Arbeide for størst mulig ramme lokalt

   • Også her den tredelte modellen som et utgangspunkt

   • Utnytte avtaleverket bedre

   • Profesjonalisering

   • Påvirkningsarbeid


www.forskerforbundet.no
Ekstraordinære tiltak og virkemidler
• Hovedstyret nedsetter nå en ny arbeidsgruppe som skal
 fremme forslag til ekstraordinære tiltak og virkemidler
www.forskerforbundet.no
Hovedtariffoppgjøret 2010
• Et tilbakeblikk på 2008 og 2009
• 2008
   •  Alle 6%
   •  Industri 5 ¾ %
   •  Finans 6 ¼ %
   •  Stat 6 ½ %
   •  KS 6 ½ %

• 2009 (Tjenestepensjonsoppgjøret)
   • Finanskrisen slo inn – prognosene for lønnsveksten falt
   • Et relativt brukbart oppgjør i staten, men overheng og glidning på
    ca.4,1% ga minimale tillegg
   • KS-sektoren hadde i 2008 avtalt tillegg på 3,1% fra 01.01.10

www.forskerforbundet.no
Hovedtariffoppgjøret 2010
• Likelønn vil dominere oppgjøret
• Likelønnsutfordringer i staten
• Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner
   • Høyere utdanning  10%
   • 3-årig utdanning  7%
   • Øvrige       9%
• Liten eller ingen forskjell innen stillingskoder
• Liten eller ingen forskjell innen virksomheter

www.forskerforbundet.no
Likelønn – arbeidsgruppe i staten
• Organisasjonene er enige om
   • Likelønnstiltakene må tas utenom den ordinære potten
   • Særpreget i staten tilsier at grupper med høyere utdanning inkluderes
   • Stillinger hvor kvinner utgjør 60% eller mer:
      •  Bibliotekarer
      •  Høgskolelærere
      •  Høgskolelektorer
      •  Førstekonsulenter
      •  Rådgivere
www.forskerforbundet.no
Hovedtariffoppgjøret 2010 – Noen nøkkeltall
• Prognose for lønnsveksten i 2010: 3,5% (St.bud og SSB)
• Prisprognose: SSB 0,9%, Stat ca 1,5%. Antakelig vil den
 nærme seg 2%
• Foreløpig antatt overheng fra 2009 til 2010: 0,5%
• Antatt lønnsglidning i 2010: 0,5%
• Teknisk beregningsutvalg (TBU) kommer med sin foreløpige
 rapport 19. februar 2010.
www.forskerforbundet.no
Hovedtariffoppgjøret 2010 – prosessen hos oss
• Det forrige hovedstyret hadde tariff 2010 på dagsorden i flere
 møter
• Det er det nye hovedstyret som skal vedta kravene.
• Gjennomført høringsrunde med detaljerte spørsmål til
 lokallagene
• Hovedstyret har behandlet Forskerforbundets overordende
 krav til tariffoppgjørene 2010 – Unio-frist 5. februar
• Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret skal
 behandles i hovedstyret 18. februar – Unio frist 5. mars

www.forskerforbundet.no
Hovedtariffoppgjøret og lønnsstrategien
• Kravsutformingen må være forankret i lønnsstrategien
• Vi må prioritere strengt
• Kravene våre må vurderes opp mot den tredelte modellen for
 lønnsdannelse – dvs. hvilke elementer vi best kan utnytte i
 forhold til de prioriterte gruppene
• Lokalt arbeid frem mot tariffoppgjørene
   • Workshops i KS, Abelia og Spekter
   • Sentrale samlinger i Stat og HSH
• Hva mener dere?
• Og har noen av dere tanker om eventuelle ekstraordinære
 tiltak?
www.forskerforbundet.no

								
To top