Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

csoidomok_tartozekok

VIEWS: 0 PAGES: 24

									Csőidomok és csőve-
zeték-tartozékok
    Csőidomok és csőveze-
    ték-tartozékok

  4  Minőségbiztosítás

    SHD Monoblock típusú
 5-7  kompakt szigetelőidomok

 8-9  SHDFS típus

10-11  SHD Monoblock típus vízhez

    Szigetelő karimakötések


12-13  SIF típus NNy 10 – NNy 40
    SIFG típus NNy 64, NNy 100,
    ANSI 150 - ANSI 900

  14  SIFW típus vízhez

  15 HK-SIF-98 típus
    HL-SIF-98 típus
    Typ HL-SIF-T-98

    Kettős karmantyú
16–17  SMU típusú karmantyús tolattyú
    NNy 16 – NNy 100

  18  SU/SUA típus NÁ 500-tól
    NNy 16 – NNy 100

    Acél-PE-átmeneti idomok
  19  PESS típus, NÁ 25 – NÁ 50
    PESV… típus, NÁ 25 – NÁ 800

    Tágító
20–21  SDS típus

    Szállítódugó-zsilipek
 22  SMO típus

 23  Csőidomok
Minőségbiztosítás
A csővezeték-gyártás termékeinek megíté-
lése és kiválasztása során, mint mindig, az
üzembiztonság, működőképesség valamint
a hosszú élettartam áll az első helyen.

Az ehhez szükséges termékek minőségi
színvonala ezért egy vállalat műszaki
szakértelmének fokmérője.

Az ábrázolt termékek megfelelnek ezeknek
a magas követelményeknek.
SHD Monoblock típusú
kompakt szigetelőido-
mok
A szigetelési elválasztó helyek (szigetelő-  Kivitel
idomok/szigetelőkarimák) egy csővezeték    • Beépítésre kész, erőzáró, teljesen he-   • Korrózióvédelem kívül zsugortömlővel
ill. a katódos korrózióvédelem rendszere    gesztett kialakítás             DIN 30672 szerint vagy
fémes vezetőképességének megszakítá-     • Műhelyben előregyártva és vizsgálva    • PUR-ral DIN 30671 szerint, oldószermen-
sát szolgálják.                • Csepegés elleni tömítéssel (biztosítja a   tes, airless forrón feldolgozható kétkom-
                        legmagasabb szintű biztonságot)       ponensű bevonati anyaggal vagy
Az innovatív kialakítás és a különösen    • beépített PTB által vizsgált, szabadal-  • Korrózióvédelem vevői specifikáció sze-
stabil kivitel a beépítésre kész, SHD      maztatott gyűrűs szikraköz (Szabada-     rint
típusú szigetelő idomokat rendkívül       lom sz. 389367 valamint a Szövetségi
megbízható alkatrészekké teszi a leg-      Véderő müncheni kutatóállomásán tesz-   A prototípusokon végzett folyamatos
magasabb igények kielégítése érdeké-      telt)                   kísérletek és vizsgálatok által szerzett
ben.                     • Standard                  évtizedes tapasztalat garantálja az átfo-
                       • Kopásálló, nem vezető belső burkolattal  gó, egyenletes minőséget.
Alkatrészvizsgálat VdTÜV 1066 szerint      kétkomponensű kb. 100 µm vastag fes-
• NNy 16-tól NNy 320-ig és nagyobb       téssel a belső részben lévő esetleges
• NÁ 25-től NÁ 1600-ig és nagyobb        szennyeződés-lerakódás esetén bekö-
                        vetkező elektromos áthidalás elkerülésé-
                        re vagy
                       • Belső burkolat vevői előírás szerint
SHD Monoblock típusú
kompakt szigetelőidomok
                           • Szabályzó állomások, Ex-védelemmel     • Bizonylatolás EN 10 204 / 3.1 (telephelyi
                           • Csővezetékek és kondenzátor-          szakértő), 3.2 (TÜV) vagy más független
                            szabályzóállomás NNy 16-tól NNy 320-      átvevő társaság szerint
                            ig és nagyobb, ANSI 150, 300, 400, 600
                            >
                           • Csővezetékek NÁ 1600-ig és nagyobb     Előnyök
                           • Hőmérséklettartomány standard –10 °C-    szigetelőidom esetében a karimakö-
                            tól 50 °C-ig                téssel szemben
                           • Különleges kivitel –40° C-tól 150 °C-ig
                                                  A kompakt, műhelyben előregyártott szige-
                                                  telőidom előnyei az oldható karimakötéssel
                           Gyártás és vizsgálat             szemben az alábbiakban felsorolt pontok-
                           • Alkatrészvizsgálat VdTÜV 1066, DIN     ban ismerhetők fel:
                            2470 1. és 2. rész ill. a DVGW G 463    • Teljesen hegesztett alkatrész
                            munkalap, TRFL, ASME-szabvány és      • Hajlásmerev kivitel (a meglévő csőerő-
Projekt: Trans-Austria-gázvezeték NÁ 900 – NÁ 1200,   más nemzetközi szabványok szerint       ink ill. fellépő hajlítási nyomatékok kere-
PN 100                        • Vevői specifikációk              tében)
                           • Feszültségigazolás a véges elem-      • Lehetséges a nyomáspróba a műhely-
                            számításról                   ben
                           • Ha nincs adat, a gyártás és vizsgá-     • Nem szétszerelhető
Alkalmazási terület                   lat Schuck-szabvány szerint törté-     • Nincs előfeszítő erőveszteség
• Közegek: olaj, gáz, éghető folyadékok,        nik                     • Homogén, varratmentes külső szigete-
 savak, lúgok                    • Anyag szabvány, specifikáció ill. vevői     lés
• Csővezetékek föld alatt és föld felett        előírás szerint               • Műhelyben elektromosan vizsgált külső
• Kondenzátor-állomások                • Átvétel DIN 2470 DGRL, TRFL, ASME       szigetelés
                            vagy vevői specifikáció szerint       • Beépített gyűrűs szikraköz                           Gyűrűs szikraköz               Ez a szabadalmaztatott gyűrűs szikrakö-
                           A beépített gyűrűs szikraköz kialakítása   zünk esetén kizárt.
                           olyan felépítésű, hogy az, ha 5 kV-nál
                           magasabb feszültség lép fel, általában a   Ha egy kondenzátor- ill. szabályzó állo-
                           gyűrűs szikraelvezetőn keresztül lebomlik.  másban vagy egyéb berendezésben törté-
                                                  nő alkalmazás során EX – védelemmel
                           A döntő az, hogy a beépített Ex-szikraköz   ellátott beépítésre van szükség a 94/9/EG
                           körben futó (ahogy a neve is jelzi: gyűrűs  (ATEX) irányvonal szerint, jogunkban áll
                           szikraköz) és nem helyi, pontokat érintő   EU gyártói nyilatkozatot kiaNÁi a kompo-
                           szerkezeten keresztül történik.        nensek robbanásveszélyes területeken
                           Ezzel biztosítjuk, hogy a fellépő nagyfe-   történő alkalmazásához. Ezeket a szigete-
                           szültség miatt a konstruktív távolság a pl.  lőidomokat kiegészítő külső szikraközzel
                           5 kV feltétel betartásához folyamatosan    szereljük fel.
                           meglegyen.

                           Pontszerű szerkezet esetén fennáll annak
                           a veszélye, hogy cementálódás ill. beégés
                           következhet be.
                                                  • Beépítési útmutatót lásd
                                                    www.schuck-armaturen.de
       SHD kétoldali hegesztett csatlakozással            SHD kétoldali karimás csatlakozással
       Hézagkialakítás 22, DIN 2559                 DIN és ANSI szerintZoll  NÁ   ØD     PN 16-100 PN 16, 25, 40 PN 70, 100 PN 10            PN 16  PN 25   PN 40  PN 64   ANSI 600
                         ØD1                      LF     LF   LF    LF
             LE    ØD1           LF

1   25   33,7    500       78        78       200     200   220    220   260    260
1¼   32   42,4    500       92        92       200     200   220    220   290    290
1½   40   48,3    500       98        98       220     220   230    220   300    300
2   50   60,3    700       110        110       220     220   230    230   280    320
2½   65   76,1    700       130        130       220     220   230    240   290
3   80   88,9    700       148        148       240     240   280    260   300    350
4   100  114,3    700       172        172       240     240   280    280   305    360
5   125  139,7    700       196        196       250     250   320    280   340    400
6   150  168,3    700       222        224       250     250   320    320   360    430
8   200  219,1    700       275        288       280     280   330    360   400    480
10   250  273,0    700       328        350       290     300        380   430    520
12   300  323,9    700       376        405       300     320   350    400   500    550
14   350  355,6    700       412        442       300     330   380    420
16   400  406,4    1000      468        508       300     330   420
18   1450  457,0    1000      535        575
20   500  508,0    1000      595        630
24   600  610,0    1000      690        745
28   700  711,0    1000      810        865
32   800  813,0    1000      905        975
36   900  914,0    1000      1025       1115
40   1000  1016,0   1000      1130       1230
       Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.            • Beépítési útmutatót lásd
       Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósítha-
       tók.
                                                  www.schuck-armaturen.de
       Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
SHDFS típusú
kompakt szigetelőidomok
Műszaki adatok és leírás mint az SHD
Monoblock

Fire Safe egyrészt karimás csatlako-
zással, másrészt hegesztett csatlako-
zással, megerősített kivitel valamint
Fire Safe teszttel. A BS6_55-2. rész-
198_értelmében; kiegészítés sz. 6_12-
1991. Különösen alkalmas szerelésre a
berendezés-gyártásban (M+R-
berendezés).• Külső bevonat:
 zsugortömlővel DIN 30672 szerint, kí-
 vánságra PUR-bevonattal DIN 30671
 vagy vevői specifikáció szerint
• Standard belső burkolat nélkül
• Belső bevonat: Kétkomponensű
 epoxidgyanta alapú festék (Permacor),
 kb. 100 µm vastag
                     Szabadalmaztatott, PTB által vizsgált gyűrűs szikra-
                     köz
                                            Animációt lásd
                                            www.schuck-armaturen.de
                      Typ SHDFS              Gyűrűs szikraköz           Kívánságra csatlakozó
                                                          hevederek a külső
                                                          gyűrűs szikraköz
                                                          szereléséhez
SHDFS gyártási hosszok
Zoll     NÁ      ØD      L       LEF           L         LEF
                     PN 16     PN 16          PN 70/100     PN 70/100
                            karima DIN 2633              karima ANSI 600


3       80      88,9                        320
4       100      114,3/108                     320
       150      168,3/159         535           320        600
       200      219,1           545           320        630
10      250      273     350      560           340        700
12      300      323,9    460      575           360        775
16      400      406,4    465      750           425        900
20      500      508,0    450      770           450        900
Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.             • Kívánságra felhegesztett csatlakozó hevederekkel egy
Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósítha-
tók.
                                            kiegészítő külső Ex-szikraköz felhelyezéséhez
Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
SHD Monoblock típusú
kompakt szigetelőidomok vízhez
                 Kivitel                    Gyártás és vizsgálat
                 • Mint az SHD típus szimmetrikus ill.     • Schuck-szabvány ill. vevői specifikáció
                  aszimmetrikus gyártási mód (követel-      szerint
                  mény szerint)                • Alkatrészvizsgálat VdTÜV-Merkblatt
                 • Belső burkolat magas kopásállóságú       1066 szerint (a gáz követelményeinek
                  kétkomponensű, epoxidgyanta alapú       megfelelően)
                  festéssel 300 – 400 µm rétegvastagság-   • Számítás az AD-Merkblattok szerint
                  gal, KTW-ajánlással (ívóvízálló) vagy    • Acélanyagok DIN ill. EN szerint
                 • Belső burkolat cementhabarccsal,      • A szigetelőanyag és tömítőanyag al-
                  ívóvízálló, előkezelt, alapozott fémfelü-   kalmas a hőmérséklethez és közeghez
                  letre vagy                 • Vizuális vizsgálat
                 • Belső bevonat elektrosztatikus speciális  • Méretellenőrzés
                  porszóró eljárással (alkalmazás nagyon   • Elektromos vizsgálat 2000 V (50 Hz),
                  agresszív közegek esetén), vagy belső     egyenfeszültség 500 V / 0,1 Megaohm
                  burkolat gumírozással (kb. 3 – 5 mm      száraz állapotban
                  vastag) vízhez, koptató anyagokkal ke-   • Nyomáspróba kívánságra 1,5 x NNy
                  verve, vagy                 • Átvétel EN 10 204 / 2.2, 3.1, vagy vevői
                 • Belső burkolat vevői kívánság szerint     előírás szerint
                 • Korrózióvédelem kívül zsugortömlővel    • A kiegészítő erőket, hajlítási nyomaté-
                  DIN 30672 szerint vagy             kokat, ha szükséges, a vevőnek kell
                 • PUR-bevonattal (Protegol-PUR-bevonat,     megadnia
                  oldószermentes, airless forrón feldol-
                  gozható kétkomponensű bevonati anyag
                  rövid reakcióidővel) vagy          Gyártási méretek
                 • Korrózióvédelem kívül vevői kívánság    • A hatékony belső bevonat függ a szige-
                  szerint                    telési elválasztóhely átmérőjétől, a kö-
                                         zeg fajlagos elektromos ellenállásától
                 Az évtizedes tapasztalatok a víz terüle-    és a szigetelési elválasztó helyen ke-
                 tén piacvezetővé tesznek bennünket.       letkező elektromos feszültségtől
                                        • Ha értékek nem állnak rendelkezésre,
                                         legalább 200 mm ill. 3 x NÁ elektromo-
                 Alkalmazási terület               san szigetelő belső bevonat ajánlható.
                 • Közegek: ivóvíz, víz, szennyvíz, sós víz   Az alkatrészek részben ezért aszim-
                  (ajánlatkérés ill. megrendelés esetén     metrikusak, hogy ne kelljen túl nagyot
                  kérjük megadni)                gyártani
                 • Csővezetékek föld alatt és föld felett   • Gyártási méretek vevői előírás szerint
                 • Csővezetékek NNy 4 - NNy 64 és
                  nagyobb
                 • Karimacsatlakozások DIN, ANSI és
                  vevői előírás
                 • Csővezetékek NÁ 1600-ig és nagyobb
                 • Hőmérséklettartomány 50 °C-ig (Stan-
                 dard)
                 • Magasabb hőmérséklettartományokat
                  ajánlatkérés ill. megrendelés esetén kér-
                  jük megadni
                                              Alkatrész aszimmetrikus, hosszabb oldal a katódos védelemmel ellátott oldalhoz építeni
                                       SHD típus                                      Alkatrész aszimmetrikus,
  m
                                              Kivitel A                      Permatex kétszer, EP3607
  cn                    kb. 1,5 hegesztési varrat                                     A második festés után a
                                                                        tapadás javítása érdekében
                                                                        a ZM-burkolathoz kvarcho-
                                               Kivitel B                     mokot hordunk fel


           3 bis 5^

                                                    Cementhabarcs-
                                                    burkolat


                                      SHDF típus


     Kivitel A               Kivitel B

Előkészítés tompavarratos kötéshez a csöveken cementhabarcs-
burkolattal a csővégig

                                      SHDFS típus
Gyártási hosszok szigetelőidomokhoz                SHD típus                          SHDF/ SHDFS típus
vízhez
                                 NÁ       Gyártási Szigetelő              NÁ       Gyártási Szigetelő
Ha a vevő nem adott meg gyártási hosszt
vagy adatokat a közeg vezetőképességéről                     hossz mm szakasz                       hossz mm szakasz
ill. a fajlagos ellenállásáról, amelyek a gyár-                      mm                              mm
tási hosszok megállapításához szüksége-
sek, az itt található gyártási méretek érvé-           100      1100      820             100       1000      820
nyesek.                              150      1300      1010             150       1200      1010
                                 200      1500      1160             200       1300      1160
                                 250      1600      1300             250       1500      1300
                                 300      1700      1420             300       1600      1420
                                 400      2000      1640             400       1800      1640
                                 500      2200      1840             500       2000      1840
                                 600      2400      2010             600       2200      2010
                                 700      2750      2170             700       2400      2170
                                 800      2900      2320             800       2550      2320
                                 900      3050      2460             900       2700      2460
                                 1000      3250      2600             1000      2900      2600

                             Gyártási hossz ill. szigetelési szakasz, 600 MicroS/cm feltételezett vízvezető képességre vonatkoztatva
Szigetelő karimakötések
SIF típus NNy 10 – NNy 40
SIFG típus NNy 64, NNy 100,
ANSI 150 – ANSI 900
Kivitel I, II, III


                          Kivitel                          Alkalmazási terület
                          • Elektromosan szigetelő, erőzáró ka-           • Gáz, olaj, éghető folyadékok
                           rimakötés                        • Alkalmazási hőmérséklet –10 °C-tól 50
                          • Szétszerelhető                      °C-ig
                          • Felhegesztett véggel                  • NÁ 1000-ig és nagyobb
                          • Kívánságra mindkét oldalon felhe-            • NNy 6 - NNy 100 ill. ANSI 150 - ANSI
                           gesztett csőcsonkkal, hossz vevői             600
                           adatok szerint
                          • Belső burkolat nélkül
                          • Külső korrózióvédelem nélkül              Gyártás és vizsgálat
                          • Kívánságra Ex-gyűrűs szikraköz szál-          • DIN 30690, DIN 2470 1. és 2. rész ill.
                           lítása és szerelése                    a DVGW G 463 munkalap, TRFL sze-
                          • Az SIFG típusnál a tömítés kialakítá-           rint
                           sa miatt a nyomásra állítás és a csa-          • Vevői specifikáció szerint
                           varok egyszeri utánhúzása után a to-          • Schuck-szabvány szerint
                           vábbi utánhúzás már nem szükséges            • Nyomáspróba nélkül vagy
                                                       • Nyomáspróba vevői kívánság szerint
                                                       • Átvétel EN 10 204 / 3.1, 3.2 szerint vagy
                                                       • Átvétel a vevő által

Gyártási hosszok SIF típus NNy 10 – NNy 40

NÁ      Cső-   PN 10  Súly     Kivitel   PN 16    Súly    Kivitel   PN 25    Súly      Kivitel  PN 40  Súly   Kivitel
       csatla-  gyárt  kg            gyárt    kg           Gyárt.   kg            gyárt  kg
       kozás   m.hos              m.hos                h mm                 m.hos
       ISO mm  sz mm              sz mm                                  sz mm


25      33,7       3,0     I/III          3,0     I/III    93     3,3      I/III   93   3,3    I/III
32      42,4       4,5     I/III          4,5     I/III    97     5,0      I/III   97   5,0    I/III
40      48,3   97   5,0     I/III    97     5,0     I/III    103     6,0      I/III   103   6,0    I/III
50      60,3   103   6,4     I/III    103     6,4     I/III    109     7,0      I/III   109   7,0    I/III
65      76,1   103   7,5     I/III    103     7,5     I/III    117     9,5      I/III   117   9,5    I/III
80      88,9   113   8,6     I/III    113     8,6     I/III    129     12,0      I/III   129   12,0   I/III
100     114,3   117   12,0     I/III    117     12,0    I/III    143     17,5      I/III   143   17,5   I/III
125     139,7   123   15,5     I/III    123     15,5    I/III    149     25,0      I/III   149   25,0   I/III
150     168,3   123   18,5     I/III    123     18,5    I/III    163     31,0      I/III   163   31,0   I/III
200     219,1   137   27,0     I/III    137     29,0    I/III    173     44,0      I/III   189   57,0   I/III
250     273    149   36,0     I/III    153     41,5    I/III    189     63,5      I/III   223   90,0   II
300     323,9   149   42,0     I/III    169     55,0    I/III    197     82,0      I/III   243   127,0   II
350     355,6   149   52,0     I/III    177     72,0    I/III    213     117,0     I/III   263   173,0   II
400     406,4   157   67,0     I/III    184     93,0    I/III    233     153,0     I/III   283   242,0   II
500     508    163   87,5     I/III    193     150,0    I/III    263     218,0     I/III   293   305    II
600     609,6   173   108,0    I/III    204     189,0    I/III    260     260,0     II
700     711,2   173   149,0    I/III    210     199,0    II     260     340,0     II
800     812,8   193   202,0    I/III    220     264,0    II     280     485,0     II
900     914,4   203   238,0    I/III    230     314,0    II     300     608,0     II
1000     1016   203   283,0    I/III    248     411,0    II     318     810,0     II
                        Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.
                   Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósíthatók.
                           Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
Kivitel SIF-G


                                                                     Gyártási hossz
Gyártás és vizsgálat                  Standard szigetelő karimakötéseink
• DIN 30 690 ill. DIN 2470 2. rész ill. a        alkatrészei meglévő karimák átalakítási
 DVGW G 463 munkalap, TRFL szerint           készleteként is szállíthatók.
• Nyomáspróba nélkül
• Üzemen belüli „Fire Safe Test“ tűzvéde-
 lem a BS6755 – 2. rész – 1987, 6712-         A II. és III. kivitel a vízterületen történő
 1991 sz. kiegészítés szerint             alkalmazásra is megfelelő (az Alkalmazási                             0
• Karimák ANSI (ASA) B 16.5 RF szerint         terület, Gyártás és vizsgálat adataival
 (sima tömítőléc)                   lásd SIFW).                        Kivitel I
                                                                             1
                                                                             c
• Átvétel EN 10 204 / 3.1, 3.2 szerint                                                          (D                                                    SIF típus
                                                                II. kivitel
                                                    SIF típus
Gyártási hosszok SIFG típus NNy 64, NNy 100, ANSI 150 - ANSI 900

NÁ      Csőcsat- PN 64       PN 100    ANSI 150 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 900              III. kivitel

       lakozás Gyárt.       Gyárt.h    Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h
       ISO mm h mm        mm      mm    mm    mm    mm

25      33,7     120      120      115      128   141     164
40      48,3     128      128      128      141   156     182
50      60,3     128      140      131      144   163     220
65      76,1     140      156      144      156   176     226
80      88,9     148      160      144      163   182     220
100      114,3    160      184      156      175   220     245
125      139,7    180      214      182      201   245     271
150      138,3    194      234      182      201   252     296
                                                    X részlet
200      219,1    224      264      207      226   283     341
250      273     254      318      207      239   322     385
300      323,9    284      344      233      264   328     417
350      355,6    304      382      258      290   347     443
400      406,4    324             258      296   372     449
Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.
                                                                  Erőmellékzár
Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósít-
hatók.
Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
Szigetelő karimakötések
SIFW típus vízhez
Kivitel                   A kialakítás előnyei             Alkalmazási terület
• Elektromosan szigetelő, erőzáró kari-   • Karbantartást nem igényel,         • Víz, ivóvíz, szennyvíz
 makötés                   mivel nem szükséges a csavarok       • Alkalmazási hőmérséklet 50 °C-ig
• Szétszerelhető                utánhúzása                 • Nyomásfokozat NNy 6-tól NNy 40-ig és
• Felhegesztett véggel            • Kifúvásbiztos                 nagyobb
• Kívánságra mindkét oldalon felhegesz-    a hornyokban lévő kamrás tömítőgyűrűk    • Csővezetékekhez 1200 mm-ig és annál
 tett csőcsonkkal, hossz vevői adat sze-   miatt                    nagyobb
 rint                    • Tartósan rugalmas
• Belső burkolat nélkül            a tömítőgyűrű-jellemzőjű szilikon tömítő-
• Külső korrózióvédelem nélkül         gyűrűk miatt                Gyártás és vizsgálat
 A tömítés kialakítása miatt a nyomásra   • Erősen igénybevehető            • Vevői specifikáció szerint
 állítás és a csavarok egyszeri        az erőmellékzárban lévő tömítések      • Schuck-szabvány szerint a DIN 3389-
 utánhúzása után további utánhúzás      miatt                     hez igazodva (NNy 4 < NNy 16) DIN
 már nem szükséges             • Működésbiztos                 1988 > NNy 16 esetén
                        a legcsekélyebb vízfelvétel miatt,     • Elektromos vizsgálat 2000 V (50 Hz),
                        tartós szigetelési tulajdonság        Egyenfeszültség 500 V / 0,1 Megaohm
                       • Szerelésbarát                 száraz állapotban
                        a kompakt szigetelő tömítés miatt (csak   • Nyomáspróba nélkül
                        egy tömítés), ahol a szigetelő tömítőgyű-  • Szigetelő anyag és tömítőanyag a víz
                        rű kiváltása egyszerűen lehetséges      mechanikai, elektromos és termikus kö-
                       • Gyártási mód,                 vetelményeinek megfelelően
                        a karimák visszaugrása nem szükséges    • Karimák DIN vagy ANSI szerint
                                               sima RF tömítőléccel
NÁ    Cső-   PN 10  PN 16  PN 25
          Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h
     csatla-
     kozás

25    33,7   74    74    84
40    48,3   88    88    94
50    60,3   94    94    100
65    76,1   94    94    108
80    88,9   104   104    120
                                     Gyártási
100    114,3   108   108    134                hossz
125    139,7   114   114    140
200    219,1   128   128    164
                             X részlet
250    273    140   144    180
300    323,9   140   160    188
350    355,6   140   168    204
400    406,4   148   174    224
500    508    154   184    254
600    609,6   164   194    254
700    711,2   164   204    254
                                   Erőmellékzár
800    812,8   184   214    274
Kivitel                         Gyártás és vizsgálat
• Beépítésre kész, elektromosan szigetelő        • Schuck-szabvány szerint
 és erőzáró karimakötés                • Elektromos vizsgálat száraz álla-
• Mindkét oldalon felhegesztett csőcson-         potban
 kokkal                        • Átütő vizsgálat AC 2000 V (50 Hz)
• A műhelyben úgy előkészítve és sze-          • Ellenállás-vizsgálat DC 500 / V
 relve, hogy az alkatrész a kötés szét-         0,1 Megaohm
 szerelése nélkül teljesen beépíthető a
 csővezetékbe
• Speciálisan kifejlesztett közepes IsoSeal       Gyártási méretek
 D 200 szigetelőgyűrű kamrás grafitbetét-       • A hatékony belső bevonat függ a szige-
 tel, sík tömítőléccel rendelkező karimákra        telési elválasztó hely átmérőjétől, a kö-
 tervezve                         zeg fajlagos elektromos ellenállásától és
• HK-SIF-98 belső burkolat nélkül             a szigetelési elválasztó helyen keletkező
• HL-SIF-T-98 teflon belső burkolattal           elektromos feszültségtől
• HL-SIF-98 epoxigyanta belső burkolattal;       • Ha értékek nem állnak rendelkezésre,
 a belső burkolat meghosszabbítja az           legalább 200 mm ill. 3 x NÁ elektromo-
 elektromos leválasztó szakaszt             san szigetelő belső bevonat ajánlható. Az
                             alkatrészek részben ezért aszimmetriku-
                             sak, hogy ne kelljen túl nagyot gyártani
Alkalmazási területek                  • Gyártási méretek vevői előírás szerint
• Szigetelő karimakötések távhő,
 forróvíz/gőz számára
• Alkalmazási hőmérséklet HK-SIF-98 200
 °C-ig
• HL-SIF-T-98 200 °C-ig                                           HL-SIF98 típus
• HL-SIF-98 180 °C-ig                                                            Katódvédelem
                                                                      felénk eső oldal
• Ajánlatkérés esetén magasabb alkal-
mazási hőmérséklet
      Gyártmányhossz mm-ben, kétoldali hegesztés-előkészítéssel, DIN 2559 szerint, hézagkialakítás 22

      HL-SIF-T-98 és HL-SIF-98            HK-SIF-98
NÁ     PN 10  PN 16  PN 25  PN 40  PN 10  PN 16  PN 25  PN 40
      Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h Gyárt.h


25           515           520           285           290
32           520           520           290           295
40           520           525           295           300                    Katódvédelem
                                                                      felénk eső oldal
50           525           525           300           305
65           525           530           300           315
80           530           535           310           326
100          530           545           315           340
125          530           545           320           345
150    640     560     660     580     335     320     370     360
200          640           665           335           385      HK-SIF-98 típus
                                                       t = 200 H ˚KC
250    720     725     740     760     345           385     420
300    795     805     820     845     345           395     440
400    1050    1062    1090    1115    555     580     630     680     Kívánságra L bevonati hossz 3 x
500    1200    1220    1255    1270    560     590     660     690     NÁ és hosszabb lehetséges X =
                                                       NÁ 300-ig; 100 mm NÁ 500-ig; 200
                                                                  Gyártási hossz
                                                       mm NÁ 500 fölött: 300 mm
Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.
Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósíthatók.
Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
                                                                .
Kettős tolattyú
Karmantyús tolattyú SMU típus
NNy 16 – NNy 100
Öntömítő összekötő elem gáz alatt álló    Gyártás és vizsgálat
csövek számára, szabadalomsz. 24 42     • DIN 2470 1. rész és a DVGW G 463
22_                      munkalap szerint
                       • Vevői specifikáció szerint
Kivitel                   • Átvétel EN 10204/3.1. vagy 3.2 szerint
• Csavar nélküli, öntömítő összekötő ele-
 mek
• NNy 40-től és NÁ 300 tól esztergált    Előnyök
 kötésgyűrűkkel AD-Merkblatt W 13 sze-   • Az időbeli folyamat az eddigi ráfordítás
 rint                     több mint felére csökken
• A tömítőkamra olyan kialakítású, hogy   • Kerülővezetékekre szinte nincs is szük-
 csekély belső nyomások esetén a cső-     ség
 rendszerben a tömítés automatikusan    • Utcai lezárások csak rövid időre szüksé-
 megtörténik                 gesek. Gondos előkészítés mellett egy
                        vezeték már 15-20 perc után csökkentett
                        nyomással ismét üzembe helyezhető.
Alkalmazási terület              Ezzel sok esetben megtakarítható egy
• Összekötőelemként gáz alatt álló csőve-   bypass-vezeték
 zetékek összeköttetéséhez         • Már nem áll fenn balesetveszély súlyos
• Biztos alternatívaként a költségintenzív   égési következményekkel
 karimákhoz és kötésekhez          • a metallográfiai szempontból vitatott
• Eltérő csőméretek összekötése        karimák kimaradnak
• Üzemi közeg: gáz
• Csővezeték NNy 16 - NNy 100
                                                   Az SMU könnyű forgó mozdulattal emelhető a síkosító
• Csővezeték NÁ 25 - NÁ 400
                                                   anyaggal ellátott csővezetékre. További információk:
• Hőmérséklettartomány: -10 °C - 50 °C                                www.schuck-armaturen.de
• Beépítés föld alatt és föld felett
Kivitel PN _0/PN 100


                          NÁ       da       Gyártási
                                         hossz

                          50       60,3      300
                          80       88,9      300
                          100      114,3     300
                          150      168,3     300
                          200      219,1     400
                          250      273      400
                          300      323,9     400
                          400      406,4     400
                       Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.
                       Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósíthatók.
                           Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
     SMU típus                                   SMU-R típus                   Egy oldalon szűkítve
Mindkét oldalon áttoláshoz ugyanazon csőcsatlakozó méreteknél        Mindkét oldalon áttolással, egy oldalon szűkítve (eltérő csőméretek) SMU-1 típus                                          Gyártási
        Gyártási                                    hossz
        hossz
Fél kettős karmantyú, egyrészt áttoláshoz, másrészt,             Fél kettős karmantyú, egyrészt áttoláshoz, másrészt, V-
sarokvarratos hegesztéssel történő felhegesztéshez              varratos hegesztéssel történő felhegesztéshez Typ SMU-K                                   SMU-F típus
                                                                          ® = Görgős
                                                                          gyűrű

Fél kettős karmantyú, egyrészt áttoláshoz, másrészt,             Fél kettős karmantyú, egyrészt áttoláshoz, másrészt
felhegesztett zárósapkával                          karimás csatlakozáshozAcélcső               SMU típus     SMU-S típus SMU-F típus  SMU-1 típus SMU-K típus SMU-R típus, gyártm.h. mint az SMU
NÁ  da     D    d    Stand. Gyárt.h Gyártmány-   Gyártmány-   Gyárt-   Gyártmány- da         da1
                            hossz    hossz     mányhossz hossz


25    33,7   60,5   36    420        210      245     210       160
32    42,4   78    44,6   420        210      245     210       160
40    48,3   78    50    420        210      250     210       160        48,3         44,5
50    60,3   90    63    420        210      250     210       160        60,3         57
65    76,1   103,5  78,9   420        210      250     210       160        76,1         70
80    88,9   120   91,6   500        250      300     250       260        88,9         80
100   108   138,5  111   500        250      300     250       260        88,9         82,5
100   114,3  145   117   500        250      300     250       260        114,3         108
125   133   163   137   500        250      305     250       260        139,7         133
125   139,7  169   143,4  500        250      305     250       260        168,3         159
150   159  198     162,5 500          250      305     250       260        219,1         209
150   168,3 207     172 500           250      305     250       260        219,1         211
200   219,1  258   222,5  500        250      310     250       260        219,1         214
250   273   316   278,5  500        250      320     250       330        219,1         216
300   318   369   323   500        250      320     250       350        273          263
300   323,9  369   329   500        250      320     250       350        273          267
350   355,6       360   500                290                       323,9         318
400   406,4 453     411   500        250      330     250       350        406,4         419
Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.                        • Beépítési útmutatót lásd
Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósít-
hatók.
                                                       www.schuck-armaturen.de
Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel (a táblázat NNy 40-ig érvé-
nyes).
NÁ 250-től csak NNy 25-ig görgős.
Kettős karmantyú
SU/SUA típus NÁ 500-tól
NNy 16 – NNy 100
Különböző kiviteli módok mint SMU
típus

• Tömítő összekötőelem forgácsolt kötés-    • Hogy elérjük a jobb hegesztést valamint
 gyűrűkből AD-Merkblatt W 13 szerint      a kettős karmantyú/közegcső hegesztési
 közé hegesztett csőidomokkal          varratának kifejező vizsgálatát, ajánljuk
• Behelyezett   speciális  tömítőprofil-   mindkét oldali felhegesztendő gyűrűk
 gyűrűvel a kötésgyűrű tömítőkamrájában     szerelését. A felhegesztendő gyűrűk
• A tömítés a kötésgyűrű homlokoldalán      esetleges szegélyezésével minimálisra
 található imbuszcsavar meghúzásával      csökkenthető a felhegesztendő gyűrűk
 történik                    közötti légrés
• A csavarok utánállításával a profilgumit   • Egyrészt áttoláshoz, másrészt V-
 egy fém állítógyűrű összenyomja, így      karimával és SUFA típusú felhegeszten-
 megtörténik a közegcső biztos és ellen-    dő gyűrűvel
 őrzött tömítése               • Egyrészt áttoláshoz, másrészt mit
• Tömítés után az imbuszcsavarokat        Klöpper-típusú fenékkel ill. SUK típusú
 tömören leválasztják a kötésgyűrűről      zárófedéllel
• A profilgumi szakszerű hegesztés ese-    • Egyrészt áttoláshoz, másrészt Klöpper-
 tén nem roncsolódik              típusú fenékkel ill. SUKA típusú
• Végül a kettős karmantyút össze kell      zárófedéllel és felhegesztendő gyűrűvel
 hegeszteni a fémcsővel            • Korrózióvédelem belül és kívül nyers
                         fekete
                        • Standard műhelyben történő nyomás-
                        próba szerint
                        • Kívánságra műhelyben történő nyomás-
                         próbával
                        • Átvétel EN 10 204, 3.1 vagy 3.2 szerint
                        SU típus
                        SUA típus              A felhegesztendő gyűrűt külön szállítjuk
NÁ     Gyártási
      hossz

500/508   500
600/610   500
700/711   700
800/813   700
900/914  800
1000/1016 900
PESS (NÁ 25 - NÁ 50)               PESVF                      Egyrészt PE-vég, másrészt acélcsőre való áttoláshoz
PESVS (NÁ 80 - NÁ 200)
                                                             Gyártási hossz
          Gyártási hossz
                                    Gyártási hossz
                         Egyrészt PE-vég, másrészt karimacsatlakozás
Egyrészt PE-vég, másrészt felhegesztendő végNÁ      Ø PE     LPE      Ø St  L St    PESS Gyártási      PESVS Gyártási PESVF Gyártási PESVU Gyártási
                               hossz          hossz
                                                  hossz     hossz

25      32      120      33,7  240     500                   370           450
32      40      120      42,4  240     500                   360           460
40      50      130      48,3  240     500                   370           460
50      63      130      60,3  240     500                   380           490
80      90      250      88,9  250                 575       410           620
100      110     250      114,3  250                 590       410           610
       125     250      114,3  250                 600       430           630
150      160     250      168,3  250                 630       460           650
       180     250      168,3  250                 650       480           700
200      225     330      219,1  250                 760       600           790


Figyelem: PESV… -nél a DPE 200 méretet és DPE 250 mérettől a PE-csövet a vevő biztosítja a gyártáshoz (Steinheim-ba szállítva). Kü-
lönleges méret/Vízi kivitel ajánlatkérésre.
SDS típusú
tágító
Karbantartást nem igénylő, ön-
tömítő kivitel

                       Kivitel                         Alkalmazási terület
                       • Karbantartást nem igénylő, öntömítő          • Hosszváltozások kiegyenlítése csőveze-
                       tágító                          tékeken, pl. völgyterületeken vagy termi-
                       • Mindkét oldalon hegesztési éllel DIN          kusan igénybevett hosszanti kiterjedé-
                        2559 szerint, karimacsatlakozás vagy          seknél (pl. távhővezetékek)
                        PE-csatlakozás                    • Gáz- és olajvezetékek
                       • A tágító vezetések és tágító tömítések        • Vízvezetékek hideg és meleg
                        egymástól független rendszerekből           • Hőmérséklettartomány–10° C-tól 50 °C–
                        állnak                         ig (távhő-tartománynál ajánlatkérésre)
                       • A tágító tömítése két elkülönített, azon-
                        ban együtt tömítő rendszerrel történik
                       • Mindkét tömítőrendszer egymástól           Gyártás és vizsgálat
                        elkülönítve vizsgálható                • DIN 2470 1. és 2. rész, TRFL,
                       • Egy sárgaréz durva lehúzó az azt követő         ASME-szabvány VIII. szakasz 1.
                        finom lehúzóval megakadályozza a leg-          div. és vevői specifikációk szerint
                        finomabb részecskék behatolását (pl.         • Átvétel EN 10 204, 3.1 vagy 3.2 szerint
                        por, homok ...)
                       • Könnyen futó vezetések, ezáltal a
                        hosszmódosítás az építési helyen prob-        Tartozékok
                        lémamentesen lehetséges                • Rögzítő berendezés, pl. nyomás-
                       • Minden mozgó rendszer tartós kenése           próbákhoz
                       • A korrózió által veszélyeztetett részek        • PECONT típusú elektromechanikus
                        védelme keménykrómozással,               tágító mérőkészülék a tágító beállí-
                        tüzihorganyzással és PU-bevonattal           tás ill. tágító mozgáskijelző adatai-
                       • Korrózióvédelem: belül nyers, kívül PUR-        nak rögzítéséhez
                        Teer DIN 30 671
                       • Felhegesztendő végek 50 mm-en burko-
                        lat és ideiglenes korrózióvédelem nélkül
NÁ    Ø D    s      Gyártási                                    Szennytaszító és
                 hossz                                      tömítés80    88,9    4,0     2200                                                Z részlet
100    114,3   4,0     2200
150    168,3   5,0     2200
200    219,1   6,3     2300
250    273,0   6,3     2400
300    323,9   7,1     2500
400    406,4   8,8     2600
500    508,0   11,0    2700
600    610,0   10,0    2800
                    Itt egy pillantásra láthatják a legfontosabb méretezéseket.
               Nagyobb névleges átmérők és más kivitelezési módok gond nélkül megvalósíthatók.
                       Gyártási méretek engedélyezett mérettűrésekkel.
Előnyök                       Ajánlás
• Két egymástól függetlenül működő         A beépített tágító mozgásainak mérhető-
 szártömítés                    ségére ajánljuk szabadalmazott PECONT
• Nem    szükséges    a   tömítések    típusú elektronikus tágító mérőkészülé-
 utánhúzása                    künket. Ha ezt kérik, a tartóberendezéseket
• A nagy csapágytávolságokkal lehetsé-       már a műhelyben fel kell helyezni, hogy
 ges a legnagyobb hajlítási nyomatékok       elkerüljük a szükségtelen hegesztési és
 átvitele és a problémamentes mozgatás       szigetelési munkákat az építési helyen.
 hajlítás közben
• A tömítés meghatározott elválasztása
 nagyobb biztonságot nyújt
• A fémes és nemfémes lehúzók kombi-
 nált lehúzó rendszerével magas mércét
 állítottunk fel a behatoló szennyeződés
 és homok elleni védelemmel szemben
• A zsírburkolat gondoskodik a sikló
 felület tartós kenéséről és messzeme-
 nőkig megakadályozza a tömítés be-
 égését
• Vizsgálati nyílás a primer ill. szekunder
 tömítés elkülönített tömörségi vizsgála-
 tához
• Az esetleges sérülések a tágítócsövön
 általában nem vezethetnek tömítetlen-
 séghez, mivel a tömítések közötti nagy
 távolság miatt mindig van egy tömítés-
 készlet egy intakt tágítócső-felületen
• A tágító viszonylag könnyen állítható
• minden nyomásra alkalmas
• A tágítók már a műhelyben bevonha-
 tók PUR-ral      Tágítócső-felület        Töltőcsonk és       Ütköző           Rögzítő berendezés nyomáspró-
      keménykrómozva
                                                 bához a csőhálóban                Bronz  Négyszeres
                vezető  tömítőkarmantyú

                                                    Rögzítő gyűrű

                         Gyártási hossz
                     Állíthatóság ± 400 mm
SMO típusú szállító-
dugó-zsilipek
Kivitel
• A megadott vevői rajznak megfelelő-
 en, különben standard, vázlat szerint
• Acél hegesztett szerkezet kézi működ-
 tetésű bajonett-gyorszárral
• Választás szerint karimás vagy hegesz-
 tett csatlakozás
• Szállítódugó-jelzővel
• Felületek revétlenítve
• Korrózióvédelem követelmény szerintAlkalmazási terület
• Közegek: olaj, gáz, éghető folyadé-
 kok
• Alkalmazás föld alatt és föld felett
• NNy 16, 25, 40, 70, 100, 150
• ANSI 150, 300, 400, 600, 900
• NÁ 1600-ig                  Gyártás és vizsgálat            A zár
• Hőmérséklettartomány Standard –10 °C     • DIN 2470 1. rész ill. a DVGW G 463    Komponensek
 - 50 °C                     munkalap, TRFL, ASME-szabvány és     • Köpenygyűrű ajaktömítéssel,
• Különleges kivitel – 40 °C - 150 °C       más nemzetközi szabványok vagy        Perbunan-minőség
                         specifikációk szerint           • Fedél fogózárral a
                        • Vevői specifikáció              bajonettfogakon
                        • Ha nem áll rendelkezésre adat, a gyár-  • Biztonsági berendezés bajonettzár-
                         tás és vizsgálat Schuck-szabvány sze-    ként és nyomásjelző berendezés a
                         rint történik                nyitási folyamathoz
                        • Anyag szabvány, specifikáció ill. vevői  • Berendezés a fedél forgatásához,
                         előírás szerint               befogó berendezéssel
                        • Átvétel DIN 2470, TRFL, DRGL vagy     • Pót ajaktömítés a bajonettzárhoz
                         vevői specifikáció szerint
                        • Bizonylatolás EN 10 204, 3.1 és 3.2
                         szerint


              SCHUCK
              szállítódugó-zsilipek
SCHUCK             SCHUCK
T-idomok            átmeneti
                tolattyú
                           SCHUCK
                           golyós csapok
                   SCHUCK     vagy tolattyúk
                   csőívek
Csőidomok
Kivitel
• T-idomok melegen kifordított ill. felhegesztett
 csonkokkal minden névleges átmérővel és
 nyomásfokozattal
• Egyedi csőidomokként vagy elosztórend-
 szerként több toldattal ill. leágazással
 (zsomp stb.)
• Kívánságra szállítódugó-terelőlemezekkel
• vízvezetékekben   történő  alkalmazáshoz
 lehetséges a beton vagy műanyag belső
 burkolat
• A revétlenítés egy nagy terű homokszóró
 berendezésben történik
• A feldolgozó és vizsgáló berendezések
 lehetővé teszik sok korrózióvédelmi rendszer
 felhordását
• Hőkezelés nagyteljesítményű kemencében
                                                   Kondenzációs vizsgáló-
 hőmérsékletvezérléssel és diagram-íróval                              hely
                          Gyártás és vizsgálat
Alkalmazási terület                 • DIN 2470 1. rész ill. a DVGW G 463 munka-
• Olaj, gáz, savanyú gáz és víz a csővezeték-     lap, TRFL, ASME-szabvány és más nemzet-
 és berendezésgyártásban               közi szabványok vagy specifikációk szerint
• Hőmérséklettartomány standard -10 °C - +     • Vevői specifikáció
 50 °C; Különleges kivitel -40 °C - +150 °C;    • ha nem áll rendelkezésre adat, erfolgt die
 Beépítés föld alatt és föld felett; Névleges    Gyártás és vizsgálat nach Schuck-Standard
 átmérők NÁ 1600-ig; NNy 6-tól 320-ig       • Anyag szabvány, specifikáció ill. vevői elő-
• Más alkalmazási területek ajánlatkérésre      írás szerint
                          • Átvétel DIN 2470, TRFL, DGRL, ASME vagy
                           vevői specifikáció szerint
                          • Bizonylatolás EN 10 204, 3.1 és 3.2 szerint


• Gyártási méretek és kivitel ajánlatkérésre a
 Tel. +49 _329 950-15_ telefonszámon.
T-idom, toldatos                  osztott T-idom                  Szűkítő idom
         Gyártási                      Gyártási                     Gyártási hossz
         hossz                        hossz
Schuck összeköt.
Schuck vezet minden rendszert, amely a gáz, olaj, víz vagy távhő közegeket a forrástól az
emberekig viszi. Rendszerszállítóként a Schuck világszerte magasra emeli a mércét. Min-
den termék és szolgáltatás egymáshoz hangolt: „Az ellátásnak komplett rendszerre van
szüksége.”
A nemzetközi energiaellátók értékelik az előnyöket – a kompatibilitást, funkcionalitást, ga-
ranciát és gazdaságosságot.
Franz Schuck GmbH
89555 Steinheim
Daimlerstraße 4 – 7
Németország
Telefon +49 7329 950-0
Telefax +49 7329 950-161
info@schuck-armaturen.de                                    Kérjen egyedi prospektusokat vagy töltse le ezeket
www.schuck-armaturen.de                                    pdf-fájlként az Internetről.

								
To top