bo po fo de te ne le zi ci si zhi chi shi ri ji jia jiao jie jiu

Document Sample
bo po fo de te ne le zi ci si zhi chi shi ri ji jia jiao jie jiu Powered By Docstoc
					Übersicht der Anlaute (声母 - shēngmǔ) und Auslaute (韵母 – yùnmǔ) und dernen Kombinationen in der Standardsprache 韵母 声母 b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h a o e ê -i er ai ei ao ou an 韵母 声母 en ang eng - (y) ben bang beng b pen pang peng p men mang meng m fen fang feng f den dang deng dong d tang teng tong t nen nang neng nong n lang leng long l zen zang zeng zong z cen cang ceng cong c sen sang seng song s zhen zhang zheng zhong zh chen chang cheng chong ch shen shang sheng sh ren rang reng rong r j q x gen gang geng gong g ken kang keng kong k hen hang heng hong h en ang eng ong i ia iao ie iu ian yan bian pian mian in iang ing iong 韵母 声母 yong - (w) b p m f d t n l z c s zh ch sh r jiong j qiong q xiong x g k h u wu bu pu mu fu du tu nu lu zu cu su zhu chu shu ru ua wa uo wo uai wai ui wei uan wan un wen uang wang ueng 韵母 声母 weng - (y) b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h ü üe üan ün

a o e ê er ai ei ao ou an ba bo bai bei bao ban pai pei pao pou pan pa po ma mo me mai mei mao mou man fa fo fei fou fan da dai dei dao dou dan de ta tai tao tou tan te na nai nei nao nou nan ne lai lei lao lou lan la le za ze zai zei zao zou zan zi ca ce cai cao cou can ci sa se sai sao sou san si zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhi cha che chai chao chou chan chi sha she shai shei shao shou shan shi re rao rou ran ri

yi ya yao ye you bi biao bie pi piao pie mi miao mie miu

yin yang ying bin bing pin ping min ming ding ting ning ling

yu yue yuan yun

di diao die diu dian ti tiao tie tian ni niao nie niu nian nin niang li lia liao lie liu lian lin liang

zhua chua shua rua

duo dui duan dun tuo tui tuan tun nuo nuan luo luan lun zuo zui zuan zun cuo cui cuan cun suo sui suan sun zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang chuo chuai chui chuan chun chuang shuo shuai shui shuan shun shuang ruo rui ruan run

nü nüe lü lüe

ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing

ju jue juan jun qu nque quan qun xu xue xuan xun

ga ka ha

ge ke he XX

gai kai hai

gei kei hei

gao kao hao

gou kou hou

gan kan han

gu ku hu

gua kua hua

guo kuo huo

guai kuai huai

gui kui hui

guan kuan huan

gun kun hun

guang kuang huang

- Kombinationen beim Buchstabieren der Anlaute

www.asriel.de

韵母 声母 b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h

a

o

e

ê

-i

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng

ong

a o e ê er ai ei ao ou an en ang ba bo bai bei bao ban ben bang pa po pai pei pao pou pan pen pang ma mo me mai mei mao mou man men mang fa fo fei fou fan fen fang de da dai dei dao dou dan den dang te ta tai tao tou tan tang ne na nai nei nao nou nan nen nang le la lai lei lao lou lan lang zi za ze zai zei zao zou zan zen zang ci ca ce cai cao cou can cen cang si sa se sai sao sou san sen sang zhi zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang chi cha che chai chao chou chan chen chang shi sha she shai shei shao shou shan shen shang ri re rao rou ran ren rang

dong tong nong long zong cong song zhong chong rong

ga ka ha

ge ke he

gai kai hai

gei kei hei

gao kao hao

gou kou hou

gan kan han

gen ken hen

gang kang hang

geng keng heng

gong kong hong

www.asriel.de

韵母 声母 - (y) b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h

i

ia

iao

ie

iu

ian yan bian pian mian

in

iang

ing

iong

yi ya yao ye you bi biao bie pi piao pie mi miao mie miu

yin yang ying yong bin bing pin ping min ming ding ting ning ling

di diao die diu dian ti tiao tie tian ni niao nie niu nian nin niang li lia liao lie liu lian lin liang

ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong

www.asriel.de

韵母 声母 - (w) b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h

u wu bu pu mu fu du tu nu lu zu cu su zhu chu shu ru

ua wa

uo wo

uai wai

ui wei

uan wan

un wen

uang

ueng

wang weng

zhua chua shua rua

duo dui duan dun tuo tui tuan tun nuo nuan luo luan lun zuo zui zuan zun cuo cui cuan cun suo sui suan sun zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang chuo chuai chui chuan chun chuang shuo shuai shui shuan shun shuang ruo rui ruan run

gu ku hu

gua kua hua

guo kuo huo

guai kuai huai

gui kui hui

guan kuan huan

gun kun hun

guang kuang huang

www.asriel.de

韵母 声母 - (y) b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h

ü

üe

üan

ün

yu yue yuan yun

nü nüe lü lüe

ju jue juan jun qu nque quan qun xu xue xuan xun

www.asriel.de


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1232
posted:11/9/2009
language:German
pages:5