Arbeidsplan uke 44 og 45 - Linksidene by babbian

VIEWS: 0 PAGES: 14

									 Arbeidsplan uke
     44-45
     for 9.trinn
     høst 2012
Navn:
Klasse:
    Klasse 9a   Mandag     Tirsdag      Onsdag      Torsdag       Fredag
    08.30-09.15  Matematikk   Kroppsøving    M&H/Matte    Norsk        Samfunnsfag
    09.15-10.00  2.fr.språk   Kroppsøving    M&H/Musikk Norsk           RLE
    10.10-10.55  Kl.time     Norsk       M&H/Engelsk Samfunnsfag        Engelsk
     Storefri           Opphold enten klasserom, kantine eller i skolegården.
    11.30-12.15  Naturfag    Norsk       Matte/M&H    Matematikk      2.fr.språk
    12.15-13.00  Naturfag    Samfunnsfag    Engelsk/M&H Naturfag         Utdanningsvalg
    13.15-14.00  RLE       Naturfag     Musikk/M&H Arb.time          Kroppsøving

    Klasse 9b     Mandag     Tirsdag      Onsdag       Torsdag      Fredag
    08.30-09.15  Norsk     M&H /musikk     Norsk      Matte         Norsk
    09.15-10.00  2.fr.språk   M&H/matte      Norsk      Arb.t.         Samf.
    10.10-10.55  Utdanningsvalg M&H/engelsk     Kroppsøving   Naturfag        Rle
     Storefri          Opphold enten klasserom, kantine eller i skolegården.
    11.30-12.15  Matte     M&H/musikk     Engelsk     Samf.         2.fr.språk
    12.15-13.00  Samf.     M&H/matte      Naturfag     Rle          Kroppsøving
    13.15-14.00  Naturfag    M&H/engelsk     Naturfag     Kl.t.         Kroppsøving

    Klasse 9c     Mandag      Tirsdag      Onsdag       Torsdag      Fredag
    08.30-09.15  Engelsk     Matte        Norsk      M&H/Matte       Utd.valg
    09.15-10.00  2.fr.språk   RLE         Norsk      M&H/Engelsk      Samfunnsfag
    10.10-10.55  Naturfag    Arb.time      Matte      M&H/Musikk      Kroppsøving
     Storefri           Opphold enten klasserom, kantine eller i skolegården.
    11.30-12.15  Norsk      Samfunnsfag     RLE       Musikk/M&H      2.fr.språk
    12.15-13.00  Norsk      Kroppsøving     Naturfag     Matte/M&H       Naturfag
    13.15-14.00  Samfunnsfag   Kroppsøving     Naturfag     Engelsk/M&H      Kl.time

    INFO:     - Nå skal alle lærebøkene ha bokbind på!
           - Husk å ha med uteklær til gymtimene (+ innesko ift været)
           - Perioderapporten kommer ut fredag 9.nov. Skal returneres med
           underskrift snarest.
    PRØVE- OG INNLEVERINGSPLAN
Uke    Mandag         Tirsdag      Onsdag       Torsdag        Fredag

44  Nasj. prøve i              DKS: latin-       Samf.prøve    RLE; prøve
   regning                 am.dans 2t                Tysk: kap.prøve
                                            Fransk:
                                            kap.prøve
45  Halvdag                 DKS: latin-
   skriveøkt nynorsk            am.dans 2t

46
Naturfag

Tema:

    Hormoner – kroppens kjemiske budbringere
    Nervesystemet – full kontroll over kroppen


Kompetansemål for perioden :

    Forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet
    styrer prosesser i kroppen
    Beskrive hvordan hormoner er med på å
    styre ulike prosesser i kroppen

Vurdering:

    Uformell vurdering av muntlig aktivitet
    Skriftlig prøve i kapittel 4 og 5 i uke 48            Uke 44                     Uke 45
På
skolen    Gjennomgang av s.109-111        Gjennomgang av s.119-123

Lekse    Les side 109-111              Les side 119-123
      Steg 1: Gjør oppgave 4.30 og        Steg 1: Gjør oppgave 5.2-5.6
       4.31                    Steg 2: Gjør oppgave 5.1-5.10
      Steg 2: Gjør oppgave 4.30-4.34       Steg 3: Søk på «nervegasser» på nettet. Finn
      Steg 3: Gjør oppgave 4.39, skriv      navnet to slike og hvordan disse virker på
       det du finner ut i boka di.         nervesystemet. Til hvilke formål kan
                             nervegass tenkes å bli brukt?
     Matematikk uke 44 og 45
     Dette skal vi arbeide med:

       -
       -
         Kapittel 2, Tall og måling

     Arbeidsmåte:

       Tavleundervisning, arbeide individuelt eller i grupper/par, diskusjon, pc

     Mål for perioden:

      - lære hva potenser er, og hva de brukes til
      - lære å regne med potenser og tall på standardform
      - lære å regne med negative tall
      - lære hoderegning og overslagsregning
      - lære hva volum er, enheter for volum og omgjøring av enhetene
      - lære å regne ut volum til terninger, prismer, sylindere, kjegler og pyramider
     Vurdering:Emnet blir en del av heldagsprøven i matematikk 5.desember

     Husk: Du må alltid ha med deg: passer, linjal, gradskive, blyant, visk og kalkulator!

Uke               UKE 44                        UKE 45
På    Volum                          Romfigurer som ender i en spiss
skolen  Omgjøring mellom enheter
     Romfigurer med rette vegger               Oppgave: 2.50 s.88

     Oppgave: 2.43-2.45, 2.185, 2.49 s.86-87         Side 92-93 «Hvor går du nå?»
På
skolen
     Alle: Gjør oppgave 2.46, 2.47, 2.186, 2.190, 2.192,   Alle: Gjør oppgave 2.51, 2.55 s88-89
og
arbeid  2.52, 2.54 s.88-89 og s.114-115
                                 Steg1: Gjør oppgave 2.87, 2.89-2.95 s.95
hjemm  Steg2/3: Gjør oppgave 2.53, 2.56 s.89
e

                                 Steg2: Gjør oppgave 2.151, 1.157-2.162
                                 s.109                                 Steg3: Gjør oppgave 2.221, 2.222, 2.229-2.231
                                 s.122-123
Samfunnsfag
GEOGRAFIBOKA (uke 44)
Historieboka kap.2 (uke 45)

Tema: Europas befolkning

Tema uke 45-47: Imperialismen

Kompetansemål:
   Forklare størrelse, struktur og vekst i befolkningen.
     Drøfte befolkningsutviklingen i nyere tid, inkludert
     urbanisering
Vurdering:
Muntlig deltakelse i timene, samtale/diskusjon
Skriftlig prøve torsdag uke 44 (geografi, Europas befolkning).

Uke            44                    45

På    Arbeid med kapittel 4 i geografi (s.68- Gjennomgang av fagstoffet og nye
skolen  89)                   begrep.
     Arbeid med utdelte arbeidsark.      Imperialisme, eksport, import, koloni.

Lekse  Øv på begrepene vi har arbeidet med på Les s. 30-36 i historieboka.
     skolen og les s.68-89         Lag ny overskrift i arbeidsboka.

                         Imperialismen
                       “If you can, help others;
                     if you cannot do that, at least
                        do not harm them.”
                   “A spoon cannot taste of the food it
Rle                 carries. Likewise, a foolish man
                   cannot understand the wise man´s
                   wisdom even if he associates with a
                   sage.”
Dette skal vi arbeide med:

Hinduismen/buddhisme og Kristendom

Kompetansemål for perioden :                        “In our struggle for freedom,
                                      truth is the only weapon we posses.”
     forklare særpreget ved troen som livstolkning i forhold til  Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama
     andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
     drøfte utvalgte tekster fra religionens skrifttradisjon
     gi en oversikt over mangfoldet, viktige historiske hendelser og religionens stilling i
     Norge og verden i dag
     beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk

Vurdering
   Begrepsprøve i RLE fredag 2.nov. i uke 44; ord fra begge religionene
   Innsats og deltakelse i timene knyttet til målene.


                44                        45
Uke
På     Tidslinja s. 52-53             «På sporet av Jesus» kap.3 s.68-69. Vi leser og
skolen   Hvem er Dalai Lama? (oppg.4 s. 67)     studerer bilder.
      Meditasjon (oppg. 6 s. 67)         Repetisjon av sammenhengen og forskjellen
      Refleksjon rundt grunntanker (oppg.9    mellom G.T og N.T.
      s.67)                    Hva vet vi om Jesus og hvorfor? - Kildekritikk
      (Husk begrepsprøven med ord fra       og refleksjon
      både hinduisme og buddhisme.        Oppg. 8 s. 75
      Les sammendraget s. 66)

Arbeid   Alle:                    Alle:
på     Les s. 50, 55-60              Les s. 70-74
skole og  Oppg. 1 og 6 s. 60             Oppg. 1, 2 og 5 s. 75
hjemme   Les s.61 – 65
      Oppg. 1 og 2 s.65           Steg 1:
                         Les s.75-77
      Øv på internett            Oppg. 1-3 s- 79
      www.gyldendal.no/horisonter og inn på Steg 2 og 3:
      9.trinn elevsiden og gjør oppgaver til Les s. 75-78
      hinduisme og buddhisme         Oppg. 1-4

Viktige begreper: asket, buddha, «de tre juveler», karma, samsara, anatman, nirvana,
parinirvana, de fire edle sannheter, den åttedelte vei, meditasjon, sanskrit, pudsja, munk og
nonne..og fra forrige kapittel: hindu, grunnlegger, sanskrit, verdensorden, gjenfødelse, atman,
frelse, verdenssjelen, vegetar, rituell og Gandhi. Husk å ha med eksempler der det er
mulig.
                    Deutsch
Dette skal vi arbeide med:

  -  Bestemt og ubestemt artikkel i nominativ og akkusativ
  -  Berlin, Oktoberfest og München

Mål:

  -  Kunne bruke ordbok i forbindelse med substantiv
    (kjønn og tall)

  -  Kunne bøye analysere setninger slik at en kan
    bruke den bestemte og ubestemte artikkel rett

  -  Lese, forstå og trekke ut hovedmomentene fra faktatekster
    om Berlin, München og Oktoberfest

  -  Vite litt om tysk historie, geografi og kultur
  -  Bruke ulike læreverk og internett til å finne relevant informasjon


Produkt/prøve/vurdering

  -  Kapittelprøver i uke 44


Woche               44                    45

         Vi arbeider med bestemt og       Vi leser gjennom lesestykket som du
         ubestemt artikkel i nominativ, og   har lekse i og gjennomgår noe
Schularbeit    substantiv i entall og flertall    grammatikk.


       Kapittelprøve på fredag. Øv på       Les og oversett tekst «Das
       innholdet i lesestykkene s.18 «Ein     Oktoberfest» s. 43. Lær glosene. Det
Hausaufgaben Anruf» og «B. Juliane» s. 28. Øv på     vil bli en liten gloseprøve på
       glosene.                  fredagGjør oppgave A1 s. 43. Husk å
                             svare på tysk!
Norsk
Tema:

     Nynorsk
     Artikkel og leserinnlegg
     Sjangertrekk


Kompetansemål for perioden :

     Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål
     og nynorsk
     Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger,
     symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster.

Vurdering:

     Formell vurdering av skriveøkt, bokmål             Uke 44                     Uke 45
På      Artikkel, kap. 6 i Basisboka      Nynorsk, kap. 9 i Basisboka
skolen    Nynorsk, kap. 9 i Basisboka       Oppgaver på ark
       Repetisjon av leserinnlegg       Mandag: Halvdagsskriveøkt i
       Nyhetsartikkel             saktekst, nynorsk
                            Nyhetsartikkel

Lekse     Les de tre leserinnleggene på       Les nyhetsartikkelen «Snakkende
        arket du har fått utdelt. Velg ett av   pannekake spist av gris» på utdelt ark.
        dem og skriv hvilke sjangertrekk     Gjør oppg 4 på arket. Må være ferdig til
        og språklige virkemidler du finner    norsktimene på onsd 9B og 9C, torsd 9A.
        i det.                  Husk å lagre teksten på itslearning i
        Sjekk at du har skrevet inn        tillegg til en utprint på papir slik at dette
        sjangertrekk til leserinnlegg i      er klart til timen!
        eksempelboka di.
        Nynorsk på utdelte ark (sterke og
        svake verb). Gjør opp 11 – 17.
   Mat og helse uke 44-45
           -
   Arbeidsmåte og retter: Praktisk arbeid på kjøkkenet og
   teori knyttet til matlaging.

     Fisk
     Middelhavsmat
   Mål fra Læreplanen:

        Sammenlikne måltid en selv lager, med kostholdsråd fra helsestyresmaktene
        Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat og forklare hvilke
        næringsstoffer matvarene inneholder
        Gi eksempel på hvordan kjøkkenredskaper, tilvirkingsmåter eller matvaner har
        forandret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvorledes dette har
        virket inn på folks liv
        Skape og prøve ut nye retter fra forskjellige råvarer, matlagingsmetoder og
        matkulturer
        Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape
        identitet
    
   Mål for perioden

        Kunne si noe om næringsinnholdet i de ulike rettene de neste ukene
        Vise at dere kan velge rette redskaper og følge en oppskrift


Uke            UKE 44                UKE 45

På      Ulike fiskeretter        Middelhavsmat
skolen                    Vi lager mat fra ulike middelhavsland


Arbeid Gå inn på nettstedet:         Finn ut hvilke retter som er de vanligste i
hjemme                    disse landene: Hellas(moussaka og gresk
    http://www.fiskesprell.no/Ung     salat) Italia(pasta arrabiata og carbonara
    domsskole/Kosthold-for-        og focaccia), Spania (paella) og
    skoleelever/Frisk-som-en-fisk-    Frankrike(fransk løksuppe og quiche
    og-glad-som-en-laks          lorraine)        Du skal vite forskjellen på
       fet fisk og mager fisk, og
       hvilke vitaminer som er de
       viktigste
Engelsk fordypning
Tema:
Unit 10-The things people do!
Kompetansemål for perioden :

     Dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforsking av språk og tekst.
     eksperimentere med uttrykksformer i ulike sjangere.
     sammenlikne ord og grammatiske former i engelsk språkbruk..
     identifisere kjennetegn på ulike teksttyper og bruke disse i eget arbeid.
     presentere (…) et selvvalgt fordypningsarbeid.

Vurdering:

-Formell vurdering av minitalk om hobby.

Arbeid             Uke 44                    Uke 45
På skolen   Introduksjon av Unit 10, s. 38-43       Say cheese, s. 45-47
       The bottom line s. 42             The bottom line s. 46

Hjemme    5 QO s. 42, lær nye ord fra 40-42.      Les s. 45-46, lær nye ord
og på                            5 QO s. 46
skolen
Engelsk
Tema:
Science, Space and Science fiction
Kompetansemål for perioden :
-Trene seg i å argumentere for og i mot noe.
-Kunne uttrykke usikkerhet idiomatisk
(- se generell mål for muntlig presentasjon nederst)

Vurdering:
   Uformell vurdering av muntlig og skriftlig aktivitet i timene og i gjennomgang av
hjemmearbeid.
   Formell vurdering av muntlig presentasjon
                   Uke 44                          Uke 45
Arbeid
På skolen     Hel klasse: science vs science fiction.       Presentations on Thursday / Friday
          Discussion.
          Deling: prepare for a oral presentation
          individual
Hjemme     Alle:                          Alle:
og på     Prepare to present the plot of a classical        Preparation and presentation
skolen     science-fiction movie.                  (Presentere en kort oppsummering av
                                    handlingen i en science-fiction film med
                                    egne ord. Hvilke deler tror du er
                                    virkelige/kan bli virkelighet? – og hvorfor)
Kompetansemål for muntlig presentasjon:          Eks. på middels måloppnåelse

-Kommunikasjon:                      Godt ordforråd og god flyt i lesing, samtale og
- Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike     samhandling med andre.
emner                           God evne til å tilpasse språkbruk til sjanger og
-Tilpasse muntlig språkbruk til sjanger, formverk og   situasjon.
situasjon.
- Uttrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og
sammenheng.
- Språklæring:                      Stort sett god grammatikk
Bruke ulike hjelpemidler og kilder på en selvstendig og  Stort sett klar, presis og relevant språkbruk, tilpasset
kritisk måte.                       sjanger og situasjon.
                             Varierende evne til å bruke kilder og hjelpemidler
                             som bakgrunn for presentasjoner og samtaler.
Fransk
Tema:
  Chapitre 2 Mes camarades de classe

Kompetansemål for perioden :

          Snakke om venner og hva de liker å gjøre
          Kunne navn på skolefag,den franske skoledagen
          Rep. ukedagene,klokka, grammaire


Vurdering:
  Muntlig aktivitet , delta aktivt i dialoger og samtaler
  Skriftlig arbeid hjemme og i timen
  Test de vocabulaire, lundi, le 29 octobre 2012
  Kapittelprøve, fre. 2.11.12.
               Uke 44                  Uke 45


     Test de vocabulaire: L’ecole, p. 33       Chapitre 3 Ma Famille et moi, p. 49.
A     La chanson; Sacré Charlemagne, p.38       Dialogues, p. 50 – 51.
l’école  (chouette info, p.38)              Vocabulaire, p.58
     Titeuf, p. 37 – une bande dessinée.

           Leselekse: Exercice 10           Leselekse: Dialogues, p. 50-
Les          (lyttetekst), p. 43 – les de 16       51. Les høyt, fokuser på
devoirs        punktene om Martine. NB!          uttalen.
           Uttalen.                  Skriv og lær glosene til s.
           Exercices 19 et 20, p. 45.         50-51, du finner dem på s.
                                 58.
Kroppsøving uke 44-45

Dette skal vi arbeide med:
  Volleyball /kondisjon (ute rundt Lille Stokkavannet)

Arbeidsmåte:
  - Individuelt
  - Par arbeid
  - Lag eller gruppearbeid

Mål for perioden:
 - Øve opp tekniske og taktiske ferdigheter i en lagidrett.
   Se kjennetegn for måloppnåelse.             Kompetanse-
 Kompetansemål                    Kjennetegn på måloppnåelse                Karakter
              nivå
utøve tekniske og      Høy    Teknikk: Bruker pasninger, mottak, server effektivt og           6
taktiske ferdigheter i         presist i spill
utvalgte lagidretter          Taktikk: Forstår spillet og bruker regler og teknikk til å holde
                    spillet effektivt i gang til lagets beste. Har godt blikk for spillet
                    Regler: Kan reglene i spillet og følger dem.
                    Teknikk: Behersker pasninger, mottak, server og kan bruke         5
                    det i spill
                    Taktikk: Forstår spillet og bruker regler og teknikk til å holde
                    spillet i gang til lagets beste. Har blikk for spillet
                    Regler: Kan reglene i spillet og følger dem i spill
              Middels   Teknikk: Klarer å utføre pasninger, mottak og server. Kan         4
                    motta og bruke veiledning til å bli bedre.
                    Taktikk: Forstår en del av spillet og evner å bruke regler og
                    teknikk til å bli med i spillet
                    Regler: Kjenner noen regler og prøver å følge dem i spill
                    Teknikk: Klarer enkle pasninger og mottak                 3
                    Taktikk: Forstår deler av spillet og klarer å delta litt i spillet
                    Regler: Kjenner noen regler og følger dem stort sett i spill
               Lav    Teknikk: Klarer å treffe ballen                      2
                    Taktikk og Regler: Skjønner hovedreglene i spillet
                                              Forstår hva      1
                                              lagidretten går
                    ut                          på
                                           Una gorra
                                            azul
SPANSK
                                            Dos gorras
Tema: Adjektiv                                      azules
-kunne fortelle hvordan noen ser ut
 -kunne fortelle hvor noen befinner segKompetansemål for perioden :

          Kunne framføre rollespill sammen med en medelev
          Kunne bruke adjektiv i kjønn og tall


Vurdering:
  Muntlig aktivitet , delta aktivt i dialoger og samtaler
  Presentasjon av rollespill fredag 2.november

                Uke 44                  Uke 45


         Vi jobber videre med rollespillet dere     Jobbe med adjektiv og samsvar i
På        lagde i forrige uke              kjønn og tall.
skolen                             Muntlige og skriftlige oppgaver


         Øv godt på rollespillet til fredag, da     Gjøre ferdig heftet om adjektiv
Lekse      skal dere presentere det i klassen

     Se vurderingsskjema!

								
To top