Docstoc

j. angielski kl. I - ZS Ateny

Document Sample
j. angielski kl. I - ZS Ateny Powered By Docstoc
					             PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – KLASA I GIMNAZJUM , JĘZYK ANGIELSKI,

                                 KAMILA KULAK

                              ROK SZKOLNY 2011 / 2012

I.Ogólne zasady:
1 .Uczeń posiada na każdej lekcji komplet podręczników Access 2 (student’s book, workbook i grammar book) wydawnictwa Express Publishing, zeszyt i
przybory do pisania.
2 .Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną pracę pisemną.
3. Uczeń systematycznie, z lekcji na lekcję, uczy się nowych słowek.
4. Uczeń jest gotów do odpowiedzi z 2 ostatnich lekcji oraz z postawowych struktur językowych np. to be lub have
5. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią wszystkich uzyskanych ocen – największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych
6.Uczeń wykonuje na lekcjach zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela
II. Oceniane są:
1) sprawdziany (testy) - przynajmniej 2 w semestrze
2) kartkówki
3) odpowiedzi ustne, czytanie, dialogi
4) praca na lekcji
5) zadania domnowe
6) projekty
7) prace dodatkowe (np. lektura nadobowiązkowa), udział w konkursach
III. Oceny:

Uczniowie oceniani są zgodnie ze statutem szkoły. Przy wystawianiu ocen obowiązują progi procentowe dla gimnazjum ( patrz statut). Oprócz ocen
nauczyciel motywuje uczniów przy pomocy plusów (5 plusy to ocena bardzo dobra), a także minusów (3 minusy równoważne są ocenie niedostatecznej).
Minus można otrzymać za nieprzygotowanie do lekcji, ale również za brak pracy na lekcji, lekceważenie poleceń nauczyciela.
Oceny semestralne i końcoworoczne:
Oceny semestralne i końcowe nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Nauczyciel może przyjąc zasadę, że stosuje poniższy system:
- sprawdziany – 50 % oceny
- kartkówki i odpowiedzi 30%
- praca na lekcji 20%
- praca domowa 10%                                                                           1
Jeżeli ocena końcowa nie jest jednoznaczna, nauczyciel może wziąć pod uwagę również stosunek ucznia do przedmiotu, obowiązkowość, frekwencję,
aktywność, postępy i systematyczną pracę ucznia.
Sprawdziany:
Podczas sprawdzianu uczeń otrzymuje zadanie dodatkowe, które umożliwi mu zdobycie oceny celującej. Pozostałe zadania testu muszą być rozwiązane na
ocenę bardzo dobrą. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z pomocy kolegów czy materiałów przygotowanych w domu (ściąg), otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości jej poprawy. Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce oraz uczniowie o inteligencji poniżej przeciętnej mają prawo
do pisania ułatwionych sprawdzianów. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma prawo napisać ów sprawdzian w ciągu 2
tygodni. Nieobecność nieusprawiedliwiona równoznaczna jest z oceną niedoststeczną ze sprawdzianu.
Praca w domu:
Jest niezbędną częścią składową pracy ucznia na języku angielskim. Nie może być podstawą do wystawienia oceny dobrej lub wyższej na półrocze lub koniec
roku, jeżeli oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi nie uzasadniają wystawienia takiej oceny. Uczeń, który nie odrabia prac domowych, nie może
liczyć na ocenę pozytywną. Ocena z prac domowych może jednak wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej, jeżeli waha się ona między np. dwójką a
trójką.

Kryteria ocen końcoworocznych:

Do ocen końcoworocznych stosuję skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.Uczeń, który pragnie otrzymać
ocenę wyższą niż dostateczna, musi wykazać się samodzielnością – wypowiadać się pisemnie i ustnie bez wskazówek nauczyciela.
1. Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który opanował tylko część minimum progamowego, jednak luki w wiadomościach nie są na tyle duże, by
przeszkodzić mu w dalszym poznawaniu treści programowych na kolejnych etapach kształcenia. Jest w stanie wykonać polecenia o niewielkim stopniu
trudności i prowadził zeszyt przedmiotowy. Zna po kilka przykładów z każdej grupy leksykalnej i podstawowe czasowniki, ale nie potafi samodzielnie
budować zdań. Ma problemy ze zrozumieniem poleceń, samodzielnie czyta z trudnością. Popełnia wiele błędów w wymowie i pisowni.
2.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował minimum programowe, formułuje schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, jest w stanie korzystać z
prostych pomocy naukowych podczas lekcji. Prowadził zeszyt przedmiotowy, odrabiał prace domowe. Zna prawie wszystkie słówka z przerabianych grup
leksykalnych, ale ma trudności ze stosowaniem ich . Próbuje samodzielnie budować zdania, choć popełnia błędy i potrzebuje ciągłego naprowadzania przez
nauczyciela. Nie rozumie szczegółowo wszystkich tekstów, potrafi jednak określić ich ogólny sens i przetłumaczyć proste zdania. Wypowiada się pisemnie i
ustnie pojedynczymi zdaniami.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom ponadpodstawowy, prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się aktywnością
na lekcjach. Uczeń zna całe podane słownictwo i materiał gramatyczny. Dobrze rozumie czytane i słuchane teksty, potrafi je przetłumaczyć. Wypowiada się
kilkoma zdaniami niemal bezbłędnie.
4. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom ponadpodstawowy, prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się dużą
aktywnościa na lekcjach. Doskonale poznał całe poznane słownictwo i materiał gramatyczny. Prawie bezbłędnie formułuje samodzielne wypowiedzi.
Tłumaczy i streszcza czytane i słuchane teksty. Odpowiada poprawnie na zadane pytania. Wykonał kilka dodatkowych prac domowych.
5. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który spełnił w 100% wymagania ponadpodstawowe (na ocenę dobrą i bardzo dobrą). Pisze dodatkowe zdania na
sprawdzianach, wyróżnia się aktywnością na lekcji. Przygotował kilka dodatkowych prac domowych, streścił min, 2 razy w semestrze lekturę
nadobowiązkową oraz zajął miejsce w konkursie przedmiotowym.

                                                                            2
6. Ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który nie spełnił podstawowych wymagań nawet w minimalnym stopniu, nie potrafi zrozumieć tekstu prostych
tekstów, porozumieć się pisemnie i ustnie nawet z pomocą nauczyciela. Nie pracował w klasie ani w domu. Nie prowadził zeszytu przedmiotowego.                                     Module 0
Starter Unit a Nice to meet you
   ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć dialog, w którym postacie się przedstawiają i odpowiedzieć na pytania; rozmawiać o stolicach
    różnych państw (np. A: What’s the capital of Spain? B: It’s Madrid.) ; wstawić odpowiednią formę czasownika to be w zdaniach ; wstawić
    odpowiedni zaimek pytający w zdaniach;
   ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji zapytać o dane osobowe postaci i odpowiedzieć na takie pytania (np.
    A: Where is Moira from? B: She’s from Rome, Italy. A: How old is she? B: She’s 18.) ; wykonać proste działania matematyczne (np. Ten plus eleven
    equals twenty-one.);
   ocena dobra i bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie przeprowadzić rozmowę z nowo poznaną osobą, wypełnić formularze zawierające
    dane osobowe, zapisać prawidłowo datę i adres;
  
Starter Unit b Favourite Objects
   ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: opowiedzieć o sobie, np. jakie przedmioty znajdują się w jego plecaku, jakie są jego ulubione ubrania, kolory
    itp.; nazywać różne przedmioty ze swojego otoczenia;
   ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: nazywać różne przedmioty ze swojego otoczenia;stosując przedimek a/ an i liczbę mnogą rzeczownika
    (np. a sharpener; shelves);wstawić odpowiedni zaimek wskazujący w zdaniach ; wstawić w zdaniach zaimek lub przymiotnik dzierżawczy ;
    odpowiedzieć na różne pytania o swoich najbliższych, stosując dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze (np. A: What colour are your father’s
    eyes? B: His eyes are blue.);
   ocena dobra i bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: używać poznanego słownictwa i form gramatycznych (przedimek a/an; dopełniacz saksoński,
    liczba mnoga regularna i nieregularna) w formułowanych przez siebie wypowiedziach słownych i pisemnych;

Starter Unit c Home

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zwstawić odpowiednią formę czasownika have got w zdaniach ;z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania z
    czasownikiem have got; powiedzieć, jakie przedmioty posiada (np. I have got a digital camera, but I haven’t got a skateboard.)
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela opisać ilustrację domu, stosując there is/ are (np. There is a sofa in the living room.
    There aren’t any magazines on the coffee table.); na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać o pokoju postaci, stosując
    przyimki miejsca (np. A: Are there any books on the desk? B: No, there aren’t.);
    ocena dobra i bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opisać ilustrację domu, stosując there is/ are (np. There is a sofa in the living room.
    There aren’t any magazines on the coffee table.); na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać o pokoju postaci, stosując przyimki
    miejsca (np. A: Are there any books on the desk? B: No, there aren’t.);

                                                                                3
Starter Unit d Family

    ocean dopuszczająca i dostateczna – uczeń potrafi: nazywać postacie na ilustracji, stosując dopełniacz saksoński (np. Marion is Lyn’s aunt.); z
    rozsypanych wyrazów ułożyć zdania z czasownikiem have got i to be (B);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie drzewa genealogicznego opowiedzieć o swojej rodzinie;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opowiedzieć o swojej rodzinie, przedstawić jej członków i ich zajęcia i upodobania;

                                 Module 1 Day after day

Unit 1a Profiles

    ocean dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o znanych postaciach z filmów i odpowiedzieć na pytania; przekształcić zdania
    twierdzące w czasie Present Simple na przeczące; wstawić w zdaniach odpowiednią formę czasownika w czasie Present Simple;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji opisać postacie z tekstu (np. Shaggy is an easy-going teenage. He is
    tall...); wstawić w tekście słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny; na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zapytać o czynności
    codzienne postaci/ kolegi i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Does Jane read magazines? B: Yes, she does. A: Do you like pizza? B: No, I don’t.);
    z pomocą nauczyciela napisać o swojej ulubionej postaci z kreskówki;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo tekst o znanych postaciach z filmów; na podstawie podanych informacji samodzielnie
    zapytać o czynności codzienne postaci/ kolegi i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Does Jane read magazines? B: Yes, she does. A: Do you like
    pizza? B: No, I don’t);
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie napisać o swojej ulubionej postaci z kreskówki; samodzienie opisać siebie i swoich
    kolegów;

Unit 1b Help around the house

    ocean dopuszczająca – uczeń potrafi: wstawić w tekście i zdaniach słownictwo związane z czynnościami codziennymi; z rozsypanych wyrazów
    ułożyć zdania w czasie Present Simple;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć ogólnie pytania w kwizie dotyczącym stylu życia i odpowiedzieć na nie; na podstawie
    podanych informacji powiedzieć, jak często wykonuje różne prace domowe oraz jak często jego rodzina itp. wykonują prace domowe (np. I
    sometimes water the plants. My dad never mops the floor.); na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o pracach
    domowych (np. A: How often do you tidy your room? B: Never. I don’t like it.); z pomocą nauczyciela napisać o typowym poniedziałku w swoim
    życiu;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo pytania w kwizie dotyczącym stylu życia; na podstawie podanych informacji
    samodzielnie rozmawiać z kolegą o pracach domowych (np. A: How often do you tidy your room? B: Never. I don’t like it.);
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie napisać o typowym poniedziałku w swoim życiu;


                                                                             4
Unit 1c Fun days
    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o ulubionym dniu postaci i odpowiedzieć na pytania;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: połączyć dwa zdania za pomocą spójników and lub or (np. He wakes up late. He watches TV. – He
    wakes up late and watches TV.) lub wstawić spójniki w tekście; z pomocą nauczyciela napisać o swoim ulubionym dniu;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o ulubionym dniu postaci z tekstu;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie napisać o swoim ulubionym dniu;
Unit 1d Culture corner Teenage Life in Britain
    ocean dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o życiu nastolatków w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania ; z rozsypanych
    wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Simple;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: wstawić w tekście i zdaniach słownictwo związane z zajęciami nastolatków;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o życiu nastolatków w Wielkiej Brytanii;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: napisać artykuł o życiu nastolatków w Polsce;

Unit 1e I’d love to

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie dialog, w którym rozmówca zaprasza koleżankę do kina i odpowiedzieć na pytania;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela przeprowadzić rozmowę telefoniczną, w której zaprosi kolegę na przyjęcie;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo dialog, w którym rozmówca zaprasza koleżankę do kina;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie przeprowadzić rozmowę telefoniczną, w której zaprosi kolegę na przyjęcie;

Unit 1f Curricular Cut Science:Time Zones of the World

    ocean dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o strefach czasowych i odpowiedzieć na pytania; zrozumieć ogólnie tekst o zegarach
    słonecznych i odpowiedzieć na pytania;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: określać godziny; na podstawie mapy stref czasowych podać czas w różnych miejscach na ziemi;
    ocena dobra i bardzo dobra – zrozumieć szczegółowo tekst o strefach czasowych; zrozumieć szczegółowo tekst o zegarach słonecznych;
                                                                             5
Module 2 Let’s celebrate!

Unit 2a Special Days

    ocean dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie kartki z podróży i odpowiedzieć na pytania; wstawić w zdaniach słownictwo związane z
    pogodą; z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Continuous ;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: wstawić w tekście i zdaniach czasowniki w czasie Present Continuous; na podstawie tekstów opisać
    ilustracje przedstawiające miejsca podróży/ fotografie z własnych podróży, stosując czas Present Continuous; odpowiedzieć na pytania do tekstów w
    czasie Present Continuous (np. A: Is it raining in Quebec? B: No, it isn’t.);
    ocena dobra –uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo kartki z podróży; zadać pytania do tekstów w czasie Present Continuous (np. A: Is it
    raining in Quebec? B: No, it isn’t.);
    ocean bardzo dobra – uczeń potrafi j.w.oraz: stosuje bezbłędnie czas Present Continuous; samodzielnie napisać pocztówkę z podróży;

Unit 2b Celebrations

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie teksty o świętach w różnych krajach i odpowiedzieć na pytania; wstawić w tekście i
    zdaniach czasowniki w czasie Present Continuous lub Present Simple; wybrać w zdaniach wyrazy związane ze świętami i uroczystościami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zadać pytania dotyczące obchodzenia świąt i
    uroczystości; odpowiedzieć na te pytania (np. A: Do you celebrate your birthday with your friends and family? B: Yes, I do.); odpowiedzieć na różne
    pytania w czasie Present Simple i Present Continuous (np. A: Is your friend going to a party this weekend? B: Yes, he is.); wstawić w tekście
    słownictwo związane ze świętami i uroczystościami;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o świętach w różnych krajach; na podstawie podanych informacji
    samodzielnie zadać pytania dotyczące obchodzenia świąt i uroczystości; odpowiedzieć na te pytania (np. A: Do you celebrate your birthday with your
    friends and family? B: Yes, I do.); na podstawie podanych informacji zadać różne pytania w czasie Present Simple i Present Continuous (np. A: Is
    your friend going to a party this weekend? B: Yes, he is.);
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: bezbłędnie posługiwać się w wypowiedziach czasami Present Simple i Present Continuous; napisać o
    rodzinnej uroczystości;

Unit 2c Festivals

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie teksty o świętach w różnych krajach i odpowiedzieć na pytania; przepisać krótki tekst
    wstawiając wielkie litery;

                                                                              6
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela napisać i opowiedzieć o święcie lub uroczystości obchodzonej w Polsce;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o świętach w różnych krajach;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w, oraz: samodzielnie napisać i opowiedzieć o święcie lub uroczystości obchodzonej w Polsce;Unit 2d Culture corner US Food Festivals

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o święcie arbuza w Kalifornii i odpowiedzieć na pytania; podać liczbę mnogą nazw
    owoców; wstawić w tekście słownictwo związane z konkursem; z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania w czasie Present Continuous lub Present
    Simple;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela zadać pytania do tekstu, stosując odpowiednie zaimki pytające; wstawić w tekście
    czasowniki w czasie Present Continuous;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w, oraz: zrozumieć szczegółowo tekst o święcie arbuza w Kalifornii; samodzielnie zadać pytania do tekstu, stosując
    odpowiednie zaimki pytające;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: opowiedzieć o znanym święcie związanym z jedzeniem w Polsce;

Unit 2e Sweet Sixteen

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie dialog, w którym rozmówca zaprasza koleżankę na przyjęcie urodzinowe i odpowiedzieć na
    pytania; uzupełnić dialog podanymi zwrotami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela zaprosić kolegę na przyjęcie urodzinowe swojej siostry;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo dialog, w którym rozmówca zaprasza koleżankę na przyjęcie urodzinowe;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie zaprosić kolegę na przyjęcie urodzinowe swojej siostry;

Unit 2f Curricular Cut Art & Design: Warm Colours, Cold Colours

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie opis obrazów na ilustracji i odpowiedzieć na pytania; na podstawie podanych informacji
    powiedzieć, jakie uczucia wywołują u niego obrazy na ilustracji;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela opisać jakiś obraz;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz zrozumieć szczegółowo opis obrazów na ilustracji;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opisać jakiś obraz;

                                                                            7
Module 3 Characters larger than life

Unit 3a Superheroes

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o super bohaterach z filmów i odpowiedzieć na pytania; wstawić w tekście czasowniki
    w czasie Past Simple; wstawić w tekście słownictwo opisujące super bohaterów;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: podać formy czasu przeszłego czasowników regularnych i nieregularnych; na podstawie podanych
    informacji opisać zajęcia postaci w przeszłości (np. Daniel got up. He didn’t make breakfast.);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: poprawić błędy w zdaniach z tekstu (np. Stan Lee lived in Montreal as a child. – Stan Lee didn’t live in
    Montreal. He lived in New York.); zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o super bohaterach z filmów;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji powiedzieć i napisać, co robił/ czego nie robił w bliskiej przeszłości
    (np. I didn’t watch TV yesterday. I went to the cinema two days ago.); posługuje się bezbłędnie czasem Past Simple;

Unit 3b Super powers

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o Supermanie i odpowiedzieć na pytania; z rozsypanych wyrazów ułożyć pytania w
    czasie Past Simple; z pomocą nauczyciela opisać Supermana;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zapytać kolegę o czynności przeszłe;
    odpowiedzieć na takie pytania kolegi (np. A: What time did you wake up last Saturday? B: At 8.30.); z pomocą nauczyciela zadać pytania w czasie
    Past Simple do tekstu o Supermanie (np. A: When did Superman appear? B: In 1938.);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo tekst o Supermanie; wstawić w tekście słownictwo związane z fantastyką; na
    podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opisać przeszłość postaci, stosując used to (np. John used to have a dog.), opowiedzieć o swoim
    dzieciństwie, stosując used to;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opisać Supermana; na podstawie podanych informacji samodzielnie zapytać kolegę o
    czynności przeszłe; odpowiedzieć na takie pytania kolegi (np. A: What time did you wake up last Saturday? B: At 8.30.); samodzielnie zadać pytania
    w czasie Past Simple do tekstu o Supermanie (np. A: When did Superman appear? B: In 1938.); na podstawie podanych informacji samodzielnie
    opisać przeszłość postaci, stosując used to (np. John used to have a dog.); samodzielnie opowiedzieć o swoim dzieciństwie, stosując used to;

Unit 3c Fame
                                                                                8
    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie biografie reżysera George’a Lucasa i aktora Antonio Bandersa oraz odpowiedzieć na
    pytania; wstawić w tekście słownictwo związane z filmem; połączyć zdania za pomocą łączników (np. He didn’t come. It was late. – He didn’t come
    because it was late.);
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać biografię aktorki Angeliny Jolie;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo biografie reżysera George’a Lucasa i aktora Antonio Bandersa; na podstawie podanych
    informacji samodzielnie napisać biografię aktorki Angeliny Jolie;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: napisać biografię innej sławnej osoby;

Unit 3d Culture corner Legends

      ocena dopuszczająca i dostateczna – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie legendę o Królu Arturze i Merlinie oraz odpowiedzieć na pytania;
      ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć legendę o Królu Arturze i Merlinie;
      ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: opowiedzieć znaną polska legendę;

Unit 3e Who stars in it?

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie dialog o filmie, który widział rozmówca i odpowiedzieć na pytania; uzupełnić dialog
    podanymi zwrotami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o filmie, który ostatnio widział;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo dialog o filmie, który widział rozmówca;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie rozmawiać z kolegą o filmie, który ostatnio widział;

Unit 3f Curricular Cut History: Ancient Egyptian Kings

    ocena dopuszczająca i dostateczna – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o władcach starożytnego Egiptu i odpowiedzieć na pytania; wstawić w
    zdaniach słownictwo związane z historią; wstawić w tekście czasowniki w czasie Past Simple;
    ocena dobra i bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o władcach starożytnego Egiptu;

Module 4 Unexplained mysteries

Unit 4a Dreams

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: na podstawie podanych informacji opisać zwierzęta na ilustracji (np. A bear has got thick fur, sharp claws, a
    huge body,...); zrozumieć ogólnie opis snu, w którym wystąpiły zwierzęta i odpowiedzieć na pytania; wstawić w tekście czasowniki w czasie Past
    Continuous;


                                                                              9
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji opisać czynności postaci w przeszłości, stosując czas Past Continuous;
    na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zapytać kolegę o czynności przeszłe w czasie Past Continuous i odpowiedzieć na takie
    pytania (np. A: Were you reading a book at 4 o’clock yesterday afternoon? B: No, I wasn’t. I was watching TV.); wstawić w zdaniach słownictwo
    związane z samopoczuciem i emocjami; z pomocą nauczyciela napisać swój sen;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo opis snu, w którym wystąpiły zwierzęta; na podstawie podanych informacji
    samodzielnie zapytać kolegę o czynności przeszłe w czasie Past Continuous i odpowiedzieć na takie pytania (np. A: Were you reading a book at 4
    o’clock yesterday afternoon? B: No, I wasn’t. I was watching TV.); stosuje poprawnie czas Past Continuous;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w oraz: samodzielnie napisać swój sen; stosuje bardzo dobrze czas Past Continuous;

Unit 4b Mysteries

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie legendę o statku-widmie i odpowiedzieć na pytania; wstawić w zdaniach i tekście czasowniki
    w czasie Past Simple i Past Continuous; wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki on, in, at lub to;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: połączyć części zdania za pomocą when i while (np. The telephone rang while she was setting the table.);
    na podstawie podanych informacji opowiedzieć o swoich czynnościach przeszłych, stosując czas Past Simple i Past Continuous (np. While I was
    doing my homework yesterday, my friend called.);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć legendę o statku-widmie;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opowiedzieć, czy wierzy w duchy i dlaczego;

Unit 4c Stories

    ocena dopuszczająca –uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie opowiadanie o tajemniczym głosie i odpowiedzieć na pytania;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo opowiadanie o tajemniczym głosie;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie napisać opowiadanie ;

Unit 4d Culture corner Superstitions in the UK

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie krótkie teksty o przesądach w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania; wstawić w
    zdaniach słownictwo związane z przesądami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: porównać przesądy w Polsce i w Wielkiej Brytanii i z pomocą nauczyciela napisać o tym; wstawić w
    tekście czasowniki w czasie Past Simple i Past Continuous;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo krótkie teksty o przesądach w Wielkiej Brytanii; porównać przesądy w Polsce i w
    Wielkiej Brytanii i samodzielnie napisać o tym;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: wyrazić swoją opinię na temat przesądów;

                                                                             10
Unit 4e Nightmares

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen i odpowiedzieć na pytania; uzupełnić dialog
    podanymi zwrotami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: wstawić w krótkich dialogach czasowniki w czasie Past Simple i Past Continuous; z pomocą nauczyciela
    rozmawiać z kolegą o dziwnym śnie, który miał;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo dialog, w którym rozmówca opowiada swój sen; poprawnie używa czasów Past Simple
    i Past Continuous;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie rozmawiać z kolegą o dziwnym śnie, który miał; bardzo dobrze używa czasów Past Simple
    i Past Continuous;

Unit 4f Curricular Cut Literature: The Minotaur

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie mity o Minotaurze i Meduzie i odpowiedzieć na pytania; wstawić w zdaniach słownictwo
    związane z przesądami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela streścić jakiś mit; wstawić w tekście czasowniki w czasie Past Simple i Past
    Continuous;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo mity o Minotaurze i Meduzie; poprawnie używa czasów Past Simple i Past
    Continuous;
    ocena bardzo dobra: samodzielnie streścić jakiś mit; bardzo dobrze używa czasów Past Simple i Past Continuous;

Module 5 Our planet

Unit 5a Earth – SOS

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt i odpowiedzieć na pytania; wstawić
    w zdaniach słownictwo związane ze środowiskiem; wstawić w tekście odpowiedni czasownik z will;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji podjąć decyzję w chwili mówienia (np. It’s cold. – I’ll close the
    window.); na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o problemach środowiska w przyszłości (np. A: Will forests disappear in 2100? B:
    No, they won’t.); na podstawie podanych informacji opisać swoją przyszłość, stosując will i won’t (np. When I grow up, I’ll become very famous.); z
    pomocą nauczyciela napisać kilka zdań o życiu w 2100 roku;
    ocena dobra – uczeń potrafi: zrozumieć szczegółowo tekst o globalnym ociepleniu i zagrożeniach dla zwierząt; poprawnie posługuje się czasem
    Future Simple
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie napisać kilka zdań o życiu w 2100 roku; bardzo dobrze posługuje się czasem Future
    Simple;

                                                                            11
Unit 5b Supervolcanoes

    ocena dopuszczająca: zrozumieć ogólnie tekst o wulkanach i odpowiedzieć na pytania; wstawić w zdaniach słownictwo związane z wulkanami;
    wstawić w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela powiedzieć, jak zachowałby się w różnych
    sytuacjach, używając zdań warunkowych (np. A: What would you do if you saw a hungry cat? B: I’d give it food.);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo tekst o wulkanach; poprawnie stosuje zdania warunkowe:
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji samodzielnie powiedzieć, jak zachowałby się w różnych sytuacjach,
    używając zdań warunkowych (np. A: What would you do if you saw a hungry cat? B: I’d give it food.) ; bardzo dobrze posługuje się zdaniami
    warunkowymi;

Unit 5c Can we help?

    ocena dopuszczająca –uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie teksty o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów i odpowiedzieć na pytania;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: z pomocą nauczyciela napisać artykuł o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów;
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w, oraz: zrozumieć szczegółowo teksty o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów;
    ocena bardzo dobra: samodzielnie opowiadać o problemach środowiska i rozwiązaniach tych problemów;

Unit 5d Culture corner The bald eagle

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie teksty o zagrożonych gatunkach zwierząt i odpowiedzieć na pytania; wstawić w tekście
    słownictwo związane ze środowiskiem;
    ocena dostateczna – uczeń potrafij.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zadać pytania z tzw. question tags; odpowiedzieć
    na te pytania (np. A: The eagle eats fish, doesn’t it? B: Yes, it does.);
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo teksty o zagrożonych gatunkach zwierząt; na podstawie podanych informacji
    samodzielnie zadać pytania z tzw. question tags; odpowiedzieć na te pytania (np. A: The eagle eats fish, doesn’t it? B: Yes, it does.);
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: wyrazić swoją opinię na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt; bardzo dorze posługuje się
    question tags;

Unit 5e Good idea!

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie dialog o kampanii sprzątania w szkole i odpowiedzieć na pytania;uzupełnić dialog podanymi
    zwrotami;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zaprosić kolegę do wzięcia udziału w Dniu
    Sadzenia Drzew;

                                                                           12
    ocena dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo dialog o kampanii sprzątania w szkole;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: na podstawie podanych informacji samodzielnie zaprosić kolegę do wzięcia udziału w Dniu Sadzenia
    Drzew;

Unit 5f Curricular Cut Citizenship: Why should we recycle at home?

    ocena dopuszczająca – uczeń potrafi: zrozumieć ogólnie tekst o recyklingu i odpowiedzieć na pytania; wstawić w tekście słownictwo związane z
    recyklingiem;
    ocena dostateczna – uczeń potrafi j.w. oraz: wstawić w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie; z pomocą nauczyciela
    opowiedzieć o recyklingu;
    ocena dobra: uczeń potrafi j.w. oraz: zrozumieć szczegółowo tekst o recyklingu;
    ocena bardzo dobra – uczeń potrafi j.w. oraz: samodzielnie opowiedzieć o recyklingu;
                                                                            13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/29/2013
language:Unknown
pages:13
huangyuarong huangyuarong
About