Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tuan 19_ 20 ban ve doc sach_ tieng noi cua van nghe

VIEWS: 2,997 PAGES: 11

									Tuaàn 19,Tieát 91: BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCH Chu Quang Tieàm. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi ñoïc saùch vaø phöông phaùp ñoïc saùch. - Reøn luyeän kyõ naêng vieát vaên nghò luaän qua vieäc lónh hoäi baøi vaên nghò luaän saâu saéc sinh ñoäng vaø giaøu tính thuyeát phuïc. - Troïng taâm: II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs tröôùc khi ñi vaøo baøi môùi. 3. Daïy baøi môùi: ñoïc saùch laø moät con ñöôøng tích luõy vaø naâng cao hoïc vaán. Ngaøy nay saùch nhieàu, phaûi bieát choïn saùch maøñoïc. Ñoïc ít maø chaéc coøn hôn ñoïc nhieàu maø roãng. Caàn keát hôïp giöõa ñoïc roäng maø saâu, giöõa ñc5 saùch thöôøng thöùc vôùi ñoïc saùch chuyeân moân.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Em haõy neâu nhöõng neùt chính veà tg? OÂng baøn veà saùch nhieàu laàn. Nhöõng vaán ñeà ñöôïc noùi ñeán laø nhöõng vaán ñeà taâm huyeát, truyeàn laïi cho theá heä sau.

? Ñoïc vaø neâu boá cuïc cuûa vaên baûn? ( 3 phaàn) - Khaúng ñònh taàm quan troïng vaø yù nghóa cuûa vieäc ñoïc saùch. - Khoù khaên vaø nguy haïi cuûa vieäc ñoïc saùch. - Phöông phaùp ñoïc saùch. ? Qua lôøi baøn cuûa tg em thaáy vieäc ñoïc saùch coù yù nghóa gì? ? Taùc giaû ñaõ ñöa ra lí leõ gì ñeå laøm roõ yù nghóañoù?

? Phöông phaùp luaän naøo ñöôïc tg söû duïng ôû ñaây? Em nhaän xeùt caùch laäp luaän ñoù?

? Vì sao phaûi ñoïc saùch?

I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. Taùc giaû: - Chu Quang Tieàm (1897 – 1986) - Laø nhaø lí luaän vaên hoïc noåi tieáng Trung Quoác. 2. Taùc phaåm: Ñoaïn trìch töø saùch : “Danh nhaân Trung Quoác baøn veà nieàm vui vaø noãi buoàn cuûa ngöôøi ñoïc saùch” 3. Boá cuïc:3 phaàn. II. PHAÂN TÍCH: 1. Taàm quan troïng vaø yù nghóa cuûavieäc ñoïc saùch. - Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan troïng cuûa hoïc vaán vì: + Saùch ghi cheùp coâ ñuùc vaø löu truyeàn moïi tri thöùc, moïi thaønh töïu maø con ngöôøi tìm toøi tích luõy ñöôïc. + Saùch coù giaù trò, laø coät moác treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa nhaân loaïi. + Saùch laø kho taøng, kinh nghieäm cuûa con ngöôøi nung naáu thu löôïm suoát maáy nghìn naêm. - Ñoïc saùch ñeå tích luõy, naâng cao kieán thöùc. 2. Phöông phaùp ñoïc saùch. a. Caùch löïa choïn saùch. - Saùch nhieàu traøn ngaäp – khoâng chuyeân saâu. - Saùch nhieàu khoù choïn löïa. - Choïn saùch nhö theá naøo?

? Ñoïc saùch caàn phaûi choïn löïa, vì sao vaäy?

? Taùc giaû höôùng daãn caùch ñoïc saùch ntn? ? Ta coù neân daønh thôøi gian cho vieäc ñoïc saùch thöôøng xuyeân khoâng? vì sao? ? Taùc giaû coù ñôn giaûn baøn veà vieäc ñoïc saùch hay khoâng? Vì sao? Ñoïc saùch coù nghóa laø thoâng qua saùch, ta khoâng nhöõng chæ taêng voán hieåu bieát maø coøn hoïc caùch laøm ngöôøi. ?Em haõy giaûi thích nguyeân nhaân cô baûn taïo neân tính thuyeát phuïc, tính haáp daãn cao cuûa vaên baûn?  

+ Choïn tinh, ñoïc kyõ coù lôïi cho mình. + Caàn ñoïc kyõ cuoán taøi lieäu cô baûn thuoäc lónh vöïc chuyeân moân. b. Caùch ñoïc saùch: - Ñoïc vöøa ñoïc vöøa nghó. - Ñoïc coù heä thoáng,coù keá hoaïch. - Ñoïc saùch vöøa hoïc taäp tri thöùc,vöøa reøn luyeän nhaân caùch,hoïc laøm ngöôøi. III. TOÅNG KEÁT. 1.ND: ghi nhôù 2.NT: - Vaên baûn coù tính thuyeát phuïc cao: Lí leõ thaáu tình ñaït lí. - Ngoân ngöõ uyeân baùc cuûa ngöôøi nghieân cöùu ñöôïc tích luõy, nghieàn ngaãm laâu daøi. - Giaàu hình aûnh

Cuûng coá baøi hoïc Chuaån bò baøi môùi

Tieát 93: KHÔÛI NGÖÕ. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs nhaän bieát ñöôïc khôûi ngöõ khoâng bò nhaàm vôùi chuû ngöõ cuûa caâu, vaø cuõng khoâng coi khôûi ngöõ laø “boå ngöõ ñaûo”. - Nhaän bieát khôûi ngöõ laø caâu chöùa ñeà taøi ñöôïc noùi ñeán ôû trong caâu. I. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Daïy baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC ? Khôûi ngöõ laø gì? I. KHÔÛI NGÖÕ LAØ GÌ? - Laø thaønh phaàn ñöùng tröôùc chuû ngöõ ñeå neâu leân ñeà taøi ñöôïc noùi ñeán trong caâu. ? Daáu hieäu naøo ñeå nhaän bieát khôûi ngöõ? - Tröôùc khôûi ngöõ ñeàu coù quan heä töø : Vd: Phaân bieät caùc töø ngöõ in ñaäm vôùi CN veà, thí, ñoái vôùi… trong caùc sau veà vò trí trong caâu vaø quan heä II. ÑAËC ÑIEÅM VAØ COÂNG DUÏNG vôùi chuû nguõ? CUÛA KHÔÛI NGÖÕ. Coøn anh , anh khoâng ghìm noåi xuùc ñoäng. 1. Ví duï: Giaàu thì toâi cuõng giaàu roài. Sang, toâi cuõng a. Coøn anh,

b. Giaàu , c. Caùc theå vaên trong lónh vöïc vaên ngheä 2. Nhaän bieát ñaëc ñieåm cuûa khôûi ? Neâu caáu taïo cuûa khôûi ngöõ? ngöõ. - Thöôøng ñöùng ôû ñaàu caâu ( tröôùc CN) - Tröôùc khôûi ngöõ thöôøng coù quan heä töø (thì, veà, ñoái vôùi…) ? Khôûi ngöõ coù taùc duïng gì? - Ñöôïc taùch khoûi CN baèng caùc quan heä ( Neâu leân ñeà taøi ñöôïc noùiñeán trong caâu) töø hoaëc baèng daáu phaåy 3. Coâng duïng cuûa khôûi ngöõ. - Nhaán maïnh ñieàu muoán noùi nhö moät chuû ñeà. Baøi 1:Xaùc ñònh khôûi ngöõ: - Neâu söï vieäc ñoái töôïng ñöôïc baøn ñeán a. Ñieàu naøy, trong caâu. b. Ñoái voùi chuùng mình, - Coù quan heä vôùi chuû ngöõ c. Laøm khí töôïng, III. LUYEÄN TAÄP. d. Moät mình, Baøi 3: Vieát laïi nhöõng caâu sau e. Ñoái vôùi chaùu, a. Laøm baøi anh aáy caån thaän laém Baøi 2: Moái quan heä giöõa khôûi ngöõ vôùi b. Hieåu thì toâi hieåu roài nhöng giaûi thì thaønh phaàn caâu coøn laïi qua caùc töø ngöõ coù toâi chöa giaûi ñöôïc. lieân quan ñeán nhau veà nghóa ôû caùc caâu trong Baøi 4: Ñaët caâu coù ñeà ngöõ. truyeän ngaén Laøng cuûa Kim Laân. a.Cuoán saùch aáy thì toâi laáy laøm gì. a. OÂng – khoâng thích nghó ngôïi nhö vaäy. b. Nhöõng boù luùa naëng tróu aáy, hoï ñaõ b. Xaây laêng – Phuïc dòch, gaùnh gaïch. kòp chôû veà kho tröôùc khi trôøi möa.  Cuûng coá baøi hoïc  Chuaån bò baøi môùi Tieát 94: PHEÙP PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs chæ ra ñöôïc pheùp phaân tích vaø toång hôïp - Hieåu bieát vaø söû duïng nhöõng thao taùc naøy trong baøi nghò luaän - Troïng taâm : phaân tích vd ruùt ra keát luaän. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ :? Khi laøm vaên chöùng minh, em thöôøng trieån khai luaän ñieåm theo caáu truùc loaïi vaên baûn naøo? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

sang roài.

Hs ñoïc vaên baûn Trang phuïc ? Vaên baûn treân ñaõ neâu nhöõng hieän töôïng gì veà vaán ñeà trang phuïc? Moãi hieän töôïng ñoù neâu leân nguyeân taéc naøo veà caùch aên maëc cuûa con ngöôøi?

I. TÌM HIEÅU PHEÙP LAÄP LUAÄN PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP. 1. Vaên baûn “Trang phuïc” - Neâu leân vaán ñeà veà vaên hoùa trang phuïc, ñaây laø nhöõng qui taéc ngaàm cuûa vaên hoùa noù buoäc moïi ngöôøi phaûi tuaân theo. - Ñeå ñöa nhaän thöùc chung aáy ngöôøi ? Taùc giaû ñaõ ñöa ra ba caùch aên maëc – ñoù laø vieát ñi phaân tích caùch aên maëc

nguyeân taéc naøo?

Vd: coâ gaùi ôû hang saâu Chaøng trai ñi taùt nöôùc Ngöôøi ñi ñaùm cöôùi

“ Y phuïc xöùng kyø ñöùc” ? Nhö theá naøo laø aên maëc phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc?

? Töø caùc hieän töôïng treân tg ñaõ toång hôïp laïi ntn? Baøi 1: Taùc giaû phaân tích luaän ñieåm ntn? - khoâng ñoïc nhieàu maø ñoïc caàn phaûi löïa choïn, ñoïc kyõ. - Saùch nhieàu chaát löôïng khaùc nhau neân caàn choïn saùch hay maø ñoïc. 2 caùch: phaân tích – baéc caàu phaân tích – ñoái chieáu Baøi 2: Lí do choïn saùch ñoïc - Khoâng caàn ñoïc nhieàu, maø ñoïc phaûi löïa choïn, ñoïc kyõ. - Saùch nhieàu chaát löôïng khaùc nhau, choïn saùch hay maø ñoïc - Choïn saùch caàn thieát.

- Nguyeân taéc: +Aên maëc chænh teà, ñoàng boä “Aên cho mính maëc cho ngöôøi” khoâng theå aên maëc chænh teà maø ñi chaân ñaát,hoaëc ñi daày taát maø phanh heát cuùc aùo, hôû caû thòt ra… + Aên maëc phaûi phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh chung( coâng coäng) vaø hoaøn caûnh rieâng ( coâng vieäc, sinh hoaït) + Aên maëc phaûi phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc: Ñeïp maø khoâng phuø hôïp thì chæ laøm troø cöôøi cho thieân haï. Ñeïp phaûi gaén vôùi giaûn dò, phuø hôïp vôùi moâi tröôøng.  Nguyeân taéc ngaàm phaûi tuaân thuû, noù laø vaên hoùa xaõ hoäi. - Toång hôïp laïi: Trang phuïc phaûi phuø hôïp vôùi vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc, hôïp vôùi moâi tröôøng vaø vaên hoùa xaõ hoäi. Ñoù môùi goïi laø trang phuïc ñeïp. 2. Ghi nhôù: II. LUYEÄN TAÄP: “ Hoïc vaán khoâng phaûi laø chuyeän chæ ñoïc trong saùch vôû nhöng ñoïc saùch roát cuoäc laø con ñöôøng cuûa hoïc vaán. - Hoïc vaán laø cuûa nhaân loaïi, do nhaân loaïi truyeàn laïi – Saùch laø kho taøng cuûa hoïc vaán. - Phaân tích tính chaát baéc caàu: Saùch - nhaân loaïi - hoïc vaán - Phaân tích ñoái chieáu : neáu khoâng ñoïc, neáu xoùa boû – nhaán maïnh vieäc ñoïc saùch coù taàm qua troïng naâng cao hoïc vaán

Tieát 95: LUYEÄN TAÄP PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs hieåu vaø bieát vaän duïng caùc thao taùc phaân tích vaø toång hôïp trong baøi vaên nghò luaän - Reøn luyeän kyõ naêng vieát ñoaïn nghò luaän coù söû duïng caùc pheùp phaân tích vaø toång hôïp, dieãn dòch, qui naïp II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : Trình baøy pheùp phaân tích vaø toång hôïp? Quan heä giöõa phaân tích vaø toång hôïp? Cho vd?

3. Daïy baøi môùi

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Giaùo vieân cho hs oân taäp heä thoáng hoùa kieán thöùc I. OÂN LAÏI KIEÁN THÖÙC PHAÂN veà pheùp phaân tích toång hôïp. TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP II. LUYEÄN TAÄP: Baøi 1: a. Ñoïc ñoaïn vaên cuûa Xuaân Dieäu bính baøi “Thu ñieáu” cuûa Nguyeãn khuyeán ñöôïc tg vaän duïng pheùp Yeâu caàu hs laøm baøi taäp 1, 2 , 3 chia nhoùm trình luaän – phaân tích theo loái dieãn dòch baøy. - “ Môû ñaàu thô hay ….hay caû baøi” – caâu chuû ñeà. - Tieáp theo laø söï phaân tích tinh teá laøm saùng toû caùi hay, caùi ñeïp cuûa Giaùo vieân cho hs trao ñoåi ñoaïn vaên naøy. baøi Thu Ñieáu. + ÔÛ caùc ñieäu xanh + ÔÛ nhöõng cöû ñoäng + ÔÛ caùc vaàn thô Giaùo vieân toång hôïp yù kieán vaø neâu ñaùp aùn b. Phaân tích: chung. - Nguyeân nhaân khaùch quan cuûa söï thaønh ñaït : gaëp thôøi, hoaøn caûnh, taøi naêng, ñieàu kieän… Caâu chuyeän veà maùy trôï thích: - Nguyeân nhaân khaùch quan: söï phaán Coâ giaùo toâi nghe khoâng toát. Nhöng coâ daäy thì ñaáu kieân trì cuûa caù nhaân – thaønh tuyeät hay! Haøng ngaøy ñeán lôùp coâ phaûi ñeo maùy ñaït laø caùi gì ñoù coù ích cho moïi trôï thích. Nhöng hoâm nay coâ tìm hoaøi khoâng thaáy- ngöôøi, cho xaõ hoäi, ñöôïc xaõ hoäi coù leõ coâ ñeå quen. thöøa nhaän. Chuùng toâi baét ñaàu giôû troø. Coâ ñaët caâu hoûi Baøi 2: vaø dôû soå goïi moät hs hoïc toát nhaát leân baûng- ñoù - Hoïc ñoái phoù laø hoïc khoâng laáy laø toâi. Khi toâi leân baûng nhöõng ñöùa ôû döôùi baét vieäc hoïc laøm muïc ñích, xem vieäc ñaàu cöôøi vaø thì thaàm to nhoû. Toâi khoâng traû lôøi hoïc laø vieäc phuï. ñuùng caâu hoûi vaø laøm ñieàu ngöôïc laïi. Ñoù laøñoïc - Hoïc ñoái phoù laø hoïc bò ñoäng. Coát moät baøi thô vu vô vaø coâ cho toâi xuoáng choã cuûa ñoái phoù vôùi söï ñoøi hoûi cuûa thaày mình, caû lôùp vaãn cöôøi. Vaø khi coâ chaám cho toâi 8 coâ, cuûa thi cöû ñieåm thì ôû döôùi ñaùm baïn toâi laïi caøng cöôøi tôïn - Hoïc ñoái phoù laø hoïc hình thöùc hôn. Nhöng coâ khoâng noùi gì maø tieáp tuïc daïy baøi khoâng ñi saâu vaøo thöïc chaát kieán môùi. Nhöng giôø hoïc hoâm aáy taát caû chuùng toâi thöùc cuûa baøi hoïc ñeàu im laëng vaø khoâng noùi vôùi ai moät lôøi naøo. - Hoïc ñoái phoù duø coù baèng caáp Toâi ñoïc thaáy trong maét coâ coù caùi gì ñoù khoâng nhöng ñaàu oùc vaãn roãng tueách. vui. Nhöng tieát hoïc vaãn qua ñi. Baøi 3: Vieát moät ñoaïn vaên phaân tích Hoïc xong toâi veà nhaø ñoùng chaët cöûa phoøng vaø ( caâu chuû ñeà ñöùng ôû ñaàu ñoaïn) khoùc. Meï toâi ñaõ bieát toaøn boä caâu chuyeän khi toâi vaø moät ñoaïn vaên toång hôïp caâu thaät söï bình tónh keå laïi. Meï toâi ñaõ keå caâu chuyeän khaùi quaùt chuû ñeà ñöùng ôû cuoái veà coâ cho toâi nghe. ñoaïn. Coâ hoïc cuøng ñaïi hoïc vôùi caâu cuûa con. Ñang hoïc giôû thì caäu con ñi boä ñoäi, coâ thì hoïc xong vaø tình nguyeän ñi thanh nieân xung phong. Vaø moät laàn bò neùm bom toïa ñoä coâ ñaõ bò söùc ep cuûa quaû bom maát ñi 600/0 söùc nghe. Khi hoøa bình coâ tieáp tuïc ñi daäy – toâi laïi khoùc vaø thaáy aân haân voâ cuøng. Ngaøy mai toâi seõ ñoái dieän vôùi coâ, vaø nhìn thaúng vaøo maét coâ vaø toâi seõ xin coâ tha thöù.

Tuaàn 20. Tieát 96,97 :TIEÁNG NOÙI CUÛA VAÊN NGHEÄ Nguyeãn Ñình Thi. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs hieåu ñöôïc noäi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä vaø söùc maïnh kyø dieäu cuûa noù ñoái vôùi ñôøi soáng. -Hieåu theâm veà caùch vieát vaên baûn nghò luaän vaên hoïc qua taùc phaåm vaên hoïc nghò luaän ngaén goïn, chaët cheõ vaø giaàu hình aûnh cuûa Nguyeãn Ñình Thi. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : ?Em hieåu gì veà yù nghóa cuûa vòeâc ñoïc saùch? Neâu taùc duïng cuûa moät taùc phaåm khi em ñöôïc ñoïc? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Em haõy neâu nhöõng neùt chính veà tg Nguyeãn I. TÌM HIEÅU CHUNG Ñình Thi? 1. Taùc giaû: -1924 –2003, queâ ôû Haø Noäi - Sau c/m laøm toång thö kí cho hoäi nhaø Vaên Vieät Nam. - Hoaït ñoäng vaên ngheä cuûa NÑT khaù phong phuù ( vieát vaên, laøm thô, vieát kòch, lì luaän pheâ bính, nhaïc só…) - Ñöôïc taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät. ? Neâu boá cuïc cuûa taùc phaåm?( ba luaän 2. Taùc phaåm: ñieåm) - Vieát naêm 1948, in trong cuoán “Maáy - Noäi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä. vaán ñeà veà vaên hoïc” - Vai troø tieáng noùi cuûa vaên ngheä ñoái 3. Boá cuïc: 3 phaàn vôùi ñôøi soáng. II. PHAÂN TÍCH: - Khaû naêng caûm hoùa loâi cuoán cuûa vaên 1. Noäi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä. ngheä. - Ñaëc ñieåm cuûa tp vaên ngheä laø laáy chaát lieäu thöïc taïi cuoäc soáng, tg göûi ? Luaän ñieåm khai thaùc theo caùch naøo? Chæ ra vaøo tp nhö moät lôøi nhaén göûi, moät trình töï laäp luaän cuûa luaän ñieåm aáy? caùch nhìn môùi. ( phaân tích – toång hôïp ) + D/c1: Khi ñoïc Truyeän Kieàu ta thaáy ? Taùc giaû chæ ra nhöõng noäi dung naøo cuûa rung ñoäng tröôùc caûnh ngaøy xuaân, tieáng noùi vaên ngheä? Tìm daãn chöùng cuûa buaâng khuaâng nghe lôøi göûi cuûa tg. vaên baûn? + D/c2: Anna cuûa Toân xToâi noùi gì vôùi ngöôøi ñoïc. - Taùc phaåm vaên ngheä khoâng caát neân lôøi thuyeát lí khoâ khan maø chöùa ñöïng nhöõng tình caûm say söa, yeâu gheùt buoàn vui mô moäng cuûa ngöôøi ngheä syõ – khieán ngöôøi ta rung ñoäng ngôõ ngaøng.  Noäi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä laø hieän thöïc mang tính cuï theå, sinh

? Noâi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä khaùc ñoäng laø ñôøi soáng tình caûm cuûa con vôùi noïi dung cuûa caùc boä moân khoa hoïc ngöôøi qua caùi nhìn vaø tình caûm caù khaùc ntn? nhaân cuûa ngöôøi ngheä syõ. 2. Söï caàn thieát cuûa tieáng noùi vaên ngheä vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. a. Trong tröôøng hôïp con ngöôøi bò ngaên caùch vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. ? Tìm caâu neâu luaän ñieåm? Caùch laäp luaän - Lôøi noùi cuûa vaên ngheä laø sôïi daây cuûa ñoaïn vaên? (dieãn dòch) buoäc chaët hoï vôùi cuoäc soáng ñôøi ? Chöùng minh trong caùc lónh vöïc cuûa ñôøi thöôøng. soáng? - Ngöôøi tuø chính trò trong tuø : ñoïc Kieàu, keå Kieàu… b. Trong ñôøi soáng sinh hoaït khaéc khoå haøng ngaøy. - Lôøi noùi cuûa vaên ngheä giuùp con ?Caùch löïa choïn hoaøn caûnh soán ñeå phaân tích ngöôøi vui leân, bieát rung caûm bieát öôùc taùc duïng cuûa tieáng noùi cuûa vaên ngheä ntn? mô trong ñôøi soáng coøn nhieàu vaát vaû. (Hoaøn caûnh raát khaùc nghieät, gaây aán  Vaên ngheä giuùp chuùng ta ñöôïc soáng töôïng) ñaày ñuû hôn, phong phuù hôn vôùi cuoäc ñôøi vaø vôùi chính mình. ? Neáu khoâng coù vaên ngheä thì cuoäc soáng 3.Con ñöôøng vaên ngheä vôùi ngöôøi ñoïc cuûa con ngöôøi ntn? vaø khaû naêng kì dieäu cuûa noù. - Söùc maïnh cuûa vaên ngheä baét nguoàn töø noäi dung cuûa noù vaø con ñöôøng ñeán vôùi ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe ? Vaên ngheä giuùp cho cuoäc soáng cuûa con + Taùc phaåm chöùa ñöïng tình yeâu gheùt ngöôøi ntn? trong ñôøi soáng moät caùch sinh ñoäng. Ñoïc moät tp hay ta nhö soáng cuøng nhaân vaät, + Tö töôûng ngheä thuaät thaám saâu hoøa caûm thaáy buoàn vui vaø lo cuøng vôùi nhaân vaøo caûm xuùc. vaät cuûa mình. - Khi taùc ñoäng - Vaên ngheä giuùp con ngöôøi nhaän thöùc mình, töï xaây döïng mình. Taùc phaåm hay ñöôïc soi saùng bôûi moät lí - Vaên ngheä thöù tuyeân truyeàn khoâng töôûng, moät muïc ñích tuyeân truyeàn cuûa moät tuyeân truyeàn nhöng coù hieäu quaû cao. giai caáp, moät daân toäc. Nhöng taùc phaåm III. LUYEÄN TAÄP. khoâng dieãn thuyeát khoâ khan maø baèng caû Choïn moät taùc phaåm, sau ñoù phaân tích söï soáng vaø traïng thaùi caûm xuùc cuûa con taùc ñoäng cuûa taùc ñoäng cuûa taùc ngöøôi. Hieäu quaû cao khi lao ñoäng toaøn con phaåm aáy ñoái vôùi baûn thaân? tim khoái oùc – töï nhieân vaø saâu saéc.  Cuûng coá baøi hoïc  Chuaån bò baøi môùi Tieát 98: CAÙC THAØNH PHAÀN BIEÄT LAÄP: TÌNH THAÙI, CAÛM

THAÙN
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs nhaän bieát hai thaønh phaàn bieät laäp: tình thaùi vaø caûm thaùn

- Phaân bieät taùc duïng rieâng cuûa moãi thaønh phaàn trong caâu - Reøn luyeän kyõ naêng söû duïng caùc thaønh phaàn ñoù trong caâu. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : ? Theá naøo laø khôûi ngöõ? Neâu ñaëc ñieåm vaø taùc duïng cuûa khôûi ngöõ? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Caùc töø chaéc, coù leõ, laø nhaän ñònh cuûa ngöôøi noùi vôùi söï vieäc ôû phaàn gaïch döôùi hay baûn thaân chuùng dieãn ñaït söï vaät? ? Neáu boû nhöõng töø aáy ñi thì nghóa söï söï vieäc cuûa nhöõng caâu aáy coù khaùc ñi khoâng? ? Töø naøo theå hieän thaùi ñoä tin caäy ñoái vôùi söï vieäc hôn? ? Traû lôøi caâu hoûi: a, b, c, saùch giaùo khoa?

Tìm nhöõng ví duï töông töï.

Baøi 3: - Möùc ñoä tin caäy cao nhaát: chaéc chaén - Möùc ñoä trung bình : chaéc - Möùc ñoä thaáp nhaát: hình nhö

I. THAØNH PHAÀN TÌNH THAÙI. 1. Vd: - Chaéc - Coù leõ + Neáu boû nhöõng töø nghóa khoâng khaùc nhau + Ñaây laø nhöõng nhaän ñònh cuûa ngöôøi noùi ñoái vôùi söï vieäc ñöôïc noùi ñeán trong caâu. Theå hieän thaùi ñoä tin caäy cao “ chaéc”, ñoä tin caäy thaáp hôn ôû töø “coù leõ” 2. Thaønh phaàn caûm thaùn - OÀ ( caûm xuùc viu söôùng) - Trôøi ôi! ( caûm xuùc tieác reû) + Caùc töø treân khoâng chæ söï vaät söï vieäc naøo caû. + Ta hieåu ñöôïc nhöõng töø ñoù laø nhôø caâu tieáp sau nhöõng tieáng naøy. Noù giuùp ngöôøi nghe hieåu ñöôïc taïi sao ngöôøi noùi laïi duøng caâu caûm thaùn. + Caùc töø naøy khoâng duøng ñeå goïi ai caû, chuùng chæ duøng khi ngöôøi noùi(vieát) muoán giaõi baøy loøng mình. 3. Ghi nhôù. II. LUYEÄN TAÄP Baøi 1: a. Coù leõ b. Chao oâi c. Hình nhö d. Chaû nheõ Baøi 2: Döôøng nhö, hình nhö Coù leõ, chaéc laø chaéc haún, chaéc chaén.

Tieát 99,100: NGHÒ LUAÄN VEÀ MOÄT SÖÏ VIEÄC, MOÄT HIEÄN TÖÔÏNG TRONG ÑÔØI SOÁNG. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

- Giuùp hs hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa baøi vaên nghò luaän veà moät söï vieäc hieän töôïng trong ñôøi soáng. - Coù kyõ naêng nhaän bieát vaø xaây döïng moät baøi vaên nghò luaän ôû daïng naøy. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : ? Neâu caùc daïng nghò luaän ñaõ hoïc? Ñaêc ñieåm cuûa baøi vaên nghò luaän laø gì? Vaán ñeà nghò luaän naøo thöôøng gaëp? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Vaên baûn treân tg ñaõ baøn veà moät hieän töôïng gì trong ñôøi soáng? Hieän töôïng aáy coù bieåu hieän nhö theá naøo?

? Caùc bieåu hieän treân coù chaân thöïc, coù ñaùng tin caäy khoâng?

? Neâum nguyeân nhaân chính gaây ra beänh leà meà? Coù theå khaéc phuïc beänh leà meà khoâng?

? Beänh leà meà gaây ra taùc haïi ntn?

? EM hieåu nhö theá naøo veà nghò luaän veà moät söï vieäc hieän töôïng trong ñôøi soáng?

? Caùc ñeà vaên treân coù ñieåm naøo goáng nhau? Haõy chæ ra nhöõng ñieåm gioáng nhau ñoù?

I. TÌM HIEÅU BAØI NGHÒ LUAÄN VEÀ MOÄT HIEÄN TÖÔÏNG , SÖÏ VIEÄC TRONG ÑÔØI SOÁNG. 1. Vd a. Trong vaên baûn treân taùc giaû ñaõ baøn hieän töôïng coi thöôøng giôø giaác ôû nhöõng coâng vieäc chung. - Bieåu hieän: + Muoän giôø cuoäc hoïp, hoäi thaûo + Quyù thôøi gian cuûa mình maø khoâng toân trong thôøi gian cuûa ngöôøi khaùc. + Taïo ra thoùi quen xaáu( giaáy môøi phaûi ghi sôùm hôn 30 – 1 h)  Ñaây laø nhöõng thoâng tin chaân thöïc vaø ñaùng tin caäy vì ñaây laø nhöõng bieåu hieän thöôøng thaáy trong cuoäc soáng vaø raát phoå bieán. b. Nguyeân nhaân chính: - Khoâng bieát quí troïng thôøi gian cuûa caùc cô quan ñoaøn theå. - Khoâng coi mình laø ngöôøi coù traùch nhieäm ñoái vôùi coâng vieäc chung. - Thoùi quen cuûa xaõ hoä noâng nghieäp khoâng ai nhaéc nhôû. c. Taùc haïi. - Taïo thaønh thoùi quen khoù thay ñoåi - Khoâng bieát töï troïng, ích kyû… - Gaây haïi cho taäp theå Taùc giaû ñaõ phaân tích taùc haïi caûu beänh leà meà moät caùch raát ngaén goïn, maïch laïc vaø coù söùc thuyeát phuïc cao. 2. Keát luaän Nghò luaän baøn veà moät hieän töôïng ñôøi soáng goàm: - Neâu hieän töôïng

Moãi em töï nghó ra moät ñeà töông töï

 

Cuûng coá baøi hoïc Chuaån bò baøi môùi

- Phaân tích taùc haïi cuûa hieän töôïng - Toû thaùi ñoä pheâ phaùn - Ñeà xuaát kieán nghò… II. CAÙCH LAØM BAØI NGHÒ LUAÄN VEÀ MOÄT SÖÏ VIEÄC HIEÄN TÖÔÏNG TRONG ÑÔØI SOÁNG. 1. Ñeà baøi. Caû 4 ñeà baøi trong sgk ñeàu ñeà caäp ñeán nhöõng söï vieäc, hieän töôïng trong ñôøi soáng . 2. Caùch laøm baøi vaên nghò luaän. a. Tìm hieåu ñeà. - Theå loaïi - Noäi dung - Yeâu caàu b. Laäp daøn yù: - Vieát töøng phaàn töøng ñoaïn - Phaân tích, ñaùnh giaù - Chuù yù caùch dieãn ñaït, caâu chöõ. d. Ñoïc laïi baøi vaø söûa chöõa - Loãi duøng töø, ñaët caâu - Loãi lieân keát, loâgíc.. III. LUYEÄN TAÄP


								
To top