Docstoc

tuan 7_8 kieu o lau ngung bich_ luc van tien

Document Sample
tuan 7_8 kieu o lau ngung bich_ luc van tien Powered By Docstoc
					Tieát 31. KIEÀU ÔÛ LAÀU NGÖNG BÍCH. Trích truyeän Kieàu – Nguyeãn Du. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs thaáy taâm traïng coâ ñôn, ñau buoàn thöông nhôù cuûa Thuùy Kieàu, caûm nhaän taám loøng nhaân haäu cuûa naøng. - Ngheä thuaät mieâu taû noäi taâm nhaân vaät cuûa Nguyeãn Du. Dieãn bieán taâm traïng cuûa nhaân vaät qua ngoân ngöõ ñoäc thoaïi vaø ngheä thuaät taû caûnh ñeå nguï tình. II, TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc thuoäc “ Caûnh ngaøy xuaân” vaø phaân tích 4 caâu thô ñaàu. 3. Daïy baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. Xuaát xöù. Sau ñoaïn Maõ Giaùm Sinh löøa Kieàu, naøng bò tuù baø nhoát ôû laàu xanh( caâu 1033- 1054) 2. Boá cuïc. 3 phaàn: - 6 caâu ñaàu: hình aûnh coâ ñôn toäi Neâu boá cuïc cuûa ñoïan trích? nghieäp cuûa Kieàu. - 8 caâu tieáp: thöông nhôù Kim Troïng vaø gia ñình. - 8 caâu cuoái: taâm traïng ñau buoàn cuûa naøng thoâng qua caùch nhìn caûnh vaät. 3. Ñaïi yù: ñoaïn trích theå hieän taâm traïng buoàn tuûi, lo aâu cuûa Thuùy Chuû ñeà cuûa ñoaïn trích laø gì? Kieàu khi bò giam loûng ôû laàu ngöng bích. Caûnh thieân nhieân trong 6 caâu ñaàu ntn? II. PHAÂN TÍCH. - Ñaëc ñieåm khoâng gian tröôùc laàu Ngöng Bích ra 1. Hoaøn caûnh toäi nghieäp cuûa sao? Kieàu Khoâng gian môû ra theo chieàu roäng: baùt ngaùt, - Caûnh thieân nhieân ñöôïc nhìn qua chieàu daøi, chieàu cao: nuùi con maét cuûa Thuùy Kieàu. + Khoâng gian: baùt ngaùt, caùt - Thôøi gian qua caûm nhaïân cuûa Thuùy Kieàu ntn? ( vaøng buïi bay, nuùi môø xa – khoâng caùc töø: maây sôùm ñeøn khuya, aùnh traêng…) gian hoang vaéng, caûnh vaät trô troïi. ? Qua hình aûnh thieân nhieân ñoù ta thaáy Thuùy Kieàu + Thôøi gian: “Maây sôùm ñeøn ñang ôû trong hoaøn caûnh naøo? Taâm traïng cuûa khuya” tuaàn hoaøn kheùp kín. naøng ntn? Nhöõng tuø ngöõ naøo goùp phaàn mieâu taû Naøng ñang bò giam haõm trong caûnh vaät vaø taâm traïng aáy? khoâng gian- chæ coù theå laøm baïn - Hình aûnh: “ non xa”, “traêng gaàn”, “ caùt vaøng”, “buïi ñeøn traêng. Ta thaáy naøng vôùi Hoàng” laø nhöõng hính aûnh mang tình öôùc leä, nhöng cuõng taâm traïng coâ ñôn hoaøn trong Laø hình aûnh thöïc, thaáy söï meânh moâng rôïn ngôïp. toaøn. 2. Noãi loøng thöông nhôù cuûa - “ Maây sôùm ñeøn khuya”: thôøi gian tuaàn hoaøn Kieàu.

Em haõy neâu xuaát xöù cuûa ñoaïn trích? Sau khi bò MGS löøa, Kieàu ñònh töï töû nhöng khoâng thaønh. Tuù baø vôø chaêm soùc thuoác thang vaø höùa tìm ngöôøi töû teá ñeå gaû naøng. Muï ta ñöa Kieàu ra soáng ôû laàu Ngöng Bích. Nhöng thöïc chaát laø giam loûng naøng ñeå thöïc hieän moät aâm möu môùi ñeâ tieän taøn baïo hôn.

kheùp, kìm haõm con ngöôøi. ? lôøi ñoaïn thô laø cuûa ai? Ngheä thuaät ñoäc thoaïi coù yù nghóa gì? Kieàu nhôù ai tröôùc? Nhôù ai sau? Vì sao? Vd: - Vaàng traêng vaèng vaëc giöõa trôøi Ñinh ñinh hai mieäng moät loøi song song. - Nhôù loøi nguyeän öôùc ba sinh Xa xoâi ai coù thaáu tình chaêng ai? ? Vì sao Thuùy Kieàu laïi nhôù Kim Troïng sau saéc ñeán nhö vaäy? ( vì ñaây laø moái tình ñaàu, moái tình ñeïp, thieâng lieâng vaø nhieàu kyû nieäm)

? Noãi nhôù cha meï coù gì khaùc vôùi noãi nhôù ngöôøi yeâu? Taùc giaû söû duïng nhieàu thaønh ngöõ nhaèm muïc ñích gì?

Trong hoaøn caûnh nhö vaäy maø naøng vaãn nhôù tôùi moïi ngöôøi, ñieàu naøy cho ta thaáy Thuùy kieàu laø ngöôøi ntn?

Caûnh naøy laø caûnh thöïc hay hö? Moãi caûnh vaät vöøa coù neùt rieâng vöøa coù neùt chung dieãn taû taâm traïng cuûa Thuùy Kieàu, em haõy phaân tích vaø c/m ñieàu ñoù? + Nhôù ngöôøi yeâu vaø xoùt hoa troâi man maùc.

a. Kieàu nhôù Kim Troïng. - Nhôù buoåi theà nguyeàn ñính öôùc - Töôûng töôïng Kim Troïng ñang nhôù mình moät caùch voâ voïng. _ Naøng nhôù veà chaøng Kim vôùi taâm traïng voâ voïng ñau xoùt. - “ Taám loøng goät röûa bao giôø cho phai” Coù 2 caùch hieåu: + Taám loøng chung thuûy cuûa mình ñoái vôùi Kim Troïng khoâng bao giôø phai. + Taám loøng son cuûa naøng bò hoen oá, bieát bao giôø coù theå goät röûa ñöôïc.  Khaúng ñònh taám loøng thuûy chung cuûa Thuùy Kieàu. b. Nhôù cha meï. - Hình dung cha meï ñang ngoùng tin naøng. - Söû duïng caùc thaønh ngöõ: saân lai, goác töû cuøng vôùi caùch bieåu loä tình caûm tröïc tieáp, xoùt thöông. Naøng xoùt xa aân haän vì chöa baùo ñaùp ñöôïc coâng ôn cha meï.  Trong hoaøn caûnh ñaùng thöông nhö vaäy Nhöng Kieàu vaãn nghó ñeán ngöôøi khaùc. Ta thaáy naøng laø moät con ngöôøi vò tha. 3. Noãi buoàn coâ ñôn tuyeät voïng. - Caûnh trong taâm traïng Kieàu. + Nhôù nhaø nhôù queâ höông, caûm nhaän qua caùi buoàn thaáp thoaùng xa xa. thöông cho thaân phaän qua hình aûnh

+ Buoàn cho thaân phaän mình nghe tieáng soùng maø thaáy gheâ sôï.  Caûnh ñöôïc nhìn töø xa, giaàu maøu saéc: töø ñaäm - nhaït, töø tónh ? Haõy nhaän xeùt veà ngheä thuaät cuûa nhöõng caâu thô – sang ñoäng, buoàn man maùc, cuoái? moâng lung. Lo aâu vaø nhö coù döï Ñieäp ngöõ “ buoàn troâng” ñeå thaáy ñöôïc taâm traïng caûm gioâng baõo seõ noåi leân haõi cuûa Thuùy Kieàu? huøng, xoâ ñaåy cuoäc ñôøi naøng. - ngheä thuaät: ñieäp ngöõ, mieâu taû noäi taâm. III. TOÅNG KEÁT. Ngheä thuaät taû caûnh nguï tình: mieâu taû caûnh qua caùi 1. NT: taû caûnh nguï tình

nhìn cua nhaân vaät, qua caûnh vaät ta thaáy ñöôïc taâm traïng cuûa nhaân vaät. - Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø - Ngöôøi leân ngöïa keû chia baøo - Döôùi caàu nöôùc chaûy trong veo

2. ND: taùc giaû caûm thöông cho tình caûnh cuûa Kieàu, ca ngôïi veû ñeïp thuûy chung nhaân haäu cuûa naøng.

MAÕ GIAÙM SINH MUA KIEÀU
Töï hoïc coù höôùng daãn I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs hieåu ñöôïc taám loøng nhaân ñaïo cuûa Nguyeãn Du, khinh bæ vaø caêm phaãn saâu saéc boïn buoân ngöôøi; ñau xoùt tröôùc nhöõng con ngöôøi bò haï thaáp chaø ñaïp - Thaáy ñöôïc ngheä thuaät mieâu taû nhaân vaät cuûa taùc giaû, khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät qua dieän maïo, cöû chæ… II.TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc thuoâc ñoaïn thô “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” phaân tích taâm traïng nhôù veà Kim Troïng? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Neâu vò trí cuûa ñoaïn trích? ? Ñoïc vaø neâu boá cuïc cuûa ñoaïn trích? - 4 caâu ñaàu: Kieàu quyeát ñònh baùn mình vaø nhôø muï moái. - 26 caâu tieáp: dieãn bieán cuoäc mua baùn - 4 caâu cuoái : keát thuùc cuoäc mua baùn vaø lôøi bình cuûa taùc giaû. ? Neâu ñaïi yù cuûa ñoaïn trích?

I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. Vò trí ñoaïn trích 2. Boá cuïc: 3 phaàn 3. Ñaïi yù: Ñoaïn trích keå veà Kieàu gaëp côn gia bieán, cha vaø em bò baét, bò haønh haï, muoán thoaùt khoûi caûnh ñoù phaûi coù tieàn. Kieàu ñaõ töï nguyeän baùn mình chuoäc cha. Khoâng may keû ñeán mua naøng laø Maõ Giaùm Sinh – Moät keû buoân thòt baùn ngöôøi - Ñoaïn trích phôi baøy baûn chaát con buoân gheâ tôûm Maõ Giaùm Maõ Giaùm Sinh giôùi thieäu veà mình ntn? Sinh ñoàng thôøi theå hieän noãi ñau ñôùn tuûi nhuïc eâ cheà cuûa Em haõy giôùi thieäu lai lòch cuûa Maõ Giaùm Sinh? Kieàu. II. PHAÂN TÍCH 1. Nhaân vaät Maõ Giaùm Sinh - Xuaát hieän trong vai chaùng thö sinh tröôøng Quoác Töû Giaùm ñi mua Kieàu laøm vôï leõ Phaân tích haønh ñoäng ngoài cuûa Maõ Giaùm Sinh? - Lai lòch: teân, queâ, tuoåi- traû Gheá treân laø gheá daønh cho caùc baäc cao nieân, ñaùng lôøi coäc loác, voâ leã. kính. Keû ñi hoûi vôï thuoäc haøng con chaùu maø ngoài toùt Khoâng roõ lai lòch vì haén chæ thì thaät laø quaù voâ leã giôùi thieäu laø “vieãn khaùch” ( ? Em coù nhaân xeùt gì veà con ngöôøi naøy? khaùch töø xa tôùi) “ Ñaén ño caân söùc caân taøi” - Dieän maïo: maøy raâu nhaün “ Tieàn löng ñaõ saün vieäc gí chaû xong” nhuïi, aùo quaàn baûnh bao – toû “ Coø keø bôùt moät theâm hai” veû treû trung.

Taâm traïng cuûa Thuùy Kieàu khi gaëp Maõ Giaùm Sinh ntn? “ Noãi mính theâm töùc noãi nhaø Theàm hoa moät böôùc leä hoa maáy haøng” ( Buoàn vì duyeân mình dang dôû, böïc töùc khi gia ñình bò vu oan) Suoát cuoäc mua baùn Kieàu khoâng noùi moät caâu maø aâm thaàm chòu ñöïng. Vì naøng saün saøng haønh ñoäng vì chöõ hieáu. Nhôù lôøi theà haûi minh sôn Laøm con tröôùc phaûi ñeàn ôn sinh thaønh

Taâm traïng cuûa Thuùy Kieàu ntn khi gaëp Maõ Giaùm Sinh?

Em haõy nhaän xeùt thaùi ñoä cuûa taùc giaû qua ñoaïn trích?

- Daùng ñieäu, cöû chæ: “ Tröôùc thaày sau tôù xoân xao” laùo nhaùo oâ hôïp + Ngoài toùt ( ngoài nhanh, ngoài choàm hoåm, khoâng caàn ai môøi. Khoâng gioáng vôùi moät ngöôøi ñi hoûi vôï)  Ñaây laø con ngöôøi ngoå ngaùo hoãn xöôïc, khoâng coi ai ra gì, caäy coù nhieàu tieàn. Qua nhöõng lôøi giôùi thieäu cuûa Nguyeãn Du haén loä ra khoâng phaûi laø moät Nho sinh maø laø moät con buoân. - Baûn chaát: + Giaû doái lai lòch, xuaát thaân muø môø + Toû veû thö sinh + Baát nhaân chæ vì tieàn (ñöôïc boäc loä roõ neùt qua caûnh mua baùn Kieàu : caân ño ñong ñeám caû saéc laãn taøi; maëc caû, coø keø bôùt moät theâm hai, naâng leân ñaët xuoáng nhö moät moùn haøng.)  Hình aûnh nhaân vaät phaûn dieän ñöôïc mieâu taû baèng buùt phaùp hieän thöïc hoaøn chænh töø dieän maïo ñeán tính caùch. Nhaân vaät Maõ Giaùm Sinh Ñöôïc khaéc hoïa cuï theå , sinh ñoäng mang yù nghóa khaùi quaùt cho haïng ngöôøi doái traù baát nhaân. 2. Taâm traïng cuûa Thuùy Kieàu. _ Ñau buoàn, nhuïc nhaõ, xoùt xa eâ cheà khi yù thöùc ñöôïc nhaân phaåm. - Ngaïi nguøng, e theïn tröôùc hoa, maët daøy tröôùc göông. - Naøng laø hieän thaân cuûa söï ñau khoå, caâm laëng. 3. Taám loøng cuûa taùc giaû. - Toû thaùi ñoä khinh bæ vaø caêm phaãn saâu saéc ñoái vôùi boïn buoân ngöôøi. - Toá caùo theá löïc ñoàng tieàn chaø ñaïp leân con ngöôøi. - Nieàm caûm thöông saâu saéc

Neâu giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa taùc phaåm?

* Cuûng coá baøi hoïc * Chuaån bò baøi môùi

tröôùc thöïc traïng con ngöôøi bò haï thaáp, chaø ñaïp. Nhaø thô nhö hoùa thaân vaøo nhaân vaät ñeå noùi leân noãi ñau ñôùn tuûi hoå cuûa Thuùy Kieàu. III. KEÁT LUAÄN. 1. Noäi dung:Maõ Giaùm Sinh laø moät böùc tranh hieän thöïc veà xaõ hoäi ñoàng thôøi theå hieän taám loøng nhaân ñaïo cuûa Nguyeãn Du. Taùc giaû ñaõ phôi baøy vaø leân aùn thöïc traïng xaáu xa bieán con ngöôøi thaønh haøng hoùa,. Ñoàng tieàn vaø caùc theá löïc taøn baïo ñaõ chaø ñaïp leân taát caû. 2. Ngheä thuaät. Taøi naêng khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät qua cöû chæ vaø haønh ñoäng…

Tieát 32:

TRAU DOÀI VOÁN TÖØ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc trao doài voán töø - Muoán trao doài voán töø tröôùc heát phaûi reøn luyeän ñeå bieát ñöôïc ñaàt ñuû chính xaùc vaø yù nghóa cuûa caùch duøng töø. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Ñoïc ñoaïn trích “Maõ Giaùm Sinh mua Kieàu” - Vì sao daân gian laïi noùi “ Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua/ Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau” Xaùc ñònh caùc töø cuøng nghóa vôùi töø “ löïa” – choïn, keùn, kieám, tìm… nhöng khoâng theå thay theá ñöôïc vì noù khoâng mang tính toaøn dieän cuûa lôøi noùi trong ca dao. Vì vaäy quaù trình löïa choïn töø ngöõ khoâng chæ bieåu ñaït yù nghóa noäi dung maø coøn phaûi chuù yù ñeán saéc thaùi khi giao tieáp. 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

I. REØN LUYEÄN ÑEÅ NAÉM VÖÕNG YÙ NGHÓA CUÛA TÖØ VAØ CAÙCH DUØNG TÖØ. 1. vd: YÙ kieán cuûa coá thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng - Tieáng Vieát laø moät ngoâng ngöõ coù khaû naêng lôùn ñaùp öùng nhu Döï ñoaùn: laø ñoaùn tröôùc tình hình söï vieäc naøo ñoù caàu giao tieáp cuûa ngöôøi Vieät

Töø laø chaát lieäu ñeå taïo neân caâu, muoán dieãn ñaït chính xaùc vaø sinh ñoäng nhöõng suy nghó caûm xuùc cuûa mình, ngöôøi noùi phaûi bieát roõ nhöõng töø maø mình duøng vaø coù voán töø phong phuù. Doù ñoù ta phaûi trau doài voán töø.

coù theå xaûy ra trong töông lai. Vì vaäy ta chæ coù theå duøng töø “ phoûng ñoaùn, öôùc tính…” ? Taïi sao laïi coù nhöõng loãi naøy? Roõ raøng khoâng phaûi tieáng ta ngheøo maø do ngöôøi vieát khoâng bieát duøng tieáng ta.

- Muoán phaùt huy khaû naêng cuûa Tieáng Vieät moãi caù nhaân phaûi khoâng ngöøng trau doài ngoân ngöõ cuûa mình maø tröôùc heát laø trau doài voán töø. 2. Loãi caâu. a. Thöøa töø ñeïp ( thaéng caûnh – ? Quaù trình trau doài ngoân ngöõ ñöôïc theå hieän qua caûnh ñeïp) nhöõng ñoaïn vaên naøo? b. Sai töø : döï ñoaùn c. Sai töø: ñaåy maïnh ( vì ñaåy maïnh coù nghóa laø thuùc ñaåy cho phaùt trieån nhanh leân. Coøn noùi veà qui moâ thì chæ coù theå duøng töø môû roäng, thu heïp. Vì coù loãi naøy laø do ngöôøi vieát khoâng bieát chính xaùc nghóa vaø caùch duøng töø Baøi 1: Choïn caùch giaûi thích ñuùng 3. Ghi nhôù. sgk - Haäu quaû: keát quaû xaáu II. REØN LUYEÄN ÑEÅ LAØM - Ñoaït: chieám ñöôïc phaàn thaéng TAÊNG VOÁN TÖØ - Tinh tuù: sao treân trôøi - Toâ Hoaøi phaân tích quaù trình Baøi 2: Xaùc ñònh yeáu toá Haùn VIeät trau doài voán töø cuûa ñaïi thi haøo Tuyeät : döùt, khoâng coøn gì - Cöïc kì, nhaát Nguyeãn Du: baèng caùch hoïc lôøi Tuyeät chuûng - Tuyeät ñænh aên tieáng noùi cuûa nhaân daân Tuyeät giao - Tuyeät maät - Treân neàn taûng ñoù Nguyeãn Tuyeät töï - Tuyeät taùc Du ñaõ saùng taïo ra ngoân ngöõ Tuyeät thöïc - Tuyeät traàn cuûa rieâng mình- phong caùch Baøi 3: Söûa loãi duøng töø - Döïa vaøo quaù trình tìm hieåu hoïc a. Im laëng – vaéng laëng yeân tónh hoûi bieát ñöôïc nhöõng töø chöa roõ b. Caûm xuùc - caûm ñoäng, caûm phuïc nghóa. c. Thaønh laäp - thieát laäp III. LUYEÏÂN TAÄP d. Döï ñoaùn - phoûng ñoaùn, döï tính Höôùng daãn hs laøm baøi taäp Baøi 4: Bình luaän yù kieán 1,2,3,4 trong sgk - Ngöôøi noâng daân xöa saùng taïo ra ngoân ngöõ giaàu maøu saéc, hình aûnh ñeå ñuùc ruùt kinh nghieäm muøa maøng - Giuõ gìn söï trong saùng ngoân ngöõ cuûa daân toäc. Hoïc taäp lôøi aên tieáng noùi cuûa nhaân daân. Tieát 33: MIEÂU TAÛ TRONG VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs thaáy ñöôïc vai troø cuûa mieâu taû qua haønh ñoäng söï vieäc, caûnh vaät, con ngöôøi qua vaên baûn töï söï. - Reøn luyeän caùc phöông phaùp bieåu ñaït trong vaên baûn töï söï. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ, 3. Daïy baøi môùi

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Hoïc sinh ñoïc ñoaïn trích I. TÌM HIEÅU YEÁU TOÁ ? Ñoaïn trích keå veà söï vieäc gì? Söï vieäc aáy ñaõ dieãn ra MIEÂU TAÛ TRONG VAÊN ntn? BAÛN THUYEÁT MINH 1. vd - Ñoaïn trích keå veà vieäc Quang ? Neáu chæ keå söï vieäc dieãn ra nhö theá, nhaân vaät Quang Trung ñaùnh Ngoïc Hoài: Trung coù coøn noåi baät khoâng? Traän ñaùnh coù sinh + keá saùch ñaùnh giaëc ñoäng khoâng? Taïi sao? + Dieãn bieán: quaân Thanh baén phun khoùi löûa, quaân Quang Trung khieâng vaùn nhaát teà xoâng leân + Quaân Thanh ñaïi baïi, töôùng Saàm Nghi Ñoáng thaét coå töï töû 2. Keát luaän. Trong vaên baûn töï söï, mieâu taû chi tieát veà caûnh vaät, söï vaät vaø söï vieäc coù taùc duïng laøm cho caâu chuyeän trôû neân ? Tìm nhöõng yeáu toá mieâu taû trong hai ñoaïn yrích cuûa haáp daãn, gôïi caûm sinh ñoäng truyeän Kieàu( taû caûnh vaø taû ngöôøi) II LUYEÄN TAÄP Taû chung veà hai chò em? Baøi 1: Taû veà chaân dung Thuùy Vaân goàm nhöõng töø naøo? - Taû ngöôøi: duøng hình aûnh Taû veà chaân dung Thuùy Kieàu goàm nhöõng töø naøo? thieân nhieân mieâu taû veû ñeïp cuûa chò em Thuùy Kieàu ? Ñoaïn trích “ Caûnh ngaøy xuaân” taùc giaû taû nhöõng ñaëc + Thuùy Vaân : hoa cöôøi ngoïc ñieåm naøo? thoát… Caûnh thieân nhieân, khoâng khí leã hoäi? + Thuùy Kieàu: laùn thu thuûy neùt xuaân sôn - Taû caûnh: ngaøy xuaân, con eùn, caønh leâ… - Taùc duïng: laøm cho chaân dung cuûa nhaân vaät trôû neân ? Thieân nhieân trong buoåi dieãn ra leã hoäi ntn? soáng ñoäng töôi ñeïp. Ñaây laø Leã hoäi muøa xuaân duïng yù cuûa nhaø thô. Con ngöôøi trong leã hoäi Baøi 2: Caûnh ra veà. - Vaên töï söï: chò em Thuùy Kieàu ñi chôi xuaân trong tieát thanh minh * Cuûng coá baøi hoïc + Giôùi thieäu khung caûnh * Chuaån bò baøi môùi chung vaø chò em Thuùy Kieàu. + Taû caûnh + Taû khoâng khí leã hoäi + Con ngöôøi trong leã hoäi + Caûnh ra veà Tieát 34, 35: BAØI VIEÁT TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 2

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp hs vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vieát thaønh moät baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi mieáu taû caûnh vaät vaø con ngöôøi - Reøn luyeän khaû naêng dieãn ñaït vaø trình baøy. II.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Toå chöùc cho hs vieát baøi. Ñeà baøi: Töôûng töôïng 20 naêm sau vaøo moät muøa heø em veà thaêm laïi tröôøng cuõ. Haõy vieát thö cho moät ngöôøi baïn hoïc hoài aáy keå veà moät buoåi thaêm tröôøng ñaày xuùc ñoäng. ÑAÙP AÙN: 1. Môû baøi: - Giôùi thieäu hoaøn caûnh, lí do veà thaêm tröôøng - Vò trí cuûa mình khi vieát thö cho baïn - Caûm xuùc cuûa “ toâi” 2. Thaân baøi: - Mieâu taû caûnh töôïng ngoâi tröôøng vaø nhöõng thay ñoåi( chuù yù ñeán caûnh ngaøy heø) + Nhaø tröôøng lôùp hoïc ntn? + Caây coái ra sao? - Taâm traïng cuûa mình ntn? + Tröïc tieáp xuùc ñoäng ntn? + Kyû nieäm ñöôïc gôïi laïi ra sao? + Kyû nieäm vôùi ngöôøi vieát thö ntn? - Gaëp nhöõng ai? ( baùc baûo veä hay hoïc sinh hoïc heø, coù gaëp laïi ñöôïc thaày coâ naøo ngaøy xöa khoâng?) - Keát thuùc buoåi thaêm ntn? 3. Keát baøi - Suy nghó gì veà ngoâi tröôøng - Höùa heïn vôùi baïn ngaøy hoïp lôùp - Keát thuùc thö ( taùi buùt) Tieát 36,37

THUÙY KIEÀU BAÙO AÂN BAÙO OAÙN
Trích “Truyeän Kieàu” cuûa Nguyeãn Du.

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Thaáy ñöôïc loøng nhaân nghóa vò tha cuûa Kieàu vaø mô öôùc coâng lí chính nghóa theo quan ñieåm cuûa nhaân daân. - Thaønh coâng trong ngheä thuaät xaây döïng nhaân vaät cuûa Nguyeãn Du: khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät qua ngoân ngöõ ñoái thoaïi - Vaän duïng baøi hoïc ñeå phaân tích taâm lí nhaân vaät qua ngoân ngöõ ñoái thoaïi II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ: Ñoïc thuoäc ñoaïn trích “Maõ Giaùm Sinh mua Kieàu” phaân tích ngoaïi hình ñeå thaáy ñöôïc baûn chaát cuûa Maõ Giaùm Sinh? 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Tìm hieåu xuaát xöù ñoaïn trích. Thuùy kieàu ñaõ ñeàn ôn nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình. Ñoàng thôøi tröøng trò nhöõng keû baát nhaân taøn aùc. Ñoaïn trích coù löôïc boû moät soá caâu ñeå laøm noåi

I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. Vò trí ñoaïn trích Traûi qua moïi ñieàu ñaéng cay, Kieàu raát tuyeät voïng thì Töø Haûi

baät cuoäc ñoái thoaïi giöõa Kieàu vaø Hoaïn Thö, nhöng xuaát hieän. Ngöøôi anh huøng ñoäi khoâng aûnh höôûng gì ñeán noäi dung cuûa ñoaïn trích. trôøi ñaïp ñaát cöùu Kieàu thoaùt khoûi cuoäc soáng laàu xanh. Ñöa Kieàu töø thaân phaän “con ong caùi ? Theo em ñoaïn trích coù theå chia thaønh maáy phaàn? kieán” böôùc leân ñòa vò quan toøa caàm caân coâng lí “ ñeàn ôn traû oaùn” 2.Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích 3.Boá cuïc: 2 phaàn 12 caâu ñaàu: Kieàu traû ôn TS Coøn laïi : Thuùy Kieàu baùo oaùn 12 caâu ñaàu laø lôøi cuûa ai noùi vôùi ai? Hình aûnh II. PHAÂN TÍCH Thuùc Sinh hieän leân ntn? Caûm nhaän cuûa em veà tính 1. Caûnh Thuùy Kieàu traû ôn caùch cuûa Thuùc Sinh? Thuùc Sinh - Thuùc Sinh ñöôïc môøi ñeán trong caûnh oai nghieâm nôi xöû aùn + Chaøng Thuùc Sinh hoaûng sôï Qua lôøi cuûa Kieàu ta thaáy Kieàu ôn Thuùc Sinh ñieàu gì? maát caû thaàn saéc “maët nhö Do Kieàu thaáu hieåu hoaøn caûnh cuûa Thuùc Sinh bôûi chaøm ñoå” naøng hieåu raèng ngöôøi gaây ra noãi khoå cho naøng + Ngöôøi run leân ñi nhö khoâng chính laø Hoaïn Thö. vöõng Ta thaáy ñöôïc tính nhu nhöôïc cuûa Thuùc Sinh. Vaø ñieàu nay cuõng laøm Kieàu xuùc ñoäng. - Lôøi cuûa Kieàu: naøng raát troïng taám loøng vaø söï giuùp ñôõ cuûa Thuùc Sinh daønh cho naøng trong côn hoaïn naïn. + Thuùc Sinh ñaõ giuùp naøng ra khoûi laàu xanh, thoaùt khoûi caûnh ñôøi oâ nhuïc. Neân ôn ñoùnhö “nghóa naëng nghìn non”. Do ñoù naøng goïi Thuùc Sinh laø “ngöôøi Taïi sao khi ñang noùi vôùi Thuùc Sinh, Kieàu laïi noùi cuõ”- raát thaân maät. vôùi Hoaïn Thö? + Ôn vì cho naøng laøm phaän leõ, Lôøi leõ cuûa Kieàu ntn? moât chuùt haïnh phuùc maø ñôøi Thuùy Kieàu ñaõ duøng caùc thaønh ngöõ : “keû caép baø Kieàu theâm moät laàn khoå – chòu giaø, kieán boø mieäng cheùn”  Haønh ñoäng tröøng thaân phaän toâi ñoøi. phaït caùi aùc theo quan ñieåm cuûa nhaân daân, thì phaûi + Khi noùi vôùi Thuùc Sinh, Kieàu duøng nhöõng töø Haùn Vieät: dieãn ñaït theo lôøi aên tieáng noùi cuûa nhaân daân. nghóa, toøng, coá nhaân, taï vaø - Duøng thaønh ngöõ tuïc ngöõ ta thaáy söï noâm na trong ñieån coá “ saâm thöông” caùch dieãn ñaït.  Toû loøng bieát ôn Thuùc Sinh - Khi ñang noùi vôùi Thuùc Sinh Khi Hoaïn Thö xuaát hieän Kieàu ñaõ noùi nhöõng gì? d/c. Kieàu chuyeån sang noùi vôùi Hoaïn Moät ñieàu “ chaøo thöa” hai ñieàu “ tieåu thö” Thö vì ñaõ gaây cho Kieàu quaù nhieàu ñau khoå. 2. Cuoäc ñoái thoaïi giöõa Kieàu vaø Hoaïn Thö

? Caûm nhaän cuûa em veà gioïng ñieäu cuûa Thuùy Kieàu? “ Beà ngoaøi thôn thôùt noùi cöôøi Beà trong nham hieåm gieát ngöôøi khoâng giao.”

Hình aûnh Hoaïn Thö xuaát hieän trong maøn baùo oaùn ntn? - Raèng toâi chuùt phaän ñaøn baø Ghen tuoâng thì cuõng ngöôøi ta thöôøng tình - Choàng chung chöa deã ai chieàu cho ai? - Coøn nhôø löôïng beå thöông baøi naøo chaêng? Qua lôøi noùi cuûa Hoaïn Thö, Kieàu ñaõ phaûi thöøa nhaân ñaây laø moät con ngöôøi “Khoân ngoan ñeán möïc, noùi naêng phaûi lôøi Tha cho thì cuõng may ñôøi Laøm ra thì cuõng ra ngöôøi nhoû nhen.

Em haõy neâu giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích? * Cuûng coá baøi hoïc * Chuaån bò baøi môùi

- Haønh ñoäng va thaùi ñoä cuûa Kieàu theå hieân thaùi ñoä mæa mai ñoái vôùi Hoaïn Thö + Duøng töø xöng hoâ nhö hoài coøn laø hao noâ cho nhaø hoï Hoaïn + Trong lôøi cuûa Kieàu coù söï ñay nghieán: caâu tieåu thö daèn ra töøng tieáng, caùc töø laëp laïi(deã coù, deã daøng, maáy tay, maáy maët, maáy gan, ñôøi xöa, ñôøi naøy, caøng oan nghieät, caøng oan traùi…)  Thaùi ñoä cuûa Kieàu hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi tính caùch vaø baûn chaát cuûa Hoaïn Thö. - Hình aûnh Hoaïn Thö. + Luùc ñaàu “hoàn laïc phaùch xieâu” nhöng sau ñoù “ lieäu ñieàu keâu ca” + Hoaïn Thö döïa vaøo taâm lí phuï nöõ ñeå gôõ toäi- töø toäi nhaân Hoaïn Thö ñaõ trôû thaønh naïn nhaân cuûa cheá ñoä ña theâ + Tieáp ñoù keå coâng ñaõ cho Kieàu ra vieát kinh ôû gaùc quan aâmvaø khoâng baét giöõ khi naøng boû troán + Cuoái cuøng Hoaïn Thö nhaän heát loãi veà mình chæ coøn bieát troâng ñôïi vaøo söï khoan dung ñoä löôïng cuûa Kieàu.  Moät con ngöôøi quæ quyeät ranh ma. Do ñoù Hoaïn Thö ñaùng leõ phaûi bò tröøng trò naëng nhaát nhöng laïi ñöôïc tha. Ñieàu ñoù thaáy ñöôïc taám loøng ñoä löôïng cuûa Kieàu. III. TOÅNG KEÁT. 1. Noäi dung: theå hieän khaùt voïng veà coâng lí chính nghóa. 2. Ngheä thuaät: mieâu taû nhaân vaät qua ngoân ngöõ ñoái thoaïi laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät.

Tieát 38, 39. LUÏC VAÂN TIEÂN CÖÙU KIEÀU NGUYEÄT NGA. Nguyeãn Ñình Chieåu. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Hs naém ñöôïc nhöõng ñieàu cô baûn veà taùc giaû vaø taùc phaåm - Qua ñoaïn trích hieåu ñöôïc khaùt voïng cöùu ñôøi cöùu ngöôøi cuûa taùc giaûvaø phaåm chaát cuûa hai nhaân vaät chính Luïc Vaân Tieân vaø Kieàu Nguyeät Nga.

- Tìm hieåu ñaëc tröng khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät cuûa truyeän II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : Ñoïc thuoäc ñoaïn trích “Kieàu baùo aân baùo oaùn”. Mieâiu taû taâm traïng cuûa Thuùy Kieàu khi ñoái thoaïi vôùi Hoaïn Thö 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

? Giôùi thieäu veà taùc giaû, taùc phaåm,vaø toùm taét? Tg: Cuoäc ñôøi gaëp nhieàu baát haïnh nhöng cuõng laø taám göông saùng veà nghò löïc, nhaân caùch vaø taám loøng yeâu nöôùc noàng naøn. OÂng ñaõ gaëp nhieàu baát haïnh : meï maát, bò muø maét, coâng danh traéc trôû, ngöôøi yeâu boäi öôùc. OÂng phaûi veà queâ daïy hoïc, laøm thuoác soáng trong caûnh thanh baïch ngheøo naøn, roài laïi gaëp chieán tranh…tuy vaäy oâng khoâng guïc ngaõ tröôùc soá phaän. Cuoäc ñôøi oâng laø söï keát tinh cuûa 3 con ngöôøi – Moät ngöôøi thaày thuoác cöùu nhaân ñoä theá, moät ngöôøi thaáy giaùo coi vieäc daïy ngöôøi hôn daïy chöõ, moät nhaø thô vôùi ngoøi buùt chôû ñaïo ñaâm gian, laø laù côø ñaàu trong phong traøo choáng Phaùp Tp: Luïc Vaân Tieân, Döông Töø – Haø Maäu, Chaïy taây,Vaên teá nghóa syõ Caàn Giuoäc, thô Ñieáu Tröông Ñònh, Ngö tieàu y thuaät vaán ñaùp. 4 phaàn: - Luïc Vaân Tieân ñaùnh cöôùp cöùu Kieàu Nguyeät Nga - Luïc Vaân Tieân gaëp naïn ñöôïc moïi ngöôøi cöùu giuùp - Kieàu Nguyeät Nga gaëp naïn vaãn moät möïc thuûy chung vôùi Luïc Vaân Tieân - Luïc Vaân Tieân vaø Kieàu Nguyeät Nga gaëp nhau. ? Em haõy neâu ñaïi yù ñoaïn trích?

I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. Taùc giaû: sgk - Nguyeãn Ñình Chieåu( 1822 – 1888) laø nhaø thô Nam boä - Coù nghò löïc ñeå soáng vaø coáng hieán cho ñôøi - Laø laù côø ñaàu trong phong traøo choáng Phaùp

? Em hieåu gì veà Luïc Vaân Tieân khi ñaùnh cöôùp cöùu Kieàu Nguyeät Nga? Ñaây laø moät chaøng trai treû, loøng ñaày haêm hôû muoán laáp coâng danh. ? Trong haønh ñoäng ñaùnh cöôùp em hình dung ntn veà Luïc Vaân Tieân? Haønh ñoäng ñoù laøm ta lieân töôûng ñeán ngöôøi anh huøng Trieäu Töû Long trong “ Tam quoác”

? Cuoäc troø chuyeän giöõa Luïc Vaân Tieân vaø Kieàu

2. Söï nghieäp thô vaên - Laø nhaø thô lôùn cuûa daân toäc, ñeå laïi nhieàu aùnh thô vaên coù giaù trò. - Luïc Vaân Tieân laø taùc phaåmsaùng taùc naêm 50 cuûa theá kyû XX( daøi 2082 caâu thô luïc baùt) 3. Toùm taét( laø thieân töï truyeän) 4. Xuaát xöù ñoaïn trích: sau phaàn giôùi thieäu veà gia ñình vaø Luïc Vaân Tieân ñi thi 5. Ñoïc vaø neâu ñaïi yù. Ñoaïn trích keå veà Luïc Vaân Tieân ñi thi, doïc ñöôøng chaøng ñaùnh tan boïn cöôùp vaø cöùu ñöôïc Kieàu Nguyeät Nga. Naøng caûm taï ôn chaøng nhöng chaøng töø choái. II. PHAÂN TÍCH. 1. Hình aûnh Luïc Vaân Tieân a. Khi cöùu Kieàu Nguyeät Nga. - Khi gaëp boïn cöôùp : chaøng noåi giaän loâi ñình, taû xung höõu ñoät. - Haønh ñoäng theo baûn chaát cuûa ngöôøi anh huøng hieäp nghóa, mang veû ñeïp cuûa moät duõng töôùng taøi ba. - Haønh ñoäng cuûa chaøng laø “ vì nghóa queân thaân” taøi ñöùc laøm neân chieán thaéng. b. Troø chuyeän vôùi Kieàu Nguyeät

Nguyeät Nga cho em hieåu ñieàu gì veà nhaân vaät naøy? ? Khi Kieàu Nguyeät Nga toû yù muoán ra khoûi kieäu ñeå caûm ôn Luïc Vaân Tieân ñaõ laøm gì? Khoan khoan ngoài ñoù chôù ra Naøng laø phaän gaùi ta laø phaän trai. ( quan nieäm nam nöõ thuï thuï baát thaân – Nho giaùo) ? Qua haønh ñoäng vaø ngoân ngöõ ñoái thoaïi, em hieåu gì veà Luïc Vaân Tieân? Kieàu Nguyeät Nga ñöôïc taùc giaû mieâu taû ntn? Laøm con ñaâu daùm caõi cha - Chuùt toâi lieãu yeáu ñaøo tô Giöõa ñöôøng laâm phaûi buïi dô ñaõ phaàn Bôûi theá naøng cuõng khaúng khaùi, töï nguyeän gaén boù vôùi chaøng trai haøo hieäp vaø daùm lieàu mình giöõ troïn aân tình thuûy chung voùi chaøng. ? Em haõy nhaän xeùt veà ngheä thuaät xaây döïng nhaân vaät? Nhaân vaät chuû yeáu mieâu taû theo phöông thöùc naøo? ( Ngoaïi hình , haønh ñoäng, cöû chæ hay noäi taâm?) Nhaän xeùt veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa taùc phaåm?

Cuûng coá baøi hoïc Chuaån bò baøi môùi

Nga. - Tìm moïi caùch an uûi, hoûi han queâ quaùn - Laøm ôn khoâng mong ngöôøi traû ôn –töø choái caùi laäy taï cuûa Kieàu Nguyeät Nga. Luïc Vaân Tieân hieän leân laø moät hình aûnh ñeïp, chính tröïc troïng nghóa. Laø öôùc mô, khaùt voïng cuûa taùc giaû veà ngöôøi ñem laïi coâng baèng cho xaõ hoäi. 2. Hình aûnh Kieàu Nguyeät Nga. - Laø coâ gaùi ñeïp, neát na thuøy mò + Caùch xöng hoâ dòu daøng möïc thöôùc: quaân töû, thieáp + Naøng aáy naùy baên khoaên tìm caùch traû ôn chaøng, duø bieát raèng coù ñeàn ñaùp maây cuõng khoâng ñuû. - Neùt ñeïp taâm hoàn cuûa naøng ñaõ chinh phuïc ñöôïc tình caûm cuûa ñoäc giaû. 3. Ngheä thuaät xaây döïng nhaân vaät. - Nhaân vaät ñöôïc boäc loä qua haønh ñoäng, cöû chæ vaø lôøi noùi - Truyeän thô ( keå laø chính) III. TOÅNG KEÁT. - ND: theå hieän khaùt voïng haønh ñaïo giuùp ñôøi cuûa taùc giaû qua vieäc theå hieän veû ñeïp cuûa hai nhaân vaät chính. NT: ngoân ngöõ giaûn dò, gaàn guõi vôùi caùch noùi thoâng thöôøng. Mang ñaëc ñieåm cuûa vuøng queâ Nam Boä.

Tieát 40 MIEÂU TAÛ NOÄI TAÂM TRONG VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC - Giuùp Hs coù nhöõng hieåu bieát veà mieâu taû noäi taâm vaø söï phuø hôïp giöõa noâi taâm vaø ngoaïi hình trong khi keå chuyeän. - Reøn luyeän kyõ naêng keå chuyeän vaø mieâu taû noäi taâm trong vaên töï söï. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Daïy baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Ñoïc baøi thô

I.

TÌM

HIEÀU

YEÁU

TOÁ

Tìm nhöõng caâu thô taû caûnh? Nhöõng caâu mieâu taû noäi taâm?

Daáu hieäu naøo cho thaáy ñoaïn thô naøo laø taû caûnh vaø ñoaïn naøo laø mieâu taû noäi taâm?

Nhöõng caâu thô taû caûnh coù quan heä vôi nhöõng caâu mieâu taû noäi taâm ntn?

Mieâu taû noäi taâm coù taùc duïng ntn ñoái vôùi vieäc khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät?

Baøi 1: Tìm hieåu ñoaïn trích Maõ Giaùm Sinh mua Kieàu. a. Taû chaân dung Maõ Giaùm Sinh( 10 caâu) Mieâu taû noäi taâm cuûa Kieàu 4 caâu cuoái. b. Vieát thaønh vaên xuoâi - Ngoâi keå laø ngoâi thöù nhaát: Kieàu hoaëc ngoâi thöù 3 ( ngöôøi chöùng kieán) - Ñoùlaø taâm traïng ñau ñôùn xoùt xa, töø buoàng trong böôùc ra naøng töôûng töôïng mình ñaõ böôùc ra cuoäc ñôøi ñen toái. Baøi 2: Ngöôøi vieát ñoùng vai Thuùy Kieàu trong phieân toøa “ baùo aân baùo oaùn”. Ngöôøi vieát xöng toâi keå laïi vuï aùn. Trong luùc keå keát hôïp lôøi daãn, yù daãn, nhaân vaät khaùc. Ñaëc bieät laø taùi hieän taâm traïng cuûa Kieàu khi gaëp Hoaïn Thö.

MIEÁU TAÛ TRONG VAÊN TÖÏ SÖÏ 1. Ñoïc ñoaïn trích “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” a. Nhöõng caâu thô mieâu taû caûnh, nhöõng caâu thô mieâu taû taâm traïng cuûa Kieàu. - Ñoaïn trích taäp trung mieâu taû nhöõng suy nghó cuûa naøng Kieàu: nghó veá thaân phaän coâ ñôn, nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. b. Caûnh vaät, ngoaïi hình vaø noäi taâm coù quan heä vôùi nhau. Thoâng qua caûnh vaät, ngoaïi hình ta bieát ñöôïc taâm traïng cuûa nhaân vaät. c. Nhaân vaät laø yeáu toá quan troïng nhaát cuûa Tpts. Ñeå xaây döïng nhaân vaät tg thöôøng mieâu taû ngoaïi hình vaø mieâu taû noäi taâm - Noäi taâm chính laø chaân dung tinh thaàn cuûa nhaân vaät, nhaèm dieãn taû nhöõng traên trôû, suy nghó tinh vi trong taâm hoàn nhaân vaät. - Mieâu taû noäi taâm coøn coù vai troø lôùn trong vieäc khaéc hoïa ñaëc ñieåm tính caùch vuûa nhaân vaät. 2. Ñoaïn vaên mieâu taû noäi taâm nhaân vaät Laõo Haïc moät caùch giaùn tieáp thoâng qua haønh ñoäng cöû chæ. 2. Ghi nhôù II. LUYEÄN TAÄP


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:697
posted:9/23/2008
language:Vietnamese
pages:13