Nokia thông số by dinhtam

VIEWS: 414 PAGES: 2

									Khám phá nh?ng "bí ?n" c?a di?n tho?i Nokia Đi?n tho?i Nokia r?t ph? bi?n v?i ki?u dáng da d?ng, phong phú tính nang và giá c? h?p lư. Du?i dây là nh?ng "dăy s? th?n k?" giúp b?n khám phá chi?c di?n tho?i Nokia. Đi?n tho?i cao c?p c?a Nokia. ?nh: hexus.net Đ? bi?t du?c máy di?n tho?i c?a b?n có áp d?ng du?c các tùy ch?nh này hay không, b?n hăy nh?p t?ng mă vào bàn phím. Nh?ng mă s? này có "hi?u l?c" v?i h?u h?t di?n tho?i c?a Nokia. *3370# kích ho?t ch? d? t?i da hóa t?c d? gi?i mă (EFR), cho ch?t lu?ng âm thanh cu?c g?i cao nh?t. #3370# t?t ch? d? EFR kích ho?t n?u th?y th?i gian dàm tho?i b? ng?t quăng liên t?c. *4720# kích ho?t 50% ch? d? gi?i mă, cho ch?t lu?ng tho?i trung b́nh nhung hi?n tu?ng ngh?n cu?c g?i du?c c?i thi?n 30%. #4720# ng?ng kích ho?t ch? d? gi?i mă 1/2, dua máy di?n tho?i v? tr?ng thái ho?t d?ng b́nh thu?ng. *#0000# hi?n th? phiên b?n ph?n m?m c?a di?n tho?i. Ḍng th? nh?t cho bi?t phiên b?n, ḍng th? hai cung c?p ngày tháng phát hành và ḍng th? ba là chu?n nén d? li?u s? d?ng trong máy. *#9999# cung cho hi?n th? thông s? v? phiên b?n ph?n m?m n?u nh?p mă trên mà máy không xác nh?n l?nh. *#06# ki?m tra s? nh?n d?ng (IMEI). M?i di?n tho?i GSM ch?a d?ng các thông tin v? th?i gian s?n xu?t, d?a di?m phát hành qua 15 ch? s?. Khi dă có s?, b?n có th? truy c?p vào dây d? tra c?u các thông tin v? di?n tho?i c?a ḿnh. *#21# ki?m tra t?t c? các s? máy du?c chuy?n hu?ng cu?c g?i t?i s? máy khác. *#2640# hi?n th? mă s? an toàn dang s? d?ng. *#30# cho b?n xem s? riêng. *#43# ki?m tra toàn b? tr?ng thái ch? cu?c g?i c?a di?n tho?i dang s? d?ng. *#61# ki?m tra các cu?c g?i d?n không du?c tr? l?i nhung dă t? d?ng chuy?n d?n s? máy khác b?ng d?ch v? chuy?n hu?ng cu?c g?i. *#62# ki?m tra các s? máy b? nh? trong khi t?t máy ho?c m?t sóng dă du?c chuy?n hu?ng cu?c g?i. *#67# ki?m tra các s? máy dă du?c chuy?n hu?ng cu?c g?i khi máy di?n tho?i c?a b?n dang b?n. *#67705646# xóa logo m?ng trên các máy Nokia 3310 và 3330. *#73# xác l?p l?i ch? d? h?n gi? và di?m s? choi game trên di?n tho?i. *#746025625# hi?n th? tr?ng thái d?ng h? SIM. N?u di?n tho?i h? tr? tính nang s? d?ng ti?t ki?m di?n "SIM Clock Stop Allowed - cho phép SIM ho?t d?ng khi d?ng h? ng?ng ch?y" th́ b?n s? có ch? d? ch? t?t nh?t. *#7760# ki?m tra mă s? nhà s?n xu?t. *#7780# khôi ph?c cài d?t g?c c?a nhà s?n xu?t. *#8110# ki?m tra phiên b?n ph?n m?m máy Nokia 8110. *#92702689# hi?n th? s? serial, ngày s?n xu?t, ngày mua máy, ngày s?a ch?a g?n nh?t (n?u là 0000 th́ máy chua s?a l?n nào), dung lu?ng d? li?u s? d?ng. Đ? thoát kh?i ch? d? này, b?n c?n t?t máy và cho kh?i d?ng l?i. **21*s? máy# thi?t l?p s? máy và b?t ch? d? chuy?n hu?ng cu?c g?i. **61*s? máy# thi?t l?p s? máy cho ch? d? chuy?n hu?ng cu?c g?i khi không tr? l?i. **67*s? máy# thi?t l?p s? máy chuy?n hu?ng cu?c g?i n?u có di?n tho?i g?i d?n lúc máy b?n.

#pw+1234567890+1# ki?m tra xem máy b?n có b? nhà cung c?p khóa d?ch v? nào không. Chú ư d? có kư t? “+” ?n phím “*” 2 l?n, kư t? “p” ?n phím “*” 3 l?n, kư t? “w” ?n phím “*” 4 l?n. #pw+1234567890+2# ki?m tra m?ng có b? khóa hay không. #pw+1234567890+3# ki?m tra máy có b? khóa theo qu?c gia hay không. N?u máy hi?n th? k?t qu? là “SIM was not restricted” có nghia là máy c ?a b?n không b? khóa. C̣n n?u k?t qu? là “Code error” th́ máy dă b? khóa v?i m?t lo?i khóa tuong ?ng, di?u dó nghia là có th? không dùng du?c máy dó v?i m?t SIM khác ho?c v?i m?t m?ng di d?ng khác. N?u máy b? khóa, ta có th? dùng m?t trong các mă s? sau d? m? khóa cho t?ng lo?i tuong ?ng. Khi nh?p nh? tháo th? SIM ra kh?i máy. Có 7 lo?i mă d? m? khóa nhu sau: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1#, m? khóa lo?i 1 (MCC+MNC lock). #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+2#, m? khóa lo?i 2 (GID1 lock). #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+3#, m? khóa lo?i 3 (GID2 lock). #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+4#, m? khóa lo?i 4 (IMSI lock). #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+5#, m? khóa lo?i 1 và 2. #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+6#, m? khóa lo?i 1, 2 và 3. #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+7#, m? khóa lo?i 1, 2, 3 và 4. Các chu?i s? xxxxxxxxxxxxxxx (bao g?m 15 ch? s?) du?c t?o ra b?ng các chuong trnh g?i là DCT4 Calculator. ́ Trên Internet, b?n có th? t́m th?y r?t nhi?u chuong trnh lo?i này, ho?c ́ có th? t?i v? t? các d?a ch? nhu www.unlockeasy.net ho?c www.uniquesw.com. Hăy nh?p vào s? IMEI c?a máy và ch?n m?ng mà máy b? khóa vào, chuong trnh ́ s? tính toán ra các chu?i s? tuong ?ng cho b?n. Ch?ng h?n, n?u máy Nokia c?a b?n du?c mua t? châu Âu và ch? du?c phép s? d?ng v?i m?ng Vodafone ? Anh, trong chuong trnh DCT4 Calculator, b?n hăy ́ ch?n Operator là Vodafone United Kingdom. Luu ư quan tr?ng: T?t c? các mă s? trên, k? c? các mă s? dùng d? ki?m tra tr?ng thái khóa máy, khi nh?p vào n?u k?t qu? tr? v? là “Code error” th́ b?n ch? có th? nh?p t?i da 5 l?n. N?u nh?p nhi?u hon th́ máy có th? b? khóa vinh vi?n, khi dó ch? có th? m? khóa du?c b?ng cách k?t n?i v?i cáp cùng v?i các thi?t b? ph?n c?ng và ph?n m?m chuyên d?ng. Hăy c?n th?n khi dùng các mă s? trên. Vu Anh Tú (t?ng h?p)


								
To top