Paineilma ja Generaattori__2011_2_netti_tcm93-2704603

Document Sample
Paineilma ja Generaattori__2011_2_netti_tcm93-2704603 Powered By Docstoc
					Paineilma
ja generaattorit
Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n asiakaslehti     2/2011
         Atlas Copco ZH 350+ öljytön turbokompressori
                                2Sisällysluettelo ja Kilpailu


                                3Pääkirjoitus


                                4Öljyttömät kompressorit


                                5Öljyttömät kompressorit jatkuu


                                6Uusi työkaveri XAS-27


                                7Sähköä festareille


                                8Hannoverin messut


                                9Uusi ZH350+ turbokompressori


                                10  Olvi - ainoa suomalainen


                                11 Olvi jatkuu


                                12  Nimitykset
Kuva: Mikko Käkelä
Atlas Copco pusakat ja pipot kolmelle ensimmäiselle   Koko ____
oikein vastanneelle!
Lisäksi arvomme 5 pipoa kaikkien oikein vastanneiden kesken!

1. Miten paljon taajuusmuuttajakäyttö voi vähentää energiankulutusta?________________________

2. Mitkä ovat keskusohjainuutuudet?___________________________________________________

3. Mitkä kaksi versiota ovat tarjolla XAS 27 kompressorissa?________________________________

4. Mikä vähentää ZH350+ kompressorin tyhjäkäyntiaikaa?__________________________________

Nimi___________________________________________________________

Yritys__________________________________________________________

Osoite__________________________________________________________

  2           paineilma ja generaattorit 2/2011
Lä etä vastaukset 1 .1.12 mennessä kaarina.in er        .atlascopco.com
Pääkirjoitus
Hyvä lukijamme,

Atlas Copco tunnetaan luotettava-    kennustekniikan liiketoiminta-alue
na, teknisen tietämyksen omaava-     (Construction Technique Business
na sekä sitä taidolla toteuttavana    Area), jonka tavoitteena on antaa
yrityksenä. Sen kuulee asiakkailta    täsmällisempää ja ammattitaitoi-
monella tavalla ja monelta kana-     sempaa palvelua alan asiakkaille.
valta.                  Se säästää kaikkien aikaa ja antaa
                     aikaa parempaan yhteydenpitoon.
Pelkästään se ei kuitenkaan riitä
tekemään asiakkaita tyytyväisiksi.    Kompressorien ryhmästä tähän
Jokainen meistä ollessaan asiak-     liiketoiminta-alueeseen on liitetty
kaana jollekin, tietää, että paras tu-  siirrettävät kompressorit ja diesel-
los syntyy, kun tunnemme kaupan     generaattorit. Samalla ryhmän
jälkeen tyytyväisyyttä. Tuotteen     nimi on vaihdettu siirrettävää ilmaa
lisäksi saatamme jäädä kaipaa-      kuvaavasta nimestä (Portable Air)
maan jotain puuttuvaa. Aina emme     siirrettäväksi energiaksi (Portable
oivalla mitä se voisi olla.       Energy).

Tänä päivänä on tavallista saada     Arkipäivän helpotuksiin kuuluu
kysely ostetun palvelun jälkeen.     mahdollisuus käyttää tarvittaessa
- “Mitä mieltä olitte saamastanne    yhden puhelinnumeron järjestel-
palvelusta?” Atlas Copco saa hyviä    mää. Tulevaisuudessa se tar-
arvosanoja teknisestä taidosta      koittaa, että kaikilla Atlas Copco
ja tuotteiden laadusta. Olemme      -yhtiöillä Suomessa on yhteinen
ylpeitä siitä. Heikoimmat arvosanat   keskusnumero, jota voi käyttää,
saamme yhteydenpidosta, kom-       kun ei tiedä missä ja kuka hoitaa
munikoinnista. Sitä voimme ja sitä    sitä mitä asiakkaana tarvitaan.
pitää parantaa.             Tällöin ensimmäiset neuvot saa
                     perinteisellä tavalla keskus-
Tässä lehdessä on esillä siihen     numeron kautta. Tämä uusi nume-
vaikuttavia asioita. Olemme esi-     ro on tulossa käyttöön joulukuussa.
merkiksi lisänneet henkilökuntaa ja
muuttaneet organisaatiota vas-      Toivon sinulle antoisia lukuhetkiä   Raimo Julkunen
taamaan paremmin asiakkaiden       tämän lehden parissa.          Tuotelinjapäällikkö
tarpeita. Siitä esimerkkinä on Ra-                        Siirrettävä Energia
                                         raimo.julkunen   .atlascopco.com
 Paineilma ja Generaattorit 2/2011
Julkaisija:                Vastuullinen julkaisija:        Kuvat:
Oy Atlas Copco Kompressorit Ab      Max Roos                Mikko Käkelä, Jouko Riihimaa,
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa       Tilaukset ja osoitteenmuutokset:    Olvi Oy, Atlas Copco
  .atlascopco.             kaarina.inberg   .atlascopco.com   Toimitus ja taitto:
etunimi.sukunimi  .atlascopco.com    Jakelu:                Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
                     11.800 kpl               Painopaikka:
                                         Printservice Oy


                      paineilma ja generaattorit  2/2011              3
        1952: ensimmäinen UR öljytön symmetrinen ruuvipro ili          1969: MD:n esittely, ensimmäinen energiatehokas kuivain
1904: ensimmäinen öljytön mäntäkompressori     1965: ensimmäinen öljytön epäsymmetrinen Z kompressori 1994: ensimmäinen kierrosnopeussäätöinen kompressori
  57 vuotta
  öljyttömiä ruuvikompressoreja
  yli 100 vuotta öljytöntä paineilmaa
  Atlas Copcon energiatehokas
  kompressorisarja on tulosta yli
  viiden vuosikymmenen jatkuvasta
  tuotekehityksestä. Materiaalien
  kehittyminen ja termodynamiikan
  tutkimus ovat olleet tärkeitä ele-
  menttejä kehitystyössä.

  Atlas Copcolla on monien vuosien
  kokemus öljyttömistä kompres-
  soreista. Teimme ensimmäisen
  öljyvapaan mäntäkompressorin jo
  vuonna 1904. Vuonna 1952 esitel-
  tiin täysin uusi kompressorityyppi,
  ensimmäinen öljytön ruuvikom-
  pressori. Sen kehitystyö jatkui, ja
  vuonna 1965 asennettiin Heineke-
  nin panimoon ensimmäinen öljytön          Z - 002 Pack - Heineken unit - 1. öljytön Z-Pack kompressorimalli - 1967
  Z-mallin ruuvikompressori, jossa
  oli epäsymmetrinen ruuvipro ili.          materiaalivalintojen lisäksi myös           kappaleesta, mikä mahdollistaa
  Verrattuna edeltäjäänsä, symmet-          asiantuntemusta laakereiden ja            pienemmät toleranssit kuin valu-
  riseen ruuviin, epäsymmetrinen           vaihdelaatikkojen valinnassa.             tekniikan käyttäminen. Jyrsitty
  pro ili on rakenteeltaan tiiviimpi ja        Olemme myös panostaneet termo-            ruuvi pinnoitetaan korroosion estä-
  aiheuttaa näin ollen vähemmän            dynamiikan tutkimiseen löytääk-            miseksi ja ruuvien välisten välysten
  takaisinvuotoa. Epäsymmetristä           semme optimaaliset olosuhteet             vähentämiseksi. Pinnoituksessa
  ruuvipro ilia käytetään myös nyky-         ruuvielementeille. Tehokkaalla            on käytössä kaksi erilaista pinnoi-
  päivän kompressoreissa.               matala- ja korkeapaine-elementti-           tetta: Te on-pinnoite korroosion
                            en jäähdytyksellä mahdollistamme           estämiseksi ja Te on-gra itti, joka
  Vuosien varrella olemme oppineet          erittäin pienet välykset roottoreiden         sallii roottoreiden välisen kontaktin.
  paljon siitä, kuinka valmistetaan          välillä ja mitä tiiviimpi ruuvipaketti        Gra ittipinnoitteen tarkoitus on var-
  öljytön ruuvi parhaalla mahdollisel-        on, sitä vähemmän tapahtuu takai-           mentaa ruuvin kesto ja suoritusky-
  la tavalla. Siitä kun ensimmäinen          sinvirtausta ja sitä tehokkaammin           vyn säilyminen kymmenien tuhan-
  Z-malli näki päivänvalon, Atlas           kompressori toimii.                  sien käyttötuntien ajan. Pinnoite
  Copco on jatkanut tuotekehitetys-                                     mahdollistaa myös ruuvien “sisään
  tään ja tekniikan hiomista saavut-         Huippulaatuisten ruuvikompres-            ajon”, eli ne voivat käynnistysvai-
  taakseen markkinoiden parhaan            soreiden valmistuksessa vaadi-            heessa joutua kosketuksiin toisten-
  energiatehokkuuden. Värinöiden           taan erittäin suurta tarkkuutta.           sa kanssa. Sisään ajettu ruuvi on
  minimoimiseksi tarvitaan oikeiden          Ruuvipro ili on jyrsitty yhdestä           erittäin tiivis ja siksi ruuvikompres-

      4                    paineilma ja generaattorit  2/2011
 2002: Z Full Feature integroidulla MD kuivaimella    2006: Z saa SO 8573-1 luokka 0 serti kaatin     2009: Z Carbon Zero-serti kaatti
sorien suorituskyky pysyy samana           Voimme sanoa että se on halpaa          0,12 kW tehon. Tämä tekee MD-
vuodesta toiseen.                   ilmaa.                      kuivaimesta erittäin taloudellisen,
                                                    koska voit kuivata miten paljon
Atlas Copcon ruuveissa on kaksi            Paljon resursseja on myös käytetty        ilmaa tahansa vain muutamalla
aksiaalilaakeria kummassakin root-          sisäänrakennetun nopeudensää-           sadalla eurolla vuodessa. Toisin
torissa. Tämä vakauttaa element-           tötoiminnon kehitykseen. Tiesitkö,        kuin useimmat muut kuivurit, MD-
tiä sekä käynnistyksen, että ajon           että taajuusmuuttajakäyttö voi vä-        kuivain ei kuluta paineilmaa: 100%
aikana. Aksiaalikuormituksen             hentää energiankulutustanne jopa         sisään, 100% verkkoon.
minimoiminen vähentää laakerei-            35%? Näin suuri energiansäästö
den ja ruuvielementtien kulutusta           on mahdollinen, kun painekaista          Tässä vain muutamia esimerkke-
ja lisää näin sekä energiatehok-           kapenee, paineilman kulutus vä-          jä siitä, mihin 57 vuoden kehitys
kuutta että käyttöikää.                henee ja tyhjäkäynnin aiheuttamat         on johtanut. Kehitystyö jatkuu
                           häviöt minimoidaan. Kannattaa           ja tulemme tulevaisuudessakin
Energiatehokkuus ja ympäristöys-           harkita!                     tarjoamaan alan optimaalisimpia
tävällisyys ovat aina olleet tärkeä                                   ja energiatehokkaimpia paineilma-
osa kompressoreiden ja niihin             Energiatehokkaat MD-kuivaimet           ratkaisuja.
liittyvien laitteiden kehitystyötä.          ovat lähes vallankumouksellisia.
Energian talteenottojärjestelmien           Ne on kehitetty erityisesti Atlas
kehitykseen olemme Atlas Copcol-           Copcon öljyttömille ruuvikompres-
la panostaneet paljon. Energian            soreille, mutta soveltuvat myös
talteenottojärjestelmillämme on            turbokompressoreiden kanssa käy-
mahdollista ottaa talteen sekä öljy-         tettäviksi. Käyttämällä paineilman
voidellun, että öljyttömän kompres-          puristuksessa syntyvää hukkaläm-
sorin käyttämää energiaa, mutta            pöä ei kuivaamiseen tarvita lisä-
vain öljytön ruuvikompressori voi           energiaa lukuun ottamatta pientä
tarjota 100% kierrätyskapasiteetin.          sähkömoottoria, joka vaatii vain            isätietoja:ollipekka.sinisalo  .atlascopco.com                            paineilma ja generaattorit  2/2011                           5
Heimovirran uusi työkaveri -
Atlas Copco XAS 27 kompressori
Heimovirta Avoin yhtiö on aloittanut toimin-          Atlas Copco XAS27 kompressorin ilman tuotto on
tansa vuonna 2004 ja keskittyi parin toiminta-         1,6 m3/min (27 l/s) 7 bar työpaineella. Moottorina
vuodetensa jälkeen pintakäsittelyyn Kauha-           on Honda GX630 bensamoottori. Kompressorin
van Voltissa.                          saa trolley-versiona ja yksiakselisena peräkär-
                                ryversiona. Painot ovat vastaavasti 240kg ja
Pekka Heimovirran mukaan yrityksen tuotan-           270kg. Trolley-version mitoitus on tehty siten,
to on hyvin vaihtelevaa kolmen pääasiakkaan           että se mahtuu ovista, leveyden ollessa 850 mm.
tuotteiden valikoimasta. Skaalan ikkunat, ovet ja        Hinattavan mallin leveys on 1003 mm.
listatuotteet ovat yksi vaihteleva alue ja toinen
alue on vesijettien vesiturbiinit. Jälkimmäiset tuot-
teet kulkevat maailman eri kolkkiin, Amerikkaa
ja Kiinaa myöten. Yrityksen toiminnalle on omi-
naista tuotannon vaihtelu, josta esimerkkinä on
käytettävien värien määrä, joka on n. 150. Sillä
palvellaan asiakasta erityistarpeita myöden.

Tuotannon pintakäsittelyssä käytetään hiekkapu-
hallettaessa 4 ja 6 mm suuttimia. Osa tuotteista
puhalletaan kaapissa ja osa ns. ulkopuhallukse-
na. Maalaus tapahtuu pulveri- tai märkämaalauk-
sena tai vaihtoehtoisesti viherkromauksena.
Vakituisesti yrityksessä työskentelee neljä henki-
löä ja tarvittaessa on mahdollisuus saada lisävoi-
maa.


   6              paineilma ja generaattorit  2/2011       isätietoja:pekka.kabano  .atlascopco.com
Sähköä festareille
Festivaalisähkö Oy on vuonna 2001 perustet-          Joissakin tapahtumissa
tu vantaalaisyritys. Se tekee pääsääntöisesti         tarvitaan vain pieniä
tilapäisasennuksia tarjoamalla konserttien ja         aggregaatteja jääte-
                                lönmyyjiä varten, joten
tapahtumien järjestäjille niiden tarvitsemat
                                hajontaa on. - Tärkeintä
sähköpalvelut laitteineen ja asennuksineen.          on, että tarve tiedetään
                                etukäteen ennen kuin
- Kesäaikaan yrityksen palveluksessa on kymmen-        pyörät on liikkeellä, tote-
kunta asialle omistautunutta henkilöä, kertoo yrityksen    aa Riihimaa.
perustaja ja omistaja Jouko Riihimaa. Tehtävät on
pro loitu ja hommia löytyy sähköasentajista, rek-       Suurimpina viime vuo-
kakuskeihin ja roudareihin. Työt jaetaan ja tehdään      sien tapahtumina Jouko
huolellisesti kuten on sovittu, jottei erehdyksiä satu,    Riihimaa muistelee Porin
hän jatkaa.                          Sonisphere konsert-
                                tia vuonna 2010, jota
Viikko pyörähtää käyntiin tiistaina kun kuljetukset ja     myrsky ikävästi riepotteli.               Kuva : Mikko
tiimi siirtyvät uudelle paikkakunnalle rakentamaan       Kirjurinluodolla oli yhtäaikaisesti monta esiintymisla- Käkelä
uutta tapahtumaa.                       vaa, valoja ja monia palvelutarjoajia. Myös Madonnan
                                konsertti vaati lähes 1 megan tehot, koska yleisöalue
Riihimaa arvostaa tilannetta, jossa pääsee heti tapah-     kuppiloineen ja myyjineen oli laaja. Esiintymislava-
tuman suunnitteluvaiheessa mukaan projektiin. Silloin     sähkön tuottamiseen maailmantähdellä oli mukanaan
tapahtuman käynnissäpitäminenkin on helpompaa.         omat laitteet.
Toki laiterikkoja voi aina tulla, mutta mieluummin niitä
kuin suunnitteluvirheitä, hän sanoo. Kun tapahtumas-      Jouko Riihimaan on helppo sisäistää myös esiintyjän
sa on 20 – 50 erilaista loppukäyttäjää, on järkevintä,     osa, sillä kouluaikoina hän soitti bändeissä ja toimi
että kukin odottaa sähköä omassa paikassaan, eikä       sen jälkeen äänitarkkailijana. ”Oikeista töistä” sähkö-
lähde rakentamaan omia verkkoja. Tänä päivänä         asentajana oli sitten helppo siirtyä yrittäjäksi tapahtu-
varaudutaan myös riskeihin, eikä luoteta pelkkään       mien sähköntoimittajana.
tuuriin.
                                Syksystä kevääseen toimeksiannot ovat erilaisia. Tal-
Sähkön tarve tapahtumaa kohti vaihtelee suures-        vella palveluksessa on vain yksi osa-aikainen henkilö.
ti. Esim. puistokonserttityyppisessä tapahtumassa,       Silloin tosin omat 24 tuntia päivässä eivät aina tahdo
jossa on lava, yleisöalue, ruokamyyntiä, baareja yms.     riittää. Tällä hetkellä yrityksen laitteet toimivat vara-
saatetaan tarvita 500 kVA – 1 megan kokonaisteho.       voimalana tuuraamalla huollossa olevaa muuntamoa
                                eräässä helsinkiläiskiinteistössä. - Tässä tapauksessa
                                esisuunnittelu oli paljon helpompaa, toteaa Riihimaa,
                                koska kaikki osapuolet tiesivät lähes minuutin tarkkuu-
                                della, milloin ja miten paljon sähköä tarvitsevat.

                                Festivaalisähköllä on käytössään useita omia ääni-
                                eristettyjä generaattoreita. Kesällä tätä perussettiä
                                on kuitenkin täydennettävä, koska Suomen kesä on
                                lyhyt ja useita tapahtumia osuu samoille viikonlopuil-
                                le. Tänä kesänä lisätehoja tuotettiin Atlas Copcon
                                vuokrageneraattoreilla. Käytössä oli neljä 500 kVA:n
                                generaattoria ja lisäksi yksi 250 kVA:n laite. Riihimaa
                                oli tyytyväinen valintaansa. Atlas Copcon koneet on
                                rakennettu tilapäiskäyttöön ja niitä voi helposti yhdis-
                                tää ja lukita. Myös palvelu oli joustavaa ja resursseja
                                löytyi nopeasti. - Hyvä maku jäi tiukasta kesäkaudes-
                                ta, sanoo Riihimaa.
Kuva: Jouko Riihimaa
                                            isätietoja:stefan.koskinen  .atlascopco.com

                     paineilma ja generaattorit  2/2011                      7
Atlas Copco vahvasti esillä
Hannoverin messuilla Saksassa

Atlas Copcon kompressoridivisoona oli näyttä-
västi esillä Hannoverin messuilla huhtikuussa
2011. Vanhojen jazz -legendojen taituruudesta
inspiraationsa saanut teema ”Masters of Air”
kuvastaa osuvasti Atlas Copcon luovuutta ja
innovatiivisuutta kehitellä tuotteita ja palveluita,
jotka parantavat asiakkaiden energiatehokkuutta
ja tuottavuutta. Messualueella olikin esillä laaja
valikoima kompressoreita, kuivaimia ja huollon
palvelutuotteita, kuten keskusohjaimia ja etäval-
vontapalveluja. Seuraavassa kerromme messujen
kohokohdista

Hannoverin messut järjestettiin huhtikuun 4.-8. päivä.
Esillä oli laaja valikoima erilaisia Atlas Copcon uutuus-
tuotteita ja palveluja. Tärkeimpinä uutuuksina olivat        Uusi ES- keskusohjaussarja ohjaa
messuilla lanseerattu uusi ZH350+ suurnopeusturbo-         kompressoria aina optimaalisella tasolla
kompressori ja ES360 keskusohjain.
                                  Huoltotuoteosastolla olivat esillä keskusohjain-
Lisäksi messualueelle oli rakennettu täydellinen pai-        uutuudet ES360 ja ES6. Näiden ohjaimien avulla Atlas
neilmakeskus, johon kuuluivat taajuusmuuttaja-           Copco kasvattaa jälleen etumatkaansa keskusoh-
ohjattu GA -kompressori, -70 °C kastepisteeseen           jaimien valmistajana. ES360 hyödynnetään uusinta
yltävä adsorptiokuivain, uusi ES6-keskusohjain, säiliö       tietokonepohjaista ohjausteknologiaa, jonka avulla
ja typpigeneraattori. Kokoonpano osoitti miten helposti       paineilmalaitteistoista saadaan entistä energiatehok-
erilaiset Atlas Copcon tuotteet ovat liitettävissä kes-       kaampia. ES360 keskusohjaimella on mahdollista
kenään ja kuinka joustavasti laitteisto toimii yhdessä.       ohjata myös kuivaimia ja ensi kertaa myös esimerkiksi
Kuin big band konsanaan.                      kompressorihuoneen ilmanvaihtoa.

                                  ES6 keskusohjain ohjaa älykkäästi nyt myös muun-
ZH350+ käänsi katseet                        merkkisiä taajuusmuuttajakompressoreja. Näin voi-
                                  daan parantaa myös sekalaisten kompressorikokoon-
Atlas Copco ZH350+ öljyvapaa suurnopeusturbo            panojen energiatehokkuutta.
on intensiivisen tuotekehityksen tulos. Tämä uutuus
esiteltiin messuilla ensi kertaa ja se herättikin ansait-
tua kiinnostusta messuvieraiden keskuudessa. Se on
suunniteltu erityisesti paperi- lääke-, elektroniikka-,
ilmailu- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Toisin sanoen
                                            Lisätietoja:mika.ikonen  .atlascopco.com
asiakkaille, jotka edellyttävät paineilmalaitteiltaan suo-
rituskyvyn, laadun ja luotettavuuden ohella energiate-
hokkuutta. Tämän suurnopeusmoottorilla varustetun
kolmivaiheisen turbon vahvuus on sen energiatehok-
kuudessa verrattuna perinteisiin turbokompressorei-
hin.   8                paineilma ja generaattorit  2/2011
 Atlas Copco ZH350+
 suurnopeusturbokompressori

                               1. Kolme puristusvaihetta on energiatehokkain tapa
Atlas Cocpo esitteli kevään Hannoverin messuilla       tuottaa 7-11 bar paine turbokompressorilla. Hyötysuh-
kaikkien aikojen energiatehokkaimman kompressorin-      de-etu verrattuna 2-vaiheeseen turboon on jopa 18%.
sa. ZH350+ on 350 kW suurnopeussähkömoottoreilla       (Lähde: Proceedings of ASME Turbo Expo 2008:
varustettu kolmevaiheinen turbokompressori, joka       Power for Land, Sea and Air)
tuottaa ISO8573-1 luokan 0 mukaista täysin öljytöntä
paineilmaa max. 8 bar paineella.               2. ZH350+ turbokompressorissa ei ole lainkaan vaih-
                               teistoa, eikä näin ollen vaihteiston aiheuttamia mekaa-
ZH350+ on hyötysuhteeltaan 4% parempi kuin mikään      nisia häviöitä. Vaihteiston aiheuttamat häviöt ovat jopa
aikaisemmin valmistetuista öljytöntä ilmaa tuottavista    9% 350kW kompressoreiden kokoluokassa.
kompressoreista. Turbokompressorin energiatehok-
kuus perustuu viiteen avainominaisuuteen:          3. Titaaniset juoksupyörät ovat paitsi kestävät, niin
                               myös erittäin kevyet. Tämä mahdollistaa nopean vaih-
                                  don kevennykseltä kuormitukselle ja päinvastoin
                                  ja vähentää näin kompressorin tyhjäkäyntiaikaa.

                                   4. Atlas Copcon ZH-kompressoreista tutuista
                                   ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa väli-
                                   ja jälkijäähdyttimissä on erittäin alhaiset paine-
                                   häviöt ja suuri jäähdytysteho.

                                   5. ZH350+ on yhteensopiva Atlas Copcon ND-
                                   kuivaimien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että
                                   paineilman tuotossa syntyvää hukkalämpöä
                                   käytetään hyödyksi paineilman kuivaamisessa,
                                   jolloin saavutetaan huomattavia energiansäästö-
                                   jä verrattuna perinteisiin adsorptiokuivaimiin.


                                          Lisätietoja:ollipekka.sinisalo  .atlascopco.com
 Hyvät asiakkaamme!

 Tänä vuonna emme lähetä joulukortteja, vaan olemme lahjoittaneet niihin tar-
 koitetut varat puoliksi Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjaan, jolla tuetaan
 suomalaista rintasyöpätutkimusta. Toisen osan olemme lahjoittaneet Syöpäsäätiön
 Hopearahastoon, joka kerää varoja miesten yleisimmän syövän, eturauhassyövän
 tutkimukseen.
             Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!                    paineilma ja generaattorit  2/2011                        9
Ainoa suomalainen
Panimomestari William Gideon Åberg ja
rouvansa Onni perustivat juoppouden pois-
tamiseksi panimon Iisalmeen vuonna 1878.
Zacharias Topeliuksen hengessä he halusi-
vat tarjota miedompia vaihtoehtoja viinanhi-
mon villitsemille kansalaisille. Tuolloin Suo-
messa toimi noin 78 panimoa. Itsenäisenä
suomalaisena niistä on säilynyt ainoastaan
Olvi.

Olvi on valmistanut juomia jo 133 vuoden
ajan Iisalmessa, ja nykyisin yhtiö toimii pai-
kallisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Bal-
tian maissa. Olvin toiminnalle ominaista ovat                                Kuva: Olvi Oy
                                  Olvin tehdas Iisalmessa
ketteryys, joustavuus ja sidosryhmien arvos-
tama olvimaisuus.                         ”ZS55 oli ensimmäinen Suomeen toimitettu ruuvipu-
                                 hallin ja sillä korvattiin vanha kiertomäntäpuhallin”,
                                 sanoo Kääriäinen. Ruuvipuhaltimella voidaan saavut-
”Ensimmäiset Atlas Copcon ZR3 ruuvikompressorit          taa jopa 30% energiansäästöt verrattuna perinteisiin
hankittiin Olville jo 80-luvun alussa ja hyvin huolletut     kiertomäntäpuhaltimiin.
koneet ovat toimineet ongelmitta ja ne ovatkin meillä
edelleen käytössä varakapasiteettina.”, kertoo Olvin       Energiatehokkuuteen paineilman tuotannossa on
käyttöpäällikkö Pekka Kääriäinen. ”Paineilmaa käy-        Olvilla muutenkin kiinnitetty erityistä huomiota ja
tetään panimolla lähes joka paikassa ja se on meille       säännöllisten vuotomittausten lisäksi myös pai-
tärkeimpiä käyttöhyödykkeitä sähkön, veden ja höyryn       neilmaverkon painetta on pyritty laskemaan. ”Tällä
ohella. Meitä lähellä oleva ja hyvin toimiva huolto on      hetkellä käytössämme oleva paine on 6,4 baria. Se
meille erittäin tärkeää toimittajaa valittaessa.”         on saavutettu taajuusmuuttajakäytöllä ja Atlas Copcon
                                 keskusohjauksella. Taajuusmuuttajakäytön tuomat
Atlas Copco pystyy toimittamaan kompressorit myös         säästöt selvitettiin investointia suunniteltaessa ja ne
matala- ja korkeapainesovelluksiin. Olvilla onkin         olivat tässä tapauksessa merkittävät”.
käytössään vuonna 2007 hankitut taajuusmuuttaja-
käyttöiset ZD1400VSD korkeapainekompressorit           Pet-pullojen valmistuksessa käyttettävä ruuvikompres-
PET-pullojen valmistuksessa panimoillaan Iisalmessa        sori on varustettu energian talteenotolla, eli kompres-
ja Tartossa. Kesällä 2010 Olvi hankki ZS55 matalapai-       sorilta lähtevän jäähdytysveden maksimi lämpötila
nepuhaltimen vedenpuhdistuslaitokselle ilmastukseen.       on 90 C. ”Käytämme kaiken kompressorilta tulevan
                                 lämmön hyödyksi tuotelämmityksessä. Pullottaes-
                                 samme juomia täytyy tuotteen olla tietyn lämpöistä
                                 ja kompressorilta tulevan kuuman veden ansiosta
                                 lisälämmityksen tarve vähenee”.

                                 Olvi pyrkii laitevalinnoissaan valitsemaan energiata-
                                 loudellisia ratkaisuja ja sen tavoitteena on muuten-
                                 kin toimia ympäristöystävällisesti. Atlas Copco on
                                 tuotteissaan ja palveluissaan sitoutunut kestävään
                                 kehitykseen, joten pyrkimyksenämme on tarjota mah-
                                 dollisimman energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä
                                 paineilmaratkaisuja yhteistyökumppaneillemme.   10               paineilma ja generaattorit  2/2011
Kuvassa Olvin käyttöpäällikkö Pekka Kääriäinen ja Atlas Copco Kompressoreiden piiripäällikkö
Jukka Mauranen .
Olvilla Iisalmessa käytössä olevat              Vedenpuhdistamon puhaltimet:
kompressorit:                         1 kpl ZL1400 matalapaineruuvipuhallin
                               1 kpl ZS55-K-600 matalapaineruuvipuhallin
 Paineilmajärjestelmä:
 1 kpl ZR90VSD FF öljyvapaata ilmaa tuottava
 taajuusmuuttajaohjattu ruuvikompressori
 MD kuivaimella

 2 kpl ZR3 ruuvikompressori MD kuivaimella
 - AirOptimizer ohjaus ja valvontakeskus

 PET pullojen valmistus:
 1 kpl ZD 1400 öljyvapaata ilmaa tuottava korkea-
 painejärjestelmä taajuusmuuttajaohjauksella
 ja MD kuivaimella.
 - AirOptimizer valvonta                           Lisätietoja: jukka.mauranen    .atlascopco.com
                                              ollipekka.sinisalo  .atlascopco.com
                    paineilma ja generaattorit  2/2011                      11
Uusia henkilöitä
Saku Ruutikainen     Janne Patrakka      Niko Virmavaara      Sami Kettunen       Iisakki Hyypiä
on valittu asentajak-  on valittu asetajak-   on valittu asetajak-    on valittu piiripäälli-  on valittu tuote-
si Vantaan talous-    si Turun talous-     si Vantaan talous-     köksi kiinteät      asiantuntijaksi.
alueelle.        alueelle.        alueelle.         kompressorit
                                       divisioonaan Kaak-
                                       kois- ja Itä-Suomen
                                       alueelle.
                                       Uusiin tehtäviin
Jessica Wahlberg-    Tuulia Roos on      Marita Virtanen      Patrick Nwajei      Elina Yli-Panula
Järvenkylä        valittu Business     on valittu luoton-     on valittu tuote-     on valittu Uuden-
on valittu huollon-   Controlleriksi. Hän   valvojaksi.        asiantuntijaksi. Hän   maan ja Lahden
suunnittelijaksi.    toimi aikaisemmin                  toimi aikaisemmin     alueiden piiripääl-
             ASAP-organisaati-                  asentajana Van-      liköksi kiinteät
             ossa kirjanpitäjänä.                taan talousalueella.   kompressorit
                                                    divisioonaan. Hän
                                                    toimi aikaisemmin
                                                    projektipäällikkönä.


                                                    Eläkkeelle
Pasi Holminen      Tommi Rantala      Juha Meriläinen      Juhani Sanna       Heikki Alanko
on valittu Varsinais-  on valittu Etelä-Suo-  on valittu projekti-    on valittu energian    jäi eläkkeelle
Suomen alueen      men piiripäälliköksi   päälliköksi öljyt-     säästöpalveluiden     syyskuun lopussa
piiripäälliköksi kiin-  öljyttömät kompres-   tömät kompressorit     tuoteasiantuntijaksi.   32 palvelusvuoden
teät kompressorit    sorit divisioonaan.   divisioonaan. Hän                  jälkeen. Hän toimi
divisioonaan. Hän    Hän toimi aikaisem-   toimi aikaisemmin                  Kaasu- ja prosessi-
toimi aikaisemmin    min piiripäällikkönä   varaosapäällikkönä.                 divisioonan pohjois-
asentajana Turun     kiinteät kompressorit                             maiden myyntipääl-
talousalueella.     divisioonassa.                                likkönä.

   12                paineilma ja generaattorit  2/2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/26/2013
language:Finnish
pages:12