; Paineilma ja generaattorit 12009_tcm93-1089318
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Paineilma ja generaattorit 12009_tcm93-1089318

VIEWS: 0 PAGES: 5

 • pg 1
									Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n asiakaslehti  1/2009
Energiatehokas
Carbon Zero kompressori
Talvivaarassa jalostetaan
nikkeliä
                             Paineilma ja generaattorit 1/2009  1
                                                                                                                 martti.rask@fi.atlascopco.com

  Sisällys                 Pääkirjoitus
                                                                  Kerava lämpimäksi
                                                                  biopolttoaineella
   3    Kerava lämpimäksi bio-
       polttoaineilla

   4    Talvivaarassa jalostetaan
       nikkeliä

   5    IKEA rakentaa Tampereella
                                                                  Keravan Energian histori-
                                                                  an merkittävin hanke, uusi
   6    Käytännön tekniikka
                                                                  biovoimalaitos on valmistu-
       – energiatehokas Carbon
                                                                  massa Keravalle, Keravan ja
       Zero kompressori
                                                                  Vantaan rajan läheisyydessä
                                                                  Lahden moottoritien viereen.
   7    Huoltotietoa jäähdytys-
       kuivaimista
                                                                  – Yhdessä Pohjolan Voiman kans-
                                                                  sa rakennettavan voimalaitoksen
   8    Nimitykset ja kilpailu
                                                                  tarkoituksena on lisätä kotimaisten
                       Hyvät lukijamme,                                   polttoaineiden käyttöä ja edistää koh-
                                                                  tuuhintaisen ja ympäristöystävällisen
                       Tätä kirjoittaessani olemme pian saattamassa mielenkiintoisen vuoden         kaukolämmön ja sähkön paikallista
                       päätökseen.                                     tuotantoa Keravalla sekä vähentää
                                                                  energiahuollon maakaasuriippuvuutta,
                       Erittäin haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta on ollut ilo huomata     voimalaitospäällikkö Sami Koti-
                       se, miten merkittävät asiat paineilman tuotannossa, kuten energiatehokkuus,     mäki Keravan Energiasta kehaisee.
                       tuottavuus ja toimintavarmuus ovat pysyneet tärkeinä asioina asiakkaidemme                           ruuvikompressoria, joista normaaliku-  ilmoittaa mahdollisista hälytyksis-
                       mielessä.                                      Voimalaitoksen polttoaineina käy-     lutuksen aikana toinen tuottaa laitok-  tä tai vikatilanteista niin asiakkaalle
                                                                  tetään turpeen lisäksi puusivu- ja    sen tarvitseman paineilman ja toinen   kuin Atlas Copcon huollollekin. Tämä
                       Atlas Copcon kehittämät kokonaisvaltaiset paineilmajärjestelmän optimointi-     metsäenergiatuotteita kuten kuori, sa-  on varalla.               mahdollistaa paineilman jatkuvan,
                       palvelut ovat saaneet asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Energiatehokkaan       hanpuru, kutterinlastu, pylvässorvin-   – Kompressorien perässä on kaksi     katkeamattoman tuotannon ja tuo var-
                       ohjauksen lisäksi ne ovat sisältäneet vuotokartoituksia ja syvällisiä järjestelmän  lastu metsätähdehake, risut ja kannot.  BD 250 lämpöelvytteistä adsorptio-    muutta koko laitoksen prosessiin.
                       seuranta-analyysejä. Niiden avulla olemme sitoutuneet asiakkaidemme järjestel-    Laitoksella on koekäyttövaiheessa     kuivainta, jotka toimivat samoin kuin
                       mien valvontaan ja mahdollistaneet toiminnan jatkuvan tehostamisen.         testattu pienien puuerien polttamista   kompressorit, Martti Rask Atlas     – Ilman paineilmaa laitos ei pysty toi-
                                                                  jo elokuusta alkaen.           Copcolta kertoo.             mimaan, joten kompressoripakettiin,
                       Atlas Copcon tehdas Belgiassa on tärkeänä osana tukemassa asiakkaidemme       – Uusi voimalaitos tuli ajankohtaisek-                       sen käyttövarmuuteen, energian ku-
                       toimintaa. Katsoessani kuluvaa vuottaa taaksepäin on ollut hienoa huomata,      si, koska olemassa oleva lämmöntuo-    – Paineilmasäilö auttaa paineilma-    lutukseen, ympäristöystävällisyyteen,
                       miten hyvän vastaanoton tänä vuonna lanseeratut tuotteet, kuten 15 % energia-    tantokapasiteetti alkoi käydä vähiin ja  piikkien tasaamisessa ja ES6 kom-    huollon toimivuuteen ja saatavuuteen
  Julkaisija                tehokkaampi GA+ruuvikompressorisarja, uusi 35 barin siirrettävä kompresso-      ikääntyä. Lisäksi Keravalla on maa-    pressoreiden keskusohjausjärjestelmä   kannattaa kiinnittää huomiota, Rask
  Oy Atlas Copco Kompressorit Ab      risarja sekä koko meidän ASR vuokrausdivisioonamme ovat saaneet. Nämäkin       kaasuriippuvuus ollut varsin korkea,   puolestaan koneiden käyttötuntien ta-  sanoo.
  puh. 020 718 9200
  Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa       ovat osaltaan olleet tukemassa jatkuvaa kehityskonseptiamme, jonka päämäärä-     Kotimäki toteaa.             saamisessa sekä optimaalisen paineen
  www.atlascopco.fi             nä on asiakkaidemme tyytyväisyys.                                               ylläpitämisessä.             Laitteistoon on tehty AirXtend huol-
  etunimi.sukunimi@fi.atlascopco.com
                                                                  Atlas Copcon paineilmalaitteet toimi-   – Laitteiden väliset putkitukset on   tosopimus, joka kattaa kaikki huol-
  Tämän numeron vastuullinen julkaisija
                       Uusi vuosi tuo mukanaan myös uusia tuulia. Tuotekehityksen näkökantilta       tettiin Keravalle kesäkuussa. Kotimä-   tehty Atlas Copco AirNet alumiini-    to- ja korjaustoimenpiteet seuraavan
  Max Roos
                       vuosi 2010 tulee olemaan vilkas tuoden mukanaan entistä energiatehokkaampia     ki on valintaan tyytyväinen.       putkistolla. Kompressoreilta tuleva   viiden vuoden aikana.
  Osoitteenmuutokset            ratkaisuja.                                     – Tällaisessa voimalaitoksessa pai-    lauhdevesi johdetaan öljynerottimeen,  – Sopimus antaa laitteistolle käyttö-
  Kaarina Inberg
  kaarina.inberg@fi.atlascopco.com                                                neilma on sellainen perushyödyke,     joka puhdistaa öljyn pois lauhteesta   varmuutta ja antaa asiakkaalle selkeän
                       Atlas Copcolla jatkamme asiakkaidemme palvelemista. Tavoitteena on koko-       että sen on yksinkertaisesti toimittava  ennen sen laskemista viemäriin, Rask   kuvan paineilmalaitteiston huoltoon
  Toimitus
  TW Krotus Oy
                       ajan lisätä asiakkaidemme tuottavuutta jatkuvien innovaatioidemme sekä kehit-    24 tuntia vuorokaudessa, Kotimäki     kertoo.                 liittyvistä kokonaiskustannuksista.
                       tyvien palvelukonseptiemme avulla, jotta olisimme mukana auttamassa asiak-      painottaa.
  Taitto
  Mainostoimisto Huvila Oy
                       kaidemme menestystä.                                                      Energiataloudellisuus, ympä-       Samalla Rask painottaa, että lait-
                                                                  Atlas Copco toimitti käytännössä kai-   ristöystävällisyys ja käyttö-      teisto on energiatehokkuudeltaan
  Kuvat
  Atlas Copco, Talvivaara Mining Company,
                                                                  ken uuteen kompressorikeskukseen.     varmuus valinnan perusteena       paras mahdollinen, mitä paineilman
  Jukka Malm                Max Roos                                       Laitoksen paineilman tarpeen täyttä-   Toimivuutta valvomaan Keravalle on    tuottamisen on tällaiseen laitokseen
  Painopaikka                Toimitusjohtaja                                   miseen hankittiin kaksi Atlas Copcon   asennettu Atlas Copco AirConnect     mahdollista hankkia.
  Euraprint Oy               Oy Atlas Copco Kompressorit Ab                            GA75VSD taajuusmuuttajaohjattua      kaukovalvontajärjestelmä. Järjestelmä

2                                                                                                                Paineilma ja generaattorit 1/2009  3
                                                   rolf.eager@fi.atlascopco.com                                                 raimo.julkunen@fi.atlascopco.com
                                                                   IKEA:lle 60 maalämpö-
                                                                   kaivoa Tampereelle
                                                                   Kuusikymmentä 200 met-
                                                                   riä syvää kaivoa porataan
                                                                   kallioperään IKEA:n uuden
                                                                   myymälän maalämpöjärjes-
                                                                   telmää varten Tampereella.
                                                                   Pinta-alaa uudessa myymä-
                                                                   lässä on 37 500 m2, jota


  Nikkelin jalostaminen
                                                                   lämmitetään ja jäähdytetään
                                                                   yksinomaan maalämpöä
                                                                   käyttäen. Kauppaliikkeen


  on volyymilaji
                                                                   avajaisia vietetään kesällä
                                                                   2010.


                                                                   IKEA:n pitkän aikavälin tavoitteena
                                                                   on, että kaikkien IKEA-konsernin
  Kainuun sydänmailla, Sotka-        malla hyvät olosuhteet, Ikäheimonen    asettaa kovat vaatimukset paineilman    rakennusten tarvitsema energia on
  mon Talvivaarassa kaivokses-       valottaa prosessia.            tuottamiselle. Ikäheimonen on tyy-     tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla.
  sa, sijaitsee yksi Euroopan                             tyväinen niihin järjestelyihin, joihin   Kaikki myymälät, varastot, jakelu-
  suurimmista tunnetuista sul-       Prosessin vaatimat investoinnit ja     Talvivaara on yhdessä Atlas Copcon     keskukset, tehtaat ja toimistot tullaan
  fidisen nikkelin varannoista.       käyttökustannukset ovat pienemmät     kanssa päätynyt.              lämmittämään ja jäähdyttämään
  Alueen kaivosluvat myönnet-        kuin perinteisillä sulatus- ja jalostus-  – Mehän käytännössä vain ostamme      käyttäen tuuli-, vesi- tai aurinkoener-
  tiin Outokummulle jo vuonna        prosesseilla.               ilmaa. Laitteisto on Atlas Copcon      giaa, biopolttoaineita tai maalämpöä.
  1986 ja niiden hyödyntämis-        – Liuotuskasat ovat 10 metriä korkei-   hallinnassa ja samoin huollot kuulu-    IKEA:lle asennettava maalämpökent-
  oikeudet myytiin Talvivaara        ta, 400 metriä leveitä ja 1,2 kilomet-   vat heille. Me toimitamme jäähdy-      tä on laatuaan tähän mennessä suurin    Urakka 60 lämpökaivon poraamisesta    mä koostuu kaksiosaisesta porakruu-
  Oy:lle helmikuussa 2004.         riä pitkiä, joita on kaksi kappaletta   tysveden ja sähkön ja saamme ilmaa     projekti Suomessa.             myönnettiin Suomen Porauspalvelul-    nusta ja maakengästä, joka hitsataan
                       rinnakkain ja peräkkäin. Rakennelmat    palveluna.                                       le. Reikäsyvyyden ollessa 200 m ker-   kiinni suojaputkeen. Iskuvasaraa käyt-
  – Meillä on täällä kaksi esiintymää.   taitavat näkyä kuusta asti, Ikäheimo-   – Ratkaisu on ollut meille todella jär-   Maalämpö on kallioperään varastoitu-    tyi projektissa porausmetrejä yhteensä  täen porakruunut poraavat riittävän
  Ensimmäisestä riittää nikkeliä noin    nen naurahtaa.               kevä. Ei meidän intresseissämme ole     nutta aurinkoenergiaa. Maalämpöä ke-    12 km. Porauskenttä koostui yhteensä   suuren reiän, jotta suojaputki pystyy
  kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja sen                          omistaa kaikkia laitteita itse. Siinäkin  rätään maalämpöjärjestelmillä maasta    viidestä linjasta, joihin jokaiseen po-  etenemään reiässä. Tällä menetelmäl-
  jälkeen siirrymme toiseen, kunnossa-   Valtavat kasvunäkymät           mielessä tämä yhteistyökuvio Atlas     ja energia hyödynnetään talojen ja     rattiin 12 kaivoa. Keskimmäisessä ri-   lä suojaputki on mahdollista asentaa
  pitopäällikkö Timo Ikäheimonen      Nikkelipitoisuudet ovat niin pienet,    Copcon kanssa on sopiva meille.       käyttöveden lämmitykseen. Sekä yk-     vissä olevat kaivot porattiin pystysuo-  louhikkoisen ja kovan maakerroksen
  Talvivaara Oy:stä kertoo.         että 50 000 tonnia nikkeliä vuodessa                          sityisellä että julkisella sektorilla in-  raan. Keskilinjan molemmin puolin     läpi ja upottaa aina muutama metri
                       vaatii malmia järkyttävät määrät.     Kompressorihuoneesta löytyy öljyva-     vestoinnit maalämpöjärjestelmiin kas-    kaivoreikien porauskulma oli 5 astetta  kallion sisään. Suojaputken ja kallio-
  Talvivaaran tuotantoprosessiin kuuluu   – Tämä ei ole tyylilaji vaan volyymi-   paata ilmaa tuottava vesijäähdytteinen   vavat nopeasti. Maalämpöjärjestelmiä    ulospäin. Reunimmaisissa linjoissa    perän liitos tiivistetään estäen pintave-
  neljä päävaihetta, eli louhinta, murs-  laji, Ikäheimonen painottaa.        taajuusmuuttajalla ohjattu ZR 250      asennetaan yhä enenevässä määrin      kaivojen porauskulma oli 10 astet-    sien pääsy kaivoon.
  kaus, biokasaliuotus sekä metallien                         VSD -kompressori, joka toimii koko     suuriin rakennuskohteisiin. Suomes-     ta ulospäin. Syviä reikiä porattaessa
  talteenotto.               Talvivaaran kaivoksen alueella on     ajan. Pääkoneen apuna ovat kaksi 132    sa myytiin 7500 maalämpöpumppua       syntyy poikkeamaa alkuperäisestä     Kaivonporaus aloitettiin Symmetrix-
  – Meillä ei ole rikastamoa ollenkaan,   770 000 kuutiota rakennuksia. Tämä     kilowattista kiinteätuottoista ZR132    vuonna 2008, mikä tarkoittaa 42 %:n     poraussuunnasta. Poraamalla kaivo-    järjestelmällä, jolla asennettiin 140
  Ikäheimonen huomauttaa.                               -kompressoria.               kasvua edellisvuoteen verrattuna.      reiät kalteviksi varmistetaan niiden   mm halkaisijaltaan oleva suojaputki
                                             – Mitoitus osui hyvin kohdalleen.                            riittävä etäisyys toisistaan 200 metrin  maahan. Tämän jälkeen porausta jat-
  Bioliuotus on prosessi, jossa bakteeri-                       Meille on tärkeää, että energiankulu-    Uuden IKEA-myymälän tieltä räjäy-      syvyydessä.                kettiin suojaputken läpi kiven poraa-
  en avulla metallit liuotetaan malmista.                       tus pysyy mahdollisimman pienenä,      tettiin pois valtava määrä kalliota.                         miseen tarkoitetulla 115 mm halkaisi-
  Näitä bakteereja kasvaa kaikissa sul-                        jota seikkaa tukevat sisäänrakennetut    Louhinnan jäljiltä kiinteän kallion     Atlas Copco toimitti poraamisessa     jaltaan olevalla porakruunulla. Urakan
  fidimalmeissa luonnostaan. Biokasa-                         MD-adsorptiokuivaimet. Atlas Cop-      päällä olevan irtonaisen louheen pak-    tarvittavat työkalut sisältäen suoja-   aikataulu oli tiukka. Kolme poraus-
  liuotus on kustannuksiltaan edullinen                        con keskusohjauksen ansiosta paineen    suus oli kolmisen metriä. Läpäistäk-    putkea mukanaan vetävän Symmet-      vaunua urakoi työn valmiiksi kymme-
  prosessi, joka tarvitsee toimiakseen                         heittelyt verkossa ovat todella mini-    seen tuon kerroksen urakoitsija valitsi   rix-porausjärjestelmän, kiviterät,    nessä työpäivässä. Yhdellä porausvau-
  vain ilmaa, vettä ja mikrobeja.                           maalisia, Ikäheimonen kiittelee.      käyttöönsä suojaputkea mukanaan       porakanget, uppovasarat sekä paineil-   nulla porattiin kaksi kaivoa päivässä.
  – Bakteereille järjestetään kastele-                                               vetävän porausjärjestelmän.         makompressorit. Symmetrix-järjestel-

4                                                                                                                   Paineilma ja generaattorit 1/2009  5
                                                                                 rolf.eager@fi.atlascopco.com
                                                                                                                    käytännön
                                                                                                                                                                     tekniikka
  Ensimmäinen sertifioitu paineilmakompressori, jonka nettoenergiankulutus on nolla
                                                                                                                                    UUSI GA 5 – 15 VSD
  Carbon Zero -kompressori ottaa                                                                                  Energian talteenoton säätöyksikkö
                                                                                                   Energian talteenoton säätöyksikkö toimii Carbon Zero
                                                                                                                                    Pieni, hiljainen, energiataloudellinen
                                                                                                                                    Uusi Atlas Copco GA 5 – 15 VSD ruuvikompressorisar-

  100 % tuloenergiasta talteen
                                                                                                   -kompressorin ja energian kuluttajan välisenä liittymänä.
                                                                                                                                    ja tuo energiataloudellisen paineilman tuottamisen myös
                                                                                                                                    pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin.
                                                                                                   Päätoiminnot                              Se tarjoaa markkinoille erinomaisen suorituskyvyn,
  Yritykset ympäri maailman luottavat ammattitaitoomme ja                               Testeissä mitattiin syötetty sähköteho ja kuumana vetenä                                            paineilmankulutukseen mukautuvan paineilmantuoton,
                                                                                                   • suojaa Carbon Zero -kompressoria
  innovaatioihimme ja parantavat niiden avulla liiketoimin-                              talteenotettu teho.                                                               korkean laadun, huolettoman käytön ja alhaiset kokonais-
                                                                                                   • säätää automaattisesti prosessin kuuman
  taansa. Asiakkaat tietävät, että järjestelmämme pienentävät                                                                                                     kustannukset.
                                                                                                    veden lämpötilaa
  kustannuksia tuottavuutta heikentämättä. Järjestelmiemme                              Testeissä todettiin, että 100 % sähkön syöttötehosta saatiin                                             Sarja on tehty täyttämään vaativimmatkin käyttöolo-
                                                                                                   • säätää kompressorin jäähdytysveden lämpö-
  avulla he tehostavat tuotantoprosessejaan ympäristöä suo-                              otettua talteen referenssiolosuhteissa: lämpötilan ollessa                                           suhteet, tuoden samalla mahdollisuuden alentaa koko-
                                                                                                    tilaa
  jaamalla.                                                      40 °C, suhteellisen kosteuden 70 % ja jäähdytysveden läm-                                            naiskustannuksia tuotantoprosessissa.
                                                                                                   • huolehtii erilaisista kuluttajasovelluksista.
                                                            pötilan 20 °C.
  Miksi energia-asiat ovat tärkeitä?                                                                                                                  GA 5 – 15 VSD kompressorisarja
  Paineilma on yksi tärkeimmistä teollisuuden hyödykkeis-                               100 % energiasta talteen: loistava idea!
                                                                                                   Lisätietoa Carbon Zero kompressoreista:               • Ilmantuotto 0,9 – 2,23 m3/min
  tä, mutta samalla se on myös yksi suurimmista energian                                                                      www.carbonzerocompressors.com                    • Työpaine 4…13 bar
  kuluttajista. Tämän vuoksi kaikilla paineilmajärjestelmissä                                                                                                      • Moottorikoot 5 – 15 kW
  tehdyillä säästöillä on merkittävä vaikutus kustannuksiin
  ja ympäristöön. Paineilmajärjestelmien osuus teollisuuden
  sähkönkulutuksesta on yleensä noin 10 %, mutta tämä voi
  tarkoittaa jopa 40 % yksittäisen asiakkaan sähkölaskusta.                                                                    Isolle GA-kompressorille menestystä
  Tästä syystä Atlas Copco on jo vuosien ajan kehittänyt
  edelläkävijänä energiatehokkaita paineilmajärjestelmiä.
                                                                                                                                   Atlas Copcon uusi GA160VSDFF
                                                                                                                                   kone voitti ensimmäisen palkin-
  Paineilmajärjestelmien vuosittainen energian-                                    Kompressorin käyttämä sähköenergia muuttuu lämmöksi,
                                                                                                                                   non energiataloudellisuudesta sak-
  kulutus*                                                      joka yleensä häviää järjestelmästä. Haasteena on ottaa tämä
                                                                                                                                   salaisen P&A lehden järjestämässä
                  Maa    Paineilmajärjestelmien          % teollisuuden          lämpö talteen kaikista kompressorin osista: puristuselemen-
                                                                                                                                   Vuoden tuote kilpailussa, Pumppu
                         kulutus (TWh)            sähkönkulutuksesta         teistä, öljynjäähdyttimestä, välijäähdyttimestä ja jälkijääh-
               Ranska          12                  11                                                                                   ja Kompressori kategoriassa.
                                                            dyttimestä.
                Saksa          14                   7                                                                                   Kilpailuun osallistui 225 tuotetta.
                Italia         12                  11
      Yhdistynyt kuningaskunta          10                  10             Carbon Zero -kompressorien ainutlaatuinen sisäänrakennettu energian
            Muut EU-maat          32                  11             talteenottojärjestelmä kierrättää kylmää vettä kaikkien näiden osien läpi,
  * Blaustein, Edgar: Radgen, Peter (Ed.): Compressed Air Systems in the European Union. Energy, Emissions, Savings  ja tuottaa lämmön siirtymisen tuloksena kuumaa, jopa 90-asteista vettä.
  Potential and Policy Actions. Stuttgart 2001                                    Useimmissa teollisuuden olosuhteissa 90–95 % energiasta voidaan ottaa
                                                            talteen, mutta referenssiolosuhteissa Carbon Zero -kompressori suoriutuu
  TÜV valvoi Atlas Copcon vesijäähdytteisten, öljyttömi-                               vielä paremmin: se ottaa talteen 100 % energiasta!
  en ja sisäänrakennetulla energian talteenottojärjestelmällä
  varustettujen ZR 55-750 -ruuvikompressorien tyyppitesta-
  uksen ja sertifioi kompressorit.                                                                                 R22 kylmäainetta sisältävät
  TÜV, saksalainen testauslaboratorio Technischer Überwachungs Verein,
  on riippumaton kansainvälinen teknologian turvallisuutta ja laatua arvioi-
                                                                                                   paineilmakuivaimet
  va organisaatio.
                                                                                                                                                                61107-1
                                                                                                   R22 kylmäainetta sisältävien laitteiden huol-            Uusissa kuivaimissa kylmäainemäärät ovat huomattavasti
                                                                                                   to on sallittu uusilla R22 aineilla vuoden 2009           pienemmät, kaikki Atlas Copco FD kuivaimet kapasiteet-
                                                                                                   loppuun asti.                            tiin 410 l/s saakka sisältävät alle 3 kg kylmäainetta.

                                                                                                                                     Esimerkiksi FD380 vuodelta 1993 sisältää 10 kg kylmäai-
                                                                                                   Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme pysty korjaa-      netta R22. Uusi FD410 sisältää ainoastaan 2,7 kg kylmäai-
                                                                                                   maan yli kymmenen vuotta vanhoja jäähdytyskuivaimia         netta R410a, eikä sitä siis tarvitse vuosittain katsastaa.
                                                                                                   enää ensi vuodesta alkaen mikäli korjaus edellyttää uuden
                                                                                                   kylmäaineen lisäystä.                        Jos jäähdytyskuivaimesi on yli 10 vuotta vanha, kylmäaine
                                                                                                                                     on suurella todennäköisyydellä R22 tai jopa R12.
                                                                                                   Vanhat kuivaimet sisältävät useimmiten yli 3 kg kylmäai-
                                                                                                   netta ja ovat siten lakisääteisen vuosikatsastuksen piirissä.    Lisätietoja: mikko.haapakoski@fi.atlascopco.com

6                                                                                                                                                     Paineilma ja generaattorit 1/2009  7
Nimitykset
Uudeksi toimitusjohtajaksi, on 1.5.09     Uudeksi tuotelinjapäälliköksi on 1.9.09    Uudeksi piiripäälliköksi Porin/Tam-      Uudeksi piiripäälliköksi Länsi-
alkaen nimitetty Max Roos. Hän toimi     alkaen valittu Martti Rask. Martti toimi    pereen talousalueelle on 1.6.2009       Uudenmaan/Varsinais-Suomen
aikaisemmin tuotelinjapäällikkönä       aikaisemmin Länsi-Uudenmaan/Varsinais-     alkaen valittu Janne Sillanpää.        alueelle on 7.9.2009 alkaen valittu
(teollisuusilma). Max on ollut yrityksen   Suomen piiripällikkönä. Hän on ollut yrityk-                         Tommi Rantala.
palveluksessa vuodesta 1998 alkaen.      sen palveluksessa vuodesta 2002 alkaen.

                       Atlas Copcolle kaukoitään           Eläkkeelle
Uudeksi asentajaksi Kuopion          Jon Eriksson siirtyi 15.9.09 Regio-      Asentaja Lasse Nyberg Van-          Huollon sihteeri Dolores
talousalueelle on 14.9.2009          nal Business Controlleriksi kauko-       taalta jäi eläkkeelle 31.3.2009        Österlund jäi eläkkeelle
alkaen valittu Marko Tölli.          itään toimipisteenään Bangkok.         yli 43 palvelusvuoden jälkeen.        31.3.2009.
                       Alue kattaa kahdeksan kaukoidän
                       maata. Divisioona vaihtuu samalla
                       kompressoreista louhintatekniikaksi.
Toimitusjohtaja Leif Rydberg jäi eläkkeelle  Asentaja Jouko Korhonen            Porin/Tampereen talousalueen         Puhelinvaihteenhoitaja
30.4.2009. Leif oli Atlas Copcon palveluk-  Kuopiosta jäi eläkkeelle            piiripäällikkö Lasse Helimo jäi        Marita Dahlstedt jäi
sessa 43 vuotta toimien useissa eri maissa  15.5.2009.                   eläkkeelle 31.8.2009.             eläkkeelle 31.10.2009.
tuotepäällikkönä ja toimitusjohtajana.


Lue lehti, vastaa ja voita!

Jos olet lukenut lehden, pystyt vastaamaan kysymyksiin. Arvomme oikein vastanneiden kesken                     3 kpl Atlas Copco reppua!
1. Jäähdytyskuivain tulee vuosikatsastaa, mikäli kuivainaineen määrä on suurempi kuin                     2 kg   3 kg      4 kg.

2. Mihin käytetään IKEAN Tampereen tavaratalon yhteyteen tehtyjä 200 m syviä porareikiä?

3. Millä järjestelmällä asiakas ja Atlas Copco huolto saavat tiedon kompressorikeskuksen mahdollisista hälytyksistä ja vikatilanteista?


4. Kuinka suuri osuus energiasta voidaan ottaa talteen normaaleissa teollisuusolosuhteissa Carbon Zero -kompressorilla?

Lähetä vastauksesi 31.12.2009 mennessä sähköpostitse os. kaarina.inberg@fi.atlascopco.com tai faksaa numeroon 020 718 9201.

Nimi

Yritys

Osoite

Postitoimipaikka                 Puhelin
  8

								
To top