The New Testament Bible in Tarifit Rifberber in Tifinagh Script by ProphecyFactory

VIEWS: 1 PAGES: 480

									lexbar Aãebpan

    n


Yeccu LmasiP
  loahd n Jdid
Lexbar AãebPan n Yeccu LmasiP
(Loahd n Jdid s Trifit - s tira n tifinaV)


English Title: The Good News of Jesus Christ
(The New Testament in Tarifit - Tifinagh script)


ISBN/EAN 978-90-807288-3-7


AmsawaÄ d iniVmisen: www.tarifit.info

ver. 1.2

© 2009 DHIMH Multimedia
All rights reserved. Free and unlimited reproduction and distribution of this publication in whatever form
is permitted if it serves the interest of the spread of the Good News of Jesus Christ, on the condition that
the contents of this publication will not be changed and this same and complete copyright notice will be
included and on the condition that its distribution does not serve any commercial purpose.

Marra lPuquq twaÄemnen. ItwasmeP ad itwagg wedlis-a oawed s olam kul ibriden u
s marra tilelli, mala man aya ittili di ÏÏweo n uwezzeo n Lexbar AãebPan n Yeccu
LmasiP maca nnebla abeddel n min dayes. Ittxeãã ad itwagg dayes lebda awal-a
simant nnes marra zi jjihet n lPuquq am ittxeãã oawed belli awezzeo nnes ad yili
nnebla arbeP d usebbeb.
            Idlisen n Loahd n Jdid
Ismawen n idlisen                        Isem   Tasna
                                 aquÄaÄ

Lexbar  AãebPan  n  Yeccu  LmasiP  s  ufus  n  Matta   Mat.    5
Lexbar  AãebPan  n  Yeccu  LmasiP  s  ufus  n  Marku   Mar.    70
Lexbar  AãebPan  n  Yeccu  LmasiP  s  ufus  n  Luka   Luk.   110
Lexbar  AãebPan  n  Yeccu  LmasiP  s  ufus  n  YuPanna  YuP.   177

Lexdayem n Imazanen                       Lex.   223

Tabrat  n Bulus i Irumaniyyen                  Rum.   282
Tabrat  Tamezwarut n Bulus i Ikurintiyyen            1 Kur.  306
Tabrat  wiss Tnayen n Bulus i Ikurintiyyen           2 Kur.  330
Tabrat  n Bulus i IgalaÏiyyen                  Gal.   346
Tabrat  n Bulus i Ifasusiyyen                  Afa.   354
Tabrat  n Bulus i Ifilibbiyyen                 Fil.   362
Tabrat  n Bulus i Ikulussiyyen                 Kul.   368
Tabrat  Tamezwarut n Bulus i Itisalunikiyyen          1 Tis.  374
Tabrat  wiss Tnayen n Bulus i Itisalunikiyyen          2 Tis.  379

Tabrat  Tamezwarut n Bulus i Timutiyu              1 Tim.  382
Tabrat  wiss Tnayen n Bulus i Timutiyu             2 Tim.  389
Tabrat  n Bulus i Titus                     Tit.   394
Tabrat  n Bulus i Filimun                    Flm.   397

Tabrat i Ioibraniyyen                      obr.   398

Tabrat  n Yaoqub                        Yao.   415
Tabrat  Tamezwarut   n  BuÏrus               1 BuÏ.  422
Tabrat  wiss Tnayen   n  BuÏrus               2 BuÏ.  429
Tabrat  Tamezwarut   n  YuPanna               1 YuP.  433
Tabrat  wiss Tnayen   n  YuPanna               2 YuP.  439
Tabrat  wiss Tlata   n  YuPanna               3 YuP.  440
Tabrat  n Yahuda                        Yah.   441

Asargeb n Yeccu LmasiP i YuPanna                 Asa.   443


Ismawen n idlisen n Loahd Aqdim - Aqadi - Imnawayen - Amawal 470

TkarÄaÏ n Israyil deg wussan n LmasiP d isafaren n Bulus          478
               MATTA 1                5


  Lexbar AÃebPan n Yeccu LmasiP
      s ufus n Matta

        Lectab manis d inoalq Yeccu LmasiP
               Luk. 3:23-38
1  TaÃilet n Yeccu LmasiP, mmis n Dawud, mmis n Ibrahim.
  1

  2
   Ibrahim ijj-d IsPaq, IsPaq ijj-d Yaoqub, Yaoqub ijj-d
Yahuda d aytmas. 3Yahuda ijj-d Farià d ZaraP ak-d Tamar, FariÃ
ijj-d PaÃrun, PaÃrun ijj-d Aram, 4Aram ijj-d Aminadab. Aminadab
ijj-d NaPcun, NaPcun ijj-d Salmun. 5Salmun ijj-d Buoaz ak-d RaPab,
Buoaz ijj-d oubid ak-d Raout, oubid ijj-d Yessa. 6Yessa ijj-d
Dawud ajeLlid, Dawud ajeLlid ijj-d Sulayman ak-d temVart n Uriyas.
7
 Sulayman ijj-d RPubuoam, RPubuoam ijj-d Abiya, Abiya ijj-d Asa.
8
 Asa ijj-d YucafaÏ, YucafaÏ ijj-d Yuram, Yuram ijj-d ouzziya,
9
 ouzziya ijj-d Yutam, Yutam ijj-d APaz, APaz ijj-d Pizqiya. 10Pizqiya
ijj-d Manassa, Manassa ijj-d Amun, Amun ijj-d Yuciya. 11Yuciya ijj-d
Yakunya d aytmas di lweqt lami xasen uÇÇlen Var tmurt n Babilun.

  12
   Awarni lami xasen uÇÇlen Var Babilun, Yakunya ijj-d Caoaltiyil,
Caoaltiyil ijj-d Zarubbabil. 13Zarubbabil ijj-d Abihud, Abihud
ijj-d Alyaqim, Alyaqim ijj-d oazur, 14oazur ijj-d Ãaduq, Ãaduq
ijj-d Axim, Axim ijj-d Aliyud. 15Aliyud ijj-d Alioazar, Alioazar
ijj-d Mattan, Mattan ijj-d Yaoqub. 16Yaoqub ijj-d Yusef aryaz n
Maryem, tenni i d ijjin Yeccu umi qqaren LmasiP.

  17
   Marra arrawen zi Ibrahim al Dawud iwÄen arbeotac n warrawen.
Zi Dawud alami xasen uÇÇlen Var Babilun iwÄen arbeotac n warrawen
uca zeg wami xasen uÇÇlen Var Babilun al LmasiP iwÄen arbeotac n
warrawen.
6               MATTA 1, 2


             Axlaq n Yeccu LmasiP
                 Luk. 2:1-7
18
 Aqqa mammec imsar wexlaq n Yeccu LmasiP. Lami yemmas Maryem
tuVa-tt d tanemlact n Yusef, iÄhar-d belli nettat teksi aoeddis zi
ArruP Iqeddsen qbel mma ad melcen. 19Aryaz nnes Yusef tuVa iggur
nican, war ixs ca ad issuffeV man aya Var barra, tuVa yarezzu
ad as iLlef s tnuffra. 20Am tuVa ittxarraà di man aya, iÄhar
as-d lmalak n Arebbi di tarjit, inna “A Yusef, a mmis n Dawud,
war tteggwed ad Varek tili Maryem d tamVart nnek, minzi min tulu
dayes, aqqa netta zi ArruP Iqeddsen”. 21Uca ad talu aPenjir, ad t
tsemmid Yeccu, minzi netta ad issenjem aydud (=cceob) nnes zi
ddnub nsen.” 22Marra aya imsar Pima ad itwakemmel min inna Arebbi
s uqemmum n umkacaf am iqqar

     “XÇar, taozarect ad teksi aoeddis uca ad talu aPenjir,
     23


         ad as ggen ‘Immanuwil’ ” min ixs ad yini
             ‘Arebbi aqqa-t akidneV’.   Ica. 7:14


24
 Lami d ifaq Yusef zeg iÄeÃ, igga am mammec t iweÃÃa lmalak
n Arebbi uca yiwyi-d tamVart nnes Vares. 25U netta war Vares-d
iqarreb ca alami d tulu mmis amenzu uca isemma t ‘Yeccu’.

           Imusnawen n itran zi ccarq

2    Lami d ixleq Yeccu di BaytlaPm di Yahudiyya deg wussan n
   1


    ujeLlid Hirudus, usin-d ca n imusnawen n itran zi manis d tneqqar
tfuct Var Urcalim, 2qqaren “Mani iLla wenni d ixelqen d ajeLlid n
Wudayen? Aqqa neÇra itri nnes di ccarq, nus-d ad as nesjed.” 3Lami
isla ujeLlid Hirudus man aya, innexleo netta d qao Urcalim akides.
4
 Hirudus issmun-d zeg weydud (=cceob) marra arruyas n ikehhanen
d imselmaden n idlisen uca isseqsa ten x mani i d Va ixleq LmasiP?
5
 Nnan as “Di BaytlaPm di Yahudiyya, minzi d man aya i yuran s ufus
n umkacaf (=nnabi)

   ‘I cem, BaytlaPm, tamurt n Yahuda, cem war teLlid ca d tameÇyant
   6


     jar lPukkam n Yahuda, minzi zzayem i d Va iffeV lPakem
        wenni i Va yarewsen aydud inu, Israyil.’ ”   Mix. 5:2
                MATTA 2                7


7
 Lexdenni ilaVa Hirudus x imusnawen s tnuffra uca yarzu ad yaweÄ
ad zzaysen issen lweqt i di tuVa d iffeV itri. 8Xenni issekk iten
Var BaytlaPm, inna “RuPem dinni, tarzum mliP x useymi. Mala tufim t,
xebbarem ayi, Pima ula d necc ad d aseV, ad as sejdeV. 9Umi slin
i wawal n ujeLlid, ruPen uca itri i Çrin di ccarq iggur zzatsen
alami d yiweÄ uca ibedd sennej i wemcan mani iLla useymi. 10Lami
Çrin itri, dewlen ccuren s lefraPet tameqqrant aÏÏas. 11Lami udfen
Var taddart, Çrin aseymi ak-d Maryem, yemmas, wÄan Var tmurt uca
sejden as. Xenni arezmen leknuz nsen uca wcen as timewca (=iriValuten):
ureV, lebxur d lefwaPet n mirru. 12Umi iwePPa asen-d di tarjit ij n
uolam Pima war ttoiqqiben ca Var Hirudus, oeqben nitni Var tmurt
nsen zeg ij n webrid nneÄni.

             Arwal Var MiÃra
 Umi ruPen, iÄhar-d lmalak n Arebbi Var Yusef di tarjit, iqqar
13


“Kkar, awi-d aseymi d yemmas, tarewled Var MiÃra, qqim din al
cek i Va xebbareV, minzi Hirudus yarezzu x useymi Pima ad t
isshellek.” 14Uca netta ikkar-d, yiwi aseymi d yemmas s Llilet
uca iruP Var MiÃra. 15Iqqim dinni alami immut Hirudus, Pima ad
itwakemmel min itwannan zi Arebbi zeg umkacaf am iqqar

        “LaViV-d x Mmi Pima ad iffeV zi MiÃra”.  Huc. 11:1


          Aneqqi n iPenjiren di BaytlaPm
 Lami iÇra Hirudus belli imusnawen cemten t, ixeyyeq aÏÏas uca
16


issekk inVa marra iPenjiren n BaytlaPm u zi qao jwayeh i d as-d
yudsen, marra iPenjiren zi tnayen iseggwusa swadday olaPsab lweqt
i yiweÄ ad issen zeg imusnawen. 17Lexdenni itwakemmel min itwannan zeg
umkacaf Irmiya am iqqar

   “Tmijja tetwasel di Rama, tVuyyit d imeÏÏawen d uyejdur aÏÏas.
   18


     Rahil tettru x tarwa nnes, war tettexs ad tetwaoezza
            minzi nitni war qqimen.”  Irm. 31:15
8               MATTA 2, 3


          Adwal zi MiÃra Var NnaÃira
19
 Lami immut Hirudus, xÇar, iÄhar as-d ij n lmalak n Arebbi di
tarjit i Yusef di MiÃra, 20iqqar “Kkar, awi-d aseymi d yemmas
uca ruP Var tmurt n Israyil, minzi inni tuVa yarezzun ad nVen aseymi,
aqqa mmuten.” 21Lexdenni ikkar, yiwi-d aseymi d yemmas uca yusi-d
Var tmurt n Israyil. 22Maca alami isla belli Arxilawus d ajeLlid
n Yahudiyya deg wemcan n babas Hirudus, iggwed ad iraP dinni.
Arebbi aqqa iwePPa as-d di tarjit uca iruP Var jwayeh n Ljalil.
23
 Uca yusi-d, izdeV di tendint qqaren as NnaÃira, Pima ad itwakemmel
min itwannan zeg imkacafen

             “Ad t semman ‘NnaÃiri’.”    Ica. 11:1     YuPanna AmseVÄaà ittbarreP s tgeldit n ijenwan
        Mar. 1:1-8; Luk. 3:1-9, 15-17; YuP. 1:19-28


3   Deg wussan nni yusi-d YuPanna AmseVÄaÃ, tuVa ittbarreP di lexla
   1


   n Yahudiyya, 2iqqar “Tubem, minzi tageldit n ijenwan aqqa tudes-d.”
3
 Minzi d wa i xef itwannan zeg umkacaf Icaoya am iqqar

           “Tmijja n wenni ittlaVan di lexla
     ‘Sewjdem abrid n Arebbi, seggem imesraq nnes.’ ”      Ica. 40:3


4
 YuPanna simant nnes tuVa yarreÄ arruÄ n taÄuft n ileVman, ibekkes ij n
webyas n yilem uca macca nnes tuVa d iburexsen d tamment taParrect.
5
 Lexdenni teffeV-d Vares Urcalim d qao Yahudiyya d marra jwayeh i d
as-d innÄen i Lurdun 6uca twassVeÄÃen zzayes deg iVzar n Lurdun, neomen
s ddnub nsen. 7Maca am tuVa iÇra aÏÏas n Ifarisiyyen d IÃaduqiyyen
ttasen-d Var useVÄaà nnes, inna asen “A tarwa n ifiVran, wi d awem
imlen maPend ad tarewlem zi lVaÄab i d Va yasen? 8Ggem lViLlet i Va
iliqen i ttubet. 9War ttVilem ca ad tinim deg yixef nwem “Ibrahim
d jedditneV!”, minzi necc ad awem iniV belli Arebbi izemmar ad
igg zeg iÇra-ya tarwa i Ibrahim. 10Aqqa tacaqurt twassars Var
iÇewran n tcejjura. Kul tacejjart i war itticcen lViLlet tecna, ad
tetwaqeÃÃ uca ad temmenÄar di tmessi. 11Necc ad kenniw ssVeÄÃeV deg
waman i ttubet. Maca wenni i d Va yasen awarni ayi, netta ijhed xafi,
                 MATTA 3, 4                    9


necc war sdiheLleV ad as ksiV sandaliyat nnes, aqqa netta ad kenniw
isseVÄeà s ArruP Iqeddsen d tmessi. 12Tazzart nnes deg ufus nnes,
ad izzuzzar andrar nnes qao, ad iyru irden Var lmarsi nnes, maca
lum ad t issecmeÄ s tmessi i war ixessyen.”

      YuPanna AmseVÄaà issVeÏÏaà LmasiP s waman
            Mar. 1:9-11; Luk. 3:21-22
13
 Lexdenni yusi-d Yeccu zi Ljalil Var yeVzar n Lurdun Var YuPanna,
Pima ad itwasseVÄeà zzayes. 14Maca YuPanna yugi as, inna “Necc PdajeV
ad twassVeÄÃeV zzayek, ma d cek i Vari-d Va yasen?” 15Maca Yeccu
yarr-d, inna as “SamP ayi lexxu, minzi ammu i d aneV ittliq Pima
ad nkemmel marra tasegda.” Uca isamP as. 16Alami tuVa itwasseVÄeÃ
Yeccu, yuli-d zeg waman deVya. XÇar, aqqa twarezmen as ijenwan uca
iÇra ArruP n Arebbi ihwa-d amecnaw tadbirt uca tarsa xas.
17
 XÇar, tusi-d ict n tmijja zeg ijenwan, tenna “Wanita d Mmi ioizzen,
dayes ufiV marra lefraPet inu tekmel.”

        Iblis ittjarrab LmasiP di lexla
            Mar. 1:12-13; Luk. 4:1-13


4   Lexdenni itwandeh Yeccu Var lexla zi ArruP Pima ad itwajarreb
   1


   zeg iblis. 2Alami tuVa iÇumm areboin n wussan d areboin n Llyali,
yusa as-d jjuo Var uneggaru. 3Yusi-d Vares umjarrab, inna as “Mala
cek d Mmis n Arebbi, ini i iÇra-ya ad dewlen d aVrum.” 4Yarr-d xas
inna “Aqqa tura ‘Bnadem war iddar s weVrum waha, maca zi kul awal
i d ittekken zeg uqemmum n Arebbi.’ ” 5Lexdenni iwyi t iblis Var
tendint iqeddsen uca issgaooed it Var ÏÏarf n tzeqqa n taddart
iqeddsen, 6inna as “Mala cek d Mmis n Arebbi, iwa nÄar ixef nnek Var
wadday, minzi aqqa tura ‘Ad iweÃÃa lmalakat nnes xak, ad cek ksint
x ifassen nsent, Pima aÄar nnek war ineggeP ca aÇru.’ ” 7Yeccu inna as
“Tura oawed ‘War ttjarrab Sidi Arebbi nnek!” 8oawed iwyi t iblis
Var wedrar yuolan aÏÏas, isscen as marra tigeldin n ddunnit d
uouLli nsent 9uca inna as “Ad ac wceV marra man aya, mala tewÄid ayi
Var iÄaren, ad ayi tsejded!” 10Inna as Yeccu “RuP, a CciÏan, minzi tura
‘Sidi Arebbi nnek d netta umi i Va tsejded u i netta wePdes umi i Va
txedmed.’ ” 11Lexdenni ijj it iblis uca xÇar, lmalakat usint-id, tuVa
sexxarent as.
            4:4
               Til. 8:3 4:6 SbP. 91:11-12 4:7 Til. 6:16 4:10 Til. 6:13
10                MATTA 4


            Yeccu ioqeb-d Var Ljalil
             Mar. 1:14-15; Luk. 4:14-15
12
  Lami isla Yeccu belli YuPanna tuVa itwasellem, iruP Var Ljalil,
13
 ijja NnaÃira uca yusi-d Var KafarnaPum tenni Var ÏÏarf n lebPar
di tmurt n Zibulun d Naftali uca izdeV din, 14Pima ad itwakemmel min
itwannan zeg umkacaf Icaoya am iqqar

    15
     “Tamurt n Zibulun d tmurt n Naftali deg webrid n lebPar,
          Var ujemmaÄ n Lurdun, Ljalil n legnus,
       16aydud i iLlan di taLlest iÇra tifawt tameqqrant
         u x yinni iqqimen di tmurt d tili n lmewt,
            aqqa tifawt tenqar-d xasen.”   Ica. 9:1-2


17
 Zi ssin ibda Yeccu ittbarreP, inna “Tubem minzi tageldit n ijenwan
aqqa tudes-d.”

           TalaVit n imePÄaren imezwura
             Mar. 1:16-20; Luk. 5:1-11
 Lami tuVa Yeccu iggur x tma n lebPar n Ljalil, iÇra tnayen n wawmaten,
18


Simoan umi qqaren BuÏrus d Andrawus umas, tuVa neÏÏaren tracca di
lebPar minzi nitni d ineymaren n iselman. 19Inna asen Yeccu “Äfarem ayi-d,
ad kenniw arreV d ineymaren n iwdan.” 20Ssarsen deVya tiracciwin nsen,
Äfaren t. 21Lami yeodu zi ssin tsawent, iÇra tnayen n wawmaten nneÄni,
Yaoqub mmis n Zabadi d umas YuPanna, tuVa-ten ak-d babatsen Zabadi di
tVarrabut, oedlen tiracciwin nsen uca netta ilaVa xasen. 22DeVya semPen
di tVarrabut u di babatsen, Äfaren t.

            Yeccu isselmad issgenfa
                Luk. 6:17-19
23
 TuVa ittenneÄ di tmurt n Ljalil marra, isselmad deg isinagugen
nsen, ittbarreP s lexbar aÃebPan n tgeldit uca issgenfa kul
lehlac d kul leoyubat i iLlan deg weydud. 24IffeV lexbar xas
di Suriya marra uca iwyen-d Vares marra imehlac inni Var iLlan
olam kul lehlacat d lePriq, d imaryaPen d yinni ittbarkikkiÄen d
ineÄbalen uca issgenfa ten. 25Äfaren t-id aÏÏas n lVaci zi Ljalil, zi
Dikabulis, zi Urcalim, zi Yahudiyya u zeg ujemmaÄ n Lurdun.
                MATTA 5               11


       APeddet deg wedrar - Awalen n lbaraka
               Luk. 6:20-23


5   Lami iÇra lVaci, yuli Var wedrar uca awarni lami din iqqim,
   1


   usin-d Vares imePÄaren nnes. 2Uca yarzem aqemmum nnes, isselmed
iten, iqqar 3“Sseod n yinni arruP nsen izleÄ, minzi tageldit n ijenwan
aqqa-tt i nitni. 4Sseod n yinni ittecÄinen, minzi nitni ad twaoezzan.
5
 Sseod n imhinen, minzi nitni ad warten tamurt. 6Sseod n yinni ittlaÇan
d yinni ittfaden Var tsegda, minzi nitni ad jjiwnen. 7Sseod n yinni
yarePPmen, minzi ad Varsen tili arePmet. 8Sseod n yinni i Var iLla
ul izdig, minzi nitni ad Çaren Arebbi. 9Sseod n yinni itteggen
lehna, minzi nitni ad twasemman tarwa n Arebbi. 10Sseod n yinni
itwaPÃaren x ssibbet n tsegda, minzi tageldit n ijenwan ad Varsen
tili. 11Sseod i kenniw mala oayaren u marrten kenniw uca ad xawem
inin kul awal aoeffan x ssibbet inu, waxxa ssxarriqen. 12FarPem,
sliwelwem minzi lmunet nwem d tameqqrant deg ijenwan, minzi ammu i
tuVa iPÃaren imkacafen inni qbel nwem.

       APeddet deg wedrar - TameLlaPt d tfawt
            Mar. 9:50; Luk. 14:34-35
13
 Kenniw d tameLlaPt n tmurt. Maca mala tameLlaPt texsar areddi
nnes, mammec i Va negg ad tt narr d tameLlaPt? War tneffeo oad i
walu Paca ad temmenÄar Var barra, ad xas oefsen iwdan. 14Kenniw d
tifawt n ddunnit. Tandint i iLlan x wedrar, war tzemmar ad teqqim
tennuffar. 15War ssreqqin lefnar uca ssarsen t sadu lmud, maca
ssarsen t x lmerfeo, xenni ad yarV i marra inni iLlan di taddart.
16
 Jjem tifawt nwem ad tarV i iwdan, Pima ad Çaren lexdayem nwem
icnan, ad ssuolan Babatwem i iLlan deg ijenwan.

     APeddet deg wedrar - Yeccu ad ikemmel ttawrat
 War ttVilem ca belli usiV-d Pima ad ssbeÏÏleV ttawrat niV
17


imkacafen. Necc war d usiV ca Pima ad ssbeÏÏleV, maca Pima ad
kemmleV. 18Minzi s tidett ad awem iniV, al i Va ifna ujenna d tmurt,
war ifenni ula d ijj n lParf niV d taneqqiÏ zi ttawrat al i Va
imsar kulci. 19Wenni i Va issbeÏÏlen zi tweÃÃa-ya icten, waxxa
d tameÇyant uca isselmad iwdan ammu, ad itwasemma d ameÇyan di
tgeldit n ijenwan, maca wenni zzaysent iggin, isselmad i tent, netta ad
12                   MATTA 5


itwasemma d ameqqran di tgeldit n ijenwan. 20Minzi necc ad awem iniV,
mala tasegda nwem war tmeqqar ca x tenni n imselmaden n idlisen d
Ifarisiyyen, qao war tettidfem ca Var tgeldit n ijenwan.

          APeddet deg wedrar - Axeyyeq d uneqqi
 Aqqa teslim belli itwanna i lejdud ‘War neqq’ u wenni ineqqen, iggur
21


ad itwaPaseb. 22Maca necc ad awem iniV, marra wenni ittxeyyaqen x
umas, iggur ad xas itwaPakem. Wenni iqqaren i umas ‘A afVul’, ad
xas tePkem lmePkama tameqqrant n Wudayen u wenni iqqaren ‘A abuhali’
ad itwaPakem, ad yadef Var tmessi n jahennama. 23Mala tewcid
taVarÃt nnek x uoalÏar uca dinni toeqled belli umac aqqa-t x ca
xak, 24ejj taVarÃt nnek din zzat i uoalÏar, ruP amezwaru, tÃelPed
ak-d umac, xenni dwel-d, ewc amewci nnek Pima ad itwaVarÃ. 25Egg
deVya taddukli ak-d weVrim nnek mintra cek oad akides deg
webrid, Pima weVrim nnek war cek ittiwi Var lqaÄi, xenni lqaÄi
ad cek yawi Var umxazni uca ad temmenÄared di lePbes. 26S tidett
ad awem iniV, war d teffVed ssenni, al i Va txeLlÃed aÃuldi
(='kwadrans') aneggaru.

              APeddet deg wedrar - Zzina
27
 Aqqa teslim belli itwanna i lejdud ‘War zenni ca’, 28maca necc ad
awem iniV, marra wenni i Va ixÇaren Var temVart s nnecwet, aqqa izna
akides deg wul nnes. 29Mala tiÏÏ nnek tafusect tegga ad tenderfed
dayes, ksi tt, tenÄared tt xak, minzi Psen ac mala tweddar ij n
uVezdis n arrimet nnek waha uca arrimet nnek marra war temmenÄari
ca di jahennama. 30Mala afus nnek afusi yejji cek ad dayes tenderfed,
qeÃÃ it, nÄar it xak, minzi Psen ac mala tweddar ij n uVezdis
n arrimet nnek waha uca arrimet nnek marra war temmenÄari ca di
jahennama.

              APeddet deg wedrar - ALlaf
             Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luk. 16:18
 Aqqa itwanna oawed ‘Wenni i Va iLlfen i temVart nnes, ad as iwc
31


tabrat n waLlaf’. 32Maca necc ad awem iniV, marra wenni i Va iLlfen i
temVart nnes, war iLli di ssibbet n tuqePbit, ittarra tt ad tezna
uca wenni i Va imelcen tenni umi iLlfen, aqqa netta izna.
5:21
    UfV. 20:13; Til. 5:17 5:27 UfV. 20:14; Til. 5:18 5:31 Til. 24:1
                    MATTA 5                     13


            APeddet deg wedrar - TijaLlin
 Aqqa teslim oawed belli itwanna i lejdud ‘War tejjaLlid s ÇÇur,
33


maca egg min tejjuLled i Arebbi’, 34maca necc ad awem iniV, war
tejjaLlam oemmarÃ, ula Var ujenna minzi netta d loarc n Arebbi, 35ula
Var tmurt minzi nettat d tanebdat sadu iÄaren nnek, ula Var Urcalim
minzi nettat d tandint n ujeLlid ameqqran, 36ula Var uzeLlif nnek minzi
war tzemmared ad tarred ula d ijj n uÇeÏÏu n ucuwwaf d acemlal niV
d abarcan. 37Ad iqqim awal nnek ‘wah’ d ‘wah’, ‘lla’ d ‘lla’, mana ktar
zi man aya, aqqa netta zeg uoeffan.

      APeddet deg wedrar - War ttxeLleà lVar s lVar
                   Luk. 6:29-30
38
 Aqqa teslim belli itwanna ‘TiÏÏ s tiÏÏ d tiVmest s teVmest’,
39
  maca necc ad awem iniV, war ttemoalam ca ak-d uoeffan, maca wenni
cek i Va isseqqlen ameggiz nnek afusi, selqa yas ula d wenneÄni, 40uca
mala din Ped ixs ad kic igg ccrao uca netta ad ac iksi tcamir
nnek, aqqa cek arni as ula d ajeLlab. 41Wenni xak iggin bezzez Pima
ad kides tuyured ijj n kilumiter, uyur akides tnayen. 42Man wen d ac
i Va ittaren ca n lPajet, ewc as tt u wenni yarezzun ad xak yarÄel,
war d t ttarra amenni.

         APeddet deg wedrar - Tayri i loedyan
                 Luk. 6:27-28, 32-36
 Aqqa teslim belli itwanna ‘Ad texsed amqarreb nnek, ad tcarhed
43


leodu nnek’. 44Maca necc ad awem iniV, xsem leodyan nwem u barkem inni
kenniw ineoolen, ggem tcuni i yinni kenniw icarrhen, ÇÇaLlem i yinni
xawem ittoeddan ula i yinni xawem ittdarracen, 45Pima ad tilim
d tarwa n Babatwem wenni iLlan deg ijenwan, minzi netta issneqqar
tfuct nnes x ioeffanen d iÃebPanen, yarexxu-d i wenÇar ad iwwet x
imseggaden u x yinni war iseggden. 46Minzi mala texsem inni kenniw
ittexsen, man arbeP i Varwem? Ma war tteggen ayt n ÄÄariba ula
ammu? 47Mala tseLlmem x wawmaten nwem waha i min tetteggem ktar? Ma
war tteggen ayt n ÄÄariba ula ammu? ,48Ilim kenniw tkemmlem am mammec
ula d Babatwem deg ujenna ikmel.   5:33
      Law. 19:12; Lxl. 30:2; Til. 23:21 5:38 UfV. 21:24; Law. 24:20. 5:43 Law. 19:18
14              MATTA 6


         APeddet deg wedrar - ÃÃdaqi

6  PÄam, war tteggem ca tasegda nwem zzat i iwdan Pima ad
   1


   kenniw Çaren. Mala amya, ad yili war Varwem bu lajar zi
Babatwem i iLlan deg ijenwan. 2Mala tÃeddqed, war tt ttegg di
lbuq am mammec tteggen lmunafiqin deg isinagugen u di zznaqi, Pima
ad ten cenoen iwdan. S tidett ad awem iniV, nitni aqqa ufin lajar
nsen zi beoda. 3Maca cek, xmi i Va tÃeddqed, ittxeÃÃa afus nnek
azelmaÄ war issin min ittegg ufusi nnek, 4Pima ÃÃedqet nnek ad
tili s tnuffra uca Babac wenni cek ittwalan di tnuffra, ad cek
ixeLleà s bÏayÏay.

         APeddet deg wedrar - TaÇaLlit
               Luk. 11:2-4
5
 Mala teÇÇuLled, war ttilim ca am lmunafiqin inni iojeb asen lPal
ad ÇÇaLlen am bedden deg isinagugen d tVemmura n zznaqi Pima ad
ten Çaren iwdan. S tidett ad awem iniV, aqqa nitni ufin lajar nsen
zi beoda. 6Maca cek, mala teÇÇuLled, adef Var wexxam nnek uca
belleo tawwart, ÇÇaLl i Babac wenni iLlan di tnuffra uca Babac i
ittwalan di tnuffra d netta i cek i Va ixeLlÃen s bÏayÏay. 7Mala
teÇÇuLlem war ttoawadem i wawal ixwan amecnaw inni zi legnus, ittVil
asen s wawalen nsen aÏÏas ad asen isel. 8War ttilim am nitni, minzi
Babatwem issen min tePdajem qbel mma d as i Va tettarem. 9Ammu
i Va teÇÇaLlem kenniw ‘A BabatneV i iLlan deg ijenwan, isem nnek ad
yili itwaqeddes, 10ejj ad d tas tgeldit nnek uca am mammec cek
texsed ad tili deg ujenna, ad tili oawed ammu di tmurt. 11Ewc aneV
ass-a aVrum n kul ass. 12Vfar aneV imarwusa nneV am mammec nsameP
i yinni i d aneV ittursen. 13War d aneV ssidif ca deg uVekkwi, maca
senjem aneV zeg uoeffan, minzi tageldit d jjehd d uouLli ad ilin i
cek i lebda qao, amin!’ 14Mala kenniw tsamPem i iwdan i uxeÏÏu nsen,
ula d Babatwem i iLlan deg ijenwan ad awem iVfar. 15Mala kenniw war
tettsimiPem i iwdan i uxeÏÏu nsen, ula d Babatwem i iLlan deg ijenwan
war iVeffar ca axeÏÏu nwem.

         APeddet deg wedrar - AÇummi
 Mala tÇummem, war tteggem aVembub abarcan am lmunafiqin, inni
16


issneqlaben aVembub nsen Pima ad ten Çaren iwdan belli aqqa Çummen.
                MATTA 6               15


S tidett ad awem iniV, aqqa nitni ufin lajar nsen zi beoda. 17Maca
cek, mala tÇummed, dhen azeLlif nnek uca sired aVembub nnek, 18Pima
war tbinid ca i iwdan belli tÇummed, maca i Babac wenni iLlan
di tnuffra uca Babac i ittwalan di tnuffra, aqqa netta i cek i Va
ixeLlÃen.

       APeddet deg wedrar - Leknuz deg ujenna
           Luk. 12:33-34, 11:34-36, 16:13
19
 War smunam ca leknuz da di ddunnit mani i Va ten tecc tcinda d
ddra u mani i Va ssnuqqben ixewwanen, ad ten acaren. 20Maca smunem
i yixef nwem leknuz deg ujenna mani war ten tettett ca tcinda d
ddra u mani war ssnuqquben ixewwanen war ten ttacaren. 21Minzi mani
i Va yili lkenz nnek, aqqa ula d ul nnek ad din yili oawed. 22Lefnar n
arrimet netta d tiÏÏ. Mala tiÏÏ nnek aqqa teÃfa, ad tili arrimet
nnek marra d tifawt. 23Mara tiÏÏ nnek d taoeffant, xenni ad tili
arrimet nnek marra d taLlest. Mala tifawt tenni dayek d taLlest,
mecPal temVar taLlest! 24Ula d ijj war izemmar ad ixdem i tnayen
n isiditen, minzi netta ad icarh ijjen ad ixs wenneÄni niV ad iÏÏef
deg ijjen ad issePqar wenneÄni. Kenniw war tzemmarem ad txedmem
i Arebbi d ‘Mamun’.

          APeddet deg wedrar - Imunas
               Luk. 12:22-34
25
  X uyenni ad awem iniV, war kessim amnus di tudart nwem min i
Va teccem niV min i Va teswem ula i arrimet nwem mammec tt i Va
tessyarÄem. Ma war tePli tudart x macca niV arrimet x warruÄ?
26
  XÇarem Var ijÄaÄ n ujenna, aqqa nitni war zarroen, war mejjaren uca
war ttxemmilen di lemrasi, waxxa amenni Babatwem deg ujenna i ten
isseccan. Ma kenniw war tessekkwim ca ktar aÏÏas xasen? 27Man wen
zzaywem izemmar s wemnus nnes ad yarni ula d ijj n uVil di tzuggart
nnes? 28U mayemmi tkessim amnus i warruÄ? XÇarem mammec Vemmyen
ijejjigen (=nnuwac) deg iyyar, waxxa nitni war xeddmen, war ttqareÄcen.
29
  Ad awem iniV, ula d Sulayman di marra aouLli nnes war yarÄ ca am
ijjen zzaysen. 30Mala Arebbi issyarÄ lePtic n iyyar i iLlan ass-a
uca tiwecca ad immenÄar di tefqunt, ma xenni war kenniw issyirreÄ
aÏÏas Psen zzayes, a kenniw i di iLla drus n liman? 31X uyenni war
16              MATTA 6, 7


kessim ca amnus, teqqarem ‘Min i Va necc?’ u ‘Min i Va nsu?’ niV ‘Min i Va
nyarÄ?’ 32Aqqa legnus arezzun man aya marra. Aqqa Babatwem deg ujenna
issen belli tePdajem man aya marra. 33Maca kenniw, arzum amezwaru x
tgeldit n Arebbi d tsegda nnes uca Arebbi ad awem yarni x man aya
marra. 34War kessim amnus i min i Va imsaren tiwecca, minzi tiwecca
ad teksi amnus i yixef nnes. Icfa i kul ass tuoeffna nnes.

       APeddet deg wedrar - Axecciw d tPenact
              Luk. 6:37-38, 41-42


7   War Pekkmem Pima war tetwaPakamem, 2minzi olaPsab lPukm i
   1


   zi i Va tPekmem ad tetwaPakmem u olaPsab leobar i zi i Va
teobarem ad tetwaobarem oawed. 3Mayemmi txeÇÇared Var uxecciw
di tiÏÏ n umac, maca war tPekkared ca i tePnact tenni di tiÏÏ nnek?
4
 Xenni mammec i Va tegged ad tinid i umac ‘Ejj ayi ad ac-d ssuffVeV
axecciw zi tiÏÏ nnek’ uca xÇar, aqqa cek Varek taPnact di tiÏÏ
nnek?” 5A cek lmunafiq, suffeV-d amezwaru taPnact zi tiÏÏ nnek, xenni
tzemmared ad texÇared mliP Pima ad tessuffuVed axecciw zi
tiÏÏ n umac. 6War ticcem min iLlan iqeddsen i yiÏan, war neÏÏarem ca
tiyaqutin nwem i ilfan, Pima war xasent oeffsen s iÄaren nsen uca ad
Varwem nqelben, ad kenniw mezzqen.

     APeddet deg wedrar - Ãbarem di tutra i Arebbi
                Luk. 11:9-13
7
 Ttarem, ad awem immewc. Arzum, ad tafem. Sqarqbem, ad awem
itwarzem. 8Minzi marra wenni i Va ittaren ad iÏÏef u wenni i Va
yarzun ad yaf u wenni i Va issqarqben ad as itwarzem. 9NiV man
bnadem jarawem, mala mmis ittar as aVrum, ad as iwc aÇru? 10NiV
mala ittar as taslemt, ad as iwc afiVar? 11Mala kenniw, waxxa
kenniw d ioeffanen, aqqa tessnem mammec i Va tewcem min iÃebPen
i tarwa nwem, mecPal oad Babatwem i iLlan deg ijenwan ad iwc
min iÃebPen i yinni d as i Va ittaren? 12Qao am mammec texsem ad
awem ggen iwdan, ggem amya kenniw i nitni, minzi man aya d ttawrat
d imkacafen.
                MATTA 7               17


        APeddet deg wedrar - Tawwart iPÃaren
                Luk. 13:24
 Adfem zi tewwart iPÃaren, minzi tawwart temVar ula d abrid
13


miriw i ittawyen Var uhellek uca aÏÏas i zzayes ittadfen. 14Mammec
tePÃar tewwart u mammec imÇi webrid i ittawyen Var tudart uca
drus n inni t ittafen.

APeddet deg wedrar - Tacejjart taÃebPant d tcejjart taoeffant
             Luk. 6:43-44, 13:25-27
15
  PÄam ixef nwem zeg imkacafen issxarriqen i d ittasen Varwem
s thidurt n izmaren maca deg ioeddisen nsen aqqa nitni d uccanen
itteÏÏfen. 16Zi lViLlet nsen ad ten tessnem. Ma ad leqÄen aÄil zeg
isennanen niV tazart zi tsekra? 17Ammu kul tacejjart taÃebPant tettawi-d
lViLlet teÃbeP u kul tacejjart taoeffant tettawi-d lViLlet taoeffant.
18
 Tacejjart taÃebPant war tzemmar ad tewc lViLlet taoeffant niV
tacejjart taoeffant war tzemmar ad tewc lViLlet taÃebPant. 19Kul
tacejjart tenni war itticcen lViLlet teÃbeP, ad tetwaqeÃÃ uca ad
temmenÄar di tmessi. 20X uyenni zi lViLlet nsen ad ten tessnem.

   APeddet deg wedrar - Man wen i Va yadef Var tgeldit n ijenwan
21
 War iLli ca kul ijjen wenni d ayi i Va inin ‘A Sidi, a Sidi!’ ad yadef
Var tgeldit n ijenwan, maca d wenni itteggen min ixs Baba i iLlan deg
ijenwan. 22AÏÏas i d ayi i Va inin deg wass nni ‘A Sidi, a Sidi, ma
war nkacef ca s yisem nnek, ma war nuÇÇel x ccwaÏen s yisem nnek
u s yisem nnek ma war neggi aÏÏas n leojayeb?’ 23Xenni ad asen iniV
‘oemmarà war kenniw ssineV, beoodem xafi, a kenniw inni itteggen min
iLlan Äidd n ttawrat.’

       APeddet deg wedrar - Taddart x sseLlaP
24
 Marra wenni itteslan i wawalen inu, ittegg zzaysen, ad t ssemquddeV
ak-d ij n bnadem d amiVis wenni ibnan taddart nnes x sseLlaP. 25Xenni
iwta wenÇar, Pemlen iVezran, ÃuÄen isemmiÄen uca leqfen taddart nni,
waxxa amenni war d tewÄi ca, minzi dsas nnes immars x sseLlaP.
26
  Maca marra wenni itteslan i wawalen inu, war zzaysen ittegg, ad
yili amecnaw ij n bnadem d afVul, ibna taddart nnes x ijdi. 27Xenni
iwta wenÇar, Pemlen iVezran, ÃuÄen isemmiÄen, leqfen taddart nni uca
18             MATTA 7, 8


tewÄa, tuVa aweÏÏu nnes d ameqqran.” 28Awarni lami ikemmel Yeccu
awalen-a, aqqa imsar belli lVaci iqqim ittebhet s uselmed nnes,
29
  minzi tuVa isselmad iten amecnaw wenni Var iLla ÃÃulÏa, war iLli
ca amecnaw imselmaden n idlisen.

           Asgenfi n ij n bu-lbarÃ
           Mar. 1:40-45; Luk. 5:12-16


8  Lami d ihwa zeg wedrar, Äfaren t-id aÏÏas n lVaci. 2Uca
   1


   yusi-d Vares ijjen i di iLla lbarÃ, iwÄa as Var iÄaren,
inna “A Sidi, mala texsed, tzemmared ad ayi tessizdeged”.
3
 Yeccu isswizzed afus nnes uca iPada t, inna “Necc xseV, zdeg!”
Uca itwassizdeg zi lbarà nnes lexdenni. 4Inna as Yeccu “XÇar,
war tt tteqqar i Ped, maca ruP, scen ixef nnek i ukehhan uca ewc
taVarÃt i Arebbi olaPsab min zzayes iweÃÃa Musa, aqqa-tt d
chadet i nitni.”

         Liman ameqqran n lqebÏan arumani
            Luk. 7:1-10; YuP. 4:43-54
5
 Lami yudef Yeccu Var KafarnaPum, yusi-d Vares ij n lqebÏan
x meyya, ittar zzayes ammu, 6inna “A Sidi, aPenjir inu izzel di
taddart d aneÄbal, aqqa dayes lePriq aÏÏas.” 7Inna as Yeccu “Necc
ad d aseV, ad t ssgenfiV” 8Uca lqebÏan x meyya yarr-d, inna “A
Sidi, necc war sdiheLleV ad tadfed swadday i tzeqqa inu, maca
ini ijj n wawal waha, xenni ad iggenfa uPenjir inu. 9Minzi ula d necc
oawed d bnadem sadu ifassen uca Vari ioeskariyyen sadu ufus inu,
qqareV i wa ‘RuP!’ xenni ad iraP u i wenneÄni ‘As-d’ xenni ad d yas u
i ismeV inu qqareV as ‘Egg man aya’ uca ad t igg.” 10Lami isla Yeccu
man aya, ittebhet, inna i yinni it-id iÄfaren “S tidett ad awem iniV,
war ufiV ula di Israyil liman imVar amecnaw wanita. 11Ad awem iniV,
belli aÏÏas i d Va yasen zi ccarq zi lVarb, ad qqimen Var ÏÏabla
ak-d Ibrahim d IsPaq d Yaoqub di tgeldit n ijenwan. 12Maca tarwa
n tgeldit ad twammenÄaren barra Var ÏÏarf aneggaru n taLlest,
mani i Va yilin imeÏÏawen d uVezzi n teVmas.” 13Yeccu inna i lqebÏan
x meyya “RuP, ad imsar am mammec tumned.” Uca iggenfa uPenjir nnes
di tsaooet nni.
                MATTA 8                 19


        Yeccu issgenfa taÄekkwalt n BuÏrus
            Mar. 1:29-34; Luk. 4:38-41
14
 Lami d yusa Yeccu Var taddart n BuÏrus, iÇra taÄekkwalt nnes
tezzel, dayes timessi. 15IPada afus nnes uca truP as tmessi,
lexdenni tekkar, tsexxar xasen. 16Var uoecci iwyen-d Vares aÏÏas
n imaryaPen. IssuffeV laryaPat s ijj n wawal uca issgenfa marra
imehlac, 17Pima ad itwakemmel min itwannan zeg umkacaf Icaoya “Aqqa
iksi tuÄoeft nneV u yarbu lehlacat nneV.”

              AÄfar n Yeccu
               Luk. 9:57-62
18
 Lami iÇra Yeccu lVaci ameqqran i d as-d innÄen, iweÃÃa ten ad
Çwan Var ujemmaÄ. 19Uca yusi-d Vares ij n umselmad n idlisen, inna
as “A Amselmad, ad cek ÄfareV mani mma i Va traPed” 20Inna as Yeccu
“Iceoban Varsen ifran u ijÄaÄ n ujenna Varsen leowacc, maca Mmis
n bnadem war yufi ca mani i Va isenned azeLlif nnes”. 21Inna as ijjen
nneÄni zeg imePÄaren nnes “A Sidi, ejj ayi d amezwar ad uyureV ad
neÄleV baba.” 22Inna as Yeccu “Äfar ayi-d, ejj imettinen ad neÄlen
imettinen nsen.”

             Yeccu d tParyat
            Mar. 4:35-41; Luk. 8:22-25
23
 Lami inya Yeccu di tVarrabut, Äfaren t imePÄaren nnes. 24XÇar,
tekkar-d ict n tParyat di lebPar al mani dlent lemwaj taVarrabut.
Maca Yeccu tuVa iÏÏes. 25Usin-d Vares imePÄaren nnes uca ssfaqen
t-id, nnan as “Senjem aneV, a Sidi. Aqqa neccin neggur ad netwahellek.”
26
  Inna asen “Mayemmi tetteggwedem, a kenniw i di iLla drus n liman?”
Xenni ikkar, iwebbex isemmiÄen d lebPar uca tusi-d lhudnet
tameqqrant. 27Ttbehten iwdan, nnan “Min iona wa umi isemmiÄen d lebPar
tteggen as array?”

           Asgenfi n tnayen n imaryaPen
            Mar. 5:1-20; Luk. 8:26-39
28
 Lami d yiweÄ Var ujemmaÄ Var tmurt n Gargisanis lqan t-id tnayen
n imaryaPen, ffVen-d zeg imeÄlan, tuVa muzzaren aÏÏas al mani ula
d ijj war izemmar ad ikk abrid nni. 29XÇar, sVuyen, nnan “Min din
                              8:17
                                 Ica. 53:4
20              MATTA 8, 9


jaraneV d cek, a Yeccu, Mmis n Arebbi? Ma tusid-d danita Pima
ad aneV toeddbed qbel lweqt?” 30TuVa din ict n tPimart n ilfan d
tameqqrant tiggwej xasen, thedda din. 31Uca ccwaÏen ttaren zzayes,
nnan “Mala tessuffVed aneV, ejj aneV ad nadef di tPimart n ilfan”.
32
  Inna asen “RuPem!”. Lexdenni ffVen-d, udfen di tPimart n ilfan.
Uca xÇar, taPimart n ilfan amen tmun tePduddar zi teysart Var
lebPar, temmut deg waman. 33Imeksawen arewlen, ruPen Var tendint
uca xebbaren x qao min imsaren ula x imaryaPen. 34XÇar, ffVen-d
aytbab n tendint marra Pima ad mmelqan ak-d Yeccu. Umi t Çrin,
ttaren zzayes ad iffeV zi tmurt nsen.

            Asgenfi n ij n uneÄbal
            Mar. 2:1-12; Luk. 5:17-26


9  Inya di tVarrabut uca iÇwa lebPar, yiweÄ Var tendint nnes.
   1


   XÇar, iwyen as-d ij n uneÄbal i tuVa izzlen di qama. Lami iÇra
   2


Yeccu liman nsen, inna i uneÄbal “Egg ul, a mmi, ddnub nnek twaVfaren.”
3
 XÇar, ca n imselmaden n idlisen nnan jarasen “Aryaz-a ittceqqaf di
Arebbi.” 4Yeccu, umi issen min di tuVa ttfekkaren, inna asen “Mayemmi
tettxemmamem di min war iPlin deg wulawen nwem? 5Min ihewnen ad iniV
i wanita ‘Ddnub nnek twaVfaren’ niV ad iniV ‘Kkar, tuyured!’? 6Maca
Pima ad tessnem belli Mmis n bnadem Vares ÃÃulÏa di tmurt
Pima ad iVfar ddnub” - lexdenni inna i uneÄbal - “Kkar ssenni, ksi
tassut nnek, traPed Var taddart nnek.” 7Xenni ikkar netta, iruP Var
taddart nnes. 8Lami iÇra lVaci man aya, ttbehten, ssouLlen Arebbi
wenni iwcin ÃÃulÏa amecnaw tanita i iwdan.

              TalaVit n Matta
            Mar. 2:13-17; Luk. 5:27-32
9
 Lami Yeccu ikka ssenni, iÇra aryaz, wenni umi qqaren Matta, iqqim
Var taddart n ÄÄariba. Inna as “Äfar ayi-d!” Uca ikkar, iÄfar it.
10
  Uca imsar, lami iqqim Var ÏÏabla di taddart, usin-d waÏÏas
n ayt n ÄÄariba d imednab, qqimen ak-d Yeccu d imePÄaren nnes.
11
 Lami Çrin Ifarisiyyen man aya, nnan i imePÄaren nnes “Mayemmi ittett
umselmad nwem ak-d ayt n ÄÄariba d imednab?” 12Umi isla Yeccu
man aya, inna asen “Inni iÃePPen, war Pdijen ca aÄbib, maca imehlac.
13
  RuPem, ad tlemdem min ixs ad ini wawal-a ‘XseV arePmet, maci d
                MATTA 9                 21


taVarÃt’, minzi necc war d usiV Pima ad laViV x imseggaden, maca
x imednab Var ttubet.”

             Aseqsi x uÇummi
            Mar. 2:18-22; Luk. 5:33-39
14
 Xenni usin-d Vares imePÄaren n YuPanna, nnan as “Mayemmi nettÇumma
neccin d Ifarisiyyen aÏÏas, maca imePÄaren nnek war ttÇummin ca?”
15
  Yeccu inna asen “Ma izemmar ad ceÄnen lePbab n umulay mintra amulay
oad akidsen? Ad d asen wussan mindi xasen i Va immeksi umulay,
xenni ad Çummen. 16Ula d ijj war ittegg taneqqilt zi tcuqqet n jdid
x warruÄ aqdim, minzi nettat ad teqleo zeg warruÄ uca arruÄ ad
iqqarà ktar. 17Binu n jdid war itwagg ca di txuncay tibulay, Pima
war dduqquzent txuncay, ad izeLleo binu uca tixuncay ad Äeyyoent.
Maca binu n jdid itwagg di txuncay n jdid, xenni ad twaxemmlen
nitni s tnayen.”

           Asgenfi n yeLlis n umeqqran
            Mar. 5:21-43; Luk. 8:40-56
18
 Am tuVa issawal akidsen x tmeslayin-a, yusi-d ij n umeqqran isjed
as, inna “Lexxu yeLli bePla temmut, as-d, sars xas afus nnek uca
ad teddar oawed.” 19Yeccu ikkar, iÄfar it ak-d imePÄaren nnes. 20U
xÇar, ict n temVart, tuVa ttazzlen zzayes idammen lmijal n tenoac n
iseggwusa, tekka as-d Var Äeffar uca tPada abePlul n ujeLlab nnes,
21
 minzi nettat tuVa tenna deg ixef nnes “Icfa mVir ad PadiV ajeLlab
nnes, ad ggenfiV.” 22Maca inneqleb-d Yeccu, iÇra itt, inna “Egg ul, a
yeLli, aqqa liman nnem i cem issnejmen”. Uca tetwaggenfa temVart nni
di tsaooet nni. 23Lami d yusa Yeccu Var taddart n umeqqran, iÇra
iVeyyaÄen d lVaci isVuyyu, 24inna asen “FfVem ssa! TaPenjirt war
temmut ca, aqqa teÏÏeÔ, uca ÄePcen dayes. 25Alami ssuffVen lVaci,
yudef Var daxel uca iÏÏef itt zeg ufus nnes, xenni tekkar tPenjirt.
26
  Uca iffeV lexbar Var tmurt nni marra.

     Asgenfi n tnayen n idarValen d ij n umeryaP agnaw
27
 Lami ikka Yeccu ssenni, Äfaren t tnayen n idarValen, ttlaVan “ArPem
aneV, a mmis n Dawud!” 28Alami yudef di taddart, usin-d Vares
idarValen nni. Yeccu inna asen “Ma tumnem belli zemmareV ad ggeV man
                              9:13
                                 Huc. 6:6
22              MATTA 9, 10


aya?” Nnan as “Wah, a Sidi” 29Lexdenni iPada tiÏÏawin nsen uca inna
“Ad Varwem yili olaPsab liman nwem” 30uca twarezment tiÏÏawin
nsen. Yeccu maca iParrem iten, inna “Varwem, war sargabem Ped”.
31
  Maca nitni, alami ruPen, ssuffVen xas lexbar di marra tamurt!
32
  Lami d ffVen nitni, xÇar, iwyen as-d ij n umeryaP agnaw. 33Lami
netta issuffuV cciÏan, issiwel wegnaw. TuVa lVaci ittebhet, nnan
“oemmarà war neÇri amecnaw wanita di Israyil” 34Maca Ifarisiyyen
nnan “S umeqqran n ccwaÏen issuffuV ccwaÏen.”

           Yeccu isselmad issgenfa
 Yeccu tuVa ittenneÄ x marra tineddam d dcurat, isselmad iten
35


deg isinagugen nsen, tuVa ittbarreP s lexbar aÃebPan n tgeldit uca
issgenfa marra lehlacat d leoyubat n weydud. 36Lami iÇra Yeccu
lVaci, iPinn xasen, minzi nitni uPlen nnhewlen am wuLli inni war Var iLli
umeksa. 37Xenni inna i imePÄaren nnes “Tameyra temVar aÏÏas, maca aqqa
din drus n ixeddamen. 38X uyenni ttarem i Bab n tmeyra, ad d issekk
ixeddamen i tmeyra nnes.”

         Yeccu ixÄar tenoac n imePÄaren nnes
         Mar. 3:13-19, 6:7-13; Luk. 6:12-16; 9:1-6


10   Yeccu ilaVa x tenoac n imePÄaren nnes, iwc asen ÃÃulÏa Pima
    1


    ad ssuffVen laryaPat imengas u Pima ad ssgenfan marra
lehlacat d leoyubat. 2Ismawen n tenoac n imazanen d yina: amezwaru
nsen Simoan umi qqaren BuÏrus d umas Andrawus d Yaoqub mmis
n Zabadi d umas YuPanna 3d Filibbus d Bartulumiyu d Tuma d
Matta, ij n bu ÄÄariba, d Yaoqub mmis n Alfiyu d Libbawus umi
qqaren Taddiyus, 4d Simoan Bu-cÄaret d Yahuda IsxariyuÏi wenni
t isellmen.

         Yeccu issekk tenoac n imePÄaren nnes
          Var marra tineddam n Israyil
5
 Yeccu issekk tenoac-a, iweÃÃa ten, inna “War ttruPem ca x webrid
n legnus, war ttadfem ca Var tendint n Isamariyyen. 6Maca Psen ad
traPem Var wuLli iweddaren n taddart n Israyil. 7Xmi i Va traPem,
barrPem am teqqarem ‘Tageldit n ijenwan aqqa tiweÄ-d.’ 8Sgenfam
imehlac, sizedgem inni i di iLla lbarÃ, snekkarem imettinen uca
                MATTA 10               23


suffVem ccwaÏen. Kenniw teksim nnebla ca, xenni wcem tt nnebla ca.
9
 War kessim ca wureV ula d nnuqart ula d nnPas deg ibuyas nwem,
10
  war kessim ca tacyart i webrid ula d tnayen n tcamirat ula d
sandaliyat ula d taVVarct, minzi axeddam isdaheLl macca nnes. 11Man
tandint niV dcar i Va tadfem, arzum wi dayes isdaheLl uca qqimem
din al d traPem. 12Mala tudfem taddart, seLlmem x aytbab nnes.
13
 Mala taddart tesdaheLl, jjem xas lehna nwem, mala war t tesdiheLl
ca, xenni lehna nwem ad Varwem iqqim. 14Mala tufim wenni war kenniw
iqebblen u war ittesli i wawalen nwem, ffVem zi taddart niV zi
tendint nni, zzerzem taoejjajt zeg iÄaren nwem. 15S tidett ad awem
iniV, ad yili lPal i tmurt n Sudum d Gamurra ihwen zi tendint nni
deg wass n lPisab.

     Yeccu iolem imePÄaren nnes ad din tili lePsart
            Mar. 13:9-13; Luk. 21:12-17
16
 XÇarem, lexxu ad kenniw ssekkeV am uLli di lwesÏ n wuccanen. Ilim
tfetnem amecnaw ifiVran u tVeflem am idbiren. 17Maca PÄam ixef nwem
zeg iwdan, minzi nitni ad kenniw sellmen i tudrin n ccrao, ad kenniw
hettken s urekkuÄ deg isinagugen nsen, 18ad kenniw nedhen zzat i
lPukkam d zzat i ijeLliden di ssibbet inu, Pima ad tilim d chadet
i nitni ula i legnus. 19Mala sellmen kenniw, war kessim ca s wemnus
mammec d min i Va tessiwlem, minzi ad awem immewc di tsaooet
nni min ittxeÃÃ ad tinim. 20War iLli d kenniw inni issawalen, maca d
ArruP n Arebbi d netta daywem issawalen. 21Umas ad isellem umas
Var lmewt u babas mmis uca ad kkaren tarwa d aVezdis i lwalidin
nsen, ad ten nVen. 22Ad kenniw carhen marra idsen x ssibbet n isem inu,
maca wenni i Va iÃbaren al aneggaru ad itwassenjem. 23Mala darrcen
xawem di tendint-a, arwelem Var tenneÄnit. S tidett ad awem iniV,
war tettekkem ca x marra tineddam n Israyil al i d Va yas Mmis n
bnadem.” 24War iLli umePÄar yuola x umselmad nnes ula d ismeV yuola
x bab nnes. 25Ikfa i umePÄar ad yili am umselmad nnes uca ismeV am
bab nnes. Mala laVan as i bab n taddart ‘Boelzabul’, mecPal oad i
Va laVan i aytbab n taddart nnes?
24              MATTA 10


            Ggwedem zi Arebbi
                Luk. 12:2-7
26
  War tteggwedem ca zzaysen. Minzi war din min idlin ad iqqim
war itwaoarri ula war din min inuffaren ad iqqim war itwissen.
27
  Min d awem qqareV di taLlest, inim t di tfawt, min teslim s
umezzuV, barrPem zzayes x tzeVwin. 28War tteggwedem ca zeg inni
ineqqen arrimet maca war zemmaren ad nVen leomar. Maca ggwedem
zeg wenni izemmaren ad isshellek leomar d arrimet di jahennama.
29
  Ma war ttmenzzin tnayen n ÇÇawec s ijj n uÃuldi n nnPas qqaren as
s tutlayt tyunanit ‘assariyun’? Ula d ijj zzaysen war d iweÏÏi
ca x tmurt nnebla Babatwem 30uca ula d iÇuÏÏan n ucuwwaf n uzeLlif
nwem twaPesben marra. 31War tteggwedem ca, aqqa kenniw tettuolam
s waÏÏas x ÇÇawec.

            Ched x Yeccu i iwdan
                Luk. 12:8-9
 Kul ijjen wenni zzayi i Va icehden zzat i iwdan, ula d necc ad zzayes
32


cehdeV zzat i Baba i iLlan deg ijenwan. 33Maca wenni d ayi i Va inkaren
zzat i iwdan, ula d necc ad t nkareV zzat i Baba i iLlan deg ijenwan.

              AÄfar n Yeccu
             Luk. 12:51-53, 14:26-27
 War ttVilem ca belli usiV-d Pima ad awyeV lehna i ddunnit, necc
34


war d usiV ca Pima ad awyeV lehna maca ssif. 35UsiV-d Pima ad
bÄiV bnadem x babas d yeLlis x yemmas d teslit x lallas. 36Uca
aytbab n taddart nnes ad dewlen d loedyan n bnadem.’ 37Wenni ittexsen
babas niV d yemmas xafi, netta war d ayi isdiheLl ca uca wenni
ittexsen mmis niV d yeLlis xafi, war d ayi isdiheLl ca, 38d wenni
war ikessin ÃÃalib nnes uca ad ayi iÄfar, aqqa netta war d ayi
isdiheLl. 39Wenni i Va yafen tudart nnes ad tt ixsar, d wenni i Va
ixsaren tudart nnes di ÏÏweo inu ad tt yaf.

   Arebbi ad igg lbaraka deg inni i Va iqeblen imePÄaren nnes
                Mar. 9:41
 Wenni kenniw i Va iqeblen iqebbel ayi, d wenni d ayi i Va iqeblen
40


iqebbel wenni d ayi-d issekken. 41Wenni i Va iqeblen amkacaf s yisem
10:34
    Mix. 7:6
              MATTA 10, 11                    25


n umkacaf, ad iÏÏef lmunet n umkacaf, d wenni i Va iqeblen amseggad s
yisem n umseggad, ad iÏÏef lmunet n umseggad 42uca wenni i Va iwcen
mVir ij n lkas n waman d asemmaÄ waha s yisem n umePÄar i ijjen
zeg ina imeÇyanen, s tidett ad awem iniV, netta war ittweddari ca
lmunet nnes.”

           Yeccu d YuPanna AmseVÄaÃ
               Luk. 7:18-35


11    Lami ikemmel Yeccu lumur nnes i tenoac n imePÄaren nnes, yuyur
    1


    ssenni Pima ad isselmed u ad iPeddet di tneddam nsen.
2
 Lami tuVa YuPanna ittesla di lePbes x lexdayem n LmasiP, issekk
tnayen zeg imePÄaren nnes, 3inna as “Ma d cek d wenni i d Va yasen
niV ad nraja ijjen nneÄni?” 4Yarr-d Yeccu, inna asen “RuPem, toawdem
i YuPanna min teslam d min teÇrim. 5Aqqa idarValen ttwalan, ineÄbalen
gguren d inni i di iLla lbarà dewlen izdigen, idehcar dewlen
tteslan, imettinen twassnekkaran uca lexbar aÃebPan ittetwabarreP
i imezlaÄ 6u sseod n wenni war d ayi ittnedrafen.” 7Lami uyuren ina,
ibda Yeccu issawal ak-d lVaci x YuPanna, inna “Min Var d teffVem
Var lexla maPend ad t tÇarem? Ma Var ij n uVanim issenhezza t
usemmiÄ? 8Maca min Var d teffVem Var lexla maPend ad t tÇarem?
Ma Var ij n bnadem s warruÄ yarÄeb? XÇar, inni yarrÄen arruÄ
iVlan yarÄeb, aqqa-ten di tudrin n tgeldin n ijeLliden. 9Maca min
Var d teffVem Var lexla maPend ad t tÇarem? Amkacaf? Wah, ad
awem iniV, aqqa d ameqqran x umkacaf. 10Aqqa d wa d wenni i xef
itwari awal-a ‘XÇar, ad d ssekkeV lmalak inu zzat i uVembub
nnek, wenni i Va isswejden abrid nnek zzatek.’ 11Ad awem iniV, jar
inni d itwaxelqen zi temVarin, war d iffiV ula d ijj d ameqqran
x YuPanna AmseVÄaÃ, maca ameÇyan di tgeldit n ijenwan d ameqqran
xas. 12Zeg wussan n YuPanna AmseVÄaà al iÄa tetwaleqqef tgeldit n
ijenwan s lounf uca imounfen tteÏÏfen tt. 13Minzi marra imkacafen d
ttawrat tuVa ttkacafen alami d yusa YuPanna. 14Mala texsem ad tt
tqeblem, aqqa wanita d Iliya wenni iggur ad d yas. 15Wenni Var iLla
imezzuVen i useLli ad isel. 16Wi ak-d i Va ssmequddeV jjil-a?
Aqqa-t amecnaw iPenjiren iqqimen di leswaq ttlaVan x inneÄni 17‘Aqqa
nÇemmar awem, kenniw war tecÄiPem. Aqqa newta awem ayejdur, kenniw
war tecÄinem.’ 18Aqqa yusi-d YuPanna war ittett, war isess, uca
                       11:10       11:14
                           Mal. 3:1      Mal. 4:5-6
26              MATTA 11


nitni qqaren ‘Dayes ij n cciÏan!’ 19Aqqa Mmis n bnadem yusi-d ittett,
isess uca nitni qqaren ‘Aqqa din bnadem ilhef x macca d binu, netta
d ameddukel n ayt n ÄÄariba d imednab.’ Uca tiVit tetwasegged
zi tarrawt nnes.”

    LPukm x tneddam i di igga Yeccu leojayeb imVaren
              Luk. 10:13-15
20
 Lexdenni ibda ittwebbex tineddam i di igga aÏÏas n leojayeb,
minzi nitenti war tubent ca. 21“Uct xam, a Xurazin, uct xam, a
BaytÃayda! Mli tuVa twaggent di Tirus d Sidun leojayeb tinni
itwaggen daykent, ili aqqa tubent aÏÏas zeg wami s txancet n
wecÄan d iVVeÄ x izeLlifen nsent. 22Ad awem iniV, belli war ittekk
x Tirus d Sidun anect min xawem i Va ikken n uweddeb deg wass
n lPisab. 23I cem, a KafarnaPum, ma ad tetwassgaooded Var ujenna?
Var laxart i Var i d Va tehwid. Minzi mala twaggent di Sudum
leojayeb i dayem itwaggen, ili aqqa teqqim al ass n yiÄa. 24Maca
necc ad awem iniV, ad yili lPal i tmurt n Sudum ihwen zi lPal nnek
deg wass n lPisab.”

             TaÇaLlit n Yeccu
              Luk. 10:21-22
 Di lweqt nni yarr-d Yeccu, inna “PemdeV cek a Baba, Sidi n
25


ujenna d tmurt, minzi tessnuffared aya x imiVisen d imusnawen,
tessaregbed t i iParmucen. 26Wah, a Baba, minzi d wa d arÄa i
cek. 27Marra min iLlan immewc ayi-d zi Baba uca ula d ijj war
issin Tamemmit mVir Tababat uca ula d ijj war issin Tababat
mVir Tamemmit u wi umi ixs Tmemmit ad t issargeb.

       Asem-d Vari marra kenniw, inni yuPlen ...
 Asem-d Vari marra kenniw, inni yuPlen d yinni yarbun ÄÄqel, ad awem
28


wceV arraPet, 29ksim-d azaylu inu xawem, lemdem zzayi minzi necc d
amhin d amwaÄeo n wul uca ad tafem arraPet i leomur nwem. 30Minzi
azaylu d lePmel inu fsusen.
                 MATTA 12               27


            Asgenfi deg wass n ssebt
              Mar. 2:23-28; Luk. 6:1-5


12    Di lweqt nni icuqq Yeccu deg iyyaren n imendi di ssebt. TuVa
    1


     imePÄaren nnes LluÇen uca bdan ad leqÄen tidrin, ccin zzaysent.
2
 Alami Çrin Ifarisiyyen man aya, nnan as “XÇar imePÄaren nnek tteggen
min war ioeddlen deg wass n ssebt.” 3Yarr-d xasen “Ma war teVlim
ca min igga Dawud umi iLluÇ netta d yinni akides? 4Mammec yudef di
taddart n Arebbi, ccin aVrum n wesscan i war iPeLllen macca nnes i
netta ula d inni akides, maca mVir i ikehhanen waha. 5NiV war teVlim ca
di ttawrat belli ikehhanen inni iLlan di taddart iqeddsen di ssebt,
xeÏÏan di tewÃeyyet n ssebt, waxxa amenni war xasen ibin loib. 6Maca
necc ad awem iniV, wenni iLlan d ameqqran x taddart iqeddsen aqqa-t
danita. 7Mala tuVa tessnem min ixs ad yini ‘Necc xseV arePmet, war
iLli d taVarÃt’, xenni ad tili war tettPasabem ca x imPafiyyen.
8
 Minzi Mmis n bnadem d bab n ssebt.”

         Asgenfi n ij n weryaz deg wass n ssebt
              Mar. 3:1-6; Luk. 6:6-11
9
 Uca yuyur ssenni, yudef deg usinagug nsen. 10XÇar, tuVa din ij n
weryaz, afus nnes iqucceP. Sseqsan t maPend ad xas ggen tamensixt,
nnan “Ma itwasarreP usgenfi di ssebt?” 11Inna as “Man bnadem i dinni
jarawem wenni Var iLla izmar i iwÄan di tesraft di ssebt,
war t itteÏÏef Pima ad t-id issuffeV? 12MecPal iodu bnadem x
izmar? S uyenni iliq ad itwagg min iÃebPen di ssebt.” 13Lexdenni
inna as i bnadem nni “SarreP afus nnek!” IsarreP it, idwel iggenfa
am wenneÄni. 14Ifarisiyyen ffVen-d Var barra, mcawaren xas mammec
i Va ggen ad t nVen.

         APenjir amsexxar i ixÄar Arebbi
 Maca Yeccu issen man aya uca yuyur ssenni. Äfaren t waÏÏas,
15


issgenfa ten marra, 16uca yumur iten s jjehd maPend war xas
ssuffuVen lexbar, 17Pima ad itwakemmel wawal inna t umkacaf Icaoya
am iqqar

       “D wa d aPenjir amsexxar inu wenni ixÄareV, amoizz inu,
      18


              wenni yarÄan leomar inu.
28                  MATTA 12


    Ad ssarseV ArruP inu xas, ad ibarreP s lPeqq i legnus.
              War ittmenVi, war isVuyyu,
              19


      ula d ijj war ittesli tmijja nnes deg ibriden.
            AVanim yarzen war t ittarezzi
           20


       ula d taftilt iduxxunen war tt issxessi
          al i d Va issuffeV lPeqq al aVelleb.
        Uca deg isem nnes i Va ssitmen legnus.”
        21
                               Ica. 42:1-4


       Awal n Yeccu x ArruP Iqeddsen n Arebbi
           Mar. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10
22
  Lexdenni iwyen as-d ij n umeryaP, tuVa-t d adarVal d agnaw uca
issgenfa it, alami wenni tuVa d adarVal d agnaw idwel issawal u
ittwala. 23Ittebhet lVaci marra, nnan “Ma wanita war iLli d mmis
n Dawud?” 24Alami slin Ifarisiyyen man aya, nnan “Wa war issuffuV
ca ccwaÏen mVir s Boelzabul, wenni d ameqqran n ccwaÏen.” 25Issen
Yeccu ixarriÃen nsen, inna asen “Kul tageldit ittemsebÄan x yixef
nnes, ad tetwahellek d kul tandint niV taddart ittemsebÄan x yixef
nnes war tettVimi ca. 26Mala aqqa-t d CciÏan issuffeV CciÏan, aqqa
netta ittemsebÄa x yixef nnes, xenni mammec i Va teqqim tageldit
nnes? 27Mala ssuffuVeV ccwaÏen s Boelzabul, s min zi ten i Va
ssuffVen tarwa nwem? X uyenni nitni ad ilin d lquyyad xawem. 28Maca
mala necc ssuffuVeV ccwaÏen s ArruP n Arebbi, lexdenni aqqa tusi-d
tgeldit n Arebbi xawem. 29NiV mammec izemmar Ped ad yadef Var
taddart n wenni ijehden maPend ad ikecceÄ leqcuo nnes, mala war
icarf wenni ijehden amezwaru, uca xenni ad ikecceÄ taddart nnes.
30
  Wenni war iLlin akidi, aqqa-t Äidd inu, wenni war kidi issmunan,
aqqa ittzeLlao. 31X uyenni ad awem iniV, marra ddnub d uceqqef ad
itwaVfar i iwdan, maca aceqqef n ArruP war itwaVfar ca i iwdan.
32
  Wenni i Va inin awal d aoeffan x Mmis n bnadem ad as itwaVfar,
maca wenni i Va inin awal d aoeffan x ArruP Iqeddsen war d as
itwaVfar ca, ula di lweqt-a ula di tenni i d Va yasen.

                Tacejjart taÃebPant
                  Luk. 6:43-45
33
 Pesbem tacejjart d taÃebPant ula d lViLlet nnes d taÃebPant,
niV Pesbem tacejjart texsar ula d lViLlet nnes texsar, minzi
               MATTA 12                     29


tacejjart ad tetwassen zi lViLlet nnes. 34A tarwa n ifiVran,
mammec i Va teggem ad tessiwlem x min iÃebPen, waxxa kenniw d
ioeffanen, minzi zeg uoemmar n wul ad issiwel uqemmum. 35Bnadem
aÃebPan issuffuV-d zi lkenz d aÃebPan nnes min iÃebPen uca bnadem
aoeffan issuffuV-d zi lkenz aoeffan nnes min ioeffnen. 36Maca necc
ad awem iniV belli kul awal ixwan ad zzayes ssiwlen iwdan, ad
zzayes twaPasben deg wass n lPisab. 37Minzi cek s wawalen nnek ad
tetwaseggded uca s wawalen nnek ad tetwaPasbed.”

              Leolamet n Yunes
            Mar. 8:11-12; Luk. 11:29-32
38
 Ca n imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen arrin-d xas “A Amselmad,
neccin nexs ad nÇar ict n leolamet zzayek.” 39Maca netta yarr-d xasen
“Jjil aoeffan izennan ittettar ict n leolamet, war d as ittmewci ca
mVir leolamet n Yunes. 40Minzi am mammec tuVa Yunes deg uoeddis
n lhaycet tameqqrant n lebPar tlata n wussan d tlata n Llyali, ammu
i Va yili ula d Mmis n bnadem deg wul n tmurt tlata n wussan d
tlata n Llyali. 41Iryazen n Niniwa ad kkaren deg wass n lPisab ak-d
lgens-a, ad t Pasben, minzi nitni tuben s tbarrePt n Yunes. XÇarem,
aqqa da wenni iLlan d ameqqran x Yunes. 42TajeLlidt n ljanub ad tekkar
deg wass n lPisab ak-d jjil-a, ad xas tePkem minzi nettat tusi-d
zeg ineggura n ÏÏarf n ddunnit Pima ad tsel i tiVit n Sulayman uca
xÇar, aqqa danita wenni d ameqqran x Sulayman.

          Awal n Yeccu x laryaP amengus
               Luk. 11:24-26
 Alami iffeV laryaP amengus zi bnadem, ibda ittsara deg imucan
43


war daysen bu waman, ad yarzu arraPet, war tt ittif ca. 44Lexdenni
ad yini, ad dewleV Var taddart inu manis d ffVeV. Mala yiweÄ-d,
ad tt yaf texwa, tfarÄ, tsettef. 45Lexdenni ad yuyur uca ad yawi
akides seboa n laryaPat nneÄni, qebPen xas, ad adfen, ad zedVen
diha. Uca aneggaru n bnadem nni ad idwel mahu x umezwaru. Ammu i
Va yili oawed ak-d lgens-a d aoeffan.”
                12:41
                    Yun. 3 12:42 1 IjLL. 10:1-13; 2 Imz. 9:1-12
30              MATTA 12, 13


        X min iLlan d yemmas d aytmas n Yeccu
            Mar. 3:31-35; Luk. 8:19-21
46
 Lami tuVa oad issawal ak-d lVaci, xÇar, yemmas d aytmas bedden
barra, arezzun ad kides ssiwlen. 47Inna as ijjen “XÇar, yemmac d
aytmac bedden di barra, arezzun ad kik ssiwlen.” 48Yarr-d x wenni
tuVa d as t innan, inna “Min teona yemma d min onan aytma? 49Xenni iceyyar
s ufus nnes Var imePÄaren nnes, inna “XÇar, aqqa da imma d aytma!
50
 Minzi man wen itteggen min ixs Baba i iLlan deg ijenwan, aqqa netta d
uma d ultma d yemma.”

           Amettil n ufeLlaP izarroen
             Mar. 4:1-9; Luk. 8:4-8


13   Deg wass nni iffeV Yeccu zi taddart, iruP iqqim Var
    1


    tma n lebPar. 2Imun-d xas ij n uhimur n lVaci, alami yenya di
tVarrabut, iqqim dayes uca lVaci marra bedden Var tma. 3Issiwel
akidsen x waÏÏas n tmeslayin s imettilen, inna “XÇar, afeLlaP iffeV
Pima ad izaro. 4Alami tuVa izarreo, tewÄa ca n zzarioet x tma n
webrid, usin d ijÄaÄ, ccin tt. 5TewÄa ca nneÄni x tmurt n weÇru mani
tuVa war iLli ucal aÏÏas. DeVya teVmi-d s minzi tamurt war tuLliV.
6
 Maca lami tedduqqez tfuct, icmeÄ uVemmuy minzi war Vares bu
iÇewran uca tuÇeV. 7Ca nneÄni tewÄa x isennanen. MVaren isennanen, jiyyfen
tt. 8Ca nneÄni tewÄa x tmurt taÃebPant, tiwi-d lViLlet, ca meyya, ca
nneÄni settin, ca nneÄni tlatin n tseqqar. 9Wenni Var iLla imezzuVen i
useLli ad isel.”

         Mayemmi issawal Yeccu s imettilen
             Mar. 4:10-12; Luk. 8:9-10
 Usin-d imePÄaren nnes, nnan as “Mayemmi tessawaled akidsen s
10


imettilen?” 11Netta yarr-d, inna asen “Minzi immewc awem ad tessnem
timeslayin inuffaren n tgeldit n ijenwan, nitni maca war d asen t
immewc ca. 12Minzi wenni Var iLla ad as immewc uca ad Vares yili s
waÏÏas, maca wenni war Var iLli ca ad zzayes itwakkes ula d min
Vares. 13X uyenni ssawaleV akidsen s imettilen, minzi nitni ttwalan am
war ttwilin uca nitni tteslan am war tteslin war fehhmen. 14Daysen i
Va ikemmel wawal n Icaoya
                 MATTA 13                   31


        “S useLli ad teslem war ggur ad tfehmem,
        s tmuVli ad texÇarem war ggur ad twalam,
          15minzi ul n weydud-a aqqa iqbubbez,
   imezzuVen nsen Äeqlen deg useLli u nitni aqqa qqnen tiÏÏawin nsen,
        maPend war ggur ad walan s tiÏÏawin nsen,
       ad slen s imezzuVen nsen, ad fehmen s wul nsen
         Pima ad tuben uca necc ad ten ssgenfiV.”    Ica. 6:9-10


 Maca sseod n tiÏÏawin nwem umi ttwalant, sseod n imezzuVen nwem
16


umi tteslan! 17S tidett ad awem iniV, aÏÏas n imkacafen d imseggaden
tuVa xsen ad Çaren min teÇrim, maca war t Çrin, xsen ad slen min
teslim, war t slin.

        Afessar n umettil n ufeLlaP izarroen
             Mar. 4:13-20; Luk. 8:11-15
18
 Xenni kenniw, slem i umettil n wenni izarroen. 19Kul ijjen wenni itteslan
i wawal n tgeldit uca war t ifhim, ad d yas xenni uoeffan, ad ixÄef
min itwazaroen deg wul nnes. Aqqa d man aya min itwazaroen x tma n
webrid. 20Min itwazaroen di tmurt n weÇru, aqqa d wa d wenni i Va
iseLlen awal, ad t iqbel deVya s lefraPet, 21maca war d as iwti ca
uÇwar deg yixef nnes, ad iqqim drus waha. Xmi i d Va tas lePÃart
niV umarret di ÏÏweo n wawal ad innedref deVya. 22Min itwazaroen
jar isennanen aqqa wa d wenni itteslan awal uca amnus n lweqt-a d
uVekkwi n wagra ad jiyyfen awal uca netta war d ittiwi ca lViLlet.
23
 Min itwazaroen di tmurt taÃebPant aqqa wa d wenni itteslan awal
uca ad t ifhem, ad yawi xenni oawed lViLlet, ijjen ad ittalu meyya n
tseqqar, wenneÄni settin uca wenneÄni tlatin.”

         Amettil n lPayyar di lwesÏ n irden
24
  TuVa iwca asen ij n umettil nneÄni, inna “Tageldit n ijenwan amecnaw ij
n bnadem tuVa izarreo zzarioet taÃebPant deg iyyar nnes. 25Alami
tuVa iwdan ÏÏÃen, yusi-d leodu nnes, izaro lPayyar di lwesÏ n
yirden uca yuyur. 26Alami d imVar uVemmuy uca yiwi-d lViLlet,
lexdenni iÄhar-d lPayyar tanya. 27Xenni usin-d isemVan n bab n taddart,
nnan as ‘A Sidi, ma war tzaroed ca zzarioet taÃebPant deg iyyar
nnek? Manis d yusa lPayyar?’ 28Inna asen ‘Aqqa leodu igga man aya’. Nnan as
32                MATTA 13


isemVan ‘Ma texsed ad nraP, ad t neyru?’ 29Maca netta inna ‘Lla, Pima umi
tyarwem lPayyar war kis tqeLloem ula d irden. 30Ejj iten ad mVaren
s tnayen al tameyra. Di lweqt n tmeyra ad iniV i icuwwaren ‘Yarwem
amezwar lPayyar, ceddem t di tqebbiÏin Pima ad itwassecmeÄ, maca
irden, yarwem t di lmarsi inu.’ ”

       Amettil n zzarioet n uxerdel d umettil n wentun
             Mar. 4:30-34; Luk. 13:18-21
 31
  Iwca asen ij n umettil nneÄni, inna “Tageldit n ijenwan amecnaw ict n
tPebbuct n zzarioet n uxerdel, yiwyi tt-id ij n weryaz, izaro itt
deg iyyar nnes. 32Waxxa nettat d tameÇyant qao zi marra zzarioet
nneÄni, xmi tmeqqar, teddekkwal d tameqqrant zi marra lxuÄarat uca
tdekkwal d tacejjart maPend ad Vares-d asen ijÄaÄ n ujenna uca ad
ggen leowacc nsen x lefruo nnes.”
  33
    Inna asen ij n umettil nneÄni “Tageldit n ijenwan amecnaw antun, tiwyi
t-id ict n temVart uca tessnuffar it di tlata n lemdud n waren,
alami issmemm warecti qao.” 34Man aya qao issiwel zzayes Yeccu i
lVaci s imettilen uca nnebla amettil war kisen issiwel ca, 35Pima ad
itwakemmel min inna umkacaf

           “Ad arezmeV aqemmum inu s imettilen,
   ad ssuffVeV min innufaren zeg wami itwagg dsas n ddunnit.” SbP. 78:2       Afessar n umettil n lPayyar di lwesÏ n irden
 Lami ismeP Yeccu di lVaci ad uyuren, iruP Var taddart. Usin-d
36


Vares imePÄaren nnes, qqaren “Ini aneV min ixs ad yini umettil n
lPayyar deg iyyar.” 37Yarr-d xasen “Wenni izarroen zzarioet
taÃebPant netta d Mmis n bnadem. 38Iyyar d ddunnit uca zzarioet
taÃebPant nettat d tarwa n tgeldit uca lPayyar netta d tarwa n
uoeffan. 39Leodu wenni t izaroen, aqqa netta d iblis uca ÃÃabet,
aqqa nettat d qeÏÏu n ddunnit uca icewwalen nitni d lmalakat. 40Amecnaw
mammec ssmunen lPayyar uca sscemÄen t s tmessi, ammu i Va yili
Var qeÏÏu n ddunnit-a. 41Mmis n bnadem ad d issekk lmalakat nnes,
ad ssmunent zi tgeldit nnes qao tioenklifin d yinni itteggen min
iLlan Äidd n ttawrat. 42Ad ten nÄaren di lkuccet n tmessi mani i
               MATTA 13               33


Va yilin imeÏÏawen d uVezzi n teVmas. 43Lexdenni imseggaden ad
arVen am tfuct di tgeldit n Babatsen. Wenni Var iLla imezzuVen i
useLli ad isel.

        Imettilen n lkenz d tyaqut d tracca
44
 Tageldit n ijenwan oawed amecnaw ij n lkenz itwassnuffaren deg
iyyar, yufi t ij n weryaz, issnuffar it uca di lefraPet nnes
yuyur, izzenz qao min iLlan Vares uca isVa iyyar nni. 45Tageldit n
ijenwan oawed amecnaw ij n usebbab i yarezzun tiyaqutin tiÃebPanin.
46
  Lami yufa ict n tyaqut tiVla aÏÏas, yuyur, izzenz marra min tuVa
Vares, xenni isVa itt.

           Amettil n tracca n iselman
47
 Tageldit n ijenwan oawed amecnaw tracca immenÄaren di lebPar ad
teyru olam kul aslem. 48Umi teccur, ssuffVen tt-id ibePriyyen
Var tma n lebPar, qqimen uca farzen min iÃebPen di tsuLlatin nsen,
maca ad nÄaren min war iPlin 49Ammu i Va yili di qeÏÏu n ddunnit.
Ad ffVent lmalakat, ad farzent ioeffanen zi lwesÏ n imseggaden
50
  uca ad ten nÄaren di lkuccet n tmessi mani i Va yilin imeÏÏawen d
uVezzi n teVmas.” 51Inna asen Yeccu “Ma tfehmem i marra man aya?”
Nnan as “Wah, a Sidi!” 52Inna asen “X uyenni kul amselmad n idlisen
wenni idwel d amePÄar n tgeldit n ijenwan, aqqa igga amecnaw ij n
bab n taddart issuffuV zi lkenz nnes min iLlan d jdid u min iLlan
d aqdim.”

   Amkacaf war Vares bu ccan di tendint d taddart nnes
            Mar. 6:1-6; Luk. 4:16-30
53
 Lami ikemmel Yeccu imettilen-a, yuyur ssenni. 54Lami d yusa Var
tmurt nnes, ikkar isselmad iten deg usinagug nsen alami qqimen
ttbehten, nnan “Manis d as-d tekka tiVit-a d leojayeb-a? 55Ma war iLli
d wa d mmis n unejjar? Ma war qqaren i yemmas Maryem, d aytmas
ma war d asen qqaren Yaoqub d Yusis d Simoan d Yahuda? 56Ma
war Llint suyetmas qao VarneV? Manis d as-d ikka man aya marra?”
57
 Uca nderfen zzayes. Maca Yeccu inna asen “Amkacaf war iLli nnebla
ccan, mVir di tendint nnes u di taddart nnes.” 58Uca war iggi diha
leojayeb aÏÏas minzi nitni war uminen.
34               MATTA 14


           Lmewt n YuPanna AmseVÄaÃ
            Mar. 6:14-29; Luk. 9:7-9


14    Hirudus, wenni d ajeLlid x ij n arbao n tmurt, tuVa isla
    1


     lexbar n Yeccu di lweqt nni 2uca inna i iPenjiren imsexxaren
nnes “Wanita d YuPanna AmseVÄaÃ. Aqqa itwassnekkar-d zeg imettinen,
s uyenni xeddment dayes leojayeb nni.” 3Minzi Hirudus tuVa iÏÏef
YuPanna, icarf it, igg it di lePbes zi ssibbet n Hirudiyya,
tenni d tamVart n Filibbus wenni d umas n Hirudus, 4minzi YuPanna
tuVa iqqar as “War Varek bu ttesriP ad tt tawyed”, 5S man aya
tuVa ixs ad t ineV, maca tuVa iggwed zi lVaci minzi nitni Pesben
t d amkacaf. 6Maca lami d yiweÄ wass n wexlaq n Hirudus, tecÄeP
yeLlis n Hirudiyya di lwesÏ nsen uca teojeb as i Hirudus. 7X
uyenni iwaod itt s ict n tjaLlit ad as iwc marra min i Va tettar.
8
 Uca nettat, am tt tuVa tetwaoarren zeg yemmas, tenna “Ewc ayi da
x ÏÏebÃi azeLlif n YuPanna AmseVÄaÃ.” 9Iffugem ujeLlid, maca umi
tuVa ijjuLl ula x ssibbet n yinni akides iqqimen, yumur ad as
immewc uzeLlif. 10Aqqa issekk Vares, iqeÃÃ azeLlif n YuPanna di
lePbes. 11Iwyen-d azeLlif nnes di ÏÏebÃi, immewc as i tPenjirt
uca nettat tiwyi t i yemmas. 12Usin-d imePÄaren nnes, ksin arrimet,
nÄaren tt. Lexdenni ruPen, xebbaren Yeccu.

            Asecci n xemsa alaf
         Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17; YuP. 6:1-14
13
  Lami isla Yeccu man aya, iffeV ssenni di tVarrabut Var ij n
wemcan ixlan, tuVa-t din wePdes. Xenni, lami isla lVaci man aya,
Äfaren t x iÄaren zi tneddam. 14Umi d iffeV Yeccu zi tVarrabut,
iÇra aÏÏas n lVaci uca iPinn xasen, issgenfa imehlac nsen. 15Lami
d tiweÄ tmeddit, usin-d Vares imePÄaren nnes, qqaren “Aqqa amcan-a
ixla u lweqt teodu, zeoma sqebeÄ lVaci Pima ad uyuren Var ledcur
ad sVen min i Va ccen i yixef nsen.” 16Inna asen Yeccu “Nnehla mma
ruPen, wcem asen kenniw min i Va ccen.” 17Nnan as “War VarneV da mVir
xemsa n tecnifin d tnayen n iselman.” 18Inna “Awyem ten-d da Vari.”
19
  Xenni yumur lVaci ad qqimen x lePtic, iÏÏef xemsa n tecnifin d
tnayen nni n iselman, ixÇar Var ujenna, xenni ibarek, yarza uca iwca
ticnifin i imePÄaren uca imePÄaren wcin tent i lVaci. 20Marra ccin,
jjiwnen. Lexdenni ksin ileqqwaz iceÏÏen, tuVa din tenoac n tsuLlatin
               MATTA 14               35


oemmarent. 21Inni ccin, nitni tuVa-ten di xemsa alef n yeryazen nnebla
timVarin d iPenjiren.

         Yeccu iggur x waman n lebPar
            Mar. 6:45-52; YuP. 6:16-21
 DeVya iziyyar Yeccu imePÄaren nnes ad nyen di tVarrabut uca ad
22


as izwaren Var ujemmaÄ, am issqebeÄ netta lVaci. 23Lami issqebeÄ
lVaci, igaooed Var wedrar wePdes Pima ad iÇÇaLl. Lami d tiweÄ
tmeddit, tuVa iqqim din wePdes. 24TaVarrabut maca tuVa-tt di
lwesÏ n lebPar, tuVa lemwaj ccaten tt minzi asemmiÄ yusa asen-d
deg wudem. 25Uca deg PeÏÏu wiss areboa n Llilet, yusi-d Varsen
Yeccu am iggur x waman n lebPar. 26Alami t Çrin imePÄaren iggur
x waman n lebPar, nnxeloen, qqaren “Wa d lexyal!” uca sVuyen zi
tiggwudi. 27DeVya issiwel Varsen-d Yeccu, iqqar “Ggem ul, aqqa
d necc. War tteggwedem ca.” 28BuÏrus yarr-d xas, inna “A Sidi,
mala d cek, weÃÃa ayi ad Varek-d aseV x waman.” 29Inna as “As-d!”
Ihwa-d BuÏrus zi tVarrabut, yuyur x waman Pima ad d yaweÄ
Var Yeccu. 30Maca umi iÇra asemmiÄ ijhed, telqef it tiggwudi
uca, am ibda iVarreq, ilaVa, inna “A Sidi, senjem ayi!” 31Yeccu
isswizzed deVya afus nnes, iÏÏef dayes, inna as “A cek wenni i
di iLla drus n liman, mayemmi dayek yudef ccek?” 32Alami nyin di
tVarrabut, yarsa usemmiÄ. 33Maca inni iLlan di tVarrabut, usin-d
Vares, sejden as, qqaren “S tidett, cek d mmis n Arebbi.”

         Yeccu issgenfa aÏÏas n imehlac
               Mar. 6:53-56
 Awarni lami Çwan lebPar, iwÄen Var tmurt n Jinnisaret. 35Alami t
34


oeqlen yeryazen n tmurt nni, ssuffVen lexbar di marra jwayeh nni
i d as-d innÄen, iwyen-d Vares marra inni tuVa ihelcen aÏÏas 36uca
ttaren zzayes ad ten ijj ad Padan mVir abePlul n ujeLlab nnes u
marra inni t iPadan, dewlen ggenfan.
36                  MATTA 15


             Awal x tVuri d tweÃÃa n iwdan
                   Mar. 7:1-23


15   Lexdenni usin-d ca n imselmaden n idlisen d ca n Ifarisiyyen
      1


    zi Urcalim Var Yeccu, qqaren 2“Mayemmi ttoeddan imePÄaren
nnek x tubbart n lejdud? Minzi nitni war ssiriden ca ifassen nsen
qbel mma ad ccen aVrum.” 3Maca netta yarr-d, inna asen “Mayemmi
kenniw oawed tettoeddam x tewÃeyyet n Arebbi zi ssibbet n
tubbart nwem? 4Minzi Arebbi tuVa iweÃÃa, inna ‘Weqqar babac
d yemmac’ u ‘Wenni i Va ineolen babas niV yemmas, ittxeÃÃ as
ad immet.’ 5Maca kenniw teqqarem, wenni innan i babas niV i yemmas
‘Min d ayi tettursed, aqqa-t d ÃÃedqet i Arebbi!’, 6xenni netta
war iPdij oad ad iweqqar babas niV yemmas. Ammu tbeÏÏlem
tawÃeyyet n Arebbi di ÏÏweo n tubbart nwem. 7A kenniw lmunafiqin!
Icaoya tuVa ittkacaf xawem s ÃÃaP, iqqar

           8
           ‘Aydud-a ittqarrab-d Vari s uqemmum nnes
        uca s iyencicen nsen cennoen ayi, maca ul nsen iggwej xafi.
      Aqqa nitni cennoen ayi baÏel, minzi nitni sselmaden timeslayin
      9


              tinni iLlan d tiweÃÃa n iwdan.’ ”   Ica. 29:13


10
  Lami d ilaVa x lVaci Vares, inna asen “Slem, fehmem! 11Min ittadfen
deg uqemmum war issexmij ca bnadem, maca min i d itteffVen zeg
uqemmum d man aya i issexmajen bnadem.” 12Lexdenni usin-d Vares
imePÄaren nnes, nnan as “Ma tessned belli Ifarisiyyen VewwVen, lami
slin awal-a?” 13Maca netta yarr-d xasen, inna “Kul aVeddu war t iÇÇu
Baba wenni iLlan deg ujenna ad itwaqleo. 14Ejj iten, nitni d idarValen
neddhen idarValen. Mala adarVal ineddeh adarVal, ad wÄan s tnayen
idsen deg ij n wePfur.” 15X man aya inna as BuÏrus “Fesser aneV
amettil-a!” 16Maca Yeccu inna “Ma kenniw oad nnebla lefhamet? 17Ma war
tefhimem ca belli marra min i Va yadfen deg uqemmum, ad iraP
Var uoeddis uca ad iffeV deg wemcan nnes. 18Maca min i d itteffVen
zeg uqemmum ittas-d zeg wul, aqqa d man aya i issxemmajen bnadem.
19
  Minzi zeg wul n iwdan i zi d tteffVen ixarriÃen ioeffanen: aneqqi,
aLlaf, zzina, tuqePbit, tuceffra, chadat s ÇÇur d uceqqef. 20Aqqa
d man aya min issxemmajen bnadem, maca macca s ifassen war
issirden war tessxemmij ca bnadem.”
15:4
    UfV. 20:12, 21:17; Til. 5:16
               MATTA 15              37


         Liman n temVart zeg ayt n Kanoan
              Mar. 7:24-30
21
 Lexdenni iffeV-d Yeccu ssenni, iruP Var jwayeh n Tirus d Sidun.
22
  Aqqa din ict n temVart zeg ayt n Kanoan zi tmurt nni, tesVuyyu “A
Sidi, a mmis n Dawud, arPem ayi! YeLli aqqa dayes laryaP yewoar
aÏÏas.” 23Maca Yeccu war xas-d yarri s ca ula s ijj n wawal. Xenni
imePÄaren nnes usin-d Vares, ttaren as, qqaren “SuffeV itt, minzi
nettat teÄfar aneV-d s iVuyyan nnes.” 24Maca netta yarr-d, inna asen
“Necc twassekkeV-d Var wuLli iweddaren n taddart n Israyil waha.”
25
  Maca nettat tusi-d, tesjed as, teqqar “A Sidi, oawen ayi!” 26Maca
netta yarr-d, inna “War ioeddel ad immeksi weVrum n iPenjiren,
ad immenÄar i yiÏan.” 27Tenna “Wah, a Sidi, aqqa ula d iÏan ttetten
ileqqwaz i d iweÏÏan zi ÏÏabla n siditsen.” 28Lexdenni yarr-d
Yeccu, inna as “A tamVart, liman nnem imVar! War ittili mVir lxaÄar
nnem.” Uca yeLlis teggenfa di tsaooet nni.

         Yeccu issgenfa aÏÏas n iwdan
29
  Xenni Yeccu yuyur-d ssenni uca yiweÄ-d Var tma n lebPar n Ljalil,
igaooed Var wedrar, iqqim dinni. 30Usin-d Vares ubarru n lVaci,
iwyen-d akidsen ineÄbalen d idarValen d ignawen d iqejdaPen d
inneÄni aÏÏas, ssarsen ten Var iÄaren n Yeccu uca issgenfa ten,
31
  alami ittebhet lVaci, aqqa Çrin ignawen ssawalen, ineÄbalen
ggenfan, iqejdaPen gguren, idarValen ttwalan uca ssouLlen Arebbi
n Israyil.

            Asecci n areboa alaf
               Mar. 8:1-10
 32
   Yeccu ilaVa-d x imePÄaren nnes, inna asen “PinneV x lVaci minzi
qqimen akidi tlata n wussan, war Varsen min i Va ccen. War xseV ca
ad ten ssqebÄeV amenni s laÇ Pima war tteÄoifen ca deg webrid.”
33
  Nnan as imePÄaren nnes “Manis d Va nawi aVrum di lexla-ya i zi
i Va nessecc ij n lVaci d ameqqran am wanita?” 34Inna asen Yeccu
“MecPal Varwem d aVrum?” Nnan as “Seboa n tecnifin d ca n iselman
d imeÇyanen.” 35Xenni yumur lVaci Pima ad qqimen di tmurt. 36Xenni
iksi seboa n tecnifin d iselman nni, iqada Arebbi, yarzi ten uca
iwc iten i imePÄaren nnes uca nitni wcin ten i iwdan. 37Marra ccin,
38             MATTA 15, 16


jjiwnen. Xenni jarwen-d ileqqwaz iceÏÏen, tuVa din seboa n tsuLlatin
oemmarent. 38Inni tuVa iccin aqqa-ten di areboa alef n yeryazen nnebla
timVarin d iPenjiren. 39Lami issqebeÄ lVaci, inya di tVarrabut uca
yiweÄ Var weymir n jwayeh n Majdala.

         Ifarisiyyen ttaren ict n leolamet
            Mar. 8:11-13; Luk. 12:54-56


16   Usin-d Vares Ifarisiyyen d IÃaduqiyyen, sseqsan t Pima
    1


    ad t jarrben, ma ad asen isscen ca n leolamet zeg ujenna.
2
 Maca netta yarr-d xasen “Var tmeddit ad tinim ‘Aqqa lPal iffeV,
minzi ajenna d azeggwaV’ 3u Var lefjar ad tinim ‘Aqqa ass-a ad
iÃuÄ usemmiÄ, minzi ajenna d azeggwaV’. A kenniw lmunafiqin, tessnem
ad tfarzem udem n ujenna, maca leolamat n ikuden n lweqt, ma war
tzemmarem ad tent tfarzem? 4Jjil aoeffan izennan yarezzu ict n
leolamet, war d asen ittmewci ula d ict n leolamet mVir leolamet n
Yunes, amkacaf.” Xenni ijj iten, iruP.

         Antun n Ifarisiyyen d IsaÄuqiyyen
               Mar. 8:14-21
5
 Lami d iwÄen imePÄaren nnes Var ujemmaÄ n lebPar, ttun ad kisen-d
awyen aVrum. 6Inna asen Yeccu “PÄam ixef nwem zeg wentun n Ifarisiyyen
d IÃaduqiyyen.” 7Nitni xemmen jarasen, nnan “Aqqa inna man aya minzi war
d niwi ca aVrum!” 8Yeccu, am tuVa issen man aya, inna asen “A kenniw i
di iLla drus n liman, mayemmi txemmamem jarawem lami war d teksim
ca aVrum? 9Ma oad war tefhimem ca? Ma war teoqilem ca x xemsa n
ileqqwaz n weVrum n xemsa alaf u mecPal n tsuLlatin i tyarwem? 10NiV
x seboa n ileqqwaz n weVrum i areboa alef u mecPal n tsuLlatin i
tyarwem? 11Ma oad war tefhimen ca belli necc war kiwem ssiwleV
ca x weVrum umi d awem nniV ‘PÄam ixef nwem zeg wentun n Ifarisiyyen
d IÃaduqiyyen!’ ” 12Ssenni fehmen aqqa netta war tt inni maPend ad
PÄan ixef nsen zeg wentun n weVrum maca zi tVuri n Ifarisiyyen d
IÃaduqiyyen.
                MATTA 16                39


          LmasiP Mmis n Arebbi iddaren
            Mar. 8:27-30; Luk. 9:18-21
13
  Lami d yiweÄ Yeccu Var tmurt n QayÃariya n Filibbus, isseqsa
imePÄaren nnes “Min oniV necc, Mmis n bnadem, olaPsab min qqaren iwdan?”
14
 Nnan as “Ca qqaren ‘d YuPanna AmseVÄaÃ’ uca wenneÄni ‘d Iliya’ uca oawed
wenneÄni ‘d Irmiya’ niV ‘d ijjen zeg imkacafen’.” 15Inna asen “Maca kenniw,
min xafi teqqarem?” 16Yarr-d xas Simoan BuÏrus, inna “Cek d LmasiP,
Mmis n Arebbi iddaren.” 17Yarr-d xas Yeccu, inna as “Sseod nnek, a
Simoan Bar-Yuna, minzi war iLli d aysum niV d idammen i d ac imlen
man aya maca d Baba i iLlan deg ijenwan. 18oawed ad ac iniV belli cek
d BuÏrus (=min ixs ad yini ‘aÇru’) u x ‘buÏra-ya’ (=x teÃÄart-a)
ad bniV tamesmunt inu uca tiwwura n laxart war d as zemmarent. 19D
necc ad ac wceV tisarutin n tgeldit n ijenwan u qao min i Va tcarfem
di tmurt, ad itwacarf deg ijenwan u qao min i Va tfesyem di tmurt
ad yili ifsi deg ijenwan.” 20Lexdenni yumur imePÄaren nnes, Pima war
xebbaren Ped belli netta d LmasiP.

         Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
            Mar. 8:31-9:1; Luk. 9:22-27
21
 Zi ssenni ibda Yeccu ad isscen i imePÄaren nnes belli ittxeÃÃ
as ad iraP Var Urcalim, ad iweddeb aÏÏas zeg imVaren n weydud
d arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen, ad itwaneV uca ad d
itwassnekkar deg wass wiss tlata. 22BuÏrus xenni iksi t Vares,
ibda ittmenVa akis, inna “Sidi Arebbi ad cek yarPem, a Sidi, man
aya war d ac ittemsar oemmarÃ.” 23Maca netta inneqleb, inna i BuÏrus
“FfeV xafi, a CciÏan, cek d ict n toenkrift i necc, minzi war cek
icqi min iLlan n Arebbi, maca min iLlan n iwdan.” 24Lexdenni inna Yeccu i
imePÄaren nnes “Mala ca n ijjen ixs ad ayi iÄfar, ad inkar ixef nnes,
ad iksi ÃÃalib nnes uca ad ayi iÄfar. 25Minzi wenni ixsen ad issenjem
tudart nnes ad tt iweddar, maca wenni i Va iweddaren tudart nnes di
ÏÏweo inu ad tt yaf. 26Man lefÄel i Vares Var bnadem mala yarbeP
ddunnit tekmel, maca netta iÄeyyeo leomar nnes? NiV min i Va iwc bnadem
di ÏÏweo n leomar nnes? 27Minzi Mmis n bnadem ad d yas s uouLli n
Babas ak-d lmalakat nnes uca ad ixeLleà kul ijjen olaPsab min igga.
28
 S tidett ad awem iniV, ca zeg ina i da ibedden, war ttqisin ca
lmewt al i Va Çaren Mmis n bnadem ittas-d di tgeldit nnes.”
40                  MATTA 17


            Musa d Iliya ak-d Yeccu x wedrar
               Mar. 9:2-13; Luk. 9:28-36


17    Awarni setta n wussan Yeccu yiwi-d BuÏrus d Yaoqub d
      1


    umas YuPanna akis, issgaooed iten wePdsen Var ij n wedrar
yuola. 2Uca ibeddel waddud nnes qibalt nsen, tuVa aVembub nnes
ittceocio am tfuct, idwel warruÄ nnes d acemlal am tifawt. 3XÇar,
Musa d Iliya Äharen asen-d, ssawalen akis. 4BuÏrus yarr-d, inna
i Yeccu “A Sidi, aqqa mliP umi i da neLla! Mala texsed ad newwet
danita tlata n iqiÄan, ijjen i cek, ijjen i Musa u wenneÄni i Iliya.”
5
 Am tuVa oad issawal, ikk-d xasen ij n useynu ittissiqq, issduli
iten s tili nnes uca xÇar, aqqa ict n tmijja zeg ujenna teqqar “D
wa d Mmi ioizzen, dayes ufiV arÄa inu, slem Vares!” 6Lami slin
imePÄaren nnes man aya, wÄan x uVembub nsen uca ggweden aÏÏas.
7
 Yusi-d Varsen Yeccu, iPada ten, inna “Kkarem, war tteggwedem ca!”
8
 Lami ssgaooden tiÏÏawin nsen, war Çrin Ped mVir Yeccu waha.
9
 Am d hwan zeg wedrar, yumur iten Yeccu, inna “War t tteqqarem
i Ped min teÇrim al i d Va ikkar Mmis n bnadem zeg imettinen.”
10
  ImePÄaren sseqsan t, nnan “Mayemmi qqaren imselmaden n idlisen
aqqa Iliya ad d yas d amezwaru?” 11Yarr-d Yeccu, inna “Iliya ad d
yas d amezwaru, ad iodel marra. 12Maca necc ad awem iniV belli
Iliya aqqa yusi-d, war zzayes steotarifen, ggin zzayes min xsen.
Ammu ula d Mmis n bnadem ad iweddeb zzaysen.” 13Lexdenni fehmen
imePÄaren, belli tuVa issawal akisen x YuPanna AmseVÄaÃ.

            Yeccu issgenfa aPenjir d amaryaP
               Mar. 9:14-29; Luk. 9:37-43
14
 Lami d usin Var lVaci, yusi-d Vares ij n bnadem, iwÄa as
Var iÄaren, iqqar 15“A Sidi, zziLlez i mmi, minzi aqqa netta
ittbarkikkiÄ, ittweddeb aÏÏas, aqqa aÏÏas n twalawin iweÏÏa
di tmessi u deg waman. 16TtareV asen i imePÄaren nnek ad t
ssgenfan, war zemmaren.” 17Yeccu yarr-d, inna “A jjil i war yuminen
d imoewwjen, mecPal i Va qqimeV oad akidwem, mecPal oad i d
awem i Va ÃbareV? Awyem t-id Vari!” 18Xenni iwebbex it Yeccu
uca cciÏan iffeV zzayes u zi tsaooet nni idwel uPenjir iggenfa.
19
  Lexdenni usin-d imePÄaren wePdsen Var Yeccu, nnan “Mayemmi neccin
war nzemmar ad t nessuffeV?” 20Inna asen Yeccu “S minzi war
17:10,11
      Mal. 4:5-6
              MATTA 17, 18              41


tuminem ca. S tidett ad awem iniV, mala daywem liman anect n ict
n tPebbuct n zzarioet n uxerdel, ad as tinim i wedrar-a ‘MuÏÏi
ssa Var diha!’, xenni ad imuÏi uca war din ula d ict n lPajet war
d as tzemmarem. 21Maca jjil-a war d itteffeV mVir s tÇaLlit
d uÇummi.”

        Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
           Mar. 9:30-32; Luk. 9:43b-45
22
 Lami ten tuVa jmio di Ljalil, inna asen Yeccu i imePÄaren nnes “Mmis
n bnadem ad itwasellem deg ifassen n iwdan 23ad t nVen uca ad d
itwassnekkar deg wass wiss tlata.” Xenni ceÄnen aÏÏas.

        Awal x ÄÄariba i taddart iqeddsen
24
 Lami d usin Var KafarnaPum, qarrben-d ayt n ÄÄariba Var BuÏrus,
nnan “Amselmad nwem ma war ittxeLlià dubel n ‘draxma’ (=ÄÄariba i
taddart iqeddsen)?” 25Inna “Wah!”. Alami d yudef Var taddart, izwar
as-d Yeccu, iqqar “Simoan, mammec twalid cek, wi x ÏÏfen ijeLliden n
ddunnit leocur d ÄÄariba? Ma x tarwa nsen niV x ibarraniyyen?” 26Inna
as BuÏrus “X ibarraniyyen”. Inna as Yeccu “S uyenni iLlan d tarwa d
iPurriyyen. 27Maca Pima war ten nessendrif, ruP Var lebPar, nÄar
taÃennart uca taslemt tamezwarut i d Va iffVen, ÏÏef itt. Xmi d
as i Va tarezmed aqemmum, ad tafed ij n ‘stater’ (=tnayen n ddinar i
issekwan marra ÄÄariba i taddart iqeddsen i Yeccu d BuÏrus),
ewc asen t xafi u x yixef nnek.”

      Man wen iLlan d ameqqran di tgeldit n ijenwan?
            Mar. 9:33-37; Luk. 9:46-48


18   Di tsaooet nni usin-d imePÄaren Var Yeccu, nnan “S tidett
    man wen iLlan d ameqqran di tgeldit n ijenwan?” 2Yeccu ilaVa-d
x ij n uPenjir Vares, issbedd it di lwesÏ nsen, inna 3“S tidett
ad awem iniV, mala war ttubem u tdewlem am iPenjiren, oemmarà ad
tadfem di tgeldit n ijenwan. 4Wenni i Va isswaÄoen ixef nnes amecnaw
aPenjir-a ameÇyan, aqqa d wenni d ameqqran di tgeldit n ijenwan. 5U
wenni i Va iqeblen ij n uPenjir am wanita s isem inu, iqebbel ayi.
42                MATTA 18


           Aolam i wenni i Va iVarren lmumenin
              Mar. 9:42-48; Luk. 17:1-2
6
 Maca wenni i Va issVellÏen ijjen zeg iPenjiren-a imeÇyanen i zzayi
ittamnen, Psen ad as tetwagg teÃÄart n tsirt Var yiri nnes, ad
itwassVareq di raLlaV n lebPar. 7Uct x ddunnit x ssibbet n
toenkrifin. IttxeÃÃ ad d asent toenkrifin, maca amcum x bnadem nni
i itteggen taoenkrift. 8Mala isseVwa cek ufus nnek niV aÄar nnek, xenni
qeÃÃ iten, nÄar iten xak. IPla ac ad tadfed Var tudart d ameoÄul
niV d aqejdaP x umenÄar di tmessi i war ixessyen i lebda s tnayen
n ifassen niV s tnayen n iÄaren. 9Mala tesseVwa cek tiÏÏ nnek, xenni qelo
itt, nÄar itt xak, iPla ac ad tadfed Var tudart s ict n tiÏÏ x
umenÄar di tmessi n jahennama s tnayen n tiÏÏawin.

           Amettil n ijj n wuLli iweddaren
 Varwem ad tessePqarem ijjen zeg imeÇyanen-a. Minzi necc ad awem
10


iniV, aqqa lmalakat nsen deg ijenwan aqqa lebda ttwalant tifras n Baba
i iLlan deg ijenwan. 11Minzi Mmis n bnadem yusi-d Pima ad issenjem
min iweddaren. 12Mammec i d awem ittVil? Mala din ca n bnadem Vares
meyya n wuLli uca ijjen zzaysen iweddar, ma xenni war ittejji tesoa u
tesoin deg idurar, ad iraP ad yarzu x wenni iweddaren! 13Mala yufi
t, s tidett ad awem iniV, ad zzayes ifarP ktar zi min i Va ifarP
zi tesoa u tesoin inni war iweddaren. 14Ammu ula d Babatwem i iLlan
deg ijenwan war ixs ad iweddar ula d ijj zeg imeÇyanen-a.

             Mala ixÄa akic umac ...
                  Luk. 17:3
15
 Mala ixÄa umac akik, ruP Vares, webbex it mVir jarac d jaras
waha. Mala isla Varek, aqqa tarbePed umac. 16Maca mala war Varek
isli, awi akik ca n ijjen nneÄni niV tnayen Pima s uqemmum n tnayen niV tlata
n lechud izemmar ad twaÄemnen wawalen marra. 17Mala netta war Varsen
isli, xenni ini tt i tmesmunt uca mala war isli ula Var tmesmunt, xenni
ad Varek yili am ijjen zi legnus niV am ij n bu ÄÄariba. 18S tidett
ad awem iniV, marra min i Va tceddem di tmurt, ad yili icedd deg
ujenna uca marra min i Va tfesyem di tmurt, ad yili ifsi deg ujenna.
19
 Ad awem iniV oawed, mala tnayen n iwdan ad messetfaqen x tmurt x ca n
lPajet i Va ttaren, aqqa d man aya d asen i Va itwagg zi Baba i iLlan
18:16
    Til. 19:15
               MATTA 18, 19               43


deg ijenwan. 20Minzi mani i Va munen tnayen niV tlata s yisem inu, necc ad
din iliV di lwesÏ nsen.”

            Amettil n ismeV aoeffan
21
 Lexdenni yusi-d Vares BuÏrus, inna “A Sidi, mecPal n twalawin i Va
ixÄa akidi uma u necc ad as samPeV? Ma seboa n twalawin?” 22Inna as
Yeccu “War d ac qqareV ca seboa, maca seboin di seboa n imuren.
23
  X uyenni tageldit n ijenwan tettawi-d deg ij n ujeLlid i ixsen ad
igg lePsab ak-d isemVan nnes. 24Umi ibda ad imssePseb, iwyen-d
Vares ij n bnadem itturs as oecra alaf n ‘talentin’ (=olaPal 500.000
arÄel n wureV niV nnuqart) . 25Am war tuVi Vares min zi i Va yarr
amarwas, yumur bab nnes Pima ad itwammenz netta d temVart nnes
d tarwa nnes d marra min Vares, Pima ad itwaxeLleà umarwas.
26
  IwÄa as ismeV nni Var iÄaren, ittar, inna ‘A Sidi, Ãbar xafi, ad
ac arreV marra.’ 27Aqqa izziLlez as bab n ismeV nni uca isamP as
deg umarwas. 28Lami d iffeV ismeV nni, yufa ijjen zeg inni tuVa d
isemVan akis u wanita itturs as meyya ddinar. Am d as icebbar
deg yiri, iqqar ‘XeLleà min d ac tturseV.’ 29IwÄa yas ismeV
amoacar nni Var iÄaren, ittPeccem it, iqqar ‘Ãbar xafi, ad ac
arreV marra’. 30Maca netta war ixs, iruP inÄar it di lePbes al
i d Va yarr amarwas. 31Lami Çlin isemVan imoacaren nnes min tuVa
imsaren, ceÄnen aÏÏas uca ruPen, nnan tt i bab nsen. 32Uca ilaVa-d
xas sides, inna as ‘A ismeV aoeffan, marra min d ac tturseV,
samPeV ac minzi tettared ayi. 33Ma war iLli zeoma ula d cek xak
ad ac izziLlez wenni d ismeV amoacar nnek amecnaw mammec d ayi
tezziLled cek?’ 34Xenni ixeyyeq sides, isseodu t deg ifassen n
imoaddeben al i Va ixeLleà marra min dayes d amarwas. 35Ammu i
Va yegg Baba wenni iLlan deg ujenna i kenniw, mala war tsimiPem kul
ijjen zzaywem i umas ixeÏÏan nnes s wulawen nwem.”

            Lemlac d tebrat n waLlaf
                Mar. 10:1-12


19   Alami ikemmel Yeccu awalen-a, iffeV zi Ljalil, yiweÄ Var
    1


    jwayeh n tmurt n Yahudiyya tinni iLlan Var ujemmaÄ n yeVzar n
Lurdun. 2Aqqa iÄfar it lVaci d ameqqran, issgenfa ten dinni. 3Usin-d
Vares Ifarisiyyen, tuVa arezzun ad t jarrben, qqaren as “Ma Vares
44                   MATTA 19


lPeqq i bnadem ad iLlef i temVart nnes amenni waha?” 4Yarr-d xasen
“Ma war teVrim ca belli wenni iggin bnadem zeg umezwaru, iggi ten
d aryaz d temVart, 5uca aqqa inna

      ‘s uyenni ittxeÃÃ i bnadem ad ismeP di babas d yemmas,
          ad ilÃeq di temVart nnes uca tnayen idsen nni
               ad ilin d ijj n weysum.’     Amz. 2:24.


6
 Ammu war ttilin oad d tnayen, maca ad ilin d ijj n weysum. Xenni min
issmun Arebbi, bnadem war t ibeÏÏi.” 7Nnan as “Mayemmi iweÃÃa Musa
xenni maPend ad iwc tabrat n waLlaf, Pima ad as iLlef?” 8Inna asen
“Musa ijji kenniw ad teLlfem i temVarin nwem zi ssibbet n leqsaPet
n wulawen nwem, maca war iLli ammu zeg umezwaru. 9Maca necc ad awem
iniV, aqqa wenni i Va iLlfen i temVart nnes, war iLli zi ssibbet n
tuqePbit, uca ad imlec icten nneÄni, aqqa netta izenna u wenni i Va imelcen
tamVart tenni iLlfen, aqqa ula d netta izenna.” 10ImePÄaren nnes nnan as
“Mala ammu i teLla tmeslact jar bnadem d temVart nnes, xenni nnehla
mma ad imlec.” 11Maca netta inna asen “Maci marra zemmaren ad qeblen
awal-a mVir inni umi temmewc. 12Minzi aqqa din inni itwaqeÃÃen zeg
uoeddis n yemmatsen, uca aqqa din inni itwaqeÃÃen zeg iwdan uca aqqa
din inni iqeÃÃen ixef nsen di ÏÏweo n tgeldit n ijenwan. Wenni izemmaren
ad t iqbel, ejj it ad t iqbel.”

           Yeccu ittbarak iPenjiren imeÇyanen
              Mar. 10:13-16; Luk. 18:15-17
13
  Lexdenni iwyen as-d iPenjiren imeÇyanen maPend ad xasen issars
afus nnes uca ad asen iksi lmeoruf, maca imePÄaren nnes webbxen ten.
14
 Maca Yeccu inna “Ejjem iPenjiren ad Vari-d asen, war ten mennoem ca
minzi tageldit n ijenwan i inni amecnaw nitni.” 15Issars xasen afus nnes
uca iruP ssenni.

             Amelqi ak-d ij n bab n wagra
              Mar. 10:17-31; Luk. 18:18-30
 Uca xÇar, iqarreb-d Vares ijjen uca inna as “A Amselmad aÃebPan,
 16


min i Va ggeV d aÃebPan Pima ad Vari tili tudart n lebda?” 17Inna as
Yeccu “Mayemmi i d ayi tlaVid ‘aÃebPan’? War iLli Ped d aÃebPan
19:4
    Amz. 1:27, 5:2 19:7 Til. 24:1
               MATTA 19, 20                    45


mVir ijjen, aqqa-t d Arebbi. Maca mala texsed ad tadfed Var
tudart, ÏÏfem di tweÃÃa.” 18Inna as “Man tina?” Inna as Yeccu “War
neqq, war zenni, war tticar, war cehhed ÇÇur, 19weqqar babac d
yemmac uca ad texsed amqarreb nnek am ixef nnek.” 20AbliV inna as
“Aqqa ÄfareV timeslayin-a marra zi temÇi inu. Min d ayi ittxiÃÃen
oad?” 21Yeccu inna as “Mala texsed ad tilid tkemmled, ruP, zenz
marra min Varek, ewc it i imezlaÄ uca ad Varek yili ij n lkenz
deg ujenna, xenni as-d, Äfar ayi-d.” 22Lami abliV isla awal-a, iruP
icÄen, minzi tuVa Vares aÏÏas n wagra. 23Yeccu inna i imePÄaren nnes
“S tidett ad awem iniV, aqqa yewoar x bab n wagra ad yadef Var
tgeldit n ijenwan. 24Uca oawed ad awem iniV, aqqa ihwen i welVem
ad yekk zi tiÏÏ n tsineft x bu wagra ad yadef Var tgeldit n
Arebbi.” 25Umi tt slin imePÄaren nnes, nnxeloen aÏÏas, nnan “Wi i Va
itwassnejmen oad?” 26Am tuVa daysen ixeÇÇar Yeccu, inna asen “Var
iwdan war izemmar, maca Var Arebbi kulci di tzemmar nnes!”
27
  Yarr-d BuÏrus, inna as “XÇar, aqqa neccin nejja kulci, neÄfar ic.
Min VarneV i Va yilin?” 28Yeccu inna asen “S tidett, ad awem iniV,
kenniw inni d ayi-d iÄfaren, xmi i Va idwel marra d jdid uca
xmi i Va iqqim Mmis n bnadem x loarc n uouLli nnes, kenniw oawed
ad teqqimem x tenoac n lekrasi n loarc Pima ad tPekmem x tenoac
n tqebbal n ayt n Israyil. 29Kul ijjen wenni isemPen di tudrin niV
deg aytmas niV di suyetmas niV di babas niV deg yemmas niV di
temVart nnes d tarwa nnes ula deg iyyaren di ÏÏweo n yisem inu, ad
iksi meyya n tseqqar uca ad iwart tudart n lebda. 30Maca aÏÏas
n yinni iLlan d imezwura, ad ilin d ineggura uca aÏÏas n ineggura
ad ilin d imezwura.

          Amettil n imezwura d ineggura

20    Minzi tageldit n ijenwan amecnaw bab n taddart, iffeV Var
    1


    ÃÃbeP zic Pima ad icra ixemmasen i wePwic n tzayart nnes.
2
 Lami ikkes awal ak-d icewwalen s ijj n ddinar i wass, issekk iten
Var wePwic n tzayart nnes. 3Lami d iffeV di jwayeh n tlata n uzil,
iÇra inneÄni bedden di ssuq nnebla lxedmet. 4Netta inna asen ‘RuPem ula d
kenniw Var wePwic n tzayart u necc ad awem wceV min d awem ikkaren.’
Xenni ruPen nitni. 5IffeV-d oawed di jwayeh n setta d tesoa n uzil,
igga amenni oawed. 6Lami d iffeV di jwayeh n Pidoac n uzil, yufa
                19:18
                    UfV. 20:12-16; Til. 5:16-20 19:19 Law. 19:18
46                MATTA 20


din oad inneÄni bedden din nnebla lxedmet, inna asen ‘Mayemmi tbeddem
da ass ikmel?’ 7Nnan as nitni ‘Minzi war d aneV icri Ped.’ Inna asen
‘RuPem ula d kenniw Var wePwic n tzayart.’ 8Lami d tiweÄ tmeddit,
inna bab n wePwic n tzayart i uweqqaf nnes ‘LaVa-d x ixemmasen,
xeLleà asen lmunet, sizwar zeg inni i d yusin d innegura uca ammu
al imezwura.’ 9Lami d usin inni d icra di jwayeh n Pidoac, iÏÏef
kul ijjen zzaysen ijjen ddinar. 10Lami d usin inni tuVa d imezwura,
ittVil asen ad ÏÏfen ktar. Xenni kul ijjen zzaysen iksi oawed ijj
n ddinar. 11Lami t ÏÏfen, aqqa xeyyqen x bab n taddart, 12nnan ‘Aqqa
ina d inni d ineggura xedmen ict n tsaooet u cek tessemquded
iten akidneV, neccin inni yarebbun ÄÄqel n uzil d lePmu.’ 13Maca netta
yarr-d x ijjen zzaysen, inna ‘A ameddukel, necc war cek ÄlimeV,
ma war kidi tekkised awal x ijj n ddinar? 14ÏÏef min iLlan nnek
uca uyur. Necc xseV ad wceV i ina d inni d ineggura anect min d ac
wciV. 15Ma war Vari bu lPeqq maPend ad ggeV min xseV ak-d min
iLlan inu? NiV tiÏÏ nnek d taoeffant, minzi necc d aÃebPan? 16Ammu ad
dewlen ineggura d imezwura uca imezwura ad dewlen d ineggura,
minzi aÏÏas itwalaVan maca drus itwaxÄaren.’ ”

       Yeccu izwar issiwel oawed x lmewt nnes
            Mar. 10:32-34; Luk. 18:31-34
 Lami tuVa Yeccu igaooed Var Urcalim, yiwi tenoac n imePÄaren nnes
17


Var uVezdis deg webrid, inna asen 18“XÇar, ad ngaooed Var Urcalim
uca ad sellmen Mmis n bnadem i arruyas n ikehhanen d imselmaden n
idlisen u nitni ad xas Pekmen s lmewt. 19Nitni ad t sellmen i legnus
maPend ad xas stehzan, ad t hettken s urekkuÄ uca ad t Ãellben,
xenni deg wass wiss tlata ad d itwassnekkar.”

       Tutra n yemmas n Yaoqub d YuPanna i Yeccu
                Mar. 10:35-45
 Lexdenni tusi-d Vares yemmas n tarwa n Zabadi ak-d iPenjiren nnes,
20


tewÄa as Var iÄaren Pima ad zzayes tettar ca n lPajet. 21Inna as netta
“Min texsed?” Tenna as nettat “Ini maPend ad qqimen tnayen n iPenjiren-a inu,
ijjen Var ufusi nnek d wenneÄni Var uzelmaÄ nnek di tgeldit nnek.” 22Yeccu
yarr-d xas, inna “Kenniw war tessinem ca min tettarem. Ma tzemmarem
ad teswem lkas i Va sweV necc niV ad tetwassVeÄÃem s useVÄaÃ
               MATTA 20, 21              47


i zi i Va twassVeÄÃeV necc?” Nnan as “Nzemmar.” 23Netta inna asen “Lkas
inu ad t teswem u aseVÄaà i zi i Va twassVeÄÃeV, ad zzayes
twassVeÄÃem, maca aVimi Var ufusi d Var uzelmaÄ inu war iLli i
necc maPend ad t wceV, maca ad yili i inni umi t issewjed Baba.”
24
 Lami slin oecra n imePÄaren nneÄni man aya, xeyyqen aÏÏas x tnayen n
wawmaten. 25Maca Yeccu ilaVa-d xasen Vares, inna “Kenniw aqqa tessnem
belli lPukkam n legnus Pekkmen xasen ula d imeqqranen ttÃellaÏen xasen.
26
  War ittili ammu jarawem. Maca s lmeqlub, wenni ixsen ad yili d
ameqqran jarawem, ad yili d amsexxar nwem 27u wenni ixsen ad yili d
amezwaru jarawem, ad yili d ismeV nwem, 28am mammec Mmis n bnadem
war d yusi Pima ad xas sexxaren, maca Pima ad xasen isexxar uca
ad iwc tudart nnes d taVarÃt i ufekki n waÏÏas n iwdan.”

         Yeccu issgenfa tnayen n idalVaren
           Mar. 10:46-52; Luk. 18:35-43
29
 Lami d ffVen zi AriPa, iÄfar it-id aÏÏas n lVaci. 30XÇar, aqqa din
tnayen n idarValen qqimen x ÏÏarf n webrid, lami slin belli Yeccu
ad iodu, laVan, nnan “A Sidi, mmis n Dawud, arPem aneV!” 31Maca lVaci
iziyyar xasen Pima ad sqaren. Maca nitni sVuyen s jjehd ktar, nnan
“ArPem aneV, a Sidi, mmis n Dawud!” 32Xenni ibedd Yeccu, ilaVa-d
xasen, inna “Min texsem ad awem ggeV?” 33Nnan as nitni “A Sidi, ma
ioeddel ad twarezment tiÏÏawin nneV.” 34Yeccu iPinn xasen, xenni iPada
tiÏÏawin nsen, lexdenni dewlent tiÏÏawin nsen ttwalant.

           Adaf n Yeccu Var Urcalim
        Mar. 11:1-11; Luk. 19:28-38; YuP. 12:12-19


21    Lami d qarrben Var Urcalim, iwÄen Var Baytfaji Var
    1


    wedrar n Zzitun, xenni issekk Yeccu tnayen n imePÄaren, inna
asen 2“RuPem Var dcar nni qibalt nwem. DeVya ad tafem ict n teVyult
teqqen d ij n wesnus akides. Fesyem asen, tawyem ten-d Vari. 3Mala
inna awem Ped ca, arrem xas ammu ‘Aqqa Sidi iPdaj iten.’ Xenni ad
ten-d issekk deVya.” 4Man aya qao imsar Pima ad itwakemmel marra
min itwannan zeg umkacaf am iqqar
48                  MATTA 21


              “Inim i yeLlis n Siyun, xÇar,
              5


    ajeLlid nnem ad Varem-d yas s temhint, yenya x teVyult d wesnus,
                aqqa d mmis n zzaylet.”     Zak. 9:9; Ica. 62:11


6
 RuPen imePÄaren nni uca ggin am mammec d asen iweÃÃa Yeccu,
7
 iwyen-d taVyult d wesnus, sarsen arruÄ nsen xasen uca ssenyen t
xas. 8Ij n lVaci d ameqqran aÏÏas ssun arruÄ nsen deg webrid
uca inneÄni qeÃÃen lefruo zi tcejjura, ssun ten deg webrid. 9Uca
abarru n lVaci inni d as izwaren d yinni it-id iÄfaren, tuVa
sVuyyun, qqaren
                “UÃanna, a mmis n Dawud.
          D amimun wenni i d Va yasen s yisem n Arebbi.
             UÃanna, di luola x luola n ijenwan.”      SbP. 118:26


10
  Lami yudef Var Urcalim, thaj tendint qao, iwdan nnan “Min iona wa?”
11
  LVaci inna “D wa d amkacaf Yeccu zi NnaÃira di Ljalil.”

           Adaf n Yeccu Var taddart iqeddsen
           Mar. 11:15-19; Luk. 19:45-48; YuP. 2:13-22
12
 Yudef Yeccu Var taddart iqeddsen, issuffeV marra inni izznuzan
d yinni issaVen di taddart iqeddsen uca iqleb ÏÏwabel n iÃarrafen
n tinoacin d lekrasi n yinni izznuzan idbiren. 13Inna asen “Aqqa tura
‘Taddart inu ad tetwasemma taddart n tÇaLlit’, maca kenniw tarrim
tt-id ifri n iceffaren.” 14Usin-d Vares di taddart iqeddsen
idarValen d ineÄbalen, issgenfa ten. 15Umi Çrin arruyas n ikehhanen
d imselmaden n idlisen leojayeb i yegga d iPenjiren ttlaVan di
taddart iqeddsen, qqaren “UÃanna i mmis n Dawud”, xenni xeyyqen
nitni aÏÏas, 16nnan as “Ma teslid min qqaren yina?” Inna asen Yeccu
“Wah, ma war teVrim oemmarà ‘Zeg iqemmumen n iPenjiren d iseyman
issewjed ttesbiP’?” 17Lexdenni ismeP daysen, iffeV barra i tendint
Var Baytoanya, insa din.

                  Artu yuÇVen
                 Mar. 11:12-14, 20-24
18
 Var ÃÃbeP zic lami d idwel Var tendint, tuVa dayes laÇ. 19IÇra ij
n wartu x webrid, iruP Vares, war dayes yufi mVir tifray waha.
21:16
    SbP. 8:3
               MATTA 21                49


Inna as “War zzayem tteffeV lViLlet oemmarÃ.” Lexdenni iÃar yuÇeV
wartu deVya. 20Umi Çrin imePÄaren man aya, ttbehten, qqaren “Mammec
igga wartu yuÇeV deVya?” 21Yeccu yarr-d, inna asen “S tidett ad
awem iniV, mala daywem liman u war tcekkim ca, aqqa war tetteggem
min imsaren i wartu waha, maca mala tennam tanya i wedrar ‘Meksi,
menÄar di lebPar’, ad yili. 22D qao min i Va tettarem di tÇaLlit s
liman, ad t tafem.”

       Aseqsi x man ttesriP i iLlan Var Yeccu
            Mar. 11:27-33; Luk. 20:1-8
23
  Lami yudef taddart iqeddsen, usin-d Vares arruyas n ikehhanen
d imVaren n weydud. Am tuVa isselmad, nnan “S man ttesriP i teggid
timeslayin-a? Wi d ac iwcin ttesriP-a?” 24Yeccu yarr-d, inna asen
“Ula d necc ad kenniw sseqsiV ijj n useqsi u mala tarrim-d xafi
ula d necc ad awem iniV s man ttesriP i tteggeV timeslayin-a.
25
  AseVÄaà n YuPanna manis netta? Zeg ujenna niV zeg iwdan?” Xemmen
nitni jarasen, qqaren “Mala nenna ‘zeg ujenna’, ad aneV ini ‘Mayemmi war
zzayes tuminem?’ 26u mala nenna ‘zi ddunnit’, xenni neggwed zi lVaci
minzi marra Pessben YuPanna d amkacaf.” 27Uca nitni arrin-d x Yeccu,
nnan “War nessin”. Inna asen netta “Xenni ula d necc war d awem qqareV
s man ttesriP i tteggeV man aya.”

           Amettil n tnayen n wawmaten
28
 “Min d awem ittVil kenniw? Ij n weryaz tuVa Vares tnayen n iPenjiren.
IruP Var umezwaru, inna ‘A mmi, uyur, ass-a ad txedmed deg wePwic
n tzayart inu’. 29Maca netta yarr-d, inna ‘Necc war xseV ca’, maca
awarni man aya indem uca iruP din. 30Uca yusi-d Var wenni wiss
tnayen, inna as amenni beoda. Wanita yarr-d xas ‘Ad raPeV, a sidi’,
xenni war iruP ca. 31Man wen zzaysen i iggin lxaÄar i babas?”
Nitni arrin-d xas “Wenni d amezwaru.” Yeccu inna asen “S tidett ad
awem iniV, ayt n ÄÄariba d leqPab ad awem izwaren Var tgeldit n
Arebbi. 32Minzi YuPanna yusi-d Varwem deg webrid n tsegda, kenniw
war zzayes tuminem, maca ayt n ÄÄariba d leqPab aqqa nitni umnen
zzayes. Maca lami teÇrim man aya, war tetubem ca Var uneggaru
maPend ad zzayes tamnem.
50              MATTA 21, 22


        Amettil n ifeLlaPen d wePwic n tzayart
            Mar. 12:1-12; Luk. 20:9-19
33
 Slem oawed ij n umettil nneÄni. TuVa din ij n bab n taddart, iÇÇu
ij n wePwic n tzayart, iquwwar as-d s ij n wefray, iVza dayes
tasirt n uÄil, ibna ict n ÃÃumoet. Xenni yarhen it i ca n ifeLlaPen
uca isafar. 34Umi d tiweÄ lweqt n lViLlet, issekk isemVan nnes
Var ifeLlaPen nni Pima ad d awyen lViLlet nnes. 35IfeLlaPen ÏÏfen
isemVan nnes, wtin ijjen, nVin nneÄni uca arejmen wenni wiss tlata.
36
  oawed issekk isemVan nneÄni, ktar zeg umezwaru uca ggin daysen
oawed amenni. 37Var uneggar issekk asen-d mmis, inna ‘Ad weqqaren
mmi’. 38Maca lami Çrin ifeLlaPen tamemmit, nnan jarasen ‘Aqqa d awrit,
zidem, ad t neneV, ad as nekkes lwart i neccin.’ 39ÏÏfen t, nÄaren t
barra i wePwic n tzayart uca nVin t. 40Mala yusi-d bab n wePwic
n tzayart min i Va yegg deg ifeLlaPen nni?” 41Nnan as “Ad igg deg
ioeffanen nni ij n lmewt d taoeffant uca ad yarhen aPwic n tzayart i
ifeLlaPen inneÄni inni d as i Va iwcen lViLlet di lweqt nnes.” 42Yeccu
inna asen “Ma war teVrim oemmarà deg idlisen

    ‘AÇru i ioiffen ibennayen, aqqa idwel d azeLlif n teVmart.
            Man aya itwagg zi Arebbi
    u man aya d ict n lPajet tesstebhet tiÏÏawin nneV’. SbP. 118:22-23


 S uyenni ad awem iniV, belli tageldit n Arebbi ad awem tetwakkes
43


uca ad temmewc i ij n lgens i Va iwcin lViLlet nnes. 44Wi i Va iwÄan
x weÇru-ya, ad itwarbez u wi xef i Va iwÄa, ad t irbez.” 45Lami
slin arruyas n ikehhanen d Ifarisiyyen imettilen nnes, fehmen belli
issiwel xasen. 46Am arezzun ad t ÏÏfen, ggweden zi lVaci minzi
lVaci tuVa iPesseb it d ij n umkacaf.

        Amettil x inni itwaoarÄen Var wurar
               Luk. 14:15-24


22     Yeccu yarr-d uca issiwel akidsen oawed s imettilen, inna
    1

     2
      “Tageldit n ijenwan tettawi-d deg ij n ujeLlid, igga urar
i mmis. 3Issekk-d isemVan nnes Pima ad laVan x inni itwaoarÄen
Var wurar, maca ugin ad d asen. 4oawed issekk-d isemVan nneÄni,
inna, ‘Inim i inni itwaoarÄen: Aqqa ssewjdeV awem amecli, VarÃeV
               MATTA 22               51


iyenduzen u lmal itwaÃePPen, aqqa marra iwjed, asem-d Var wurar!’
5
 Nitni maca war wcin ca taynit i man aya, ruPen, ijjen Var leoraÃi
nnes u wenneÄni Var ttijara nnes. 6Inni iqqimen ÏÏfen isemVan nnes,
Vezzan daysen uca nVin ten. 7Lexdenni ixeyyeq ujeLlid aÏÏas, issekk
loeskar nnes uca yareyyeb iqettalen nni u issecmeÄ tandint nsen.
8
 Xenni inna i isemVan nnes ‘Aqqa urar iwjed maca inni tuVa itwaoarÄen
war t sdihiLlen ca. 9X uyenni uyurem Var mani ttemsebÄan ibriden,
laVam-d x marra inni i Va tafem din Var wurar.’ 10FfVen-d isemVan
nni Var ibriden uca ssmunen marra inni ufin, s iÃebPanen d ioeffanen,
uca amcan n wurar idwel iccur s inewjiwen i iqqimen dinni. 11Lami d
yudef ujeLlid maPend ad iÇar inewjiwen inni iqqimen dinni, iPekkar
i ij n bnadem war yarÄ ca arruÄ n wurar. 12Inna as ‘A ameddukel,
mammec d tudfed danita nnebla arruÄ n wurar?’ Uca netta idwel
ignu. 13Xenni inna ujeLlid i imsexxaren nnes ‘Carfem t s ifassen d
iÄaren uca awyem t-id, nÄarem t barra Var uneggar n taLlest mani
i Va ilint imeÏÏawen d uVezzi n teVmas.’ 14Minzi aqqa din aÏÏas inni
itwalaVan maca drus inni itwaxÄaren.”

          Aseqsi x ÄÄariba n qayÃar
           Mar. 12:13-17; Luk. 20:20-26
15
 Xenni ruPen Ifarisiyyen, mcawaren maPend ad d as ggen taxceft di
ssibbet n min issawal 16uca ssekken Vares imePÄaren nsen ak-d
Ihirudusiyyen, qqaren “A Amselmad, aqqa nessen belli cek d tidett,
tesselmaded abrid n Arebbi s tidett, nnehla mma tesselqid ula
x ijj, minzi cek war txeÇÇared ca Var iVembab n iwdan. 17Iwa ini
aneV, mammec twalid cek, ma iPeqq olaPsab ttawrat ad tetwaxeLleÃ
ÄÄariba i qayÃar niV lla?” 18Maca Yeccu issen taPraymect nsen
uca inna “Mayemmi d ayi tettjarrabem, a kenniw lmunafiqin? 19Seccnem
ayi aqiyya n ÄÄariba!” Iwyen as-d ijj n ddinar. 20Xenni inna asen “Wi
yilan taÃwirt-a d tira-ya?” 21Nnan as “N qayÃar!” Xenni inna asen “Wcem
i qayÃar min iLlan i qayÃar u i Arebbi min iLlan i Arebbi.” 22Lami
slin man aya, ttbehten, semPen dayes uca ruPen.
52                   MATTA 22


             Aseqsi n IÃaduqiyyen x tnukra
               Mar. 12:18-27; Luk. 20:27-40
23
 Deg wass nni usin-d Vares ca n IÃaduqiyyen inni iqqaren aqqa
war din bu tnukra uca sseqsan t 24“A Amselmad, Musa aqqa inna, mala
immut Ped war d yejji bu tarwa, ittxeÃÃ i umas ad imlec ak-d
temVart nnes ad kis-d yejj tarwa i umas. 25TuVa VarneV seboa
n wawmaten. Amezwaru imlec, immut. Umi war d yejji ca tarwa,
aqqa ijja tamVart nnes i umas. 26Ammu ula d wenni wiss tnayen d
wiss tlata al wenni wiss seboa. 27Var uneggaru nsen marra temmut
temVart. 28Xenni i man wen zzaysen i Va tili temVart di tnukra,
minzi tuVa-tt d tamVart nsen marra?” 29Yeccu maca yarr-d, inna asen
“Aqqa kenniw tweddarem minzi war tessinem ca idlisen ula d jjehd
n Arebbi, 30minzi di tnukra war meLlcen, war twassmeLlacen, maca
ad ilin am lmalakat n Arebbi deg ijenwan. 31Maca zi jjihet n tnukra
zeg imettinen, ma war teVrim ca min d awem inna Arebbi i iqqaren
32
  ‘Necc d Arebbi n Ibrahim d IsPaq d Yaoqub’? Netta war iLli d
Arebbi n imettinen maca n inni iddaren.” 33Lami slin lVaci man aya,
ttbehten deg uselmed nnes.

                TawÃiyyet tameqqrant
               Mar. 12:28-34; Luk. 10:25-28
 Lami slin Ifarisiyyen belli netta ibelleo aqemmum n IÃaduqiyyen,
34


munen jarasen 35uca ijjen zzaysen, ij n umselmad n ttawrat, isseqsa
t Pima ad t ijarreb, inna 36“A Amselmad, man tawÃeyyet i iLlan d
tameqqrant di ttawrat?” 37Inna asen “Ad texsed Sidi Arebbi s
marra wul nnek d s marra leomar nnek d s marra leoqel nnek. 38D ta
d tawÃeyyet tameqqrant d tamezwarut. 39Tenni wiss tnayen tarwes
dayes, aqqa nettat ‘Ad texsed amqarreb nnek amecnaw ixef nnek’. 40X
tnayen n tweÃÃa-ya tetwabna marra ttawrat d imkacafen.”

          Aseqsi x man wen iLlan d mmis n Dawud
               Mar. 12:35-37; Luk. 20:41-44
41
 Am tuVa munen Ifarisiyyen, isseqsa ten Yeccu 42“Min d awem iÄharen
di LmasiP? Umi igga mmis?” Nnan as “Mmis n Dawud”. 43Inna asen
“Mammec i Va yegg Dawud ad as isemma zi ArruP ‘Sidi’, am iqqar
44
  ‘Sidi inna i Sidi inu, qqim-d x ufusi inu al i Va ggeV leodyan
22:24
    Til. 25:5; Amz. 38:8 22:32 UfV. 3:6,15,16 22:37 Til. 6:5 22:39 Law. 19:18
              MATTA 22, 23                 53


nnek d ict n tnebdat sadu iÄaren nnek.’ 45Mala Dawud ilaVa as ‘Sidi’,
mammec i Va yili d mmis?” 46Ula d ijjen war izemmar ad xas-d
yarr uca ula d ijj war iqqim izeooem ittseqsa t ca oad zeg
wass nni.

   Awalen n Yeccu x imselmaden n ttawrat d Ifarisiyyen
         Mar. 12:38-40; Luk. 11:37-52; 20:45-47


23     Lexdenni issiwel Yeccu ak-d lVaci d imePÄaren nnes, 2iqqar
    1


      “Imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen qqimen x lkursi n Musa.
3
 X uyenni marra min d awem qqaren maPend ad dayes tcebbarem,
ggem t, maca war tteggem olaPsab lexdayem nsen, minzi nitni waxxa
qqaren t, war t tteggen maca. 4Ttceddan lePmel iÄeqlen, ssarsen ten x
tVardin n iwdan, maca nitni s yixef nsen war xsen ad ten ssenhezzen
ula s ij n uÄaÄ. 5Marra lexdayem nsen i itteggen, tteggen tent Pima
ad ten Çaren iwdan minzi nitni tteggen tiPezzanin nsen n tÇaLlit d
imiriwen uca tcarcifa i iLlan Var ubePlul n ijeLlaben nsen ggin tent
d timeqqranin. 6Nitni ttexsen imucan imezwura deg imensiwen ula d
lekrasi Var zzat deg isinagugen, 7ula d ssalam di leswaq, iojeb
asen ad asen laVan iwdan ‘A rabbi (=‘amselmad inu’), a rabbi’.
   8
    Maca kenniw war tejjim ad awem laVan ‘rabbi’, minzi amselmad
nwem d ijjen, aqqa-t d LmasiP u kenniw marra d awmaten. 9War
ttlaVam ula d ijj ‘babatwem’ di tmurt, minzi ijjen d wenni d
Babatwem, aqqa d wenni iLlan deg ijenwan. 10War tejjim ad awem laVan
‘imselmaden’ minzi ijjen d wenni d amselmad nwem, aqqa-t d LmasiP.
11
  Ameqqran nwem ad yili d amsexxar nwem. 12Wenni i Va issgaooden
ixef nnes, ad itwasswaÄeo u wenni i Va isswaÄÄoen ixef nnes, ad
itwassgaooed.
   13
    Maca uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a
kenniw lmunafiqin, kenniw tettettem tudrin n tijjal u tetteggem tÇaLlam
aÏÏas n lweqt amenni waha. S uyenni ad teksim lPukm d ameqqran.
14
  Maca uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a
kenniw lmunafiqin, kenniw tettbelloem tageldit n ijenwan i iwdan minzi
kenniw simant nwem war tt tettidfem uca inni yarezzun ad d adfen,
war ten tettejjim ad d adfen.
   15
    Uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a kenniw
lmunafiqin, kenniw tekkem x lbarr u x lebPar, Pima ad d tarrem ijjen
                             22:44
                                 SbP. 110:1
54               MATTA 23


Var tebridt nwem u xmi i kiwem Va yili, xenni tettarram t d mmis n
jehennama d aoeffan mahu kenniw tnayen n tseqqar.
  16
   Uct xawem, a kenniw imgewwaden idarValen, inni iqqaren ‘tajaLlit s
taddart iqeddsen war tessekwi walu, maca wenni i Va ijjuLlen s wureV
n taddart iqeddsen, d netta iqqen Var iles nnes.’ 17A ifVal, a idarValen,
min issekkwan ktar, ureV niV taddart iqeddsen tenni tqeddes ureV.
18
 Uca teqqarem oawed ‘wenni ijjuLlen Var uoalÏar, aqqa tajaLlit nnes war
tsekkwi walu, maca wenni ijjuLlen s tmewci i xas immarsen, aqqa netta
iqqen Var iles nnes.’ 19A ifVal, a idarValen, min issekkwan ktar, tamewci
niV aoalÏar wenni iqeddes tamewci. 20Wi i Va ijjaLlen Var uoalÏar,
aqqa ijjuLl Var marra min xas iLlan 21u wi i Va ijjaLlen Var taddart
iqeddsen, ijjuLl oawed Vares u Var wenni dayes izeddVen 22u wi i Va
ijjaLlen Var ujenna, aqqa ijjuLl Var loarc n Arebbi d wenni xas iqqimen.
  23
    Uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a kenniw
lmunafiqin, minzi kenniw tetticcem taocart n nneonao d ccib d lcemmum,
maca war d awem icqi min iLlan d ameqqran di ttawrat, aqqa lPukm
d arePmet d liman. Tina i tuVa ittxeÃÃa ad teggem nnehla mma ad
tejjem tinneÄnit. 24A imgewwaden idarValen inni ittfarren tizit maca
tessVeLlayem alVem.
  25
    Uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a kenniw
lmunafiqin, minzi tessizadgem barra n uVarraf d ÏÏebÃi maca Var
daxel kenniw tcurrem s tuceffra d min war iseggden. 26A Afarisi
adarVal, sizdeg amezwar daxel n uVarraf d ÏÏebÃi maPend ad
idwel izdig ula min iLlan Var barra nsen.
  27
    Uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a
kenniw lmunafiqin, minzi teggim am imeÄlan inni itwajiyyaren, ttbanen
d iÃebPanen Var barra, maca Var daxel aqqa tcurrem s iVsan n
lxecbat u s marra lexmej. 28Amenni kenniw oawed, aqqa teÄharem d
imseggaden qibalt i iwdan, maca Var daxel aqqa teccurem s nnifaq
u s min iLlan Äidd n ttawrat.
  29
    Uct xawem, a kenniw imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, a kenniw
lmunafiqin, minzi tbennam imeÄlan n imkacafen u tzewwqem lqubbat n
imeÄlan n imseggaden, 30teqqarem, mli tuVa neLla deg wussan n lejdud
nneV, ad yili war ncarrec deg usizzel n idammen n imkacafen. 31Aqqa
tcehhdem x yixef nwem belli kenniw d ayt n inni inVin imkacafen. 32Ammu
i Va tkemmlem kenniw leqyas n min ggin lejdud nwem. 33A ilefsawen, tarwa
23:23
    Til. 14:23
              MATTA 23, 24                55


n ifiVran, mammec i Va teggem ad tarewlem zi lPukm n jehennama?
  34
   S uyenni xÇarem, necc ad Varwem-d ssekkeV imkacafen d imiVisen
d imselmaden n idlisen. Ca zzaysen ad ten tenVem, ca zzaysen ad ten
tÃellbem u ca zzaysen ad ten thettkem s urekkuÄ deg isinagugen
nwem uca ad xasen taÇÇlem zi tendint Var tendint, 35Pima ad xawem
seyyPen marra idammen iseggden i issizlen x tmurt, zeg idammen
n Habil amseggad al idammen n Zakariya, mmis n Birixya i tenVim
jar taddart iqeddsen d uoalÏar. 36S tidett ad awem iniV, marra
timeslayin-a ad d asent x jjil-a.

    A Urcalim, mecPal tuVa xseV ad ssmuneV tarwa nnem!
               Luk. 13:34-35
37
 A Urcalim, a Urcalim, cem i ineqqen imkacafen u ittarejmen inni d
awem-d itwassekken, mecPal tuVa xseV ad ssmuneV tarwa nnem amecnaw
ict n tyaÇiÄt tegga ifiLlusen nnes sadu afriwen nnes, maca kenniw tuVa
war tettexsem. 38XÇar, taddart nwem ad tetwajj i cem d lxarbet,
39
 minzi necc ad awem iniV, war d ayi tÇarrem al i Va tinim ‘D amimun
wenni i d Va yasen s yisem n Sidi.’ ”

         Yeccu issawal x tuqat n ddunnit
            Mar. 13:1-31; Luk. 21:5-33


24     Xenni iffeV Yeccu zi taddart iqeddsen uca yuyur. Usin-d
    1


     Vares imePÄaren nnes Pima ad as ssecnen lebni n taddart
iqeddsen. 2Inna asen Yeccu “Ma war teÇrim marra man aya? S tidett
ad awem iniV, war da ittVimi ula d ijj n weÇru x weÇru nneÄni
i war ittnehdim ca.” 3Umi tuVa iqqim x wedrar n Zzitun, usin-d
Vares imePÄaren nnes wePdsen, qqaren “Ini aneV, melmi i Va imsar man
aya u man leolamet n twasit nnek u n qeÏÏu n ddunnit?”
  4
   Yeccu yarr-d, inna asen “PÄam ixef nwem, war kenniw iVekkwi
Ped. 5Minzi aÏÏas i d Va yasen s yisem inu, qqaren ‘Necc d LmasiP’
uca ad Vwan aÏÏas. 6Uca ad teslim x lbaruÄ d lexburat n garrat.
varwem aqqa ad teggwedem, minzi labudda ad yili man aya, maca
war ittili oad d aneggar. 7Minzi lgens ad immenVa ak-d lgens nneÄni
uca tageldit ak-d tgeldit nneÄni, ad yili laÇ d lehlacat yewoaren
d inhezzan n tmurt da d diha. 8Marra man aya oad ad yili d beddu
n unezbar am n ict n temVart i Va yalwen waha.
                            23:39
                                SbP. 118:26
56                    MATTA 24


  9
   Xenni ad kenniw awyen Var lePÃart uca ad kenniw nVen u marra legnus
ad kenniw carhen zi ssibbet n isem inu. 10Lexdenni ad wÄan aÏÏas, ad
sellmen ijjen wenneÄni uca ad carhen ijjen wenneÄni. 11Ad kkaren waÏÏas
n imkacafen issxarriqen uca ad sseVwan aÏÏas. 12Uca zi ssibbet
n tmarniwt n min iLlan Äidd n ttawrat, ad tudrus tayri n waÏÏas n
iwdan. 13Maca wi i Va iÃbaren Var uneggar aqqa netta ad itwassenjem.
14
 Uca lexbar aÃebPan n tgeldit ad zzayes barPen d chadet i marra
legnus uca lexdenni yusi-d uneggar.
  15
   Xmi i Va tÇarem nnoi n wareyyeb, min xef issiwel umkacaf Danyal,
deg wemcan iqeddsen - wenni t i Va iVaren ad ifhem - 16lexdenni jjem
inni iLlan di Yahudiyya ad arewlen Var idurar, 17wenni iLlan x tzeqqa
war d ihekkwi ca Pima ad iksi ca zi taddart nnes u wenni iLlan deg
iyyar 18war d idikkwil ca Pima ad yawi arruÄ nnes. 19Uct x temVarin
tinni iLlan s ddeyset d tinni issuÏuÄen deg wussan nni. 20ÇÇaLlem Pima
war tettili tarewla nwem di lmecta niV di ssebt, 21minzi lexdenni
ad tili lePÃart temVar i war imsaren oemmarà zeg wami teLla
ddunnit al i lexxu u oemmarà war tettili oad. 22Mli ussan nni war
twassmeÇyen, xenni war itwassenjem ula d ijj n weysum, maca ussan nni
ad twassmeÇyen di ÏÏweo n inni itwaxÄaren.
  23
    Mala inna awem Ped ‘XÇarem, aqqa-t da LmasiP’ niV ‘Aqqa-t diha’
war t ttimnem. 24Minzi ad ilin imasiPen issxarriqen d imkacafen
issxarriqen, ad ggen leolamat d lmuojizat Pima, mli zemmaren,
ad Vwan oawed inni itwaxÄaren. 25Varwem, aqqa nniV awem t qbel.
26
  Mala nnan awem ‘XÇarem, netta aqqa-t di lexla’, war ttriPem ca din,
niV ‘XÇarem-d, netta aqqa-t daxel i wexxam’, war t ttimnem. 27Minzi
amecnaw ajjaj i d itteffVen zi ccarq uca ittegg tifawt al lVarb,
ammu i Va tili twasit n Mmis n bnadem. 28Mani i Va tilin lxecbet,
diha ad munen ineÄÄiwen.
  29
    Lexdenni, awarni lePÃart n wussan nni, ad tbarcen tfuct u taziri
war tetticc oad ÏÏya nnes uca itran ad d wÄan zeg ujenna u jjehd n
ujenna ad itwassenhezz. 30Xenni ad d teÄhar leolamet n Mmis n bnadem
deg ujenna u marra tiqebbal n tmurt ad wten ayejdur uca ad Çaren
Mmis n bnadem yusi-d x useynu s jjehd d uouLli imVaren. 31U netta ad
issekk lmalakat nnes s ÇÇamar imVar n lbuq uca nitenti ad ssmunent
inni itwaxÄaren zi areboa n iVezdisen n usemmiÄ, zi ÏÏarf aneggaru
n ujenna al wenneÄni.
24:15               24:29
    Dan. 9:27, 11:31, 12:11      Ica. 13:10; 34:4
                MATTA 24               57


  32
   Lemdem zeg wartu amettil-a: xmi i Va dewlen lefruo nnes d
ileqqayen, ad d ssuffVen tifray, ad tessnem aqqa anebdu yudes-d.
33
 Ammu oawed kenniw, xmi i Va tÇarem marra man aya, ad tessnem aqqa
yudes-d, Var tewwart. 34S tidett ad awem iniV, jjil-a war ioeddu
al i Va imsar marra man aya. 35Ajenna d tmurt ad odun maca awalen inu
war oeddun oemmarÃ.

          Arebbi issen ass d tsaooet
          Mar. 13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36
36
 Maca x wass nni niV tasaooet nni war xasen issin ula d ijj, ula d
lmalakat n ujenna ula d Tamemmit, mVir Baba wePdes. 37Am mammec tuVa
iLla deg wussan n NuP ammu i Va tili twasit n Mmis n bnadem. 38Minzi
am mammec ten tuVa deg wussan qbel ÏÏufan, ttetten, sessen, meLlcen
u ssmeLlacen al d ass i Va yadef NuP deg uVarrabu. 39War noimen
alami d yusa ÏÏufan uca iwyi ten marra, ammu i Va tili twasit n
Mmis n bnadem. 40Xenni di lweqt nni ad ilin tnayen deg iyyar, ijjen ad t
ksin u wenneÄni ad t jjen. 41Tnayen n temVarin ad Paryent s tsirt, icten
ad tt ksin u wenneÄni ad tt jjen. 42Xenni PÄam minzi war tessinem ca
di man tsaooet i d Va yas Siditwem. 43Maca ssnem aya: mala bab n
taddart issen tasaooet n PeÏÏu n Llilet i di i d Va yas uceffar,
ili iqqim iPeÏÏa, war t ittejji ad yadef di taddart nnes. 44X uyenni
ula d kenniw ‘oessem!’, minzi Mmis n bnadem ad d yas deg ict n lweqt
war t tettrijim.

       Wi iLlan xenni d ismeV aÃdiq d amiVis?
               Luk. 12:41-48
45
 Wi iLlan xenni d ismeV aÃdiq d amiVis i igga bab nnes Pima ad
ibÄa x isemVan min i Va ccen di lweqt nnes? 46Sseod n ismeV wenni i
Va yaf sides ilha ixeddem xmi i d Va yas. 47S tidett ad awem
iniV, ad t igg x marra agra nnes. 48Maca mala ismeV aoeffan nni ad
ini deg wul nnes ‘Sidi ioeÏÏal’ 49uca ibda iccat isemVan inni akides
iLlan, ad icc ad isu ak-d imeskaren, 50xenni ad d yas sides n ismeV
nni deg wass i di war t ittriji u di tsaooet war tt issin, 51ad t
iqeÃÃ x tnayen uca ad tili tasVart nnes ak-d lmunafiqin. Din i Va yilin
imeÏÏawen d uVezzi n teVmas.”
58               MATTA 25


           Amettil n oecra n teozariyyin

25    “Xenni ad tili tgeldit n ijenwan amecnaw oecra n teozariyyin
    1


     iwyent lefnarat nsent, ffVent Pima ad mmelqent ak-d umulay.
2
 Xemsa zzaysent d tifVal u xemsa d timiVisin. 3Minzi tinni iLlan
d tifVal, lami ksint lefnarat nsent, war iwyint ca zzect, 4maca
timiVisin iwyent-id zzect di tziyyatin nsent ak-d lefnarat nsent.
5
 Lami ioÄel umulay, bdant tnudument marra uca ÏÏÃent. 6Di lwesÏ n
Llilet tuVa din tVuyyit ‘XÇarem, aqqa amulay yusi-d, ffVem-d ad t
telqam!’ 7Xenni kkarent teozariyyin nni, ssewjdent-id lefnarat nsent.
8
 TifVal nnant i tmiVisin ‘Wcent aneV zi zzect nkent minzi lefnarat
nneV xesyent.’ 9Arrint-id xasent tmiVisin, nnant ‘oemmarÃ, Pima war
d aneV ittqeddi ula i neccin ula i kennint, aqqa tili ttruPent Var
isebbaben, maPend ad tesVent i yixef nkent.’ 10Lami ruPent nitenti
Pima ad sVent, yusi-d umulay u tinni tuVa iwejjden, udfent akis Var
wurar uca tetwabelleo tawwart. 11Awarni man aya usint teozariyyin
nneÄni, qqarent ‘A sidi, a sidi, arzem aneV!’ 12Netta maca yarr-d, inna
‘S tidett ad akent iniV, war kennint ssineV.’ 13X uyenni PÄam, minzi
kenniw war tessinem ca ass niV tasaooet i di i d Va yas Mmis
n bnadem.

          Amettil n isemVan d ‘talentin’ nsen
                Luk. 19:11-27
14
 Minzi tameslact am ij n bnadem isafar barra i tmurt nnes, ilaVa
x isemVan nnes uca ikellef iten x wagra nnes. 15Iwca i yijjen xemsa n
‘talentin’ (=ijj n talent issekkwi olaPal 58-80 kilu n wureV niV n nnuqart),
i wenneÄni tnayen, i wenni wiss tlata icten, kul ijjen olaPsab tizemmar
nnes, lexdenni ikkar, yuyur. 16Wenni iÏÏfen xemsa n ‘talentin’, iruP,
isebbeb daysen uca yarbeP xemsa. 17Amenni oawed wiss tnayen wenni
iÏÏfen tnayen n talentin, yarbeP tnayen. 18Maca wenni iÏÏfen ict n ‘talent’,
iruP, iVza di tmurt uca issnuffar tmenyat n bab nnes. 19Lami teodu
aÏÏas n lweqt yusi-d bab n isemVan nni uca igga akidsen lePsab.
20
  Yusi-d wenni iÏÏfen xemsa n ‘talentin’, yiwi-d xemsa n ‘talentin’ nneÄni,
iqqar ‘A sidi, tewcid ayi xemsa n ‘talentin’, aqqa da, arebPeV xemsa
nneÄni ktar.’ 21Yarr-d xas bab nnes, inna ‘MliP i teggid, a ismeV
aÃebPan aÃdiq. TuVa cek d aÃdiq x drus, ad ac ggeV x waÏÏas,
adef-d Var lefraPet n sidi nnek.’ 22Xenni yusi-d oawed wenni iÏÏfen
                 MATTA 25                  59


tnayen n ‘talentin’, inna ‘A sidi, tewcid ayi tnayen n ‘talentin’, aqqa arebPeV
tnayen nneÄni ktar.’ 23Inna as sidi nnes ‘MliP i teggid, a ismeV aÃebPan
aÃdiq. TuVa cek d aÃdiq x drus, ad ac ggeV x waÏÏas, adef Var
lefraPet n sidi nekk.’ 24Maca wenni iÏÏfen ict n ‘talent’, yusi-d oawed,
inna ‘A sidi, ssneV aqqa cek d bnadem iqesPen, tmejjared mani war
tzarroed, tjarrwed mani war tezzuzzared. 25GgwedeV uca ruPeV,
ssnuffareV ‘talent’ nnek di tmurt, aVac tenni nnek.’ 26Yarr-d sidi nnes,
inna as ‘A ismeV aoeffan ameoguz, aqqa tessned belli aqqa mjareV
mani war zaroeV u jarweV mani war zzuzzareV. 27Xenni mli tiwyed
tmenyat inu Var iÃarrafen, xenni necc, xmi i d Va yaseV, ad afeV
min iLlan inu s lefÄel. 28Kksem as ‘talent’ nni, ewc itt i wenni Var iLla
oecra n ‘talentin’. 29Minzi i kul ijjen wenni i Var iLla ad as immewc uca
ad Vares yili s waÏÏas, maca wenni war Var iLli ula d min Vares
ad as itwakkes. 30NÄarem ismeV ibeÏÏlen Var barra deg uneggar n
taLlest mani i Va ilint imeÏÏawen d uVezzi n teVmas.

     LPukm n LmasiP xmi i Va ifarq iPuliyen x iVayÄen
31
 Xmi i d Va yas Mmis n bnadem deg uouLli nnes u marra lmalakat
iqeddsen akis, xenni ad iqqim x loarc n uouLli nnes, 32ad ssmunen
marra legnus qibalt nnes uca netta ad ten imssebÄa amecnaw ameksa
ifarreq iPuliyyen x iVayÄen imeÇyanen. 33Netta ad igg iPuliyyen x
ufusi nnes, maca iVayÄen imeÇyanen nni x uzelmaÄ nnes. 34Lexdenni ad ini
ujeLlid i inni x ufusi nnes ‘Asem-d, a kenniw inni itwabarken zi Baba,
wartem tageldit i d awem itwassewjden zeg wami tetwagg ddunnit.
35
  Minzi tuVa dayi laÇ, kenniw tesseccem ayi. TuVa fudeV, tewcim
ayi ad sweV. TuVa-yi d abarrani, kenniw tesszedVem ayi. 36TuVa-yi
d aoaryan, kenniw tessyarÄem ayi, tuVa helceV, kenniw tessijem-d
xafi, tuVa-yi di lePbes, kenniw tusim-d Vari. 37Xenni ad xas-d
arren imseggaden, qqaren ‘A Sidi, melmi cek neÇra teLluÇed uca
nessecc i cek, niV melmi cek neÇra tefudded uca newc ac ad teswed?
38
 Melmi cek neÇra d abarrani uca nessezdeV i cek niV d aoaryan
uca nessyarÄ i cek? 39U melmi cek neÇra thelced niV di lePbes uca
nus-d Varek?’ 40Ad d yarr ujeLlid, ad asen ini ‘S tidett ad awem
iniV, min i teggim i ijjen zeg wawmaten imeÇyanen inu, i necc umi t
teggim.’ 41Lexdenni ad ini i inni iLlan x uzelmaÄ nnes ‘Beoodem xafi, a
kenniw inni itwaneolen, Var tmessi n lebda i itwassewjden i iblis
60                 MATTA 25, 26


d lmalakat nnes. 42Minzi tuVa dayi laÇ war d ayi tesseccem, fudeV
war d ayi tewcim ad sweV. 43TuVa-yi d abarrani, kenniw war d ayi
tesszedVem, tuVa-yi d aoaryan, war d ayi tessyarÄem, helceV u
twaPebseV war xafi tessijem ca.’ 44Lexdenni ula d nitni ad xas-d
arren, ad inin ‘A Sidi, melmi cek neÇra teLluÇed niV tfudded niV
d abarrani niV d aoaryan niV thelced niV di lePbes, xenni neccin
war cek nsexxar ca?’ 45Xenni ad xasen-d yarr, ad yini ‘S tidett ad
awem iniV, min war teggim i ijjen zeg wawmaten imeÇyanen inu, i necc
umi war t teggim oawed.’ 46Ad raPen nitni Var tmessi n lebda, maca
imseggaden Var tudart n lebda.”

           Tameomult n Wudayen maPend ad nVen Yeccu
            Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2; YuP. 11:45-53


26     Aqqa imsar, lami ikemmel Yeccu awalen-a, inna i imePÄaren
       1


     nnes 2“Tessnem belli awarni tnayen n wussan ad yili loid n
Basxa uca lexdenni ad itwasellem Mmis n bnadem Pima ad itwaÃelleb.”
3
 Lexdenni munen arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen n ttawrat d
imVaren n weydud di lemraP n uzeLlif n ikehhanen, qqaren as Qayafa,
4
 uca mcawaren Pima ad ÏÏfen Yeccu s tePraymect maPend ad t nVen. 5Maca
nnan “War ittili di loid Pima war ittekkar uVuwweV deg weydud.”

            Adhan n Yeccu s lefwaPet n mirru
                Mar. 14:3-9; YuP. 12:1-8
6
 Lami tuVa Yeccu di Baytoanya di taddart n Simoan wenni di iLla
lbarÃ, 7tusi-d Vares ij n temVart s ict n tqedduPt n alabaster
teccur s lefwaPet n mirru teVla uca tfarreV itt x uzeLlif nnes
amen iqqim Var ÏÏabla. 8Umi Çrin imePÄaren man aya, iqqes asen lPal
aÏÏas, nnan “Min umi teLla txessart-a, 9minzi lefwaPet-a n mirru tuVa
tzemmar ad temmenz s ttaman d ameqqran uca ad temmewc i imezlaÄ.”
10
 Maca Yeccu tuVa issen man aya, inna “Mayemmi tziyyarem x temVart-a,
minzi nettat tegga ayi ict n lxedmet teÃbeP. 11Minzi imezlaÄ aqqa-ten
lebda akidwem, maca necc war kiwem ttiliV i lebda. 12Minzi nettat,
mala tfarreV-d lefwaPet-a n mirru x arrimet inu, aqqa tegga man
aya i usewjed n wenÄel inu. 13S tidett ad awem iniV, mani mma i Va
itwabarreP lexbar-a aÃebPan di marra ddunnit, ad ssiwlen oawed
x min tegga dayi d liÄaret i nettat.”
26:11
    Til. 15:11
                MATTA 26               61


      Yahuda ikkess awal maPend ad isellem Yeccu
 Lexdenni aqqa ijjen zzaysen, qqaren as Yahuda IsxariyuÏi, iruP
14


Var arruyas n ikehhanen, 15inna “Min d ayi i Va tewcem maPend ad awem
sellmeV Yeccu?” Uca nitni Pesben as tlatin n lwuzenat n nnuqart. 16Zi
ssenni tuVa yarezzu ict n tewwart Pima ad t isellem.

              Amensi n Basxa
       Mar. 14:21-22; Luk. 22:7-14, 21-23; YuP. 13:21-30
17
 Deg wass amezwaru n loid n weVrum nnebla antun, usin-d imePÄaren
Var Yeccu, nnan “Mani texsed ad nessewjed maPend ad tecced amensi
n Basxa?” 18Inna “Uyurem Var tendint Var ij n flan, inim as ‘Amselmad
iqqar, aqqa lweqt inu tiweÄ-d, ad Varek ggeV amensi n Basxa ak-d
imePÄaren inu.’ ” 19ImePÄaren ggin am mammec ten iweÃÃa Yeccu uca
ssewjden amensi n Basxa. 20Lami d tiweÄ tmeddit, iqqim Var ÏÏabla
ak-d tenoac n imePÄaren nnes. 21Am ttetten nitni, inna “S tidett ad awem
iniV, ijjen zzaywem ad ayi isellem.” 22Nitni dewlen ceÄnen aÏÏas uca kul
ijjen zzaysen ibda iqqar “Ma war iLli d necc, a Sidi?” 23Yarr-d
xasen, inna “Wenni issisnen afus akidi di ÏÏebÃi d netta i d ayi i
Va isellmen. 24Mmis n bnadem ad iraP am mammec xas tura, maca uct
x bnadem nni i Va isellmen Mmis n bnadem. Maolik bnadem nni war d
ixliq oemmarÃ.” 25Yahuda, wenni t isellmen, yarr-d, inna “Ma war iLli
d necc, a Rabbi?” Netta inna as “Aqqa cek tennid t”.

               Amensi n Sidi
       Mar. 14:22-26; Luk. 22:15-20; 1 Kur. 11:23-25
26
  Am tuVa ttetten, iksi Yeccu aVrum u awarni lami ibarek, yarz
it, iwc it i imePÄaren, inna “Ksim, teccem, wa d arrimet inu.”
27
  Iksi lkas, icekkar uca iwc asen t, iqqar “Swem zzayes marra
idwem, 28minzi wa d idammen inu, idammen n loahd n jdid inni i Va
itwassizzlen i weVfar n ddnub. 29Necc ad awem iniV, zi lexxu
tsawent war sesseV oad zi lViLlet n tzayart al ass i di tt
Va sweV jdid akidwem di tgeldit n Baba.” 30U awarni lami Vennjen
asebbiP, ffVen Var wedrar n Zzitun.
62               MATTA 26


       Yeccu izwar issiwel x wenkar n BuÏrus
        Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34; YuP. 13:36-38
31
 Xenni inna asen Yeccu “Llilet-a marra kenniw ad dayi tenderfem, minzi
aqqa tura

    ‘Ad wteV ameksa uca iPuliyyen n tPimart ad mmsebÄan.’  Zak. 13:7


32
 Maca awarni lami i d Va twassnekkareV, ad awem izwareV Var
Ljalil.” 33Maca BuÏrus yarr-d, inna as “Mala dayek i Va nderfen
marra, necc war dayek ttendrifeV ca oemmarÃ.” 34Inna as Yeccu “S
tidett ad awem iniV, di Llilet-a, qbel mma ad issquqeo uyaÇiÄ, ad
ayi tenkared tlata n imulen.” 35BuÏrus inna as “Waxxa tuVa ittxeÃÃ
ayi ad mteV akik, necc war cek nekkareV oemmarÃ.” Ammu i nnan marra
imePÄaren oawed.

      TaÇaLlit n Yeccu deg wePwic n “Xitsimaniy”
            Mar. 14:32-42; Luk. 22:39-46
36
  Lexdenni iruP Yeccu akidsen Var ij n wemcan qqaren as ‘Xitsimaniy’,
inna i imePÄaren “Qqimem danita u necc ad raPeV Pima ad ÇÇaLleV din.”
37
  Am kis yiwi BuÏrus d tnayen iPenjiren n Zabadi, ibda issPissif
uca tudef dayes tiggwudi. 38Xenni inna asen “Leomar inu issPissif
aÏÏas al lmewt. Qqimem da, tePÄam akidi.” 39Am yuyur cwayt Var zzat,
iwÄa x uVembub nnes, ittÇaLla, iqqar “A Baba, mala ioeddel, ejj ad
xafi iodu lkas-a, maca mala war iLli am mammec xseV necc, maca am
mammec texsed cek.” 40Idwel Var imePÄaren uca yufi ten ÏÏÃen. Inna i
BuÏrus “Ma war tzemmarem ad kidi tePÄam ula d ict n tsaooet?
41
 PÄam, ÇÇaLlem Pima war d tidfem deg uVekkwi. ArruP aqqa ixs,
maca aysum iÄoef.” 42Yuyur oawed i umur wiss tnayen uca iÇÇuLl,
iqqar “A Baba, mala lkas-a war izemmar ad xafi yekk mVir mala necc
swiV t, aqqa ad yili min texsed cek!” 43Lami d idwel, yufi ten oawed
ÏÏÃen minzi tiÏÏawin nsen tuVa Äeqqlent. 44Yejj iten, yuyur oawed uca
iÇÇuLl i umur wiss tlata, iqqar awalen-a oawed. 45Lexdenni idwel-d
Var imePÄaren nnes, inna asen “Kemmlem x yiÄeà nwem lexxu, areyyPem.
XÇarem, aqqa tsaooet tiweÄ-d uca Mmis n bnadem ad itwasellem deg
ifassen n imednab. 46Kkarem, ad nraP. XÇarem, wenni d ayi i Va isellmen,
yudes-d.”
                MATTA 26                63


               UÄuf n Yeccu
        Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53; YuP. 18:3-12
47
  Am tuVa issawal oad, yusi-d Yahuda, ijjen zi tenoac, ak-d ij n lVaci
d ameqqran s lesyuf d ioumad, ssekken ten-d arruyas n ikehhanen
d imVaren n weydud. 48Wenni t isellmen aqqa iwc asen ict n leolamet,
iqqar “Wenni i Va ssudmeV d wenni netta, ÏÏfem t.” 49Lexdenni iqarreb
Var Yeccu, inna “Slam xak, a Rabbi!” uca issudem it. 50Maca Yeccu
inna as “A ameddukel, min xef-d tusi-d da?” Lexdenni qarrben-d Vares,
Parten x Yeccu uca ÏÏfen t. 51U xÇar, ijjen zeg inni iLlan ak-d Yeccu,
am issizwed afus, ijbed ssif uca iwta ismeV n uzeLlif n ikehhanen
uca iqeÃÃ as amezzuV. 52Xenni inna as Yeccu “Arr ssif Var wemcan
nnes, minzi marra inni ikessin ssif ad mmten s ssif. 53NiV ittVil ac
belli necc war zemmareV ad ÇÇaLleV i Baba u netta ad ayi-d issekk
ktar zi tenoac n ilixiyunen (=olaPal 5000-6000) n lmalakat? 54Mammec xenni
i Va twakemmlen idlisen i iqqaren, belli ittxeÃÃa ad imsar ammu?”
55
  Di tsaooet nni oawed issiwel Yeccu ak-d lVaci “Axmi x uceffar i
d teffVem s lesyuf d ioumad maPend ad ayi teÏÏfem. Kul ass tuVa
sselmadeV di taddart iqeddsen, kenniw war dayi teÏÏifem. 56Maca
man aya marra imsar Pima ad twakemmlen idlisen n imkacafen.” Lexdenni
semPen dayes marra imePÄaren uca arewlen.

      Yeccu qibalt i lmePkama tameqqrant n Wudayen
     Mar. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71; YuP. 18:13-14, 19-24
57
 Inni iÏÏfen Yeccu, iwyen t Var Qayafa, azeLlif n ikehhanen, wenni Var
tuVa munen imselmaden n idlisen d imVaren n weydud. 58BuÏrus iÄfar
it-id zi laggwaj alami d yiweÄ Var lemraP n uzeLlif n ikehhanen
u lami yudef, iqqim jar imxazniyyen Pima ad iÇar mammec i Va
teffeV. 59Arruyas n ikehhanen d imVaren n weydud u marra lmePkama
tameqqrant n Wudayen tuVa arezzun ict n chadet n ÇÇur x Yeccu maPend
ad t nVen. 60Maca, waxxa usin-d din aÏÏas n lechud issxarriqen, war
tt ufin. 61Var uneggar usin-d tnayen n lechud issxarriqen, nnan “Wa
aqqa inna ‘Necc zemmareV ad hedmeV taddart iqeddsen n Arebbi u di
tlata n wussan ad tt bniV’ ”. 62AzeLlif n ikehhanen ikkar-d, inna as “Ma
war d tarrid s walu? Min xak cehhden ina?” 63Maca Yeccu isqar. Inna
as uzeLlif n ikehhanen “Necc jjuLleV s Arebbi iddaren belli cek ad
aneV tinid, ma xenni cek d LmasiP, Mmis n Arebbi?” 64Inna as Yeccu “Cek
64              MATTA 26, 27


tennid t. Maca necc ad awem iniV, zi ssa tsawent ad tÇarem Mmis n
bnadem iqqim x ufusi n jjehd n Arebbi xmi i d Va yas x iseynuten
n ujenna.” 65Lexdenni icarreg uzeLlif n ikehhanen arruÄ nnes, inna “Netta
aqqa iceqqef di Arebbi, mayemmi nePdaj oad lechud? XÇarem, lexxu
aqqa teslim i uceqqef nnes. 66Min d awem ittVil kenniw?” Nitni arrin-d
xas, nnan “Netta isdaheLl lmewt.” 67Xenni ssusfen as x uVembub, wtin
t s lbuniyyat u inneÄni s weomud, 68nnan “Kacef aneV, a cek LmasiP, wi
cek iwtin?”

              Ankar n BuÏrus
      Mar. 14:66-72; Luk. 22:56-62; YuP. 18:15-18, 25-27
 BuÏrus iqqim barra di lemraP. Tqarreb-d Vares ict n tayya,
69


teqqar “Ula d cek tuVa cek ak-d Yeccu Ajalili.” 70Maca netta inkar
zzat i marra, inna “War ssineV min xef tessawaled.” 71Am iggur
Var usqif n tewwart, teÇra it ict n tayya nneÄni, tenna asen i inni din
iqqimen “Wa tuVa-t ak-d Yeccu NnaÃiri.” 72Netta inkar oawed s ict n
tjaLlit “War ssineV bnadem nni.” 73Cwayt Var zzat usin-d inni din
ibedden Var BuÏrus, nnan “S tidett, ula d cek aqqa cek zzaysen,
minzi lParÄ nnek issbeyyen i cek.” 74Xenni ibda ineooel ixef nnes uca
ittjjaLla “Necc war ssineV bnadem nni.” 75Lexdenni issquqeo uyaÇiÄ,
xenni ioqel BuÏrus awal i d as inna Yeccu “Qbel mma ad issquqeo
uyaÇiÄ, ad ayi tenkared tlata n imulen.” Uca iffeV, iru s imeÏÏawen
imarzagen.

            Andam d lmewt n Yahuda
          Mar. 15:1; Luk. 23:1-2; YuP. 18:28-32


27      Var ÃÃbeP zic, mcawaren marra arruyas n ikehhanen d
      1


      imVaren n weydud jarasen x Yeccu maPend ad t nVen. 2Nitni
carfen t, iwyen t uca sellmen t i BilaÏus, wenni d loemil 3Umi iÇra
Yahuda wenni t isellmen belli netta itwaPkem, indem uca yarr-d
tlatin n lwuzenat n nnuqart i arruyas n ikehhanen d imVaren n weydud,
4
 inna ‘Necc xÄiV, aqqa sellmeV idammen icemlalen.” Maca nitni nnan “Min
d aneV iruPen? XÇar-d cek.” 5Awarni lami inÄar nnuqart di taddart
iqeddsen, iffeV uca iruP, yuyer ixef nnes. 6Arruyas n ikehhanen
ksin lwuzenat n nnuqart uca nnan “War icuwwar ad tt nessars di
ÃÃenduq n ÃÃedqet i taddart iqeddsen minzi nettat d ttaman n
                MATTA 27                65


usizzel n idammen. 7Mcawaren jarasen, xenni sVin zzayes iyyar n bu-
tlaxt maPend ad yili i imeÄlan n ibarraniyyen. 8S uyenni itwasemma
iyyar nni ‘iyyar n idammen’ al ass n lexxu. 9Lexdenni itwakemmel min
itwannan zeg umkacaf Irmiya am iqqar

    “Ksin tlatin n lwuzenat n nnuqart, lqedd n wenni itwaqeddar,
        aqqa qeddaren t netta zi tarwa n Israyil,
           uca wcin tent i iyyar n bu-tlaxt,
          10


          am mammec d ayi yumur Arebbi.”
             Irm. 32:6-9; Zak. 11:12,13


          Yeccu qibalt loemil BilaÏus
         Mar. 15:2-5; Luk. 23:3-5; YuP. 18:33-38
 Yeccu tuVa ibedd qibalt i lwali. Loemil isseqsa as, inna “Ma cek
11


d ajeLlid n Wudayen?” Yeccu inna as “Cek tennid t.” 12Uca lami t tehmen
arruyas n ikehhanen d imVaren n weydud, yarr-d s walu. 13Xenni inna
as BilaÏus “Ma war teslid mecPal xak cehden?” 14Netta war d xas
yarri ula x ijj n wawal, alami iqqim loemil ittebhet.

         BilaÏus yarezzu ad iÄleq Yeccu
        Mar. 15:6-15; Luk. 23:13-25; YuP. 18:39-19:16
15
 TuVa loemil innum yarexxu di kul loid ij n umePbus i lVaci, wenni
ixsen nitni. 16TuVa Varsen deg wussan nni ij n umePbus itwassen, qqaren
as Barabbas. 17Xenni lami munen, inna asen BilaÏus “Wi texsem ad awem
arxuV, Barabbas niV Yeccu wenni umi qqaren LmasiP?” 18Minzi netta
issen aqqa nitni sellmen t zi lePsed. 19Am tuVa iqqim x lkursi n lPukm,
tessekk-d Vares temVart nnes, tenna “Bara ixef nnek zeg umseggad nni,
minzi aqqa ass-a twaoeddbeV aÏÏas di tarjit di ssibbet nnes.”
20
 Maca arruyas n ikehhanen d imVaren n weydud ssqenoen lVaci Pima
ad ttaren Barabbas uca ad nVen Yeccu. 21Loemil yarr-d, inna asen “Man
wen zi tnayen-a i texsem ad arxuV?” Nnan “Barabbas”. 22BilaÏus inna asen
“Min i Va ggeV xenni ak-d Yeccu umi qqaren LmasiP?” Nnan as marra “Ejj
it ad itwaÃelleb!” 23Maca loemil inna “Man tuoeffna i igga?” SVuyen s
jjehd ktar, nnan “Ejj it ad itwaÃelleb.” 24Lami iÇra BilaÏus belli
netta war yiweÄ Var walu, mahu ad ikkar uVuwweV, iksi aman, issird
ifassen nnes qibalt i lVaci, inna “Necc war tturseV ca deg idammen n
66                MATTA 27


umseggad-a, xÇarem kenniw!” 25Aydud yarr-d, inna “Idammen nnes ad xaneV
ilin u x tarwa nneV.” 26Xenni yarxu asen-d i Barabbas, maca awarni lami
ihettek Yeccu s urekkuÄ, isellem it Pima ad itwaÃelleb.

           AsePqar n Yeccu zi loeskar
             Mar. 15:16-20; YuP. 19:2-3
27
 Lexdenni iwyen ioeskariyyen n loemil Yeccu Var taddart n ccrao
uca ssmunen xas marra loeskar. 28Awarni lami d as kksen arruÄ,
arÄen as ij n ujeLlab d azeggwaV 29u lami d as muden ict n temrist
n isennanen, ssarsen tt x uzeLlif nnes uca ggin as ij n uVanim deg
ufus nnes afusi, xenni wÄan Var iÄaren nnes zzates, deLlen t, qqaren
“Azul xak, a cek, a ajeLlid n Wudayen!” 30Ssusfen xas, xenni ksin
aVanim uca wtin t zzayes Var uzeLlif. 31Awarni lami deLlen t,
ksin xas aselham, arÄen as arruÄ nnes uca nedhen t maPend ad t
Ãellben.

                Var ÃÃalib
         Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-39; YuP. 19:17-19
32
  Am ffVen Var barra n tendint, ufin ijjen zi Qayrawan qqaren as Simoan
uca ziyyaren xas Pima ad yarbu ÃÃalib nnes. 33Alami iwÄen Var ij n
wemcan qqaren as Gulguta, min ixs ad yini ‘amcan n tceqquft n uzeLlif’,
34
 wcin as binu yarzeg i ixeLlÄen s ‘xull’ (=aPrir amarzag aÏÏas). Alami
t iqqas, yugi ad isu. 35Awarni lami t Ãellben, bÄan arruÄ nnes jarasen
uca ggin xas akeccuÄ Pima ad itwakemmel min inna umkacaf

   “Farqen arruÄ inu jarasen uca ggin akeccuÄ x warruÄ inu.”  SbP. 22:19


36
  Uca, am qqimen nitni, oessen xas. 37Ggin as sennej i uzeLlif nnes
ict n tira, urin xas ttuhmet nnes “Wa d Yeccu, AjeLlid n Wudayen.”
38
  Xenni Ãellben akis tnayen n ixewwanen, ijjen Var ufusi nnes u ijjen
Var uzelmaÄ nnes. 39U inni tuVa ittekkan, ttceqqafen dayes, tthezzan
azeLlif nsen, 40qqaren “A cek wenni ihedmen taddart iqeddsen u
di tlata n wussan ad tt tebnid oawed, senjem ixef nnek mala cek
d Mmis n Arebbi, hwa-d xenni zi ÃÃalib.” 41Ula d arruyas n
ikehhanen ak-d imselmaden n idlisen d imVaren n weydud sthezzan
zzayes amenni, nnan 42“Issenjem inneÄni maca war izemmar ad issenjem
                MATTA 27                 67


ixef nnes. Mala netta d ajeLlid n Israyil, ejj it ad d ihwa
zi ÃÃalib, neccin ad zzayes namen. 43Itcel x Arebbi, ejj it
netta ad t issenjem mala yarÄa xas Arebbi, minzi inna ‘Necc d
Mmis n Arebbi’.” 44Ula d ixewwanen, inni tuVa itwaÃellben akis, tuVa
ssfeÄahen zzayes amenni.

               Lmewt n Yeccu
        Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49; YuP. 19:28-30
 Zi tsaooet wiss setta tewÄa-d taLlest x marra tamurt al
45


tasaooet wiss tesoa. 46Jwayeh n tsaooet wiss tesoa isVuy Yeccu
s tmijja ijehden, iqqar s iles n taramit “Ili, ili, lima cabaqtani?”
min ixs ad yini

      “A Arebbi, a Arebbi, mayemmi dayi tsemPed?”    SbP. 22:1


47
  Slin as inni din ibedden, nnan “IttlaVa x Iliya.” 48DeVya yuzzel-d Vares
ijjen zzaysen, iksi sbunxa, issuff itt s lxeLl (=binu asemmam), igga
itt x ij n uVanim uca iwc as ad isu. 49InneÄni nnan “Jjem ad nÇar, ma ad
d yas Iliya Pima ad t issenjem.” 50Awarni lami isVuy oawed s tmijja
ijehden, issarxu Yeccu arruP. 51XÇar, arwaq n taddart iqeddsen
icarreg x tnayen zi sennej al swadday, tamurt tenhezz, tiÃuÄar
feLlqent, 52imeÄlan twarezmen uca aÏÏas n lxecbat n imqeddasen inni
tuVa iÏÏÃen, twassnekkarent 53uca ffVen zeg imeÄlan awarni tnukra
nnes, udfen Var tendint iqeddsen uca banen i waÏÏas. 54Lami lqebÏan x
meyya d inni tuVa akides iPeÏÏan Yeccu, Çrin anhezzi n tmurt d min
imsaren, ggweden aÏÏas, qqaren “S tidett, wa d Mmis n Arebbi.” 55TuVa
din aÏÏas n temVarin tinni tuVa ixeÇÇaren zi laggwaj, nitenti Äfarent
Yeccu zi Ljalil Pima ad zzayes xedment. 56Jarasent Maryem n Majdala
d Maryem, yemmas n Yaoqub d Yusis, ula d ayt n Zabadi.

               AnÄel n Yeccu
        Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56; YuP. 19:38-42
 Lami d tiweÄ tmeddit, yusi-d Vares ij n weryaz zi Arimatiya,
57


qqaren as Yusef, wenni tuVa idewlen oawed d amePÄar n Yeccu. 58IruP
Var BilaÏus, ittar as arrimet n Yeccu. Lexdenni iweÃÃa BilaÏus
maPend ad as temmewc. 59Yusef iksi arrimet, inneÄ itt di lecfen n
68             MATTA 27, 28


qaÏifa iÃfan, 60issars itt deg ij n wenÄel n jdid i tuVa iVza
uca awarni lami isseqnunni ict n teÃÄart Pima ad iqfel tawwart n
wenÄel, iruP. 61TuVa din Maryem n Majdala d Maryem nneÄnit qqiment
qibalt i wenÄel.

       Imxazniyyen ittoessan x wenÄel n Yeccu
62
 Tiwecca nnes awarni ass n usewjed, munen arruyas n ikehhanen d
Ifarisiyyen Var BilaÏus, 63nnan “A Sidi, neoqel belli aVeccac-a, am
tuVa oad iddar, inna ‘Awarni tlata n wussan ad kkareV.’ 64Xenni umur
Pima ad Äemnen anÄel al ass wiss tlata Pima attaV imePÄaren nnes
war d ttisen s Llilet ad tt acaren, xenni ad xebbaren aydud, aqqa
ikkar-d zeg imettinen. Ammu ad yili uxeÏÏu aneggaru ktar x umezwar.
65
 Inna asen BilaÏus “Aqqa Varwem tarbiot n ioessasen, ruPem, Äemnen t
am tessnem.” 66RuPen nitni uca Äemnen anÄel s ict n terbiot n ioessasen
awarni lami xetmen taÃÄart i iLlan x tewwart n wenÄel.

              Tanukra n Yeccu
         Mar. 16:1-8; Luk. 24:1-12; YuP. 20:1-10


28    Lami teodu ssebt, Var lefjar n wass amezwaru n ssimana,
     1


     tusi-d Maryem n Majdala d Maryem nneÄnit Pima ad ssijjent
x wenÄel. 2XÇar, imsar ij n wenhezzi n tmurt imVar minzi ij n lmalak
n Arebbi ihwa-d zeg ujenna, iqarreb-d uca isseqnunni taÃÄart zi
tewwart uca iqqim xas. 3TuVa ÃÃifet nnes am wajjaj u arruÄ nnes am
wedfel. 4Ioessasen ggweden zzayes, dewlen am imettinen. 5Maca lmalak
yarr-d, inna i temVarin “War tteggwedent ca, minzi ssneV aqqa kennint
tarezzunt x Yeccu wenni tuVa itwaÃellben. 6War da iLli, minzi netta
ikkar-d am mammec inna. Asent-id da, xÇarent amcan mani tuVa immars
Sidi. 7RuPent deVya, inint i imePÄaren nnes, aqqa itwassnekkar-d zeg
imettinen, uca xÇar, netta d awem i Va izwaren Var Ljalil. Din ad t
tÇarem. XÇar, aqqa nniV awem tt.” 8FfVent nitenti deVya zeg wenÄel
s tiggwudi d lefraPet imVaren, ttazzlent Pima ad tt xebbarent
imePÄaren. 9Uca am ruPent Pima ad t xebbarent imePÄaren, xÇar,
Yeccu ilqa tent, iqqar “Slam xakent!” Nitenti usint-id Vares, ÏÏfent
deg iÄaren nnes uca ssejdent as. 10Lexdenni inna asent Yeccu “War
tteggwedent ca, ssiwÄent lexbar-a i aytma, Pima ad raPen Var
Ljalil, diha ad ayi Çaren.”
                MATTA 28               69


    Chadet n ÇÇur n imxazniyyen d arruyas n ikehhanen
11
 Am ruPent, xÇar, aqqa ca zeg ioessasen usin-d Var tendint Pima
ad xebbaren arruyas n ikehhanen marra min imsaren. 12Uca lami
tuVa munen ak-d imVaren n weydud uca mcawaren akidsen, wcin asen i
ioeskariyyen aÏÏas n tenoacin, 13nnan “Inim ‘ImePÄaren nnes usin-d s
Llilet uca ucaren t am tuVa neÏÏeÃ’, 14u mala loemil ad t isel, neccin
ad t nesseqneo uca war kenniw nettejji ca ad tilim deg imunas.”
15
 ÏÏfen tmenyat uca ggin am mammec d asen oelmen. Lexbar-a aqqa iffeV
Var Wudayen al ass n yiÄa.

         Lexbar aÃebPan i marra ddunnit
     Mar. 16:14-18; Luk. 24:36-49; YuP. 20:19-23; Lex. 1:6-8
 Pidoac n imePÄaren nni ruPen Var Ljalil, Var wedrar mani ten yumur
16


Sidi. 17Alami t Çrin, ssejden as, maca ca cekken. 18Yeccu iqarreb-d
Varsen issiwel akisen, iqqar “Temmewc ayi marra ÃÃulÏa deg ujenna
d x tmurt. 19RuPem, arrem marra legnus d imePÄaren inu, ssVeÄÃem
ten s yisem n Tbabat d Tmemmit d ArruP Iqeddsen 20u slemdem ten ad
ÏÏfen di marra min xef kenniw umureV zzayes, u xÇar, necc aqqa-yi
akidwem marra ussan al qeÏÏu n ddunnit.”
70                MARKU 1


   Lexbar AÃebPan n Yeccu LmasiP
      s ufus n Marku

               Tawasit n LmasiP
         Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-9, 15-17; YuP. 1:19-28
1  Beddu n lexbar aÃebPan n Yeccu LmasiP, Mmis n Arebbi. 2Am
   1


   mammec tura deg idlisen n imkacafen

     “Aqqa necc ssekkeV-d qibalt i uVembub nnek lmalak inu
      wenni i d ak i Va isswejden abrid nnek qibalt nnek.”
                  Mal. 3:1
           “Tmijja tesVuyyu di lexla
            3


      ‘Sewjdem abrid n Sidi, seggem imesraq nnes.’ ”
                  Ica. 40:3


4
 TuVa YuPanna isseVÄaà di lexla, ittbarreP s useVÄaà n ttubet i
weVfar n ddnub. 5FfVen-d Vares marra jwayeh n Yahudiyya d ayt
n Urcalim, twassVeÄÃen zzayes marra deg yeVzar n Lurdun, neomen
s ddnub nsen. 6TuVa YuPanna yarreÄ taÄuft n ileVman, ibekkes s ij
n webyas n yilem uca tuVa ittett iburexsen d tamment taParrect.
7
 TuVa ittbarreP ammu: “Ad d yas awarni ayi wenni iLlan ktar zzayi,
wenni umi war sdihiLleV ad aÄareV maPend ad fesyeV ifilan n
sandaliyat nnes. 8Necc ssVeÄÃeV kenniw s waman, maca netta ad kenniw
isseVÄeà s ArruP Iqeddsen.”

               AseVÄaà n Yeccu
              Mat. 3:13-17; Luk. 3:21-22
9
 Deg wussan nni yusi-d Yeccu zi NnaÃira n Ljalil, ittwasseVÄeà zi
YuPanna deg yeVzar n Lurdun. 10Ssenni, am d igaooed zeg waman, iÇra
ajenna yarzem d ArruP amecnaw tadbirt tehwa-d xas. 11Tusi-d ict
n tmijja zeg ujenna “Cek d mmi ioizzen, dayek ufiV arÄa inu.”
                MARKU 1               71


           Ajarreb n Yeccu di lexla
             Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13
12
 Ssenni igewwed it ArruP Var lexla. 13Iqqim din di lexla areboin
n wussan, ittjarrab it CciÏan. TuVa-t ak-d lewPuc uca rePPgent-id
lmalakat ad xas sexxarent.

          TalaVit n imePÄaren imezwura
          Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15; 5:1-11
14
 Awarni lami ÏÏfen YuPanna, yudef-d Yeccu di Ljalil, ittbarreP s
tgeldit n Arebbi, 15inna “Aqqa lweqt tiweÄ-d uca tqarreb-d tgeldit
n Arebbi. Tubem, amnem di lexbar aÃebPan.” 16Am tuVa iggur Var
lebPar n Ljalil, ixÇar Simoan d Andrawus umas, nettaren tracca di
lebPar, minzi tuVa-ten d ineymaren n iselman. 17Inna asen Yeccu “Asem-d
awarni ayi uca ad kenniw arreV d ineymaren n iwdan.” 18Lexdenni jjin
tiracciwin nsen uca Äfaren t. 19Xenni awarni lami iodu cwayt ssenni,
iÇra Yaoqub mmis n Zabadi d umas YuPanna di tVarrabut, oedlen
tiracciwin nsen. 20IlaVa xasen lexdenni uca jjin babatsen Zabadi ak-d
ixeddamen di tVarrabut uca Äfaren t.

        Asgenfi n ij n umeryaP di KafernaPum
               Luk. 4:31-37
21
 Xeccen Var KafarnaPum. Yudef lexdenni Var usinagug di ssebt
uca ibda isselmad. 22Ttbehten zeg uselmed nnes, minzi isselmed
iten am wenni i Var teLla ÃÃulÏa, war iLli amecnaw imselmaden n
idlisen. 23TuVa deg usinagug nsen ij n bnadem dayes ij n laryaP
amengus, isVuyyu, 24iqqar “Ayyawa, min din jaraneV neccin d cek a
Yeccu NnaÃiri. Ma tusid-d Pima ad aneV tesshellked? Aqqa necc
ssneV min teonid, cek d Amqeddas n Arebbi.” 25Uca iolem as Yeccu,
inna as “Sqar! FfeV zzayes!” 26Ijbed it laryaP amengus ammu d
wammu, xenni iffeV-d zzayes s ict n tVuyyit tejhed. 27Ttbehten
marra, alami mmseqsan ak-d wayawya, nnan “Manawya? Mana taVuri-ya
n jdid? Minzi s ÃÃulÏa yumur ula d laryaPat imengas uca ad t
ÏÏaoen.” 28Lexdenni iffeV lexbar nnes Var marra jwayeh i d as-d
innÄen i Ljalil.
72                MARKU 1


        Asgenfi n tdekkwalt n BuÏrus d inneÄni aÏÏas
              Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41
 Umi d ffVen zeg usinagug, ruPen Var taddart n Simoan d Andrawus
29


ak-d Yaoqub d YuPanna. 30TuVa taÄekkwalt n Simoan tezzel s tmessi.
Uca lexdenni ssiwlen as xas. 31Iqarreb-d Vares, icebbar deg
ufus nnes, issgaooed itt uca deVya tejja xas tmessi u nettat
tebda tettsexxar xasen. 32Lami d tiweÄ tmeddit, tafuct truP
ad teVli, usin-d Vares marra imehlac d imaryaPen. 33TuVa tandint
marra tmun Var tewwart. 34Issgenfa aÏÏas n inni ihelcen s olam kul
ccwaÏen uca issuffeV ccwaÏen aÏÏas, war ten ijji ca ad ssiwlen,
minzi ssnen t.

           Yeccu ittÇaLla Var ÃÃbeP zic
                 Luk. 4:42-44
 Tiwecca zic, tuVa oad d Llilet, ikkar uca iffeV Var ij n wemcan
35


ixlan, tuVa ittÇaLla din. 36Simoan d yinni tuVa akis, arzun xas. 37Alami
t ufin, nnan as “Marra arezzun xak”. 38Inna asen “IttxeÃÃ ad nraP Var
dcurat yudsen, Pima ad din sselmedeV oawed minzi aqqa i uya umi
d usiV.” 39TuVa isselmad deg isinagugen nsen di marra Ljalil uca
issuffuV ccwaÏen.

            Asgenfi n ijjen dayes lbarÃ
              Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16
 Yusi-d Vares ijjen dayes lbarÃ, ittettar as, iwÄa Var iÄaren nnes,
40


inna as “Mala texsed, tzemmared ad ayi tessizdeged.” 41IzziLlez i
Yeccu, isswizzed afus nnes iPada t, inna as “XseV! Iwa Ãfa!” 42Am t
inna, lexdenni iruP xas lbarà uca iggenfa. 43Iolem as uca issekk it
lexdenni. 44Inna as “XÇar, war t ttoiwid ula i yijjen, maca ruP, scen
ixef nnek i ukehhan uca ewc x usizdeg nnek min yumur Musa maPend ad
tili d chadet i nitni.” 45Maca lami iruP, ibda ittbarreP aÏÏas,
issuffeV lexbar alami war izemmar Yeccu ad yadef tandint s
bÏayÏay, maca tuVa-t barra deg imucan ixlan, tuVa ttasen-d Vares
zi kul jwayeh.
1:44
    Law. 14:1-32
                MARKU 2                 73


             Asgenfi n ij n uneÄbal
             Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26


2   Lami yudef oawed Var KafarnaPum, slin awarni ca n wussan, belli
   1


   aqqa-t di taddart. 2Lexdenni munen xas aÏÏas n iwdan, alami war
zemmaren ula ad d awÄen ula Var tewwart. Aqqa tuVa issawal akidsen
s wawal. 3Usin-d ca Vares, iwyen-d ij n uneÄbal, arbun t-id areboa
n yeryazen. 4Minzi war zemmaren ad Vares-d qarrben zi ssibbet n
lVaci, ksin cwayt zi tzeqqa mani t tuVa. Awarni lami odun zi tzeqqa,
ssehwan-d qama mindi izzel aneÄbal. 5Umi iÇra Yeccu liman nsen, inna
i uneÄbal “A aPenjir, aqqa ddnub nnek twaVfaren”. 6TuVa qqimen din ca
zeg imselmaden n idlisen, ttxarraÃen deg wul nsen 7“Mayemmi issiwel
wa ammu? Aqqa ittceqqaf di Arebbi. Wi izemmaren ad iVfar ddnub
mVir Arebbi wePdes?” 8Lexdenni yuca Yeccu s ArruP nnes belli aqqa
ttxarraÃen ammu deg yixef nsen. Inna asen “Mayemmi tettxemmamem di man
aya deg wulawen nwem? 9Min ihewnen ad iniV i uneÄbal ‘TwaVfaren ddnub
nnek!’ niV ad iniV ‘Kkar, teksid qama nnek, tuyured!’? 10Maca Pima ad
tessnem belli Mmis n bnadem Vares ÃÃulÏa x tmurt maPend ad iVfar
ula i ddnub”... inna i uneÄbal 11“I cek ad ac iniV, kkar, teksid qama nnek,
truPed Var taddart nnek!” 12Ikkar, lexdenni iksi qama nnes uca iffeV
qibalt i marra iwdan, alami ttbehten marra, ssemVaren di Arebbi,
nnan “oemmarà war neÇri man aya!”

               TalaVit n Lawi
             Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32
13
 Xenni iffeV oawed Var lebPar, yusi-d Vares lVaci marra uca
isselmed iten. 14Am tuVa yeodu, ibarq Lawi mmis n Alfiyu, iqqim Var
taddart n ÄÄariba. Inna as “Äfar ayi-d!” Ikkar uca iÄfar it. 15Am
iqqim netta Var ÏÏabla di taddart nnes, tuVa aÏÏas n ayt n ÄÄariba
d imednab qqimen ak-d Yeccu d imePÄaren nnes, minzi tuVa-ten deg
waÏÏas uca Äfaren t. 16Maca imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen umi
Çrin belli tuVa ittett ak-d ayt n ÄÄariba d imednab, nnan i imePÄaren
nnes “Mayemmi ittett, isess ak-d ayt n ÄÄariba d imednab?” 17Lami
isla Yeccu man aya, inna asen “Inni iÃePPen war Pdijen ca aÄbib, maca
imehlac wah. Aqqa war d usiV Pima ad laViV i yinni iseggden maca
i imednab.”
74              MARKU 2, 3


              Aseqsi x uÇummi
            Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39
18
 TuVa imePÄaren n YuPanna AmseVÄaà d Ifarisiyyen ttÇumman. Usin-d
Vares, nnan as “Mayemmi ttÇumman imePÄaren n YuPanna d Ifarisiyyen,
maca imePÄaren nnek war ttÇummin ca?” 19Inna asen Yeccu “Ma zemmaren
tarwa n umulay ad Çummen d umulay oad akisen. Min Va yekk umulay oad
akisen, war zemmaren ad Çummen. 20Maca ad asen wussan xmi i d Va
immeksi umulay xasen uca xenni ad Çummen deg wussan nni. 21War iLli
Ped ittxeyyeÄ taneqqilt zi tcuqqet n jdid x warruÄ aqdim, niV xenni
taneqqilt n jdid ad teqleo zeg warruÄ abulay uca ad idwel ucarreg
imVar. 22Ula d ijj war ittfarreV binu n jdid di txuncay tiqdimin,
Pima binu n jdid war ittcarrig tixuncay uca binu ad izeLleo u
tixuncay ad Äeyyoent. Maca ittxeÃÃ ad itwafarreV binu n jdid di
txuncay n jdid.”

            LmasiP d bab n ssebt
             Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5
23
  Xenni imsar aqqa icuqq di ssebt deg iyyaren n imendi uca imePÄaren
nnes bdan ttekksen tidrin am gguren. 24Nnan Ifarisiyyen “XÇar! Mayemmi
tteggen nitni di ssebt min war iPeLllen?” 25Inna asen “Ma war teVrim qao
min igga Dawud, lami t iÏÏef laÇ netta d yinni akides? 26Mammec yudef
netta Var taddart n Arebbi deg wussan n Abyatar azeLlif n ikehhanen
uca icca aVrum n wesscan i war iPeLllen ad t ccen mVir ikehhanen
waha uca iwca oawed i yinni tuVa akides.” 27Xenni inna asen “Aqqa ssebt
tettwagg i bnadem, maci bnadem i ssebt. 28Ammu aqqa Mmis n bnadem
netta oawed d Bab n ssebt.”

           Asgenfi deg wass n ssebt
             Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11


3   Xenni yudef oawed deg usinagug. TuVa din ij n bnadem, afus nnes
   1


   iqucceP. 2Bdan PeÏÏan t, ma attaV ad t issgenfa di ssebt, Pima
ad zzayes cetcan. 3Inna as i bnadem wenni Var iLla afus iqucceP “Kkar
di lwesÏ.” 4Xenni inna asen “Ma iPeLlel di ssebt ad itwagg min icnan
niV min ioeffnen, asenjem n bnadem niV aneqqi nnes?” Nitni sqaren. 5IxÇar
Var inni i d as-d innÄen s tefqaPt zi ssibbet n leqsaPet n wulawen
nsen uca inna i weryaz “SarreP afus nnek!” IsarreP it, idwel ufus
                MARKU 3               75


nnes iÃePP am wenneÄni. 6Lexdenni ffVen Ifarisiyyen, mcawaren xas ak-d
Ihirudusiyyen mammec i Va ggen ad t nVen.

     Yeccu d lVaci d ÃÃulÏa nnes x laryaPat imengas
7
 IffeV Yeccu ak-d imePÄaren nnes Var lebPar, iÄfar it lVaci aÏÏas
zi Ljalil, zi Yahudiyya, 8zi Urcalim, zi Idumiya u zeg ujemmaÄ n
Lurdun. Uca inni iLlan zi jwayeh n Tirus d Sidun tuVa-ten d ij n lVaci
d ameqqran, minzi slin mecPal igga, s uyenni Vares-d usin. 9Inna i
imePÄaren nnes ad ggen ict n tVarrabut Var ufus s ssibbet n lVaci,
Pima war t ddePPsen. 10Minzi tuVa issgenfa aÏÏas, alami marra inni
min di iLla lehlac, wÄan xas Pima ad t Padan. 11Uca laryaPat imengas,
xmi t Çaren, bendqen as, sVuyen, qqaren “Aqqa cek d Mmis n Arebbi.”
12
 TuVa ittweÃÃa ten aÏÏas Pima war xas ssuffuVen lexbar.

         LixÄaret n tenoac n imazanen n Yeccu
            Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16
13
  Xenni yuli Var wedrar, ilaVa-d Vares inni ixs uca usin-d Vares.
14
 Uca igga tenoac Pima ad kides ilin uca isemma asen imazanen Pima
ad ten issekk maPend ad barrPen lexbar aÃebPan 15uca ad Varsen
tili ÃÃulÏa x usgenfi n lehlac u x usuffeV n ccwaÏen. 16Igga tenoac:
Simoan wenni umi ittkennan s yisem n BuÏrus, 17d Yaoqub mmis n
Zabadi d YuPanna umas n Yaoqub - isemma ten ‘Buwanirjis’ min ixs ad
yini ‘ayt n wajjaj’ -, 18d Andrawus d Filibbus d Bartulumiyu d Matta
d Tuma d Yaoqub mmis n Alfiyu d Taddawus d Simoan Bu-cÄaret, 19d
Yahuda IsxariyuÏi wenni t i Va isellmen.

             Yeccu d Boelzabul
          Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10
20
  Usin-d Var taddart uca inneyru din oawed lVaci, alami war ufin
tawwart x macca n weVrum. 21Umi slin lwalidin nnes man aya, ffVen, Pima
ad t ÏÏfen, minzi nnan “Aqqa ibbuhli”. 22Maca imselmaden n idlisen inni
d ihwan zi Urcalim nnan “Aqqa akides ‘Boelzabul’ ” uca nnan oawed “S
umeqqran n ccwaÏen issuffuV ccwaÏen”. 23IlaVa asen-d uca issiwel
akidsen s imettilen “Mammec izemmar CciÏan ad issuffeV CciÏan?
24
 Mala temsebÄa ict n tgeldit x yixef nnes, war tzemmar tgeldit
nni ad tbedd. 25Mala temsebÄa ict n taddart x yixef nnes, war
76              MARKU 3, 4


tzemmar taddart nni ad tbedd. 26Mala ikkar CciÏan x yixef nnes
uca dayes amsebÄi, war izemmar ad ibedd, maca yusi-d uneggar
nnes. 27War izemmar Ped ad yadef taddart n wenni ijehden maPend ad
as yacar leqcuo nnes, mala war icarf wenni ijehden amezwar, xenni
ad ikecceÄ taddart nnes. 28S tidett ad awem iniV belli marra
ddnub ad twaVfaren i tarwa n bnadem ula d aceqqef mecPal mma i Va
ceqqfen, 29maca wenni i Va iceqqfen di ArruP Iqeddsen war Vares
bu weVfar qao, maca aqqa xas lPukm i lebda.” 30Minzi nitni nnan “Aqqa
Vares laryaP amengus.”

       Man wen iLlan d yemmas d aytmas n Yeccu?
            Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21
31
 Lexdenni usin-d aytmas d yemmas uca, am tuVa bedden barra,
ssekken-d Vares, laVan as-d. 32TuVa lVaci iqqim inneÄ as-d, nnan as
“XÇar, yemmac d aytmac d suyetmac aqqa-ten barra, arezzun xak.”
33
  Yarr-d xasen, inna “Man ten i iLlan d yemma u man yen i iLlan d aytma?”
34
 Awarni lami ixÇar Var inni i d as-d innÄen iqqimen dinni, inna “XÇar,
aqqa yemma d aytma, 35minzi wenni itteggen min ixs Arebbi d netta d
uma d ultma d yemma.”

             Amettil n umzarrao
             Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8


4   Ibda oawed isselmad Var lebPar. Imun xas lVaci aÏÏas alami
   1


   yenya di tVarrabut uca iqqim dayes x lebPar uca lVaci marra
tuVa-t Var tma n lebPar x lbarr. 2TuVa isselmad iten s imettilen, inna
asen di tVuri nnes 3“Slem! XÇar, ij n umzarrao iffeV Pima ad izaro.
4
 Am tuVa izarreo, tewÄa ca n zzarioet x webrid, xeccen-d ijÄaÄ
n ujenna, neqben tt. 5TewÄa ca n zzarioet di tmurt n weÇru, mani war
dayes tuVi bu ucal aÏÏas, teVmi deVya minzi war din tuVi bu raLlaV
di tmurt. 6Umi d tenqar tfuct, tecmeÄ, minzi war Vares tuVi bu
uÇwar, xenni tislaw. 7TewÄa ca n zzarioet deg isennanen, isennanen mVaren
xas uca jeyyfen tt, war tewci ca lViLlet. 8TewÄa ca n zzarioet x
tmurt teÃbeP uca teVmi, tegma, tewca lViLlet, ca n zzarioet tusi-d
s tlatin, tenneÄni s settin u tenneÄni s meyya n tseqqar.” 9Xenni inna asen
“Wenni Var iLla imezzuVen i useLli ad isel.”
                MARKU 4                   77


        Mayemmi issiwel Yeccu s imettilen?
             Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10
 Umi tuVa-t wePdes, sseqsan t inni i d as-d innÄen ak-d tenoac x
10


imettilen nni. 11Uca inna asen “Aqqa immewc awem maPend ad tessnem
ssirr n tgeldit n Arebbi, maca inni di barra ad asen yili kulci
s imettilen, 12Pima ‘am ttwalan ad ttwalan uca war ttwilin, am tteslan
ad slen uca war fehhmen, Pima war ttetuben uca ad asen itwaVfar
ddnub nsen’.”

         Yeccu ittfessar lmatal n zzarioet
            Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15
13
 Inna asen “Ma war tefhimem ca amettil-a? Mammec i Va tessnem marra
imettilen-a? 14Amzarrao izarreo awal. 15Uca yina d inni x webrid
mani i Va izaro awal, aqqa yina d inni xmi i Va slen aqqa ad d yas
CciÏan deVya uca ad iqleo awal i itwazaroen deg wulawen nsen. 16Uca
yina d inni itwazaroen x tmurt aPejri, aqqa yina d inni xmi i Va slen
awal, ad t qeblen deVya s lefraPet. 17Aqqa war Varsen bu jjadira
deg yixef nsen, maca nitni Var ij n lmijal. Awarni man aya, mala temsar
lePÃart niV umarret x ssibbet n wawal, ad nderfen deVya. 18Uca yina
d inni itwazaroen jar isennanen, aqqa yina d inni xmi i Va slen awal, 19ad
adfent tPissaf n ddunnit-a d uVekkwi n wagra d nnecwat Var tmeslayin
inneÄni, ad jeyyfent awal, xenni idekkwal awal nnebla lViLlet. 20Uca yina d
inni itwazaroen x tmurt teÃbaP, aqqa yina d inni, xmi i Va slen awal,
ad t qeblen, ad wcen lViLlet, ca zzaysen tlatin, inneÄni settin u inneÄni
meyya n tseqqar.”

              Amettil n lqendil
                Luk. 8:16-18
21
 Inna asen “Ma ad d tasem s lqendil Pima ad immars sadu lmizan
niV sadu qama? Ma war ittmarsi ca x lmerfeo? 22Minzi war din min
inuffaren war d ittetwasseÄhar ula war din min itwassnuffaren
mVir Pima ad d iÄhar. 23Mala din Ped i Var iLla imezzuVen i
useLli ad isel.” 24Inna asen “PÄam min i Va teslim. S leqyas i zi i
Va teobarem, zzayes i d awem i Va obaren uca ad immarni i yinni
itteslan. 25Minzi wenni Var iLla ad as immarni u wenni war Var iLli,
min Vares ad as itwakkes.”
                               4:12
                                  Ica. 6:9-10
78               MARKU 4


         Amettil n uVemmuy n ict n zzarioet
26
  Inna “X uyenni tageldit n Arebbi amecnaw ij n bnadem ineÏÏar zzarioet
di tmurt, 27xenni ad iÏÏeà ad ikkar, Llilet d wass, uca zzarioet
tettgaooed, tgemma, maca netta s yixef nnes war issin mammec.
28
 Minzi tamurt tettawi-d lViLlet zeg yixef nnes, amezwar aVemmuy,
xenni tidart, awarni as irden ikemmlen di tidart. 29Lami d tiweÄ
lViLlet, lexdenni issekk amjar, minzi tameyra tiweÄ.”

       Amettil n tPebbucÏ n zzarioet n uxerdel
          Mat. 13:31-32, 34-35; Luk. 13:18-19
30
  Inna “Min di i Va narwes tageldit n Arebbi niV s man amettil i zi
tt Va narcem. 31Aqqa-tt amecnaw taPebbuct n zzarioet n uxerdel, tenni,
lami tetwazaro di tmurt, aqqa-tt d tameÇyant zi marra tiPebba n
zzarioet i iLlan x tmurt. 32Awarni lami tetwazaro, teVmi, temVar
x marra lxuÄarat n tebPirt, ad tegg lefruo imVaren uca ijÄaÄ n
ujenna zemmaren ad ggen leowacc nsen sadu tili nnes.” 33TuVa issawal
akisen s imettilen aÏÏas amecnaw yina, anect zemmaren ad slen, 34maca
nnebla amettil war kisen issiwel ca, maca tuVa issefham kulci i
imePÄaren nnes wePdsen.

              Yeccu d tParyat
            Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25
35
  Deg wass nni, lami d tewÄa tmeddit, inna asen “Ejj aneV ad neÇwa
Var ujemmaÄin”. 36Uca nitni, awarni lami semPen di lVaci, ksin t, am
mammec t tuVa, di tVarrabut. TuVa din akis oawed tiVarruba
nneÄni. 37Temsar ict n tParyat n usemmiÄ temVar, lemwaj ccaten di
tVarrabut alami ibda ittccura. 38TuVa-t Var Äeffar n tVarrabut
x tsunta, iÏÏeÃ. Nitni ssfaqen t, nnan as “A Amselmad, ma war d ac
necqi neccin ad netwahellek!” 39Umi d ifaq, iwebbex asemmiÄ, inna i
lebPar “Ars! Sqar!” Yarsa usemmiÄ uca idwel kulci yarsa. 40Inna
asen “Mayemmi kenniw teggwedem ammu? Min kenniw yuVin war daywem bu
liman?” 41Tudef iten tiggwudi temVar, nnan i wayawya “Min iona wa?” Aqqa
ula d asemmiÄ d lebPar tteggen as array.
               MARKU 5                79


            Asgenfi n ij n umeryaP
            Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39


5   Usin-d Var ujemmaÄin n lebPar di jjihet n Gadarinus. 2Umi d
   1


   iffeV zi tVarrabut, lexdenni ilqa t ij n bnadem zeg imeÄlan
dayes ij n laryaP amengus. 3TuVa izeddeV deg imeÄlan uca war
izemmar Ped ad t icarf ula s snasel, 4minzi carfen t aÏÏas
n twalawin s iceddiyyen Var iÄaren ula s snasel uca netta iqÄu
snasel nni, yarza iceddiyyen u war izemmar Ped ad t iqemmeo.
5
 TuVa-t lebda, ass d Llilet, deg idurar u deg imeÄlan, isVuyyu,
iccat ixef nnes s iÇra. 6Umi iÇra Yeccu zi laggwaj, yuyur-d
Vares uca iwÄa as Var iÄaren. 7IsVuy s jjehd uca inna as “Min din
jarayi akik, a Yeccu, mmis n Arebbi i iouLlen x marra min iLlan.
TtzawgeV cek s Arebbi, war d ayi ttmarrat.” 8Minzi aqqa inna
as “FfeV zi bnadem-a, a laryaPat amengus.” 9Isseqsa t “Mammec d
ac qqaren?” Yarr-d, inna “Isem inu ‘Lixyun’ minzi neccin deg waÏÏas.”
10
 Izawg it aÏÏas Pima war t isstewwij barra i udewwar. 11TuVa
din Var idurar ict n tPimart temVar n ilfan thedda. 12Zawgen t
marra ccwaÏen, nnan “Sekk aneV deg ilfan Pima ad daysen nadef.” 13IsamP
asen Yeccu lexdenni. FfVen laryaP imengas uca udfen deg ilfan, teqnunni
tPimart x waddur Var lebPar, tuVa-ten olaPal deg walfayen uca
Varqen di lebPar. 14Maca imeksawen n ilfan arewlen, xebbaren man aya di
tendint u x iyyaren. Iwdan ffVen-d Pima ad Çaren min imsaren. 15Usin-d
Var Yeccu, ttwalan amaryaP, wenni di tuVa ‘Lixyun’, iqqim, yarÄ, s
lbal nnes uca ggweden. 16Inni iÇrin man aya xebbaren ten s min imsaren
i umaryaP u i yilfan oawed. 17Uca bdan ttzawgen t maPend ad iggwej
x tmurt nsen. 18Lami yudef di tVarrabut, izawg it umaryaP Pima ad
yili akis. 19War t ijji Yeccu, maca inna as “RuP Var taddart nnek d
laLl nnek, xebbar iten marra min zzayek igga Arebbi, mammec xak
yarPem.” 20Uca iruP, ibda ittbarreP di Dikabulis min d as igga
Yeccu qao uca marra ttbehten.

       YeLlis n Yayrus d ict n temVart tehlec
            Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56
 Lami iÇwa Yeccu oawed s tVarrabut Var ujemmaÄ, imun-d xas
21


aÏÏas n lVaci. TuVa-t x tma n lebPar. 22U xÇar, yusi-d ijjen zeg
imeqqranen n usinagug, isem nnes Yayrus. Umi t iÇra, iwÄa as Var
80              MARKU 5


iÄaren. 23Izawg it aÏÏas, iqqar “ILli tmaÇuÇt aqqa olayen ad
temmet. TtzawgeV cek ad d tased, ad xas tessarsed ifassen
Pima ad teggenfa, ad teddar.” 24IruP akis uca iÄfar it-id lVaci
aÏÏas, dePPsen t. 25Ict n temVart tuVa ttazzlen zzayes idammen
tenoac n iseggwusa 26uca tekka xas tamara aÏÏas zeg iÄbiben
umi tessuffeV marra min Vares, maca war testenfio s walu,
maca yarni oad xas lPal, 27aqqa tesla x Yeccu uca tusi-d jar
lVaci, tPada arruÄ nnes zi Äeffar, 28minzi tenna “Mala PadiV mVir
arruÄ nnes, ad twassnejmeV.” 29Lexdenni yuÇeV usizzel n idammen,
tuca ak-d arrimet nnes belli teggenfa zi lehlac nni. 30Lexdenni yuca
Yeccu ak-d yixef nnes belli iffeV zzayes jjehd uca inneqleb
jar lVaci, inna “Wi iPadan arruÄ inu?” 31Nnan as imePÄaren nnes “Cek
twalid lVaci idePPes i cek u cek tsseqsid ‘Wi d ayi iPadan?’
” 32InneÄ Pima ad iÇar wi yeggin man aya. 33Am tessen tameÏÏut min
d as imsaren, tusi-d s tiggwudi u s uqefqef, tewÄa as Var
iÄaren uca toawed as tidett marra. 34Inna as “A iLli, liman nnem
aqqa issenjem i cem, ruP s lehna ad tilid teggenfid zi lehlac
nnem!” 35Am tuVa oad issawal, usin-d ca zi taddart n umeqqran n
usinagug, nnan as “ILlic temmut, mayemmi tÃedaoed Amselmad oad?”
36
  Maca Yeccu umi isla deVya awal itwannan, inna i umeqqran n usinagug
“War teggwed ca! Amen waha!” 37War ismiP ula i ijjen ad t iÄfar,
mVir BuÏrus d Yaoqub d YuPanna umas n Yaoqub. 38Yusi-d Var
taddart n umeqqran n usinagug, iÇra ÃÃdeo d iwdan ttrun, ccaten
ayejdur aÏÏas. 39Umi d yudef, inna asen “Mayemmi tessnixsisem,
tettrum? TaParmuct war temmut ca, maca aqqa teÏÏeÃ.” 40ÄePcen xas,
maca netta issuffeV iten kulci barra uca yiwi akides babas d
yemmas n tParmuct d yinni tuVa akis, xenni yudef mani tuVa tezzel
tParmuct. 41IÏÏef afus n tParmuct, inna as s iles n taramit “Talita,
qumi!” min ixs ad yini “A taParmuct, i cem umi i Va iniV ‘kkar’!”
42
  Lexdenni tekkar tParmuct uca tuyur, minzi tuVa taParmuct Vares
tenoac n iseggwusa. Ttbehten nitni s ij n utebhet imVar. 43Yumur
iten s jjehd, Pima ula d ijjen mma ad issen man aya, xenni iweÃÃa
ad as wcen Pima ad tecc.
                MARKU 6                81


       Amkacaf war Vares bu ccan di tmurt nnes
            Mat. 13:53-58; Luk. 4:16-30


6   IffeV ssenni, yusi-d Var tmurt nnes uca Äfaren t-id imePÄaren
   1


   nnes. 2Lami d tiweÄ ssebt, ibda isselmad deg usinagug.
AÏÏas n yinni i d as islin, ttbehten, qqaren “Zi manis d usint
tmeslayin-a Var wanita? Mana tiVit-a i d as immewcen alami msarent
x ifassen nnes leojayeb am tina? 3Ma war iLli wa d anejjar, mmis
n Maryem d umas n Yaoqub d Yusis d Yahuda d Simoan, ma war
Llin aytmas da akidneV?” U marra nderfen dayes. 4Inna asen Yeccu
“War iLli umkacaf nnebla ccan nnes mVir di tmurt nnes, jar laLl
nnes u di taddart nnes.” 5Netta war izemmar ad din igg ula d
ijj n leojeb. Issars afus nnes x drus n imehlac uca issgenfa
ten. 6TuVa ittebhet umi war uminen ca. Xenni iruP ittsara dcurat
yudsen, isselmad.

            Yeccu issekka tenoac
            Mat. 10:1, 5-15; Luk. 9:1-6
7
 IlaVa i tenoac Vares uca ibda issekk iten tyuya tyuya, iwc asen
ÃÃulÏa x laryaPat imengas. 8IweÃÃa ten Pima war kessin walu deg
webrid mVir taVVarct waha, nnebla aVrum ula d tacyart ula d
tmenyat n nnPas deg webyas, 9maca ad qqnen sandaliyat, war yarrÄem
tyuya n tcamirat. 10Inna asen “Melmi mma tudfem ca n taddart, qqimem
dayes, al ssenni i Va teffVem. 11Marra wi war kenniw qbilen ula war
Varwem slin, ffVem ssenni, zzerzem taoejjajt i iLlan sadu iÄaren
nwem d chadet i nitni. S tidett ad awem iniV, ad yili lPal ihwen i
tmurt n Sudum d Gamurra deg wass n lPisab zi tendint nni.” 12Uca
ruPen, barrPen Pima ad tuben. 13SsuffVen aÏÏas n ccwaÏen, dehnen
imehlac aÏÏas s zzect uca ssgenfan ten.

            Lmewt n YuPanna AmseVÄaÃ
             Mat. 14:1-12; Luk. 9:7-9
 Isla xas ujeLlid Hirudus, minzi isem nnes idwel icneo, inna “Aqqa
14


YuPanna AmseVÄaà itwassnekkar-d zeg imettinen, s uyenni xeddment
dayes leojayeb nni.” 15InneÄni nnan “Aqqa-t d Iliya” u oawed inneÄni nnan
“Aqqa-t d nnabi amecnaw ijjen zeg imkacafen”. 16Maca umi Hirudus
isla man aya, inna “Wa d YuPanna wenni umi qeÃÃeV azeLlif, aqqa
82               MARKU 6


netta itwassnekkar-d zeg imettinen”. 17Minzi Hirudus simant nnes,
tuVa issekk-d Vares uca iPebbes YuPanna, icarf it di lePbes
x ssibbet n Hirudiyya tamVart n umas Filibbus tenni ik-d
imlec Hirudus. 18Minzi YuPanna tuVa iqqar i Hirudus “War d ac
iPeLlel ad Varek tili temVart n umac.” 19TuVa Hirudiyya tenÄar
dayes tiÏÏawin uca tarezzu ad t tneV, maca war tzemmar, 20minzi
Hirudus tuVa itteggwed zi YuPanna, issen belli netta d aryaz
d amseggad d amqeddas uca tuVa iPeÏÏa xas. Lami d as isla,
iweddar as min i Va yegg, waxxa amenni ifarP ad as isel. 21Am tuVa
d ass, igga Hirudus ij n umensi n loid n wexlaq nnes i imeqqranen
n tmurt, i arruyas x walef n loeskar u i imcennoen n Ljalil.
22
  Umi d tudef yeLlis n Hirudiyya simant nnes, tecÄeP, teojeb i
Hirudus d yinni iqqimen akides. Xenni inna as ujeLlid i tPenjirt
“Min d ayi i Va tettared, ad am t wceV!” 23IjjuLl as “MecPal mma
zzayi i Va tettared, ad am t wceV, waxxa azyen n tgeldit inu.”
24
  TeffeV-d nettat, tenna i yemmas “Min d as i Va ttareV?” Tenna as
tanita “AzeLlif n YuPanna AmseVÄaÃ.” 25Tudef deVya s tazzla Var
ujeLlid, tenna as “XseV ad ayi-d tessarsed lexxu azeLlif n YuPanna
x ij n ÏÏebÃi.” 26IcÄen ujeLlid aÏÏas, maca x ssibbet n tjaLlit
u x ssibbet n yinni iqqimen Var ÏÏabla, war ixs ad as yugi.
27
  Lexdenni issekk ujeLlid ijjen Var lePbes s ssif, yumur Pima ad
d yawi azeLlif nnes. Wanita iruP, iqeÃÃ as azeLlif nnes di lePbes,
28
  yiwi-d azeLlif nnes x ÏÏebÃi, iwc as t i tPenjirt u taPenjirt
tewc as t i yemmas. 29Umi slin imePÄaren nnes man aya, usin-d, ksin
arrimet nnes, ssarsen tt deg wenÄel.

            Asecci n xemsa alaf
         Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; YuP. 6:1-14
30
 Munen imazanen oawed Var Yeccu, xebbaren t x kulci, x min ggin d x
min tuVa sselmaden. 31Inna asen “AraPem-d kenniw wePdwem Var wemcan
ixla, areyyPem cwayt.” Minzi tuVa din aÏÏas n yinni i d yusin u n
yinni iruPen, war iwÄen ad ccen. 32RuPen di tVarrabut Var ij n wemcan
ixlan wePdsen. 33LVaci iÇra iten ffVen s tVarrabut uca aÏÏas it
oeqlen, uzzlen x iÄaren al din zi marra tineddam, izwaren asen uca
munen xas jmio.
                MARKU 6                83


34
 Umi iÄar Yeccu, iÇra aÏÏas n lVaci, zziLlzen as, minzi tuVa-ten
nitni amecnaw iPuliyyen nnebla anilti. Xenni ibda ad ten isselmed aÏÏas.
35
 Umi d tewÄa tmeddit, qarrben-d Vares imePÄaren nnes, nnan “Amcan-a
ixla u lweqt teodu. 36Sekk iten Pima ad raPen Var leoraÃiyyat d
dcurat yudsen, Pima ad sVen aVrum i yixef nsen, minzi war Varsen
min i Va ccen.” 37Maca netta yarr-d, inna asen “Wcem asen kenniw min i Va
ccen!” Nnan as “Ma ad nraP maPend ad asen nseV aVrum s mitayn ddinar
uca ad asen newc min i Va ccen?” 38Inna asen “MecPal n tecnifin i Varwem?
RuPem, xÇarem!” Umi argben, nnan “Xemsa d tnayen n iselman”. 39Yumur
iten ad ten ssVimen marra di tourricin x lePtic aziza. 40Uca qqimen
nitni di tourricin n meyya u di tourricin n xemsin. 41Umi iksi Yeccu
xemsa n tecnifin d tnayen n iselman nni, issgaooed tmuVli nnes Var
ujenna, ibarek uca yarza ticnifin, iwc itent i imePÄaren nnes Pima ad
tent ssarsen zzatsen uca ifarq oawed tnayen n iselman i marra. 42Ccin
marra, jjiwnen. 43Xenni leqÄen ileqqwaz iceÏÏen n weVrum d iselman,
ccuren tenoac n tsuLlatin. 44Inni iccin zi tecnifin tuVa-ten olaPal di
xemsa alaf n yeryazen.

          Yeccu iggur x waman n lebPar
            Mat. 14:22-33; YuP. 6:16-21
45
 Lexdenni iziyyar x imePÄaren nnes maPend ad adfen di tVarrabut,
ad izwaren Var ujemmaÄ n BaytÃayda, alami netta isqad lVaci.
46
  Umi ten issqebeÄ, iruP Var wedrar Pima ad iÇÇaLl. 47Lami d
tewÄa tmeddit tuVa taVarrabut di lbuVaz uca netta tuVa wePdes x
lbarr. 48Umi iÇra belli nitni ttemqetmaren s uqeddef n tVarrabut,
minzi asemmiÄ yusa asen-d deg uVembub, yusi-d Varsen netta Var
PeÏÏu wiss areboa n Llilet, iggur x lebPar uca tuVa ixs ad
ten iodu. 49Umi t Çrin iggur x lebPar, ittVil asen d lexyal uca
sVuyen. 50Minzi marra Çrin t uca nxeloen. Lexdenni issiwel akisen,
inna asen “Ggem ul! Aqqa d necc, war teggwedem ca.” 51Inya-d Varsen
di tVarrabut uca yarsa usemmiÄ. TuVa nitni arewoen deg yixef
nsen sennej i leqyas uca ttbehten, 52minzi war fhimen i tecnifin,
minzi ul nsen tuVa iqseP.
84                  MARKU 6, 7


               Asgenfi di Jinisaret
                   Mat. 14:34-36
 Umi Çwan, usin-d Var tmurt n Jinnisaret uca arsin. 54Umi d ffVen zi
53


tVarrabut, oeqlen t deVya. 55Xenni uyuren Var marra jwayeh i d as-d
innÄen, bdan ad d awyen inni tuVa ihelcen aÏÏas x qamat Var wemcan
mani slin mani iLla. 56Mani mma d yusa, di leoraÃi niV di tendint niV
di ledcur, ssrusan as-d imehlac di leswaq uca ttzawagen t ad
asen ismeP ad Padan abePlul n ujeLlab nnes waha u marra inni t iPadan,
ggenfan.

        AmParweÄ ak-d Ifarisiyyen x tqalid n iwdan
                   Mat. 15:1-20


7   Munen Vares Ifarisiyyen d ca n imselmaden n idlisen i d yusin zi
    1


   Urcalim. 2Umi Çrin belli ca n imePÄaren nnes ccin aVrum s ifassen
ixemjen, min ixs ad yini war ssirden ca ifassen, oeyyben ten. 3Minzi
Ifarisiyyen d marra Wudayen war ttetten mVir awarni lami ssirden
ifassen s ij n luÄu mliP, alami tteÏÏfen di tubbart n lejdud, 4uca
lami d usin zi ssuq, war ttetten mala war ssirden d amezwaru u
aqqa din aÏÏas n tmeslayin nneÄnit qeblen tent maPend ad daysent ÏÏfen
olaPsab tubbart nsen am usird n lkisan d iVarrafen d tebriqin n
nnPas d dduli n lectu. 5Sseqsan t Ifarisiyyen d imselmaden n idlisen
“Mayemmi war Äfaren imePÄaren nnek tubbart n lejdud, maca ttetten
aVrum am war ssiriden ifassen?” 6Yarr-d, inna asen “Nican ikacef
Icaoya xawem, a lmunafiqin, am mammec tura

   ‘Aydud-a (=cceob-a) icenneo ayi s iyencicen nnes, maca ul nnes iggwej xafi.
      Maca nitni cenoen ayi baÏel minzi nitni sselmaden timeslayin
      7


             tinni d tiweÃÃa n iwdan.’       Ica. 29:13


8
 Am tejjim tawÃeyyet n Arebbi tetteÏÏfem di tubbart n iwdan
amecnaw asird n iVarrafen d lkisan u aÏÏas n tmeslayin nneÄni
amecnaw tina i tetteggem.” 9Inna asen “Nican aqqa tbeÏÏlem tawÃeyyet
n Arebbi Pima ad teÏÏfem di tubbart nwem. 10Minzi Musa inna
‘Weqqar babac d yemmac’ u ‘wenni i Va ineolen babas niV yemmas,
ittxeÃÃ as ad immet’. 11Maca kenniw teqqarem ‘Mala ij n bnadem inna
i babas niV i yemmas: Min mma tzemmarem ad zzayi testenfoem,
7:10
    UfV. 20:12, 21:17; Til. 5:16
               MARKU 7                85


aqqa-t d ‘kurban’!’, man aya ixs ad yini aqqa-t d ÃÃedqet 12ammu
war t tettejjim qao ad igg ca i babas d yemmas. 13TbeÏÏlem awal
n Arebbi s tubbart nwem i tsellmem. Uca tetteggem timeslayin
aÏÏas am tina.” 14Umi Vares-d ilaVa marra lVaci oawed, inna asen
“Slem-d Vari marra uca ad tfehmem! 15War din ula d ict n lPajet
i d ittadfen Var bnadem zi barra tzemmar ad t tessexmej. Maca
min i d itteffVen zi bnadem, aqqa man aya issexmaj bnadem. 16Mala
din Ped i Var iLla imezzuVen i useLli ad isel.” 17Umi d yudef Var
taddart zi lVaci, sseqsan t imePÄaren nnes x umettil nni. 18Inna asen
“Ma kenniw oad nnebla lefhamet? Ma war tefhimem ca belli marra min
i Va yadfen bnadem zi barra, war izemmar ad t issexmej, 19minzi
man aya war d ittidef ca Var wul nnes maca Var uoeddis, xenni ad
iffeV Var wemcan nnes, am issizdeg marra macca.” 20Xenni inna “Min
i d itteffVen zi bnadem d man aya issexmajen bnadem. 21Minzi zi
daxel zeg wulawen n iwdan i d itteffVen ixarriÃen ioeffanen, zzina,
tuqePbit, aneqqi, 22tukkarda, ÏÏmeo, lVar, taPraymect, afucceP,
tiÏÏ taoeffant, aceqqef, tuffet, tubbuhelya. 23Marra timeslayin-a
tioeffanint tteffVent-id zi daxel uca ssxemajent bnadem.”

      Liman n temVart di tmurt n Tirus d Sidun
               Mat. 15:21-28
 Ikkar ssenni uca iruP Var tmurt n Tirus d Sidun. Aqqa yudef
24


Var ict n taddart, war tuVi ixs ad issen Ped, waxxa amenni war
izemmar ad innufar. 25Minzi ict n tmeÏÏut, Vares yeLlis dayes
ij n laryaP amengus, tesla xas uca nettat tusi-d Vares, tewÄa
yas Var iÄaren nnes. 26TuVa tamVart-a d Tayunanit, aqqa texleq di
tmurt n Suriya d Finiqiya, tzawg it maPend ad issuffeV cciÏan
zeg yeLlis. 27Maca Yeccu inna as “Ejj iPenjiren amezwar ad jjiwnen,
minzi war ittliq ad itwakkes weVrum n iPenjiren ad immenÄar i
yiÏan.” 28Maca nettat tarr-d, tenna as “Wah, a Sidi, ula d iÏan ttetten
ileqqwaz n iPenjiren sadu ÏÏabla.” 29Inna as “X ssibbet n wawal-a i
tennid, uyur! Aqqa cciÏan iffeV zeg yeLlim.” 30TruP Var taddart nnes
uca tufa cciÏan iffeV u yeLlis tezzel di qama.
86             MARKU 7, 8


       Asgenfi n ij n bnadem adehcur d azinun
31
 Xenni iffeV oawed zi tmurt n Tirus d Sidun, icuqq di lwesÏ n
tmurt n Dikabulis uca yiweÄ Var lebPar n Ljalil. 32Iwyen-d Vares
ij n udehcur d azinun uca ttaren zzayes ad xas issars afus nnes.
33
  Issiggwej it zi lVaci Var ij n uVezdis uca igga as iÄewÄan
nnes deg imezzuVen nnes, issusef uca iPada iles nnes. 34IxÇar Var
ujenna, isqinfed, xenni inna as “Iffata!” min ixs ad yini “Arzem!”
35
  Lexdenni nnurzmen imezzuVen nnes uca fesyent tisVunin n yiles nnes,
ibda issawal nican. 36Iolem asen war t qqaren i Ped, maca mecPal mma
yumur iten ammu, waxxa amenni tuVa nitni ssuffuVen xas lexbar mahu.
37
  Ttbehten s unexlio alami nnan “Marra igg it mliP, yarra idehcar
tteslan d ignawen ssawalen.”

            Asecci n areboa alaf
               Mat. 15:32-39


8   Deg wussan nni, am tuVa din oawed aÏÏas n lVaci uca war tuVi
   1


   Varsen min i Va ccen, ilaVa Yeccu x imePÄaren nnes, inna asen
2
 “Aqqa zziLlzen ayi lVaci, minzi qqimen akidi tlata n wussan, war
Varsen min i Va ccen. 3Mala ssekkeV ten Var tudrin nsen am LluÇen
oad, ad heyyfen deg webrid, minzi ca zzaysen usin-d zi laggwaj.”
4
 Arrin-d xas imePÄaren nnes “Zi manis izemmar Ped ad issjjiwen
ina s weVrum da di lexla-ya?” 5Isseqsa ten “MecPal n tecnifin
i Varwem?” Nnan “Seboa”. 6Yumur lVaci ad iqqim di tmurt, iksi
seboa nni n tecnifin nni u awarni lami iqada, yarzi tent, iwc itent i
imePÄaren nnes Pima ad tent qedmen. Xenni qedmen tent i lVaci. 7TuVa
Varsen cwayt n iselman d imeÇyanen. Awarni lami ibarek, inna ad
qedmen ina oawed. 8Ccin, jjiwnen uca jarwen min iceÏÏen, aqqa seboa
n tsuLlatin. 9Inni iccin tuVa-ten oraPal di areboa alaf uca issekk
iten. 10Lexdenni inya di tVarrabut ak-d imePÄaren nnes uca yiweÄ-d
Var jwayeh n Dalmanuta.

       Ifarisiyyen ttettarren ict n leolamet
               Mat. 16:1-4
 FfVen Ifarisiyyen, bdan ttqacaPen dayes, ttaren zzayes ict n
11


leolamet zeg ujenna Pima ad t jarrben. 12Isqinfed di ArruP nnes
uca inna “Mayemmi ittettar jjil-a leolamet? S tidett ad awem iniV,
                MARKU 8               87


oemmarà war d as temmewc ca i jjil-a ict n leolamet.” 13Xenni ismeP
daysen uca yenya oawed di tVarrabut, iruP Var ujemmaÄ.

             Antun n Ifarisiyyen
               Mat. 16:5-12
14
 ImePÄaren nnes aqqa ttun ad kisen ksin aVrum, war tuVi Varsen
di tVarrabut mVir ict n tecnift n weVrum waha. 15IweÃÃa ten, inna
“XÇarem, PÄam zeg wentun n Ifarisiyyen d wentun n Hirudus.” 16Mcawaren
jarasen, nnan “D man aya minzi war VarneV bu tecnifin n weVrum.”
17
 Yargeb Yeccu, inna asen “Mayemmi temcawarem belli war Varwem
bu tecnifin n weVrum? Ma war tucim oad, ma war tefhimem, ma oad
ulawen nwem qesPen? 18Ma Varwem tiÏÏawin war ttwilint d imezzuVen
war tteslim! 19Ma war teoqilem ca umi arziV xemsa n tecnifin n
weVrum i xemsa alaf n iwdan, mecPal n tsuLlatin i iccuren s ileqqwaz
i tyarwem?” Nnan as “Tenoac”. 20“U umi arziV seboa n tecnifin n weVrum
i areboa alaf mecPal n tsuLlatin iccuren s ileqqwaz i tyarwem?” Nnan
“Seboa!” 21Uca inna asen “Mammec oad kenniw war tefhimem?”

         Asgenfi n udarVal di BaytÃayÄa
22
 Usin-d Var BaytÃayda uca iwyen as-d ij n udarVal, zawgen t ad t
iPada. 23Netta imneo adarVal zeg ufus, indeh it barra i dcar uca
issusef di tiÏÏawin nnes, issars xas ifassen, isseqsa t ma
ittwala ca. 24Issgaooed tmuVli nnes, inna “TtwaliV iwdan gguren am
ticejjura.” 25Xenni issars xas oawed ifassen x tiÏÏawin nnes uca
issgaooed as tmuVli nnes. Uca iggenfa, ibda ittwala ten marra mliP.
26
 Issekk it Var taddart nnes, inna “War d ttidef dcar, war t qqar
i Ped di dcar!”

          Chadet n BuÏrus x LmasiP
            Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21
27
 Xenni yuyur Yeccu ak-d imePÄaren nnes Var ledcur n QayÃariya
n Filibbus. Deg webrid isseqsa imePÄaren nnes, inna asen “Min
qqaren iwdan min oniV?” 28Arrin-d “YuPanna AmseVÄaÃ, ca nneÄni qqaren
Iliya, inneÄni qqaren ijjen zeg imkacafen.” 29Inna asen “I kenniw min
teqqarem xafi?” Yarr-d BuÏrus inna as “Cek d LmasiP!” 30Uca yumur
iten nican Pima war tt qqaren i Ped xas.
88              MARKU 8, 9


         Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
            Mat. 16:21-28; Luk. 9:22-27
31
 Ibda isselmad aqqa Mmis n bnadem ittxeÃÃa ad iweddeb aÏÏas
uca ad itwassePqar zeg imVaren n weydud d arruyas n ikehhanen
d imselmaden n idlisen, ad t nVen uca awarni tlata n wussan ad d
ikkar oawed. 32Inna awal-a s bÏayÏay. Xenni iksi t BuÏrus Vares
Var uVezdis uca ibda ittwebbex it. 33Maca inneqleb, ixÇar deg
imePÄaren nnes uca iwebbex i BuÏrus, iqqar “Aggwej xafi awarni ayi,
a CciÏan, minzi cek war d ac icqi min iLlan n Arebbi, maca min iLlan
n iwdan.” 34IlaVa-d i lVaci ak-d imePÄaren nnes Vares, inna asen “Wenni
ixsen ad ayi iÄfar, ad inkar ixef nnes, ad iksi ÃÃalib nnes uca ad
ayi iÄfar. 35Minzi wenni ixsen ad issenjem tudart nnes, ad tt ixsar,
maca wenni i Va ixsaren tudart nnes di ÏÏweo inu u di ÏÏweo n linjil,
ad tt issenjem. 36Minzi man iLla lefÄel i bnadem, mala yarbeP ddunnit
marra uca ixsar leomar nnes? 37NiV min i Va iwc bnadem deg wemcan n
leomar nnes? 38Minzi wenni i Va iÃeÄPan zzayi u zeg wawalen inu zi jjil-a
izennan ixÄan, aqqa ula d Mmis n bnadem ad zzayes iÃeÄPa xmi i d Va
yas s uouLli n Babas ak-d lmalakat iqeddsen.”

           AsouLli n LmasiP x wedrar
            Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36


9   Inna asen “S tidett ad awem iniV, aqqa ca zeg yinni da ibedden
   1


   war ttqasin ca lmewt al i Va Çaren tageldit n Arebbi tusi-d s
jjehd.” 2Awarni setta n wussan Yeccu yiwi-d akis BuÏrus d Yaoqub
d YuPanna, issgaooed iten wePdsen Var wedrar yuolan uca ibeddel
addud nnes qibalt nsen. 3ArruÄ nnes idwel d acemlal yareqq aÏÏas
amecnaw adfel, war izemmar ula d ij n ujiyyar x tmurt ad issemlel
amenni. 4IÄhar asen-d Iliya ak-d Musa, tuVa ssawalen ak-d Yeccu.
5
 Yarr-d BuÏrus, inna i Yeccu “A Sidi, aqqa mliP umi i da neLla, ejj
aneV ad newwet tlata n iqiÄan, ijjen i cek, ijjen i Musa d ijjen i Iliya.”
6
 TuVa iweddar as min i Va yini, minzi nitni ggweden aÏÏas. 7Ikk-d
useynu, issduli iten s tili nnes uca tlaVa-d ict n tmijja zeg useynu
teqqar “Wa d Mmi ioizzen, slem Vares!” 8NÄaren tiÏÏawin nsen deg
ict n ticti, dewlen war ttwilin Ped akidsen mVir Yeccu wePdes.
9
 Alami d hwan zeg wedrar, yumur iten Pima war ttoiwiden i Ped min
Çrin al i d Va ikkar Mmis n bnadem zeg imettinen. 10Xemmlen awal-a i
                MARKU 9                89


yixef nsen am tuVa ttseqsan ixef nsen min ixs ad yini awal-a ‘tanukra zi
lmewt’. 11Sseqsan t, nnan as “Mayemmi qqaren imselmaden n idlisen belli
ittxeÃÃ ad d yas Iliya d amezwaru?” 12Yarr-d, inna asen “Aqqa Iliya
ad d yas d amezwaru uca ad yarr kulci. U mammec umi tura x Mmis n
bnadem belli ittxeÃÃ ad iweddeb aÏÏas uca ad t ssePqaren? 13Maca
necc ad awem iniV, aqqa Iliya yusi-d oawed uca ggin zzayes min tuVa
xsen am mammec xas tura.”

      Asgenfi n ij n webliV dayes laryaP amengus
            Mat. 17:14-20; Luk. 9:37-43
14
 Umi d yusa Var imePÄaren, Çrin ij n lVaci d ameqqran, itenneÄ
asen-d u imselmaden n idlisen ttqacaPen ten. 15Lami t iÇra marra
lVaci, ttbehten uca uzzlen Vares, seLlmen xas. 16Xenni isseqsa
imselmaden n idlisen “Mixef kisen tettqacaPem?” 17Yarr-d ijjen zi
lVaci, inna “A Amselmad, iwyeV-d mmi Varek, aqqa dayes laryaP agnaw.
18
  Xmi t itteÏÏef, ineÏÏar it Var tmurt, itteffeV as-d ukuffu zeg
uqemmum, ittVezza tiVmas nnes uca ittezzel. NniV i imePÄaren nnek
ad t ssuffVen, maca war d as zemmaren.” 19Yarr-d, inna asen “A jjil
war yuminen, mecPal kiwem i Va qqimeV, mecPal i kenniw i Va arbuV
oad? Awyem t-id Vari!” 20Uca iwyen t-id Vares. Umi t iÇra, lexdenni
ijbed it ammu d wammu, alami d iwÄa x tmurt, ibda ittbarkikkiÄ,
ittekk as-d kuffu zeg uqemmum. 21Netta isseqsa babas “MecPal
zeg wami t-id iPkem uya?” Inna as “Zi temÇi nnes. 22AÏÏas n imuren
ineÏÏar it di tmessi u deg waman, Pima ad t isshellek. Maca
mala tzemmared x ca, Pinn xaneV, oawen aneV!” 23Inna as Yeccu “Mala
tzemmared! Kulci izemmar i wenni yumnen.” 24Lexdenni isVuy babas n
uPenjir s imeÏÏawen, inna “UmneV, a Sidi, oawen liman iÄeofen inu.” 25Umi
iÇra Yeccu aqqa lVaci idduqqez-d Vares, iwebbex laryaP amengus,
inna as “A laryaP agnaw adehcur, necc ttumureV cek ‘FfeV zzayes!
War ttdekkwil dayes oemmarÃ!’ ” 26IffeV zzayes s tVuyyit am
t ijebbed aÏÏas ammu d wammu. Xenni idwel uPenjir am ij n umettin
alami tuVa nnan aÏÏas “Aqqa immut”. 27IÏÏef it Yeccu zeg ufus nnes,
issbedd it uca ikkar. 28Umi yudef taddart, sseqsan t imePÄaren
nnes wePdsen “Mayemmi war nzemmar neccin ad t nessuffeV?” 29Inna asen
“Jjil-a war izemmar ad itwassuffeV ula s ict n lPajet mVir s
tÇaLlit d uÇummi waha.”
90               MARKU 9


     Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes tawala nneÄnit
           Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45
30
 FfVen-d ssenni uca cuqqen di Ljalil u netta tuVa war ixs ad issen
man aya ula d ijj. 31Minzi tuVa isselmad imePÄaren nnes, iqqar asen
“Aqqa Mmis n bnadem ad itwasellem deg ifassen n iwdan, ad t nVen uca
awarni lami t Va nVen, ad d ikkar awarni tlata n wussan.” 32Maca nitni
war fhimen i wawal-a uca ggweden ad t sseqsan x uya.

           Man wen iLlan d ameqqran?
            Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48
 Xenni yusi-d Var KafarnaPum u lami yudef di taddart isseqsa ten
33


“Di min di tuVa tParrÄem ak-d wayawya deg webrid?” 34Sqaren, minzi
tuVa ttemqacaPen deg webrid di win iLlan d ameqqran zzaysen. 35Iqqim,
ilaVa-d i tenoac, inna asen “Mala Ped ixs ad yili d amezwar, ad yili
d aneggar kulci u d amsexxar qao i marra.” 36Iksi aPenjir ameÇyan,
issbedd it di lwesÏ nsen, idaro as, inna asen 37“Wi i Va iqeblen ij n
uPenjir am wanita s yisem inu, aqqa iqbel ayi u wi dayi i Va iqeblen,
war d ayi iqebbel, maca iqebbel wi d ayi-d issekken.”

       Wi war iLlin Äidd nneV, aqqa-t akidneV
               Luk. 9:49-50
38
  Yarr-d xas YuPanna, inna as “A Amselmad, neÇra ijjen issuffuV
ccwaÏen s yisem nnek u neccin nemneo it s minzi netta war d aneV
iÄeffar.” 39Inna Yeccu “War t ttmenoem, minzi ula d ijj i itteggen ij
n leojeb s yisem inu war izemmar ad xafi issiwel s lVar deVya.
40
 Minzi wi war iLlin Äidd nneV, aqqa-t akidneV. 41Wi d awem i Va
isseswen s ij n lkas n waman s yisem inu minzi aqqa kenniw n LmasiP,
aqqa s tidett ad awem iniV, netta war ixessar ca lmunet nnes.

              AVekkwi n ddnub
            Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2
42
 Wi i Va issnedrefen ijjen zeg yina imeÇyanen i dayi yumnen, Psen
ad as tetwagg ict n teÃÄart n tsirt Var yiri nnes, ad immenÄar
di lebPar. 43Mala issnedref i cek ufus nnek, qeÃÃ it. IPla yac ad
tadfed Var tudart d ameoÄul ula mma ad tadfed s tnayen n ifassen
di jehennama di tmessi i war ixessyen oemmarÃ, 44mani tikecca nsen
              MARKU 9, 10                       91


war tettmetti u timessi war txessi. 45Mala issnedref i cek uÄar
nnek, qeÃÃ it. IPla yac ad tadfed Var tudart d ameoÄul ula mma
ad tadfed s tnayen n iÄaren di jehennama di tmessi i war ixessyen
i lebda, 46mani tikecca nsen war tettmetti u timessi war txessi.
47
 Mala tessnedref i cek tiÏÏ nnek, nÄar itt xak. IPla yac ad tadfed
Var tgeldit n Arebbi s ict n tiÏÏ ula mma ad temmenÄared s tnayen
n tiÏÏawin di tmessi n jehennama, 48mani tikecca nsent war tettmetti
u timessi war txessi. 49Minzi kul ijjen ad itwameLleP s tmessi u
kul taVarÃt ad tetwameLleP s tmeLlaPt. 50TameLlaPt teÃbeP, maca mala
tameLlaPt texsar areddi nnes, s min zi tt i Va toedlem. Ad tili
tmeLlaPt daywem, PÄam lehna jarawem.”

         Iseqsiten n Ifarisiyyen x lemlac
               Mat. 19:1-12


10   Ikkar, yuyur ssenni uca yiweÄ Var tmurt n Yahudiyya u
    1


    Var tmurt n ujemmaÄ n Lurdun. Munen xas lVaci aÏÏas oawed
u netta tuVa isselmad iten am mammec tuVa innum. 2Usin-d Vares
Ifarisiyyen, sseqsan t Pima ad t jarrben “Ma iPeLlel i weryaz ad
iLlef i temVart nnes?” 3Yarr-d, inna asen “Min xef tuVa kenniw iweÃÃa
Musa?” 4Nnan “Musa iwca ttesriP ad tetwari tabrat n waLlaf maPend
aryaz ad as iLlef.” 5Yarr-d Yeccu, inna asen “X ssibbet n leqsaPet
n wulawen nwem aqqa yura awem tawÃeyyet-a, 6maca zi beddu zi mani
tetwagg ddunnit, Arebbi ixleq iten-d aryaz d temVart. 7‘S uyenni
aryaz ad yejj babas d yemmas, ad ilÃeq di temVart nnes, 8ad ilin
s tnayen d ijj n weysum.’ Ammu nitni war qqimen oad d tnayen maca ad
ilin d ijj n weysum. 9Min issmun Arebbi, war t ibeÏÏi bnadem.”
10
  Di taddart sseqsan t imePÄaren nnes oawed x man aya. 11Inna asen
“Wi i Va iLlfen i temVart nnes uca ad imlec tenneÄnit, aqqa netta izna
xas 12u mala tamVart teLlef i weryaz nnes, xenni ad temlec wenneÄni,
aqqa nettat tezna.”

             Yeccu d iPenjiren
           Mat. 19:13-15; Luk. 18:15-17
13
  Iwyen as-d iPenjiren Pima ad ten iPada, maca imePÄaren webbxen
inni ten-d yiwyen. 14Umi iÇra Yeccu man aya, ixeyyeq, inna asen
“Jjem iPenjiren ad Vari-d asen, war ten mennoem, minzi tageldit
              10:4         1o:6          10:8
                 Til. 24:1,3     Amz. 1:27, 5:2     Amz. 2:24
92                   MARKU 10


n Arebbi i yina amecnaw nitni. 15S tidett ad awem iniV, wi war
iqebblen tageldit n Arebbi amecnaw aPenjir, aqqa netta oemmarÃ
war Vares ittidef ca.” 16Idaro asen uca issars xasen ifassen
nnes, ibark iten.

               Yeccu d aryaz bu-wagra
                Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30
17
 Umi iffeV maPend ad yuyur deg webrid, yuzzel-d Vares ijjen,
iwÄa as Var iÄaren uca isseqsa t “A Amselmad aÃebPan, min i Va
ggeV Pima ad warteV tudart n lebda?” 18Inna as Yeccu “Mayemmi i
d ayi tettlaVid ‘aÃebPan’? Ula d ijj war iLli d aÃebPan mVir
ijjen, Arebbi. 19Cek tessned tiweÃÃa ‘War zenni, war neqq, war
tticar, war cehhed ÇÇur, war ttVecca, weqqar babac d yemmac.’
” 20Yarr-d, inna as “A Amselmad, aqqa marra tina tuVa ÄeffareV tent
zi temÇi inu.” 21IxÇar dayes Yeccu uca issoizz it, inna as “Teqqim
icten oad, uyur, zenz marra min Varek uca ewc it i imezlaÄ, ad
Varek yili ij n lkenz deg ujenna, xenni as-d, ksi ÃÃalib nnek, Äfar
ayi-d. 22Maca netta tuVa iPzen s wawal nni uca iruP icÄen minzi tuVa
Vares aÏÏas n wagra. 23IxÇar Yeccu Var inni i d as-d innÄen, inna i
imePÄaren nnes “MecPal iwoar x yinni i Var iLla aÏÏas n wagra Pima
ad adfen Var tgeldit n Arebbi.” 24Ttbehten imePÄaren zeg wawalen
nnes. Maca Yeccu yarr-d oawed, inna asen “A tarwa inu, mecPal yewoar
x inni ittcalan x wagra nsen, ad adfen Var tgeldit n Arebbi. 25Ihwen
ad yadef welVem zi tiÏÏ n tsineft ula mma yudef bu wagra Var
tgeldit n Arebbi.” 26Immarni daysen oad unexlio, nnan i wayawya “Wi
izemmaren xenni oad ad itwassenjem?” 27IxÇar Varsen Yeccu, inna
“Var iwdan war izemmar, maca maci Var Arebbi, minzi aqqa Var
Arebbi kulci di tzemmar nnes.”

            Lmunet n yinni i Va iÄfaren LmasiP
 Ibda BuÏrus ad as yini “XÇar, neccin nejja kulci, neÄfar i
28


cek-d.” 29Yarr-d xas Yeccu uca inna “S tidett ad awem iniV, wenni
ijjin taddart niV tawmat niV suyetmas niV babas niV yemmas niV
tamVart niV tarrawt ula d iyyaren di ÏÏweo inu u di ÏÏweo n
lexbar aÃebPan, 30ad iksi meyya n tseqqar, lexxu di zman-a ad
iksi tudrin d tawmat d suyetmas d tyemmatin d tarrawt d
10:19
    UfV. 20:12-16; Til. 5:16-20, 24:14
                MARKU 10               93


iyyaren s umarret uca di zman i d Va yasen ad iksi tudart n
lebda. 31Maca aÏÏas n inni iLlan d imezwura ad ilin d ineggura u
aÏÏas n inni iLlan d ineggura ad ilin d imezwura.”

   Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes tawala wiss tlata
            Mat. 20:17-19; Luk. 18:31-34
32
 TuVa-ten deg webrid Var Urcalim. Yeccu tuVa izzar asen uca tuVa
nitni ttbehten u inni t-id iÄeffaren, ggweden. Iksi oawed tenoac
Var uVezdis uca ibda iqqar asen x min d as i Va imsaren 33“Aqqa
neccin ad ngaooed Var Urcalim u Mmis n bnadem ad itwasellem i
arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen u nitni ad xas Pekmen
s lmewt, ad t sellmen i legnus, 34ad t ssPeqaren, ad t hettken s
urekkuÄ, ad xas ssusfen, ad t nVen uca deg wass wiss tlata ad
ikkar.”

            Tutra n Yaoqub d YuPanna
               Mat. 20:20-28
35
 Yusi-d Vares Yaoqub d YuPanna, tarwa n Zabadi, nnan as “A Amselmad,
nexs ad aneV tegged marra min zzayek i Va nettar.” 36Inna asen “Min
texsem ad awem ggeV?” 37Nnan as “Ewc aneV ad neqqim ijjen x yeffus
nnek u wenneÄni x uzelmaÄ nnek deg uouLli nnek.” 38Inna asen Yeccu “Aqqa
war tessinem ca min tettarem.Ma tzemmarem ad teswem zi lkas i
zi i Va sweV necc niV ad tetwassVeÄÃem s useVÄaà i zi i Va
twassVeÄÃeV necc?” 39Nnan as “Nzemmar.” Inna asen Yeccu “Lkas i zi
i Va sweV necc ad t teswem u aseVÄaà i zi i Va twassVeÄÃeV,
ad zzayes twassVeÄÃem, 40maca aVimi x yeffus inu niV x uzelmaÄ
inu, war Vari iLli deg ufus ad t wceV, maca ad immewc i inni umi
itwassewjed.” 41Umi slin oecra man aya, bdan xeyyqen x Yaoqub
d YuPanna. 42Xenni Yeccu ilaVa ten Vares, inna asen “Kenniw tessnem
belli inni ittetwaPesben d lPukkam n legnus, aqqa Pekkmen xasen u
imeqqranen nsen aqqa ttÃeLlaÄen ten. 43War ittili ammu jarawem, maca
wenni ixsen ad idwel d ameqqran jarawem, aqqa netta ad yili d
amsexxar nwem 44u wenni ixsen ad yili d amezwaru jarawem, aqqa
netta ad yili d ismeV i marra. 45Minzi oawed Mmis n bnadem war
d yusi ca maPend ad xas sexxaren, maca maPend ad ixdem, ad iwc
tudart nnes d taVarÃt i ufekki n waÏÏas n iwdan.
94                MARKU 10, 11


            Asgenfi n Bartimawus adarVal
              Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43
 AwÄen-d Var AriPa. Alami d iffeV zi AriPa ak-d imePÄaren nnes
46


d ij n lVaci imVar, tuVa mmis n Timawus, qqaren as Bar-Timawus
wenni tuVa d adarVal, iqqim deg webrid, ittettar. 47Umi isla belli
Yeccu NnaÃiri aqqa-t din, ibda isVuyyu, iqqar “A Yeccu, mmis n
Dawud, arPem ayi.” 48Webbxen t waÏÏas Pima ad isqar, maca netta
iqqim isVuyyu ktar “A mmis n Dawud, arPem ayi!” 49Ibedd Yeccu
uca inna asen ad as-d laVan. LaVan-d i udarVal, nnan as “Egg ul! Kkar!
Aqqa ittlaVa-d xak!” 50Lexdenni inÄar ajeLlab nnes, ikkar uca yusi-d
Var Yeccu. 51Yarr-d Yeccu, inna as “Min texsed ad ac t ggeV?” Inna
as udarVal “ ‘Rabbuni’ min ixs ad yini ‘a Amselmad inu’ Pima ad
ttwaliV.” 52Inna as Yeccu “Uyur! Liman nnek issgenfa cek!” Lexdenni
idwel ittwala uca iÄfar Yeccu deg webrid.

               Adaf Var Urcalim
          Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; YuP. 12:12-19


11    Umi qarrben Var Urcalim Var Baytfaji d Baytoanya zzat i
    1


    wedrar n Zzitun, issekk tnayen zeg imePÄaren nnes, 2inna asen
“RuPem Var dcar nni qibalt nwem. Xmi Vares i Va tadfem, lexdenni ad
tafem ij n wesnus iqqen, war xas inyi ula d ijj n bnadem. Fesyem as,
tawyem t-id Vari. 3Mala inna awem Ped ‘Mayemmi tetteggem aya?’, xenni
inim ‘Aqqa Sidi iPdaj it’, uca lexdenni ad t-id issekk da.” 4Nitni
ruPen, ufin asnus nni iqqen Var tewwart barra x webrid uca arxun
as. 5Ca n inni tuVa din ibedden, nnan asen “Min tetteggem, tfessyem i
wesnus?” 6Nnan asen am mammec ten iweÃÃa Yeccu uca jjin ten. 7Iwyen-d
asnus Var Yeccu, ssarsen xas arruÄ nsen uca inya xas netta. 8AÏÏas
ssun arruÄ nsen x webrid, ca nneÄni qeÃÃen-d lefruo s wafriwen zi
tcejjura uca ssun ten x webrid. 9Inni izzaren d yinni t-id iÄfaren,
tuVa sVuyyun s jjehd, qqaren “UÃanna! D amimun wenni i d yusin s
yisem n Arebbi. 10Ad tetwabarek tgeldit n jedditneV Dawud tenni i
d Va yasen s yisem n Arebbi. UÃanna di luola x luola qao.” 11Yusi-d
Yeccu Var Urcalim uca yudef di taddart iqeddsen. Awarni lami
iÇra marra min d as-d innÄen, iffeV Var Baytoanya ak-d tenoac minzi
lPal tuVa issutum.


11:9
    SbP. 118:25-26
                MARKU 11                95


             Yeccu ineooel artu
               Mat. 21:18-19
 Tiwecca nnes lami d ffVen zi Baytoanya, iÏÏef it-id laÇ. 13Umi
12


iÇra zi laggwaj ij n wartu n tazart Vares tifray, yuyur din Pima
ad yarzu ma attaV ad dayes yaf ca. Umi d yusa din, war yufi walu
mVir tifray minzi war tuVi bu lweqt n tazart. 14Yarr-d Yeccu,
inna as “I lebda ula d ijj war iqqim ad zzayek yecc oad lViLlet.”
TuVa imePÄaren nnes tteslan min iqqar.

    Yeccu ittaÇÇel x isebbaben zi taddart iqeddsen
        Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; YuP. 2:13-22
 Usin-d Var Urcalim. Umi yudef Yeccu Var taddart iqeddsen, ibda
15


issuffuV isebbaben d imsuwwaqen di taddart iqeddsen uca ibda
iqeLleb ÏÏwabel n iÃarrafen n tmenyat d lekrasi n yinni tuVa iznuzan
idbiren. 16Netta war ijji Ped ad yeodu taddart iqeddsen ula s ict
n lqecoet. 17TuVa isselmad, iqqar asen “Ma war turi

   ‘Taddart inu ad as laVan taddart n tÇaLlit i marra legnus’,
      uca kenniw tarrim tt d ifri n iceffaren.” Isa. 56:7; Irm. 7:11


 Arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen slin man aya, kkaren uca
18


arezzun mammec i Va ggen ad t nVen, minzi ggweden zzayes, minzi
lVaci marra tuVa ittebhet s uselmed nnes. 19Lami yeodu lPal iffeV
Var barra n tendint.

               Artu islaw
 Di ÃÃbeP zic, am tuVa oeddun, Çrin belli wartu nni islaw zeg
20


iÇewran. 21BuÏrus iften, xenni inna as “A Sidi, xÇar, artu i texzid,
aqqa islaw.” 22Yarr-d Yeccu, inna asen “Amnem di Arebbi. 23S tidett ad
awem iniV belli wenni i Va inin i wedrar-a ‘Meksi, menÄar di lebPar’,
war ittcekki deg wul nnes maca ad yamen belli min inna ad iffeV, iwa
aqqa ad iffeV. 24X uyenni ad awem iniV, marra min i Va tettarem, amnen
belli ad t tkesbem uca ad Varwem yili. 25Melmi mma tbeddem ad
teÇÇaLlem, Vfarem mala Varwem x Ped ca, Pima Babatwem i iLlan deg
ijenwan ad awem iVfar ddnub nwem. 26Mala war tVeffarem kenniw, war
iVeffar ula d Babatwem i iLlan deg ijenwan x ddnub nwem.”
96               MARKU 11, 12


      Aseqsi x man ttesriP i zi ittegg Yeccu leojayeb
             Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8
27
 Usin-d oawed Var Urcalim. Am tuVa iggur di taddart iqeddsen,
qarrben-d Vares arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen d
imVaren n weydud, 28nnan as “S man ttesriP i zi tettegged aya, wi d
ac iwcin ÃÃulÏa-ya Pima ad tegged aya.” 29Yarr-d Yeccu, inna asen “Ula
d necc ad kenniw sseqsiV ij n useqsi, arrem-d xafi uca ad awem
iniV s man ttesriP i zi tteggeV aya. 30AseVÄaà n YuPanna ma ikk-d
zeg ujenna niV zeg iwdan? Arrem-d xafi!” 31Mcawaren jarasen, nnan “Mala
nenna ‘Zeg ujenna’, ad yini ‘Mayemmi war zzayes tuminem?’ 32Maca mala
nenna ‘Zeg iwdan’ ”... nitni maca ggweden zeg weydud minzi YuPanna tuVa-t
Var marra d amkacaf s tidett. 33Arrin-d, nnan i Yeccu “War nessin!”
Yarr-d xasen Yeccu, inna “Xenni ula d necc war d awem qqareV zi man
ttesriP i tteggeV aya.”

      Amettil n wePwic n tzayart d ifeLlaPen ioeffanen
             Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19


12    Ibda issawal akisen s imettilen “Ij n bnadem iÇÇu ij n wePwic
    1


     n tzayart uca issenneÄ as-d s ij n wefray uca iVza tasirt n
uÄil, ibna dayes ÃÃumoet uca yarhen it i ca n ifeLlaPen uca isafar.
2
 Lami d yiweÄ lPal, issekk ij n ismeV Var ifeLlaPen Pima ad iksi
tasVart nnes zi lViLlet n wePwic n tzayart zeg ifeLlaPen nni. 3Maca
nitni ÏÏfen t, wtin t uca ssekken t ixwa. 4oawed issekk Varsen ij n
ismeV nneÄni, arejmen t, marÇen as u awarni lami t ssbehtlen, uÇÇlen
xas. 5oawed issekk-d Varsen wenneÄni uca nVin t. Ammu xenni issekk
aÏÏas n inneÄni, hettken ca zzaysen s urekkuÄ u ca nneÄni zzaysen nVin
ten. 6TuVa iqqim Vares oad ijj n mmis i xas ioizzen. Issekk it
Varsen d aneggar, iqqar ‘Nitni ad weqqaren mmi’. 7Maca ifeLlaPen nni
nnan jarasen ‘Aqqa d wa d awrit. Zidem, ad t neneV uca ad VarneV yili
lwart.’ 8Ksin t, nVin t uca nÄaren t barra i wePwic n tzayart. 9Min i
Va yegg bab n wePwic n tzayart? Ad d yas ad ineV ifeLlaPen uca ad
iwc wePwic n tzayart i inneÄni. 10Ma war teVrim tira-ya

   ‘AÇru i tuVa ioiffen ibennayen, aqqa idwel d azeLlif n teVmart.
       11Man aya itwagg zi Arebbi u man aya d ict n lPajet
             tesstebhet tiÏÏawin nneV’ ”    SbP. 118:22-23
                MARKU 12                    97


 Arzun ad t ÏÏfen maca nitni ggweden zi lVaci, minzi fehmen belli tuVa
12


issawal xasen s umettil nni. Aqqa jjin t uca uyuren.

           AxeLleà n ÄÄariba i qayÃar
            Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26
13
 Xenni ssekken Vares ca n Ifarisiyyen d Ihirudusiyyen, Pima ad as
ggen taxceft s ij n wawal. 14Umi d usin, nnan as “A Amselmad, neccin nessen
aqqa cek d tidett, war teggid bu s tifras n bnadem minzi war
txeÇÇared ca Var wudem n iwdan, maca tesselmaded abrid n Arebbi s
tidett. Ma iPeLlel ad newc ÄÄariba i qayÃar niV lla? Ma ittxeÃÃ aneV
ad nxeLleà niV lla?” 15Am tuVa yargeb x nnifaq nsen, inna asen “Mayemmi i d
ayi tettjarrabem? Awyem ayi-d ij n ddinar Pima ad t ÇareV!” 16Iwyen
as-d ijj n ddinar. Xenni inna asen “Wi yilan taÃwirt-a d tira-ya?” Nnan as
“N qayÃar.” 17Yarr-d Yeccu, inna asen “Wcem i qayÃar min iLlan i qayÃar
u i Arebbi min iLlan i Arebbi.” Uca ttoejben zzayes.

            Aseqsi x lemlac d tnukra
            Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40
18
 Usin-d Vares ca n IÃaduqiyyen inni iqqaren belli war din bu tnukra,
sseqsan t, nnan 19“A Amselmad, aqqa yura aneV Musa, mala immut i Ped umas
uca ijja tamVart, war d ijji bu tarrawt, ad yawi umas tamVart uca
ad as issgaooed dduriyet i wumas. 20TuVa din seboa n wawmaten.
Amezwaru yiwi ict n temVart uca awarni lami immut, war d ijji bu
dduriyet. 21Xenni yiwyi itt wenni wiss tnayen uca immut war d ijji bu
dduriyet ula d netta. Ula ammu wiss tlata. 22Marra seboa nni iwyen
tt, war d jjin bu dduriyet. Aneggar nsen marra temmut temVart nni
oawed. 23Iwa di tnukra, xmi i d Va kkaren umi i Va tili temVart?
Minzi nettat tuVa d tamVart i seboa nni.” 24Yarr-d Yeccu, inna asen “Ma
war txeÏÏim ca minzi war tessinem ca idlisen d jjehd n Arebbi?
25
 Minzi xmi i d Va kkaren zeg imettinen, war ggur ad melcen, war
ggur ad tent ssmeLlcen, maca ad ilin amecnaw lmalakat deg ijenwan. 26Zi
jjihet n imettinen aqqa twassnekkaren, ma war teVrim deg wedlis n
Musa lami tuVa Var tabVa mammec issiwel akis Arebbi, inna ‘Necc
d Arebbi n Ibrahim d Arebbi n IsPaq, d Arebbi n Yaoqub.’ 27Netta
maci d Arebbi n imettinen maca d Arebbi n inni iddaren. X uyenni aqqa
kenniw txeÏÏam aÏÏas.”
                   12:19
                       Amz. 38:8; Til. 25:5 12:26 UfV. 3:1-12
98               MARKU 12


            TawÃiyyet tameqqrant
            Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28
28
  Umi isla ijjen zeg imselmaden n idlisen belli nitni tuVa ttemharwaÄen
jarasen uca netta issen belli netta aqqa yarr-d xasen mliP, xenni
yusi-d Vares isseqsa t “Man ten iLlan d tawÃeyyet d tamezwarut x
kulci?” 29Yarr-d xas Yeccu “Aqqa tamezwarut x marra tiweÃÃa ‘Sel
a Israyil! Sidi, Arebbi nneV, aqqa-t d ijjen n Sidi. 30Ad texsed
Sidi, Arebbi nnek s marra wul nnek s marra leomar nnek s marra
leoqel nnek s marra jjehd nnek.’ Ta d tawÃeyyet tamezwarut. 31Uca
tawÃeyyet wiss tnayen, amecnaw tanita, aqqa d ta ‘Ad texsed amqarreb
nnek amecnaw ixef nnek.’ War din bu tawÃeyyet nneÄnit tameqqrant x tina
s tnayen.” 32Inna as umselmad n idlisen “Nican, a Amselmad, s tidett
tennid belli netta d ijjen, war din ula d ijj nneÄni mVir netta. 33Uca
sennej i marra tiVarÃin n wecmaÄ d marra tiVarÃin nneÄnit, aqqa ad
t texsed s wul marra, s leoqel marra, s leomar marra u s jjehd
marra uca ad texsed amqarreb nnek amecnaw ixef nnek.” 34Umi iÇra
Yeccu belli yarr-d s leoqel, inna as “Aqqa cek war tiggwijed ca
x tgeldit n Arebbi.” Xenni war ioewwel Ped ad t isseqsa ula deg
ict n tmeslact.

          Man wen iLlan d mmis n Dawud?
            Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44
35
 Lami tuVa isselmad di taddart iqeddsen yarr-d Yeccu, inna
“Mammec qqaren imselmaden n idlisen belli LmasiP d mmis n Dawud?
36
 Minzi Dawud s yixef nnes inna s ArruP Iqeddsen

    ‘Inna Sidi i Sidi inu: Qqim-d x ufusi inu, al i d Va arreV
      marra leodyan nnek d tanebdat sadu iÄaren nnek.’  SbP. 110:1


37
  Dawud simant nnes ittlaVa as-d ‘Arebbi’. Manis d ikka d mmis?”
TuVa iojeb as i ij n wezyen ameqqran n lVaci ad as slen.

        Aolam n Yeccu i imselmaden n idlisen
            Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47
 Inna asen di tVuri nnes “PÄam ixef nwem zeg imselmaden n idlisen
38


inni umi itteojib asen lPal xmi i Va uyuren s leobayat tizirarin u
               MARKU 12, 13               99


xmi xasen i Va seLlmen iwdan di leswaq, 39uca itteojib asen lekrasi
n zzat deg isinagugen d imucan imezwura Var imensiwen n wuraren,
40
 aqqa nitni ttetten tudrin n tijjal uca ttÇaLlan aÏÏas n lweqt amenni
waha. Aqqa ina ad ksin lPukm d ameqqran.”

              ÃÃedqet n tajjalt
                Luk. 21:1-4
41
 Am iqqim Yeccu qibalt i ÃÃenduq n ÃÃedqet, iÇra mammec ineÏÏar
lVaci tinoacin n nnPas di ÃÃenduq. AÏÏas n aytbab n wagra tuVa
neÏÏaren dayes aÏÏas. 42Tusi-d ict n tajjalt d lmeskina tenÄar
dayes tnayen n ‘lebtat’ (=‘lebta’ nettat d tameÇyant x marra uqiyyat
n nnPas) i isekkwan ‘kwadrans’ ( =‘kwadrans’ netta d ameÇyan x marra
uqiyyat n nnPas n Irumaniyyen) . 43IlaVa Yeccu i imePÄaren nnes, inna asen
“S tidett ad awem iniV, tajjalt-a lmeskina aqqa tenÄar dayes ktar x
marra inni i tuVa inÄaren di ÃÃenduq n ÃÃedqet, 44minzi marra nÄaren
dayes zi min Varsen aÏÏas, maca ta zi drus nnes tenÄar dayes
kulci min Vares, marra leowelt nnes.”

       Min i Va imsaren al i d Va ioqeb LmasiP
            Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33


13    Alami d iffeV zi taddart iqeddsen, inna as ijjen zeg
    1


    imePÄaren nnes “A Amselmad, xÇar, mammec iLlan iÇra-ya d lebni-
ya!” 2Yarr-d Yeccu, inna as “Ma teÇrid lebni-ya imVaren? War ittVimi
ula d ij n weÇru x weÇru nneÄni, war ittnehdim.” 3Lami tuVa iqqim netta
x wedrar n Zzitun qibalt i taddart iqeddsen, sseqsan t wePdes
BuÏrus d YuPanna d Andrawus 4“Ini aneV melmi i Va yili man aya d man
leolamet xmi i Va ikemmel marra man aya?”
  5
   Yarr-d xasen Yeccu uca ibda iqqar “XÇarem, Pima war kenniw
iVekkwi Ped. 6Aqqa aÏÏas ad d asen s yisem inu qqaren ‘Aqqa d necc!’,
ad Vwan aÏÏas. 7Mala teslim x lbaruÄ d lexburat n lbaruÄ, war
ttnexlioem ca, minzi s uVil ad yili man aya, maca war ittili oad d
aneggar. 8Minzi lgens ad ikkar Äidd n lgens nneÄni u tageldit Äidd n
tgeldit nneÄni. Ad ilin inhezziyyen n tmurt zi wemcan Var wemcan uca ad
yili laÇ d uVewwuV. Timeslayin-a d beddu n lewjao.
  9
   XÇarem Var yixef nwem, minzi ad kenniw sellmen i tudrin n ccrao,
ad kenniw hettken s urekkuÄ deg isinagugen uca ad kenniw ssiwÄen Var
100              MARKU 13


lPukkam d ijeLliden x ssibbet inu d chadet i nitni. 10Var umezwar
ittxeÃÃ ad itwabarreP lexbar aÃebPan di marra legnus. 11Xmi kenniw
i Va ggewden Pima ad kenniw sellmen, war kessim amnus qbel zi min i
Va tinim, war tPissifem ca, maca min mma d awem i Va immewcen di
tsaooet nni, siwlem zzayes, minzi war teLlim d kenniw i issawalen
maca d ArruP Iqeddsen. 12Umas ad isellem umas i lmewt d babas ad
isellem mmis uca ad tekkar tarrawt x lwalidin nnes uca ad ten nVen. 13Ad
kenniw carhen marra x ssibbet n yisem inu. Maca wenni i Va iÃbaren al
aneggar, wanita ad itwassenjem.
  14
   Xmi i Va tÇarem nnoi n wareyyeb, min xef tuVa issawal umkacaf
Danyal, ittbedda mani war ittxeÃÃ ad ibedd - wenni iVrin ad
ifhem - lexdenni ittxeÃÃ i inni iLlan di Yahudiyya ad arewlen Var
idurar, 15u wenni iLlan x tzeqqa war d ihekkwi ca Var taddart u
war ittidef ca Pima ad iksi ca zi taddart nnes, 16u wenni iLlan deg
iyyar war d ittoiqib ca Pima ad iksi arruÄ nnes. 17Uct x tinni
iLlan s ddeyset d tinni issuÏuÄent deg wussan nni. 18ÇÇaLlem Pima
war tettili tarewla nwem di lmecta, 19minzi deg wussan nni ad din
tili ict n lePÃart i war tuVi amecnaw nettat zeg wami ixleq Arebbi
ddunnit al lexxu uca war tettili oemmarà oawed. 20Mala Arebbi war
issemÇi ussan nni, war tnejjem ula d ict n arrimet, maca di ÏÏweo
n yinni itwaxÄaren inni i ixÄar netta, aqqa issemÇi ussan nni.
  21
    Xenni mala inna awem ijjen ‘Aqqa LmasiP da niV aqqa-t diha’, war
t ttamnem. 22Minzi ad d kkaren imasiPen issxarriqen d imkacafen
issxarriqen, ad ggen leolamat d lmuojizat Pima, mala izemmar, ad
sseVwan inni itwaxÄaren zi Arebbi. 23Kenniw maca PÄam! Aqqa marra
nniV awem t qbel.
  24
    Maca deg wussan nni awarni lePÃart nni ad tebbarcen tfuct uca
taziri war tetticc oad ÏÏya nnes, 25itran ad d wÄan zeg ujenna uca
ÃÃulaÏat i iLlan deg ujenna ad twassenhezzen. 26Xenni ad Çaren Mmis
n bnadem ittas-d deg iseynuten s jjehd d uouLli ameqqran. 27Lexdenni
ad issekk lmalakat nnes uca ad iyru inni itwaxÄaren zzayes zi
areboa isemmiÄen zi ÏÏarf aneggaru n tmurt Var ÏÏarf aneggaru n
ujenna.
  28
    Lemdem zeg wartu n tazart amettil-a: xmi i Va dewlen lefruo
nnes ad areÄben uca tifray ad ffVent, xenni ad tessnem aqqa anebdu
yiweÄ-d. 29Ammu oawed ula d kenniw, xmi i Va tÇarem timeslayin-a
13:25
    Ica. 13:10; 34:4
               MARKU 13, 14              101


ttemsarant, xenni ssnem aqqa man aya yudes-d x tewwart. 30S tidett ad
awem iniV, jjil-a war ioeddu ca al i d Va yili man aya marra. 31Ajenna
d tmurt ad uqqan, maca awalen inu war ttekksen oemmarÃ. 32Maca ass
nni d tsaooet nni ula d ijj war t issin ula d lmalakat tinni iLlan deg
ijenwan ula d Tamemmit, mVir Tababat. 33PÄam, oessem, ÇÇaLlem, minzi
war tessinem ca melmi i d Va taweÄ lweqt.
  34
   Aqqa-t amecnaw ij n bnadem, wenni igguren ad isafar, ijja taddart
nnes, iwekkel isemVan nnes s ÃÃulÏa, iwca i kul ijjen zzaysen lxedmet
nnes uca iolem as i uoessas n tewwart maPend ad iqqim ad iPÄa. 35Iwa
PÄam xenni, minzi war tessinem ca melmi i d Va yas bab n taddart,
Var uoecci niV Var wezyen n Llilet niV x usquqeo n uyaÇiÄ niV Var
ÃÃbeP zic, 36Pima war d ittis deVya, ad kenniw yaf tetteÏÏÃem. 37Min
d awem qqareV lexxu, qqareV t i marra ‘Qqimem tfaqem!’ ”

           Udayen arezzun ad nVen Yeccu
         Mat. 26:1-5; Luk. 22:1-2; YuP. 11:45-53


14     Iggur ad yili loid n Basxa d loid n weVrum nnebla antun awarni
     1


     tnayen n wussan uca tuVa arruyas n ikehhanen d imselmaden n
idlisen arezzun mammec t i Va ÏÏfen s tePraymect u mammec t i Va
nVen. 2Maca nitni nnan “War ittili di loid Pima war ittili uVewwuV
deg weydud.”

          Adhan n Yeccu s leoÏur iVlan
            Mat. 26:6-13; YuP. 12:1-8
3
 Alami tuVa iqqim Var ÏÏabla di Baytoanya di taddart n Simoan
wenni i di iLla lbarÃ, tusi-d ict n temVart, aqqa-tt Vares ict n
taziyyat n alabaster dayes lefwaPet n ÃÃenbel teÃfa, teVla. Tarza
taziyyat n alabaster uca tfarreV itt x uzeLlif nnes. 4TuVa din ca inni
ixeyyqen aÏÏas deg yixef nsen x man aya, nnan “Mayemmi tetwassexsar
lefwaPet-a n mirru? 5Minzi leoÏur-a ad yili immenz ktar zi telt
meyya ddinar uca xenni ad immewc i imezlaÄ.” Uca xeyyqen xas aÏÏas.
6
 Maca Yeccu inna “Jjem tt! Mayemmi xas tettoeddam? Aqqa tegga dayi
ij n cVel icna. 7Minzi imezlaÄ nitni lebda aqqa-ten akidwem, tzemmarem
ad kisen teggem lxar melmi mma texsem, maca necc war kidwem
LliV lebda. 8Nettat tegga min umi tzemmar. Aqqa tizzar temseP
arrimet inu s leoÏur i wenÄel. 9S tidett ad awem iniV, mani mma i Va
102               MARKU 14


itwabarreP lexbar-a aÃebPan di marra ddunnit, ad xebbaren oawed
x min tegga dayi d liÄaret i nettat.”

      Yahuda ikkes awal maPend ad isellem LmasiP
             Mat. 26:14-16; Luk. 22:3-6
 Xenni iruP Yahuda IsxariyuÏi, ijjen zi tenoac, Var arruyas n
10


ikehhanen Pima ad asen t isellem. 11Umi slin man aya nitni, farPen uca
waoden ad as wcen tmenyat. U netta tuVa yarezzu ict n tewwart Pima
ad asen t isellem.

            Asewjed n umensi aneggaru
       Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14, 21-23; YuP. 13:21-30
12
  Deg wass amezwar n loid n Basxa, alami lami VarÃen taVarÃt n
Basxa, nnan as imePÄaren nnes “Mani texsed ad nraP Pima ad nessewjed
maPend ad tecced Basxa?” 13Issekk tnayen zeg imePÄaren nnes, inna
asen “RuPem Var tendint, ad temsagarem ak-d ij n weryaz, yarbu
ict n teqbuct n waman. Äfarem t!” 14U mani i Va yadef, inim i bab
n taddart, “Amselmad iqqar ‘Mani teLla tVurfet Pima ad cceV
taVarÃt n Basxa ak-d imePÄaren inu?’ 15Xenni netta ad awem immel ij
n arwa imVar sennej, issu, iodel. Dinni d aneV i Va tessewjdem.”
16
  FfVen imePÄaren, usin-d Var tendint uca ufin min tuVa d asen inna,
xenni ssewjden taVarÃt n Basxa.

      Yeccu izwar issiwel x man wen i t Va isellem
17
 Var uoecci yusi-d ak-d tenoac. 18Lami tuVa qqimen Var ÏÏabla, ttetten,
inna Yeccu “S tidett ad awem iniV, aqqa ijjen zzaywem ad ayi isellem,
ijjen wenni kidi iccin.” 19Bdan ttecÄinen, nnan as ijjen awarni wenneÄni “Ma d
nnec?” u wenneÄni “Ma d necc?” 20Yarr-d, inna asen “Aqqa-t d ijjen zi tenoac i
issisnen akidi zi ÏÏebÃi. 21Aqqa Mmis n bnadem ad iraP mammec xas
tura. Maca uct x bnadem nni wenni zi i Va itwasellem Mmis n bnadem. Psen
as i bnadem nni mli war d ixliq.”

               Amensi Iqeddsen
        Mat. 26:26-30; Luk. 22:15-20; 1 Kur. 11:23-25
22
 Lami tuVa ttetten, iksi Yeccu aVrum, ibarek it, yarz it uca iwca
asen t, inna “Ksim, ccem, aqqa ta d arrimet inu.” 23Xenni iksi aVarraf,
               MARKU 14                103


iqada, iwca asen t u marra idsen swin zzayes. 24Inna asen “Aqqa ina d
idammen inu n loahd n jdid i Va itwassizzlen i waÏÏas n iwdan. 25S
tidett ad awem iniV, necc war qqimeV ad sweV zi lViLlet n tzayart
al ass i di tt Va sweV jdid di tgeldit n Arebbi.” 26Xenni awarni
lami Vennjen asebbiP, ffVen Var wedrar n Zzitun.

       Yeccu izwar issiwel x wenkar n BuÏrus
        Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; YuP. 13:36-38
 Inna asen Yeccu “Aqqa marra kenniw ad dayi tcekkem di Llilet-a,
27


minzi tura deg wedlis n umkacaf Zakariya

       ‘Aqqa ad wteV anilti uca ad twazeLloen wuLli.’  Zak. 13:7


28
  Maca awarni lami i d Va kkareV, ad awem izwareV Var Ljalil.” 29Inna
BuÏrus “Waxxa ad dayek nderfen marra, necc war dayek ttnedrifeV
ca.” 30Inna as Yeccu “S tidett ad ac iniV, aqqa ass-a di Llilet-a
qbel i Va isquqeo uyaÇiÄ tnayen n imuren, ad ayi tenkared tlata n
imuren.” 31Maca netta, am tuVa yarenni deg wawal nnes oad aÏÏas, inna
“Mala ittxeÃÃ ad mteV akik, war cek nekkareV.” Ammu i nnan marra
inneÄni oawed.

               Xitsimaniy
           Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46
32
  Usin-d Var wemcan umi qqaren ‘Xitsimaniy’. Inna i imePÄaren nnes
“Qqimem da al i Va kemmleV taÇaLlit.” 33Xenni iksi BuÏrus d Yaoqub
d YuPanna uca ibda ittenexlao, idwel itteggwed aÏÏas. 34Inna asen
“Aqqa leomar inu icÄen al lmewt. Qqimem da akidi, tePÄam!” 35Yuyur
cwayt Var zzat uca iwÄa Var tmurt, iÇÇuLl Pima - mala ioeddel
- ad toeddu tsaooet nni. 36Inna “ ‘Aba’, Baba, kulci tzemmared xas!
Ksi xafi lkas-a, maca war ittili min xseV necc, maca min texsed
cek.” 37Uca yusi-d, yufi ten ÏÏÃen, inna i BuÏrus “A Simoan, ma aqqa
cek tetteÏÏÃed, ma war tzemmared ad tePÄid ula d ict n tsaooet?
38
 PÄam, ÇÇaLlem, Pima war tettidfem deg uVekkwi. ArruP aqqa iwjed
maca arrimet aqqa teÄoef.” 39Uca yuyur oawed iÇÇuLl, ioawed i wawalen
nni. 40Ioqeb uca yufi ten oawed ÏÏÃen, tuVa tiÏÏawin nsen Äeqqlent uca
nitni war ssinen mammec i xas i Va yarren. 41Uca netta yusi-d Varsen
104              MARKU 14


twala wiss tlata, inna asen “ÏÏÃem lexxu, tareyyPem! Icfa! Aqqa
tiweÄ-d tsaooet. XÇarem, aqqa Mmis n bnadem ad itwasellem Var
ifassen n imednab. 42Kkarem, ad nraP, xÇarem, aqqa da wenni d ayi i
Va isellmen, aqqa yudes-d.”

               UÄuf n Yeccu
        Mat. 26:47-56; Luk. 22:47-53; YuP. 18:3-12
43
 Lami tuVa oad issawal, yusi-d Yahuda, ijjen zi tenoac, ak-d ij
n lVaci s lesyuf d ioumad, sekken ten-d arruyas n ikehhanen d
imselmaden n idlisen d imVaren n weydud. 44Uca wenni t i Va isellmen,
tuVa ittegg asen ict n leolamet, iqqar “Wenni i Va ssudmeV d wenni
netta, ÏÏfem t uca awyem t-id.” 45Umi d yusa, yuyur Vares deVya,
inna as “A Rabbi, a Rabbi” uca issudem it. 46Ssarsen xas ifassen
uca ÏÏfen t. 47Ijjen zeg yinni i din ibedden ijbed ssif nnes uca iwta
ismeV n uzeLlif n ikehhanen, iqeÃÃ as amezzuV. 48Yarr-d Yeccu, inna
asen “Aqqa axmi x ij n uceffar i teffVem s lesyuf d ioumad Pima
ad ayi teÏÏfem. 49Kul ass tuVa-yi akidwem di taddart iqeddsen
sselmadeV, war dayi teÏÏifem. Maca ittxeÃÃ ad twakemmlen
idlisen.” 50Jjin t marra uca arewlen. 51IÄfar it ij n uoezri, tuVa
yarÄ ict n tecÄaÄt n qaÏifa x tqeddit nnes uca ÏÏfen t-id ibliVen.
52
 Maca netta ijja tacÄaÄt uca yarwel zzaysen d aoaryan.

      LmasiP zzat i lmePkama tameqqrant n Wudayen
     Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55, 63-71; YuP. 18:13-14, 19-24
53
 Iwyen Yeccu Var uzeLlif n ikehhanen. Munen marra arruyas n ikehhanen
d imVaren n weydud d imselmaden n idlisen. 54TuVa BuÏrus iÄfar it-
id zi laggwaj Var daxel n lemraP n uzeLlif n ikehhanen uca tuVa iqqim
jar imxazniyyen, ittweqqaP ixef nnes Var tmessi. 55TuVa arruyas
n ikehhanen d marra lmePkama tameqqrant n Wudayen arezzun chadet
Äidd n Yeccu Pima ad t nVen, maca war tt ufin, 56minzi aÏÏas i tuVa
xas icehhden ÇÇur u chadat nsen war ttmelqint. 57Xenni kkaren-d ca
n inni xas icehden ÇÇur, qqaren 58“Neccin nesla as umi inna ‘Ad hedmeV
taddart-a iqeddsen i itwaggen s ifassen uca di tlata n wussan ad
bniV icten nneÄnit i war itwaggen s ifassen.’ ” 59maca ula ammu chadat
nsen war ttmelqint ca. 60Xenni ikkar uzeLlif n ikehhanen di lwesÏ
uca isseqsa Yeccu, inna as “Ma war tarrid s ca? Min cehhden yina
               MARKU 14, 15               105


xak?” 61Maca netta isqar, war d yarri s walu. Isseqsa t uzeLlif
n ikehhanen oawed, inna as “Ma cek d LmasiP, Mmis n Lmubarek?” 62Inna
Yeccu “D necc u kenniw ad tÇarem Mmis n bnadem iqqim x ufusi n
jjehd, ad d yas s iseynuten n ujenna.” 63Icarreg uzeLlif n ikehhanen
arruÄ nnes uca inna “Mayemmi nePdaj oad lechud! 64Aqqa teslim aceqqef
nni! Min d awem iÄharen?” Marra Pekmen xas belli isdaheLl lmewt.
65
 Ca zzaysen bdan ssusufen xas, ttlePPafen i uVembub nnes, ccaten t
s lbuniyyat, qqaren as “Kacef!” Uca ccaten t imxazniyyen Var uVembub
s imeddarÄan.

               Ankar n BuÏrus
       Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; YuP. 18:15-18, 25-27
66
 Alami tuVa BuÏrus di lemraP swadday, tusi-d ict n tayya n uzeLlif
n ikehhanen. 67Umi teÇra BuÏrus ittweqqaP, texÇar dayes, tenna “Aqqa
tuVa cek ak-d Yeccu NnaÃiri.” 68Inkar, inna “War ssineV, war fhimeV min
teqqared.” Uca iffeV barra Var tesqift n tewwart, lexdenni isquqeo
uyaÇiÄ. 69Umi t teÇra tayya ij n umur nneÄni, tebda teqqar i yinni din
ibedden “Aqqa d wa!” 70Inkar i umur nneÄni. Cwayt xenni nnan inni tuVa din
ibedden i BuÏrus “S tidett, cek zzaysen nican minzi cek oawed d
Ajalili, awal nnek amecnaw wenni nsen.” 71Ibda ineooel ixef nnes, ittjjaLla
“War ssineV bnadem nni i xef tessawalem.” 72Lexdenni isquqeo uyaÇiÄ
wiss martayen. Ifekkar BuÏrus deg wawal i inna Yeccu “Qbel mma ad
isquqeo uyaÇiÄ wiss martayen, ad ayi tenkared tlata n imuren.” Xenni
ibda ittru aÏÏas.

             Yeccu zzat i BilaÏus
        Mat. 27:1-2, 11-14; Luk. 23:1-5; YuP. 18:28-38


15   Xenni Var ÃÃbeP zic mcawaren arruyas n ikehhanen d imVaren
    1


    n weydud d imselmaden n idlisen d marra lmePkama tameqqrant
n Wudayen, carfen Yeccu iwyen t uca sellmen t i BilaÏus. 2Isseqsa
t BilaÏus “Ma cek d ajeLlid n Wudayen?” Yarr-d xas, inna as “Cek
tennid t.” 3TuVa arruyas n ikehhanen ttcetcan zzayes deg waÏÏas n
tmeslayin. 4Isseqsa t BilaÏus oawed, inna as “Ma war d tettarid s
ca? XÇar mecPal i cek iÄelmen.” 5War d yarri Yeccu s walu, alami
ittebhet BilaÏus.
106               MARKU 15


             Yeccu d Barrabas
        Mat. 27:15-31; Luk. 23:13-25; YuP. 18:39-19.16
6
 TuVa iÄeLleq di kul loid ij n umePbus i Wudayen wenni ixsen nitni.
7
 TuVa din ijjen umi qqaren Barabbas, Pebbsen t ak-d imoacaren nnes
inni iVewwVen akis deg uVewwuV i di nVin ijjen. 8IsVuy lVaci uca bdan
ttettarren zzayes Pima ad igg am mammec tuVa d asen ittegg lebda.
9
 Yarr-d xasen BilaÏus, inna “Ma texsem ad awem-d arxuV i ujeLlid n
Wudayen?” 10Minzi tuVa issen belli arruyas n ikehhanen aqqa sellmen
t zi lePsed. 11Arruyas n ikehhanen oarnen lVaci maPend ad asen iÄleq
Barabbas. 12Yarr-d BilaÏus, inna asen oawed “Min texsem ad ggeV
s wenni umi tettlaVam ajeLlid n Wudayen?” 13SVuyyen oawed “Ãelleb it!”
14
 Inna asen BilaÏus “Man tuoeffna i igga?” Xenni arnin di tVuyyit oad
ktar “Ãelleb it!” 15Am tuVa ixs BilaÏus ad issarÄa lVaci, iÄleq
i Barabbas uca isellem Yeccu, awarni lami ijja ad t hettken s
urekkuÄ, Pima ad t Ãellben.

          Ioeskariyyen ssePqaran Yeccu
 Gewwden t ioeskariyyen Var daxel n lemraP n taddart n ccrao uca
16


ssmunen marra loeskar. 17SsyarÄen as ij n werruÄ d azeggwaV, muden
as ict n temrist s isennanen uca qqnen as-tt, 18bdan ttseLlamen xas,
qqaren as “Azul xak, a ajeLlid n Wudayen!” 19TuVa ccaten t Var uzeLlif
s ij n weomud n uVanim, ssusufen xas uca, umi aÄaren x ifadden nsen,
oebden t. 20Awarni lami t ssePqaran, selxen xas aselham azeggwaV uca
ssyarÄen as arruÄ nnes, xenni ggewden t barra Pima ad t Ãellben.

               Var ÃÃalib
        Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-39; YuP. 19:17-19
21
 PÃaren ijjen Pima ad as yarbu ÃÃalib, aqqa-t d Simoan zi
Qayrawan wenni d ikkin ssenni am d yusa zeg iyyar d wenni d babas
n Aliksandir d Rufus. 22Iwyen Yeccu Var wemcan n Gulguta min ixs ad
yini ‘amcan n tceqquft n uzeLlif’. 23Wcin as binu i ixeLlÄen s lefwaPet
n mirru Pima ad t isu, maca netta war t iswi. 24Umi t Ãellben, bÄan
arruÄ nnes, ggin xas akeccuÄ x min i Va iksi kul ijj zzaysen.
25
 TuVa tasaooet d tlata (=tasaooet tuVa-tt d tesoa n ÃÃbeP) umi t
Ãellben. 26Ggin ict n telwiPt sennej nnes, uran xas tanfult nnes “AjeLlid n
Wudayen.” 27Ãellben akis tnayen n ixewwanen, ijjen x ufusi nnes, wenneÄni x
               MARKU 15                107


uzelmaÄ nnes. 28X uyenni itwakemmel wedlis i iqqaren “ItwaPseb ak-d
iqÏaÏoiyyen.” 29Inni d ssenni ikkin, tuVa ttceqqafen dayes, tthezzan
izeLlifen nsen, qqaren “A cek wenni i Va ihedmen taddart iqeddsen uca
ad tt tebnid oawed di tlata n wussan, 30senjem ixef nnek, tehwid-d
zi ÃÃalib.” 31Ammu t ssePqaren oawed arruyas n ikehhanen ak-d
imselmaden n idlisen, qqaren jarasen “TuVa issenjem inneÄni, maca war
izemmar ad issenjem ixef nnes. 32Ejj LmasiP, ajeLlid n Israyil, ad
d ihwa lexxu zi ÃÃalib, Pima ad nÇar uca ad namen.” Ula d yinni
itwaÃellben akis, kkwaren t.

              Lmewt n Yeccu
        Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; YuP. 19:28-30
 Umi d tiweÄ tsaooet setta (=ÄÄuhr), tewÄa-d taLlest x tmurt marra
33


al tesoa (=tlata n uoecci). 34Di tsaooet n tesoa isVuy Yeccu s ict n
tmijja tejhed, iqqar s iles n taramit “Iluy, Iluy, lima cabaqtani?” min
ixs ad yini

    “Arebbi inu, Arebbi inu, mayemmi i d ayi tejjid?”  SbP. 22:1


35
  Ca zeg yinni din ibedden, umi slin aya, nnan “Aqqa netta ittlaVa i
Iliya!” 36Yuzzel-d Vares ijjen, issuff ict n sbunxa s lxeLl, igga
itt x uVanim, iwca as Pima ad isu, iqqar “Raja! Ejj aneV ad nÇar ma
ad d yas Iliya Pima ad t-id issehwa.” 37IsVuy Yeccu s ict n tmijja
tejhed aÏÏas uca iffeV as arruP. 38Arwaq n taddart iqeddsen
icarreg x tnayen zi sennej Var swadday. 39Umi iÇra lqebÏan n meyya
i din ibedden zzates belli iffeV zzayes arruP am tuVa isVuyyu
ammu, inna “S tidett tuVa bnadem-a d Mmis n Arebbi.” 40TuVa din tanya
timVarin xeÇÇarent zi laggwaj, jarasent oawed Maryem n Majdala
d Maryem yemmas n Yaoqub amaÇuÇ d Yusis d Salumi, 41tinni it-id
iÄfaren, sexxarent xas umi t tuVa di Ljalil ula d aÏÏas n temVarin
nneÄnit tinni tuVa akis i d igaooden Var Urcalim.

               AnÄel n Yeccu
        Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; YuP. 19:38-42
42
 Lami d tiweÄ tmeddit u lami tuVa d ass n usewjed wenni iLlan
qbel i wass n ssebt, 43yusi-d Yusef zi Arimatiya, ij n umcawar d
108             MARKU 15, 16


aÃdiq n lmePkamet tameqqrant n Wudayen, wenni tuVa ittrajan tageldit
n Arebbi, uca netta izoem yudef Var BilaÏus maPend ad as ittar
arrimet n Yeccu. 44Ittebhet BilaÏus umi immut ammu deVya uca
ilaVa-d i lqebÏan n meyya, isseqsa t ma tuVa immut aÏÏas zeg
wami. 45Umi ifhem man aya zi lqebÏan n meyya, iwca arrimet i Yusef.
46
 IsVa lecfen n qaÏifa, iksi t zi ÃÃalib uca icfen it di qaÏifa,
issars it deg wenÄel i tuVa itwaxebcen di sseLlaP uca isseqnunni
ict n teÃÄart x tewwart n wenÄel. 47TuVa Maryem n Majdala d Maryem
yemmas n Yusis Çrint mani t ssarsen.

                 Tanukra
         Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; YuP. 20:1-10


16    Umi iodu ssebt, tesVa Maryem n Majdala d Maryem yemmas
     1


     n Yaoqub d Salumi leoÏur Pima ad t dehnent. 2Var ÃÃbeP
zic deg wass amezwar n simana iwÄent-id Var wenÄel alami d tenqar
tfuct. 3Nnant jarasent “Wi d aneV i Va isseqnunnyen taÃÄart nni maPend ad
twarzem tewwart n wenÄel?” 4Lami dinni xÇarent, Çrint aqqa taÃÄart
itwasseqnunni ssenni, waxxa tuVa temVar aÏÏas. 5Lami udfent Var
wenÄel, Çrint ij n ubliV iqqim Var uVezdis afusi, yarÄ arruÄ d
acemlal d azirar uca nitenti nxeloent. 6Inna asent “War ttnexlioent ca!
Kennint tarezzunt x Yeccu NnaÃiri wenni itwaÃellben. Aqqa netta ikkar,
war da iLli, xÇarent, aqqa amcan mani tuVa t ssarsen. 7Maca ruPent,
inint i imePÄaren nnes ula i BuÏrus ‘Aqqa ad awem izzar Var Ljalil.
Dinni ad t tÇarem am mammec tuVa i d awem inna.” 8FfVent deVya uca
arewlent zeg wenÄel, minzi tarjijit d ddehcan tqebs itent uca war
t nnint i Ped, minzi tuVa ggwedent.

     AÄPar n Yeccu i imePÄaren nnes awarni tnukra nnes
         Mat. 28:9-10; YuP. 20:11-18; Luk. 24:13-35
9
 Lami d ikkar Yeccu zic deg wass amezwar n simana, iÄhar-d
d amezwaru i Maryem n Majdala tenni i zi tuVa issuffeV seboa n
ccwaÏen. 10Tanita truP uca txebbar aya i inni tuVa iLlan akis, inni tuVa
iceÄnen u ttrun. 11Lami ina slin, belli netta aqqa iddar uca belli nettat
teÇra it, war uminen. 12Awarni aya idwel iban-d s ij n waddud nneÄni
i tnayen zzaysen umi tuVa gguren nitni Var lkambu. 13Ula d ina ruPen
oawed uca xebbaren inneÄni, maca nitni war uminen ula d ina.
                MARKU 16               109


              AbarreP s linjil
     Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; YuP. 20:19-23; Lex. 1:6-8
14
 Lexdenni idwel iban-d i Pidoac alami tuVa qqimen Var ÏÏabla uca
ioayar iten minzi war uminen u minzi ssqesPen ulawen nsen, minzi
nitni war uminen zeg inni t iÇrin awarni lami d itwassnekkar netta.
15
 Inna asen “RuPem Var ddunnit marra, tbarrPem s lexbar aÃebPan i
marra min itwaxelqen. 16Wenni i Va yamnen uca ad itwasseVÄeÃ, aqqa
netta ad itwassenjem, maca wenni war yuminen ad itwaPaseb. 17Tina d
leolamat i Va iÄfaren inni i Va yamnen: aqqa nitni ad ssuffVen ccwaÏen
s yisem inu uca ad ssiwlen s ilsawen n jdid, 18ad ksin ifiVran s
ifassen nsen u mala swin min ineqqen, war ten iÄÄarri ca man aya uca
ad ssarsen ifassen nsen x imehlac, xenni ad ggenfan.”

          Yeccu ittetwammeksi Var ujenna
            Luk. 24:50-53; Lex. 1:9-11
 Awarni lami issiwel akisen, immeksi Sidi Yeccu deg ujenna uca
19


issVim ixef nnes x ufusi n Arebbi. 20Maca nitni ffVen uca barrPen
di kul amcan uca Sidi tuVa ixeddem akisen uca issars lxeÏ nnes x
wawal s leolamat it-id iÄeffaren. Amin.
110              LUKA 1


   Lexbar AÃebPan n Yeccu LmasiP
       s ufus n Luka
               Tamezwarut1  Umi aÏÏas zemmen amezruy x tmeslayin i imsaren jaraneV, 2am
  1


  mammec d aneV xebbaren inni iÇrin awal zeg umezwaru u tuVa-
ten d imsexxaren nnes, 3tban ayi-d oawed mliP, aqqa awarni lami
beqqceV mliP di kulci zeg umezwaru, ad ac ariV s usettef, a
Tiyufilis ioizzen, 4Pima ad tessned tidett n wawalen inni i zi
twasslemded.

         Akehhan Zakariya d lmalak n Arebbi
5
 TuVa din deg wussan n Hirudus, ajeLlid n Yahudiyya, ij n utarras d
akehhan, qqaren as Zakariya, netta zi terbiot n ikehhanen n Abiya uca
tamVart nnes tuVa-tt zi tarrawt n Harun, qqaren as IliÃabit. 6TuVa
s tnayen idsen d imseggaden Var Arebbi, tteÏÏaoan marra tiweÃÃa
d lumur iseggden n Arebbi nnebla loib. 7War tuVi Varsen bu uPenjir
minzi IliÃabit tuVa war tilu ca uca tuVa s tnayen idsen mVaren deg
wussan. 8Aqqa imsar lami tuVa Zakariya ittegg lxedmet n ukehhan
qibalt i Arebbi x nnubet n terbiot nnes, 9aqqa yusi-d dayes ukeccuÄ
olaPsab lqaoida n ikehhanen Pima ad yadef Var taddart iqeddsen
n Arebbi maPend ad issarV lebxur. 10TuVa qao aydud (=cceob)
ittÇaLla barra di tsaooet n lebxur. 11Uca iÄPar as-d ij n lmalak,
ibedd-d x ufusi n tmejmart n lebxur daxel di taddart iqeddsen.
12
 Umi t iÇra Zakariya, innexleo uca iggwed. 13Inna as lmalak “War
tteggwed ca, a Zakariya, minzi Arebbi aqqa isla taÇaLlit nnek, aqqa
IliÃabit, tameÏÏut nnek, ad ac tejj aPenjir, ad t tsemmid YuPanna. 14Ad
ac tili lefraPet d tliwliwt uca aÏÏas n iwdan ad farPen s wexlaq
nnes. 15Minzi ad yili d ameqqran Var Arebbi, war isess lla binu ula
d ccrab. Ad itwaccur s ArruP Iqeddsen zeg uoeddis n yemmas.
16
  Ad d yarr aÏÏas n ayt n Israyil Var Sidi Arebbi nsen. 17Uca ad
yuyur zzates s arruP n Iliya d jjehd nnes, Pima ad d yarr ulawen
n lwalidin Var tarrawt nsen u louÃÃay Var uxarraà n imseggaden
Pima ad issewjed ij n weydud imPeÄ i Arebbi.” 18Yarr-d Zakariya
1:8
   1 Imz. 24
               LUKA 1               111


x lmalak “Mammec i Va ggeV ad ssneV aya? Minzi necc d awessar
ula d tamVart inu temVar aÏÏas!” 19Yarr-d lmalak, inna as “Necc d
Jibril wenni ibedden zzat i Arebbi, twassekkeV-d Pima ad kic
ssiwleV, ad cek xebbareV lexbar-a wanita aÃebPan. 20Xenni ad tegnud
uca war tzemmared x wawal al ass min di i Va imsar uya, minzi war
tumined ca s wawalen inu inni i Va itwakemmlen di lweqt nsen.” 21TuVa
aydud di barra ittraja Zakariya uca iwdan ttbehten umi ioeÏÏal
daxel di taddart iqeddsen. 22Umi d iffeV, tuVa war izemmar ad
kisen issiwel. Xenni fehmen belli iban as-d ca n lewPiy di taddart
iqeddsen. TuVa ittceyyar asen uca iqqim ignu. 23Umi kemmlen wussan n
tkehhant nnes, ioqeb-d Var taddart nnes. 24Awarni ussan nni tamVart
nnes IliÃabit teksi ddeyset. Teffar ixef nnes xemsa n iyuren uca
tebda teqqar 25“Ammu zzayi igga Arebbi deg wussan nni umi Vari-d
ixÇar, Pima ad xafi ikkes asePqar n iwdan.”

           AÄhar n lmalak i Maryem
26
 Deg uyur wiss setta Arebbi issekk-d lmalak Jibril Var ict
n tendint di Ljalil, qqaren as NnaÃira, 27Var ict n teozarect d
tanexÄabt Var weryaz zi taddart n ujeLlid Dawud, qqaren as Yusef.
TuVa isem n teozarect nni Maryem. 28Yudef xas lmalak, inna as “Slam
xam, a tamimunt! Arebbi akidem, cem aqqa tetwabarked jar temVarin.”
29
 Umi t teÇra, tennexleo zeg wawal nnes uca txarreà min ixs ad yini
slam-a. 30Inna as lmalak “War tteggwed ca, a Maryem, minzi tufid
arÄa n Arebbi. 31Ad teysid ddeyset uca ad talwed aPenjir, ad t
tsemmid ‘Yeccu’. 32Wanita ad yili d ameqqran, ad xas ttlaVan Mmis
n wenni iouLlen x marra min iLlan, ad as iwc Sidi Arebbi loarc n
babas, ajeLlid Dawud, 33ad iPkem x taddart n Yaoqub i lebda,
war ittili uneggar i tgeldit nnes.” 34Tenna Maryem i lmalak “Mammec
i Va yili uya am necc war mliceV ca?” 35Yarr-d lmalak uca inna as
“ArruP Iqeddsen ad am irePPef uca jjehd n wenni iouLlen x marra
min iLlan ad xam igg tili, s uyenni amexluq iqeddsen ad itwasemma
Mmis n Arebbi. 36Aqqa da, IliÃabit, laLl nnem, nettat oawed aqqa-tt
s ddeyset s uPenjir di tewsar nnes, aqqa d ayur n setta i nettat
umi qqaren ‘war tettilu’, 37minzi war dinni ula d ict n lhajet war d
as izemmar Arebbi.” 38Tenna Maryem “Necc d tayya n Arebbi, ad ayi
imsar olaPsab awal nnek.” Uca yuyur xas lmalak.
112               LUKA 1


         Maryem truP ad tarzef IliÃabit
39
  Deg wussan nni tekkar Maryem, truP s tazzla Var idurar Var
ict n tendint n Yahudiyya. 40Tudef Var taddart n Zakariya, tseLlem
x IliÃabit. 41Umi tesla IliÃabit i slam n Maryem, inhezz useymi
deg uoeddis nnes. Uca IliÃabit tedwel teccur s ArruP Iqeddsen.
42
 TesVuy s jjehd, tenna “Sseod nnem jar temVarin, sseod n lViLlet
n uoeddis nnem! 43Zi manis Vari aya, Pima ad Vari-d tas yemmas n
Sidi inu? 44Lami d yiweÄ wawal n slam nnem Var umezzuV inu, inhezz
useymi deg uoeddis inu s lefraPet. 45Sseod n tenni yumnen aqqa ad
itwakemmel min d as itwanna zi Arebbi.”

         Izli n Maryem i usemVar n Arebbi
46
  Xenni tenna Maryem “Leomar inu issemVara di Arebbi, 47ifarP arruP
inu s Arebbi, amsenjem inu, 48s minzi ixÇar Var leVben n tayya
nnes. Aqqa zi lexxu marra arrawen ad ayi semman ‘tamimunt’. 49Minzi
wenni Var iLla tizemmar igga dayi timeslayin mVarent, aqqa isem
nnes iqeddes, 50arePmet nnes zi jjil Var jjil i yinni t iweqqaren.
51
 Igga jjehd s uVil nnes. Ifartek imoeffaren s ixarriÃen n wulawen
nsen. 52Inni i Var iLla tizemmar issehwa ten-d zi lekrasi nsen uca
imwaÄoen issgaooed iten. 53Issjiwen s lxar inni iLluÇen, isqad
aytbab n wagra xwan. 54Ioawen aPenjir amsexxar nnes Israyil maPend
ad ioqel x arePmet nnes, 55am mammec issiwel ak-d lejdud, ak-d
Ibrahim d zzarioet nnes, i lebda.” 56Tekka Vares Maryem olaPal
tlata n iyuren, xenni teoqeb Var taddart nnes.

            Axlaq n YuPanna AmseVÄaÃ
 Lami d tiweÄ lweqt n IliÃabit Pima ad talu, tejj-d aPenjir. 58Slin
57


jjiran d laLl nnes belli Arebbi isscen as arePmet nnes aÏÏas,
farPen nitni akides. 59Wiss tmenya n wussan usin-d Pima ad xetnen i
useymi uca semman t s yisem n babas Zakariya. 60Tarr-d yemmas,
tenna “Lla, ad itwasemma YuPanna.” 61Nnan as “War iLli Ped zi laLl nnem,
ttlaVan as-d s yisem-a.” 62Uca ciyyaren Var babas mammec ixs ad
t isemma. 63Ittar talwiPt uca yura xas ammu “Isem nnes YuPanna”. Uca
iwdan ttbehten marra. 64Lexdenni yarzem aqemmum nnes d yiles nnes uca
issiwel oawed, ibarek Arebbi. 65Uca tehwa-d tiggwudi x marra
jjiran nsen, ssiwlen x marra man aya di kul idurar n Yahudiyya.
                LUKA 1, 2               113


 Inni islin man aya, xemmlen t marra deg wulawen nsen, nnan “Aqqa min i Va
66


yili uPenjir-a? TuVa afus n Arebbi akides.”

        Izli n Zakariya i usemVar n Arebbi
67
  Itwaccur Babas Zakariya s ArruP Iqeddsen uca ittnabba, inna
68
  “Ad itwabarek Sidi Arebbi n Israyil minzi ifekkar deg weydud
nnes uca yiwi asen-d asellak. 69Issbedd aneV-d ij n icc n usenjem
di taddart n Dawud, aPenjir amsexxar nnes, 70am mammec tuVa d
aneV inna s uqemmum n imkacafen iqeddsen nnes inni tuVa dinni zi zman n
qbel, 71aqqa-t d asenjem zi leodyan nneV zeg ifassen n yinni i d aneV
icarrhen, 72Pima ad igg arePmet nnes i lejdud nneV uca ad ioqel
loahd iqeddsen nnes, 73tajaLlit tenni ijjuLl i Ibrahim, jedditneV,
74
  ad aneV iwc asenjem zeg ifassen n leodyan nneV Pima ad t neobed
nnebla tiggwudi 75s tqeddast d tsegda zzates marra ussan n
tudart nneV. 76I cek, a aPenjir, ad ac ttlaVan amkacaf n wenni iouLlen
x marra min iLlan, minzi ad traPed zzat i uVembub n Arebbi Pima
ad tessewjded ibriden nnes, 77Pima ad iwc i weydud nnes tamusna n
usenjem i iLlan deg weVfar n ddnub nsen 78s laLlaV n arePmet n Arebbi
nneV i zi xaneV iPinn wenqar n tfuct zi luola, 79Pima ad issirV tfawt
i inni iqqimen di taLlest d tili n lmewt, Pima ad igewwed iÄaren
nneV deg webrid n lehna.” 80Am iggam uPenjir, yarenni dayes arruP,
tuVa-t di lexla al ass i di d iÄhar i Israyil.

             Axlaq n Yeccu LmasiP
                Mat. 1:18-25


2  Deg wussan nni teffeV-d ict n tewÃeyyet zi qayÃar UVustus
   1


  Pima ad twazemmen marra imezdaV n ddunnit. 2Azemmem-a amezwaru
imsar umi tuVa Qiriniyus d lwali n Suriya. 3RuPen marra Pima ad
twazemmen, kul ijjen Var tendint nnes. 4Igaooed oawed Yusef zi Ljalil
zi tendint n NnaÃira Var Yahudiyya Var tendint n Dawud tenni umi qqaren
BaytlaPm umi netta tuVa-t zi taddart u zeg warraw n Dawud, 5Pima
ad itwazemm ak-d Maryem, tanexÄabt nnes, tenni tuVa s ddeyset. 6Uca
imsar, alami ten tuVa dinni, qeflen wussan nnes Pima ad talu. 7Tulu mmis
amenzu, tessenneÄ it di tePlucin uca tessezzel it di lmedwed, minzi
war Varsen bu wemcan deg wenwal.
114                      LUKA 2


                  Imeksawen d lmalakat
8
 Di jwayeh nni tuVa din imeksawen PeÏÏan di Llilet tPimart nsen. 9Xenni
lmalak n Sidi Arebbi ibedd-d Varsen uca aouLli n Sidi Arebbi
issarV xasen, inneÄ asen uca tlePPef asen ict n tiggwudi temVar.
10
 Inna asen lmalak nni “War tteggwedem ca, ad awem-d ssiwÄeV ict n
lefraPet temVar i Va yilin i iwdan marra. 11Aqqa itwaxleq awem-d
ass-a umsenjem di tendint n Dawud, netta d LmasiP, Sidi. 12D wa d
awem i Va yilin d leolamet: ad tafem aseymi itwanneÄ di tePlucin,
izzel di tezrift. 13Lexdenni iban-d ak-d lmalak ij n lVaci n loeskar
n ijenwan ttsebbPen Arebbi, qqaren 14“AouLli i Arebbi di luola x
luola qao, lehna x tmurt, aqqa ittegg arÄa nnes deg iwdan.”

                 Imeksawen di BaytlaPm
15
 Umi xasen uyurent lmalakat Var ujenna, nnan imeksawen i wayawya “Ejj
aneV ad nraP lexxu Var BaytlaPm Pima ad nÇar min imsaren min xef i
d aneV issargeb Sidi.” 16Usin-d s tazzla, ufin Maryem d Yusef d
useymi izzel di tezrift. 17Umi t Çrin, oawden awal i d asen itwannan
x useymi-ya. 18Marra inni t islin, ttbehten s min d asen nnan imeksawen.
19
 Maca Maryem tuVa txemmel marra awalen-a, tettxarraà daysen
deg wul nnes. 20Xenni oeqben-d imeksawen, ttsebbPen u ssemVaran di
Arebbi x marra min slin d x marra min Çrin, am mammec d asen
tuVa itwanna.

                  Axtan n Yeccu LmasiP
21
 Umi kemmlen tmenya n wussan Pima ad itwaxten useymi, semman t
‘Yeccu’, am mammec tuVa t isemma lmalak qbel mma ad itwaksi deg
uoeddis. 22Umi kemmlen wussan n usizdeg nnes olaPsab ttawrat n
Musa, iwyen t Var Urcalim Pima ad t qeddmen i Arebbi 23am mammec
tura di ttawrat n Arebbi belli kul mmis amenzu i d ixelqen zeg
uoeddis n yemmas ad itwasemma ‘amqeddas i Arebbi’, 24Pima ad
PÄaren taVarÃt am mammec itwanna di ttawrat n Arebbi “Tnayen n
idbiren niV tyuya n iwarruÄen n idbiren”.

           Simoan d Anna farrPen umi ttwalan LmasiP
 TuVa di Urcalim ij n weryaz qqaren as Simoan, tuVa bnadem-a d
25


amseggad, ittweqqar Arebbi, ittraja afewwej n Israyil uca tuVa
2:21          2:22         2:23
    Amz. 17:9-14      Law. 12:2-8     UfV. 13:2,12,15
                LUKA 2                115


ArruP Iqeddsen xas. 26TuVa ArruP Iqeddsen iwePPa as-d maPend war
ittmetti ca al d iÇar LmasiP n Sidi. 27Yudef Var taddart iqeddsen
am itwaoarra zi ArruP. Umi d udfen lwalidin s uPenjir Yeccu Pima
ad as ggen olaPsab lqaoida n ttawrat, 28iksi t deg iVaLlen nnes uca
ibarek Arebbi, inna 29“Ejj ismeV nnek ad iraP di lehna lexxu, a Sidi,
olaPsab awal nnek, 30minzi tiÏÏawin inu Çrint asenjem nnek 31i tessewjded
zzat i wudem n marra iyduden, 32aqqa-t d tifawt yareqqen i legnus
d uouLli i weydud nnek Israyil.” 33TuVa Yusef d yemmas ttbehten s
min xas inna Simoan. 34Ibark iten Simoan, inna i Maryem yemmas “Aqqa
wa immars i uweÏÏu d tnukra n waÏÏas di Israyil, aqqa-t oawed
d leolamet i Va itwaoekksen. 35Ad icuqq oawed ssif di leomar nnem,
Pima ad d Äharen ixarriÃen zeg waÏÏas n wulawen.”
  36
   TuVa din oawed Anna ict n temkaceft, yeLlis n Fanwil zeg ayt n
Acir. Nettat tuVa tewsar aÏÏas. Teddar ak-d weryaz nnes seboa
n iseggwusa zeg wami tt tuVa d taozarect. 37TuVa-tt d tajjalt
lqedd n areboa u tmanyin n iseggwusa, war tbeooid ca x taddart
iqeddsen, tuVa toebbed Arebbi s uÇummi d tÇaLlit Llilet d wass.
38
 Var tsaooet nni tusi-d oawed, tettsebbaP as i Sidi Arebbi,
tessawal xas ak-d marra inni ittrajan asellak di Urcalim. 39Umi
kemmlen nitni kulci olaPsab ttawrat n Arebbi, oeqben Var Ljalil Var
tendint nsen NnaÃira. 40TuVa aPenjir iggam, yarenni dayes ArruP, idwel
iccur s tiVit uca nniomet n Arebbi aqqa-tt xas.

        APenjir Yeccu di taddart iqeddsen
41
 TuVa lwalidin nnes ttraPen kul aseggwas Var Urcalim di loid
n Basxa. 42Umi yiweÄ-d tenoac n iseggwusa, gaooden Var Urcalim
olaPsab lqaoida n loid. 43Awarni lami odun wussan n loid, lami
d oeqben, iqqim uPenjir Yeccu awarni asen di Urcalim uca Yusef
d yemmas war argiben ca. 44IttVil asen aqqa-t jar imsebriden
uca uyuren ict n ticli n wass, arezzun xas jar laLl d imeddukal
nsen. 45Umi war t ufin, oeqben Var Urcalim, arezzun xas. 46Awarni
tlata n wussan ufin t di taddart iqeddsen, tuVa iqqim di lwesÏ
n imselmaden n ttawrat, ittesla Varsen, ittseqsa ten. 47Marra inni
d as islin, ttbehten di lefhamet d wawal i d ittarra. 48Lami t
Çrin, ttbehten, tenna as yemmas “A mmi mayemmi d aneV teggid ammu?
Aqqa necc d babac nedoeq s tarezzut xak.” 49Inna asen “Mayemmi xafi
116               LUKA 2, 3


tarezzum? Ma war targibem ca belli     ittxeÃÃ ayi ad iliV di min
iLlan n Baba?” 50War fhimen awal i d    asen inna. 51Uca ihwa-d akisen
Var NnaÃira, tuVa ittegg asen array.    Maca yemmas txemmel marra
timeslayin-a deg wul nnes. 52TuVa Yeccu  yarenni di tiVit d tiddi d
arÄa Var Arebbi d iwdan.

              YuPanna AmseVÄaÃ
          Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; YuP 1:19-28


3   Deg useggwas xemmestac zi lePkamet n qayÃar Tibaryus,
  1


  lami BilaÏus BunÏiyus tuVa d lPakem x Yahudiyya u Hirudus
d ajeLlid x leÄruf n Ljalil u Filibbus, umas, d lPakem x leÄruf
n Ituriya d jjihet n Traxunitis u Lisanyus d lPakem x jwayeh
n Abilini, 2deg wussan n Hannan azeLlif n ikehhanen d Qayafa, aqqa
yusi-d wawal n Arebbi Var YuPanna mmis n Zakariya di lexla.
3
 YiweÄ-d Var marra jwayeh i d as-d innÄen i Lurdun, ittbarreP
s useVÄaà n ttubet i weVfar n ddnub 4amecnaw mammec tura deg
wedlis n wawalen n umkacaf Icaoya am iqqar

      “Tmijja tesVuyyu di lexla, sewjdem abrid n Arebbi,
             seggmem imesraq nnes.
  Kul taddeVt ad tetwaccur u kul adrar d tawrirt ad d tetwassehwa,
  5


    min ifarVen ad itwaseggem uca izubaq d ibriden ad hewnen.
        6
         Kul aysum ad iÇar asenjem n Arebbi.”   Ica. 40:3-5


7
 TuVa iqqar i lVaci i d itteffVen Pima ad zzayes twassVeÄÃen “A
tarwa n ilefsawen, wi d awem imlen maPend ad tarewlem zi lVaÄab
i d Va yasen? 8Ggem lViLlet i d ittliqen ak-d ttubet. War beddem
ad tinim deg yixef nwem, ‘Aqqa VarneV Ibrahim d tababat’. Minzi
ad awem iniV, aqqa Arebbi iqedd ad igg zeg iÇra-ya tarrawt
i Ibrahim. 9Lexxu aqqa immars tcaqurt x iÇewran n tcejjura,
kul tacejjart i war itteggen lViLlet teÃbeP ad tetwaqeÃÃ uca
ad temmenÄar di tmessi.” 10Isseqsa t lVaci, inna “Min i Va negg?”
11
  Yarr-d, inna asen “Wenni Var iLla tyuya n tcamirat, ad iwc i wenni
war Var iLli ca, wenni Var iLla macca ad igg amenni.” 12Usin-d
oawed ayt n ÄÄariba Pima ad twassVeÄÃen, nnan as “A Amselmad, min
i Va negg?” 13Inna asen “War tteÏÏfem ktar zi min d awem-d yulyen.”
                LUKA 3              117


14
  Sseqsan t oawed ioeskariyyen, nnan as “Min i Va negg neccin?” Inna
asen “War ttkeccÄem u war deLlmem Ped, ttqenoem s lmunet nwem.”
15
  Am tuVa ttrajan iwdan, tuVa marra ttxarraÃen deg wulawen nsen x
YuPanna aqqa-t attaV d LmasiP, 16xenni yarr-d YuPanna x lVaci, inna
“Necc sseVÄaÃeV kenniw deg waman, maca ad d yas wi ijehden xafi,
necc war sdihiLleV ula ad as fesyeV ifilan n sandaliyat nnes.
Netta ad kenniw isseVÄeà s ArruP Iqeddsen d tmessi. 17Tazzart
nnes deg ufus nnes, Pima ad issekk x wendrar nnes, ad issmun
irden Var lmarsi nnes. Maca icarfa ad itwassecmeÄ s tmessi
war ixessyen.” 18S tmeslayin nneÄni oad aÏÏas tuVa ittPeddat
iwdan, ittbarreP s lexbar aÃebPan i iwdan. 19Umi ioayar netta
Hirudus, ajeLlid x ij n arbeo n tmurt, zi ssibbet n Hirudiyya
tamVart n Filibbus umas u zi ssibbet n marra tuoeffna i igga
Hirudus, 20aqqa yarni Hirudus oawed di man aya marra, lami tuVa
iPebbes YuPanna AmseVÄaÃ.

    AseVÄaà n Yeccu di Lurdun s ufus n YuPanna AmseVÄaÃ
            Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11
 Uca imsar, lami tuVa twassVeÄÃen marra iwdan d Yeccu oawed,
21


aqqa iÇÇuLl, xenni innurzem ujenna, 22uca ihwa-d xas ArruP Iqeddsen
s ÃÃifet n ict n ddat amecnaw ict n tedbirt uca ict n tmijja zeg
ujenna tuVa teqqar “Cek d mmi ioizzen, zzayek i arÄiV.”

             TaÃilet n Yeccu
               Mat. 1:1-17
23
  Lami tuVa ibda Yeccu di lxedmet nnes, tuVa Vares olaPal tlatin n
iseggwusa uca ittVil asen aqqa netta d mmis n Yusef, mmis n Hayli,
24
 mmis n Mattat, mmis n Lawi, mmis n Malki, mmis n Yanna, mmis n
Yusef, 25mmis n Mattatiyya, mmis n Amus, mmis n NaPum, mmis n Hasli,
mmis n Najjay, 26mmis n Maoat, mmis n Mattatiyya, mmis n Cimoi,
mmis n Yusef, mmis n Yahuda, 27mmis n YuPanna, mmis n Risa, mmis n
Zarubbabil, mmis n Caoaltiyil, mmis n Niri, 28mmis n Malki, mmis n
Addi, mmis n QuÃam, mmis n Almudam, mmis n oir, 29mmis n Yusi, mmis
n Alioazar, mmis n Yurim, mmis n Matta, mmis n Lawi, 30mmis n Simoan,
mmis n Yahuda, mmis n Yusef, mmis n Yunan, mmis n Alyaqim, 31mmis
n Maliya, mmis n Miynan, mmis n Mattata, mmis n Natan, mmis n Dawud,
118               LUKA 3, 4


32
 mmis n Yassa, mmis n oubid, mmis n Buoaz, mmis n Salmun, mmis n
NaPcun, 33mmis n Aminadab, mmis n Aram, mmis n Admin, mmis n Arni, mmis
n PaÃrun, mmis n FariÃ, mmis n Yahuda, 34mmis n Yaoqub, mmis n IsPaq,
mmis n Ibrahim, mmis n TaraP, mmis n Naxur, 35mmis n Saruj, mmis n
Ragaw, mmis n Falig, mmis n oiber, mmis n CalaP, 36mmis n Qinan, mmis
n Arfaxcad, mmis n Cam, mmis n NuP, mmis n Lamik, 37mmis n MatucaliP,
mmis n Inux, mmis n Yarid, mmis n Mahalaliyil, mmis n Qinan, 38mmis n
Inus, mmis n Cit, mmis n Adam, mmis n Arebbi.

            Ajarreb n LmasiP di lexla
              Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13


4  Yeccu ioqeb-d zi Lurdun am tuVa iccur s ArruP Iqeddsen uca
    1


   itwandeh zi ArruP di lexla. 2TuVa itwajarreb zeg iblis areboin
n wussan. War icci walu deg wussan nni uca awarni lami odun wussan
nni, oad iLluÇ. 3Inna as iblis “Mala cek d mmis n Arebbi, ini i
weÇru-ya ad idwel d aVrum.” 4Yarr-d Yeccu, inna “Aqqa tura ‘Bnadem
war itteddar s weVrum waha, maca s kul awal n Arebbi.’ ” 5Xenni
issgaooed it iblis Var wedrar yuolan, isscen as tigeldin n
marra ddunnit deg ijjen warmac. 6Inna as iblis “Ad ac wceV ÃÃulÏa-
ya marra d uouLli nnes, minzi i necc umi temmewc u tticceV tt i wenni
xseV. 7Mala toebded ayi, ad Varek yili marra.” 8Yarr-d xas Yeccu,
inna as “Tewwej xafi, a CciÏan, aqqa tura ‘obed Sidi Arebbi nnek,
txedmed as i netta wePdes’.” 9Yiwyi t Var Urcalim uca issbedd
it x ÏÏarf n tzeqqa n taddart iqeddsen, inna as “Mala cek d Mmis
n Arebbi, nÄar ixef nnek ssa Var wadday, 10minzi tura ‘Ad yumur
lmalakat nnes xak maPend ad cek PÄant, 11aqqa x ifassen nsent ad cek
ksint Pima aÄar nnek war ineggeP ca aÇru.’ ” 12Yarr-d xas Yeccu inna
as “Aqqa itwanna ‘War ttjarrab Sidi Arebbi nnek.’ ” 13Umi ikemmel
iblis marra aVekkwi nnes, yuyur xas ca n lweqt.

             Yeccu isselmad iwdan
             Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15
 Ioqeb-d Yeccu s jjehd n ArruP Var Ljalil uca iffeV lexbar xas
14


di marra jwayeh i d as-d innÄen. 15TuVa isselmad deg isinagugen
nsen, ssouLlan t iwdan.

3:33
    min yuran s tira imeyylen war t nufa di ca n lmaxÏuÏat tiqdimin
4:4
   Til. 8:3 4:8 Til. 6:13 4:11 SbP. 91:11,12 4:12 Til. 6:16
                 LUKA 4             119


        Amkacaf war iLli d ameqbul di tendint nnes
             Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6
16
  Yusi-d Var NnaÃira mani tuVa itwarebba uca yudef Var usinagug
deg wass n ssebt olaPsab tanamit nnes uca ikkar Pima ad isselmed.
17
 Immewc as adlis n Icaoya amkacaf. Alami yarzem adlis, yufa amcan
mani tuVa tura

         “ArruP n Arebbi xafi, minzi netta idhen ayi
        18


        Pima ad barrPeV s lexbar aÃebPan i imezlaÄ,
      issekk ayi-d Pima ad ssgenfiV inni umi yarz wul,
    ad barrPeV i imePbas s usarreP, i idarValen s lxeÇrat
         uca ad d ssekkeV inni itwarzen di tilelli,
      Pima ad barrPeV s useggwas aÃebPan n Arebbi.” Ica. 61:1-2
     19
20
  Xenni iÄfeà adlis, iwci t i uxeddam, iqqim. Uca marra inni tuVa
deg usinagug nÄaren tiÏÏawin nsen dayes. 21Ibda iqqar asen “Aqqa
deg wass-a twakemmlent tira-ya Var imezzuVen nwem.” 22TuVa marra
cehhden xas, ttbehten s wawalen n tcuni i d itteffVen zeg uqemmum
nnes uca qqaren “Ma war iLli wa d mmis n Yusef?” 23Inna asen “Nican ad
ayi tinim lmatal-a ‘A aÄbib, sgenfa yixef nnek! MecPal nesla belli
ijra di KafarnaPum, egg man aya oawed di tendint nnek’.” 24Inna “S
tidett ad awem iniV, war iLli umkacaf d ameqbul di tmurt nnes.
25
  S tidett ad awem iniV, aqqa tijjal aÏÏas tuVa-tent di Israyil
deg wussan n Iliya umi itwabelleo ujenna tlata n iseggwusa d setta
n iyuren, alami tuVa laÇ imVar di tmurt marra. 26War d itwassekk
Iliya ula Var icten zzaysen, mVir Var Zarafat i iLlan di jwayeh
n Sidun, Var temVart tajjalt. 27TuVa di Israyil di lweqt n umkacaf
Ilicao aÏÏas n iwdan i di iLla lbarà uca ula d ijj zzaysen war
itwassizdig mVir Naoman Asuri waha.” 28Umi slin aya, twaccuren
marra inni iLlan deg usinagug s tefqaPt. 29Kkaren, ssuffVen t
barra i tendint, iwyen t Var tma n wedrar i xef tuVa tebna tendint
nsen, Pima ad t nÄaren Var wadday. 30Maca netta icuqq di lwesÏ nsen
uca iruP.
120              LUKA 4


         Yeccu issuffuV laryaP amengus
              Mar. 1:21-28
31
 Ihwa-d Var KafarnaPum, ict n tendint di Ljalil, tuVa isselmad
iten deg wussan n ssebt. 32Ttbehten nitni s uselmed nnes, minzi awal
nnes tuVa s ÃÃulÏa. 33TuVa deg usinagug ij n weryaz dayes buPbel
n ij n cciÏan d amengus uca isVuyyu s jjehd aÏÏas, 34inna “Tewwej
xafi! Min din jaraneV akik, a Yeccu NnaÃiri? Ma tusid-d da Pima
ad aneV tettePPid? Necc ssneV min teonid, aqqa cek d Amqeddas
n Arebbi.” 35Iwebbex it Yeccu, inna as “Sqar, teffVed zzayes!”
Alami t inÄar cciÏan di lwesÏ, iffeV zzayes, nnebla mma ad as
issexsar ca. 36Yarsa utebhet x marra uca bdan ssawalen jarasen,
nnan “Mana awal-a? Aqqa s ÃÃulÏa d jjehd ittamar laryaPat imengas
ad ffVen uca ffVen.” 37IffeV-d lexbar nnes Var kul amcan di jwayeh
i d as-d innÄen.

     Asgenfi n tdekkwalt n BuÏrus d aÏÏas n imePlac
           Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34
 Ikkar Yeccu, iffeV zeg usinagug uca yudef Var taddart n Simoan.
38


TuVa taÄekkwalt n Simoan dayes timessi aÏÏas uca ttaren zzayes
di ÏÏweo nnes. 39Ibedd as Var uzeLlif uca yuÇÇel x tmessi uca
tejji tt tmessi. Lexdenni tekkar, tedwel tsexxar xasen. 40Lami teVli
tfuct, aqqa iwyen-d Vares marra inni i tuVa Var iLla imehlac i
di iLla olam kul lehlacat uca netta issars afus nnes x kul ijjen
zzaysen, issgenfa ten. 41TuVa ccwaÏen tteffVen-d oawed zeg waÏÏas
idsen, tuVa sVuyyun, qqaren “Cek d LmasiP Mmis n Arebbi!” Iwebbex
iten, war ten ijji ad ssiwlen, minzi ssnen belli netta d LmasiP.

         Yeccu ad iraP Var tneddam nneÄni
              Mar. 1:35-39
42
  Lami tuVa d azil, iffeV-d, iruP Var ij n wemcan ixlan. TuVa lVaci
yarezzu xas, usin-d Vares uca ÏÏfen t Pima war xasen ittbeooid.
43
 Inna asen “Aqqa ittxeÃÃ ayi ad barPeV oawed i tneddam nneÄni s
tgeldit n Arebbi, minzi i man aya umi d twassekkeV.” 44Uca tuVa
ittbarreP deg isinagugen n Ljalil.
                LUKA 5               121


          TalaVit n imePÄaren imezwura
            Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20


5   Alami xas idePPes lVaci Pima ad slen i wawal n Arebbi, tuVa
   1


   netta ibedd Var tma n lebPar n Jinnisaret. 2IÇra tnayen n tVarruba
beddent x tma u ineymaren n iselman ffVen-d zzayes, tuVa ssizdigen
tiracciwin. 3Yenya deg ijjen zi tVarruba i tuVa n Simoan, ittar
as ad yaggwej cwayt x tma. Xenni iqqim uca tuVa isselmad lVaci
zi tVarrabut. 4Umi ikemmel awal, inna i Simoan “RuPem Var laLlaV,
tenÄarem tiracciwin nwem i tneymart n iselman.” 5Yarr-d Simoan,
inna as “A Amselmad, aqqa nuPel Llilet tekmel, war neymar walu, maca
x wawal nnek ad nÄareV tracca.” 6Umi ggin man aya, ÏÏfen aÏÏas n
iselman alami dewlent tracciwin nsen ttcarragent. 7Aqqa ciyyaren
Var icricen nsen inni tuVa di tVarrabut nneÄni, Pima ad d asen ad ten
oawnen. Nitni usin-d uca twaccurent tnayen n tVarruba alami tuVa gguren
ad Varqen. 8Alami iÇra Simoan BuÏrus man aya, iwÄa Var iÄaren n
Yeccu, inna as “Aggwej xafi, a Sidi, aqqa necc d bnadem d amednub.”
9
 Ittebhet netta d marra inni iLlan akides x tneymart n iselman i
ÏÏfen. 10Amenni oawed Yaoqub d YuPanna, tarwa n Zabadi, inni tuVa d
icricen n Simoan. Inna Yeccu i Simoan “War tteggwed ca, zi lexxu ad
tilid tyemmared iwdan.” 11Umi d usin s tVarruba Var lbarr, jjin
kulci uca Äfaren t-id.

       Asgenfi n ij n weryaz i di iLla lbarÃ
            Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45
12
 TuVa deg ict n zi tneddam nni ij n weryaz ilqef it marra lbarÃ.
Umi netta iÇra Yeccu, iwÄa x uVembub nnes uca izawg it, inna “A Sidi,
mala texsed, tzemmared ad ayi tessizdeged.” 13Isswizzed s ufus
Vares, iPada t, inna “Necc xseV, tetwassizdeged!” Lexdenni iruP xas
lbarÃ. 14IweÃÃa t Pima war tt iqqar i Ped, maca “RuP dinni” ammu i
d as inna, “tessecned ixef nnek i ukehhan, ewc taVarÃt i Arebbi x
usizdeg nnek am mammec yumur Musa, Pima ad tili d chadet i nitni.”
15
 IffeV-d xas lexbar ktar uca inneyru lVaci aÏÏas Pima ad as slen
uca ad twassgenfan zzayes zi lehlacat nsen. 16Maca netta tuVa ioqeb
Var lexla, ittÇaLla din.
122               LUKA 5


          Asgenfi n ij n bnadem d aneÄbal
             Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12
17
 Deg ij n wass zeg wussan nni, am tuVa isselmad uca Ifarisiyyen
d imselmaden n ttawrat qqimen din, usin-d iwdan zi marra dcurat
n Ljalil d Yahudiyya d Urcalim. TuVa din jjehd zi Arebbi maPend
ad twassgenfan. 18XÇar, ca n yeryazen ksin ij n bnadem d aneÄbal x
qama, tuVa arezzun ad t ssidfen Var daxel maPend ad t ssarsen
zzates. 19Umi war ufin manis t i Va ssidfen zi ssibbet n lVaci,
gaooden x tzeqqa uca seyyben t Var wadday ak-d qama zeg uqarmud
Var lwesÏ zzat i Yeccu. 20Umi iÇra liman nsen, inna as “A bnadem,
ddnub nnek twaVfaren ac.” 21Bdan imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen
ttxarrÃen, qqaren “Min iona wa, aqqa netta ittceqqaf di Arebbi.
Wi izemmaren ad iVfar ddnub mVir Arebbi wePdes?” 22Yuca Yeccu
ak-d uxarraà nsen uca yarr-d, inna asen “Min tettxarraÃem deg
wulawen nwem? 23Min ihewnen ad iniV ‘Aqqa twaVfaren ddnub nnek?’ niV ad
iniV ‘Kkar, tuyured!’ 24Maca Pima ad tessnem belli Mmis n bnadem
Vares ÃÃulÏa x tmurt Pima ad iVfar ddnub”, inna i uneÄbal “I cek
umi i Va iniV, kkar, teksid qama nnek, truPed Var taddart nnek.”
25
  Lexdenni ikkar zzatsen, iksi min tuVa x ittezzel uca iruP Var
taddart nnes, issemVara di Arebbi. 26Atebhet ihwa-d x marra
iwdan, ssemVaran di Arebbi uca tudef iten tiggwudi, nnan “Aqqa
ass-a neÇra timeslayin ssoejabent.”

            TalaVit n Lawi (Matta)
            Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17
27
  Awarni man aya iffeV, iÇra ij n bu ÄÄariba, qqaren as Lawi, iqqim
deg wemcan n ÄÄariba, inna as “Äfar ayi-d!” 28Ijja kulci, ikkar
uca iÄfar it-id. 29Igga as Lawi ict n ficta temVar di taddart
nnes. Inni akis iqqimen Var ÏÏabla tuVa-ten d lVaci aÏÏas zeg ayt
n ÄÄariba d inneÄni. 30Cetcan Ifarisiyyen d imselmaden n idlisen
nsen x imePÄaren nnes, nnan asen “Mayemmi tettettem, tessessem ak-d
ayt n ÄÄariba d imednab?” 31Yarr-d Yeccu, inna asen “Inni iÃePPen
war Pdijen ca aÄbib, maca imehlac wah. 32War d usiV ad laViV x
imseggaden, maca x imednab Var ttubet.”
               LUKA 5, 6             123


             Aseqsi x uÇummi
           Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22
33
  Nnan as “Mayemmi tÇumman imePÄaren n YuPanna aÏÏas uca tteggen
tÇaLlit ula d yinni n Ifarisiyyen, maca inni nnek, ttetten, sessen?”
34
  Inna asen “Ma tzemmarem ad tejjem ayt n umulay ad Çummen mala
amulay aqqa-t oad akidsen? 35Maca ad awÄen wussan xmi xasen i
Va itwammeksi umulay, lexdenni ad Çummen deg wussan nni.” 36Inna
asen oawed ij n umettil “War din Ped ittegg taneqqilt n warruÄ n
jdid x warruÄ abulay, mala lla, ad iVarà jdid ula taneqqilt n
jdid war tettliqi abulay. 37War iLli Ped ittegg binu n jdid di
txuncay tiqdimin, Pima binu n jdid war isscarrig ca tixuncay
uca binu ad izeLleo u txuncay ad Äeyyoent. 38Maca tteggen binu n
jdid di txuncay n jdid uca ad xemmlen s tyuya. 39Ula d ijj, mala
iswa aqdim, war ittexs oad lexdenni jdid, minzi netta ad yini
‘aqdim ittfuP’.”

           LmasiP d bab n ssebt
           Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28


6  Imsar di ssebt amezwar n uyur wiss tnayen aqqa netta icuqq
   1


  deg iyyaren n imendi. TuVa imePÄaren nnes ttekksen tidrin,
ttetten tent am tent ttPekkan s ifassen nsen. 2Ca n Ifarisiyyen nnan
asen “Mayemmi tetteggem min war iPeLllen di ssebt?” 3Yarr-d
Yeccu, inna asen “Ma war teVrim ula d min igga Dawud umi iLluÇ
netta d yinni tuVa iLlan akis? 4Mammec yudef Var taddart n Arebbi,
iksi aVrum n wesscan i war iPeLllen macca nnes mVir i ikehhanen
waha, uca icca zzayes u iwca oawed i yinni tuVa iLlan akis?” 5Inna
asen “Aqqa Mmis n bnadem netta oawed d bab n ssebt.”

      Asgenfi n ij n weryaz deg wass n ssebt
            Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6
6
 Imsar oawed di ssebt nneÄni, aqqa yudef Var usinagug, ibda
issVara. TuVa din ij n bnadem wenni umi afus nnes iqucceP. 7PÄan t
imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen, ma ad issgenfa di ssebt,
Pima ad xas afen ca n ttuhmet. 8Maca netta yargeb x ixarriÃen nsen
uca inna i bnadem wenni umi iqucceP ufus nnes “Kkar, tbedded di
lwesÏ.” Ikkar uca ibedd. 9Xenni Yeccu inna asen “Ad kenniw sseqsiV
124              LUKA 6


x ca, ma iPeLlel i bnadem deg wass n ssebt maPend ad igg lxar
niV lVar, ad issenjem tudart niV ad ineV?” 10Awarni lami tuVa
ixeÇÇar di marra inni i d as-d innÄen, inna i bnadem nni “SarreP
afus nnek!” Igga amya uca idwel ufus nnes iÃePP am wenneÄni. 11Nitni
dewlen ccuren s zzoaf uca ssiwlen jarasen x min d as i Va ggen
i Yeccu.

        LixÄaret n tenoac n imazanen n Yeccu
            Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19
12
 Imsar deg wussan nni, aqqa iffeV Var wedrar Pima ad iÇÇaLl
uca isseodu din Llilet ittÇaLla i Arebbi. 13Umi tuVa d azil,
ilaVa-d i imePÄaren nnes uca ixÄar zzaysen tenoac, isemma ten
oawed imazanen. 14Simoan, wenni ittkennan oawed BuÏrus, d Andrawus
umas d Yaoqub d YuPanna, d Filibbus d Bartulumiyu 15d Matta d
Tuma d Yaoqub mmis n Alfiyu d Simoan wenni umi ttkennan ‘Bu-cÄaret’,
16
  Yahuda umas n Yaoqub, d Yahuda IsxariyuÏi wenni idewlen d
axeddao.

        Asgenfi n marra imePlac di lVaci
             Mat. 4:23-25, 5:1-12
17
 Ihwa-d akisen uca ibedd deg wemcan n lewÄa, tuVa akides abarru
n imePÄaren nnes d ij n ubarru n iwdan zi marra Yahudiyya d
Urcalim u zi tma n lebPar n Tirus d Sidun, 18inni d yusin Pima ad
as slen u ad twassgenfan zi lehlacat nsen, ula d inni itwaVezzan
zi laryaPat imengas. Aqqa nitni twassgenfan. 19Marra lVaci tuVa
ittexs ad t iPada minzi tuVa itteffeV-d zzayes jjehd uca
issgenfa kulci.

          Awalen n lxar d wawalen n lVar
20
 Issgaooed tiÏÏawin nnes Var imePÄaren nnes, inna “Sseod nwem, a
kenniw imezlaÄ minzi tageldit n Arebbi ad tili i kenniw. 21Sseod
nwem, a yinni ittlaÇan lexxu, minzi kenniw ad tetwassjiwnem. Sseod
nwem, a inni ittrun lexxu, minzi kenniw ad tdehcem. 22Sseod nwem
umi kenniw carrhen iwdan, ttaÇÇlen xawem, ttekkwaren kenniw, uca
ssfeÄaPen zeg yisem nwem x ssibbet n Mmis n bnadem. 23FarPem deg
wass nni, tnegzem s lefraPet. Aqqa lajar nwem imVar deg ujenna, minzi
                LUKA 6               125


ammu tuVa tteggen lejdud nsen deg imkacafen. 24Maca uct xawem, a kenniw
aytbab n wagra, minzi aqqa teÏÏfem afewwej nwem. 25Uct xawem, a inni
ijjiwnen, minzi kenniw ad teLlaÇem. Uct xawem, a inni iÄePcen lexxu,
minzi kenniw ad tceÄnem, ad tettrum. 26Uct xawem umi marra iwdan ad
xawem ssiwlen mliP. Minzi ammu tuVa tteggen babatsen ak-d imkacafen
issxarriqen.

              Tayri i loedyan
              Mat. 5:38-48, 7:12
 Maca ad awem iniV i yinni itteslan aya ‘Xsem leodyan nwem, thillam
27


deg yinni kenniw icarrhen, 28tbarkem i yinni kenniw ineoolen, teÇÇuLlem
x yinni xawem ittoeddan. 29I wenni i cek iwtin Var umeggiz arr
as-d s wenneÄni u wenni i d ac i Va ikksen ajeLlab, war t tteÏÏeff
ad iksi ula d tcamir nnek. 30Marra wenni d ac i Va ittaren ewc as
t u wenni i Va iksin min iLlan nnek war d as t ttettar. 31Am mammec
texsed ad awem ggen iwdan, ggem ula d kenniw daysen amenni. 32Mala
kenniw texsem Var inni kenniw ittexsen waha, man lajar i Varwem.
Aqqa ula d imednab ttexsen inni i ten ittexsen. 33Mala teggem lxar i
yinni d awem itteggen lxar, man lajar i Varwem. Aqqa ula d imednab
tteggen amenni. 34Mala tarÄlem i iwdan i zi tettrajam ad awem-d
arren, man lajar Varwem? Aqqa ula d imednab arÄlen i imednab,
Pima ad asen-d idwel amenni oawed. 35Maca xsem leodyan nwem, ggem
tcuni, arÄlem nnebla mma ad tettrajam ca. Ad yili lajar nwem imVar
uca ad tilim d tarwa n wenni iouLlen x marra min iLlan, minzi aqqa
itthilla deg inni war t icekkaren ula deg ioeffanen. 36Ilim d iPninen
am mammec iLla Babatwem d aPnin.

             Axecciw d tPenact
                Mat. 7:1-5
 War Pekkem, Pima war tetwaPakamem. War ttPasabem, Pima war
37


kenniw ttPisiben. Vfarem, ad awem itwaVfar. 38Wcem, ad awem
immewc. Ad awem immewc Var wePsin nwem ij n lmud icna, ideqqes,
itwassenhezz, ifeyyeÄ, minzi s lmud i zi i Va tweznem kenniw, ad
zzayes tetwaweznem ula d kenniw.” 39Netta inna asen ij n umettil. “Ma
izemmar udarVal ad indeh adarVal? Ma war weÏÏin s tnayen idsen
deg wePfur? 40AmePÄar war iLli ca Psen zeg umselmad nnes, maca kul
126              LUKA 6


amePÄar nican ad yili amecnaw amselmad nnes. 41Mayemmi txeÇÇared
Var uxecciw tenni di tiÏÏ n umac, maca taPnact tenni di tiÏÏ nnek war
kis telhid. 42Mammec tettegged teqqared i umac ‘Uma, ejj ayi ad
ac-d ssuffVeV axecciw i dayek di tiÏÏ nnek’ u cek simant nnek war
tettwilid ca taPnact i Varek di tiÏÏ nnek. A cek lmunafiq, suffeV-d
amezwaru taPnact tenni Varek di tiÏÏ nnek, xenni ad tettwalid mliP
maPend ad tessuffVed axecciw di tiÏÏ n umac.

           Tacejjart d lViLlet nnes
            Mat. 7:17-20, 12:34-35
43
 War din bu tacejjart taÃebPant i d issVemmayen lViLlet texsar
niV tacejjart ixsaren i d issVemmayen lViLlet taÃebPant. 44Minzi kul
tacejjart tetwassen s lViLlet nnes, minzi war tleqÄed zeg isennanen
lbacur ula zi tabVa aÄil. 45Bnadem aÃebPan zi lkenz n wul nnes d
aÃebPan ad issuffeV min iÃebPen uca bnadem aoeffan zi lkenz n wul
nnes d aoeffan ad d issuffeV tuoeffna. S min zi iccur wul, zzayes
issawal uqemmum nnes.

            Taddart x sseLlaP
               Mat. 7:24-27
46
 Mayemmi d ayi tettlaVam ‘A Sidi, a Sidi’ uca war tetteggem ca
min qqareV? 47Marra wenni Vari i d Va yasen ad isel i wawalen
inu uca ad zzaysen igg, necc ad awem ssecneV min di yarwes
netta. 48Netta yarwes deg ij n bnadem i ibnan ict n taddart, iVza,
iPfar uca issars dsas x sseLlaP. Umi d tusa ssePlet, tqebbeÄ
lPemlet taddart nni uca war tzemmar ad tt tessenhezz, minzi tuVa
tebna x sseLlaP. 49Maca wenni i ten itteslan uca war zzaysen ittegg,
yarwes di bnadem i ibnan taddart nnes x tmurt nnebla dsas, xenni
tqebbeÄ xas lPemlet, lexdenni tewÄa. TuVa afartek n taddart nni
d ameqqran.”
                LUKA 7                127


            Liman n lqebÏan x meyya
            Mat. 8:5-13; YuP. 4:43-54


7   Awarni lami ikemmel marra awalen nnes am d as slen iwdan,
   1


   yudef Var KafarnaPum. 2Aqqa ismeV n ij n lqebÏan x meyya, wenni
tuVa issoizz aÏÏas, tuVa ihlec, tuVa iggur ad immet. 3Umi isla
x Yeccu, issekk Vares ca n imVaren n Wudayen, ittar as maPend ad
d yas uca ad issgenfa ismeV nnes. 4Xenni usin-d Var Yeccu, Pecmen
t aÏÏas, nnan “Aqqa isdaheLl ad as tegged aya, 5minzi netta ittexs
lgens nneV ula d netta i d aneV ibnan asinagug.” 6IruP Yeccu akisen.
Alami tuVa war iggwij oad x taddart, issekk lqebÏan x meyya ca
n imeddukal, nnan as “A Sidi, war ssiPil ixef nnek, minzi necc war
sdiheLleV ad tadfed sadu tazeqqa inu. 7S uyenni necc war PesbeV
ixef inu sdaheLleV Pima ad Varek-d aseV, maca ini awal waha uca
ad iggenfa uPenjir inu. 8Minzi ula d necc oawed d ij n bnadem sadu
ifassen i LliV, Vari ioessasen swadday i ufus inu. QqareV i wa
‘RuP!’, xenni ittraP, i wenneÄni ‘As-d!’, xenni ittas-d uca i yismeV inu
‘Egg aya!’, xenni ittegg it.” 9Umi isla Yeccu aya, ittebhet dayes.
Inneqleb uca inna i lVaci wenni tuVa it-id iÄeffaren “Necc ad awem
iniV, war ufiV ula di marra Israyil liman ameqqran amecnaw lqedd
n wa.” 10Alami oeqben inni itwassekken Var taddart, ufin ismeV
amehluc iggenfa.

         Asnekkar n mmis n tajjalt zi lmewt
11
 Deg wass i d yusin iruP Var tendint qqaren as Nayin, ruPen akis
aÏÏas zeg imePÄaren nnes d ij n lVaci d ameqqran. 12Alami iqarreb
Var tewwart n tendint, xÇar, ksin-d ij n umettin x lePmel Var barra,
netta d ayenni n wenni i tuVa Var yemmas, tanita d tajjalt, uca tuVa akis
ij n lVaci aÏÏas zi tendint. 13Umi tt iÇra Sidi tezziLlez as uca
inna as “War ttru!” 14Xenni iqarreb-d, iPada lePmel uca bedden yinni
t yarbun, inna “A abliV, i cek umi i Va iniV, kkar-d!” 15Iqqim umettin,
ibda issawal, xenni yarra as t-id i yemmas. 16Tudef tiggwudi di
marra uca Pemden Arebbi, nnan “Aqqa ikkar-d dayneV umkacaf imVar”
uca “Aqqa issijj Arebbi x weydud nnes.” 17IffeV lexbar-a xas Var
marra Yahudiyya d ledcur i d as-d innÄen.
128               LUKA 7


           Yeccu d YuPanna AmseVÄaÃ
                Mat. 11:2-19
18
 ImePÄaren n YuPanna oawden as man aya marra. 19IlaVa YuPanna i tnayen
zeg imePÄaren nnes uca issekk iten Var Yeccu, iqqar s uqemmum nsen
“Ma d cek d wenni i d Va yasen niV ad nraja wenneÄni?” 20Umi Vares ruPen
yeryazen, nnan as “YuPanna AmseVÄaà aqqa issekk aneV-d Varek, iqqar
‘Ma d cek d wenni i d Va yasen niV ad nraja wenneÄni?’ ” 21Di tsaooet nni
tuVa issgenfa aÏÏas n iwdan zi lehlacat d uweddeb nsen u zi laryaP
imengas uca ijja aÏÏas n idarValen ttwalan. 22Yarr-d Yeccu, inna asen
“RuPem, toawdem i YuPanna min teÇrim d min teslim. Aqqa idarValen
ttwalan d ineÄbalen gguren d yinni i di iLla lbarà twassizzedgen d
idehcar tteslan d imettinen ttekkaren uca ittetwabarreP s lexbar
aÃebPan i imezlaÄ. 23Sseod n wenni war dayi inderfen.”
  4
   Umi ffVen imePÄaren n YuPanna, ibda iqqar i lVaci x YuPanna “Min
Var i Va teffVem Var lexla ad tÇarem? Ma ij n uVanim issenhezza
t usemmiÄ? 25Xenni min Var tuVa teffVem ad tÇarem? Ma ij n bnadem
yarÄ arruÄ yarÄeb? XÇar, inni yarÄen arruÄ iVlan uca ddaren deg
ufuhart, aqqa-ten di leqÃur n ijeLliden. 26Xenni min Var tuVa teffVem
ad tÇarem? Ma ij n umkacaf? Wah, ad awem iniV d ameqqran ktar zeg
umkacaf. 27Aqqa d wa i xef itwari

     ‘Aqqa necc ad ssekkeV lmalak inu zzat i uVembub nnek,
       wenni i Va isswejden abrid nnek Var zzat nnek’.   Mal. 3:1


28
  Ad awem iniV, jar inni itwaxelqen zi temVarin ula d ijj war iLli d
amkacaf ameqqran x YuPanna AmseVÄaÃ. Maca d ameÇyan di tgeldit n
Arebbi imVar xas.”
   29
    Umi isla marra iwdan aya ula d ayt n ÄÄariba inni itwassVeÄÃen
s useVÄaà n YuPanna, cehden i tsegda n Arebbi. 30Maca Ifarisiyyen
d imselmaden n ttawrat ugin x cwar n Arebbi zi jjihet nsen,
minzi nitni war zzayes twassVeÄÃen. 31Xenni inna Sidi “Min zi i Va
cebbheV iwdan n jjil-a? Wi di yarwesen? 32Nitni amecnaw iPenjiren
iqqimen di ssuq, ttlaVan ijjen wenneÄni, qqaren ‘Neccin newta awem di
temja, kenniw war tecÄiPem uca neccin newta awem ayejdur, kenniw
war ttrum ca.’ 33Minzi yusi-d YuPanna AmseVÄaÃ, war ittett aVrum,
war isess binu uca tennam ‘Dayes cciÏan’. 34Yusi-d Mmis n bnadem
                 LUKA 7                129


ittett, isess, tennam ‘Aqqa bnadem-a ilhef x macca d binu, aqqa-t
d ameddukel n ayt n ÄÄariba d imednab.’ 35Aqqa tiVit tetwasegged
zi marra tarwa nnes.”

             Adhan n iÄaren n Yeccu
36
  IoarÄ it ij n Ufarisi Pima ad kis icc. Yudef Var taddart n
Ufarisi uca iqqim Var ÏÏabla. 37XÇar, ict n temVart zi tendint
tuVa-tt d tamednubt, umi tessen aqqa iqqim Var ÏÏabla di taddart
n Ufarisi, tusi-d s ict n tziyyat n alabaster dayes lefwaPet n
mirru. 38Umi tbedd Var iÄaren nnes Äeffar nnes, tru uca tebda
tessuffa iÄaren nnes s imeÏÏawen uca tebda tessaÇeV iten s ucuwwaf
n uzeLlif nnes, tessudem as iÄaren uca tdehn iten s lefwaPet n mirru.
39
  Umi iÇra Ufarisi, wenni it-id ioarÄen, man aya, inna deg uzeLlif
nnes “Mli wa d amkacaf nican, ili aqqa issen min teona tmeÏÏut-a tenni
t iPadan, aqqa nettat d tamednubt.” 40Yarr-d Yeccu, inna as “A Simoan,
Vari ict n lPajet ad ac tt iniV.” Inna as “Ini tt, a Amselmad!”
   41
    “Ij n bab n umarwas tuVa Vares tnayen ttursen as. Ijjen tuVa
itturs as xemsa meyya ddinar u wenneÄni xemsin. 42Am tuVa war
Varsen min zi i Va arren amarwas, isamP asen marra s tnayen
idsen. Ini ayi, wi t i Va ixsen zzaysen ktar?” 43Yarr-d Simoan,
inna as “IttVil ayi wenni umi isamP ktar”. Inna as “Cek tPekmed s
ÃÃaP”. 44Uca inneqleb Yeccu Var tmeÏÏut nni, inna i Simoan “Ma twalid
tamVart-a? Aqqa udfeV taddart nnek. Aman i yiÄaren inu war d ayi
ten tewcid. Maca nettat tessired iÄaren inu s imeÏÏawen nnes uca
tessiÇeV iten s ucuwwaf n uzeLlif nnes. 45Cek war d ayi tessudmed,
maca nettat zeg wami d udfeV war tbedd zeg usudem n iÄaren inu.
46
  S zzect war tdehned ca azeLlif inu. Maca nettat tedhen iÄaren inu
s lefwaPet n mirru. 47X uyenni ad ac iniV ‘Aqqa itwaVfar as ubarru
n ddnub nnes, minzi texs aÏÏas. Wenni umi itwaVfar drus, ad Vares
tili drus n tayri’.”
   48
    Xenni inna as “Aqqa twaVfaren ddnub nnem.” 49Inni akis iqqimen Var
ÏÏabla bdan qqaren deg yixef nsen “Min iona wa maPend ad iVfar ula
i ddnub.” 50Inna as i tmeÏÏut nni “Liman nnem aqqa issenjem i cem. RuP
di lehna”.
130               LUKA 8


             Amettil n umzarreo
             Mat. 13:1-17; Mar. 4:1-12


8    Awarni uya tuVa iggur zi tendint d dcar Var tenneÄni, ittbarreP
    1


    s lexbar aÃebPan n tgeldit n Arebbi. TuVa akis tenoac 2d ca
n temVarin, tuVa issgenfa tent zi laryaP imengas u zi lehlacat.
TuVa-tent Maryem, qqaren as ‘tenni n Majdala’ i zi twassuffVen seboa
n ccwaÏen, 3d Yuwanna tamVart n Xuzi, awkil n Hirudus, d Susanna d
tinneÄni aÏÏas i tuVa xas ttsexxarent s wagra nsent.
  4
   Umi din issmun ij n lVaci d ameqqran, usin-d Vares zi marra
tineddam, inna asen s ij n umettil ammu 5“IffeV ij n umzarrao Pima
ad izaro zzarioet nnes. Am izarreo, tewÄa cwayt n zzarioet
x webrid, oefsen xas uca neqben tt ijÄaÄ n ujenna. 6TewÄa cwayt
n zzarioet x weÇru, umi d iVmi, yuÇeV, minzi war Vares tuVi
tuffet. 7TewÄa cwayt n zzarioet di lwesÏ n isennanen uca isennanen
Vemmyen-d akis uca jeyyfen tt. 8TewÄa cwayt n zzarioet di tmurt
yareÄben uca umi d iVmi, igga lViLlet n meyya imuren.” Am tuVa iqqar
man aya, ilaVa “Wenni Var iLla imezzuVen i useLli ad isel.” 9Sseqsan
t imePÄaren nnes, nnan as “Min ixs ad yini umettil-a?”
  10
   Inna “I kenniw umi immewc ad tessnem timeslayin innufaren n tgeldit
n Arebbi, maca i inneÄni s imettilen, alami nitni ttwalan maca war
ttwilin uca tteslan war fehhimen.

         Yeccu ittfessar lmatal n zzarioet
            Mat. 13:18-23; Mar. 4:13-20
11
 D wa d amettil: zzarioet nettat d awal n Arebbi. 12Ina d inni
itwazaroen x webrid, nitni d inni itteslan, xenni ittas-d iblis
uca ittekkes awal zeg wul nsen Pima war ttimnen maPend ad nejmen.
13
 Ina d inni x weÇru, nitni d inni xmi i Va slen i wawal, ad t qeblen
s lefraPet. Ina maca war Varsen bu uÇwar, ttamnen Var xennit, di
lweqt n ujarreb ttneqlaben. 14Ina d inni iwÄan deg isennanen, nitni d inni
itteslan, xenni ttraPen uca ttbuxsuyen deg imnusen n tudart d wagra
nnes d ÏÏamuo nnes uca war ssenÄayen ca lViLlet. 15Ina d inni di tmurt
yareÄben, nitni d inni itteslan i wawal, xemmlen t deg wul nican, iÃbeP
uca ssenÄayen lViLlet s ÃÃbar.8:10
    Ica. 6:9
                 LUKA 8                131


           Amettil n lefnar d lmerfeo
                Mar. 4:21-25
16
 Ula d ijj war issruVi lefnar xenni iqebbar xas s ij n uqedduP
niV issrusa t sadu qama, maca s lemqlub issrusa t x lmerfeo
Pima inni ittadfen ad Çaren tifawt. 17Minzi war din min inuffaren war
ittetwasseÄhar ula war din min itwassnuffaren war ittetwissen uca
ad ittwasseÄhar. 18XÇarem mammec tetteslam, minzi wenni Var iLla ad
as immarni u wenni war Var iLli, min d as ittVil Vares ad zzayes
itwakkes.”

       Man wen iLlan d yemmas d aytmas n Yeccu
            Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35
 Tusi-d Vares yemmas d aytmas, war zemmaren ad Vares iwÄen
19


s ssibbet n lVaci. 20Xebbaren t, nnan as “Yemmac d aytmac bedden
barra, xsen ad cek Çaren.” 21Yarr-d uca inna asen “Yemma d aytma,
aqqa d inni itteslan awal n Arebbi u tteggen t.”

              Yeccu d tParyat
            Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41
 22
  Deg ijjen zeg wussan nni inya deg ict n tVarrabut, netta d imePÄaren
nnes. Inna asen “Ad neÇwa Var ujammaÄin n lebPar.” Xenni qeloen. 23Am tuVa
nitni ruPen di lebPar, ikka xas yiÄeÃ. Xenni tehwa-d ict n tParyat n
usemmiÄ di lebPar, tebda tVarrabut tettccura s waman uca yewoar
xasen lPal. 24Qarben Vares uca ssfaqen t, nnan as “A Amselmad, a
Amselmad, aqqa nVarreq”. Netta ikkar-d, iwebbex asemmiÄ d lemwaj
n waman uca ssqaren, yarsa lPal. 25Xenni inna asen “Mani iLla liman
nwem?” Ggweden, ttbehten, nnan jarasen “Min iona wa, aqqa ittamar ula d
asemmiÄ d waman uca tteÏÏaoan t.”

            Asgenfi n ij n umeryaP
            Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20
26
 Uyuren Var jjihet n Gadarinus tenni qibalt i Ljalil. 27Umi d iffeV
Var tmurt, ilqa t-id ij n weryaz zi tendint, aÏÏas zeg wami tuVa
dayes ccwaÏen u tuVa war ittirÄ arruÄ, war izeddeV di taddart
maca deg imeÄlan. 28Umi iÇra Yeccu, isVuy, iwÄa Var iÄaren nnes, inna
s jjehd “Min jaraneV necc d cek a Yeccu Mmis n Arebbi i iouLlen x
132               LUKA 8


marra min iLlan? TtzawageV cek, war d ayi ttoeddab?” 29Minzi netta
tuVa ittamar i laryaP amengus Pima ad d iffeV zi bnadem nni. Minzi
aÏÏas n twalawin tuVa ixeÏÏef it laryaP. Uca carfen t s snasel d
iceddiyyen Var iÄaren Pima ad xas PÄan. Maca netta tuVa ittarezza
iceddiyyen uca cciÏan ioaren it Var lexla. 30Isseqsa t Yeccu, inna
as “Mammec d ac qqaren?” Inna as “Lixyun”, minzi ccwaÏen aÏÏas tuVa
udfen t. 31Uca nitni ttaren zzayes Pima war ten ittamar ad raPen Var
wePfur. 32TuVa din ict n tPimart d tameqqrant n ilfan, tuVa thedda
deg wedrar. Ttaren zzayes Pima ad ten ijj ad dayes adfen. Uca netta
isamP asen. 33FfVen ccwaÏen zi bnadem nni, udfen deg ilfan, xenni teqnunni
tPimart zi jjarf Var lebPar uca tVarq. 34Umi Çrin imeksawen
min imsaren, arewlen uca oawden tt di tendint d iyyaren. 35FfVen-d
Pima ad Çaren min imsaren, usin-d Var Yeccu, ufin bnadem nni i zi
tuVa ffVen ccwaÏen, yarÄ, s leoqel, iqqim Var iÄaren n Yeccu uca
ggweden. 36Inni iÇrin man aya, oawden asen oawed mammec itwassgenfa
umaryaP. 37Marra lVaci n jwayeh i d as-d innÄen i Gadarinus izawg
it Pima ad xasen iggwej, minzi tudef iten tiggwudi temVar. Uca netta
yenya di tVarrabut, ioqeb. 38Maca aryaz i zi ffVen ccwaÏen, ittar
zzayes, ma attaV izemmar ad Vares iqqim. Maca Yeccu issekk it,
inna 39“oqeb Var taddart nnek, tessecned mecPal mVarent timeslayin
i dayek igga Arebbi.” Uca iruP, ibarreP di qao tendint s marra
min dayes igga Yeccu.

       YeLlis n Yayrus d ict n temVart tePlec
            Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43
40
  Alami d ioqeb, yarePPeb zzayes lVaci, minzi tuVa marra ttrajan t.
41
  U xÇar, yusi-d ij n weryaz qqaren as Yayrus, tuVa-t d ameqqran
n usinagug. IwÄa Var iÄaren n Yeccu uca izawg it ad yadef Var
taddart nnes, 42minzi ayenni n yeLlis i Vares tenni Var iLla tenoac
n iseggwusa, tuVa olayen ad temmet. Am Vares iggur, issdePPes
it lVaci. 43Uca ict n temVart tuVa ttazzlen zzayes idammen lqedd
n tenoac n iseggwusa, tseyyar marra leowelt nnes x iÄbiben uca
teqqim war iLli wi izemmaren ad tt issgenfa. 44Nettat tusi-d Vares
zi Äeffar uca tPada abePlul n warruÄ n Yeccu. Lexdenni ibedd
usizzel n idammen nnes. 45Inna Yeccu “Wi d ayi iPadan?” Umi nkaren
marra, inna BuÏrus d yinni akis “A Amselmad, lVaci issdePPes ic
                LUKA 8, 9               133


u cek teqqared ‘Wi d ayi iPadan’?” 46Inna Yeccu “Aqqa ijjen tuVa iPada
ayi, minzi necc uciV jjehd iffeV zzayi.” 47Umi tessen temVart belli
war teqqim war temÇar, tusi-d s uqefqef uca tewÄa Var iÄaren n
Yeccu, xenni txebbar it qibalt i marra iwdan x man ssibbet i zi
t tPada d mammec twassgenfa deVya. 48Inna as netta “Egg ul, a yeLli,
aqqa liman nnem issgenfa cem. RuP di lehna.”
  49
   Am netta issawal yusi-d ijjen zi taddart n umeqqran n usinagug,
inna as “Aqqa yeLlic temmut, war ssaPal oad Amselmad.” 50Maca Yeccu,
umi isla man aya, yarr-d xas, inna “War teggwed ca! Amen waha, nettat
ad teggenfa.” 51Umi d yusa Var taddart, war ijji ula d ijjen ad yadef
mVir BuÏrus d Yaoqub d YuPanna d babas n tPenjirt d yemmas. 52TuVa
marra ttrun, wtin xas ayejdur. Netta inna “War ttrum, nettat war temmut
ca, maca nettat teÏÏeà waha.” 53Uca ÄePcen dayes, ssnen belli nettat
tuVa temmut. 54Maca awarni lami issuffeV marra, iÏÏef zeg ufus nnes,
ilaVa, inna as “A taPenjirt, kkar!” 55Idwel-d dayes buPbel uca tekkar
lexdenni. Xenni yumur ad as wcen min i Va tecc. 56Ttbehten lwalidin nnes.
Netta iweÃÃa ten, war qqaren i Ped min imsaren.

            TaVarit n tenoac imazanen
            Mat. 10:5-15; Mar. 6:7-13


9   Awarni lami d ilaVa Vares tenoac imePÄaren, iwc asen jjehd d
  1


   ÃÃulÏa x marra ccwaÏen u x usgenfi n lehlacat. 2Issekk iten
Pima ad barrPen s tgeldit n Arebbi u Pima ad ssgenfan imehlac.
3
 Inna asen “War kessim walu deg webrid niV taVVarct niV tacyart
niV aVrum ula d nnuqart, war ittili Var Ped tnayen n tcamirat. 4U man
taddart i Va tadfem, qqimem dinni uca ffVem ssenni. 5Mala din wi
war kenniw iqebblen, ffVem zi tendint nni uca tezzerzem taoejjajt
zeg iÄaren nwem d chadet xasen.” 6Nitni ffVen, tuVa ttcuqqan di
dcurat, ttbarrPen s lexbar aÃebPan dinni, ssgenfan imehlac di
kul amcan.

      Hirudus itteggwed belli YuPanna AmseVÄaÃ
          isnekkar-d zeg imettinen
            Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29
Hirudus, ajeLlid x ij n arbeo n tmurt isla x marra min itwaggen
7


zzayes uca yarjef. Minzi ca zzaysen tuVa qqaren aqqa YuPanna ikkar-d
134               LUKA 9


zeg imettinen 8u ca nneÄni aqqa Iliya iÄhar-d u ca nneÄni oawed belli
ijjen zeg imkacafen n wecPal uya ikkar-d. 9Inna Hirudus “Aqqa d necc
i iqeÃÃen azeLlif n YuPanna, maca manis wa i xef sliV man aya?” Uca
tuVa yarezzu ad t iÇar.

             Asecci n xemsa alaf
         Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; YuP. 6:1-14
10
  Umi d oeqben imazanen, oawden as i Yeccu marra min ggin. Xenni
yiwyi ten akis, indeh iten Var uVezdis Pima ad ilin wePdsen Var
ij n wemcan ixla zi tendint tenni umi qqaren BaytÃayda. 11Umi yargeb
lVaci x man aya, iÄfar it. U netta tuVa yarePPeb zzaysen, issiwel
akisen x tgeldit n Arebbi u inni iPdajen ad twassgenfan, issgenfa
ten. 12Ibda lPal issutum, qarrben Vares tenoac, nnan as “Sekk lVaci
Pima ad raPen Var ledcur d iyyaren i d asen-d innÄen, ad dinni afen
mani i Va ssensen d min i Va ccen, minzi aqqa-neV da deg ij n wemcan
ixlan.” 13Maca netta inna asen “Wcem asen kenniw Pima ad ccen.” Nnan as “War
VarneV mVir xemsa n tecnifin d tnayen n iselman mVir mala nraP uca
ad nseV macca i marra iwdan-a!” 14Minzi tuVa-ten di ca n xemsa alaf n
yeryazen. Inna i imePÄaren nnes “SsVimem ten di tourricin n xemsin.”
15
 Ggin amenni uca ssVimen ten marra. 16Iksi ticnifin s xemsa d tnayen
n iselman uca, am issgaooed tmuVli nnes Var ujenna, ibark iten, xenni
yarza iten uca iwca iten i imePÄaren Pima ad ten wcen i lVaci. 17Ccin,
jjiwnen marra. Alami d jarwen min iqqimen zeg ileqqwaz, tuVa dinni
tenoac n tsuLlatin.

           Chadet n BuÏrus x LmasiP
            Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29
 Am tuVa ittÇaLla wePdes, tuVa imePÄaren din akides, xenni ikkar
18


isseqsa ten, inna “Min iqqar lVaci min oniV?” 19Arrin-d, nnan ‘YuPanna
AmseVÄaÃ’ u inneÄni ‘Iliya’ u ca inneÄni ‘aqqa ikkar-d ijjen zeg
imkacafen n wecPal uya’.” 20Inna asen “I kenniw, min teqqarem min oniV?”
Yarra BuÏrus, inna “LmasiP n Arebbi.” 21Iolem asen s jjehd uca
iweÃÃa ten, war t qqaren i Ped.
                LUKA 9                135


         Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
            Mat. 16:21-28; Mar. 8:30-9:1
22
 Inna “IttxeÃÃ i Mmis n bnadem ad iweddeb aÏÏas uca ad immenÄar
zeg imVaren n weydud d arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen,
ad itwaneV uca deg wass wiss tlata ad d ikkar.” 23Inna i lVaci
“Mala ixs Ped ad d yas awarni ayi, ittxeÃÃ as ad inkar ixef nnes,
ad iksi ÃÃalib nnes kul ass uca ad ayi-d iÄfar. 24Minzi wi ixsen
ad issenjem tudart nnes, ad tt iweddar. Maca wi ixsen ad iweddar
tudart nnes di ÏÏweo inu, wa ad tt issenjem. 25Minzi man lefÄel Var
ij n bnadem mala yarbeP ddunnit marra uca ad iweddar ixef nnes
niV ad t telqef txessart. 26Minzi wenni i Va iÃeÄPan zzayi u zeg
wawalen inu, ad zzayes iÃeÄPa Mmis n bnadem xmi i d Va yas deg
uouLli nnes u deg uouLli n babas d lmalakat iqeddsen. 27S tidett ad
awem iniV, aqqa ca zeg yinni da iPÄaren, war ttqasan ca lmewt al i
Va Çaren tageldit n Arebbi.”

             AsouLli x wedrar
             Mat. 17:1-8; Mar. 9:2-8
28
 olaPal tmenya n wussan awarni lami inna awalen-a, iwyi-d akis BuÏrus
d YuPanna d Yaoqub uca igaooed Var wedrar Pima ad iÇÇaLl. 29Am
tuVa ittÇaLla, ibeddel udem n uVembub nnes uca arruÄ nnes idwel d
acemlal ittissiqqen. 30XÇar, tnayen n yeryazen ssiwlen akis, tuVa-ten
d Musa d Iliya. 31Nitni Äharen s uouLli, tuVa ssawalen x wufuV nnes
i tuVa i Va ikemmel di Urcalim. 32Maca BuÏrus d yinni akis, tuVa
ikka xasen yiÄeÃ. Alami d faqen, Çrin aouLli nnes d tnayen n yeryazen
bedden akis. 33Alami xas farqen ina, inna BuÏrus i Yeccu “A Amselmad,
aqqa mliP umi i da neLla. Ejj aneV ad newwet tlata n iqiÄan, ijjen i cek,
ijjen i Musa u ijjen i Iliya.” Netta war issin min inna. 34Am tuVa iqqar
man aya, ikk-d xasen ij n useynu, issduli iten s tili nnes. Dewlen
ggweden umi udfen nitni deg useynu. 35Tusi-d ict n tmijja zeg ujenna,
teqqar “D wa d Mmi ioizzen, slem Vares!” 36Alami d tusa tmijja,
ufin Yeccu wePdes. Nitni ssqaren uca war xebbaren Ped deg wussan
nni s ca min Çrin.
136               LUKA 9


      Asgenfi n ij n uPenjir dayes laryaP d amengus
            Mat. 17:14-18; Mar. 9:14-27
37
 Tiwecca nnes alami tuVa d hekkwan zeg wedrar, ilqa t-id ij n
lVaci d ameqqran. 38U xÇar, ij n weryaz zi lVaci isVuy, iqqar “A
Amselmad, ttettareV zzayek, xÇar mmi. Aqqa-t d ayenni n wenni Vari.
39
  U xÇar, itteÏÏef it ij n laryaP, xenni isVuyyu deVya uca ijebbed
it ammu d wammu al d as-d ittekk kuffu zeg uqemmum u s tamara
i d as yarxu am t isseyzem. 40TtareV zeg imePÄaren nnek ad t
ssuffVen, war zemmaren.” 41Yarr-d Yeccu, inna “A jjil i war yuminen
imoewwjen, mecPal Varwem i Va kkeV ad kenniw ksiV? Awi-d mmic
da!” 42Alami Vares-d yusa, inÄar it cciÏan di tmurt, imezzeq it.
Maca Yeccu iwebbex laryaP amengus, issgenfa aPenjir uca yarr it
i babas.

     Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes tawala nneÄnit
            Mat. 17:22-23; Mar. 9:30-32
43
 Marra ttoejben di lemVaret n Arebbi. Umi ttbehten marra di marra
min igga, inna i imePÄaren nnes 44“Ggem ula d kenniw awalen-a deg imezzuVen
nwem, minzi Mmis n bnadem ad itwasellem Var ifassen n iwdan.” 45Maca
nitni war fhimen i wawal-a, tuVa itwassnuffar xasen maPend war t
fehhmen. Uca nitni ggweden ad t sseqsan x wawal-a.

            Man wen iLlan d ameqqran
             Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37
 Yudef iten ij n umcubbec x man wen zzaysen i Va yilin d ameqqran
46


qao. 47Issen Yeccu axarreà n wulawen nsen uca iksi ij n uPenjir
issbedd it Vares. 48Inna asen “Wi i Va iqeblen aPenjir-a s isem inu,
iqbel ayi necc u wi d ayi i Va iqeblen, iqbel wenni d ayi-d issekken.
Minzi wenni d ameÇyan qao jarawem, netta ad yili d ameqqran.”

      Wi war iLlin Äidd nneV, netta aqqa-t akidneV
                Mar. 9:38-40
49
 Yarr-d YuPanna, inna “A Amselmad, neÇra ijjen issuffuV ccwaÏen s
isem nnek uca nessbedd it, minzi netta war cek iÄeffar akidneV.”
50
 Inna as Yeccu “War t ssbeddam, minzi wi war iLlin Äidd nneV, netta
aqqa-t akidneV.”
               LUKA 9, 10              137


            Yeccu d Isamariyyen
 Umi d iwÄen wussan n tkessit nnes Var ujenna, yarra aVembub nnes
51


Pima ad iraP Var Urcalim. 52Issekk zzates ireqqasen. RuPen nitni uca
iwÄen Var ij n dcar n Isamariyyen Pima ad as ssewjden din. 53Nitni
maca war t qbilen, minzi aVembub nnes tuVa iggur Var Urcalim. 54Umi
Çrin Yaoqub d YuPanna, imePÄaren nnes, man aya, nnan “A Sidi, ma texsed
ad numur Pima timessi ad d tehwa zeg ujenna uca ad ten tecc amecnaw
mammec igga oawed Iliya?” 55Maca am d inneqleb, iwebbex iten, inna “War
tessinem ca man arruP i zi teLlam kenniw? 56Minzi Mmis n bnadem war d
yusi ca Pima ad isshellek leomur n iwdan maca Pima ad ten issenjem.”
Xenni ruPen Var dcar nneÄni.

              AÄfar n Yeccu
               Mat. 8:19-22
57
 Am gguren nitni deg webrid, inna as ijjen “A Sidi, ad cek ÄfareV
mani mma i Va traPed.” 58Inna as Yeccu “Iceobawen Varsen ifran d
ijÄaÄ n ujenna Varsen leowacc, maca Mmis n bnadem war Vares ula mani
i Va isenned azeLlif nnes.” 59Inna i wenneÄni “Äfar ayi-d!” Inna wanita
“A Sidi, ejj ayi amezwar ad areggwePeV ad neÄleV baba.” 60Inna as
Yeccu “Ejj imettinen ad neÄlen imettinen nsen, maca cek ruP, tbarrPed
s tgeldit n Arebbi.” 61Inna wenneÄni “Ad cek ÄfareV, a Sidi, maca ejj
ayi amezwar ad ggeV allah ihennik x inni Vari di taddart inu.” 62Inna
as Yeccu “Ula d ijj, mala issrusa afus nnes x usVar xenni ad ixÇar
Var Äeffar, ad iÃleP i tgeldit n Arebbi.”

      Yeccu issekka tnayen u seboin n imePÄaren nnes

10   Awarni man aya issgaooed Sidi oawed seboin nneÄni uca
    1


    issekk iten tyuya tyuya qibalt i uVembub nnes Var kul
tandint d wemcan mani tuVa netta iozem ad d yas. 2Inna asen “Tameyra
aÏÏas, maca ixeddamen drus, s uyenni ttarem i Bab n tmeyra
Pima ad issekk ixeddamen Var tmeyra nnes. 3RuPem! Aqqa ad kenniw
ssekkeV amecnaw izmaren jar wuccanen. 4War kiwem kessim ttesÏim
n tmenyat niV tacyart ula d sandaliyat, war ttseLlamem x ijjen deg
webrid. 5Man mma axxam i Va tadfem, inim d amezwaru ‘Lehna x
taddart-a.’ 6Mala din mmis n lehna, lehna nwem ad xas yarsa, mala
war iLli amenni, lehna nwem ad Varwem-d ioqeb. 7Qqimem di taddart
138               LUKA 10


nni, teccem, teswem zi min Varsen, minzi axeddam isdaheLl lmunet
nnes. War ggurem ca zi taddart Var taddart nneÄni. 8Man mma
tandint i Va tadfem uca ad kenniw qeblen, ccem min d awem i Va wcen.
9
 Sgenfam imehlac i din iLlan, inim asen ‘Aqqa tqarreb-d Varwem
tgeldit n Arebbi.’ 10Man mma tandint i Va tadfem, war kenniw qebblen,
ffVem Var zznaqi nnes, inim 11‘Ula d taoejjajt i dayneV ileÃqen x
iÄaren nneV n tendint nwem, ad tt nezzerz xawem, maca ssnem aya, aqqa
tqarreb-d Varwem tgeldit n Arebbi!’ 12Ad awem iniV belli deg
wass n lPisab nni ad yili lPal n Sudum ihwen zi tendint nni.

            Awebbex n ca n tneddam
                Mat. 11:20-24
13
 Uct xam, a Xurazin, uct xam, a BaytÃayda! Mli weqoent di Tirus d
Sidun leojayeb i itwaggen daykent, ad tili tubent zi zman am qqiment
di txancet n wecÄan d iVVeÄ x izeLlifen nsent. 14Maca ad yili lPal n
Tirus d Sidun ihwen zi lPal nkent di lPisab. 15U cem, a KafarnaPum,
ma ad tetwassgaooded Var ujenna? Aqqa ad tetwassehwid Var
laxart! 16Wi daywem i Va islan, ad zzayi isel, wi kenniw i Va yagin,
ad ayi yagi u wi d ayi i Va yagin, ad yagi wenni d ayi-d issekken.”
17
  oeqben seboin s lefraPet, nnan “A Sidi, ula d ccwaÏen ÏÏaoen aneV s
yisem nnek.” 18Uca inna asen “ÇriV CciÏan iwÄa-d amecnaw assam zeg
ujenna. 19XÇar, ad awem wceV ÃÃulÏa Pima ad toefsem x ifiVran d
iVarÄmawen u x marra jjehd n leodu. ula d ict n lPajet war kenniw
teÄarri ca. 20Maca war farrPem ca s uya belli aqqa laryaPat ad
awem ÏÏaoen, maca farPem belli aqqa ismawen nwem twazemmen deg
ijenwan.”

            TaÇaLlit n Yeccu i Babas
             Mat. 11:25-27; 13:16-17
 Di tsaooet nni oawed ifarP Yeccu di arruP, inna “Necc ttqadiV
21


cek, a Baba, Bab n ujenna d tmurt, minzi tessnuffared timeslayin-a
x imiVisen u x aytbab n leoqel uca tessaregbed tent i iPenjiren
imeÇyanen. Wah, a Baba, ammu i tuVa ixs lxaÄar nnek!” 22Xenni, umi inneqleb
Var imePÄaren nnes, inna “Kulci immewc ayi zi Baba uca ula d ijj war
issin man wen d Tamemmit mVir Tababat u man wen d Tababat mVir
Tamemmit, d wenni umi ixs Tmemmit ad t issargeb.” 23Inneqleb-d Var
                LUKA 10               139


imePÄaren wePdsen, inna “Sseod n tiÏÏawin i ittwalan min tettwalam
kenniw. 24Minzi necc ad awem iniV, aqqa aÏÏas n imkacafen d ijeLliden
xsen ad Çaren min tettwalam kenniw uca war tt tettwilin ula ad slen min
tetteslam uca war tt tteslin.”

           Amettil n Usamiri arPim
 XÇar, ij n umselmad n ttawrat ikkar-d Pima ad t iqeLleb, inna “A
25


Amselmad, min i Va ggeV Pima ad warteV tudart n lebda?” 26Inna as
“Min din yurin di ttawrat? Mammec teqqared?” 27Yarr-d, uca inna

      “Ad texsed Sidi Arebbi nnek zi marra wul nnek,
   s marra leomar nnek, s marra jjehd nnek, s marra leoqel nnek
         uca ad texsed amqarreb nnek amecnaw ixef nnek.”
              Til. 6:5; Law. 19:18


28
 Inna as “Aqqa tarrid nican. Egg man aya uca ad teddared.” 29Maca netta
ixs ad issegged ixef nnes, inna i Yeccu “Man wen iLlan d amqarreb inu?”
30
  Yarr-d xas Yeccu oawed, inna as “Ij n weryaz ihwa-d zi Urcalim
Var AriPa uca iwÄa deg ifassen n iceffaren, arrin t d aoaryan, wtin
t s weomud, xenni ruPen, jjin t jar lmewt d tudart. 31Imsar aqqa ij
n ukehhan ihwa-d Var webrid nni, iÇra it uca ikka Var ujemmaÄ n
webrid. 32Ammu oawed ula d ij n Ulawi iodu-d x wemcan nni, iÇra it
uca ikka Var ujemmaÄ n webrid. 33Maca ij n Usamari (=ij n bnadem zi
tendint n Samariya), tuVa-t deg usafar, yiweÄ-d Vares. Umi t iÇra,
iPinn xas aÏÏas, 34iqarreb Vares, icedd as iyezzimen nnes, iseyyeP
xasen zzect d waman n uÄil, issenya it x zzaylet nnes, yiwyi it Var
wenwal, itthilla dayes. 35Tiwecca nnes lami iruP, iksi tnayen n ddinar,
iwc iten i bab n wenwal, inna as ‘Thilla dayes u mala txeLlÃed ktar
zi man aya, ad cek t xeLlÃeV xmi i d Va oeqbeV’. 36Man wen zi tlata
nni tettwalid d amqarreb n wenni iwÄan deg ifassen n iceffaren?” 37Inna
“Wenni xas iPinnen.” Inna as Yeccu “Iwa uyur, ula d cek tegged amenni!”

          Di taddart n Maryem d Marta
 Am tuVa gguren nitni, yudef Var ij n dcar. Uca ict n temVart, qqaren
38


as Marta, tarePPeb zzayes di taddart nnes. 39TuVa Var ta ict n
weltmas, qqaren as Maryem, tenni tuVa teqqim Var iÄaren n Yeccu
140             LUKA 10, 11


uca tuVa tessPessa i wawal nnes. 40Maca Marta tuVa tecVel aÏÏas
s tsexxart. Nettat tusi-d Vares, tenna “A Sidi, ma war d ac icqi
belli ultma tejja ayi ttsexxareV wePdi? Ini as Pima ad ayi toawen.”
41
 Yarr-d Yeccu, inna as “Marta, Marta, cem tceVled u tqeLliqed x
waÏÏas n tmeslayin, 42maca ittxeÃÃ icten waha uca Maryem tixÄar
tasVart taÃebPant tenni war itwakksen zzayes.”

      Yeccu isselmad mammec icuwwar ad ÇÇaLlen
               Mat. 6:9-15


11   Am tuVa ittÇaLla deg ij n wemcan, imsar, umi netta ikemmel
   1


    taÇaLlit nnes, aqqa ijjen zeg imePÄaren nnes inna “A Sidi, selmed
aneV ad neÇÇaLl amecnaw mammec tuVa YuPanna isselmad oawed imePÄaren
nnes.” 2Inna asen “Melmi mma teÇÇuLlem, inim ‘BabatneV i iLlan deg
ijenwan, isem nnek ad yili itwaqeddes, ejj ad d tas tgeldit nnek,
uca am mammec cek texsed ad tili deg ujenna, ad tili oawed ammu di
tmurt. 3Ewc aneV kul ass aVrum nneV i kul ass. 4Vfar aneV ddnub nneV,
minzi neccin oawed nsameP i marra inni dayneV ittursen. War d aneV
ssidif ca deg uVekkwi, maca senjem aneV zeg uoeffan’.”

          Ttarem, xenni ad awem immewc
               Mat. 7:7-11
5
 Xenni inna asen “Man wen zzaywem i Var iLla ij n umeddukel, wenni
Vares-d i Va yasen deg wezyen n Llilet uca ad as ini ‘A ameddukel,
arÄel ayi tlata n tecnifin, 6minzi ij n umeddukel inu, ixecc-d Vari
zeg usafar, war Vari min d as i Va qeddmeV.’ 7Xenni ma ad xas-d
yarr netta zi daxel uca ad as ini ‘War d ayi ttÃeddao, tawwart
tbelleo lexxu d tarwa aqqa-tt akidi di tassut, war zemmareV ad
d kkareV maPend ad ac wceV ca’. 8Ad awem iniV, mala war d ikkar
Pima ad as iwc umi netta d ameddukel nnes, iwa ad d ikkar ad as
iwc mecPal ma iPdaj x ssibbet n lewoaret nnes. 9Ad awem iniV,
ttarem, xenni ad awem immewc, arzum, xenni ad tafem, ssqarqbem,
xenni ad awem arezmen. 10Minzi marra wi i Va ittaren ad iksi u wi
i Va yarzun ad yaf u wi i Va issqarqben ad as itwarzem. 11Ma niV
din jarawem ij n tbabat, wenni, umi d as i Va ittar mmis aVrum,
ad as iwc aÇru? NiV aslem, xenni ad as iwc afiVar deg wemcan n
weslem? 12Ma niV mala ittar zzayes tameLlalt, ad as iwc taVarÄent?
                LUKA 11               141


 Mala kenniw, am teLlam xenni d ioeffanen, tessnem ad tewcem timewca
13


tiÃebPanin i tarwa nwem, mecPal s waÏÏas ad iwc Tbabat wenni iLlan
deg ujenna ArruP Iqeddsen i yinni d as-d ittaren?”

             Yeccu d Boelzabul
           Mat. 12:22-30; Mar. 3:20-27
14
 IssuffeV Yeccu ij n cciÏan, tuVa wa d agnaw. Awarni lami issuffeV
cciÏan, xenni agnaw ibda issawal. Ittebhet marra lVaci. 15Maca ca
zzaysen nnan “S Boelzabul ameqqran n ccwaÏen issuffuV ccwaÏen.”
16
  InneÄni ttaren zzayes leolamet zeg ujenna Pima ad t jarrben. 17Maca
netta yargeb x ixarriÃen nsen, inna asen “Kul tageldit i ibÄan x
yixef nnes ad tetwareddeLl uca taddart i ibÄan x yixef nnes,
ad tewÄa. 18Mala ibÄa CciÏan x yixef nnes, mammec i Va teqqim
tgeldit nnes? Minzi kenniw teqqarem belli necc ssuffuVeV ccwaÏen s
Boelzabul. 19Mala necc ssuffuVeV ccwaÏen s Boelzabul, s min zi ten
ssuffuVen iPenjiren nwem? X uyenni ad ilin nitni d lquÄat xawem. 20Mala
tuVa s uÄaÄ n Arebbi i zi ssuffuVeV ccwaÏen, xenni aqqa tusi-d
Varwem tgeldit n Arebbi. 21Min Va yekk weryaz ijehden iPezzmen
s lesnaP ittoessa x tzeddiVt nnes, ad yili wagra nnes di laman.
22
  Maca melmi i d Va yas wenni iLlan d jjihel xas uca ad t iVleb,
aqqa netta ad as ikkes lesnaP i xef tuVa ittcal uca ad ibÄa min
tuVa zzayes iksi. 23Wenni war iLlin akidi, aqqa-t Äidd inu u wenni
war kidi issmunin, aqqa netta issbeÏÏa.

          LaryaP yarezzu ad d ioqeb
               Mat. 12:43-45
24
 Xmi i Va iffeV laryaP amengus zi bnadem, ad icuqq deg imucan
war daysen bu waman, ad yarzu arraPet uca xmi war tt ittif, ad
yini ‘Ad oeqbeV Var taddart inu tenni i zi ffVeV.’ 25Ad d yas uca
ad tt yaf, tfarÄ, tzewweq. 26Xenni ad iraP, ad iksi seboa n laryaP
inneÄni d ioeffanen xas, ad adfen uca ad zedVen dinni. Xenni ad idwel
uneggar n bnadem nni war iPli ktar x mammec tuVa-t Var umezwar.”
27
  Am issawal s uya, tesgaooed ict n temVart zi lVaci tmijja nnes,
tenna as “Sseod n uoeddis i cek iksin u tebbuct i zi teÏÏÄed!”
28
 Maca netta inna “oad d amezwaru sseod n yinni itteslan awal n Arebbi
uca PeffÄen t.”
142              LUKA 11


              Leolamet n Yunes
            Mat. 12:38-42; Mar. 8:12
29
  Am tuVa lVaci ittdePPas oad ktar, ibda iqqar “Jjil-a d aoeffan,
ittettar leolamet, war d as tettmewci leolamet mVir leolamet n
Yunes amkacaf. 30Minzi amecnaw mammec tuVa Yunes d leolamet i ayt
n Niniwa, ammu i Va yili Mmis n bnadem oawed d leolamet i jjil-a.
31
 TajeLlidt n ljanub ad tekkar deg wass n lPisab ak-d yeryazen n
jjil-a, ad ten tPaseb. Minzi tusi-d zeg ineggura n tmurt Pima ad
tsel i tiVit n Sulayman. XÇar, aqqa da wenni imVaren x Sulayman.
32
  Iryazen n Niniwa ad d kkaren di lPisab ak-d jjil-a uca ad ten
Pasben, minzi nitni tuben awarni i ubarreP n Yunes. XÇar, aqqa da
wenni imVaren x Yunes.

           ÏÏit d tifawt n arrimet
              Mat. 5:15; 6:22-23
33
 War din ula d ijj issreqqa lqendil uca issrusa t deg wemcan
inuffaren niV sadu ij n lmud, maca issrusa t x lmerfeo Pima inni
i d Va yadfen ad Çaren tfawt. 34Lqendil n arrimet nnek d tiÏÏ. Mala
tiÏÏ nnek teÃfa, xenni ad tili tfawt ula di marra arrimet nnek. Mala
ad tili tiÏÏ nnek d taoeffant ula d arrimet nnek ad tili d taLlest.
35
 XÇar xenni, Pima min dayek iLlan d tifawt war tettili d taLlest.
36
  Mala marra arrimet nnek teccur s tfawt, war dayes ula d ijj n
uVezdis ibarcen, xenni ad dayes tili tfawt kulci, amecnaw mammec
xmi yareqq lqendil s ÏÏya nnes.”

      Uct x Ifarisiyyen d imselmaden n idlisen
        Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40; Luk. 20:45-47
37
 Am tuVa issawal s man aya, ioarÄ it ij n Ufarisi Var umecli
akides uca yudef, iqqim Var ÏÏabla. 38Maca Afarisi, umi iÇra
man aya, ittebhet minzi netta war issird ca d amezwar i umecli.
39
 Inna as Sidi “A kenniw a Ifarisiyyen, tessizdagem barra n lkas d
ÏÏebÃi, maca daxel nwem iccur s ÏÏmeo d lVar. 40A kenniw a ifVal,
ma war iLli wenni iggin min iLlan Var barra, igga ula d min iLlan
daxel? 41Maca wcem min iLlan daxel d ÃÃedqet, u xÇar, marra ad
awem yili d amezdag.
               LUKA 11, 12              143


  Uct xawem, a Ifarisiyyen minzi toeccaram nneonao d wazar d
  42


marra tibbi, xenni tejjim lPeqq d tayri n Arebbi Var uVezdis.
Iwa ittxeÃÃ i bnadem ad igg ta, nnehla mma ad ittu tenneÄnit.
  43
    Uct xawem a Ifarisiyyen, minzi iojeb awem ad teqqimem x
lekrasi n zzat deg isinagugen u iojeb awem ad xawem seLlmen iwdan
di leswaq.
  44
    Uct xawem, a imselmaden n ttawrat d Ifarisiyyen, a kenniw
lmunafiqin, minzi kenniw tetteggem am imeÄlan idulyen uca inni xasen
igguren war ssinen.”
  45
    Yarr-d ijjen zeg imselmaden n ttawrat, inna “A Amselmad, aqqa
xmi d aneV teqqared aya, tessfeÄPed aneV ula d neccin.”
  46
    Inna “Uct xawem, a imselmaden n ttawrat, minzi tessarebbum
lePmul iÄeqlen x tkessit x iwdan, xenni kenniw s yixef nwem war
tPadam lePmul nni ula s ijjen zeg iÄewÄan nwem!
  47
    Uct xawem, minzi tbennam imeÄlan n imkacafen u lejdud nwem nVin
ten. 48S man aya tneomem, aqqa kenniw tareÏÏam s min ggin lejdud nwem,
minzi nitni nVin ten uca kenniw tbennam imeÄlan nsen. 49X uyenni tiVit n
Arebbi tenna ‘aqqa ad asen-d ssekkeV imkacafen d imazanen, ad nVen ca
zzaysen uca ad xasen aÇÇlen, 50Pima ad itwattar zi jjil-a idammen
n marra imkacafen i itwassizzlen zeg wami tetwagg ddunnit, 51zeg
idammen n Habil al idammen n Zakariya wenni nVin jar uoalÏar d
taddart iqeddsen!’ Wah, ad awem iniV belli iggur ad twattaren
idammen nsen zi jjil-a.
  52
    Uct xawem, a imselmaden n ttawrat, minzi tkessim tasarut n tmusna,
xenni war tettidfem kenniw u inni tuVa ittadfen, teÏÏfem ten.”
  53
    Am tuVa akidsen issawal s uya, bdan imselmaden n idlisen d
Ifarisiyyen ttÄaddan t aÏÏas uca PÃaren t s iseqsiten x waÏÏas
n tmeslayin, 54uca ggin as taxceft, arezzun ad t ÏÏfen s ca zeg
uqemmum nnes, Pima ad t Äelmen.

          Yeccu isselmad imePÄaren nnes

12   Lexdenni, am d idwel lVaci imun s luluf n iwdan, alami bdan
    1


    oeffsen ijj x wenneÄni, ibda iqqar i imePÄaren nnes amezwar
“PÄam ixef nwem zeg wentun n Ifarisiyyen, aqqa-t d nnifaq! 2War
din min idlin war ittetwasseÄhar, ula war din min inuffaren war
ittetwissin. 3S uyenni marra min tennam di taLlest ad itwasel di
144              LUKA 12


tfawt u min xef tessiwlem deg umezzuV deg wexxam ad itwabarreP
zzayes x tzeVwin.

             Ggwedem Arebbi
               Mat. 10:28-31
4
 Necc ad awem iniV, a imeddukal inu, war tteggwidem ca zeg yinni
ineqqen arrimet u awarni man aya war zemmaren ad ggen ktar oad.
5
 Maca necc ad awem ssecneV wenni zi i Va teggwedem. Ggwedem zeg
wenni Var iLla ÃÃulÏa Pima ad kenniw inÄar di jehennama awarni lami
inVa. Wah, ad awem iniV, zeg wanita i Va teggwedem! 6Ma war ttmenzzin
xemsa n ÇÇawec s tnayen n iÃuldiyyen n nnPas (=‘tnayen n assariyat’)?
Uca ula d ijj zzaysen war ittetwattu zzat i Arebbi. 7Ula d iÇuÏÏan
n ucuwwaf n uzeLlif nwem oawed marra twaPesben. War tteggwidem ca,
kenniw Psen zi ÇÇawec aÏÏas!

      Acejjeo i chadet x Yeccu qibalt i iwdan
           Mat. 10:32-33, 12:32, 10:19-20
8
 Ad awem iniV, marra wi zzayi i Va icehden qibalt i iwdan, ad xas
iched oawed Mmis n bnadem zzat i lmalakat n Arebbi. 9Wi d ayi i
Va inkaren qibalt i iwdan, ula d netta ad itwankar qibalt i lmalakat
n Arebbi. 10Kul ijj wenni i Va inin awal Äidd n Mmis n bnadem, ad as
tt twaVfar. Maca wenni i Va iceqqfen di ArruP Iqeddsen war d as
tt tetwaVfar ca! 11Xmi kenniw i Va nedhen Var isinagugen u zzat i
lPukkam d ÃÃulaÏat, war kessim ca amnus min zi i d Va tarrem
niV min i Va tinim! 12Minzi ArruP Iqeddsen ad awem isselmed di
tsaooet nni min ittxeÃÃ ad tinim.”

            Amettil n bab n wagra
 Inna as ijjen zi lVaci “A Amselmad, ini as i uma Pima ad kidi ibÄa
13


lwart.” 14Inna as “A bnadem, wi d ayi yarrin xawem d lqaÄi niV d
loadel?” 15Inna asen “Varwem, PÄam ixef nwem zi ÏÏmeo, aqqa maca
oawed mala Vares afeyyeÄ n wagra Var yijjen, xenni tudart nnes
war tettili zeg wagra nnes.” 16Iwca asen ij n umettil, inna “Iyyar n
ij n bnadem, wenni d bab n wagra, iwyi-d ÃÃabet aÏÏas. 17IxarreÃ
deg ixef nnes, inna ‘Min i Va ggeV? Minzi war Vari bu lmarsi
i di i Va yarweV lViLlet inu.’ 18Inna ‘Ammu i Va ggeV, ad hedmeV
               LUKA 12              145


lemrasi inu, xenni ad bniV lemrasi d imeqqranen xasen uca ad daysen
xezneV marra lViLlet d wagra inu, 19ad iniV i yixef inu: A leomar
inu, Varek aÏÏas n wagra itwaxzen din i waÏÏas n iseggwusa,
areyyeP, tecced, teswed u tfarPed!’ 20Inna as Arebbi ‘A afVul, aqqa
Llilet-a ad zzayek itwattar leomar nnek. Xenni i umi i Va yili min
tessewjded?’ 21Ammu i Va imsar i wenni iyarwen leknuz i yixef nnes
u war iLli d bab n wagra di Arebbi.”

           War tteksim s wemnus
             Mat. 6:25-34; 19-21
22
  Inna i imePÄaren nnes “X uyenni ad awem iniV, war kessim s wemnus
i tudart nwem min i Va teccem, u war kessim s wemnus ula i
arrimet nwem min i Va tyarÄem. 23Tudart ktar zi macca u arrimet
ktar zeg werruÄ. 24XÇarem Var ibaVliwen! Aqqa war zarroen, war
mejjaren, war Varsen tasraft niV d lmarsi u Arebbi issecca
iten. MecPal tuolam kenniw x ijÄaÄ. 25Man wen zzaywem izemmar ad
yarni di tzuggart nnes ula d ijj n uVil s wemnus nnes? 26Mala tuVa
kenniw war tzemmarem ula x min iLlan d ameÇyan qao, mayemmi i Va
teksim s wemnus x min iqqimen. 27XÇarem mammec Vemmyen nnuwwac
(=ijejjigen)! War xeddmen, war ttqareÄcen, waxxa amenni ad awem
iniV, aqqa ula d Sulayman di qao aouLli nnes war yarÄ ca amecnaw
ula d ijj zzaysen. 28Mala Arebbi issyarÄ ammu lePtic i iLlan
ass-a deg iyyar uca tiwecca ad immenÄar di tefqunt, mecPal xenni
d awem i Va issyarÄ, kenniw i di iLla drus n liman? 29U kenniw, war
arezzum ca x min i Va teccem ula x min i Va teswem, war ttilim
tmeyylem ca. 30Minzi marra timeslayin-a arezzun daysent legnus n
ddunnit. Maca Babatwem issen belli tePwajem tent. 31Maca arzum
tageldit n Arebbi uca timeslayin-a marra ad awem twamarnint.
32
  War tteggwid, a cem a tPimart tameÇyant, minzi yarÄa Babatwem
ad awem iwc tageldit. 33Zenzem min Varwem, wcem ÃÃedqet, ggem
i yixef nwem ticyarin n tmenyat i war yareccin, ij n lkenz i war
iqeÏÏin deg ijenwan, mani war ittidef uceffar ula d tcinda war
tettegg Ãews. 34Minzi mani i Va yili lkenz nwem, dinni i Va yili
oawed wul nwem.
146              LUKA 12


               Ilim tfaqem
               Mat. 24:45-51
35
  Ilim tPezzmem s ibuyas u s lefnarat nwem areqqent. 36Xenni ilim
kenniw amecnaw iwdan i ittrajan sidi nsen xmi i d Va yeoqeb zeg
wurar, Pima, xmi i d Va yas, ad issqarqeb, xenni tzemmarem ad as
tarzmem deVya. 37Sseod n isemVan inni, xmi i d Va yas sidi nsen,
ad ten yaf faqen. S tidett ad awem iniV, aqqa ad iPezzem ixef nnes
uca ad ten issVim Var ÏÏabla, xenni ad d yas ad xasen isexxar.
38
 Mala yusi-d Var PeÏÏu wiss tnayen n Llilet niV Var PeÏÏu wiss
tlata uca yufi ten ammu, sseod i isemVan nni. 39Maca ssnem aya: mala
bab n taddart issen di man tsaooet i di i Va ixecc uceffar, xenni
ad yili ifaq uca war ittejji taddart nnes ad t acaren. 40Ilim kenniw
oawed twejdem, minzi Mmis n bnadem ad d yas deg ict n tsaooet i
war tettrijim. ”

              Awkil amtiqqi
 Inna as BuÏrus “A Sidi, ma i neccin i teqqared amettil-a niV oawed
41


i marra?” 42Inna as Sidi Yeccu “Man wen iLlan xenni d awkil amtiqqi d
amiVis wenni i Va yegg sidi nnes x ixeddamen nnes Pima ad asen iwc
leowelt nsen di lweqt nnes? 43Sseod n ismeV wenni i Va yaf sidi nnes,
xmi i d Va yas, ittegg ammu. 44S tidett ad awem iniV, belli ad t
yegg x marra agra nnes. 45Maca mala ismeV nni inna deg wul nnes, aqqa
sidi inu ioeÏÏal x weoqab uca ibda iccat isemVan d tiyya, ittett,
isess, iseccar, 46xenni ad d yas sidi n ismeV nni deg ij n wass war
tt ittriji uca ad t iqeÃÃ x tnayen, ad igg tasVart nnes ak-d yinni
war iLlin d iÃdiqen. 47IsmeV nni wenni issnen lxaÄar n sidi nnes uca war
issewjed ixef nnes ula war iggi olaPsab lxaÄar nnes, ad itwawwet
s tiyyita aÏÏas, 48maca wenni war issinen lxaÄar nnes uca igga min
isdaheLlen tiyyita, ad itwawwet drus. Zi kul ijjen umi immewc
aÏÏas, ad zzayes itwattar aÏÏas u wi umi itwakellef aÏÏas, ad
zzayes itwattar ktar.

            Tawasit n Yeccu ibeÏÏa
               Mat. 10:34-36
 UsiV-d Pima ad nÄareV timessi x tmurt u min i Va xseV mala aqqa-
49


tt tetwassareV? 50IttxeÃÃ ayi ad twassVeÄÃeV s ij n useVÄaÃ
               LUKA 12, 13              147


u mammec twaPÃareV al i d Va itwakemmel. 51Ma ittVil awem belli
usiV-d Pima ad wceV lehna x tmurt? Lla lla, ad awem iniV, maca ad
din yili ubeÏÏu. 52Minzi zi lexxu d tsawent ad mmsebÄan xemsa deg
ict n taddart, tlata Äidd tnayen d tnayen Äidd tlata. 53Babas ad
imsebÄa x mmis, d mmis x babas, d yemmas x yeLlis, d yeLlis x
yemmas, d tlallat x teslit, d teslit x tlallat nnes.”

           IttxeÃÃ ad nmeyyez lweqt
               Mat. 16:2-3
54
 Inna oawed i lVaci “Xmi i Va tÇarem ij n useynu igaooed zi lVarb,
deVya ad tinim ‘Ad yili wenÇar’ uca ammu ad imsar. 55Xmi i Va
tÇarem asemmiÄ n ljanub ittÃuÄ, xenni ad tinim ‘Ad yili lePmu’ uca
ammu ad imsar. 56A kenniw a lmunafiqin, aqqa tessnem ad tmeyyzem udem
n tmurt d ujenna, ma zman-a mammec war t tmeyyzem?

          Ggem weÃlaP ak-d weVrim nnek
               Mat. 5:25-26
 Mayemmi war tPekkmem s yixef nwem min iLlan d ÃÃaP? 58Minzi, xmi
57


i Va traPed Var lPakem ak-d weVrim nnek, egg tizemmar aÏÏas am
teLlid oad akis deg webrid maPend ad zzayes tetwafekked, Pima
war cek ittjarri Var lqaÄi uca lqaÄi ad cek isellem i lemxazni,
xenni ad cek inÄar lemxazni di lePbes. 59Ad ac iniV, cek war d ssenni
tetteffVed al i Va txeLlÃed aÃuldi (='lebta') aneggaru!”

         Yeccu issawal x lViLlet n ttubet

13    Di lweqt nni usin-d Vares ca n iwdan, xebbaren t x Ijaliliyyen
    1


     inni ixeLleÄ BilaÏus idammen nsen ak-d tVarÃin nsen. 2Yarr-d
Yeccu, inna asen “Ma ittVil awem belli Ijaliliyyen-a d imednab ktar
zeg Ijaliliyyen inneÄni umi d asen imsar uweddeb-a? 3Necc ad awem
iniV ‘lla’, maca mala war tetubem, ula d kenniw ad tetwahellkem marra
ammu. 4NiV ittVil awem belli tmentoac n iwdan i xef-d tewÄa ÃÃumoet
di Siluwam uca mmuten zzayes, ma aqqa-ten d ayt n umarwas ktar zeg
iwdan nneÄni i izeddVen di Urcalim? 5Ad awem iniV ‘lla!’, maca mala
war tetubem ula d kenniw ad tetwahellkem ammu!”
  6
   Inna amettil-a. “TuVa Var ijjen ij n wartu i itwaÇÇun deg wePwic n
tzayart nnes. Xenni yusi-d, yarezzu dayes lViLlet uca war tt yufi.
148              LUKA 13


7
 Inna i bab n wePwic n tzayart ‘Aqqa tlata n iseggwusa ttaseV-d arezzuV
tazart deg wartu-ya, war tt ufiV, qeÃÃ it, mayemmi issahal oad
tamurt?’ 8Yarr-d xas, inna as ‘A sidi, ejj it aseggwas-a oad oawed,
al t i Va VziV uca ad as ggeV leVbar, 9uca mala tegga tazart... ejj
it ad ibedd, maca mala walu, xenni qeÃÃ it.’ ”

       Asgenfi n temVart dayes laryaP n tuÄoeft
 TuVa isselmad deg ijjen zeg isinagugen di ssebt. 11U xÇar, tuVa din
10


ict n temVart dayes laryaP n tuÄoeft lmijal n tmentoac n iseggwusa,
uca tuVa teVnes, war tzemmar ad tuyur tseggem qao. 12Umi tt iÇra
Yeccu, ilaVa-d xas Vares, inna as “A tamVart, aqqa cem tenfekked zi
lehlac nnem!” 13Uca issars xas afus nnes uca nettat tedwel tseggem
lexdenni, tebda tessemVara di Arebbi! 14Maca ameqqran n usinagug,
umi ixeyyeq minzi Yeccu issgenfa di ssebt, inna i lVaci “Aqqa
di setta n wussan ittxeÃÃ lxedmet, asem-d deg wussan nni maPend
ad tetwassgenfam, maci deg wass n ssebt.” 15Yarr-d xas Sidi,
inna “A kenniw, a lmunafiqin! Ma war ifessi kul ijjen zzaywem deg
wass n ssebt i ufunas nnes niV i weVyul nnes zi lmedwed, xenni ad t
indeh maPend ad t iward? 16U tanita, tenni iLlan d yeLlis n Ibrahim
icedd itt CciÏan lmijal n tmentoac n iseggwusa, ma war ittxeÃÃ
ad tetwafekk nettat zeg uceddi-ya deg wass n ssebt?” 17Am inna man
aya, ÃeÄPan marra inni tuVa akis ittemoalan uca marra lVaci ifarP
s tmeslayin iouLlen tinni tuVa itwaggen zzayes.

        Amettil n zzarioet n uxerdel d wentun
           Mat. 13:31-33; Mar. 4:30-32
18
 Inna asen “Min di tarwes tgeldit n Arebbi uca min zi tt Va
ssmequddeV? 19Aqqa-tt amecnaw ict n tPebbuct n zzarioet n uxerdel
iksi tt ij n bnadem inÄar itt di tePwict nnes, uca teVmi, tedwel d
tacejjart temVar uca ijÄaÄ n ujenna ggin leowacc nsen di lefruo nnes.”
20
 Inna oawed “S min zi i Va ssmequddeV tageldit n Arebbi? 21Aqqa-tt
amecnaw antun, teysi t temVart, teffar it di tlata n lemdud n waren,
alami issmemm marra!”
                 LUKA 13                  149


              Tawwart iPÃaren
               Mat. 7:13-14, 21-23
22
  IÇwa tineddam d dcurat, tuVa isselmad am iggur Var Urcalim.
23
  Ijjen inna as “A Sidi, ma aqqa din drus n inni i Va itwassnejmen?” 24Netta
inna asen “Ggem jjehd nwem Pima ad tadfem zi tewwart iPÃaren, aqqa
necc ad awem iniV, aÏÏas arezzun ad adfen uca war zemmaren. 25Awarni
lami d ikkar bab n taddart maPend ad ibelleo tawwart, xenni tebdam
ad tbeddem di barra, ad tessqareqbem, ad tinim ‘A Sidi, a Sidi,
arzem aneV!’ u netta ad d yarr, ad awem ini ‘Necc war kenniw ssineV,
manis kenniw?’ 26Lexdenni ad tinim ‘Neccin aPeqqa tuVa necca neswa qibalt
nnek uca cek tuVa tesselmaded deg imesraq nneV!’ 27Ad ini netta ‘Necc ad
awem iniV, war kenniw ssineV, manis kenniw? Aggwejem xafi marra kenniw
inni itteggen min war isseggden!’ 28Dinni ad tili tVuyyit d uVezzi
n teVmas, xmi i Va tÇarem Ibrahim d IsPaq d Yaoqub d marra
imkacafen di tgeldit n Arebbi maca kenniw s yixef nwem temmenÄarem
barra. 29Ad d asen zi manis d tneqqar tfuct u zi mani tVeLli tfuct ula
zi ccamal ula zi ljanub, ad qqimen Var ÏÏabla di tgeldit n Arebbi.
30
  XÇar, aqqa din ineggura inni i Va yilin d imezwura u d imezwura inni
i Va yilin d ineggura.”

          Awal n Yeccu x tendint n Urcalim
                Mat. 23:37-39
31
 Deg wass nni qarrben-d ca n Ifarisiyyen, nnan as “FfeV, truPed
ssa, minzi Hirudus ixs ad cek ineV.” 32Inna asen “RuPem, inim as i
wecoeb-a ‘XÇar, aqqa necc ssuffuVeV ccwaÏen, ad ssgenfiV ass-a
d tiwecca uca deg wass wiss tlata ad twakemmleV (=ad qÄiV
lxedmet inu).’ 33Maca ittxeÃÃ ayi ad uyureV ass-a d tiwecca d
uneÄfar nnes, minzi war izemmar ad itwaneV ij n umkacaf barra
i Urcalim. 34A Urcalim, a Urcalim, tenni ineqqen imkacafen d tenni
yarejmen inni i Varem-d itwassekken, mecPal n twalawin tuVa xseV
ad ssmuneV tarwa nnem amecnaw mammec tessmuna tyaÇiÄt ifiLlusen
nnes sadu wafriwen nnes uca war texsem. 35Aqqa axxam nwem iqeddsen
ad awem iqqim d axarbil. S tidett ad awem iniV, aqqa war d ayi
tÇarrem al i d Va tas lweqt i di i Va tinim ‘Sseod n wenni i d
Va yasen s yisem n Arebbi’.”


                               13:35
                                   SbP. 118:26
150               LUKA 14


       Asgenfi n ij n weryaz ihlec s tuffet n waman

14    Am d yusa Var taddart n ij n umeqqran n Ifarisiyyen deg
    1


    wass n ssebt Pima ad icc aVrum, tuVa PeÏÏan t. 2U xÇar,
ibedd din qibalt nnes ij n bnadem ihlec s tuffet n waman. 3Yarr-d
Yeccu, inna i imselmaden n ttawrat d Ifarisiyyen, inna “Ma iPeLlel
usgenfi di ssebt?” 4Nitni sqaren waha. IÏÏef it uca issgenfa it,
xenni ijja it ad iraP. 5Xenni yarr-d xasen inna “Man wen zzaywem mmis
niV ayenduz nnes iwÄa as deg wanu, war t-id issuffeV deVya deg
wass n ssebt?” 6War ufin s min zi xas i Va arren.

            Amettil x lekrasi n zzat
7
 Inna asen i inewjiwen ij n umettil am d asen iPekkar ixÄaren lekrasi
n zzat, inna asen 8“Mala Ped ioarÄi cek Var ij n wurar, war ttVimi
di lekrasi n zzat, minzi aqqa attaV itwaoarÄ x ijjen yuola xak
9
 uca ad d yas wenni xawem ioarÄen, xak d xas, ad ac yini ‘Egg
amcan i weryaz-a!’, xenni cek ad tÃeÄPid uca ad traPed ad teksid
amcan aneggaru. 10Maca mala cek twaoarÄed, ruP, teqqimed deg wemcan
aneggaru, Pima, xmi i d Va yadef wenni xak ioarÄen, attaV ad ac ini,
‘A ameddukel, gaooed sennej!’ Xenni ad ac yili ccan zzat i yinni akik
iqqimen. 11Minzi marra wi i Va issuolan ixef nnes ad itwasswaÄeo u
wi i Va isswaÄoen ixef nnes ad itwassuola.”

      Man wen i Va toarÄed Var umensi niV Var ficta
12
 Inna oawed i wenni t ioarÄen “Mala cek teggid ij n umecli niV amensi, war
oarreÄ imeddukal nnek niV aytmac niV laLl nnek ula d jjiran nnek i Var
iLla wagra, niV aqqa ad cek oarÄen ula d nitni uca ad Varek yili lexlaÃ.
13
 Mala teggid ict n ficta, xenni oarÄ x imezlaÄ d iqiydaren d ineÄbalen
d idarValen 14uca ad tilid d amesoud umi war Varsen s minzi cek i Va
xeLlÃen. Minzi ad ac itwaxeLleà di tnukra n imseggaden.”

            Amettil n umensi imVar
                Mat. 22:1-10
 Umi isla man aya ijjen zeg yinni din iqqimen Var ÏÏabla, inna as
15


“Sseod n wenni i Va iccen aVrum di tgeldit n Arebbi!” 16Inna as “Ij n
weryaz igga ij n umensi imVar uca ioarÄ aÏÏas. 17Issekk ismeV nnes
di tsaooet n umensi Pima ad ini i inewjiwen ‘AraPem-d, minzi kulci aqqa
                 LUKA 14                151


iwjed!’ 18Bdan marra ad ggen ssibbet s ijj n dmam. Inna as umezwar
‘SViV iyyar, aqqa ittxeÃÃ ayi ad raPeV ad t ÇareV. TtareV ac ad
ayi tsamPed!’ 19WenneÄni inna ‘SViV xemsa n tyuya n iyenduzen, aqqa ad
raPeV ad ten jarrbeV, ttareV ac ad ayi tsamPed!’ 20U wenneÄni inna ‘Aqqa
melceV tamVart, x uyenni war zemmareV ad d aseV!’ 21Yusi-d ismeV
nni uca ixebbar sidi nnes s man aya. Xenni ixeyyeq bab n taddart
uca inna i ismeV nnes ‘RuP deVya Var imesraq d zznaqi n tendint uca
ndeh-d imezlaÄ d iqiydaren d ineÄbalen d idarValen!’ 22Inna ismeV ‘A
sidi, aqqa imsar min zi tumured uca aqqa din oad amcan.’ 23Inna bab i
yismeV ‘FfeV Var ibriden d zznaqi uca PÃar iten ad adfen al i Va
teccur taddart inu, 24minzi qqareV awem: ula d ijj zeg yeryazen inni
tuVa itwaoarÄen war ittqisi amensi inu!’ ”

               AÄfar n Yeccu
                Mat. 10:37-38
25
 TuVa lVaci aÏÏas iggur akis uca inneqleb-d netta, xenni inna asen 26“Mala
Ped yusi-d Vari uca war icarh babas d yemmas d temVart nnes
d tarwa nnes d aytmas d suyetmas ula d ixef nnes, war izemmar ad
yili d amePÄar inu. 27Wenni war iksin ÃÃalib nnes, ad ayi iÄfar, war
izemmar ad yili d amePÄar inu. 28U man wen zzaywem i ixsen ad ibna ict
n ÃÃumoet, war ittVimi amezwar Pima ad igg lePsab, ma Vares min
ixeÃÃen i ukemmel, 29Pima mala imsar issars dsas u war izemmar
ad as ikemmel, marra inni dayes ixeÇÇaren, war iggur ad xas ÄePcen,
30
 ad inin ‘Bnadem-a ibda lebni uca war izemmar ad t ikemmel’. 31NiV man
ajeLlid, mala iffeV Var umenVi Äidd n ij n ujeLlid nneÄni, war ittVimi
amezwar, ad imcawar ma izemmar ad imqudda s oecra alaf ak-d wenni
i d Va yasen s oicrin alef? 32Mala war iLli amenni, xenni ad d issekk
ca n ireqqasen am iLla wenneÄni oad Var laggwaj, Pima ad zzayes ittar
aÃlaP. 33X uyenni ula d ijj zzaywem wenni war ittejji marra agra nnes,
war izemmar ad yili d amePÄar inu.

              Amettil n tmeLlaPt
              Mat. 5:13; Mar. 9:50
34
 TameLlaPt tePla, maca mala texsar areddi nnes, s min zi tt i Va
toedlem? 35War tettÃeLleP ca i tmurt ula i tzubalt, xenni ad tt
nÄaren. Wenni i Var iLla imezzuVen i useLli ad isel.”
152              LUKA 15


           Amettil n uPuli iweddaren
               Mat. 18:12-14


15    TuVa marra ayt n ÄÄariba d imednab ttqarraben Vares Pima
    1


     ad as slen. 2Ttmeomioen Ifarisiyyen d imselmaden n idlisen,
nnan “Aqqa wa yarePPeb s imednab uca ittett akisen.” 3Xenni issiwel
akisen s umettil-a, inna asen 4“Man bnadem zzaywem i Var iLla meyya
n iPuliyyen uca iweddar as ijjen zzaysen, ma war ittejji tesoa u
tesoin di lexla uca ad yarzu x wenni iweddaren al t i Va yaf? 5Xmi t
i Va yaf, ad t issars x tVardin nnes, ad ifarP. 6Xmi i d Va yaweÄ
Var taddart, ad ilaVa x imeddukal d jjiran, ad asen ini ‘FarPem
akidi, minzi ufiV ahuli inu iweddaren!’

           Amettil n uÃuldi iweddaren
7
 Ad awem iniV, ammu i Va tili lefraPet deg ujenna x ijj n umednub i
Va ituben ktar x tesoa u tesoin n imseggaden i war ixsen ad tuben!
8
 NiV man tamVart i Var iLla oecra n ‘draxmat’ (=aÃuldi n nnuqart),
mala iweddar ij n ‘draxma’, ma war tessruVi lqendil uca ad tfarÄ
taddart, ad tarzu mliP al t i Va taf? 9Mala tufi t, ad tlaVa x
tmeddukal d tijjarin, ad asent tini ‘FarPent akidi, minzi ufiV
‘draxma’ tenni tuVa d ayi iweddaren.’ 10Ammu ad awem iniV, ad tili
lefraPet qibalt i lmalakat n Arebbi s ijj n umednub i Va ittuben.”

           Amettil n mmis iweddaren
11
 Inna “Ij n bnadem tuVa Vares tnayen n iPenjiren. 12Inna umaÇuÇ nsen i
babas ‘A baba, ewc ayi tasVart tenni i d ayi-d yusin zeg wagra!’
Uca netta ibÄa asen agra nnes. 13Awarni ca n wussan issmun mmis
amaÇuÇ kulci, xenni isafar Var ict n tmurt tiggwej. IqarÄ marra
agra nnes am isseodu dinni ict n tudart n ufeccuP. 14Alami iqarÄ
kulci, iwÄa-d ij n laÇ iwoar di tmurt nni uca ibda ad iPwaj. 15IruP
uca ilÃeq deg ijjen zeg imezdaV n tmurt nni uca netta issekk it
Var iyyaren nnes Pima ad yarwes ilfan. 16TuVa immeÇri ad iccur
aoeddis nnes s tesriVwa tenni ittetten ilfan maca ula d ijj war d
as iwci ca. 17Idwel Var leoqel nnes, inna ‘MecPal n ixemmasen n baba
i Var iLla aVrum aÏÏas u necc da ttmettiV s laÇ! 18Ad kkareV, ad
raPeV Var baba uca ad as iniV, a baba aqqa xÄiV ak-d ujenna u akik.
19
 War sdiheLleV oad ad ayi tlaVid d mmic. Egg ayi amecnaw ijjen
               LUKA 15, 16              153


zeg icuwwaren nnek.’ 20Ikkar uca ioqeb Var babas. Am t tuVa oad Var
laggwaj, ibarq it babas, iPinn xas uca yuzzel Vares, ingez as x
yiri, issudem it. 21Inna as mmis ‘A baba, xÄiV ak-d ujenna u akik.
War sdiheLleV oad ad ayi tlaVid d mmic.’ 22Inna tbabat i isemVan
nnes ‘SuffVem-d arruÄ iPlan aÏÏas u ssyarÄem as t, ggem txadent
i ufus nnes u qqnem as sandaliyat i iÄaren nnes, 23awyem-d ayenduz
iÃePPen, tVarÃem as, xenni ad necc ad nfarP, 24minzi mmi wanita tuVa
immut uca idwel-d Var tudart, tuVa iweddar uca itwaf.’ Xenni bdan
ad farPen! 25TuVa mmis ameqqran deg iyyar. Alami d yareggweP,
iggur ad d yaweÄ Var taddart, xenni isla i LlVa d ucÄiP. 26IlaVa
i ijjen zeg imsexxaren nnes, isseqsa t x man aya? 27Inna as ‘Umac
yusi-d, babac iVarà i uyenduz iÃePPen, minzi ioqeb-d Vares mliP!’
28
  Maca netta ibda ad ixeyyeq, war ixs ad yadef. Xenni babas iffeV
Var barra, iPeccem it. 29Maca netta yarr-d, inna as i babas ‘Aqqa
necc xedmeV Varek lexxu aÏÏas n iseggwusa, oemmarà war jjiV zi
tewÃeyyet nnek uca cek war d ayi tewcid ula d ij n uPuli qao, Pima
ad farPeV ak-d imeddukal inu. 30Maca umi d yusa mmic wanita wenni i
iccin agra nnek ak-d leqPab, tVarÃed as i uyenduz iÃePPen!’ 31Inna as
‘A mmi, tuVa cek akidi lebda, aqqa marra min iLlan inu aqqa nnek. 32Maca
tuVa ittxeÃÃ ad nfarP ad nezhu, minzi umac wanita tuVa immut uca
idwel-d Var tudart oawed, tuVa iweddar uca itwaf!’ ”

           Amettil n wewkil d aoeffan

16    Inna oawed i imePÄaren nnes “TuVa din ij n bnadem, aqqa-t d bab
    1


     n wagra, Vares ij n wewkil. Wanita aqqa cetcan zzayes, belli
tuVa ittzuzzar as agra nnes. 2IlaVa as, inna as ‘Min xak ttesliV? Ewc
lePsab i uwekkel nnek, minzi war tettilid oad d awkil!’ 3Inna wewkil
deg yixef nnes ‘Min i Va ggeV umi sidi inu ad xafi ikkes awekkel-a?
War zemmareV i uqqaz n tmurt u ttÃeÄPiV tutra! 4Aqqa ssneV min i
Va ggeV Pima, xmi i Va twaPuzeV x uwekkel, ad ayi qeblen di tudrin
nsen.’ 5Uca ilaVa-d i kul ijjen zeg aytbab n umarwas n sides. Inna
as i umezwar ‘MecPal d ac itturs sidi?’ 6Inna ‘Meyya n ibidawen
n zzect’. Inna as ‘Ksi lciVed n umarwas nnek, qqim deVya, tarid:
xemsin!’ 7Xenni inna i wenneÄni ‘I cek, mecPal dayek n umarwas?’ Yarr-d
xas ‘Meyya n txuncay n yirden’. Inna as ‘Ksi lciVed n umarwas nnek,
tarid: tmanyin!’ 8Sidi nni igga lfaLl deg wewkil i war iseggden,
154              LUKA 16


aqqa tuVa ittegg s tiVit, minzi iPenjiren n zman-a d imiVisen x
iPenjiren n tfawt di jjil nsen.

              Awkil d amin
9
 Necc ad awem iniV: Ggem imeddukal i yixef nwem s ‘lmamun’ aVeccac,
Pima, xmi i Va teqÄam, ad cek tqeblem deg iqiÄan n lebda! 10Wenni
iLlan d amtiqqi di drus, aqqa-t d amtiqqi ula deg waÏÏas u wenni
war ittseggaden di drus, aqqa war ittseggid ula deg waÏÏas.
11
  X uyenni mala war teLlim d imtiqqan di min iLlan n ‘lmamun’ aVeccac,
wi daywem i Va ittiqqen di min iLlan d tidett? 12Mala war teLlim d
imtiqqan di min iLlan n wenneÄni, wi d awem i Va iwcen min iLlan nwem?
13
  Ula d ij n ismeV war izemmar ad ixdem tnayen n isiditen, minzi
ma ad icarh ijjen uca ad issoizz wenneÄni niV ma ad icebbar deg
ijjen uca ad issePqar wenneÄni. War tzemmarem ad txedmem Arebbi
d ‘lmamun’.”

           Ttawrat war tbeÏÏel ca
               Mat. 11:12-13
 TuVa Ifarisiyyen, inni tuVa ittexsen tmenyat, tteslan marra man aya
14


uca ssePqaren t. 15Inna asen “Kenniw d inni isseggden ixef nwem zzat
i iwdan, maca Arebbi yargeb x wulawen nwem, minzi min yuolan Var
iwdan, aqqa-t d nnoi zzat i Arebbi. 16Ttawrat d imkacafen aqqa-ten
al YuPanna. Zi lweqt nni itwabarreP s tgeldit n Arebbi uca marra
idsen ittemsedPas Vares Pima ad din yadef. 17Maca tikkest n ujenna
d tmurt tehwen x uweÏÏu n ict n tneqqiÏt zi ttawrat.

        ALlaf d lemlac i twala wiss tnayen
 Marra wi i Va iLlfen i temVart nnes uca ad imlec ak-d tenneÄnit,
18


aqqa izenna u marra wi i Va imelcen tenni umi x yuÇÇel weryaz nnes,
aqqa izenna.

      Amettil n bab n wegra d amezluÄ Alioazer
 TuVa din ij n bnadem, aqqa-t d bab n wagra, yarÄ lePrir d
19


azeggwaV d qaÏifa ifsusen uca ittVebba zzhu kul ass. 20TuVa
din oawed ij n umezluÄ qqaren as Alioazar, tuVa itwassbuÇÇel
Var tewwart nnes, iccur s lPebb, 21tuVa dayes mmeÇri ad ijjiwen
               LUKA 16, 17              155


s ileqqwaz i d iweÏÏan zi ÏÏabla n bab n wagra. Maca tuVa
ttasen-d yiÏan oawed, lessPen ibuorusen nnes. 22Uca imsar immut
umezluÄ, ksint t lmalakat x ifadden n Ibrahim. Ula d bab n wagra
immut, neÄlen t. 23Am tuVa ittoeddab di laxart, issgaooed tmuVli
nnes, iÇra Ibrahim zi laggwaj u Alioazar tuVa x ifadden nnes.
24
  IlaVa, inna ‘A baba Ibrahim! ArPem ayi, sekk-d Alioazar Pima ad
issuff ÏÏarf n uÄaÄ nnes s waman uca ad issesmeÄ iles inu minzi
aqqa ttoeddabeV di tmessi-ya.’ 25Inna Ibrahim ‘A mmi, oqel aqqa
tkemmled marra lxar nnek di tudart nnek, ammu i Alioazar lVar.
Lexxu netta ittetwafewwej danita u cek tettoeddabed. 26Sennej i man
aya marra, aqqa jaraneV neccin d kenniw ij n ttasio imVar, alami
inni ixsen ad Varwem Çwan war zemmaren, uca ula d inni din iLlan war
zemmaren ad Çwan ssenni VarneV.’ 27Inna ‘TtzawgeV xenni cek, a baba,
ad tessekked Var taddart n baba, 28minzi Vari xemsa n aytma,
Pima ad ten isseqneo, Pima war d ttisen ula d nitni Var wemcan-a
n uoeddeb.’ 29Inna as Ibrahim ‘Aqqa Varsen Musa d imkacafen,
ittxeÃÃ asen ad Varsen slen!’ 30Inna as ‘Lla, a baba Ibrahim, mala
iruP Varsen ijjen zeg imettinen, xenni ad tuben!’ 31Inna as ‘Mala nitni
war slin Var Musa d imkacafen, xenni war twasseqnioen oawed xmi
i d Va ikkar ijjen zeg imettinen!’ ”

          IttxeÃÃ smaPet i umac lebda
           Mat. 18:6-7, 21-22; Mar. 9:42


17   Inna i imePÄaren nnes “War toeddel ila ad ilint toenkrifin,
   1


    maca uct x wenni zi i d Va yasent! 2MliP as ad as tetwagg
ict n teÃÄart n tsirt Var ili nnes ad immenÄar di lebPar ula mma
ad itwasseVwa ijjen zeg imeÇyanen-a. 3PÄam ixef nwem. Mala ixÄa
akik umac, webbex it. Mala itub, samP as. 4Mala ixÄa akik seboa n
twalawin deg ij n wass uca idwel-d Varek seboa n twalawin, iqqar
‘Aqqa tubeV!’, xenni ad as tsamPed.”

       Amettil n tPebbuct n zzarioet n uxerdel
5
 Nnan imazanen i Sidi “Arni aneV liman!” 6Inna Sidi “Mli tuVa daywem
liman amecnaw ict n tPebbuct n zzarioet n uxerdel uca ad tinim
i tcejjart-a n umerciq ‘Twaqleo zeg iÇewran nnem, tetwaÇÇud di
lebPar!’, xenni ad awem tegg array.
156              LUKA 17


         Awal n Yeccu x bab d ismeV nnes
7
 Man wen zzaywem i Var iLla ismeV icarrez niV yarekkwes uLli, ad
as ini mala ioqeb-d zeg iyyar uca yudef Var taddart ‘Qarreb-d
deVya, teqqimed Var ÏÏabla!’? 8Ma war d as iqqar ‘Sewjed min i Va
mmunesweV, tbeysed, tsexxared xafi alami cciV swiV. Awarni man aya
ad tecced, ad teswed cek!’? 9Ma ad iqad ismeV nni, minzi netta igga
min d as yumur? IttVil ayi, lla. 10Ammu ula d kenniw, xmi tetteggem
marra min d awem yumuren, ittxeÃÃ ad tinim ‘Aqqa neccin d isemVan
war ineffoen, minzi negga min tuVa xaneV waha’.”

         Asgenfi n oecra i di iLla lbarÃ
11
 Di twasit nnes Var Urcalim icuqq di lwesÏ n Samariya d Ljalil.
12
 Alami tuVa ittadef Var ij n dcar, lqan t oecra n yeryazen daysen
lbarÃ, nitni qqimen bedden Var laggwaj, 13laVan s jjehd, nnan “A
Yeccu, a Sidi, arPem aneV!” 14Umi daysen ixÇar, inna asen “RuPem,
tessecnem ixef nwem i ikehhanen!” Xenni imsar, am gguren nitni, aqqa
twassizzedgen. 15Ijjen zzaysen, umi iÇra belli iggenfa, ioqeb,
issemVara di Arebbi s tmijja tejhed. 16IwÄa x uVembub Var
iÄaren nnes, iqada t. Wa tuVa-t d Asamari. 17Yarr-d Yeccu, inna “Ma
war twassizedgen marra s oecra? Mani qqimen tesoa? 18Ma war din
wi i d Va idewlen Pima ad issouLl Arebbi mVir abarrani-ya?”
19
  Xenni inna as “Kkar, truPed, aqqa liman nnek issenjem i cek!”

          Tawasit n tgeldit n Arebbi
             Mat. 24:23-28, 37-41
20
 Umi sseqsan Ifarisiyyen x melmi i d Va tas tgeldit n Arebbi,
yarr-d xasen, inna “War d tettis tgeldit n Arebbi s ij n wudem
itwasscanen. 21War d as qqaren ‘Aqqa-tt da’, niV ‘Aqqa-tt diha’, minzi
tageldit n Arebbi aqqa-tt jarawem.” 22Inna i imePÄaren nnes “Ad d awÄen
wussan i di i Va texsem ad tÇarem ijj n wass waha zeg wussan n
Mmis n bnadem, maca kenniw war t tÇarrem. 23Ad awem inin ‘Aqqa-t da’
niV ‘Aqqa-t diha’! War ttriPem, war Äeffarem. 24Minzi amecnaw mammec
iccat wassam zi ÏÏarf sadu ujenna Var ÏÏarf nneÄni sadu ujenna,
ammu oawed ad yili Mmis n bnadem deg wass nnes. 25Maca ittxeÃÃ as
amezwaru ad iweddeb aÏÏas uca ad itwammenÄar zi jjil-a! 26Amecnaw
mammec tuVa deg wussan n NuP ammu i Va yili oawed deg wussan n Mmis
               LUKA 17, 18                 157


n bnadem. 27TuVa ttetten, sessen, meLlcen u twassmeLlacen al ass i di
yudef NuP Var uVarrabu uca yusi-d ÏÏufan uca isshellek iten marra.
28
  Ammu tuVa imsar oawed deg wussan n Lut. TuVa ttetten, sessen, ssaVen,
zznuzan, tteÇÇun, bennan, 29maca deg wass i di iffeV Lut zi Sudum,
iwta wenÇar s tmessi d lecbareyyet zeg ujenna, itePPa ten marra.
30
  Ammu i Va yili deg wass i di i Va itwassargeb Mmis n bnadem.
31
 Wenni iLlan x tzeqqa deg wass nni uca leqcuo nnes di taddart, war
d ihekkwi ca maPend ad tent iksi. Ammu ula d wenni iLlan deg iyyar,
war d ittoiqib ca Var min iLlan awarni as. 32oeqlem x temVart n Lut!
33
  Wenni yarezzun ad issenjem tudart nnes, ad tt ixsar u wenni tt i Va
ixsaren, ad tt iPÄa. 34Ad awem iniV, di Llilet nni ad din ilin tnayen x
ict n tassut, ijjen ad itwaksi, wenneÄni ad itwajj. 35Ad din ilint tnayen n
temVarin Parryent jmio, ict ad tetwaksi, tenneÄni ad tetwajj. 36Ad din
ilin tnayen deg iyyar, ijjen ad itwaksi, wenneÄni ad itwajj.” 37Arrin-d,
nnan as “Mani, a Sidi?” Netta inna asen “Mani teLla lxecbet, din ittmunan
oawed ineÄÄiwen.”

            Amettil n tajjalt d lqaÄi

18    Inna asen oawed ij n umettil belli aqqa ittxeÃÃ tÇaLlit di kul
    1


    lweqt nnebla amelli, 2iqqar “TuVa deg ict n tendint ij n lqaÄi
war itteggwed ca Arebbi, war ittweqqar bnadem. 3TuVa di tendint nni
ict n tejjalt, tuVa tettas-d Vares, teqqar as ‘Ewc ayi tasVart inu
x weVrim inu!’ 4AÏÏas i ikka tuVa yugi. Xenni inna deg yixef nnes ‘Necc
zeoma war tteggwedeV ca Arebbi u war ttweqqareV bnadem, 5qao
ammu, minzi tajjalt-a thekkwel ayi, ad as wceV tasVart nnes, Pima
war d tettoiqqib lebda uca ad ayi tarz azeLlif.’ ” 6Inna Sidi Yeccu
“Slem min iqqar lqaÄi aVeccac. 7Ma war itticc Arebbi tasVart
i imxeÏÏaren nnes inni Vares-d isVuyyun ass d Llilet, aqqa Vares
ttasio n lxaÄar xasen? 8Ad awem iniV, aqqa ad asen iwc tasVart deVya.
Maca xmi i d Va ioqeb Mmis n bnadem, ma ad yaf liman di tmurt?”

        Amettil n Ufarisi d ij n bu ÄÄariba
9
 I ca n inni iPessben ixef nsen d imseggaden u ssePqaran inneÄni,
inna amettil-a 10“Gaooden tnayen n iwdan Var taddart iqeddsen Pima
ad ÇÇaLlen, ijjen d Afarisi u wenneÄni d ij n bu ÄÄariba. 11Ibedd
Ufarisi, ittÇaLla ak-d yixef nnes ammu ‘A Arebbi, ttqadiV cek umi
                            17:32
                                Amz. 19:15-17, 26
158                  LUKA 18


war LliV ca amecnaw iwdan nneÄni iVeccacen d iwdan i war iseggden
d yinni izennan niV amecnaw bu ÄÄariba wanita. 12Necc ttÇummiV tnayen n
imuren di simana, tticceV leocur zi marra min Vari iLlan d agra!’
13
 Maca bu ÄÄariba wenni ibedden Var laggwaj, war izoim ula ad
issili tiÏÏawin nnes Var ujenna, maca iwta ixef nnes Var idmaren, inna
‘A Arebbi, arPem ayi, aqqa necc d amednub!’ 14Ad awem iniV, aqqa wanita,
x loeks n wenneÄni, ad yili itwasegged umi d ioqeb Var taddart
nnes, minzi marra wenni i Va issuolan ixef nnes, ad itwasswaÄeo u
wenni i Va isswaÄoen ixef nnes ad itwassuola.”

                 Yeccu d iPenjiren
               Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16
15
  Iwyen as-d iPenjiren imeÇyanen Pima ad asen isluf. Umi ten Çrin
imePÄaren, webbxen ten. 16Maca Yeccu ilaVa asen i iPenjiren imeÇyanen
nni, inna “Jjem iPenjiren imeÇyanen ad Vari-d asen, war ten tteÏÏfem
minzi tageldit n Arebbi i inni amecnaw ina. 17S tidett ad awem
iniV, wenni war iqbilen tageldit n Arebbi amecnaw aseymi, war tt
ittidef oemmarÃ!”

               Yeccu d ij n bab n wagra
               Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31
18
 Isseqsa t ij n umeqqran, inna as “A Amselmad aÃebPan, min i Va
ggeV Pima ad warteV tudart n lebda?” 19Inna as Yeccu “Mayemmi d
ayi tlaVid s ‘aÃebPan’? Ula d ijj war iLli d aÃebPan mVir ijjen,
aqqa-t d Arebbi. 20Cek tessned tiweÃÃa ‘war zenni, war neqq, war
tticar, war cehhed ÇÇur, weqqar babac d yemmac.’ ” 21Inna “Aqqa
marra tina PefÄeV tent zi temÇi inu.” 22Umi isla Yeccu aya, inna as
“Ict teqqim ac oad. Zenz marra min Varek, farq it i imezlaÄ
uca ad Varek yili lkenz deg ujenna, xenni as-d, Äfar ayi-d.” 23Umi
isla man aya, icÄen minzi tuVa-t d bab n wagra ameqqran. 24Umi
iÇra Yeccu belli netta iffugem, inna “Mammec yewoar x aytbab n
wagra ad d adfen Var tgeldit n Arebbi. 25Minzi adaf n welVem zi
tiÏÏ n tsineft ihwen ula mma ad yadef bab n wagra Var tgeldit n
Arebbi.” 26Inni tuVa itteslan aya, nnan “Wi izemmaren ad itwassenjem?”
27
  Netta inna “Min war izemmaren ad yili Var iwdan, Var Arebbi
izemmar ad yili.”
18:20
    UfV. 20:12-16; Til. 5:16-20
              LUKA 18, 19             159


           Lmunet n weÄfar n Yeccu
 Inna BuÏrus “Aqqa neccin nejja kulci uca neÄfar i cek.” 29Inna asen
28


“S tidett ad awem iniV, war din ula d ijj i ittejjin taddart niV
lwalidin niV tawmat, niV tamVart niV tarrawt di ÏÏweo n tgeldit n
Arebbi, 30niV xenni ad iksi dubel x dubel n tseqqar di lweqt-a uca
di lweqt i d Va yasen ad iksi tudart n lebda.”

        Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
           Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34
31
 Iksi Vares tenoac, inna asen “Ad ngaooed Var Urcalim uca ad
itwaqfel i Mmis n bnadem marra min yuran zeg imkacafen. 32Minzi
netta ad itwasellem i legnus, ad t ssePqaren, ad zzayes ssbehtlen,
ad t tekkwaren uca ad xas ssusfen, 33ad t hettken s urekkuÄ, ad t
nVen uca deg wass wiss tlata ad d ikkar.” 34Nitni war fhimen walu
zi man aya. TuVa awal-a iffar xasen uca war fhimen min itwannan.

           Asgenfi n ij n udarVal
           Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52
35
 Alami d qarrben Var AriPa tuVa ij n udarVal iqqim Var webrid,
ittettar. 36Lami isla i lVaci iodu, isseqsa “Man aya?” 37Xebbaren
t belli Yeccu NnaÃiri tuVa ioeddu. 38IlaVa, inna “A Yeccu, a mmis n
Dawud, arPem ayi!” 39Inni tuVa igguren Var zzat, webbxen t maPend
ad isqar, maca netta ibda ittlaVa s jjehd ktar “A mmis n Dawud,
arPem ayi!” 40Ibedd Yeccu uca yumur ad it-id awyen Vares. Umi d
Vares iqarreb, isseqsa t, 41inna “Min texsed ad ac t ggeV?” Inna “A
Sidi, xseV ad dewleV ttwaliV!” 42Inna as Yeccu “Dwel cek ttwalid!
Aqqa liman nnek issgenfa cek.” 43Lexdenni idwel ittwala uca iÄfar
it, issemVara di Arebbi. Marra iwdan i iÇrin man aya, Pemden
Arebbi.

      Yeccu d Zakkayu, ameqqran n ayt n ÄÄariba

19   Xenni yudef, icuqq di tendint n AriPa. 2U xÇar, aqqa din ij
   1


    n weryaz qqaren as Zakkayu, wa tuVa d ij n umeqqran n ayt n
ÄÄariba, tuVa-t d bab n wagra. 3Netta tuVa yarezzu ad iÇar Yeccu
d man wen iLlan uca war izemmar s ssibbet n lVaci, minzi tiddi
nnes d aquÄaÄ. 4Izwar Var zzat uca igaooed x ict n tÃefÃaft, Pima
160              LUKA 19


ad iÇar Yeccu, minzi tuVa netta ad yekk ssenni. 5Umi d yusa Yeccu
Var wemcan nni, ixÇar Var ujenna, ibarq it, xenni inna as “A Zakkayu,
qeLleq-d, hwa-d deVya, minzi ass-a ittxeÃÃ ayi ad qqimeV di
taddart nnek!” 6IqeLleq-d, ihwa-d deVya uca yarePPeb zzayes s
lefraPet. 7Marra inni iÇrin man aya, meomeoen xas, nnan “Aqqa yudef
Pima ad iqqim Var ij n weryaz d amednub!” 8Xenni ikkar Zakkayu, inna
i Sidi Yeccu “A Sidi, aqqa-yi ad wceV azyen n wagra inu i imezlaÄ.
Mala necc kkseV i ca n ijjen ca n lPajet s lVecc, ad as arreV areboa
n tseqqar!” 9Inna as Yeccu “Ass-a yiweÄ-d usenjem i taddart-a, minzi
ula d wa d ij n mmis n Ibrahim. 10Minzi Mmis n bnadem yusi-d Pima
ad yarzu ad issenjem min iweddaren.”

            Amettil n oecra n ‘minat’
               Mat. 25:14-30
11
 Umi tuVa tteslan aya, yarni-d oawed ij n umettil, minzi ittVil
asen, umi tuVa d iqarreb Var Urcalim, aqqa tageldit n Arebbi ad
teÄhar deVya. 12Inna “Ij n bnadem zi lejwad iruP Var ict n tmurt
tiggwej, Pima ad iÏÏef tagelda i yixef nnes, xenni awarni man aya
ioqeb-d. 13IlaVa-d i oecra n isemVan nnes uca iwc asen oecra n ‘minat’
(=lwuzenat n nnuqart) uca inna asen ‘Ggem ttijara al i d Va oeqbeV’.
14
 Maca imezdaV n tmurt nnes tuVa carrhen t uca ssekken awarni as
ict n terbiot n ireqqasen, qqaren ‘War nexs wanita ad xaneV iPkem!’
15
  Umi d ioqeb awarni lami d iksi tagelda, yumur maPend ad laVan
i isemVan inni umi iwca lwuzenat n nnuqart Pima ad issen arbeP i d
yiwi kul ijjen di tsebbabt nnes. 16Yusi-d umezwar, inna ‘A Sidi, mina
nnek tiwi-d oecra n minat’. 17Inna as ‘MliP, a cek, a ismeV aÃebPan,
minzi tuVa cek d amtiqqi x drus, ad Varek tili ÃÃulÏa x oecra
n tneddam.’ 18Yusi-d Vares wenni wiss tnayen, inna ‘A Sidi, mina nnek
tiwi-d xemsa n minat.’ 19Inna i wanita oawed ‘Ula d cek ad tilid d
azeLlif x xemsa n tneddam!’ 20Xenni yusi-d wenneÄni, inna ‘A Sidi, xÇar
mina nnek i tuVa xemmleV deg ij n zzif. 21Minzi tuVa ggwedeV zzayek,
minzi cek d ij n bnadem tqesPed. Cek tkessid min war tessrusid
u tmejjared min war tzarroed!’ 22Inna as ‘S uqemmum nnek ad xak
carroeV, a ismeV aoeffan. Tessned belli necc d bnadem iqseP,
kessiV min war ssrusiV, mejjareV min war zaroeV. 23Mayemmi war
tessarsed lwuzenat inu n nnuqart di lbank? Xenni xmi i d Va yaseV,
                LUKA 19               161


ad tent ksiV s lfayda.’ 24Inna i inni din ibedden akis ‘Ksim xas mina
nni, tewcem tt i wenni Var iLla oecra’. 25Nnan as ‘A Sidi, aqqa Vares
oecra n minat’. 26Minzi necc ad awem iniV ‘Marra wenni Var iLla, ad
as immewc, maca wenni war Var iLli, ad as itwakkes oad ula d min
Vares. 27Maca leodyan inu inni war ixsen ad xasen dewleV d ajeLlid,
awyem ten-d danita uca VarÃem asen zzati’.”

           Adaf n Yeccu Var Urcalim
         Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; YuP. 12:12-19
28
  Awarni lami inna man aya, izwar asen deg usafar uca igaooed
Var Urcalim. 29Alami d iqarreb Var Baytfaji d Baytoanya Var
wedrar umi qqaren ‘adrar n Zzitun’, issekk tnayen n imePÄaren nnes.
30
  Inna asen “RuPem Var dcar i iLlan Var zzat nwem. Xmi din i Va
tadfem, ad tafem ij n wesnus iqqen, war xas inyi ula d ijj oad.
Fesyem as uca awyem t-id. 31Mala isseqsa kenniw ca n ijjen ‘Mayemmi
i d as tfessyem?’, ad as tinim ammu ‘Aqqa SiditneV iPwaj it!’ ”
32
  Inni d itwasekken ruPen uca ufin t amecnaw mammec d asen inna. 33Alami
d fesyen i wesnus, sseqsan ten aytbab nnes “Mayemmi tfessyem i
wesnus?” 34Nnan as “Aqqa SiditneV iPwaj it!” 35Usin-d zzayes Var
Yeccu. Awarni lami ssarsen arruÄ nsen x wesnus, ssenyen Yeccu
xas. 36Am tuVa iggur, ssunen nitni abrid s warruÄ nsen. 37Umi d
iqarreb Var teysart n wedrar n Zzitun, ibda marra lVaci n
imePÄaren ad ifarP, ttsebbPen Arebbi s ict n tmijja tejhed
aÏÏas x ssibbet n waÏÏas n leojayeb i tuVa iÇrin. 38Nitni qqaren
“Sseod n ujeLlid i d yusin s yisem n Arebbi! Lehna deg ujenna d
uouLli di luola x luola qao!” 39Maca ca n Ifarisiyyen zi lVaci nnan
as “A Amselmad, webbex imePÄaren nnek!” 40Yarr-d xasen, inna “Ad
awem iniV, mala sqaren ina, xenni ad laVan yeÇra.” 41Alami d iqarreb
uca iÇra tandint, iru xas. 42Inna “Mli tfehmed deg wass-a min
d am-d i Va yawyen lehna nnem! Maca lexxu aqqa man aya inuffar x
tiÏÏawin nnem. 43Aqqa ad d asen wussan i d am-d i Va innÄen leodyan
nnem s icbaren uca ad am-d quwwaren uca ad cem PÃaren zi marra
iVezdisen, 44ad cem nÄaren x tmurt, cem d tarwa nnem akidem, war
dayem ttejjin aÇru ibedd x weÇru nneÄni, minzi war teftined i
lweqt n warzef n Arebbi dayem.”
162               LUKA 19, 20


           Asizdeg n taddart iqeddsen
         Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; YuP. 2:13-22
45
 Umi yudef Var taddart iqeddsen, ibda issuffuV inni i tuVa
issaVen u izznuzan dayes. 46Inna asen “Aqqa tura

           ‘Taddart inu d taddart n tÇaLlit,
        maca kenniw tarrim tt d ij n ifri n iceffaren.’ ”
               Ica. 56:7; Irm. 7:11


47
 TuVa isselmad marra ussan di taddart iqeddsen. Uca arruyas n
ikehhanen d imselmaden n idlisen ak-d imVaren n weydud tuVa arezzun
Pima ad t nVen. 48War ufin min i Va ggen, minzi marra iwdan tuVa leÃqen
dayes, tteslan as.

    Aseqsi x ttesriP i zi ittegg Yeccu leojayeb nnes
            Mat. 21:23-27; Mar. 11:27-33


20     Deg ijj zeg wussan nni, am tuVa isselmad iwdan di taddart
    1


     iqeddsen, ittbarreP s lexbar aÃebPan, xenni usin-d arruyas n
ikehhanen d imselmaden n idlisen ak-d imVaren n weydud. 2Ssiwlen akis,
nnan “Ini aneV, s man ttesriP i tettegged aya niV man wen i d ac iwcin
ttesriP-a?” 3Yarr-d, inna asen “Ula d necc oawed ad kenniw sseqsiV
s ijj n wawal. Inim ayi 4‘Ma aseVÄaà n YuPanna zeg ujenna niV zeg iwdan?’
” 5Mcawaren jarasen, nnan “Mala nenna zeg ujenna, ad yini ‘Mayemmi xenni war
zzayes tuminem?’ 6Mala nenna zeg iwdan, ad aneV yarjem lgens, minzi nitni
tuVa ttiqqan belli YuPanna d amkacaf.” 7Arrin-d s belli war ssinen
zi manis. 8Inna asen Yeccu “Xenni ula d necc war d awem qqareV s man
ttesriP i tteggeV aya.”

      Amettil n wePwic n tzayart d ifeLlaPen ioeffanen
             Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12
9
 Ibda ittoawad i iwdan amettil-a “Ij n bnadem iÇÇu ij n wePwic
n tzayart, icra t i ioarraÃen uca isafar ij n lmijal n lweqt d
azirar. 10Alami d yiweÄ lPal, issekk ij n ismeV Var ioarraÃen, Pima
ad as wcen zi lViLlet n wePwic n tzayart. Wtin t ioarraÃen nni uca
ssekken t-id ixwa. 11Xenni issekk oawed ij n ismeV nneÄni, wtin t oawed,
deLlmen t, xenni sekken t-id ixwa. 12Issekk oawed wiss tlata, maca nitni
                 LUKA 20                 163


ssyizmen t oawed uca nÄaren t Var barra. 13Inna bab n wePwic n tzayart
“Min i Va ggeV? Ad ssekkeV mmi ioizzen, attaV xmi t Va Çaren, ad t
weqqaren. 14Umi t Çrin ioarraÃen, mcawaren jarasen, nnan ‘Aqqa d wa d
awrit. Zid ad t neneV, Pima ad VarneV-d idwel lwart.’ 15SsuffVen t
barra i wePwic n tzayart uca nVin t. Min zzaysen i Va yegg xenni bab n
wePwic n tzayart? 16Ad d yas, ad ineV ioarraÃen nni uca ad iwc aPwic n
tzayart i ioarraÃen nneÄni.” Umi slin aya, nnan as “oemmarÃ!” 17Maca netta
ixÇar Varsen, inna “Min ixs ad yini xenni wawal-a i yuran

   ‘AÇru i tuVa ioiffen ibennayen, aqqa idwel d azeLlif n teVmart’?
        Marra wi i Va iwÄan x weÇru-ya, ad ifartek
       18


          uca wenni xef i Va iwÄa ad t irbez.’ ”   SbP. 118:22


 Arezzun imselmaden n idlisen d arruyas n ikehhanen ad xas ssarsen
19


ifassen di tsaooet nni, maca nitni ggweden zeg iwdan, minzi ssnen
belli netta inna amettil-a xasen.

           AxeLleà n ÄÄariba i qayÃar
            Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17
20
 PÄan t uca ssekken icekkamen inni iggin ixef nsen amecnaw imseggaden,
Pima ad as ggen taxceft di ssibbet n ij n wawal maPend ad t sellmen
i ÃÃulÏa d jjehd n lwali. 21Sseqsan t, nnan “A Amselmad, nessen belli
cek tessawaled u tesselmaded nican, war tettegged ca s tefras n
bnadem maca di tidett tesselmaded abrid n Arebbi. 22Ma iPeLlel
aneV ad newc leocur i qayÃar niV lla?” 23Yuca s tePraymect nsen uca inna
asen “Mayemmi d ayi tettjarrabem? 24Seccnem ayi-d ddinar. Wi yilan
taÃwirt-a d tira-ya?” Arrin-d, nnan as “N qayÃar.” 25Inna asen “Wcem xenni
i qayÃar min iLlan i qayÃar u i Arebbi min iLlan i Arebbi.” 26War
zemmaren ad t ÏÏfen s wawal nnes qibalt i iwdan. Nitni qqimen ttbehten
s temwarrit nnes uca seVden.

            Aseqsi x lemlac d tnukra
            Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27
 Usin-d ca zeg IÃaduqiyyen inni ittoekkasen tameslact n tnukra uca
27


sseqsan t, 28nnan as “A Amselmad, yura aneV Musa, mala immut i Ped umas i
Var iLla tamVart uca immut nnebla iPenjiren, xenni ad iksi umas tamVart
164                  LUKA 20


nni uca ad d yejj tarwa i wumas. 29TuVa din seboa n tawmat. Iksi
umezwar tamVart uca immut nnebla iPenjiren. 30Iksi wenni d wiss tnayen
tamVart nni uca immut oawed nnebla iPenjiren. 31Xenni iksi wenni d wiss
tlata tamVart nni uca ammu inneÄni al wiss seboa. Mmuten nitni marra
idsen, war d jjin ca iPenjiren. 32Var uneggar temmut temVart oawed. 33Di
tnukra i man wen zzaysen ad tili d temVart? Minzi tuVa-tt d tamVart n
seboa.” 34Yarr-d Yeccu, inna asen “Ayt n zman-a meLlcen uca twassmeLlacen.
35
 Maca inni itwaPesben sdaheLlen ad awÄen Var zman nni u Var tnukra zeg
imettinen, war meLlcen uca war twassmeLlicen ca, 36war zemmaren oad ad
mmten, minzi nitni amecnaw lmalakat u nitni d iPenjiren n Arebbi, aqqa-ten
d iPenjiren n tnukra. 37Maca zi jjihet n imettinen ad twassnekkaren, tuVa
issbeyyan Musa oawed Var tabVa umi inna

   ‘Sidi netta d Arebbi n Ibrahim d Arebbi n IsPaq d Arebbi n Yaoqub.’
                    UfV. 3:1-12


38
 Aqqa netta war iLli ca d Arebbi n imettinen, maca Arebbi n inni iddaren,
minzi Vares netta nitni marra ddaren.” 39Arrin-d ca zeg imselmaden n
idlisen, nnan “A Amselmad, mliP i tessiwled.” 40Xenni war zoimen oad ad
t sseqsan x ca.

             Man wen iLlan d mmis n Dawud?
               Mat. 22:41-46; Mar. 12:35-37
41
 Inna asen “Mammec i Va inin nitni belli LmasiP aqqa-t d mmis n Dawud?
42
 Dawud simant nnes iqqar deg wedlis n isebbiPen

     ‘Sidi inna i Sidi inu: Qqim x ufusi inu, 43al i d Va ssarseV
           leodyan nnek am ict n tnebdat sadu iÄaren nnek’.  SbP. 110:1


44
   Aqqa Dawud isemma t ‘Sides’, mammec i Va yili netta d Mmis?”

             Yeccu d imselmaden n idlisen
           Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40; Luk. 11:37-54
 Xenni, am tuVa marra iwdan slen min iqqar, inna i imePÄaren nnes
45


 “PÄam ixef nwem zeg imselmaden n idlisen inni ittexsen ad uyuren s
46


ijeLlaben iziraren, iojeb asen ad xasen seLlmen iwdan di leswaq ula
20:28
    Til. 25:5,6
               LUKA 20, 21             165


ad qqimen x lekrasi n zzat deg isinagugen u x lekrasi imezwura
Var umensi. 47Nitni ttetten tudrin n tijjal uca ssneomilen ttÇaLlan
aÏÏas. Nitni ad ksin ij n lPukm iqseP.”

             ÃÃedqet n tajjalt
               Mar. 12:41-44


21  Umi issgaooed tmuVli nnes, iÇra aytbab n wagra ssrusan
    1


   ÃÃdaqi nsen di ÃÃenduq. 2IÇra oawed ict n tajjalt tamezluÄt
tessars dayes tnayen n uqiyyat n nnPas (qqaren as ‘lebta’). 3Inna asen
“S tidett ad awem iniV, aqqa tajjalt-a lmeskina tenÄar dayes ktar
zzaysen marra. 4Minzi marra nitni nÄaren zi zziyada nsen Var
ÃÃdaqi n Arebbi, maca nettat zi lexÃeà nnes aqqa tenÄar dayes
marra leowelt i tuVa Vares.”

          AreddeLl n taddart iqeddsen
            Mat. 24:1-14; Mar. 13:1-13
5
 Alami tuVa ca n iwdan qqaren x taddart iqeddsen, aqqa tzewweq
s iÇra iÃebPen d ÃÃdaqi i d ittasen ak-d ij n lwaod, inna 6“Zi
jjihet n tmeslayin i tettwalam, ad d asen wussan war ittVimi ula d
ijj weÇru x weÇru nneÄni i war ittareddLlen.” 7Sseqsan t, nnan as “A
Amselmad, melmi i Va yili uya d man leolamet xmi i Va yili uya?”
8
 Inna asen “oessem, war ttetwaVarrem! Aqqa aÏÏas ad d asen s
isem inu, ad inin ‘Aqqa d necc d LmasiP’ u ‘Lweqt aqqa tiweÄ-d’. Xenni
war teggurem awarni asen. 9Mala teslim x lbaruÄ d iVewwVen, war
ttnexlioem ca, minzi s uVil ad yili uya amezwar, maca war ittili
oad deVya uneggar.” 10Xenni inna asen “Ad igaooed lgens Äidd n lgens
nneÄni u tgeldit Äidd n tgeldit nneÄni. 11Ad ilin inhezziyyen n tmurt
mVaren di olam kul imucan d laÇ d lehlacat ineqqen. Ad msarent
tmeslayin sseggwadent d leolamat mVarent zeg ujenna. 12Maca qbel
man aya marra ad xawem ssarsen ifassen nsen uca ad kenniw sellmen
Var isinagugen d lePbusat uca ad kenniw nedhen zzat i ijeLliden d
lPukkam x ssibbet n yisem inu. 13Man aya ad idwel d ict n chadet
i kenniw. 14Ggem deg wulawen nwem, maPend war tettarram taynit
qbel mammec i Va tdafoem x yixef nwem. 15Minzi necc ad awem
wceV aqemmum d tiVit i war zemmaren ad ten oekksen niV ad ten
ssbedden marra leodyan nwem. 16U kenniw ad twasellmen zi lwalidin
166              LUKA 21


u zi tawmat u zi laLl ula zeg imeddukal uca ad nVen ca zzaywem.
17
  Ad tetwacarhem zi marra s ssibbet n yisem inu. 18Maca waxxa
amenni ula d ijj n uÇeÏÏu n ucuwwaf n uzeLlif nwem war ittweddari
ca. 19S ÃÃbar nwem ad tarebPem leomur nwem.

             AreddeLl n Urcalim
           Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19
20
 Xmi i Va tÇarem Urcalim aqqa inneÄ as-d loeskar, xenni snem belli
aqqa iqarreb-d wareddeLl nnes. 21Xenni ittxeÃÃ ad arwelen inni iLlan
di Yahudiyya Var idurar d yinni iLlan di lwesÏ nnes ad zzayes
ffVen d yinni iLlan deg iyyaren war tt ttidfen, 22minzi ina d ussan
n nneqmet Pima ad itwakemmel min yurin. 23Uct x temVarin tinni s
ddeyset d tinni issuÏuÄen deg wussan nni, minzi ad din yili leVben
imVar x tmurt d lVaÄab ameqqran x weydud-a, 24uca nitni ad wÄan s
leqÄao n ssif, ad twaPebbsen jar marra legnus uca Urcalim ad xas
oefsen legnus al i Va kemmlen ikuden n lweqt n legnus.

             War tteggweddem
           Mat. 24: 29-31; Mar. 13:24-27
25
 Ad din ilint leolamat di tfuct, di tziri u deg itran uca x tmurt ad
din yili arjef n legnus al d asen iweddar min i Va ggen alami lebPar ad
igg zzhir ameqqran d lemwaj ad hajent. 26Iwdan ad asen wÄan ifadden
s tiggwudi u s min ttrajan ad imsar x ddunnit, minzi jjehd n ujenna ad
twassenhezz. 27Lexdenni ad Çaren Mmis n bnadem yusi-d deg ij n useynu
s jjehd d uouLli aÏÏas. 28Xmi i Va bdant tmeslayin-a, xenni kkarem,
tessgaoodem izeLlifen nwem minzi afekki nwem aqqa yiweÄ-d.”

           Awal n Yeccu war ifenni ca
           Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31
29
  Inna asen ij n umettil “XÇarem Var wartu n tazart d marra
ticejjura. 30Xmi i Va ssneÄiyent, xenni ad tÇarem uca ad tessnem s
yixef nwem belli anebdu yiweÄ-d. 31Ammu oawed, xmi i Va tettwalam
timeslayin-a ttemsarant, snem belli tageldit n Arebbi tudes-d.
32
  S tidett ad awem iniV, aqqa war ioeddu jjil-a al i Va yili uya
kulci. 33Ajenna d tmurt ad fnan, maca awal inu war ifenni ca. 34PÄam
ixef nwem Pima war tteÄqilen wulawen nwem zi ccrab d uscar d
               LUKA 21, 22             167


imunas n tudart uca ad xawem-d iwÄa wass nni deVya amecnaw ict n
texceft. 35Minzi ad d yas x marra inni iqqimen x uVembub n tmurt.
36
  Xenni oessem maPend ad tÇaLlem di kul lweqt Pima ad tetwaPesbem
d tarwa n usenjem zi marra min i Va imsaren uca ad tbeddem zzat
i Mmis n bnadem.”
  37
    S uzil tuVa isselmad di taddart iqeddsen, maca di Llilet
tuVa itteffeV, ittVima ittnusa x wedrar umi qqaren ‘adrar n
Zzitun’. 38Di ÃÃbeP zic tuVa marra iwdan ttasen-d Vares Var
taddart iqeddsen Pima ad as slen.

        CciÏan yudef di Yahuda IsxariyuÏi
      Mat. 26:1-5, 14-16; Mar. 14:1-2, 10-11; YuP. 11:45-53


22   Iqarreb-d loid n weVrum nnebla antun umi qqaren ‘Basxa’.
    1

    2
     TuVa arruyas n ikehhanen d imselmaden n idlisen arezzun ict
n tewwart Pima ad t nVen, minzi ggweden zeg iwdan. 3Yudef CciÏan
di Yahuda wenni umi ttkennan IsxariyuÏi, netta tuVa d ijjen zi tenoac
n imazanen. 4IruP, issiwel ak-d arruyas n ikehhanen d imeqqranen n
loeskar mammec t i Va isellem Varsen. 5FarPen uca ttafqen ad as
wcen tinoacin. 6Netta iwc asen awal uca yarzu ict n tewwart Pima ad
asen t isellem barra i lVaci.

              Asewjed n Basxa
        Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; YuP. 13:21-30
7
 YiweÄ-d ass n loid n weVrum nnebla antun i di tuVa ittxeÃÃ ad
itwaVarà izmar n ‘Basxa’. 8Netta issekk-d BuÏrus d YuPanna, inna asen
“RuPem, tessewjdem aneV Basxa Pima ad t necc.” 9Nnan as “Mani texsed
ad t nessewjed?” 10Inna asen “XÇar, xmi i Va tadfem Var tendint ad
kenniw-d ilqa ij n bnadem, yarbu ict n teqbuct n waman. Äfarem t
Var taddart mani i Va yadef. 11Inim i bab n taddart ‘Amselmad
iqqar ac: Mani iLla wexxam n inewjiwen i di i Va cceV Basxa ak-d
imePÄaren inu?’ 12Netta ad awem isscen ict n tVurfet tmiriwt yessu
s ipayasen, sewjdem t din.” 13Nitni ruPen, ufin am mammec tuVa d asen
inna uca ssewjden i Basxa.
168              LUKA 22


              Amensi aneggaru
       Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Kur. 11:23-25
14
 Umi d tiweÄ tsaooet, iqqim Var ÏÏabla d tenoac n imazanen
akides. 15Inna asen “Necc tuVa wePPceV aÏÏas ad cceV Basxa-ya
akidwem qbel i Va weddbeV. 16Minzi ad awem iniV, aqqa war
zzayes ttetteV oad al i Va itwakemmel di tgeldit n Arebbi.”
17
  Xenni iÏÏef lkas uca iqada, inna “Ksim wa, bÄam t jarawem! 18Minzi
necc ad awem iniV, war sesseV ca zi lViLlet n tzayart al i d
Va tas tgeldit n Arebbi.” 19Iksi aVrum, iqada, yarza it uca iwc
asen t, inna “D ta d arrimet inu tenni i xawem immewcen. Ggem aya i
liÄaret inu.” 20Ammu oawed lkas awarni amensi, inna “Lkas-a d loahd
n jdid s idammen inu inni i xawem i Va itwassizzlen. 21Maca aqqa
afus n wenni d ayi i Va isellmen aqqa-t akidi Var ÏÏabla. 22Mmis
n bnadem ad iraP am mammec xas itwakkes. Maca uct x bnadem nni i
zi i Va itwasellem.” 23Bdan ttemsseqsan jarasen, man wen zzaysen
izemmar attaV ad igg man aya. 24TuVa jarasen oawed amcubbec x
man wen zzaysen ittVil as ad yili d ameqqran qao. 25Maca netta
inna asen “IjeLliden n legnus ÃellÏen xasen u inni i xasen iÃellÏen
ttetwalaVan ‘tarwa n lejwad’ (=lmuPsinin). 26Kenniw maca war ttilim
ammu, maca ameqqran daywem ad yili am umaÇuÇ u amezwar ad yili
am umsexxar. 27Minzi man wen iLlan d ameqqran, ma d wenni iqqimen
Var ÏÏabla niV d wenni ittsexxaren? Maca necc di lwesÏ nwem am
wenni ittsexxaren. 28Aqqa kenniw d inni akidi iqqimen deg ijarriben
inu. 29Necc ad awem ggeV tageldit am mammec i d ayi tt igga Baba,
30
  Pima ad teccem ad teswem x ÏÏabla inu di tgeldit inu uca ad
teqqimem x lekrasi n tgeldit ad tPekmem x tenoac n tqebbal n ayt
n Israyil.”

          Qqimem tcebbarem di liman
        Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; YuP. 13:36-38
31
 Inna Sidi Yeccu “Simoan, Simoan, aqqa CciÏan tuVa yarezzu ad kenniw
izzuzzar amecnaw irden. 32Maca necc ÇuLleV xak Pima war ifenni liman
nnek. U cek, xmi i Va tetubed, xenni tebbet aytmac.” 33Inna as “A Sidi,
necc aqqa wejdeV Pima ad kik raPeV ula Var lePbes d lmewt.” 34Inna
“Necc ad ac iniV, a BuÏrus, war issququo uyaÇiÄ ass-a qbel mma
ad ayi tenkared tlata n imuren, belli war d ayi tessined.” 35Inna asen
                LUKA 22                  169


“Alami kenniw ssekkeV nnebla tacyart niV leowelt niV sandaliyat, ma
tuVa ixeÃÃa awem ca?” Nnan as “Walu!” 36Inna asen “Maca lexxu wenni Var
iLla tecyart, ad tt iksi, ammu ula d leowelt. Wenni war Var iLli, ad
izzenz arruÄ nnes uca ad zzayes iseV ssif. 37Minzi necc ad awem
iniV, aqqa ittxeÃÃ ad twakemmlent tira-ya dayi

            ‘Aqqa itwaPseb ak-d imednab.’     Ica. 53:12


Minzi min xafi yuran, Vares aneggar.” 38Nnan nitni “A Sidi, aqqa da tnayen
n lesyuf.” Inna asen “Ikfa!”

         TaÇaLlit n Yeccu x wedrar n Zzitun
            Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42
39
  IffeV, iruP, Var wedrar n Zzitun am mammec tuVa innum uca Äfaren
t oawed imePÄaren nnes. 40Umi ixecc Var wemcan nni, inna asen “ÇÇaLlem
Pima war d ttidfem deg uVekkwi.” 41Iggwej xasen olaPal ticti n ijj
n uPejjar n weÇru uca iwÄa x ifadden nnes, iÇÇuLl, 42inna “A Baba, mala
texsed, ksi xafi lkas-a, maca war ittili min xseV necc maca min
texsed cek.” 43IÄhar as-d ij n lmalak zeg ujenna, iwca as jjehd. 44Am
tuVa dayes tiggwudi temVar aÏÏas, ibda ittÇaLla oad aÏÏas uca
tidi nnes tuVa tettegg amecnaw tuddimin n idammen hekkwant Var tmurt.
45
 Awarni lami ikkar zi tÇaLlit, yusi-d Var imePÄaren nnes uca yufi ten
ÏÏÃen s wecÄan. 46Inna asen “Mayemmi teÏÏÃem? Kkarem, teÇÇaLlem Pima
war tettidfem deg uVekkwi.”

               UÄuf n Yeccu
        Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; YuP. 18:3-11
47
 Am tuVa oad issawal, xÇar, aqqa din ij n lVaci. Ijjen zi tenoac,
qqaren as Yahuda, tuVa izwar asen, iqarreb Var Yeccu Pima ad t
issudem. 48Inna as Yeccu “A Yahuda, ma s usudem ad tsellmed Mmis
n bnadem?” 49Umi Çrin inni i d as-d innÄen min imsaren, nnan “A Sidi,
ma ad newwet s ssif?” 50Ijjen zzaysen tuVa iwta ismeV n uzeLlif n
ikehhanen, iqeÃÃ as amezzuV afusi. 51Yarr-d Yeccu inna “Ahtat!” Xenni
iPada as amezzuV uca issgenfa t. 52Inna Yeccu i arruyas n ikehhanen
d imeqqranen n loeskar n taddart iqeddsen d imVaren n weydud, inni
tuVa Vares-d ibedden “Axmi x ij n uceffar i xef teffVem s lesyuf
170               LUKA 22


d ioumad. 53Ass x wass tuVa-yi akidwem di taddart iqeddsen,
kenniw war Vari tesswizzdem s ifassen, maca ta d tasaooet nwem
d ÃÃulÏa n taLlest.”

               Ankar n BuÏrus
   Mat. 26:57-58, 69-75; Mar. 14:53-54, 66-72; YuP. 18:12-18, 25-27
54
 Ksin t, nedhen t uca ssidfen t di taddart n uzeLlif n ikehhanen. Uca
BuÏrus iÄfar it zi laggwaj. 55Umi ssarVen timessi di lwesÏ n
lemraP, xenni qqimen jmio uca BuÏrus iqqim di lwesÏ nsen. 56TeÇra it
ict n teyya am iqqim Var tmessi uca texÇar dayes mliP, tenna “Ula
d wa tuVa-t akides.” 57Maca netta inkar t, inna “A tamVart, necc war t
ssineV.” 58War din min iodun iÇra it wenneÄni, inna “Ula d cek zzaysen”.
Maca BuÏrus inna “A bnadem, war iLli bu d necc.” 59Umi teodu olaPal
ict n tsaooet isseften it oawed wenneÄni, inna “S tidett, ula d wa
tuVa-t akis, minzi ula d netta d Ajalili.” 60Inna BuÏrus “A bnadem-a,
necc war ssineV min xef tessawaled.” Lexdenni, am tuVa oad issawal,
issquqeo uyaÇiÄ. 61Inneqleb Sidi Yeccu uca ixÇar Var BuÏrus.
Uca BuÏrus ioqel x wawal n Sidi am mammec i d as inna “Qbel i
Va issquqeo uyaÇiÄ, ad ayi tenkared tlata n imuren.” 62Uca BuÏrus
iffeV barra, iru imeÏÏawen imarzagen.

               AsePqar nYeccu
             Mat. 26:67-68; Mar. 14:65
63
 Iryazen inni iqebcen Yeccu, tuVa sthezzan zzayes uca hettken t s
urekkuÄ. 64U awarni lami t dlen, wtin t Var uVembub, sseqsan t, nnan
“Kacef, man wen i cek iwtin?” 65U nitni tuVa ttceqqafen dayes s waÏÏas
n tmeslayin tinneÄni i nnan.

         Yeccu zzat i BilaÏus d Hirudus
        Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; YuP. 18:19-24
 66
  Umi d yiweÄ uzil, munen imVaren n weydud d arruyas n ikehhanen d
imselmaden n idlisen uca nedhen t Var lmePkama tameqqrant nsen. 67Nnan
“Mala cek d LmasiP, xenni ini aneV t.” Inna asen “Mala nniV awem t, war
dayi tettimnem. 68Mala sseqsiV kenniw, war xafi tarrim niV war d
ayi tarexxum. 69Zi lexxu d tsawent ad iqqim Mmis n bnadem x ufus
afusi n jjehd n Arebbi.” 70Nnan marra “Ma cek d Mmis n Arebbi?”
               LUKA 22, 23              171


Inna asen “Kenniw teqqarem, aqqa d necc.” 71Nnan “Umi nePdaj oad chadet?
Minzi aqqa neccin s yixef nneV nesla t zeg uqemmum nnes.”

              BilaÏus d Yeccu
        Mat. 27:1-2, 11-14; Mar. 15:1-5; YuP. 18:28-38


23    Marra lVaci ikkar uca nedhen t Var BilaÏus. 2Bdan ad t
    1


     Äelmen, nnan “Neccin nufa aqqa wa issefsed lgens nneV am imenneo
ad wcen ÄÄariba i qayÃar, iqqar belli netta d LmasiP d ajeLlid.”
3
 Isseqsa t BilaÏus, inna “Ma cek d ajeLlid n Wudayen?” Yarr-d, inna
“Cek i t iqqaren!” 4Inna BilaÏus i arruyas n ikehhanen d lVaci “Aqqa
war ufiV bu uxeÏÏu di bnadem-a.” 5TuVa ttziyyaren xas, nnan “Netta
issVewwaV iwdan, isselmad di marra Yahudiyya, ibda zi Ljalil
al da.” 6Umi isla BilaÏus ‘Ljalil’, isseqsa “Ma aryaz-a d Ajalili?”
7
 Umi ifhem belli netta zi jwayeh n ÃÃulÏa n Hirudus, issekk
it Var Hirudus, wenni tuVa ula d netta di Urcalim deg wussan
nni. 8Alami iÇra Hirudus Yeccu, ifarP aÏÏas, minzi aÏÏas zeg
wami tuVa issitim ad t iÇar, minzi isla xas aÏÏas n tmeslayin
uca tuVa issitim ad zzayes iÇar ict n leolamet. 9Isseqsa t s
waÏÏas n wawalen, maca netta war xas-d yarri s ca. 10Arruyas
n ikehhanen d imselmaden n idlisen kkaren, Äelmen t s lParret.
11
  Hirudus d loeskar nnes ssePqaren t, stehzan zzayes uca arÄen
as ij n warruÄ icuwwar, xenni issekk it ammu Var BilaÏus.
12
  Dewlen BilaÏus d Hirudus d imeddukal zeg wass nni, minzi qbel
tuVa din leodawat jarasen.

            LPukm x Yeccu s lmewt
        Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; YuP. 18:39-19:16
13
  IlaVa BilaÏus x arruyas n ikehhanen d imeqqranen u x iwdan, 14inna
asen “Kenniw tiwyem ayi-d bnadem-a am ijjen wenni issoiLlen iwdan.
XÇar, necc sseqsiV t zzatwem, war dayes ufiV bu uxeÏÏu i
zzayes tettcetcam kenniw. 15Ula d Hirudus, minzi necc ssekkeV
kenniw Vares. U xÇar, war din ula d ict n lPajet i itwaggen
zzayes tessdaheLl lmewt. 16Necc ad t hettkeV s urekkuÄ uca
ad as arxuV.” 17TuVa ittxeÃÃ as ad asen yarxu i ijjen di loid.
18
  Maca lVaci isVuy deg ijj n umur, inna “Kksem wa, arxu aneV-d
Barabbas!” 19Wa tuVa itwammenÄar di lePbes x ssibbet n ij n
172                 LUKA 23


uVuwweV i imsaren di tendint u x ssibbet n uneqqi. 20IlaVa asen
oawed BilaÏus, tuVa ixs ad yarxu i Yeccu. 21LaVan, nnan “Ãelleb it!
Ãelleb it!” 22Inna asen tawala wiss tlata “Man tuoeffna igga wa xenni?
Necc war dayes ufiV bu uxeÏÏu i isdaheLlen lmewt? X uyenni awarni
lami t hettkeV s urekkuÄ, ad as arxuV.” 23Maca nitni ziyyaren xas,
sVuyyun s tmijjawin jjehdent, Pima ad t Ãellben uca tVuyyit nsen
d tenni n arruyas n ikehhanen tuVa tarenni di jjehd. 24Xenni iPkem
BilaÏus ad asen iqÄa cVel nsen. 25IÄleq asen i wenni umi immenÄaren
di lePbes zi ssibbet n uVuwweV d uneqqi, d wenni ttaren nitni uca
isellem Yeccu am mammec tuVa xsen.

                 Var ÃÃalib
          Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; YuP. 19:17-19
26
  Umi t gewwden ssenni, ÏÏfen ijjen Simoan zi Qayrawan, tuVa yusi-d
zeg iyyar, uca ssarsen xas ÃÃalib Pima ad t yarbu awarni
Yeccu. 27IÄfar it-id ij n lVaci imVar n iwdan d temVarin tinni
tuVa iwtin ayejdur uca ttrunt xas. 28Inneqleb-d Varsent Yeccu, inna
“A yessis n Urcalim, war ttrunt ca xafi, maca runt x ixef nkent
d tarwa nkent. 29Minzi ad d asen wussan i di i Va inin ‘Sseod n
temVarin i war izemmaren ad ulwent u sseod n ioeddisen inni war
yulwen d tibbac i war issuÏuÄen.’ 30Xenni ad inin i idurar ‘WÄam-d
xaneV!’ u i tiwririn ‘Dlent aneV!’ 31Minzi mala ggin aya s ukeccuÄ
aziza, xenni min i Va imsaren oad i ukeccuÄ yuÇVen.” 32Nedhen oawed
tnayen nneÄni inni iqeÏÏoen abrid, Pima ad twanVen akis. 33Umi ten nedhen
Var wemcan umi qqaren ‘taceqquft n uzeLlif’, Ãellben t din ak-d
inni iqeÏÏoen abrid, ijjen x yeffus nnes u wenneÄni x uzelmaÄ nnes.
34
  Inna Yeccu “A Baba, Vfar asen, minzi nitni war ssinen min tteggen.”
Uca bÄan arruÄ nnes, nÄaren xas akeccuÄ. 35TuVa iwdan bedden din,
xeÇÇaren. Ula d imeqqranen n weydud ssbehtlen zzayes, qqaren
“TuVa issenjam inneÄni, lexxu ejj it ad issenjem ixef nnes mala netta
d LmasiP i itwaxÄaren zi Arebbi?” 36Ula d ioeskariyyen qarrben
Vares maPend ad zzayes stehzan, wcin as lxeLl, 37qqaren “Mala cek
d ajeLlid n Wudayen, xenni senjem ixef nnek!” 38TuVa din oawed ict n
tira sennej nnes urin t s lPuruf n tyunanit d tlatinit d toibranit
“Wa d ajeLlid n Wudayen.” 39Ijjen zeg inni iqeÏÏoen abrid i tuVa
itwayuyren, tuVa ittceqqaf dayes, iqqar “Mala cek d LmasiP, xenni
23:30
    Huc. 10:8
                LUKA 23              173


senjem ixef nnek ula d neccin akik!” 40Maca wenneÄni yarr-d, iwebbex
it, inna “Ma cek war teggwided ca oad zi Arebbi umi cek ilqef
ccrao d ijjen? 41Neccin s lPeqq minzi neÏÏef axeLleà n min negga.
Maca wa war iggi min war iPlin.” 42Xenni inna i Yeccu “oqel xafi, a
Sidi, xmi i d Va tased di tgeldit nnek.” 43Inna as Yeccu “S tidett
ad ac iniV, aqqa ass-a ad tilid akidi di jjennet.”

              Lmewt n Yeccu
        Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; YuP. 19:28-30
 TuVa tasaooet olaPal d setta, xenni tewÄa-d taLlest x tmurt marra
44


alami d tesoa (=tasaooet tuVa-tt d tlata n wezyen n wass). 45Tebbarcen
tfuct uca arwaq n taddart iqeddsen icarreg deg wezyen. 46Yeccu
ilaVa s jjehd, inna “A Baba, deg ifassen nnek ad ssarseV arruP inu.”
Umi inna aya, iffeV as buPbel. 47Umi iÇra lqebÏan x meyya min tuVa
imsaren, ibda issemVara di Arebbi, inna “S tidett tuVa bnadem-a
d amseggad.” 48Marra lVaci i d imunen Pima ad Çaren afurrej-a,
oeqben awarni lami Çrin min imsaren, wtin deg idmaren nsen. 49Marra
imqarraben d temVarin i t-id iÄfaren jmio zi Ljalil, bedden Var
laggwaj, Çrin man aya.

               AnÄel n Yeccu
        Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; YuP. 19:38-42
50
  U xÇar, ij n weryaz, qqaren as Yusef, tuVa-t d amcawar, aqqa-t
d ij n weryaz d aÃebPan d amseggad. 51Wanita war yarÄi ca x min
xef mcawaren nitni u x min ggin. Aqqa-t zi Arimatiya, ict n tendint n
Wudayen, netta s yixef nnes tuVa ittraja oawed tageldit n Arebbi.
52
  Wanita yuyur Var BilaÏus uca ittar as lxecbet n Yeccu. 53Issehwa
t-id, inneÄ it di lecfen n qaÏifa uca issars it deg ij n wenÄel
i iVza deg weÇru mani war dayes inÄil ula d ijj oad. 54TuVa d
ass n usewjed, aqqa ssebt tqarreb-d. 55TimVarin i d yusin zi
Ljalil Äfarent t-id uca Çrint anÄel d mammec ssarsen lxecbet nnes.
56
  Lami oeqbent, ssewjdent leoÏur d lefwaPet n mirru. U di ssebt
areyyPent am mammec teLla di tewÃeyyet.
174               LUKA 24


                 Tanukra
         Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; YuP. 20:1-10


24     Maca deg wass amezwar n simana Var ÃÃbeP zic, ruPent
     1


     Var wenÄel, ksint leoÏur i tuVa ssewjdent. 2Aqqa ufint, aqqa
taÃÄart i tuVa x wenÄel, tetwasseqnuni zzayes. 3Umi udfent, war
ufint ca arrimet n Yeccu. 4Am din beddent, iweddar asent min i Va
ggent, xÇar, aqqa din tnayen n yeryazen deg warruÄ ittissiqqen,
bedden zzatsent. 5Ggwedent aÏÏas uca qbarent azeLlif nsent Var
tmurt. Lexdenni nnan asent “Mayemmi tarezzunt kennint jar imettinen x
wenni iddaren? 6Aqqa war da iLli, minzi aqqa ikkar! oeqlent x min d
akent inna umi t tuVa oad di Ljalil, 7inna, aqqa tura x Mmis n bnadem
ad itwasellem deg ifassen n imednab, ad itwaÃelleb uca deg wass
wiss tlata ad d ikkar.” 8Xenni oeqlent x wawalen nnes. 9oeqbent-id
zeg wenÄel uca xebbarent marra man aya i Pidoac u i marra inneÄni.
10
 Maryem n Majdala d Yuwanna d Maryem yemmas n Yaoqub d min tuVa
iqqimen n temVarin i iLlan akisent Pajant man aya i imazanen. 11IttVil
asen nitenti ssawalent awalen ixwan uca war tent ttiqqen. 12Maca BuÏrus
ikkar-d, yuzzel deVya Var wenÄel, iVnes, iÇra lecfun waha uca iruP,
ittebhet deg yixef nnes s min imsaren.

           Deg webrid Var oimwas
               Mar. 16:12-13
13
  U xÇar, deg wass nni tuVa tnayen zzaysen deg webrid Var ij n dcar
iggwej settin 'istadiyyen' (=olaPal Pidoac kilumiter) x Urcalim,
qqaren as oimwas, 14tuVa ssawalen ak-d wayawya x marra min tuVa
imsaren. 15Am ssawalen nitni, ttemsseqsan, iqarreb-d Varsen Yeccu
simant nnes uca tuVa iggur akisen. 16Maca twacebbarent tiÏÏawin
nsen lami war t tteoqilen. 17Inna asen “Man awalen-a i xef tessawalem
ak-d wayawya deg webrid u mayemmi banent lxeÇrat nwem ceÄnent?”
18
  Yarr-d ijjen zzaysen umi qqaren Kliyubas, inna as “Ma cek d ayenni
n ubarrani di Urcalim i war issinen min din imsaren deg wussan-a?”
19
  Inna asen “Min imsaren?” Nnan as “Min imsaren i Yeccu NnaÃiri, tuVa-t
d amkacaf, tuVa Vares jjehd di min ittegg u di min issawal
qibalt i Arebbi d marra iwdan 20u mammec t sellmen arruyas n
ikehhanen d imeqqranen nneV i lPukm s lmewt uca Ãellben t. 21Neccin
maca tuVa nessitim, aqqa d netta i Va isellken Israyil, maca x uya
                LUKA 24               175


marra, ass-a d ass wiss tlata zeg wami imsar man aya marra.
22
  Maca ca n temVarin zzayneV ssPeyyarent aneV oawed. Nitenti tuVa-
tent zic Var wenÄel. 23Am war din ufint arrimet nnes, usint-id,
nnant aqqa Çrint lmalakat amecnaw mammec di lewPiy, nnan asent belli
aqqa iddar. 24Xenni ca zzayneV ruPen Var wenÄel, ufin timeslayin am
mammec nnant temVarin, maca netta war t Çrin ca!” 25Inna asen “A ifVal,
a ineÄqal n wul di liman s marra min ssiwlen imkacafen! 26Ma war
ittxeÃÃi ad iweddeb LmasiP ammu uca ad yadef Var uouLli nnes?”
27
  Xenni ibda zi Musa u zi marra imkacafen, ittfessar asen min
xas yuran di marra idlisen. 28Uca nitni qarrben Var dcar i Var
tuVa gguren. Netta igga axmi tuVa ixs ad yarni deg webrid. 29Nitni
ggin xas bezzez, nnan “Qqim akidneV, minzi tameddit teggur ad
tewÄa, aqqa imeyyel uzil.” Uca yudef, iqqim akidsen. 30Imsar alami
tuVa akidsen iqqim Var ÏÏabla, iksi aVrum, ibarek, yarza, xenni
iwc asen t. 31Uca nnurzment tiÏÏawin nsen, oeqlen t uca lexdenni idwel
war t ttwilin oad. 32Nitni nnan ijjen i wenneÄni “Ma war tuVi icemmeÄ
wul nneV alami tuVa akidneV issawal deg webrid, issefham aneV
idlisen?” 33Di tsaooet nni kkaren nitni, oeqben Var Urcalim uca ufin
Pidoac munen, nitni d yinni akisen, 34nnan “D tidett aqqa Sidi ikkar-d
uca iban-d i Simoan.” 35Nitni xebbaren s min imsaren deg webrid
u mammec t ssnen alami yarza aVrum.

          AÄhar n Yeccu i imePÄaren nnes
     Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; YuP. 20:19-23; Lex. 1:6-8
36
 Am tuVa nitni ssawalen x man aya, ibedd Yeccu simant nnes di lwesÏ
nsen, inna asen “Slam xawem!” 37Maca nitni nnxeloen uca ggweden aÏÏas,
ittVil asen belli ttwalan ij n lexyal. 38Inna asen “Mayemmi tettnexlioem,
mayemmi tetteggem ixarriÃen deg wulawen nwem? 39XÇarem ifassen d
iÄaren inu, aqqa d necc s yixef inu. Padam ayi u xÇarem minzi lexyal
war Vares bu weysum ula d iVsan am mammec d ayi tettwalam.” 40Umi
inna aya, isscen asen ifassen nnes d iÄaren nnes. 41Umi nitni oad war
uminen zi ssibbet n lefraPet, qqimen ttbehten, inna asen “Ma Varwem
da ca n macca?” 42Wcin as ict n tecwiPt n weslem icenfen u ca n tezleft
n tamment. 43Iksi tt uca icca itt qibalt nsen. 44Inna asen “Ina d awalen
i zi kidwem ssiwleV umi necc tuVa oad akidwem, aqqa ittxeÃÃ ad
itwakemmel marra min xafi yuran di ttawrat n Musa, deg imkacafen
176              LUKA 24


u deg isebbiPen.” 45Xenni yarzem asen leoqel nsen Pima ad fehmen i
idlisen. 46Inna asen “Ammu i tura, aqqa ammu ittxeÃÃ ad iweddeb
LmasiP, xenni ad d ikkar zeg imettinen deg wass wiss tlata, 47ad
itwabarreP s yisem nnes s ttubet i weVfar n ddnub i marra
legnus u beddu zi Urcalim. 48Kenniw d lechud x man aya. 49Aqqa necc ad
awem-d ssekkeV lwaod n Baba. Qqimem di tendint n Urcalim al i Va
tetwawarÄem s jjehd zi luola!”

         Yeccu itwassgaooed Var ujenna
            Mar. 16:19-20; Lex. 1:9-11
50
  Xenni indeh iten barra Var tendint n Baytoanya, issgaooed ifassen
nnes dinni uca ibark iten.

          Tameksit n Yeccu Var ujenna
51
 Am ten tuVa ittbarak, imsar, aqqa imsebÄa xasen uca immeksi
Var ujenna. 52Sejden as uca oeqben Var Urcalim s lefraPet temVar.
53
  TuVa-ten lebda di taddart iqeddsen, ssemVaran u ttbaraken
Arebbi. Amin.
                YUPANNA 1               177


   Lexbar AÃebPan n Yeccu LmasiP
      s ufus n YuPanna
            LmasiP idwel d bnadem1   Deg umezwaru tuVa iLla wawal, awal tuVa-t ak-d Arebbi, awal
   1


   tuVa-t d Arebbi. 2Wa iLla ak-d Arebbi deg umezwaru. 3Zzayes i
d itwaxleq kulci u nnebla netta war d itwaxleq ula d ict n tmeslact i
d itwaxelqen. 4Dayes teLla tudart, tudart tuVa-tt d tifawt n bnadem.
5
 Tifawt taleqq di taLlest, taLlest war tt-d tiwiÄ. 6TuVa-t d ij n
bnadem, issekk it-id Arebbi, qqaren as YuPanna. 7Wa yusi-d i chadet
Pima ad iched i tfawt, Pima ad zzayes amnen marra. 8Netta war iLli
ca d tifawt, maca netta itwassekk-d Pima ad iched i tfawt. 9Aqqa
tifawt n tidett i itticcen tifawt i kul bnadem, tuVa tettas-d Var
ddunnit. 10Netta tuVa-t di ddunnit, zzayes tetwagg ddunnit, ddunnit
war t tessin ca. 11Yusi-d Var wi iLlan nnes, maca wi iLlan nnes war t
iqbil. 12Maca marra inni t iqeblen, iwca asen ÃÃulÏa Pima ad dewlen d
tarwa n Arebbi, i yinni ittamnen deg isem nnes, 13inni war d ixliqen ula
zeg idammen ula zi min ixs weysum n bnadem ula zi min ixs weryaz,
maca zi Arebbi i d itwaxelqen. 14Awal idwel d aysum, izdeV jaraneV,
neccin neÇra aouLli nnes, aouLli n uyenni n Mmis zi Var Babas i iccuren
s nniomet d tidett. 15Iched xas YuPanna, ilaVa, inna “D wa min xef nniV
‘Wenni i d Va yasen awarni ayi, netta idwel zzati, minzi netta tuVa-t
qbel inu’.” 16Zi lekmal nnes niwi-d marra, nniomet x nniomet. 17Ttawrat
temmewc zi Musa, maca nniomet d tidett, usint-id zi Yeccu LmasiP.
18
 Ula d ijj war iÇri Arebbi, maca ayenni n Mmis i iLlan deg wePsin n
Tbabat d netta i zzayes issxebbaren.

         Chadet n YuPanna AmseVÄaà x Yeccu
          Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luk. 3:15-17
 Ta d chadet n YuPanna lami d ssekken Wudayen ca n ikehhanen d
19


Ilawiyyen zi Urcalim Pima ad t sseqsan “Min teonid cek?” 20TuVa
iched, war issnuffar ca. Uca iched ammu “Necc war LliV ca d
LmasiP.” 21Sseqsan t “I min teonid cek xenni? Ma d cek d amkacaf
Iliya?” Inna “War LliV d necc.” “Ma d cek d amkacaf?” Yarr-d “Lla.” 22Nnan
178                YUPANNA 1


as “Xenni min teonid cek, Pima ad narr i yinni d aneV-d issekken, min
teqqared x yixef nnek?” 23Inna

   “Necc d tmijja i ittlaVan di lexla ‘Seggmem abrid n Arebbi nican!’,
           am mammec inna umkacaf Icaoya.”  Ica. 40:3


 Nitni tuVa twassekken-d zeg Ifarisiyyen 25uca sseqsan t, nnan “Mala
24


war teLlid ca d LmasiP ula d Iliya ula d amkacaf, i xenni mayemmi
tesseVÄaÃed?” 26YuPanna yarr-d xasen, inna “Necc sseVÄaÃeV deg waman,
maca aqqa din ijjen jarawem i war tessinem ca, 27netta d wenni i d Va
yasen awarni ayi, netta iLla qbel inu, necc war sdiheLleV ad fesyeV
ifilan n tsira nnes.” 28Man aya imsar di Baytoanya Var ujemmaÄ n Lurdun,
mani tuVa YuPanna isseVÄaÃ.

          Yeccu LmasiP d Izmar n Arebbi
29
 Tiwecca nnes YuPanna iÇra Yeccu iggur-d Vares, inna “XÇarem, aqqa-t
d Izmar n Arebbi i ikkessin ddnub x ddunnit! 30D wa min xef nniV
‘Ad d yas awarni ayi ij n weryaz, yusi-d zzati, minzi netta tuVa-t
qbel inu.’ 31Necc war t ssineV ca, maca Pima ad itwassargeb Var
Israyil, x uyenni usiV-d Pima ad ssVeÄÃeV deg waman.” 32YuPanna
iched, inna “ÇriV ArruP ihwa-d am ict n tedbirt zeg ujenna, tarsa
xas. 33Necc war t ssineV ca, maca wenni d ayi d issekken Pima ad
ssVeÄÃeV deg waman, netta inna ayi ‘Wenni x teÇrid ihwa-d xas ArruP
uca yarsa xas, d wa d wenni isseVÄaÃen s ArruP Iqeddsen’. 34Necc
ÇriV uca cehdeV belli netta d Mmis n Arebbi.”

           ImePÄaren imezwura n LmasiP
35
  Tiwecca nnes oawed, tuVa YuPanna ibedd ak-d tnayen n imePÄaren nnes.
36
  IxÇar Var Yeccu i tuVa igguren uca inna “XÇarem, d wa d Izmar n
Arebbi.” 37Tnayen n imePÄaren slin as am tt iqqar uca Äfaren Yeccu.
38
 Inneqleb-d Yeccu, iÇri ten Äeffaren t-id, isseqsa ten “Min xef
tarezzum?” Nitni nnan as “A Rabbi - min ixs ad yini ‘A Amselmad’,
mani tzeddVed?” 39Inna asen “AraPem-d, ad tÇarem.” RuPen akides,
Çrin mani izeddeV, qqimen akides ass nni, tasaooet tuVa-tt olaPal
d oecra. 40Andrawus umas n Simoan BuÏrus tuVa-t d ijjen zi tnayen
nni i islin aya zi YuPanna uca Äeffaren t. 41D wa i yufin amezwaru
               YUPANNA 1, 2               179


umas Simoan, inna as “Aqqa nufa ‘Massiya’ ”, isem wanita ixs ad yini
‘LmasiP’. 42IssiweÄ it-id Var Yeccu. IxÇar dayes Yeccu, inna “Cek
d Simoan, mmis n Yuna, ad ac laVan ‘Sifas’ ”, isem wanita ixs ad yini
‘BuÏrus’ (=aÇru). 43Tiwecca nnes tuVa ixs Yeccu ad iraP Var Ljalil
uca yufa Filibbus. Yeccu inna as “Äfar ayi-d!”. 44Filibbus tuVa
zi BaytÃayda, zi tendint n Andrawus d BuÏrus. 45Filibbus yufa
Natanayil, inna as “Nufa wenni min xef yura Musa di ttawrat d imkacafen,
Yeccu mmis n Yusef zi NnaÃira.” 46Natanayil inna as “Ma attaV izemmar
ad d teffeV zi NnaÃira ca n tcuni?” Filibbus inna as “AraP-d,
texÇared.” 47Yeccu iÇra Natanayil iggur-d Vares, inna xas “XÇar,
d wa d ij n Usrayili nican, war dayes bu lVecc.” 48Natanayil inna as
“Manis d ayi tessned?” Yeccu yarr-d, inna as “ÇriV cek swadday i
wartu qbel mma ad cek-d ilaVa Filibbus.” 49Natanayil yarr-d xas
“A ‘Rabbi’, cek d Mmis n Arebbi, cek d ajeLlid n Israyil.” 50Yeccu
yarr-d, inna as “Ma tumned s min d ac nniV ‘Aqqa ÇriV cek swadday
i wartu’? Ad tÇared min iLlan ktar zi man aya.” 51Inna as “S tidett, s
tidett, ad awem iniV, zi ssa d tsawent ad tÇarem ajenna innurzem u
lmalakat n Arebbi ttalyent hekkwant x Mmis n bnadem.”

        Lmuojiza tamezwarut n LmasiP di Qana

2   Deg wass wiss tlata temsar din ict n tmeVra di Qana di
  1


   Ljalil uca tuVa din yemmas n Yeccu. 2Ula d Yeccu d imePÄaren nnes
twaoarÄen-d Var tmeVra. 3Lami iqÄa binu, tenna as yemmas n Yeccu
“War Varsen bu binu!” 4Yeccu inna as “Min jar ayi akidem, a tamVart?
Tasaooet inu war d tiwiÄ oad!” 5Yemmas tenna i imsexxaren “Min d
awem i Va yini, ggem t.” 6TuVa din setta n iqeddwaP n weÇru daysen
aman, mmarsen dinni am mammec nnumen tteggen Wudayen luÄu, kul ijjen
zzaysen Vares lqedd n tnayen al tlata ‘imetriten’ (=olaPal tmanyin al
meyya u oicrin litru). 7Yeccu inna asen “Ccurem iqeddwaP s waman.”
Uca ccuren ten s waman al aqemmum. 8Lexdenni inna asen “Lexxu agmem-d
zzaysen, wcem t i bab n wurar.” Uca ssiwÄen t. 9Umi bab n wurar
iqeLleb aman i idewlen d binu, - maca netta war issin manis d ikka,
maca imsexxaren inni i d as-d yugmen aman, ssnen -, ilaVa-d bab n
tmeVra x umulay. 10Inna as “Kul bnadem ittqeddam binu aÃebPan d
amezwaru. Mala inewjiwen swin aÏÏas, ad asen iwc binu war iPlin,
maca cek txemmled binu iÃebPen al i lexxu.” 11D wa d beddu n
                              1:51
                                 Amz. 28:12
180               YUPANNA 2, 3


leolamat i igga Yeccu di Qana di Ljalil, isseÄhar-d aouLli nnes
uca umnen zzayes imePÄaren nnes. 12Awarni man aya iruP, ihwa-d Var
KafarnaPum, netta d yemmas, d aytmas, d imePÄaren nnes uca qqimen
din ca n wussan war iLli aÏÏas.

      Yeccu ittaÇÇel x isebbaben zi taddart iqeddsen
          Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luk. 19:45-46
13
  Lami d tiweÄ Basxa, loid n Wudayen, issgaooed Yeccu Var Urcalim.
14
 Yufa di taddart iqeddsen inni din izznuzan ifunasen d wuLli d
idbiren ula d iÃarrafen n tenoacin inni din iqqimen. 15Igga ij n urekkuÄ
zeg iseVwan uca yuÇÇel xasen marra zi taddart iqeddsen ula d uLli
d ifunasen. Uca izeLleo iÃuldiyyen n iÃarrafen di tmurt uca iqleb
ÏÏwabel. 16Inna i yinni izznuzan idbiren “Kksem man aya ssa. War d
ttarram ca taddart n Baba d taddart n ssuq!” 17ImePÄaren nnes
oeqlen belli tuVa tura “CÄaret i taddart nnek icca ayi.” 18Arrin-d
xas Wudayen, nnan as “Man leolamet i d aneV i Va temled, belli aqqa
Varek lPeqq Pima ad tegged man aya!” 19Yeccu yarr-d, inna asen “Hedmem
taddart-a iqeddsen uca di tlata n wussan ad tt ssbeddeV.” 20Xenni nnan
as Wudayen “Taddart-a iqeddsen tebna di setta u areboin n iseggwusa,
ma cek ad tt-id tessbedded di tlata n wussan?” 21Maca netta tuVa
issawal x taddart iqeddsen n arrimet nnes. 22Awarni lami d ikkar
Yeccu zeg imettinen, xenni oeqlen imePÄaren nnes min d asen inna uca umnen
deg wedlis d wawal i inna Yeccu. 23Umi t tuVa di Urcalim di loid n
Basxa umnen waÏÏas deg yisem nnes, minzi Çrin leolamat i igga. 24Maca
netta war isscen ca ixef nnes Varsen, minzi netta issen iten marra,
25
  minzi netta war iPdij ca ad iched Ped x bnadem, minzi netta issen
min iLlan di bnadem.

          Yeccu d Nikudimus, amVar n Wudayen

3  TuVa din ij n bnadem zeg Ifarisiyyen qqaren as Nikudimus,
    1


  netta d ij n umVar n Wudayen. 2Yusi-d Var Yeccu s Llilet, inna
as “A Amselmad, neccin nessen belli cek d Amselmad i d yusin
zi Var Arebbi. War izemmar ula d ijj ad igg leolamat-a i
teggid cek, mVir mala akis Arebbi.” 3Yeccu yarr-d xas, inna “S
tidett, s tidett, ad ac iniV, ula d ijj war izemmar ad iÇar
tageldit n Arebbi mVir mala itwaxleq-d zeg ujenna.” 4Nikudimus
2:17
    SbP. 69:9
               YUPANNA 3                181


inna as “Mammec izemmar i bnadem ad d ixleq di tewsar nnes? Ma
izemmar ad yadef ict n twala nneÄni deg uoeddis n yemmas maPend
ad d itwaxleq?” 5Yeccu yarr-d xas “S tidett, s tidett, ad ac
iniV, mala ca n yijjen war d ixliq ca s waman u s ArruP, war
izemmar ad yadef di tgeldit n Arebbi. 6Min d itwaxelqen zeg
weysum, netta d aysum. Min d itwaxelqen zi ArruP, netta d ArruP.
7
 War ttbehtem ca mala nniV awem, ittxeÃÃa kenniw ad d tetwaxelqem
zeg ujenna. 8AsemmiÄ ittÃuÄ manis ixs, tetteslid i uÃuÄi nnes, war
tessined ca manis d ittas ula mani ittraP, ammu oawed marra wenni
d itwaxelqen zi ArruP.”
   9
    Nikudimus yarr-d, inna as “Mammec i Va yegg ad yili man aya?”
10
  Yeccu yarr-d, inna as “Cek d Amselmad n Israyil, war tessined
ca man aya? 11S tidett, s tidett, ad ac iniV, neccin nessawal x
min nessen, neched x min neÇra, waxxa amenni kenniw war teqbilem
ca chadet nneV. 12Mala ssiwleV awem x tmeslayin n tmurt, kenniw
war timnem, mammec i Va teggem ad tamnem mala ssiwleV awem x
tmeslayin n ujenna. 13Ula d ijj war yuli Var ujenna mVir wenni d ihwan
zeg ujenna, netta d Mmis n bnadem wenni iLlan deg ujenna. 14Amecnaw
mammec issgaooed Musa afiVar di lefyafi, ammu ittxeÃÃ ad
itwassgaooed Mmis n bnadem, 15Pima marra wenni zzayes i Va
yamnen war ittmetti ca, maca ad Vares tili tudart i lebda. 16Ammu
ixs Arebbi ddunnit al mani d iwca ayenni n Mmis Pima kul ijjen wenni
zzayes i Va yamnen, war ittmetti ca maca ad Vares tili tudart
n lebda. 17Minzi Arebbi war d issekk ca Mmis Var ddunnit Pima
ad iPaseb ddunnit, maca issekk it-id Pima ad zzayes issenjem
ddunnit. 18Wenni zzayes i Va yamnen war ittetwaPaseb ca, maca
wenni war ittimnen ca aqqa itwaPasab zi lexxu minzi netta war
yumin ca deg yisem n uyenni n Mmis n Arebbi. 19D wa d lePkam,
aqqa tifawt tusi-d Var ddunnit, iwdan xsen taLlest x tfawt,
minzi lexdayem nsen tuVa-tent d tioeffanin. 20Marra wenni itteggen
lexdayem tioeffanin, icarreh tifawt, war d ittis ca Var tfawt,
Pima war twassbanent ca lexdayem nnes. 21Wenni itteggen tidett ad
d yas Var tfawt, Pima ad banent lexdayem nnes, aqqa twaggent di
Arebbi.”                             3:14
                                Lxl. 21:4-9
182              YUPANNA 3, 4


           Yeccu d YuPanna AmseVÄaÃ
22
  Awarni man aya yusi-d Yeccu d imePÄaren nnes Var tmurt n Yahudiyya,
isseodu din ca n lweqt akidsen uca tuVa isseVÄaÃ. 23Ula d YuPanna
tuVa isseVÄaà di oaynun i d yusin ÏÏarf i Salim, minzi dinni
aman aÏÏas, uca iwdan usin-d dinni uca twassVeÄÃen. 24Minzi YuPanna
tuVa oad war immenÄar ca di lePbes. 25Imsar ij n umParweÄ jar
imePÄaren n YuPanna d ij n Wuday x mammec i Va yili luÄu. 26U nitni
usin-d Var YuPanna, nnan as “A Amselmad, xÇar, wenni akik iLlan Var
ujemmaÄ n Lurdun, wenni min xef tcehded, aqqa netta isseVÄaà u
marra ttasen-d Vares.” 27YuPanna yarr-d, inna “Bnadem war izemmar
ad iqbel ula d ict n tmeslact mala war d as temmewc zeg ujenna.
28
  Kenniw simant nwem tcehhdem belli necc nniV ‘Necc war LliV ca d
LmasiP, maca aqqa necc twassekkeV-d zzates’. 29Wenni i Var teLla
teslit, netta d amulay. Ameddukel n umulay wenni ittbeddan zzates,
ittesla Vares, ifarreP s lefraPet tameqqrant s tmijja n umulay.
Ammu tetwakemmel ula d lefraPet inu. 30IttxeÃÃ ad igma netta u necc
ad neqÃeV. 31Wenni i d yusin zi sennej, netta sennej i marra. Wenni iLlan
zi tmurt, zi tmurt issawal. Wenni d yusin zeg ujenna, netta sennej
i marra, 32u netta icehhed zi min iÇra d zi min isla u chadet
nnes war tt iqebbel ula d ijjen. 33Wenni iqebblen chadet nnes d wenni
issarsen lxeÏ n ufus nnes belli aqqa Arebbi d tidett. 34Minzi wenni
d issekk Arebbi, issawal s wawalen n Arebbi, minzi netta war
itticc ca ArruP s lmizan. 35Tababat ittexs i Tamemmit uca igga
as deg ufus nnes kulci. 36Wenni ittamnen di Tmemmit, Vares tudart i
lebda, maca wenni war ittimnen ca di Tmemmit, war iÇarr tudart,
maca lVaÄab n Arebbi ad xas iqqim.”

     Yeccu issawal ak-d ict n temVart zi Samariya

4  Umi issen Sidi, aqqa Ifarisiyyen slin belli Yeccu ittegg u
   1


  issVeÏÏaà imePÄaren ktar zi YuPanna, 2- waxxa netta simant nnes
war isseVÄià ca, maca imePÄaren nnes - 3iffeV-d zi Yahudiyya, iruP
oawed Var Ljalil. 4TuVa ittxeÃÃ ad icuqq di Samariya. 5Netta yusi-d
Var ict n tendint zi Samariya qqaren as Suxar, tenni Var ÏÏarf n
iyyar i iwca Yaoqub i mmis n Yusef. 6TuVa din anu n Yaoqub. Umi yuPel
Yeccu zeg ibriden, iqqim amenni Var wanu, tasaooet tuVa-tt olaPal d
setta.
               YUPANNA 4              183


   7
   Tusi-d ict n temVart zi Samariya Pima ad tagem aman. Yeccu inna
as “Ewc ayi ad sweV!”, 8minzi imePÄaren nnes tuVa ruPen Var tendint
Pima ad sVen macca. 9TamVart n Samariya tenna as “Mammec teggid
tettared zzayi ad teswed, aqqa cek d Uday u necc d tamVart n
Samariya?” Minzi Udayen war nnumen ttemÃurufen ak-d Isamariyyen.
10
  Yeccu yarr-d, inna as “Maolik tessned timewca n Arebbi d wenni d
am iqqaren ‘Ewc ayi ad sweV’, ili cem tettar tt zzayes uca netta
ad yili iwc am aman iddaren.” 11Tenna as temVart “A Sidi, war Varek
i zi i Va tagmed uca anu yuLleV, manis i d Va tawyed aman iddaren?
12
  Ma cek d ameqqran zi jedditneV Yaoqub wenni d aneV iwcin anu, iswa
zzayes, netta d tarwa nnes d lebhayem nnes?” 13Yeccu yarr-d, inna
as “Marra wenni i Va iswen zeg waman-a, ad ifud oawed, 14maca wenni
i Va iswen zeg waman i d as i Va wceV necc, netta war ittfadi
oemmarÃ. Minzi aman i d as i Va wceV necc ad dayes dewlen d
timizabin n waman ad ffVent Var tudart n lebda.” 15TamVart tenna
as “A Sidi, ewc ayi aman-a Pima war ttfideV, war d ttiseV oad
da, Pima ad agmeV.” 16Inna as “RuP, laVa-d i weryaz nnem uca dwel-d
danita.” 17TamVart tarr-d, tenna as “War Vari bu weryaz.” Yeccu inna
as “Tessiwled nican umi tennid ‘war Vari bu weryaz’, 18minzi tuVa
Varem xemsa n yeryazen d wenni Varem lexxu, war iLli bu d aryaz
nnem. Man aya tennid d tidett.” 19TamVart tenna as “A Sidi, ttwaliV
belli cek d amkacaf. 20Lejdud nneV oebden i Arebbi deg wedrar-a,
kenniw teqqarem belli di Urcalim mani iLla wemcan i di icuwwar
ad neobed.” 21Yeccu inna as “Ttiqq ayi, a tameÏÏut, aqqa tasaooet
ad d tas i di war toebbdem Tababat ula deg wedrar-a ula di
Urcalim. 22Kenniw toebbdem min war tessinem, maca neccin noebbed
min nessen, minzi asenjem zeg Wudayen. 23Tasaooet ad d taweÄ, nettat
aqqa-tt lexxu, belli inni ioebbden nican, ad oebden Tababat s arruP
d tidett. Minzi Tababat yarezzu inni t i Va ioebden ammu. 24Arebbi
d ArruP u inni t ioebbden, ittxeÃÃa asen ad oebden s arruP d
tidett.” 25TamVart tenna as “Necc ssneV belli ‘Massiya’ umi qqaren
‘LmasiP’ ad d yas. Xmi i d Va yas netta, ad aneV ini kulci.” 26Yeccu
inna as “Aqqa d necc, wenni kim issawalen.”
   27
    Xenni usin-d imePÄaren nnes, ttoejben lami t ufin issawal ak-d
ict n temVart. Maca ula d ijj war ini ‘Min tarezzud?’ niV ‘Mayemmi
akides tessawaled?’. 28Tejja temVart aqedduP nnes s waman, tuyur
184              YUPANNA 4


Var tendint, tenna i iwdan 29“AraPem-d, aqqa ij n weryaz inna ayi marra
min ggiV. Ma attaV netta d LmasiP?” 30Iwdan ffVen-d zi tendint, usin-d
Vares.
  31
   Jar u jar ttaren zzayes imePÄaren nnes, nnan “A Amselmad, ecc!”
32
  Maca netta inna asen “Necc aqqa Vari ij n macca Pima ad zzayes cceV,
war t tessinem ca kenniw.” 33ImePÄaren mmseqsan jarasen “Ma iwi as-d
Ped macca?” 34Yeccu inna asen “Macca inu aqqa ad ggeV min ixs wenni
d ayi-d issekken uca ad kemleV lxedmet nnes. 35Ma war teqqarem
‘Iqqim oad areboa n iyuren uca ad d tas ÃÃabet?’ Necc ad awem iniV,
sgaoodem tiÏÏawin nwem, xÇarem deg iyyaren, aqqa warVen wejden i
ÃÃabet. 36Wenni imjaren ad iksi lmunet nnes, iyru lViLlet i tudart n
lebda, Pima ad farPen jmio inni izarroen d yinni imejjaren. 37Minzi
di man aya aqqa awal-a d tidett ‘Ijjen ad izaro u wenneÄni ad imjar’.
38
 Necc ssekkeV-d kenniw Pima ad temjarem waxxa war texdimem kenniw.
InneÄni tuVa xeddmen, kenniw tudfem Var lxedmet nsen.”
  39
    AÏÏas n Isamariyyen zi tendint nni umnen zzayes x wawal n temVart
i tuVa icehhden “Netta inna ayi marra min ggiV”. 40Lami Vares-d usin
Isamariyyen, sseqsan t Pima akidsen iqqim uca iqqim akidsen tnayen
n wussan dinni. 41Ktaren oad inni yumnen s wawal nnes. 42Nnan i temVart
“Neccin war nettimen ca oad zi min d aneV tennid, minzi neccin nesla
it s yixef nneV, nessen belli wa s tidett d LmasiP, amsenjem n
ddunnit.”

         Asgenfi n mmis n uxeddam n ujeLlid
             Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10
43
 Awarni tnayen n wussan iffeV-d ssenni, iruP Var Ljalil. 44Minzi
Yeccu simant nnes iched belli amkacaf war Vares bu ccan di
tmurt nnes. 45Umi d yusa Var Ljalil, lqan t-id Ijaliliyyen, minzi
nitni Çrin marra min igga di loid di Urcalim, minzi ula d nitni
usin-d Var loid. 46Yusi-d oawed Var tendint n Qana di Ljalil mani
yarra aman d binu. TuVa din ij n uxeddam n ujeLlid di KafarnaPum
Vares mmis ihlec. 47Lami isla belli Yeccu yusi-d zi Yahudiyya
Var Ljalil, iruP Vares, isseqsa t Pima ad d ihwa maPend ad
issgenfa mmis, wenni tuVa igguren ad immet. 48Yeccu inna as “Kenniw
war ttimnem ca mala war teÇrim leolamat d lmuojizat.” 49Inna as
uxeddam n ujeLlid “A Sidi, hwa-d Var wadday qbel mma ad immet
               YUPANNA 4, 5             185


uPenjir inu.” 50Yeccu inna as “RuP aqqa mmic iddar.” Aryaz ittiqq
deg wawal i d as inna Yeccu uca iruP. 51Lami d ihwa, mmelqan
akides isemVan nnes, nnan as ‘Aqqa aPenjir nnek iddar’. 52Isseqsa
ten x tsaooet min di iggenfa. Nnan as “IÄennaÄ Var seboa tejja xas
tmessi.” 53Xenni issen babas belli aqqa imsar Var tsaooet i
di tuVa iqqar Yeccu ‘Aqqa mmic iddar’. Yumen netta d marra inni n
taddart nnes. 54Ta d leolamet wiss tnayen i igga Yeccu zeg wami d
iffeV zi Yahudiyya Var Ljalil.

     Asgenfi n ij n umehluc Var ugelmam n Baytisda

5
  1
    Awarni man aya yiweÄ-d loid n Wudayen uca igaooed Yeccu Var
   Urcalim. 2Var tewwart n wuLli di Urcalim tuVa din ij n ugelmam
umi qqaren s toibranit ‘Baytisda’, tuVa Vares xemsa n ikulwaren
ak-d ibilaren. 3Daysen tuVa iqqim ij n lVaci d ameqqran n imehlac
d idarValen d ineÄbalen d iqejdaPen, ttrajan anhezzi n waman. 4Minzi
ij n lmalak n Arebbi tuVa ihekkwa-d deg ugelmam deg ict n lweqt,
issenhezza aman n tala. Wenni i d Va ihwan d amezwaru awarni
anhezzi n waman ad itwaggenfa, mammec mma iLla lehlac nnes. 5TuVa
din ij n bnadem dayes lehlac lmijal n tmenya u tlatin n iseggwusa.
6
 Yeccu iÇra it, isenned dinni, issen belli tuVa-t din aÏÏas zeg
wami, inna as “Ma texsed ad teggenfid?” 7Yarr-d xas umehluc “A
Sidi, war Vari bu bnadem wenni d ayi i Va issehwan Var ugelmam
xmi i Va twassenhezzen waman. Xmi ttraPeV necc, ihekkwa-d wenneÄni
zzati.” 8Yeccu inna as “Kkar, teksid tassut nnek, tuyured!” 9DeVya
iggenfa bnadem nni uca iksi tassut nnes, yuyur. Man aya tuVa deg
wass n ssebt. 10Nnan Wudayen i wenni tuVa itwassgenfan “Wa d ass n
ssebt, war Varek bu lPeqq ad teksid tassut nnek.” 11Yarr-d xasen
“Wenni d ayi issgenfan, inna ‘Ksi tassut nnek, traPed!’.” 12Uca sseqsan
t “Min iona bnadem-a i d ac innan ‘Ksi tassut nnek, traPed’?” 13Wenni
itwassgenfan war issin min iona netta, minzi Yeccu innejra minzi
aqqa din aÏÏas n lVaci deg wemcan nni. 14Awarni man aya yufi t Yeccu
di taddart iqeddsen, inna as “XÇaret, aqqa teggenfid, war ttegg
bu ddnub oad, Pima war d ac ittemsar min ioeffnen ktar.” 15Aryaz
iruP, ixebbar Udayen belli d Yeccu it issgenfan.
186              YUPANNA 5


          Tababat d Tamemmist d yijjen
16
  X uyenni xsen Wudayen ad darrcen x Yeccu, arezzun ad t nVen, minzi
igga man aya deg wass n ssebt. 17Maca Yeccu yarr-d xasen “Aqqa Baba
ixeddem al yiÄa u necc oawed aqqa xeddmeV. 18Di ssibbet-a arezzun
Wudayen oad ktar Pima ad t nVen, war iLli waha minzi ixalef ssebt,
maca ula minzi iqqar aqqa Arebbi d Babas, ittarra ixef nnes d
Arebbi. 19Yeccu yarr-d, inna asen “S tidett, s tidett, ad awem iniV,
Tamemmit war izemmar ad igg ula d ict n tmeslact s yixef nnes, mVir
mala iÇra Tababat ittegg it. Min mma ittegg netta ula d Tamemmit
ittegg amenni. 20Tababat ittexs Tamemmit uca isscen as marra min
ittegg uca ad as isscen lexdayem timeqqranin x tina Pima ad tdehcem.
21
 Am mammec d issnekkar Tbabat imettinen uca itticc tudart, amenni ula
d Tamemmit itticc tudart i wenni ixs. 22Tababat war ittPasab ula
d ijj, maca iwca lPisab marra i Tmemmit, 23Pima ad weqqaren marra
Tamemmit am ttweqqaren Tababat. Wenni war ittweqqaren Tamemmit, war
ittweqqar ca Tababat wenni it-id issekken. 24S tidett, s tidett,
ad awem iniV, wenni itteslan i wawal inu uca ittamen deg wenni d ayi-d
issekken, Vares tudart n lebda, war d ittis ca Var lPisab, maca
netta aqqa immuÏi zi lmewt Var tudart. 25S tidett, s tidett, ad awem
iniV, ad d tas tsaooet, aqqa-tt lexxu, i di imettinen ad slen tmijja
n Mmis n Arebbi u inni i Va islen, ad ddaren. 26Maca am mammec Var
Tbabat Vares tudart deg ixef nnes, ammu i iwca ula i Tmemmit Pima
ad Vares tili tudart deg ixef nnes. 27Uca iwca as ÃÃulÏa Pima ad
iPaseb, minzi netta d Mmis n bnadem. 28War ttoejibem ca s man aya, aqqa
ad d tas tsaooet i di marra inni iLlan deg imeÄlan ad slen tmijja nnes
29
  uca ad d ffVen inni iggin taÃebPant ad kkaren ad raPen Var tnukra n
tudart uca inni iggin tuoeffna ad kkaren, ad raPen Var tnukra n lPisab.
30
  Necc war zemmareV ad ggeV ca zeg ixef inu. Am mammec ttesliV, ad
PasbeV u lPisab inu d lPeqq, minzi necc war arezzuV min xseV, maca
min ixs wenni d ayi-d issekken. 31Maolik cehhdeV i ixef inu, ili aqqa
chadet inu war teLli ca nican. 32Aqqa din ijjen nneÄni wi xafi icehhden.
Necc ssneV belli chadet i xafi icehhed, aqqa d tidett i teLla.
33
  Kenniw tessekkem-d Var YuPanna uca netta iched i tidett. 34Maca necc
war qebbleV ca chadet n bnadem. Maca necc qqareV man aya Pima ad
tetwassnejmem. 35Netta d lefnar iyareqqen, ittlillicen, kenniw texsem ad
tfarPem s tfawt nnes Var ict n tsaooet. 36Maca necc Vari ict n chadet
               YUPANNA 5, 6              187


d tameqqrant x tenni n YuPanna, minzi lexdayem i d ayi iwca Tbabat Pima
ad tent kemmleV, lexdayem nni i tteggeV cehhdent simant nsent aqqa d
Tababat d netta i d ayi-d issekken. 37Tababat wenni d ayi-d issekken,
d netta i xafi icehhden. Kenniw oemmarà war teslim tmijja nnes uca
war teÇrim ca addud nnes 38uca awal nnes war daywem ittVimi ca
lebda, minzi kenniw war tettimnen ca deg wenni it-id issekken. 39Arzum
deg idlisen, minzi ittVil awem aqqa daysen tudart n lebda uca aqqa-ten
d inni i xafi icehhden. 40Waxxa amenni kenniw war tettexsem ad Vari d
tasem Pima ad Varwem tili tudart. 41War qebbleV ca aouLli n iwdan,
42
 maca necc ssneV kenniw, aqqa kenniw war Varwem bu tayri n Arebbi deg
ixef nwem. 43Necc usiV-d s yisem n Baba, kenniw war d ayi tqebblem ca.
Mala yusi-d ca n yijjen s yisem nnes, ad t tqeblem. 44Mammec tzemmarem
ad tamnem, mala kenniw tettexsem aouLli n wayawya, maca war tarezzum
ca x uouLli n uyenni n Arebbi? 45War d awem ittVil ad zzaywem cetciV
Var Tbabat. Wenni zzaywem i Va icetcan d Musa x wenni tessrusam
asitem nwem. 46Mala tumnem zi Musa, ad tili tumnem dayi, minzi netta yura
xafi. 47Mala kenniw war tuminem ca deg idlisen nnes, mammec i Va teggem
ad tamnem deg wawalen inu?”

             Asecci n xemsa alaf
         Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17


6   Awarni man aya iruP Yeccu Var ujemmaÄ n lebPar n Ljalil, wenni d
   1


   lebPar n Tibiriyas. 2IÄfar it-id ij n lVaci d ameqqran, minzi
Çrin leolamat nnes i igga i imehlac. 3Lexdenni igaooed Yeccu Var
wedrar uca iqqim dinni ak-d imePÄaren nnes. 4Basxa, loid n Wudayen,
war d as iqqim ca. 5Lexdenni issgaooed Yeccu tiÏÏawin nnes uca, umi
iÇra ij n lVaci d ameqqran yusi-d Vares, inna i Filibbus “Manis i
Va nseV aVrum, Pima ad ccen ina?” 6Inna ammu Pima ad t ijarreb, minzi
netta simant nnes issen min i Va yegg. 7Yarr-d xas Filibbus “AVrum
s mitayn n ddinar war ten ittqeddi Pima ad iksi kul ijjen zzaysen
drus.” 8Ijjen zeg imePÄaren nnes, netta d Andrawus, umas n Simoan
BuÏrus, inna as 9“Aqqa da ij n uPenjir Vares xemsa n tecnifin n imendi
d tnayen n iselman, maca anect uya qao i waÏÏas?” 10Yeccu inna “SVimem
iwdan.” TuVa din aÏÏas n lePtic deg wemcan nni. X uyenni qqimen yeryazen,
aqqa-ten di xemsa alaf idsen olaPal. 11Yeccu iksi ticnifin, iqada uca
ibÄa tent x imePÄaren nnes u imePÄaren nnes wcin tent i inni iqqimen. Iwca
188               YUPANNA 6


amenni oawed zeg iselman olaPsab anect ixsen ad ccen. 12Lami jjiwnen, inna
i imePÄaren nnes “Yrum ileqqwaz iceÏÏen, Pima war ittÄeyyeo walu.”
13
 Yrun uca oemmaren tenoac n tsuLlatin s ileqqwaz n xemsa n tecnifin n
imendi i iceÏÏen awarni lami ccin. 14Lami Çrin iwdan leolamet i igga
Yeccu, nnan “Wa d tidett d amkacaf i d ittasen Var ddunnit.” 15Umi
issen Yeccu, belli ad d asen nitni, ad t ÏÏfen s uVil Pima ad t ggen
d ajeLlid, xenni innejra Var wedrar, Paca netta wePdes.

          Yeccu iggur x waman n lebPar
            Mat. 14:22-27; Mar. 6:45-52
 Lami d tewÄa tmeddit, hwan-d imePÄaren nnes Var lebPar. 17Nyin
16


di tVarrabut, qeÄoen lebPar Var KafarnaPum. Ila teLla taLlest
tqarreb-d u Yeccu tuVa oad war Varsen-d yusi. 18LebPar innehwel
minzi asemmiÄ tuVa ittÃuÄ aÏÏas. 19Alami tuVa qeddfen lqedd n
olaPal xemsa u oicrin al tlatin 'istadiyyen' (=olaPal areboa al setta
kilumiter), Çrin Yeccu iggur x lebPar, ittqarrab-d Var tVarrabut
uca ggweden. 20Inna asen “Aqqa d necc, war tteggwedem ca.” 21Nitni xsen ad
t ssqeblen di tVarrabut uca taVarrabut tiweÄ deVya Var lbarr
i Var iLla ttraPen. 22Tiwecca nnes ibedd lVaci Var ujemmaÄ n lebPar,
Çrin belli war din tuVi ula d ict n tVarrabut nneÄnit mVir icten, tenni
mani dayes udfen imePÄaren nnes u Yeccu war yudif ca di tVarrabut
ak-d imePÄaren nnes, maca aqqa imePÄaren nnes ruPen wePdsen. 23Usint-
id tVarruba nneÄnit zi Tibiriyas zzat i wemcan mani ccin aVrum
lami tuVa iqada Sidi. 24Lami iÇra lVaci aqqa war din iLli Yeccu
ula d imePÄaren nnes, udfen ula d nitni di tVarrabut uca usin-d Var
KafarnaPum arezzun x Yeccu.

          Yeccu netta d aVrum n tudart
 Lami t ufin Var ujemmaÄ n lebPar, nnan as “A Amselmad, melmi d tusid
25


da?” 26Yeccu yarr-d xasen, inna “S tidett, s tidett ad awem iniV, kenniw
tarezzum xafi, war iLli umi teÇrim leolamat maca umi teccim aVrum
uca tejjiwnem. 27War ttxedmem i macca ixessaren, maca i macca ittViman
i tudart n lebda, tenni d awem i Va iwc Mmis n bnadem, minzi Tababat,
issars ÏÏabeo nnes xas.” 28Nnan as “Min i Va negg, Pima nzemmar ad negg
lexdayem n Arebbi?” 29Yarr-d Yeccu, inna asen “Ta d lxedmet n Arebbi,
aqqa ad tamnem deg wenni d issekk netta.”
               YUPANNA 6              189


   30
    Nnan as “Man leolamet i Va tegged Pima ad nÇar uca ad zzayek
namen? Man lxedmet i Va tegged? 31Lejdud nneV ccin ‘manna’ di lexla am
mammec tura ‘Netta iwca asen-d aVrum zeg ujenna Pima ad t ccen’.”
32
  Inna asen Yeccu “S tidett, s tidett ad awem iniV, war iLli d
Musa i d awem iwcin aVrum zeg ujenna, maca Baba itticc awem
aVrum n tidett zeg ujenna. 33Minzi aVrum n Arebbi d netta wenni d
ihekkwan zeg ujenna uca itticc tudart i ddunnit.” 34Nnan as “A Sidi,
ewc aneV-d lebda aVrum-a.” 35Yeccu inna asen “Necc d aVrum n tudart.
Wenni Vari-d i Va yasen, war ittliÇ oemmarà u wenni dayi i Va
yamnen war ittfidi oemmarÃ. 36Maca necc nniV awem, aqqa kenniw
teÇrim ayi, waxxa amenni kenniw war tuminem ca. 37Marra min d ayi
i Va iwc Tbabat, ad Vari-d yas u wenni Vari-d i Va yasen, war t
ssuffuVeV ca Var barra. 38Minzi necc hwiV-d zeg ujenna, war iLli
ca Pima ad ggeV min xseV necc, maca Pima ad ggeV min ixs wenni d
ayi-d issekken. 39D man aya min ixs Tbabat wenni d ayi-d issekken,
aqqa marra min d ayi iwca, war zzayes ssweddareV walu, maca
ad t-id ssnekkareV deg wass aneggaru. 40D man aya min ixs netta
wenni d ayi-d issekken, aqqa kul ijj wenni i Va iÇaren Tamemmit
uca ad dayes yamen, ad Vares tili tudart n lebda uca ad t-id
ssnekkareV deg wass aneggaru.”
   41
    Udayen cetcan zzayes, minzi inna “Necc d aVrum i d ihwan zeg
ujenna.” 42Nnan “Ma d wanita war iLli bu d Yeccu, mmis n Yusef, neccin
nessen babas d yemmas? Mammec i Va yini ‘Necc hwiV-d zeg ujenna’?”
43
  Yeccu yarr-d xasen, inna “War tcetcam ca jarawem. 44War izemmar
ula d ijj ad Vari-d yas, mVir mala ijebd it-id Tbabat wenni d
ayi-d issekken uca necc ad t-id ssnekkareV deg wass aneggaru.
45
  Aqqa tura deg idlisen n imkacafen ‘Nitni marra ad twasslemden
zi Arebbi’. Xenni kul ijj wenni t islin u ilmed it zi Tbabat, ad
Vari-d yas. 46Ula d ijj war iÇri Tababat mVir wenni iLlan zi
Arebbi. Wa iÇra Tababat. 47S tidett, s tidett ad awem iniV,
wenni dayi ittamnen, ad Vares tili tudart n lebda. 48Necc d aVrum
n tudart. 49Lejdud nwem ccin ‘manna’ di lexla uca mmuten. 50Man aya d
aVrum i d ihekkwan zeg ujenna, Pima marra ad zzayes ccen, war
ttmettin ca. 51Necc d aVrum iddaren i d ihwan zeg ujenna. Mala ijjen
icca zeg weVrum-a, ad iddar i lebda. AVrum wenni i Va wceV, netta
d aysum inu i Va wceV i tudart n ddunnit.”
190              YUPANNA 6


  52
    Udayen mmenVen jarasen, nnan “Mammec izemmar wa ad aneV iwc
aysum nnes Pima ad t necc?” 53Yeccu yarr-d xasen “S tidett, s
tidett, ad awem iniV, mala war teccim ca aysum n Mmis n bnadem uca
ad teswem idammen nnes, xenni war Varwem-d tili tudart deg ixef
nwem. 54Wenni i Va iccen aysum inu uca ad isu idammen inu, ad Vares
tili tudart n lebda u necc ad t-id ssnekkareV deg wass aneggaru.
55
  Minzi aysum inu d macca d tidett uca idammen inu d tsessit n
tidett. 56Wenni i Va iccen aysum inu uca ad isu idammen inu, ad dayi
iqqim u necc dayes oawed. 57Am mammec d ayi-d issekk Tbabat
iddaren uca necc ddareV zi Tbabat, ammu oawed ad zzayi iddar
wenni zzayi i Va iccen. 58Wa d aVrum i d ihwan zeg ujenna. War iLli
ca amecnaw mammec ccin lejdud nwem ‘manna’ uca mmuten, maca wenni i
Va iccen aVrum-a, ad iddar i lebda.” 59Inna man aya deg usinagug am
tuVa isselmad di KafarnaPum.

      AÏÏas n imePÄaren bdan tteggwejjen x Yeccu
60
  AÏÏas n imePÄaren nnes, umi slin man aya, nnan “Awal-a iqseP. Wi
izemmaren ad as isel?” 61Issen Yeccu deg yixef nnes, aqqa imePÄaren
nnes cetcan x man aya, xenni inna asen “Ma man aya d lefÄiPet i kenniw?
62
  I mammec mala teÇrim Mmis n bnadem ittgaooad Var mani ila iLla
qbel? 63ArruP d wenni itticcen tudart. Aysum war ineffeo i walu.
Awalen i d awem nniV, daysen arruP d tudart. 64Maca aqqa din ca
jarawem inni war yuminen.” Minzi Yeccu issen zeg umezwaru man yen
iLlan inni war yuminen u man wen t i Va isellmen. 65Inna “S uyenni d awem
nniV ‘War izemmar ula d ijj ad Vari-d yas mVir mala temmewc as
zi Tbabat’.”
   66
    Zi lweqt nni dewlen aÏÏas zeg imePÄaren nnes Var Äeffar, war
qqimen ca gguren akides. 67Inna Yeccu i tenoac n imePÄaren nnes “Ma
ula d kenniw texsem ad tuyurem?” 68Simoan BuÏrus yarr-d xas “A
Sidi, wi Var i Va nraP? Cek Varek awalen n tudart n lebda, 69aqqa
neccin numen u nessen aqqa cek d LmasiP, Mmis n Arebbi iddaren.”
70
  Yeccu yarr-d xasen “Ma war iLli d necc i kenniw ixÄareV s
tenoac? Uca ijjen zzaywem d iblis.” 71Inna man aya x Yahuda, mmis n
Simoan IsxariyuÏi, minzi wanita tuVa ixs ad t isellem u netta d
ijjen zi tenoac.
                YUPANNA 7               191


    Yeccu iggur Var loid n Txuzan n ifetwan di Urcalim

7   Awarni man aya tuVa Yeccu iggur di Ljalil, war ixs ad
  1


   iraP ad inneÄ di Yahudiyya, minzi Udayen tuVa arezzun ad t
nVen. 2Iqarreb-d loid n Wudayen umi qqaren ‘Tixuzan n ifetwan’. 3Nnan
as aytmas “FfeV ssanita, ruP Var tmurt n Yahudiyya Pima ula d
imePÄaren nnek zemmaren ad Çaren man lexdayem nnek i tettegged. 4Ula
d ijj war ittegg ca n tmeslact s tnuffra, mala netta s ixef nnes
yarezzu ad d iÄhar Var barra. Mala teggid timeslayin-a, scen
ixef nnek i ddunnit.” 5Minzi ula d aytmas war dayes uminen ca. 6Inna asen
Yeccu “Lweqt inu oad war d tiwiÄ, maca lweqt nwem aqqa-tt lebda
akidwem. 7Ddunnit war tzemmar ad kenniw tcarh, maca nettat tcarh
ayi, minzi necc cehhdeV xas belli lexdayem nnes d tioeffanin. 8RuPem
kenniw Var loid-a. Necc war ttriPeV ca Var loid-a, minzi lweqt inu
oad war tkemmel.” 9Umi d asen inna ammu, iqqim di Ljalil. 10Maca umi
ruPen aytmas, iruP ula d netta Var loid, war d iÄhar Var barra,
maca igga axmi innufar. 11Udayen arezzun xas di loid, nnan “Mani iLla
wanita?” 12AÏÏas zi lVaci temtumen xas, ca zzaysen nnan “Netta d aryaz
d aÃebPan” Maca inneÄni nnan “Lla, issxarriq x lVaci.” 13Maca ula d ijj
war xas issiwel s bÏayÏay zi ssibbet n tiggwudi zeg Wudayen.
14
 Maca alami iodu wezyen zi loid, iruP Yeccu Var taddart iqeddsen,
isselmad. 15Udayen dehcen, nnan “Mammec igga netta issen idlisen am war
ten iVri ca?” 16Yeccu yarr-d xasen “TaVuri inu war teLli ca inu, maca
zeg wenni d ayi-d issekken. 17Mala ijjen ixs ad igg min ixs Arebbi,
ad issen ma aqqa taVuri-ya zi Arebbi niV aqqa ssawaleV zeg yixef
inu. 18Wenni issawalen zeg yixef nnes yarezzu aouLli nnes, maca wenni
yarezzun aouLli n wenni t-id issekken, aqqa netta d tidett, war dayes
bu lVecc. 19Ma war iLli d Musa i d awem iwcin ttawrat? Maca ula d
ijj zzaywem war ittegg ttawrat? I mayemmi xenni tarezzum ad ayi
tenVem?” 20LVaci yarr-d “Dayek cciÏan, wi yarezzun ad cek ineV?”
21
  Yeccu yarr-d xasen “XedmeV ict n lxedmet uca kenniw tettbehtem
marra. 22S uya Musa iwca awem-d axtan, axtan maca war iLli ca zi
Musa, maca zi lejdud nwem u kenniw txettnem i bnadem di ssebt. 23Mala
iqbel bnadem ad itwaxten di ssebt Pima war tetwarezzi ttawrat n
Musa, ma ad xafi txeyyqem lami ssgenfiV bnadem ikmel di ssebt?
24
  War Pekkmem ca zi min iÄharen Var barra, Pekmem s ij n lPukm
iseggden.”
192              YUPANNA 7


           Ma Yeccu netta d LmasiP?
25
 Ca n iwdan zi Urcalim nnan “Ma war iLli d wa i yarezzun ad t nVen?
26
 Maca xÇar, issawal s bÏayÏay, war d as qqaren walu. AttaV aqqa
ssnen imeqqranen n weydud nican belli s tidett wanita d LmasiP? 27Maca
nessen wa, manis netta. Maca xmi i d Va yas LmasiP, ula d ijj war
issin manis netta.” 28Alami tuVa isselmad di taddart iqeddsen, ilaVa
Yeccu, inna “Kenniw tessnem ayi u tessnem manis necc. Necc war d usiV s
yixef inu, maca wenni d ayi-d issekken aqqa-t d tidett, kenniw war t
tessinem ca. 29Necc ssneV t, minzi necc zzayes u netta d wenni d ayi-d
issekken.” 30Xenni arezzun ad t ÏÏfen, maca ula d ijj war xas issars
afus, minzi tasaooet nnes war d tiweÄ oad. 31AÏÏas zi lVaci umnen
zzayes, nnan “Xmi i d Va yas LmasiP, ma ad igg leolamat ktar zi tina
i igga wa?”

          Udayen arezzun ad ÏÏfen Yeccu
32
 Ifarisiyyen slin min xas itemten lVaci uca arruyas n ikehhanen
d Ifarisiyyen ssekken-d imxazniyyen Pima ad t ÏÏfen. 33Yeccu inna
“Necc ad kidwem qqimeV drus oad, xenni ad raPeV Var wenni d ayi-d
issekken. 34Ad xafi tarzum, war dayi tetteÏÏifem u mani i Va iliV
necc, war tzemmarem ad d tadfem. 35Xenni nnan Wudayen jarasen “Mani i
Va iraP wanita mani war nzemmar ad t naf. Ma xenni ixs ad iraP Var
Iyunaniyyen izeLloen maPend ad isselmed Iyunaniyyen. 36Min iona wawal-a
i inna ‘Ad xafi tarzum, war dayi tetteÏÏifem ca u mani i Va iliV
necc, war tzemmarem ad d tadfem’?”

    Mala ifud Ped, ejj it ad Vari-d yas uca ad isu!
37
  Deg wass aneggaru ameqqran zi loid, ibedd-d Yeccu uca ilaVa,
inna “Mala ifud Ped, ejj it ad Vari-d yas uca ad isu. 38Wenni dayi i
Va yamnen, am mammec inna wedlis, ad zzayes azzlen iVezran n waman
iddaren zeg uoeddis nnes.” 39Inna man aya x ArruP i Va qeblen inni
dayes ittamnen. Minzi ArruP Iqeddsen war d asen immewc oad, minzi
Yeccu war itwassouLli oad. 40Ca zi lVaci xenni, umi slin awal-a,
nnan “D wa d amkacaf s tidett.” 41InneÄni nnan “Wa d LmasiP”, maca ca
nneÄni zzaysen nnan “Ma iggur ad d yas LmasiP zi Ljalil? 42Ma war
ini wedlis, aqqa LmasiP ad d yas zi zzarioet n Dawud, zi dcar
n BaytlaPm, manis d yusa Dawud?” 43Uca imsar umsebÄi n lVaci di
              YUPANNA 7, 8             193


ssibbet nnes. 44Ca zzaysen xsen ad t ÏÏfen, maca ula d ijj war xas
issars ifassen. 45Xenni usin-d imxazniyyen Var arruyas n ikehhanen
u Var Ifarisiyyen, u nitni nnan asen i imxazniyyen “Mayemmi war
t-id tiwyem?” 46Arrin-d xasen imxazniyyen “oemmarà war issiwel
ula d ijj n bnadem am mammec issawal bnadem-a!” 47Arrin-d xasen
Ifarisiyyen “Ma ula d kenniw oawed tweddarem? 48Ma xenni din ca n
ijjen zeg imeqqranen n weydud niV zeg Ifarisiyyen yumen zzayes?
49
  Maca lVaci-ya i war issinen ca ttawrat, aqqa itwanoel.” 50Nikudimus
wenni Vares iruPen s Llilet, netta d ijjen zzaysen, inna asen 51“Ma ad
tePkem ttawrat nneV x ij n bnadem, nnebla mma ad zzayes tsel uca ad
tessen min ittegg netta?” 52Arrin-d, nnan as “Ma ula d cek attaV zi
Ljalil? Arzu, xÇar, ula d ijj n umkacaf war d ikki ca zi Ljalil.”
53
  Xenni iruP kul ijjen Var taddart nnes.

              TamVart izennan

8  Maca Yeccu iruP Var wedrar n Zzitun. 2Var ÃÃbeP zic yusi-d
   1


   oawed Var taddart iqeddsen, usin-d Vares iwdan marra uca
am iqqim, ibda isselmad iten. 3Imselmaden n idlisen d Ifarisiyyen
iwyen as-d ict n temVart, tetwaÏÏef tettegg zzina. Ssbedden tt
di lwesÏ, 4nnan as “A Amselmad, tamVart-a tetwaÏÏef tettegg zzina.
5
 IweÃÃa aneV Musa di ttawrat ad narjem timVarin amecnaw tanita.
Maca min i Va tinid cek?” 6Nnan as man aya Pima ad t jarrben, Pima ad
Varsen tili minzi xas i Va cetcan. Maca Yeccu yuÄar swadday, yura
s uÄaÄ nnes di tmurt. 7Lami qqimen ammu ttesseqsan, ibedd, inna asen
“Wi zzaywem iLlan nnebla ddnub, ad xas inÄar aÇru amezwaru.” 8Xenni
yuÄar oawed swadday uca yura di tmurt. 9Lami slin man aya, ffVen
ijjen awarni wenneÄni, imeqqranen d amezwaru, xenni ineggura. Iqqim
Yeccu wePdes ak-d temVart tbedd di lwesÏ. 10Yeccu, umi ikkar,
war iÇri Ped mVir tamVart, inna as “A tamVart, mani iLlan inni cem
iÄelmen? Ma war cem iPakem ula d ijjen?” 11Nettat tenna “Ula d ijj, a
Sidi.” Yeccu inna as “Ula d necc war cem ttPakameV ca, ruP, war
ttoawad ad tegged ddnub.”

           Yeccu d tifawt n ddunnit
 Lexdenni issiwel Yeccu oawed akidsen, inna “Necc d tifawt n ddunnit.
12


Wenni d ayi i Va iÄfaren, war iggur oemmarà di taLlest, maca ad
194              YUPANNA 8


Vares tili tfawt n tudart.” 13Nnan as Ifarisiyyen “Cek tcehhded x
yixef nnek, chadet nnek war teLli ca d tidett.” 14Yeccu yarr-d, inna
asen “Mala necc cehdeV x yixef inu, waxxa amenni chadet inu teLla
d tidett, minzi necc ssneV manis d usiV u mani i Va raPeV, maca
kenniw war tessinem ca manis d usiV ula mani i Va raPeV. 15Kenniw
tPakamem olaPsab aysum, necc war ttPakameV ula x ijjen. 16U necc,
mala PakmeV, ad yili lePkam inu d tidett, minzi necc war LliV bu
wePdi, maca necc d Tbabat wenni d ayi-d issekken. 17Tura oawed di
ttawrat nwem belli chadet n tnayen n iwdan d tidett. 18Necc d wenni
icehhden x yixef inu uca ula d Tababat wenni d ayi-d issekken,
iched xafi.” 19Nitni nnan as “Mani iLla Babac?” Yeccu yarr-d “Kenniw
war d ayi tessinem ca u war tessinem Baba. Maolik kenniw d ayi
tessnem ad tili tessnem ula d Baba.” 20Inna awalen-a di mani tuVa
ÃÃenduq n ÃÃedqet, am tuVa isselmad di taddart iqeddsen.
  War t iÏÏif ula d ijj minzi tasaooet nnes tuVa oad war d
tiwiÄ. 21Xenni Yeccu inna asen oawed “Necc ad raPeV, kenniw ad xafi
tarzum, ad temmtem di ddnub nwem. Mani i Va raPeV necc, war
tzemmarem kenniw ad d tasem.” 22Udayen nnan “Ma ad ineV ixef nnes,
minzi netta inna ‘Mani i Va raPeV necc, war tzemmarem kenniw ad d
tasem’?” 23Netta inna asen “Kenniw zi swadday, necc zi sennej. Kenniw
zi ddunnit-a, maca necc war LliV ca zi ddunnit-a. 24X uyenni nniV awem
‘Ad temmtem di ddnub nwem’. Lami kenniw war tuminem ca aqqa d necc,
ad temmtem di ddnub nwem.” 25Nnan as “Min teonid cek?” Yeccu inna asen
“Necc d min d awem nniV zeg umezwaru. 26Necc Vari aÏÏas n tmeslayin
i xef zemmareV ad xawem ssiwleV uca ad xawem PekmeV. Maca wenni
d ayi-d issekken aqqa-t d tidett. Uca min zzayes sliV necc, ad t
iniV i ddunnit.”
  27
    Nitni war fhimen ca, belli tuVa issawal akisen x Tbabat. 28Xenni
inna asen Yeccu “Xmi i Va tessgaoodem Mmis n bnadem, ad tfehmem
belli aqqa-t d necc u belli necc war tteggeV ula d ict n lPajet zeg
yixef inu, maca necc ssawaleV am mammec d ayi isselmed Tbabat.
29
  Wenni d ayi-d issekken aqqa-t akidi. Tababat war d ayi ijji ca
wePdi, minzi necc tteggeV lebda min t yarÄan.” 30Umi tuVa issawal
x tmeslayin-a, umnen dayes aÏÏas.
               YUPANNA 8              195


              Ayt n Ibrahim
31
 Inna Yeccu i Wudayen inni dayes yumnen “Mala teqqimem teÏÏfem deg
wawal inu, ad tilim s tidett d imePÄaren inu 32uca ad tessnem
tidett uca tidett ad kenniw tParr.” 33Arrin-d xas “Neccin d ayt n
Ibrahim, oemmarà war neobid Ped. Mammec tzemmared ad tinid
‘kenniw ad twaParrem’?” 34Yeccu yarr-d xasen “S tidett, s tidett,
ad awem iniV, marra wenni itteggen ddnub netta d ismeV n ddnub 35uca
ismeV war ittVimi ca di taddart lebda, maca mmis ad din iqqim
i lebda. 36Xmi kenniw i Va iParr Tmemmit, ad tilim s tidett d
iPurriyyen. 37Necc ssneV, aqqa kenniw d ayt n Ibrahim, maca kenniw
tarezzum ad ayi tenVem, minzi awal inu war yufi ca amcan daywem.
38
 Necc ssawaleV s min ÇriV zi Baba. Ula d kenniw tetteggem zi min
teÇrim zi lejdud nwem.” 39Arrin-d, nnan as “BabatneV d Ibrahim.”
Inna asen Yeccu “Maolik kenniw teLlim zi ayt n Ibrahim ad yili aqqa
tetteggem lexdayem n Ibrahim. 40Maca lexxu tarezzum ad ayi tenVem,
necc d ij n bnadem i tuVa akidwem issawalen s tidett i sliV zi
Arebbi. Man aya war t iggi ca Ibrahim. 41Kenniw tetteggem lexdayem
n babatwem.” Xenni nnan as nitni “Neccin war d nexliq ca zi zzina, aqqa
VarneV ijjen wenni d BabatneV, aqqa-t d Arebbi.”

               Ayt n iblis
42
 Inna asen Yeccu “Maolik Arebbi d Babatwem, ili aqqa texsem ayi,
minzi necc ffVeV-d zi Arebbi uca usiV-d zzayes. War d usiV ca
zeg yixef inu, maca netta issekk ayi-d. 43Mayemmi war tefhimem i
wawalen inu? Minzi kenniw war tzemmarem ad teslem i wawal inu. 44Aqqa
Varwem iblis d tababat uca texsem ad teggem immeÇran n babatwem.
Netta tuVa ineqq iwdan zeg umezwaru u war ibedd di tidett minzi
war dayes bu tidett. Melmi mma issiwel s uxarriq, issawal s
min dayes, minzi netta d bu-ixarriqen d tababat n uxarriq. 45Maca,
umi necc qqareV awem tidett, kenniw war dayi tettimnem ca. 46Wi
zzaywem ad ayi isseqneo x ddnub? Umi qqareV tidett, mayemmi
war dayi tettimnem ca? 47Wenni iLlan zi Arebbi, ittesla i wawalen n
Arebbi. Minzi kenniw war teLlim ca zi Arebbi, s uyenni kenniw war
tetteslim ca.”
196             YUPANNA 8, 9


         Yeccu tuVa-t din qbel Ibrahim
48
 Udayen arrin-d, nnan as “Ma war iLli nican umi nenna, aqqa cek d
Asamari u dayek cciÏan.” 49Yeccu yarr-d “Necc war dayi bu cciÏan,
maca necc ttweqqareV Baba uca kenniw tessePqaram ayi. 50Necc war
arezzuV ca aouLli inu. Aqqa din ijjen i xas yarezzun u ijjen i Va
iPkem. 51S tidett, s tidett, ad awem iniV, mala ca n yijjen iÏÏef
deg wawal inu, oemmarà ad iÇar lmewt i lebda.” 52Nnan as Wudayen
“Lexxu nessen belli dayek cciÏan. Aqqa Ibrahim d imkacafen mmuten.
Cek teqqared ‘mala ca n yijjen iÏÏef deg wawal inu, oemmarà ad
iqqas lmewt i lebda’. 53Ma cek temVared x jedditneV Ibrahim wenni
immuten? Ula d imkacafen mmuten. Min tPesbed ixef nnek?” 54Yarr-d
Yeccu “Mala necc ssouLliV ixef inu, aouLli inu war iLli d walu.
Baba, aqqa issouLla ayi, wenni minxef teqqarem, aqqa-t d Arebbi
nneV. 55Kenniw war t tessinem, maca necc aqqa ssneV t. Mala nniV ‘war
t ssineV’, ad iliV necc d bu-ixarriqen am kenniw. Maca necc ssneV
t uca tteÏÏfeV deg wawal nnes. 56Jedditwem Ibrahim tuVa ittraja
s lefraPet Pima ad iÇar ass inu uca iÇra it, uca ifarP.” 57Nnan
as Wudayen “oad war Varek bu xemsin iseggwusa, mammec teggid
teÇrid Ibrahim?” 58Inna asen Yeccu “S tidett, s tidett, ad awem
iniV, qbel mma tuVa Ibrahim, tuVa necc LliV.” 59Xenni ksin iÇra
Pima ad t arejmen, maca Yeccu issnuffar ixef nnes uca iffeV zi
taddart iqeddsen, icuqq di lwesÏ nsen, ammu i xasen ikka.

        Asgenfi n ij n udarVal zi temÇi nnes

9  Umi xasen-d ikka, iÇra ijj n weryaz tuVa d adarVal zeg wami
   1


  d ixleq. 2ImePÄaren nnes sseqsan t, nnan “A Amselmad, wi ixÄan,
ma d wa niV lwalidin nnes alami d ixleq d adarVal?” 3Yeccu yarr-d
“Ula d netta war ixÄi ula d lwalidin nnes, maca man aya aqqa imsar,
Pima ad dayes Äharent lexdayem n Arebbi. 4Icuwwar ad xedmeV
lexdayem n wenni d ayi-d issekken, maPend oad d azil. Ad d tas
taLlest mani war izemmar ula d ijj ad ixdem. 5Mintra necc aqqa-yi
di ddunnit, necc d tifawt n ddunnit.” 6Lami inna ammu, issusef di
tmurt, igga abeLlao zeg ikuffan nni uca iPennec tiÏÏawin n udarVal
s ubeLlao. 7Inna as “RuP, tessirded deg ugelmam n Siluwam”, isem-a
ixs ad yini ‘itwassekken’. IruP, issird, idwel ittwala.
                YUPANNA 9               197


   8
   Jjiran d yinni tuVa t iÇrin qbel ssnen aqqa-t d adarVal, nnan “Ma
war iLli d wa d wenni tuVa ittViman ittettar?” 9Ca zzaysen nnan “Aqqa
d netta.” Nnan inneÄni “Ittawi-d dayes”. Maca netta inna “Aqqa d necc.”
10
 Nnan as “Mammec ggin tt twarezment tiÏÏawin nnek?” 11Yarr-d uca inna
“Bnadem nni umi qqaren Yeccu, igga abeLlao, iPennec tiÏÏawin inu uca inna
ayi ‘RuP Var ugelmam n Siluwam, tessirded’. Xenni ruPeV, ssirdeV
uca dewleV ttwaliV.” 12Nnan as “Mani iLla netta?” Inna “War ssineV.”
   13
    Awyen-d wenni tuVa iLla qbel d adarVal Var Ifarisiyyen. 14TuVa d
ssebt lami igga Yeccu abeLlao u yarzem as tiÏÏawin nnes. 15Sseqsan
t Ifarisiyyen oawed, mammec idwel ittwala. Yarr-d xasen “Igga
abeLlao x tiÏÏawin inu, xenni ssirdeV uca dewleV ttwaliV.” 16Ca zeg
Ifarisiyyen nnan “Bnadem-a war iLli ca zi Arebbi, minzi netta war
ittweqqar ca ssebt”. Ca nneÄni nnan “Mammec izemmar ij n bnadem d
aoeffan ad igg leolamat am tina?” Uca imsar ubeÏÏu jarasen. 17Nnan
oawed i udarVal “Min xas teqqared cek, alami yarzem tiÏÏawin
nnek?” Netta inna “Aqqa-t d amkacaf.” 18Udayen war zzayes uminen ca belli
netta tuVa d adarVal uca idwel ittwala, alami d laVan x lwalidin
n wenni idewlen ittwala. 19Sseqsan ten, nnan “Ma wa d mmitwem minxef
teqqarem aqqa itwaxleq-d d adarVal? I mammec igga ittwala lexxu?”
20
  Arrin-d lwalidin nnes uca nnan “Neccin nessen belli wa d mmitneV, aqqa
itwaxleq-d d adarVal. 21Maca mammec igga ittwala lexxu, war nessin
u wi d as yarezmen tiÏÏawin nnes war t nessin ca. Seqsam t simant
nnes, netta aqqa d abliV, ad issiwel x yixef nnes.” 22Nnan lwalidin nnes
ammu minzi ggweden zeg Wudayen, minzi Udayen moahaden belli wenni i
Va icehden aqqa netta d LmasiP ad itwassuffeV zeg usinagug. 23X
uyenni nnan lwalidin nnes “Netta aqqa-t d abliV, seqsam t s yixef nnes.”
24
  LaVan-d tawala wiss tnayen x weryaz wenni tuVa d adarVal, nnan as
“SouLla Arebbi! Aqqa nessen belli aryaz-a d ij n umednub.” 25Netta
yarr-d “Ma netta d amednub war ssineV, necc ssneV ict n tmeslact,
aqqa tuVa-yi d adarVal, lexxu ttwaliV.” 26Nnan as “Min zzayek igga?
Mammec d ac igga yarzem tiÏÏawin nnek?” 27Yarr-d xasen “Aqqa nniV
awem t, kenniw war teslim. Mayemmi texsem ad t teslem i twala
nneÄni? Ma texsem ula d kenniw ad dewlen d imePÄaren nnes?” 28Kkwaren t,
nnan “Cek d amePÄar nnes! Maca neccin aqqa d imePÄaren n Musa. 29Neccin
nessen aqqa Arebbi issiwel ak-d Musa, maca wanita war nessin ca
manis netta.” 30Yarr-d weryaz, inna asen “Aqqa di man aya leojeb,
198             YUPANNA 9, 10


kenniw war tessinem ca manis netta, waxxa amenni netta yarzem ayi
tiÏÏawin inu. 31Neccin nessen, aqqa Arebbi war ittesli ca Var
imednab, maca mala ca n ijjen ittweqqar Arebbi ad igg min ixs
netta, aqqa Arebbi ad Vares isel. 32oemmarà war itwasli qao,
aqqa ca n ijjen yarzem tiÏÏawin n ijjen ixleq-d d adarVal. 33Mala wa
war iLli ca zi Arebbi, war izemmar ad igg walu!” 34Arrin-d, nnan
as “Cek txelqed-d tkemmled di ddnub, ma xenni tesselmaded aneV?”
Xenni nÄaren t Var barra.
  35
    Isla Yeccu belli nÄaren t Var barra, uca, umi t yufa, inna as
“Ma tumned zi Mmis n Arebbi?” 36Yarr-d, inna “Min iona netta, a Sidi,
Pima ad dayes amneV?” 37Inna as Yeccu “Aqqa cek teÇrid t ula d
wenni akic issawalen aqqa-t d netta.” 38Netta inna “UmneV, a Sidi” uca
ioebd as. 39Yeccu inna “I lPukm i Var d usiV Var ddunnit-a, Pima
ad Çaren inni war ittwilin u Pima inni ittwalan ad darVlen.” 40Umi
slin ca n Ifarisiyyen i iLlan akis man aya, nnan as “Ma aqqa d neccin
oawed d idarValen?” 41Inna asen Yeccu “Maolik teLlam d idarValen
war Varwem ittili bu ddnub, maca lexxu teqqarem ‘aqqa nettwala’,
x uyenni ad iqqim ddnub nwem.”

           Yeccu d ameksa d aÃebPan

10    “S tidett, s tidett ad awem iniV, wenni war ittidfen zi
    1


    tewwart Var wexxam n wuLli, maca ad issgaooed manis nneÄni,
aqqa-t d aceffar d axewwan. 2Maca wenni i Va yadfen zi tewwart
netta d ameksa n wuLli. 3Aoessas n tewwart ad as yarzem i wanita
uca uLli ad isel i tmijja nnes. Netta ad ilaVa i wuLli nnes s ismawen
nsen uca ad ten issuffeV Var barra. 4Awarni lami issuffeV marra
uLli nnes, ad yuyur zzatsen uca uLli ad t-id iÄfar minzi issen
tmijja nnes. 5Maca abarrani war t Äeffaren oemmarÃ, maca ad
zzayes arewlen, minzi nitni war ssinen tmijja n ubarrani.” 6Inna asen
Yeccu amettil-a, maca nitni war fhimen ca i tmeslayin min xef tuVa
akisen issawal. 7Yeccu inna oawed “S tidett, s tidett ad awem
iniV, necc d tawwart n wuLli. 8Marra inni i d yusin qbel inu aqqa-
ten d iceffaren d ixewwanen. Maca uLli war d asen isli. 9Necc d
tawwart. Wenni zzayi i Va yadfen, ad itwassenjem. Netta ad yadef,
ad iffeV uca ad yaf mani i Va yarwes. 10Aceffar war d ittis
mVir Pima ad yacar, ad iVarà ula Pima ad isshellek. Necc maca
                YUPANNA 10              199


usiV-d Pima ad Varsen tili tudart s waÏÏas. 11Necc d ameksa d
aÃebPan. Ameksa d aÃebPan issrusa tudart nnes i wuLli nnes. 12Maca
amcaray aqqa netta war iLli ca d ameksa u netta war iLli ca d
bab n wuLli. X minni i Va iÇar uccen yusi-d, ad yejj uLli uca ad
yarwel. Uccen ad ten ixÄef uca ad izeLleo uLli. 13Amcaray yarwel
minzi netta d amcaray, war t icqi wuLli. 14Necc d ameksa d aÃebPan.
SsneV uLli inu uca uLli inu issen ayi, 15am mammec i d ayi issen
Tbabat, ammu i ssneV necc Tababat. Necc wciV tudart inu i wuLli
inu. 16Vari oad uLli nneÄni, inni war iLlin ca zeg wexxam-a. Icuwwar
ayi ad ten-d nedheV tanya uca ad slen i tmijja inu, xenni ad tili d
ict n tPimart d ijj n umeksa. 17S man aya ittexs ayi Tbabat, minzi
necc wciV tudart inu Pima ad tt-id ksiV oawed. 18Ula d ijj war
zzayi tt iksi, maca necc wciV tt s yixef inu. Vari ÃÃulÏa Pima
ad tt wceV u Vari tizemmar ad tt-id ksiV oawed. TawÃeyyet-a
ÏÏfeV tt zi Baba.” 19Xenni imsar oawed ij n ubeÏÏu jar Wudayen s
ssibbet n wawalen-a. 20AÏÏas zzaysen nnan “Aqqa dayes cciÏan, netta
d abuhali, mayemmi Vares tetteslam?” 21InneÄni nnan “Awalen-a war Llin
ca n ij n umaryaP. Ma izemmar cciÏan oawed ad yarzem tiÏÏawin n
idarValen?”

           Udayen arezzun ad nVen Yeccu
22
  YiweÄ-d loid n ureqqeo d weodal n taddart iqeddsen di Urcalim.
TuVa d lmecta. 23Yeccu iggur di taddart iqeddsen deg ukulwar s
ibilaren n Sulayman. 24NnÄen as-d Wudayen, nnan as “Al melmi d aneV i Va
tejjed nuyer? Mala cek d LmasiP, ini aneV t s bÏayÏay.” 25Yarr-d xasen
Yeccu “NniV awem t uca kenniw war tuminem. Lexdayem i ggiV s yisem n
Baba, cehhdent xafi. 26Maca kenniw war tuminem minzi kenniw war teLlim
ca d uLli inu, am mammec tuVa d awem nniV. 27ULli inu isla Var tmijja inu
u necc ssneV ten uca nitni ad ayi-d Äfaren. 28Ad asen wceV tudart n lebda
uca war ttwahellken oemmarà qao uca ula d ijj war ten ixeÏÏef zeg
ufus inu. 29Baba wenni d ayi ten iwcin, aqqa-t d ameqqran x kulci. Ula d
ijj war izemmar ad ten ixÄef zeg ufus n Baba. 30Necc d Baba d ijjen.”
31
 Xenni ksin Wudayen oawed iÇra Pima ad t arejmen. 32Yeccu yarr-d
xasen “Aqqa ssecneV awem aÏÏas n lexdayem d tiÃebPanin zi Baba. I man
lxedmet zzaysent i texsem ad ayi tarejmem?” 33Arrin-d xas Wudayen,
nnan “War cek narejjem x ict n lxedmet d taÃebPant, maca umi tekfared
200             YUPANNA 10, 11


u tarrid ixef nnek d Arebbi, waxxa cek d bnadem i teLlid.”
34
  Yeccu yarr-d xasen “Ma war turi di ttawrat nwem ‘Necc nniV, aqqa
kenniw d irebbiten’? 35Mala netta isemma ten ‘irebbiten’ i yinni umi
d yusa wawal n Arebbi uca war izemmar ad itwayarz wedlis,
36
  mammec teqqarem kenniw x wenni itwaqeddsen zi Tbabat u x wenni
issekk it-id Var ddunnit ‘Aqqa cek tekfared!’, minzi necc nniV
‘Aqqa necc d Mmis n Arebbi’? 37Mala necc war xedmeV ca lexdayem n
Baba, xenni war dayi ttamnem ca. 38Mala xedmeV tent, uca kenniw oad
war dayi tuminem, amnem xenni di lexdayem Pima ad tessnem aqqa
Tababat dayi u necc aqqa-yi dayes.” 39Arezzun ad t ÏÏfen oawed,
ixtuttel asen jar ifassen nsen. 40IraP oawed Var ujemmaÄ n yeVzar
n Lurdun Var wemcan mani tuVa issVeÏÏaà YuPanna deg umezwaru uca
iqqim dinni. 41Usin-d Vares waÏÏas n iwdan, nnan “YuPanna war iggi
ula d ict n leolamet, maca marra min inna x wanita d tidett.” 42Uca
umnen dayes aÏÏas diha.

          Asnekkar n Alioazer zi lmewt

11    TuVa din ij n bnadem ihlec, qqaren as Alioazar, netta zi
   1


     Baytoanya zi dcar n Maryem d weltmas Marta. 2Maryem
xenni, nettat d tenni i tuVa idehhnen Sidi s lefwaPet n mirru uca
tmesseP iÄaren nnes s ucuwwaf nnes, aqqa umas Alioazar tuVa ihlec.
3
 Ssekkent-id tweltmatin Vares, nnant “A Sidi, xÇar, wenni texsed,
aqqa ihlec.” 4Lami isla Yeccu man aya, inna “Lehlac-a war iLli ca i
lmewt, maca i uouLli n Arebbi, Pima ad zzayes itwassouLl Mmis n
Arebbi.” 5TuVa Yeccu ittexs Marta d wultmas d Alioazar.
  6
   Alami isla, aqqa Alioazar ihlec, lexdenni iqqim oad tnayen n
wussan deg wemcan mani t tuVa. 7Awarni man aya inna i imePÄaren “Ejj
aneV ad nraP oawed Var tmurt n Yahudiyya.” 8ImePÄaren nnan as “A
Amselmad, drus zeg wami tuVa Udayen arezzun ad cek arejmen,
waxxa amenni, ma cek ad traPed dinni oawed?” 9Yarr-d Yeccu “Ma
war iLli deg uzil tenoac n tsaooetin? Mala ca n yijjen yuyur s
uzil, war ittneqriÄ ca, minzi ittwala tifawt n ddunnit-a. 10Mala
ca n yijjen ad yuyur s Llilet, ad inqareÄ, minzi war dayes bu
tfawt.” 11Awarni lami inna man aya, inna asen “Alioazar, ameddukel nneV
aqqa itteÏÏeÃ, maca ad raPeV Pima ad t-id ssnekkareV.” 12Nnan as
imePÄaren “A Sidi, mala netta iÏÏeÃ, xenni ad iggenfa!” 13Maca Yeccu
               YUPANNA 11              201


tuVa issawal x lmewt nnes, maca ittVil asen belli netta issawal x
arraPet n yiÄeÃ. 14Xenni inna asen Yeccu s bÏayÏay “Aqqa Alioazar
immut. 15U necc farPeV awem umi necc war din LliV, Pima ad tamnem.
Maca jjem aneV ad Vares nraP.” 16Xenni inna Tuma, wenni umi qqaren
‘Acniw’, i imePÄaren imoacaren nnes “Ejj aneV ad nraP ula d neccin Pima
ad nemmet akides.”
   17
    Lami d yusa Yeccu, yufa aqqa odun areboa n wussan zeg wami
tuVa-t deg wenÄel. 18Baytoanya tuVa tudes Urcalim olaPal xemstac
n ‘istadiyyen’ (=olaPal tlata n kilumiter) 19AÏÏas n Wudayen usin-d
Var Marta d Maryem Pima ad tent oezzan x umatsent. 20Lami tesla
Marta, aqqa Yeccu yiweÄ-d, teffeV Pima ad t telqa, maca Maryem
teqqim di taddart. 21Tenna Marta i Yeccu “A Sidi, maolik cek tuVa
da, ili war ittmetti ca uma. 22Maca lexxu oad ssneV oawed belli
marra min i Va tettared zi Arebbi, Arebbi ad ac t iwc.” 23Yeccu
inna as “Ad d ikkar umam.” 24Tenna as Marta “SsneV belli ad d ikkar
di tnukra deg wass aneggaru.” 25Yeccu inna as “Necc d tanukra d
tudart. Wenni zzayi i Va yamnen, ad iddar, waxxa immut, 26u marra
wenni iddaren uca yumen zzayi, war ittmetti i lebda. Ma tettamned
s man aya?” 27Tenna as “Wah, a Sidi, umneV aqqa cek d LmasiP, Mmis
n Arebbi wenni tuVa i d ttasen Var ddunnit.”
   28
    Lami tenna aya, truP tlaVa i weltmas Maryem s lPess, tenna
“Amselmad aqqa-t danita, ittlaVa-d xam.” 29Lami tesla aya, tekkar s
tazzla, tusi-d Vares. 30TuVa Yeccu war d yusi ca oad Var dcar,
maca tuVa-t deg wemcan mani t telqa Marta. 31Udayen inni iLlan akides
di taddart u tuVa ttoezzan tt, lami Çrin Maryem tekkar s tazzla,
teffeV, Äfaren tt xenni, qqaren ‘Aqqa truP Var wenÄel Pima ad tru
dinni’.
32
 Lami d tusa Maryem Var mani tuVa Yeccu uca teÇri t, tewÄa
Var iÄaren nnes, tenna as “A Sidi, maolik cek tuVa danita, ili uma
war ittmetti ca.” 33Lami tt iÇra Yeccu tetru d Wudayen inni i d
yusin akides ttrun, innehwel arruP nnes, inhezz 34uca inna “Mani t
tessarsem?” Nnan as “AraP-d, a Sidi, ad texÇared.” 35Yeccu iru.
36
  Udayen nnan “XÇarem mecPal t ittexs.” 37Maca ca zzaysen nnan “Ma war
izemmar wa, wenni yarezmen tiÏÏawin i udarVal, maPend ula d wanita
war ittmetti ca?”
202              YUPANNA 11


  38
   Innehwel Yeccu oawed deg yixef nnes uca yusi-d Var wenÄel, aqqa-t
d ij n ifri uca ict n teÃÄart tuVa temmars xas. 39Yeccu inna “Ksim
taÃÄart.” Tenna as Marta, ultmas n wenni immuten, “A Sidi, aqqa yarÃuÄ
minzi teodu xas areboa n wussan.” 40Inna as Yeccu “Ma war d am nniV,
mala tumned ad tÇared aouLli n Arebbi?” 41Kksin taÃÄart mani tuVa
yarsa wenni immuten. Xenni issgaooed Yeccu tiÏÏawin nnes Var sennej
uca inna “A Tababat, oafak lami d ayi teslid. 42Necc ssneV aqqa lebda
tetteslid Vari, maca di ÏÏweo n lVaci i d ayi-d innÄen, nniV t, Pima
ad amnen belli cek tessekked ayi-d.” 43Lami inna aya, ilaVa s jjehd
“Alioazar, ffeV-d!” 44Lexdenni iffeV-d umettin, tuVa ifassen d iÄaren
nnes carfen s lecfen uca tuVa ij umendil x uVembub nnes. Inna asen Yeccu
“Fesyem as-d. Jjem t ad iraP.”

           Udayen arezzun ad nVen Yeccu
          Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2
45
 AÏÏas n Wudayen inni d yusin Var Maryem uca Çrin min igga, umnen
zzayes. 46Maca ca zzaysen ruPen Var Ifarisiyyen, nnan asen min igga
Yeccu. 47Xenni ggin arruyas n ikehhanen d Ifarisiyyen ij n umuni n
lmePkama tameqqrant n Wudayen umi qqaren Sunhidrin, nnan “Min i Va
negg? Aryaz-a ittegg aÏÏas n leolamat. 48Mala nejj it amya, marra ad
zzayes amnen, ad d asen Irumaniyyen, ad kksen amcan nneV ula d iwdan n
lgens nneV.” 49Inna asen ijjen zzaysen, aqqa-t d Qayafa, netta d azeLlif
n ikehhanen deg useggwas nni “Kenniw war tessinem walu 50uca war
tefhimem ca belli ineffeo i neccin x minni i Va immet ijj n bnadem
di ÏÏweo n weydud uca war ittmetti ca lgens nneV marra.” 51War
ini ca man aya zeg yixef nnes, maca, am t tuVa d azeLlif n ikehhanen
deg useggwas nni, tuVa ittkacaf belli Yeccu ad immet di ÏÏweo n
lgens. 52War iLli Paca di ÏÏweo n lgens nnes, maca ula Pima ad issmun
Var ijjen tarwa n Arebbi i itwazeLloen. 53Zeg wass nni mcawaren
xenni Pima ad t nVen. 54S uyenni Yeccu war iqqim iggur jar Wudayen s
bÏayÏay, maca iruP ssenni Var ict n tmurt tudes lexla, Var ict n
tendint qqaren as Ifrayim uca iqqim dinni ak-d imePÄaren nnes. 55TuVa
‘Basxa’, loid n Wudayen, olayen yiweÄ-d. AÏÏas zi tmurt usin-d Var
Urcalim Pima ad Ïehharen ixef nsen qbel loid n Basxa, 56Nitni tuVa
arezzun x Yeccu uca nnan jarasen umi nitni bedden di taddart iqeddsen
“Min tettwalam? Ma war d ittis Var loid?” 57Arruyas n ikehhanen d
                YUPANNA 11, 12                  203


Ifarisiyyen weÃÃan belli mala ca n yijjen issen mani iLla, ad t ini,
Pima ad t ÏÏfen.

          Adhan s leoÏur iVlan di Baytoanya
             Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9


12    Setta n wussan qbel loid n Basxa, yusi-d Yeccu Var Baytoanya,
    1


    mani tuVa iLla Alioazar wenni d issnekkar Yeccu zeg imettinen.
2
 Uca ggin as din ij n umensi u Marta tuVa tsexxar. Alioazar tuVa d ijjen
zeg yinni tuVa iqqimen akides Var ÏÏabla. 3Teksi-d Maryem ij n arÄel
n lefwaPet n ÃÃenbel teÃfa tiVla, tedhen iÄaren n Yeccu, xenni temseP
iÄaren nnes s ucuwwaf nnes. Taddart teccur s lefwaPet n mirru. 4Ijjen
zeg imePÄaren nnes wenni umi qqaren Yahuda Simoan IsxariyuÏi wenni t i Va
isellmen, inna 5“Mayemmi war temmenz ca lefwaPet-a n mirru s telt meyya n
ddinar, Pima ad temmewc i imezlaÄ?” 6Netta inna aya, war iLli minzi cqan t
imezlaÄ, maca minzi netta d aceffar, tuVa Vares ÃÃenduq uca ittekkes
zi min dayes immarsen. 7Yeccu inna “Jjem tt, aqqa txemmel itt i wass n
wenÄel inu. 8Minzi imezlaÄ aqqa-ten lebda akidwem, maca necc war kidwem
LliV i lebda.” 9AÏÏas n lVaci n Wudayen ssnen belli netta aqqa-t dinni uca
usin-d, war iLli Paca zi ssibbet n Yeccu, maca oawed Pima ad Çaren
Alioazar wenni d issnekkar zeg imettinen. 10Mcawaren arruyas n ikehhanen
Pima ad nVen ula d Alioazar, 11minzi aÏÏas n Wudayen usin-d zi ssibbet
nnes uca umnen di Yeccu.

            Adaf n Yeccu Var Urcalim
          Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Luk. 19:28-40
 Tiwecca nnes, umi slin aÏÏas n lVaci inni d yusin Var loid belli
12


Yeccu ad d yas Var Urcalim, 13ksin ifetwan n tini uca ffVen Pima
ad t lqan, laVan ...

      “UÃanna, d amimun wenni i d yusin s yisem n Arebbi,
            aqqa-t d ajeLlid n Israyil.”       SbP. 118:25-26


 Yufa Yeccu ij n wesnus uca inya xas, am mammec tura
14
       15
        “War tteggwed ca, a tayeLlit n Siyun, xÇar,
      ajeLlid nnem ad d yas, iqqim x wesnus n teVyult.”      Zak. 9:9
204              YUPANNA 12


16
  ImePÄaren nnes war fhimen ca timeslayin-a deg umezwaru. Maca awarni lami
itwassuola Yeccu, lexdenni oeqlen belli man aya tura xas uca belli nitni
ggin zzayes man aya. 17LVaci i tuVa iLlan akides, umi ilaVa x Alioazar zeg
wenÄel, tuVa iched aqqa netta issnekkar it-id zeg imettinen. 18S man aya
ilqa t-id lVaci minzi nitni slin belli igga leolamet-a. 19Ifarisiyyen xenni
nnan jarasen “Tettwalam mliP belli kenniw tettakkwaÄem Var walu, xÇarem,
aqqa qao ddunnit teÄfar it-id.”

         Yeccu izwar issiwel x lmewt nnes
20
  TuVa din ca n Iyunaniyyen jarasen, inni d yusin Pima ad oebden di loid.
21
 Ina ruPen Var Filibbus, wenni zi tendint n BaytÃayda di Ljalil,
sseqsan t, nnan “A Sidi, nexs ad nÇar Yeccu.” 22Yusi-d Filibbus, inna
tt i Andrawus, Andrawus d Filibbus oawed nnan tt i Yeccu. 23Maca
Yeccu yarr-d xasen, inna “Aqqa tiweÄ-d tsaooet i di i Va itwassouLl
Mmis n bnadem. 24S tidett, s tidett, ad awem iniV, mala war iwÄi
lPebb n yirden di tmurt uca ad immet, xenni ad iqqim wePdes, maca
mala immut, xenni ad d tawyi lViLlet aÏÏas. 25Wenni ittexsen tudart
nnes, ad tt ixsar u wenni i Va icarhen tudart nnes di ddunnit-a, ad
tt ixemmel i tudart n lebda. 26Mala ca n yijjen isexxar ayi, ejj it
ad ayi iÄfar. Mani i Va iliV necc, dinni i Va yili oawed umsexxar
inu. Mala ca n ijjen ixdem ayi, ad t icenneo Tbabat. 27Lexxu ul inu
innehwel, min i Va iniV? A Tababat, senjem ayi zi tsaooet-a? Maca x
uyenni i d usiV Var tsaooet-a. 28A Tababat, souLli isem nnek.” Xenni
tusi-d ict n tmijja zeg ujenna “SsouLleV t uca ad t ssouLleV oawed.”
29
  LVaci i tuVa ibedden din isla t uca inna “Aqqa imsar wajjaj”. InneÄni
nnan “Aqqa issiwel-d Vares ij n lmalak”. 30Yarr-d Yeccu, inna “Tmijja-
ya war teLli ca di ÏÏweo inu maca di ÏÏweo nwem. 31Lexxu ad yili
lPukm x ddunnit-a. Lexxu ad immenÄar umeqqran n ddunnit-a Var barra.
32
  U necc, x minni i Va twassgaoodeV zi tmurt, ad Vari-d jebdeV
marra.” 33Inna man aya Pima ad isscen Var man lmewt i Va immet. 34LVaci
yarr-d xas “Neccin nesla zi ttawrat belli aqqa LmasiP ad iqqim i
lebda. I mammec teqqared cek belli ittxeÃÃa i Mmis n bnadem ad
itwassgaooed? Min iona Mmis n bnadem?” 35Yeccu inna asen “Tifawt ad
tili akidwem drus n lweqt oad. Uyurem, lami oad Varwem tifawt,
Pima war kenniw teÏÏef taLlest. Wenni igguren di taLlest, war issin
mani iggur. 36Amnem di tfawt maPend nettat oad aqqa-tt Varwem, Pima
               YUPANNA 12, 13              205


kenniw ad tilim tarwa n tfawt.” Ammu i tuVa issawal Yeccu, lexdenni
yuyur uca innufar zzaysen.

      Awal n Yeccu x yinni yumnen d yinni war yuminen ca
37
 TuVa Yeccu ittegg aÏÏas n leolamat zzatsen, maca waxxa amenni
nitni war zzayes uminen, 38Pima ad itwakemmel wawal n umkacaf
Icaoya i innan
           “A Sidi, wi yumnen s lexbar nneV?
          I umi itwassargeb ufus n Arebbi?”   Ica. 53:1


39
  X uyenni war zemmaren ad amnen, minzi Icaoya inna oawed 40“Netta
issdarVel tiÏÏawin nsen, isseqseP ulawen nsen, Pima war tettwilin
s tiÏÏawin nsen, war fehhmen s wul nsen, ad tuben uca necc ad
ten ssgenfiV.” 41Inna Icaoya ammu, minzi iÇra aouLli nnes uca tuVa
issawal xas. 42Waxxa amenni umnen zzayes aÏÏas n imeqqranen n lgens,
maca s ssibbet n Ifarisiyyen, war zzayes cehden ca, Pima war
xasen ttiÇÇlen zeg usinagug. 43Minzi nitni tuVa xsen aouLli zeg iwdan
x uouLli zi Arebbi. 44Maca Yeccu ilaVa, inna “Wenni dayi ittamnen,
war dayi ittimen ca, maca zeg wenni d ayi-d issekken. 45Wenni d
ayi iÇrin, iÇra wenni d ayi-d issekken. 46UsiV-d d tifawt Var
ddunnit, Pima kul ijjen wenni dayi ittamnen, war ittVimi ca oad di
taLlest. 47Mala ca n yijjen isla i wawalen inu uca war yumin, necc war
xas PekkmeV ca. Necc war d usiV ca Pima ad PekmeV x ddunnit, maca
Pima ad ssnejmeV ddunnit. 48Wenni d ayi issePqaren uca war iqbil
awalen inu, Vares wenni xas i Va iPekmen. Awal i nniV, netta ad xas
iPkem deg wass aneggaru. 49Minzi necc war ssiwleV ca zi Vari,
maca Tababat wenni d ayi-d issekken iwca ayi ict n tewÃeyyet
x min i Va iniV d min xef i Va ssiwleV. 50Necc ssneV tawÃeyyet
nnes, aqqa-tt d tudart n lebda. Min ssawaleV xenni, ssawaleV t am
mammec d ayi inna Tbabat.”

           Asird n iÄaren n imePÄaren

13   Qbel i loid n Basxa, umi Yeccu issen aqqa tasaooet nnes
    1


    tiweÄ-d belli ad immuÏi zi ddunnit-a Var Tbabat awarni
lami tuVa ittexs inni iLlan nnes, inni iLlan di ddunnit, xenni tuVa
ittexs iten al aneggaru. 2Lami ikemmel umensi, umi ioarn iblis ul
206                 YUPANNA 13


n Yahuda mmis n Simoan IsxariyuÏi maPend ad t isellem, 3uca
Yeccu tuVa issen belli Tababat iwca as kulci deg ifassen nnes
u belli iffeV-d zi Var Arebbi u Var Arebbi i Va iraP, 4xenni
ikkar-d x umensi, ikkes arruÄ nnes, iksi ij n umendil uca ibyes
it i yixef nnes. 5Xenni ifarreV aman di tbanyut uca ibda issirid
iÄaren n imePÄaren, imesseP asen s umendil i zi tuVa ibyes. 6Lami
d yusa Var Simoan BuÏrus, inna as wanita “A Sidi, ma texsed ad
tessirded iÄaren inu?” 7Yarr-d Yeccu, inna as “Cek war tefhimed
ca lexxu min tteggeV, maca ad tfehmed man aya awarni manawenni.” 8Inna
as BuÏrus “Qao oemmarà ad tessirded iÄaren inu.” Yarr-d xas
Yeccu “Mala war d ac ssirdeV, war Varek bu tasVart akidi.”
9
 Inna as Simoan BuÏrus “A Sidi, war iLli iÄaren inu waha maca ula
d ifassen d uzeLlif.” 10Yeccu inna asen “Wenni itwassirden, war
iPdij mVir ad twassirden iÄaren nnes waha, minzi netta d amezdag
amen ikmel. Kenniw tizdigem, maca war iLli marra.” 11Netta tuVa
issen wi t i Va isellmen, x uyenni inna “Kenniw war teLlim ca marra
d imezdag.” 12Awarni lami tuVa issirid iÄaren nsen uca yarreÄ
arruÄ nnes, xenni iqqim oawed, inna asen “Ma tfehmem min daywem
ggiV? 13Kenniw tettlaVam ayi ‘Amselmad’ d ‘Sidi’ uca tidett i tennam,
minzi wa d necc. 14Mala necc d Sidi d Amselmad uca ssirdeV
iÄaren nwem, lexdenni ittxeÃÃ ula i kenniw ad tessirdem iÄaren
ijjen i wenneÄni, 15Minzi necc zeoma wciV awem ij n umedya, Pima, am
mammec ggiV necc akidwem, ad teggem kenniw oawed. 16S tidett, s
tidett ad awem iniV, ismeV war yuoli x sides ula d amazan war
yuoli x wenni it-id issekken. 17Mala tessnem timeslayin-a, ad tilim
tetwabarkem mala teggim zzaysent.

        Yeccu izwar issiwel x wenni t i Va isellmen
          Mat. 26:20-25; Mar. 14:17-21; Luk. 22:21-23
 “War t qqareV ca xawem marra. Necc ssneV inni i xÄareV. Maca
18


ittxeÃÃa ad itwakemmel min yuran deg wedlis

   ‘Wenni i Va iccen zeg weVrum akidi, aqqa yarfeo xafi anirz nnes.’ SbP. 41:9

19
  Lexxu ad awem t iniV qbel mma ad imsar, Pima, x minni i Va
imsar, ad tamnem belli aqqa d necc. 20S tidett, s tidett, ad awem
               YUPANNA 13             207


iniV, wenni iqebblen wenni i d Va ssekkeV, ad ayi iqbel u wenni d
ayi iqebblen, ad iqbel ula d wenni d ayi-d issekken.”
  21
    Awarni lami inna Yeccu man aya, innehwel arruP nnes uca iched,
inna “S tidett, s tidett, ad awem iniV, ijjen zzaywem ad ayi
isellem.” 22ImePÄaren xÇaren Var wayawya, qqimen cekken di min xef
tuVa issawal. 23Ijjen zeg imePÄaren nnes i tuVa Yeccu ittexs it,
tuVa isenned x idmaren n Yeccu. 24Isscen Simoan BuÏrus Vares,
Pima ad isseqsa min iona wenni min xef tuVa issawal. 25Wanita xenni,
umi isenned x idmaren n Yeccu, inna as “A Sidi, min iona?” 26Yarr-d
Yeccu “D wenni umi i Va ssisneV aleqqim n weVrum, ad as t wceV.”
Lexdenni issisen aleqqim n weVrum, iksi t-id, iwca as t-id i
Yahuda mmis n Simoan IsxariyuÏi. 27Awarni i uleqqim-a n weVrum,
yudef it CciÏan. Inna as Yeccu “Min i Va tegged, egg it deVya.” 28Ula
d ijj zeg yinni tuVa issenden war issin mayemmi netta i d as inna
man aya. 29IttVil asen i ca zzaysen, umi Yahuda aqqa-t x ÃÃenduq,
aqqa Yeccu inna as “SeV min i Va nePdaj i loid!” niV Pima ad iwc ca
i imezlaÄ. 30Wanita, awarni lami iÏÏef aleqqim n weVrum, iffeV-d
deVya. TuVa d Llilet.

    Yeccu issawal x lmewt nnes u x tayri jar wawmaten
31
 Lami d iffeV, inna Yeccu “Aqqa lexxu itwassouLl Mmis n bnadem uca
itwassouLl Arebbi dayes. 32Mala Arebbi aqqa itwassouLl dayes,
lexdenni Arebbi ad t itwassouLl oawed deg yixef nnes u ad t
itwassouLl deVya. 33A iPenjiren imeÇyanen, necc aqqa-yi akidwem drus
n lweqt oad. Kenniw ad xafi tarzum uca, am mammec nniV i Wudayen,
‘Mani i Va raPeV necc, war tzemmarem ad d tasem’, ad awem t iniV
oawed lexxu. 34TawÃeyyet n jdid i d awem i Va wceV Pima ad texsem
ijjen wenneÄni, am mammec necc ttexseV kenniw, ula d kenniw ad texsem
ayawya. 35S man aya ad ssnen marra aqqa kenniw d imePÄaren inu, mala
din Varwem tayri jarawem.”

       Yeccu izwar issiwel x wenkar n BuÏrus
        Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34
 Simoan BuÏrus inna “A Sidi, mani i Va traPed?” Yarr-d Yeccu “Mani
36


i Va raPeV necc, war tzemmared lexxu ad ayi-d teÄfared, maca
awarni manawenni ad ayi-d teÄfared Var uneggaru.” 37BuÏrus inna as “A
208             YUPANNA 13, 14


Sidi, mayemmi war zemmareV ad cek-d ÄfareV lexxu? Necc ad wceV
tudart inu i cek.” 38Yarr-d Yeccu “Ma ad ayi tewced tudart nnek? S
tidett, s tidett, ad ac iniV, war isququo ca uyaÇiÄ, qbel mma ad
ayi tenkared tlata n twalawin.”

       Yeccu netta d abrid d tidett d tudart

14    “Ksem anehwel zeg wulawen nwem. Kenniw tettamnem di Arebbi,
    1


    amnem oawed zzayi. 2Di taddart n Baba dayes aÏÏas n
tzeddiVin, maolik war iLli amenni, ili nniV awem t. Necc ad raPeV
Pima ad awem ssewjdeV amcan. 3Uca, awarni lami ruPeV uca ssewjdeV
awem amcan, xenni ad oeqbeV oawed, ad kenniw d awyeV Vari, Pima,
mani LliV necc, ad din tilim ula d kenniw. 4U mani i Va raPeV aqqa
tessnem tt uca tessnem abrid.” 5Inna as Tuma “A Sidi, war nessin
mani i Va traPed i mammec nzemmar ad nessen abrid.” 6Yeccu inna
as “Necc d abrid d tidett d tudart, war d ittis ula d ijj Var
Tbabat mVir zzayi. 7Mala tuVa tessnem ayi, ad tili aqqa tessnem
ula d Baba. Zi lexxu aqqa tessnem t, teÇrim t.” 8Filibbus inna as
“A Sidi, scen aneV Tababat uca ikfa.” 9Yeccu inna as “Anect uya n lweqt
qao necc akidwem, ma war d ayi tessined, a Filibbus? Wenni d ayi
iÇrin, iÇra Tababat. Mammec teqqared ‘Scen aneV Tababat’? 10Ma
war tumined ca aqqa necc aqqa-yi di Tbabat d Tbabat aqqa-t dayi?
Awalen i d awem qqareV, war ten qqareV ca zi Vari, maca Tababat
wenni dayi izeddVen, netta ittegg lexdayem nnes. 11Amnem ayi aqqa necc
aqqa-yi di Tbabat, Tababat aqqa-t dayi. U mala war iLli amenni, amnem
ayi x ssibbet n lexdayem simant nsent. 12S tidett, s tidett ad
awem iniV, wenni dayi ittamnen, aqqa lexdayem i tteggeV, ad zzaysent
igg ula d netta uca ad igg tinni iLlan d timeqqranin x man aya, minzi
necc ad raPeV Var Baba. 13Uca marra min i Va tettarem s yisem inu,
ad t ggeV Pima ad itwassouLl Tbabat s Tmemmit. 14Min d ayi i Va
tettarem s yisem inu, ad t ggeV.

           Lwaod n ArruP Iqeddsen
 Mala texsem ayi, ÏÏfem di tweÃÃa inu. 16Uca necc ad ÇÇaLleV i
15


Tbabat uca ad awem iwc Amsfewwej nneÄni Pima ad kiwem iqqim i
lebda, 17ArruP n tidett wenni war tzemmar ddunnit ad t teqbel, minzi
war t tettwili, war t tessin. Maca kenniw tessnem t, minzi netta ad
              YUPANNA 14, 15            209


kiwem iqqim uca ad daywem yili. 18War kenniw ttejjiV ca d iyujilen.
Necc ad Varwem-d aseV. 19Drus n lweqt oad uca ddunnit war d ayi
tÇarr oad. Maca kenniw tettwalam ayi, minzi necc ddareV uca ula d
kenniw ad teddarem. 20Deg wass nni ad tessnem belli aqqa necc aqqa-
yi di Baba, kenniw dayi u necc daywem. 21Wenni Var iLla tiweÃÃa inu
uca ad daysent iÏÏef d wenni d ayi ittexsen, u wenni d ayi ittexsen,
ula d Tababat ad t ixs uca necc ad t xseV oawed uca ad as ssecneV
ixef inu.” 22Inna as Yahuda, war iLli d IsxariyuÏi “A Sidi, mammec
d aneV i Va tessecned ixef nnek, war iLli ca i ddunnit?” 23Yeccu
yarr-d, inna as “Mala ca n yijjen ixs ayi, xenni ad iÏÏef deg wawal
inu uca Baba ad t ixs uca Vares i d Va nas u Vares i Va nezdeV.
24
 Wenni war d ayi ittexsen, war itteÏÏif ca deg wawal inu. Uca
awal i teslim, war iLli ca zi Vari, maca zi Tbabat wenni d ayi-d
issekken. 25SsiwleV akidwem man aya umi necc oad qqimeV akidwem.
26
  Maca Amsfewwej, ArruP Iqeddsen, wenni i d Va issekk Tbabat s
yisem inu, ad awem isselmed kulci, ad awem issfekkar marra min
d awem nniV. 27Lehna ad awem t jjeV, necc ad awem wceV lehna inu. War
iLli ca am mammec daywem tetticc ddunnit ad t daywem wceV. Kkes
anehwel zeg wulawen nwem, war tteggwed ca. 28Aqqa teslim necc nniV
awem ‘Necc ad uyureV uca ad Varwem-d aseV oawed’. Mala texsem ayi,
ad tfarPem, minzi nniV ‘ad raPeV Var Tbabat’, minzi Tababat yuola
xafi. 29Necc nniV awem tt lexxu qbel mma ad imsar, Pima ad tamnen x
minni i Va yili uya. 30War kiwem ssiwileV oad aÏÏas ktar, ad d
yas umeqqran n ddunnit-a, war Vares walu dayi. 31Maca d man aya Pima
ad tessen ddunnit aqqa necc ttexseV Tababat uca tteggeV min d ayi
iweÃÃa Tbabat. Kkarem, ad nuyur ssanita.”

           Tazayart d tiÃedwin nnes

15    “Necc d tazayart n tidett, Baba d bab n wePwic n tzayart.
    1

    2
     Kul taseÏÏa dayi i war itticcen lViLlet, ad tt ikkes uca
kul taseÏÏa i d ittawyen lViLlet, ad tt issizdeg, Pima ad tarni
di lViLlet. 3Kenniw aqqa twassizzedgem di ssibbet n wawal i d
awem nniV. 4Qqimem dayi, necc aqqa-yi daywem. Amecnaw taseÏÏa i
war izemmaren ad d tawyi lViLlet zeg yixef nnes mala war teqqim
di tzayart, amya ula d kenniw, mala war dayi teqqimem. 5Necc d
tazayart, kenniw d tiseÄwin. Wenni dayi i Va iqqimen u necc dayes,
210             YUPANNA 15


netta ad d yawi lViLlet aÏÏas, minzi nnebla zzayi war tzemmarem
ad teggem walu. 6Mala ca n yijjen war dayi iqqim, ad immenÄar Var
barra amecnaw taseÏÏa, ad yaÇeV, xenni ad tent yarwen, ad tent
nÄaren di tmessi, ad arVen. 7Maca mala teqqimem dayi uca awalen
inu ad daywem qqimen, ttarem min texsem uca ad Varwem yili. 8Zi
man aya ad itwassouLl Baba xmi i d Va tawyem aÏÏas n lViLlet
uca ad tilim d imePÄaren inu. 9Am mammec Tababat tuVa ittexs ayi
ula d necc tuVa ttexseV kenniw. Qqimem di tayri inu. 10Mala teÏÏfem
di tweÃÃa inu, ad teqqimem di tayri inu, am mammec necc tuVa
tteÏÏfeV di tweÃÃa n Baba uca ttVimeV di tayri nnes. 11NniV awem
man aya Pima ad daywem tili lefraPet inu uca Pima ad tetwakemmel
lefraPet nwem. 12TawÃeyyet inu tanita, aqqa ad texsem ijjen wenneÄni
am mammec necc tuVa kenniw xseV. 13Ula d ijj war Vares bu tayri
tameqqrant x tanita, belli ad iwc tudart nnes i imeddukal nnes.
14
  Kenniw d imeddukal inu, mala teggim am mammec kenniw weÃÃiV.
15
  War ttoiwideV ad awem semmiV isemVan, minzi ismeV war issin
min ittegg sides. Maca necc tuVa ttlaViV awem d imeddukal, minzi
necc ssecneV kenniw marra min sliV zi Baba. 16War iLli d kenniw i d
ayi ixÄaren, maca d necc i kenniw ixÄaren uca necc ggiV kenniw Pima
ad traPem, ad d tawyem lViLlet u Pima ad teqqim lViLlet nwem, Pima
marra min i Va tettarem zi Tbabat s yisem inu, ad awem t iwca netta.
17
  D man aya i zi kenniw ttweÃÃiV, Pima ad texsem ijjen wenneÄni.

       Ddunnit tcarreh Yeccu d imePÄaren nnes
18
 Mala ddunnit ad kenniw tcarh, snem aqqa tcarh ayi qbel kenniw.
19
  Mala aqqa kenniw zi ddunnit, ili aqqa ddunnit tuVa tettexs inni
zzayes. Maca minzi kenniw war teLlim ca zi ddunnit, maca necc
ixÄareV kenniw zi ddunnit, s uyenni ddunnit tcarreh kenniw. 20oeqlem
awal i d awem nniV ‘IsmeV war yuoli x sides.’ Mala marrten ayi,
ad kenniw marrten oawed. Mala ÏÏfen deg wawal inu, ad ÏÏfen oawed
deg wawal nwem. 21Maca ad zzaywem ggen man aya marra di ssibbet
n yisem inu, minzi nitni war ssinen ca wenni d ayi-d issekken.
22
  Mala war d usiV u war kisen ssiwleV, ad yili war Varsen bu
ddnub. Maca lexxu war Varsen bu smaPet x ddnub nsen. 23Wenni d ayi
icarrhen, ad icarh ula d Baba. 24Mala war ggiV jarasen lexdayem
i war tent iggi ula d ijj nneÄni, ad yili war Varsen bu ddnub. Maca
              YUPANNA 15, 16               211


lexxu Çrin tent u carhen ula d Baba.  25
                      Maca ittxeÃÃ ad itwakemmel
wawal i yuran di ttawrat nsen

             ‘Carhen ayi x walu’.   SbP. 35:19; SbP. 69:4


 Xmi i d Va yas Umsfewwej, wenni Varwem-d i Va ssekkeV zi
26


Tbabat, ArruP n tidett i d yusin zi Var Tbabat, xenni netta ad
ayi iched. 27Ad tcehdem ula d kenniw, minzi tuVa kenniw akidi zeg
umezwaru.”16    “Aqqa ssiwleV akidwem aya Pima war tendrifem. 2Ad kenniw
    1


    ssuffVen zeg usinagug. Iwa, tasaooet ad d tas umi kul ijjen
wenni kenniw i Va inVen ad as ittVil aqqa ittegg lxedmet i Arebbi.
3
 Ad zzaywem ggen man aya, minzi nitni war ssinen Tababat ula d necc.
4
 Maca aqqa nniV awem man aya Pima, xmi i d Va tas tsaooet, xenni ad
toeqlem belli d necc i d awem innan man aya. Necc war daywem nniV ca
man aya zeg umezwaru, minzi necc tuVa-yi akidwem.

      Yeccu ad issekk Amsfewwej, ArruP Iqeddsen
5
 Maca lexxu ad raPeV Var wenni d ayi-d issekken uca ula d ijj zzaywem
war d ayi isseqsi ‘Mani i Va traPed?’ 6Maca minzi nniV awem man aya,
aqqa ccuren ulawen nwem s wecÄan. 7Maca necc ad awem iniV tidett, Psen
awem ad raPeV. Mala war ruPeV ca, war Varwem-d ittis Umsfewwej.
Mala ruPeV, ad awem t-id ssekkeV. 8Lami d yusa wanita, ad isseqneo
ddunnit x ddnub x tsegda u x lPukm. 9X ddnub minzi nitni war zzayi
uminen 10uca x tsegda, minzi necc ad raPeV Var Baba uca war d ayi
tÇarrem oad 11uca x lPukm minzi ameqqran n ddunnit-a aqqa itwaPaseb.
12
 Vari aÏÏas min daywem i Va iniV, maca lexxu war tzemmarem ad t
teksim. 13Maca lami d yusa ArruP n tidett, ad kenniw indeh di marra
tidett, minzi netta war issiwil ca zeg yixef nnes, maca marra min i
Va isla, ad zzayes issiwel uca ad awem isscen timeslayin i d Va
yasen. 14Netta ad ayi issouLl, minzi ad iksi zi min Vari uca ad kenniw
issxebbar zzayes. 15Marra min iLlan Var Tbabat, aqqa-t inu. S uyenni
nniV belli netta ad iksi zi min Vari uca ad kenniw issxebbar zzayes.
16
  War ittVimi ca uca war d ayi tÇarrem u xenni oawed war ittVimi ca
uca ad ayi tÇarem oawed, minzi necc ad raPeV Var Tbabat.”
212              YUPANNA 16


   17
    Ca zeg imePÄaren nnes nnan jarasen “Ma man aya min d aneV inna ‘War
ittVimi ca uca war d ayi tÇarrem u xenni oawed war ittVimi ca
uca ad ayi tÇarem oawed, minzi necc ad raPeV Var Tbabat’ ”? 18Xenni
nnan “Min ixs ad yini min iqqar ‘War ittVimi ca’? War nessin ca min
xef issawal.” 19Issen Yeccu aqqa nitni xsen ad t sseqsan, xenni inna
asen “Ma temmesseqsam minzi nniV ‘War ittVimi ca uca war d ayi
tÇarrem u xenni oawed war ittVimi ca uca ad ayi tÇarem oawed’?
20
  S tidett, s tidett, ad awem iniV aqqa ad trum, ad tesVuyem, maca
ddunnit ad tfarP. Kenniw ad tceÄnem, maca acÄan nwem ad idwel d
lefraPet. 21TamVart, xmi i Va talu, ad tffugem minzi tasaooet nnes
aqqa tiweÄ-d. Maca xmi i Va talu aPenjir, war tfekkar ca oad di
lePriq nnes zi lefraPet minzi tarni-d ij n bnadem Var ddunnit. 22Ula
d kenniw aqqa daywem acÄan lexxu, maca ad kenniw ÇareV oawed uca ad
farPen wulawen nwem uca ula d ijj war zzaywem ittekkes lefraPet
nwem. 23Deg wass nni war d ayi tettsseqsim ca. S tidett, s tidett,
ad awem iniV, marra min i Va tettarem i Tbabat s yisem inu, ad
awem t iwc. 24Al i lexxu war tettarem ca s yisem inu. Ttarem, ad
teksim, Pima ad tili lefraPet nwem tekmel. 25SsiwleV awem x man
aya s imettilen, maca ad d taweÄ tsaooet i di war Varwem i Va
ssiwileV oad s imettilen, maca ad awem-d barrPeV x Tbabat s
bÏayÏay. 26Deg wass nni ad tettarem s yisem inu. Necc war d awem
qqareV ca belli ad ttareV i Tbabat di ÏÏweo nwem, 27minzi Tababat
simant nnes ittexs kenniw, minzi kenniw tuVa tettexsem ayi uca aqqa
tumnem aqqa necc zi Var Arebbi i d ffVeV. 28FfVeV-d zi Tbabat,
usiV-d Var ddunnit. Ad jjeV necc oawed ddunnit uca ad raPeV Var
Tbabat.”
   29
    Nnan as imePÄaren nnes “Aqqa lexxu cek tessawaled s bÏayÏay,
war tessiwiled ca s imettilen. 30Lexxu nessen aqqa tessned kulci,
war tePdijed ad cek isseqsa Ped. Zi manawenni numen aqqa d cek
teffVed-d zi Arebbi.” 31Yeccu yarr-d xasen “Ma lexxu tumnem? 32Ad
d taweÄ tsaooet, aqqa tiweÄ-d, i di i Va tetwazeLloem, kul ijj
ad iÏÏef abrid nnes, ad ayi tejjem wePdi. Maca necc war LliV bu
wePdi, minzi Tababat aqqa-t akidi. 33Aqqa ssiwleV akidwem s man
aya Pima ad Varwem yili lehna dayi. Di ddunnit ad Varwem tili
lePÃart, ggem ul, necc aqqa VellbeV x ddunnit.”
               YUPANNA 17             213


             TaÇaLlit n Yeccu

17    TuVa Yeccu issawal s man aya uca issgaooed tiÏÏawin
    1


     nnes Var ujenna, inna “A Baba, aqqa tasaooet tiweÄ-d. Suola
Mmic, Pima ula d Mmic ad cek issuola, 2am mammec d as tewcid
ÃÃulÏa x kul aysum, Pima xenni netta ad iwc tudart n lebda i kul
ijjen i d as tewcid. 3D tanita d tudart n lebda, aqqa nitni ad cek
ssnen, aqqa cek d Arebbi d tidett wePdec d Yeccu LmasiP wenni i
d tessekked. 4Necc ssuoliV cek x tmurt. Necc kemmleV lxedmet i
d ayi tewcid Pima ad tt ggeV. 5Lexxu souLli ayi, a Tababat, Var
ixef nnek s uouLli i tuVa Vari qbel mma ad tili ddunnit. 6SeccneV
isem nnek i iwdan inni d ayi tewcid zi ddunnit. Nitni tuVa-ten nnek,
tewcid ten i necc, aqqa ÏÏfen deg wawal nnek. 7Ssnen lexxu belli
marra min d ayi tewcid, aqqa-t zzayek. 8Minzi necc wciV asen
awalen i d ayi tewcid uca nitni qeblen zzaysen, ssnen s tidett
belli necc ffVeV-d zzayek, umnen aqqa cek tessekked ayi-d. 9Necc
ttareV di ÏÏweo nsen, war ttettareV di ÏÏweo n ddunnit maca di
ÏÏweo n yinni i d ayi tewcid, minzi aqqa-ten nnek. 10Marra min iLlan
inu aqqa-t nnek u min iLlan nnek aqqa-t inu. Necc twassouLleV daysen.
11
  Necc war LliV oad di ddunnit, maca nitni aqqa-ten di ddunnit uca
necc ad Varek-d aseV. A Tababat iqeddsen, PÄa ten deg isem nnek,
inni i d ayi tewcid Pima nitni ad ilin d ijjen am neccin. 12Mintra
aqqa-yi akidsen, ad ten PÄiV deg isem nnek. Necc oesseV x inni i d
ayi tewcid, war itwahellek ula d ijj zzaysen mVir mmis n lhalak
Pima ad ikemmel wedlis. 13Maca lexxu ad Varek-d aseV u ssawaleV
x man aya di ddunnit Pima ad tili lefraPet inu tekmel daysen. 14WciV
asen awal nnek uca ddunnit tuVa tcarreh iten minzi war Llin ca zi
ddunnit am necc war LliV ca zi ddunnit. 15Necc war ttareV Pima ad
ten teksid zi ddunnit, maca Pima ad ten tePÄid zi tuoeffna. 16Nitni
war Llin ca zi ddunnit am necc war LliV ca zi ddunnit. 17Qeddes iten
di tidett, awal nnek d tidett. 18Am mammec i d ayi-d tessekked
Var ddunnit, ssekkeV ten oawed Var ddunnit. 19TtqeddaseV ixef inu
di ÏÏweo nsen, Pima ad twaqeddsen ula d nitni di tidett. 20War
ttareV di ÏÏweo n yina waha, maca oawed di ÏÏweo n yinni dayi
yumnen s wawal nsen. 21Pima ad ilin marra d ijjen, a Tababat, am cek
dayi u necc dayek, Pima ula d nitni ad ilin d ijjen dayneV, Pima
ad tamen ddunnit belli aqqa d cek i d ayi-d issekken. 22Necc wciV
214             YUPANNA 17, 18


asen aouLli i d ayi tewcid, Pima ad ilin d ijjen am mammec neccin
neLla d ijjen. 23Necc daysen, cek dayi, Pima ad ilin twakemmlen Var
ijjen, Pima ad tessen ddunnit aqqa cek tessekked ayi-d u texsed
ten am mammec i d ayi texsed. 24A Tababat, xseV i inni i d ayi
tewcid ad ilin akidi mani mma LliV necc uca ad Çaren aouLli inu i
d ayi tewcid, minzi cek texsed ayi qbel mma ad tetwagg ddunnit.
25
  A Tababat iseggden, aqqa ddunnit war cek tessin, maca necc aqqa
ssneV cek u ina ssnen aqqa cek tessekked ayi-d. 26Necc ssecneV asen
isem nnek u ad t ssecneV, Pima tayri i zi tuVa d ayi tettexsed
ad tili daysen u necc daysen.”

               UÄuf n Yeccu
        Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53


18    Awarni lami inna Yeccu aya, iffeV ak-d imePÄaren nnes, Çwan
    1


    x yeVzar n Qidrun, tuVa din ij n wePwic, yudef dayes ak-d
imePÄaren nnes. 2Ula d Yahuda wenni t isellmen, issen amcan nni oawed,
minzi Yeccu tuVa issmuna dayes aÏÏas ak-d imePÄaren nnes. 3Xenni
yiwi-d Yahuda akides ict n terbiot n loeskar d imxazniyyen n
arruyas n ikehhanen d Ifarisiyyen uca yusi-d diha s leqnadel
d iÃefÄawen d lesnaP. 4Yeccu xenni, umi issen marra min d as i
Va imsaren, iffeV-d, inna asen “Min tarezzum?” 5Arrin-d xas “Yeccu
NnaÃiri.” Inna asen “D necc.” TuVa Yahuda, wenni t isellmen, ibedd
oawed akidsen. 6Lami d asen inna “D necc”, dewlen Var Äeffar uca
wÄan Var tmurt. 7Isseqsa ten oawed “Min tarezzum?” Nnan “Yeccu
NnaÃiri.” 8Yeccu yarr-d “Aqqa nniV awem, aqqa d necc. Mala tarezzum
xafi, jjem ina ad raPen”, 9Pima ad itwakemmel wawal i tuVa inna “Inni i
d ayi tewcid, war zzaysen weddareV ula d ijj.” 10Simoan BuÏrus
xenni, am tuVa Vares ssif, ijbed it-id, iwta zzayes ismeV n
uzeLlif n ikehhanen, iqeÃÃ as amezzuV nnes afusi. TuVa ismeV
nni qqaren as Malxis. 11Xenni inna Yeccu i BuÏrus “Arr ssif Var
weVlaf nnes, lkas wenni d ayi iwca Tbabat, ma war t sesseV?”

         Yeccu zzat i uzeLlif n ikehhanen
         Mat. 26:57-58; Mar. 14:53-54; Luk. 22:54
 Tarbiot d ukumandar d imxazniyyen n Wudayen ÏÏfen Yeccu, carfen t.
12


 Nedhen t amezwaru Var Hannan, minzi netta d aÄekkwal n Qayafa, wenni tuVa
13
                YUPANNA 18              215


d azeLlif n ikehhanen deg useggwas nni. 14Qayafa d netta tuVa iweÃÃa i
Wudayen, aqqa Psen ad immet ijj n bnadem di ÏÏweo n weydud.

              Ankar n BuÏrus
        Mat. 26:69-70; Mar. 14:66-68; Luk. 22:55-57
15
 Simoan BuÏrus tuVa iÄeffar Yeccu ak-d ij n umePÄar nneÄni. AmePÄar nni
tuVa itwassen Var uzeLlif n ikehhanen uca yudef ak-d Yeccu Var lemraP
n taddart n uzeLlif n ikehhanen. 16BuÏrus ibedd-d barra Var tewwart.
IffeV-d umePÄar i tuVa itwassnen Var uzeLlif n ikehhanen, issiwel
ak-d toessast tenni iPeÏÏan tawwart uca issidef-d BuÏrus Var
daxel. 17Tayya tenni iPeÏÏan tawwart tenna i BuÏrus “Ma war teLlid cek
zeg imePÄaren n bnadem-a?” Inna “Necc, lla.” 18TuVa isemVan d imxazniyyen
bedden din, ssarVen timessi s lefPem, minzi tuVa tesmeÄ uca tuVa
ttweqqaPen. Ula d BuÏrus ibedd akidsen, ittweqqaP.

        Iseqsiten n uzeLlif n ikehhanen i Yeccu
        Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Luk. 22:66-71
19
  Isseqsa uzeLlif n ikehhanen Yeccu x imePÄaren nnes u x tVuri
nnes. 20Yarr-d xas Yeccu “Necc tuVa ssawaleV i ddunnit s bÏayÏay,
ssVareV lebda deg usinagug u di taddart iqeddsen mani ttmunen
Wudayen lebda uca di tnuffra war ssiwleV ula d ict n lPajet.
21
 Mayemmi d ayi tesseqsid? Seqsa inni islan min d asen nniV. XÇar,
nitni ssnen min nniV.” 22Lami inna ammu, xenni ijjen zeg imxazniyyen i
tuVa ibedden dinni iwca i Yeccu ij n umeddarÄar, inna “Ma ammu i Va
tarred x uzeLlif n ikehhanen?” 23Yarr-d xas Yeccu “Mala ssiwleV
min war iPlin, ched x min war iPlin, maca mala ssiwleV mliP,
mayemmi d ayi teccated?” 24TuVa Hannan issekk it itwacarf Var
Qayafa, azeLlif n ikehhanen.

          Ankar n BuÏrus i twala nneÄnit
        Mat. 26:71-75; Mar. 14:69-72; Luk. 22:58-62
25
 TuVa BuÏrus ibedd dinni ittweqqaP. Nnan as “Ma war teLlid ula
d cek zeg imePÄaren nnes?” Netta inkar, inna “War LliV ca d necc”
26
  Ijjen zeg isemVan n uzeLlif n ikehhanen i tuVa itteonan i wenni umi
iqeÃÃ BuÏrus amezzuV, inna “Ma war cek ÇriV akides di tePwict?”
27
  Lexdenni inkar BuÏrus oawed uca deVya isquqeo uyaÇiÄ.
216             YUPANNA 18, 19


            Yeccu zzat i BilaÏus
       Mat. 27:1-2, 11-31; Mar. 15:1-20; Luk. 23:1-25
 28
  Xenni iwyen-d Yeccu zi Qayafa Var taddart n ccrao, tuVa d zic.
Nitni war udifen ca Var lfusina, Pima war ttwassixen, maca zemmaren
ad ccen zi macca n loid n Basxa. 29IffeV-d Varsen BilaÏus, inna “Man
acetci i Varwem x bnadem-a?” 30Arrin-d, nnan as “Mala wa war tuVi
ittegg tuoeffna, ad tili war d ac t-id nettiwi.” 31Inna asen BilaÏus
“Awyem t-id kenniw, tPekmem xas olaPsab ttawrat nwem.” Xenni nnan as
Wudayen “War VarneV bu lPeqq ad neneV ula d ijj,” 32Pima ad itwakemmel
wawal n Yeccu i tuVa iqqar, am tuVa isscanen i man lmewt i Va immet.
33
 Xenni yudef-d BilaÏus oawed Var taddart n ccrao, ilaVa x Yeccu,
inna as “Ma cek d ajeLlid n Wudayen?” 34Yarr-d xas Yeccu “Ma teqqared
aya zi Varek niV tuVa inneÄni qqaren ac t xafi?” 35Yarr-d BilaÏus
“Ma attaV necc d Uday? Aqqa lgens nnek d arruyas n ikehhanen iwyen-d
cek Vari. Min tuVa teggid?” 36Yarr-d xas Yeccu “Tageldit inu war
teLli ca zi ddunnit-a. Mala teLla tgeldit inu zi ddunnit-a, ad yili
aqqa ixeddamen inu ad mmenVen Pima war ttetwasellmeV Var Wudayen,
maca lexxu tageldit inu war teLli ca ssanita.” 37BilaÏus inna as “Ma
zi xenta cek d ajeLlid nican?” Yarr-d Yeccu “Cek teqqared, aqqa necc
d ajeLlid. I man aya i d xelqeV u i uya i d usiV Var ddunnit Pima
ad cehdeV i tidett. Marra wenni iLlan zi tidett, ad isel i tmijja
inu.” 38Inna as BilaÏus “Umi qqaren d tidett?” Lami inna ammu, iffeV-d
oawed Var Wudayen, inna asen “War dayes ufiV ula d ijj n uxeÏÏu.
39
  Maca aqqa tennumem ad awem sarrPeV ijj n bnadem di loid n Basxa.
Ma texsem ad awem sarrPeV i ujeLlid n Wudayen?” 40SVuyyen oawed
marra, nnan “War iLli ca wanita, Paca Barabbas!”. TuVa Barabbas
d aceffar.

         LPukm x Yeccu s lmewt x ÃÃalib

19   Xenni yiwi BilaÏus Yeccu uca ihettek it s urekkuÄ. 2Uca
    1


    ioeskariyyen muden as ict n temrist zeg isennanen, ssarsen
as tt x uzeLlif nnes, nÄaren xas aselham d azeggwaV. 3Uca qarrben-d
Vares, nnan “Slam xak, a ajeLlid n Wudayen”, ssmeddarÄaren t. 4IffeV-d
oawed BilaÏus, inna asen “Ad awem t-id ssuffVeV, Pima ad tessnem
belli necc war dayes ufiV ula d ijj n loib.” 5Xenni iffeV-d Yeccu
s temrist n isennanen d ujeLlab azeggwaV. Inna asen BilaÏus “XÇarem,
               YUPANNA 19              217


bnadem!” 6Lami t Çrin arruyas n ikehhanen d imxazniyyen, sVuyen,
nnan “Ãellbem t, Ãellbem t” Inna asen BilaÏus “Awyem t-id kenniw,
tÃellbem t, minzi necc war dayes ufiV bu loib.” 7Arrin-d xas
Wudayen “VarneV ttawrat. olaPsab ttawrat nneV ittxeÃÃa ad immet,
minzi netta ittarra ixef nnes d Mmis n Arebbi.” 8Lami isla BilaÏus
awal-a, yarni di tiggwudi. 9Yudef oawed Var taddart n ccrao,
inna i Yeccu “Manis cek?” Maca Yeccu war xas-d yarri ca. 10Inna as
BilaÏus “Ma war texsed ad kidi tessiwiled? Ma war tessined
ca aqqa Vari ÃÃulÏa Pima ad cek ÃellbeV u Vari tizemmar ad ac
ssarrPeV?” 11Yarr-d xas Yeccu “War Varek bu ÃÃulÏa xafi, mala
war d ac temmewc zi sennej, s man aya, wenni d ayi-d Varek iwyen,
aqqa xas ddnub imVar.” 12Zi lexdenni tuVa BilaÏus yarezzu ad as
isarreP, maca Udayen sVuyen, nnan “Mala tsarrPed i weryaz-a, ad
tili war teLlid ca d ameddukel n qayÃar. Kul ijjen wenni ittarran
ixef nnes d ajeLlid, netta ittoekkas qayÃar.” 13Lami isla BilaÏus
i wawal-a, issuffeV Yeccu, iqqim x lkursi n ccrao deg wemcan umi
qqaren as ‘Azzay n luÃa’, qqaren as s toibranit ‘Gabbata.’ 14TuVa d
asewjed i Basxa uca tuVa olaPal d setta. Inna i Wudayen “XÇarem,
ajeLlid nwem.” 15Maca nitni sVuyen “Ksim t, ksim t, Ãellbem t!” Inna
asen BilaÏus “Ma ad ÃellbeV ajeLlid nwem?” Arrin-d xas arruyas n
ikehhanen “War VarneV bu ujeLlid mVir qayÃar!” 16Xenni isellem asen
t Pima ad itwaÃelleb. Uca nitni ksin Yeccu, awyen t ssenni.

            Yeccu yarebbu ÃÃalib
        Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-39
17
 Uca iffeV am yarbu simant nnes ÃÃalib Var wemcan umi qqaren
‘Taceqquft n uzeLlif’, umi qqaren s toibranit ‘Gulguta’, 18Ãellben t
dinni uca Ãellben akides tnayen nneÄni, ssa d ssa u Yeccu di lwesÏ.
19
 Yura BilaÏus ca n tira, issars itent x ÃÃalib. Itwari di tira-ya
‘Yeccu NnaÃiri, AjeLlid n Wudayen.’ 20Tira-ya Vrin tent aÏÏas n Wudayen,
minzi amcan mani tuVa Ãellben Yeccu yudes-d i tendint. Tira-ya twarint
s toibranit d tlatinit d tyunanit. 21Nnan arruyas n ikehhanen n Wudayen
i BilaÏus, “War ttari ca ‘AjeLlid n Wudayen’, maca ‘Wanita inna: Necc d
AjeLlid n Wudayen.’ ” 22Yarr-d xasen BilaÏus “Min uriV, aqqa uriV t.”
23
  Lami semmaren ioeskariyyen Yeccu x ÃÃalib, ksin arruÄ nnes, bÄan
t x areboa n tseqqar, i kul aoeskari ict n tesVart, uca ksin oawed
218               YUPANNA 19


tcamir. TuVa tcamir nnebla taxeyyaÏ, tetwaxeyyeÄ qao zi sennej. 24Nnan i
wayawya “War t nettcarrig ca, ad xas negg akeccuÄ, ad nÇar wi t i
Va yawyen, Pima ad itwakemmel wedlis i iqqaren

    “BÄan arruÄ inu jarasen u x warruÄ inu ggin akeccuÄ.”    SbP. 22:18


Man aya i iggin ioeskariyyen. 25Var ÃÃalib n Yeccu tbedd yemmas d
weltmas n yemmas d Maryem tamVart n Klubas d Maryem n Majdala. 26Lami
iÇra Yeccu yemmas d umePÄar wenni tuVa ittexs, bedden zzates, inna i
yemmas “A tamVart, wa d mmim!” 27Lexdenni inna i umePÄar “Aqqa-c yemmac!”
Zi tsaooet nni iksi tt umePÄar Var taddart nnes.

            Lmewt n Yeccu x ÃÃalib
        Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49
28
 Awarni man aya, umi issen Yeccu aqqa kulci tuVa itwakemmel, lexdenni
Pima ad itwakemmel wedlis, inna

                “Necc fudeV.”    SbP. 22:15; 69:21


29
 TuVa din ij n uVarraf iccur s lxeLl, ssVeÄÃen ict n sbunxa n hisub
s lxeLl uca ggin tt x uVanim, ssiwÄen as tt Var uqemmum nnes. 30Lami
iqqas Yeccu lxeLl, inna “Aqqa itwakemmel!” Uca yuÄar azeLlif nnes,
isellem arruP nnes. 31Umi tuVa ass n usewjed n Basxa u Pima war
ttVimin arrimat nsen x ÃÃalib di ssebt, minzi wass n ssebt nni
tuVa d ameqqran aÏÏas, ttaren Wudayen zi BilaÏus Pima ad twarzen
iÄaren nsen uca ad ten ssiggwjen. 32Usin-d ioeskariyyen, arzin iÄaren
n umezwaru u n wenneÄni i tuVa ad kis twaÃellben. 33Maca lami d usin
Var Yeccu, war arzin ca iÄaren nnes umi Çrin aqqa immut. 34Maca ijjen
zeg ioeskariyyen issnuqqeb it s ict n flitca deg uVezdis nnes uca
ffVen-d idammen d waman deVya.
  35
   Wenni iÇrin man aya, tuVa iched u chadet nnes d tidett. Netta issen,
aqqa iqqar tidett, Pima ad tamnem ula d kenniw. 36Timeslayin-a msarent,
Pima ad itwakemmel wedlis i iqqar

           “War zzayes ittarezzi yiVes.”
           UfV. 12:46; Lxl. 9:12; SbP. 34:20
                YUPANNA 19, 20                219


37
   Uca ij n wawal nneÄni zeg wedlis iqqar

           “Nitni ad xÇaren wenni t issnuqqben.”   Zak. 12:10
                AnÄel n Yeccu
         Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56
38
  Awarni man aya Yusef zi Arimatiya, wenni tuVa d ij n umePÄar n
Yeccu maca s tnuffra zi tiggwudi zeg Wudayen, ittar as i BilaÏus
ttesriP Pima ad iksi arrimet n Yeccu uca BilaÏus isarreP as.
Xenni yusi-d, iksi arrimet n Yeccu. 39Yusi-d oawed Nikudimus wenni
tuVa Vares-d yusin tawala tamezwarut s Llilet, yiwi-d akides
axeLleÄ n lefwaPet n mirru d ssibli olaPal meyya ireÄlen. 40Xenni
ksin arrimet n Yeccu, lePPfen tt di lecfun ak-d leoÏur, am mammec
nnumen tteggen tt Wudayen i wenÄel. 41TuVa din ij n wePwic deg wemcan
mani t Ãellben uca deg wePwic ij n wenÄel n jdid, oemmarà war dayes
neÄlen ula d ijj. 42NeÄlen Yeccu din zi ssibbet n usewjed n Wudayen,
minzi anÄel nni tuVa yudes.

               AnÄel n Yeccu ixwa
          Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; Luk. 24:1-12


20     Deg wass amezwaru n ssimana tusi-d Maryem n Majdala
     1


     zic Var wenÄel, tuVa oad d taLlest uca teÇra taÃÄart
aqqa temmeksi x wenÄel. 2Tuzzel-d, tusi-d Var Simoan BuÏrus u
Var umePÄar nneÄni wenni tuVa ittexs it Yeccu, tenna asen “Ksin Yeccu
zeg wenÄel, war nessin mani t ggin.” 3IffeV-d BuÏrus d umePÄar
nneÄni uca usin-d Var wenÄel. 4Nitni uzzlen s tnayen idsen. AmePÄar
nneÄni izwar i BuÏrus uca yiweÄ d amezwaru Var wenÄel. 5YuÄar,
iÇra lecfun mmarsen, maca netta war yudif ca. 6Yusi-d Simoan
BuÏrus, wenni it-id iÄfaren uca yudef deg wenÄel, iÇra lecfun
mmarsen din, 7maca amendil wenni tuVa x uzeLlif nnes, war immars ca
ak-d lecfun, maca tuVa iÄfeà deg wemcan wePdes. 8Lexdenni yudef-d
ula d amePÄar nneÄni, wenni d yusin d amezwaru Var wenÄel, iÇra
man aya uca yumen. 9Minzi nitni tuVa oad war ssinen adlis, belli
ittxeÃÃ as ad ikkar zeg imettinen.
220              YUPANNA 20


        AÄhar n LmasiP i Maryem zi Majdala
               Mar. 16:9-11
10
 Xenni dewlen imePÄaren Var taddart nsen. 11Maca Maryem teqqim
tbedd Var wenÄel barra, tettru. Lami tuVa tettru, tuÄar Var
wenÄel, 12teÇra tnayen n lmalakat s warruÄ d acemlal, qqiment mani tuVa
temmars arrimet n Yeccu, ijjen Var uzeLlif, ijjen Var iÄaren. 13Nnan as
“A tamVart, mayemmi tettrud?” Tenna asen “Kksin Sidi inu, war ssineV
mani t ssarsen.” 14Umi tenna man aya, tenneqleb Var Äeffar, teÇra
Yeccu ibedd, maca war tessin ca aqqa-t d Yeccu. 15Yeccu inna as
“A tamVart, mayemmi tettrud? Min xef tarezzud?” TettVil as netta
d bab n tePwict, tenna as “A Sidi mala cek it iksin, ini ayi mani t
tessarsed, ad t ksiV.” 16Yeccu inna as “A Maryem!” Nettat tenneqleb,
tenna as s toibranit “Rabbuni!”, min ixs ad yini ‘A Amselmad!’ 17Yeccu
inna as “War d ayi ttPada, aqqa necc oad war gaoodeV ca Var Baba,
maca ruP Var aytma, ini asen ‘Necc aqqa ad gaoodeV Var Baba d
Babatwem, Var Arebbi inu d Arebbi nwem.’ ” 18Teoqeb-d Maryem n
Majdala tessxebbar imePÄaren belli nettat teÇra Arebbi u belli
netta inna as man aya.

         AÄhar n LmasiP i imePÄaren nnes
        Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Luk. 24:36-49
 19
  Var tmeddit n wass nni, netta d amezwaru n ssimana, tuVa tiwwura
qqnent mani tuVa munen imePÄaren s tiggwudi zeg Wudayen uca yusi-d
Yeccu, ibedd di lwesÏ, inna asen “Slam xawem.” 20Awarni lami inna
aya, immel asen ifassen nnes d uVezdis nnes. FarPen imePÄaren lami
Çrin Sidi. 21Inna asen oawed Yeccu “Slam xawem, am mammec d ayi-d
issekk Tbabat, ula d necc ad kenniw-d ssekkeV.” 22Awarni lami inna
man aya, iÃuÄ daysen, inna asen “Qeblem ArruP Iqeddsen.” 23Wenni umi
i Va teVfarem ddnub, ad as twaVfaren ddnub nnes. Wenni umi d as i
Va teÏÏfem di ddnub nnes, ad as twaÏÏfen ddnub nnes.” 24Maca Tuma,
ijjen zi tenoac, wenni umi qqaren ‘Acniw’, war tuVi ca akidsen, lami
d yusa Yeccu. 25Nnan as imePÄaren nneÄni “Aqqa neÇra Sidi!” Maca netta
inna asen “Mala war ÇriV limalt n imesmiren deg ifassen nnes, ad
ssarseV aÄaÄ inu deg wemcan n imesmiren uca ad ssarseV afus
inu deg uVezdis nnes, war ttimneV.” 26Awarni tmenya n wussan udfen
imePÄaren nnes oawed Var daxel u tuVa Tuma akidsen. Yusi-d Yeccu,
              YUPANNA 20, 21             221


waxxa tiwwura tuVa qqnent, uca ibedd-d di lwesÏ inna “Slam xawem!”
27
 Inna i Tuma “Awi-d aÄaÄ nnek, xÇar deg ifassen inu, sars afus nnek
x uVezdis inu, war jehhel ca, maca amen.” 28Yarr-d Tuma, inna as “A
Sidi inu d Arebbi inu!” 29Inna as Yeccu “S minzi cek d ayi teÇrid,
ma tumned? Sseod n inni yumnen, waxxa nitni war dayi Çrin.”
  30
   Yeccu igga aÏÏas n leolamat nneÄni qibalt i imePÄaren nnes, tinni
war yurint ca deg wedlis-a. 31Maca tina urant Pima ad tamnem belli
Yeccu netta d LmasiP, Mmis n Arebbi uca Pima, am tettamnem, ad
Varwem tili tudart s yisem nnes.

        Yeccu d tyemmart tameqqrant n iselman

21     Awarni uya tuVa Yeccu immel ixef nnes oawed i imePÄaren Var
    1


     lebPar n Tibiriyas, iÄhar-d ammu. 2TuVa din jmio Simoan
BuÏrus d Tuma, wenni umi qqaren ‘Acniw’, d Natanayil, wenni tuVa zi Qana
di tmurt n Ljalil, d tarwa n Zabadi, d tnayen nneÄni zeg imePÄaren
nnes. 3Inna asen Simoan BuÏrus “Necc ad raPeV ad ymareV iselman.” Nnan
as “Ad kik nraP ula d neccin.” FfVen-d uca nyin deVya di tVarrabut.
Di Llilet nni war ÏÏifen walu.
  4
   Var ÃÃbeP zic, ibedd Yeccu x tma n lebPar. Maca imePÄaren
war ssinen ca aqqa d Yeccu. 5Inna asen Yeccu “A iPenjiren, ma attaV
Varwem ca n iselman?” Arrin-d xas “Lla!” 6Inna asen “NÄarem tracca
ak-d uVezdis afusi n tVarrabut, ad tafem.” Xenni nÄaren tracca uca
war zemmaren ad t-id jebden s ubarru n iselman. 7Inna umePÄar wenni
i tuVa ittexs it Yeccu i BuÏrus “Aqqa netta d Sidi.” Lami isla
Simoan BuÏrus aqqa netta d Sidi, ibyes arruÄ nnes minzi tuVa d
aoaryan, inÄar ixef nnes di lebPar. 8Maca imePÄaren inneÄni usin-d
s tVarrabut minzi war iggwijen ca x lbarr mVir mitayn n iVaLlen
(=olaPal 100 mitru) uca nitni jebden-d tracca s iselman.
  9
   Lami d ffVen Var lbarr, Çrin diha afennic n lefPem mani mmarsen
iselman d weVrum. 10Inna asen Yeccu “Awyem-d zeg iselman i teymarem
lexxu.” 11Simoan BuÏrus yuyur, ijbed tracca teccur s iselman
imeqqranen Var lbarr, aqqa-tt dayes meyya u tlata u xemsin. Waxxa
dayes s wanect uya aÏÏas, war tcarreg ca tracca. 12Inna asen Yeccu
“AraPem-d da, ad tariyyqem.” Ula d ijj zeg imePÄaren war izoim ad
t isseqsa ‘Min teonid cek?’. Ssnen aqqa-t d Yeccu. 13Lexdenni yusi-d
Yeccu iksi aVrum, iwca asen t uca ammu ula d iselman. 14Wanita d
222              YUPANNA 21


tawala wiss tlata i d iÄhar Yeccu i imePÄaren nnes awarni lami d
itwassnekkar zeg imettinen.

      Yeccu ittseqsa BuÏrus “Ma tettexsed ayi?”
15
  Awarni lami ariyyqen, inna Yeccu i Simoan BuÏrus “A Simoan, mmis
n Yuna, ma tettexsed ayi ktar zeg yina?” Inna as “Wah, a Sidi, cek
tessned aqqa necc ttexseV cek.” Inna as “Arwes izmaren inu.” 16Inna as
oawed “A Simoan, mmis n Yuna, ma tettexsed ayi?” Inna as “Wah a Sidi,
cek tessned aqqa necc ttexseV cek.” Inna as “Arwes uLli inu.” 17Inna as
wiss tlata “A Simoan, mmis n Yuna, ma tettexsed ayi?” IcÄen BuÏrus
minzi inna as t wiss tlata ‘Ma tettexsed ayi?’, uca inna as “A Sidi,
cek tessned kulci, tessned aqqa necc ttexseV cek.” Inna as Yeccu
“Arwes uLli inu. 18S tidett, s tidett, ad ac iniV, lami tuVa cek d
ameÇyan, tbeysed i yixef nnek, truPed mani texsed, maca x minni i Va
tewsared, ad tesswizzded ifassen nnek uca wenneÄni ad ac ibyes
uca ad cek yawi Var mani war tettexsed.” 19Inna ammu Pima ad isscen
i man lmewt i zi i Va issouLl Arebbi.
   Lami d as inna ammu, inna as “Äfar ayi-d!” 20Inneqleb BuÏrus, iÇra
amePÄar wenni i tuVa ittexs it Yeccu, iÄfar it, netta d wenni i tuVa
isennden x idmaren nnes Var umensi, inna “A Sidi, wi cek i Va isellmen?”
21
 Lami iÇra BuÏrus wa, inna i Yeccu “A Sidi, i wa, min d as i Va
imsaren?” 22Inna as Yeccu “Mala xseV ad iqqim al i d Va oeqbeV, i
min d ac iruPen? Cek Äfar ayi-d!” 23Uca iffeV-d wawal-a jar wawmaten
belli amePÄar nni war ittmetti ca, maca Yeccu war d as inni ca belli
netta war ittmetti ca, maca “Mala xseV ad iqqim al i d Va oeqbeV,
i min d ac iruPen?”
   24
    D wa d amePÄar wenni icehhden s man aya uca netta yura man aya,
u neccin nessen aqqa chadet nnes d tidett. 25Aqqa din oad aÏÏas n
tmeslayin nneÄni i igga Yeccu. Mala twarint ict awarni tenneÄnit, ad
ayi ittVil, ad tili ddunnit simant nnes war Vares bu ttasio Pima
ad teksi idlisen i Va itwarin. Amin!
            LEXDAYEM N IMAZANEN 1           223


        Lexdayem n Imazanen
         LmasiP itwassgaooad Var ujenna1   Adlis amezwaru i uriV, a Tiyufilis, uriV t x marra min ibda
   1


   Yeccu ad igg u ad isselmed 2al ass i di immeksi Var ujenna,
awarni lami iweÃÃa s ArruP Iqeddsen imazanen i tuVa ixÄar netta,
3
 inni umi, awarni lami tuVa iweddeb, isscen asen oawed ixef nnes
s waÏÏas n leolamat belli aqqa netta iddar, am t Çrin areboin
n wussan issawal x tmeslayin n tgeldit n Arebbi. 4Am tuVa imun
akidsen, iweÃÃa ten Pima war d tteffVen ca zi Urcalim, maca ad
qqimen ad rajan lwaod n Tbabat “i tuVa kenniw - am tuVa inna netta -
tetteslam zzayi. 5Minzi YuPanna tuVa isseVÄaà s waman, maca kenniw
ad twassVeÄÃem s ArruP Iqeddsen war iLli aÏÏas n wussan zeg
wami.” 6Xenni sseqsan t inni tuVa din imunen, qqaren “A Sidi, ma di
lweqt-a ad tarred tageldit i Israyil oawed?” 7Inna asen “War d
awem-d yusi ad taregbem zmanat d ikuden n lweqt i iÏÏef Tbabat
di ÃÃulÏa nnes. 8Maca kenniw ad teksim jjehd xmi xawem-d i Va
ihwa ArruP Iqeddsen uca kenniw ad tilim d lechud di Urcalim, di
marra Yahudiyya u di Samariya uca al ÏÏarf n ddunnit.” 9Umi inna
aya, immeksi am xeÇÇaren nitni, uca aseynu iksi t x tiÏÏawin nsen.
10
 Am d as sseÄfaren s tiÏÏawin nsen lami iruP Var ujenna, xÇar, aqqa
bedden Varsen tnayen n yeryazen arÄen arruÄ d acemlal, 11nnan asen “A
iryazen zi Ljalil, min kenniw ideowen tettbeddam txeÇÇarem Var
ujenna? Aqqa Yeccu wanita immeksi xawem Var ujenna, xenni ad d ioqeb
amecnaw mammec t teÇrim iruP Var ujenna!”

       LixÄaret n Mattiya deg wemcan n Yahuda
12
 Xenni oeqben Var Urcalim zeg wedrar umi qqaren adrar n Zzitun
i iLlan zzat i Urcalim uca iggwej xas mVir ticti n ij n usafar
n ssebt (=olaPal ijj n kilumiter). 13Umi d udfen, gaooden Var
tVurfet sennej mani tuVa ttViman BuÏrus d YuPanna d Yaoqub d
Andrawus d Filibbus d Tuma d Bartulumiyu d Matta d Yaoqub
mmis n Alfiyu d Simoan umi qqaren ‘Bu-cÄaret’ d Yahuda mmis n
Yaoqub. 14Ina marra idsen tuVa Ãbaren s ijj n dmam x tÇaLlitin u
224           LEXDAYEM N IMAZANEN 1, 2


x tkessit n lmeoruf ak-d temVarin u ak-d Maryem yemmas n Yeccu
d aytmas. 15Deg wussan nni ikkar BuÏrus di lwesÏ n aytmas -
tuVa din ij n lVaci dayes olaPal meyya u oicrin n ismawen - inna
16
  “A iryazen tawmat, tuVa ittxeÃÃ ad itwakemmel awal n wedlis
i itwannan qbel s ArruP Iqeddsen s uqemmum n Dawud x Yahuda
wenni idewlen d amgewwad n yinni iPebbsen Yeccu, 17minzi netta tuVa
itwaPseb zzayneV u tuVa iÏÏef tasVart di tsexxart-a. 18Aqqa wa
tuVa ikesseb ij n iyyar s lmunet n lVecc uca umi iwÄa x uVembub
nnes, aqqa ifeLleq zi lwesÏ uca marra aÄan nnes ffVen-d Var barra.
19
  Aqqa man aya idwel itwassen Var marra imezdaV n Urcalim alami
semman iyyar nni deg iles nsen ‘Paqldama’ min ixs ad yini ‘iyyar n
idammen’. 20Minzi tura deg wedlis n isebbiPen

   ‘Ad tedwel taddart nnes d lxarbet, ula d ijj war dayes izeddeV!
       Ad iksi wenneÄni lxedmet nnes n umePÄayi.”  SbP. 69:25, 109:8


21
 X uyenni ittxeÃÃ belli, zeg yeryazen inni tuVa d imoacaren akidneV
kul lweqt i di tuVa Sidi Yeccu ittadef u itteffeV jaraneV 22zeg
useVÄaà n YuPanna Var wass i di immeksi xaneV, aqqa ijjen zzaysen ad
idwel d acehhad akidneV x tnukra nnes. 23Uca areccPen tnayen: Yusef,
umi qqaren Barsabas wenni umi ttkennan oawed Yustus, d Mattiya.
24
 Xenni ÇÇuLlen, nnan “A Sidi, cek tessned ulawen n marra iwdan, sscen
aneV man wen zi tnayen-a i tixÄared, 25Pima ad icarc di tasexxart-a
u di tazant (=Lxedmet n umazan) i di ismeP Yahuda Pima ad iraP Var
wemcan nnes.” 26Xenni ggin akeccuÄ uca yusi-d ukeccuÄ x Mattiya uca
arnin t Var Pidoac n imazanen.

            Tawasit n ArruP Iqeddsen

2  Umi d yiweÄ wass n ‘loid n xemsin’, tuVa-ten marra jmio deg
   1


   ijj n wemcan s dmam d ijjen. 2Lexdenni deg ijj n umur yusi-d ij
n zzhir zeg ujenna, igga axmi d asemmiÄ n ict n tParyat ijehden
aÏÏas, iccur marra taddart mani tuVa qqimen 3uca ÄParen asen-d
ilsawen n tmessi ittePduduqen ittemsebÄan, arsin x kul ijjen zzaysen
4
 u marra nitni dewlen ccuren s ArruP Iqeddsen, bdan ad ssiwlen s
ilsawen nneÄni am mammec d asen iwca ArruP ad zzaysen neÏqen. 5Di
Urcalim tuVa zeddVen Wudayen, iryazen inni ittweqqaren Arebbi, zi
                 LEXDAYEM N IMAZANEN 2         225


marra legnus inni iLlan sadu ujenna. 6Umi ikkar zzhir-a, imun lVaci
uca ittebhet, minzi kul ijj tuVa ittesla asen ssawalen s yiles nnes.
7
 Dehcen ttbehten marra, nnan jarasen “Ma war Llin marra ina inni i din
issawalen d Ijaliliyyen? 8Mammec d asen nesla neccin, kul ijj zzayneV
s yiles nnes i zi d netwaxleq: 9Ibartiyyen d Imidiyyen d Ilamiyyen
d imezdaV n Misubutamiya d Yahudiyya d Qabadukiya d BunÏus d
Asiya 10d Frixiya d Bamfiliya d MiÃra d marra jwayeh n Libiya
Var Qayrawan ula d Irumaniyyen i da izeddVen, ammu inni d Udayen am
inni idewlen d imoacaren n Wudayen, 11ula d Ikritiyyen d Waoraben,
aqqa neccin nesla asen ssawalen s yiles nneV x lexdayem timeqqranin n
Arebbi!” 12Marra ttbehten uca iweddar asen ckun, qqaren ijj i wenneÄni
“Min ixs ad yini man aya?” 13InneÄni maca sthezzan, nnan “Nitni ccuren s
binu amiÇid.”

                 BuÏrus ittPeddet lVaci
14
 Maca BuÏrus ikkar ak-d Pidoac uca issgaooed tmijja nnes, inna
“Kenniw, a iryazen d Udayen u marra imezdaV n Urcalim, ittxeÃÃ
ad yili itwassen man aya jarawem, wcem amezzuV i wawalen inu.
15
  Minzi iwdan-a war scaren ca am mammec d awem ittVil, minzi
aqqa-tt d tasaooet d tlata n wass. 16Maca aya min itwannan zeg
umkacaf Yuwil

        ‘Arebbi iqqar, ad yili deg wussan ineggura,
        17


        aqqa ad farrVeV zi ArruP inu x marra iwdan,
           ad kacfen iPenjiren d tPenjirin nwem
          uca ibliVen nwem ad xasen-d iÄar lewPiy
           uca iwessura nwem ad arjan tirja.
               Ula x isemVan inu u x tiyya inu
              18


     ad farrVeV zi ArruP inu deg wussan nni uca ad kacfen.
           19
              Ad wceV lmuojizat deg ujenna sennej
            ula d leolamat x tmurt swadday:
          idammen d tmessi d lefwar n ddexxan.
      Ad tedwel tfuct Var taLlest d tziri Var idammen
     20


        qbel i d Va yas wass imVaren iouLlen n Arebbi
          uca marra wi i Va ilaVan s isem n Arebbi
                    ad injem.’    Juw. 2:28-32
226               LEXDAYEM N IMAZANEN 2


  22
    A iryazen n Israyil, slem awalen-a, Yeccu NnaÃiri, aqqa-t d
bnadem i d awem itwasscanen zi Arebbi s leojayeb d lmuojizat
d leolamat i yegga Arebbi s ufus nnes di lwesÏ nwem am mammec
tessnem kenniw oawed. 23D wa, wenni i din itwasellmen olaPsab lxaÄar
n Arebbi ioewwlen d tmusna nnes qbel, aqqa tiwyem t u tsemmarem t
x ÃÃalib s ifassen n lkuffar uca tenVim t, 24aqqa d wenni issnekkar
it-id Arebbi am issbeooed lewjao n lmewt umi war tuVi izemmar
ad zzayes itwaÏÏef netta. 25Minzi Dawud inna xas ‘TuVa ttwaliV Sidi
zzati di kul amur, aqqa-t x yeffus inu Pima war ttmeyyileV. 26X
uyenni ifarP ul inu uca iles inu isliwliw, wah, ula d aysum inu ad
tareyyeP s usitem, 27minzi war tettejjid leomar inu di laxart ula
war tettejjid Amqeddas nnek ad ikiccu. 28Cek tessecned ayi ibriden
n tudart, cek teccured ayi s lefraPet s uVembub nnek.’
  29
    A iryazen tawmat, aqqa teodel ayi ad awem ssiwleV s bÏayÏay
x jedditneV Dawud belli aqqa immut, itwanÄel uca anÄel nnes aqqa-t
VarneV al ass-a. 30Umi netta tuVa d amkacaf, issen belli Arebbi
ijjuLl as s ict n tjaLlit belli ad as igg - zi lViLlet n toeddist
tameÇyant nnes - LmasiP olaPsab aysum uca ad t issVim x lkursi
n loarc nnes, 31x uyenni tuVa netta izwar iÇra u issiwel x tnukra
n LmasiP belli leomar nnes war itwasseodu ca Var laxart ula
d aysum nnes war ittkicca. 32Yeccu wanita aqqa issnekkar it-id
Arebbi u neccin marra d lechud x man aya. 33Umi itwassgaooed
netta s yeffus afusi n Arebbi, iÏÏef lwaod n ArruP Iqeddsen zi
Tbabat, aqqa ifarreV it xenni am mammec tettwalam u tetteslam
lexxu. 34Minzi Dawud war igaooed ca Var ijenwan, maca netta simant
nnes iqqar ‘Inna Sidi i Sidi inu ‘Qqim x yeffus inu, 35al i d Va ggeV
leodyan nnek d tanebdat sadu iÄaren nnek.’ 36S tidett ad tessen marra
taddart n Israyil nican, belli Arebbi igg it d Sidi d LmasiP,
Yeccu wanita, wenni tÃellbem kenniw.”
   37
    Lami slin man aya, tudef asen deg wul nsen daxel, nnan i BuÏrus u
i imazanen inneÄni “Min i Va negg, a iryazen tawmat?” 38Inna asen BuÏrus
“Tubem, ejj kul ijjen zzaywem ad itwasseVÄeà s yisem n Yeccu
LmasiP i weVfar n ddnub uca ad tqeblem tamewci n ArruP Iqeddsen.
39
  Minzi lwaod i kenniw u i tarwa nwem u i marra inni iLlan Var laggwaj,
marra inni x i d Va ilaVa Sidi Arebbi nneV.” 40Uca s wawalen nneÄni
aÏÏas tuVa isseqneo u iolem asen, iqqar “Jjem kenniw ad tnejmem zi
2:28         2:29                 2:35
    SbP. 16:8-11     2 Sam. 7:12,13; SbP. 132:11     SbP. 110:1
           LEXDAYEM N IMAZANEN 2, 3          227


taÃilet-a ioewwjen.” 41Inni iqeblen awal nnes s lefraPet twassVeÄÃen
uca ttmarnin-d deg wass nni olaPal telt alaf n leomur.

              Amuni n lmumenin
42
 Nitni qqimen Ãbaren di tVuri n imazanen d tmunt d tarezzit n
weVrum u di tÇaLlitin. 43Tudef tiggwudi di kul leomar uca msarent
lmuojizat d leolamat aÏÏas s ifassen n imazanen. 44Marra inni yumnen
tuVa-ten jmio, tuVa Varsen kulci icarc. 45TuVa zznuzan agra d leowelt
nsen uca beÏÏan man aya x marra olaPsab min iPdaj kul ijj. 46TuVa
ttmunen kul ass di taddart iqeddsen s dmam d ijjen, ttarezzan
aVrum di tudrin, ttetten jmio s lefraPet u s wul iÃfa, 47ssemVaran
di Arebbi u tuVa ttetwassoizzen Var marra iwdan. Kul ass tuVa
Sidi yarenni Var tmesmunt inni ittnejmen.

         Asgenfi n ij n weryaz d aneÄbal

3   BuÏrus d YuPanna jmio gaooden Var taddart iqeddsen di
   1


   tsaooet n tÇaLlit tenni d wiss tesoa (=tasaooet tuVa-tt d
tlata awarni ÄÄhur). 2TuVa din ij n weryaz d aneÄbal zeg uoeddis
n yemmas, arbun t uca ssViman t kul ass Var tewwart n taddart
iqeddsen umi qqaren ‘tawwart taÃebPant’ Pima ad ittar ÃÃedqet
zeg inni ittadfen Var taddart iqeddsen. 3Aqqa wa, umi iÇra belli
BuÏrus d YuPanna xsen ad adfen Var taddart iqeddsen, ittar
zzaysen ÃÃedqet. 4InÄar dayes tiÏÏawin nnes BuÏrus ak-d YuPanna,
inna as “XÇar dayneV.” 5Netta iqceo daysen, ittraja ad zzaysen iÏÏef
ca. 6Inna as BuÏrus “Nnuqart d wureV war Vari Llin, maca min Vari d
man aya i d ac wciV s yisem n Yeccu LmasiP NnaÃiri! Kkar, tuyured!”
7
 IÏÏef it zeg ufus nnes afusi uca issnekkar it. Lexdenni menoen
iÄaren nnes d ticeobin nnes, 8ingez uca ibedd x iÄaren, iggur uca
yudef akidsen Var taddart iqeddsen, iggur, ineggez, issemVara
di Arebbi.
  9
   Marra iwdan Çrin t iggur issemVara di Arebbi, 10ssnen aqqa
netta d wenni tuVa ittViman ittettar Var ‘tewwart taÃebPant’ n
taddart iqeddsen uca nitni dewlen ccuren s wedhac d utebhet x
min d as imsaren. 11Am tuVa aryaz aneÄbal, wenni tuVa itwassgenfan,
icebbar di BuÏrus d YuPanna, xenni dduqqzen xasen marra iwdan di
lemraP umi qqaren akulwar s ibilaren n Sulayman, ttbehten.
228             LEXDAYEM N IMAZANEN 3


            BuÏrus ittbarreP s LmasiP
12
  Umi iÇra BuÏrus aya, yarr-d x weydud “A iryazen n Israyil, min
kenniw ideowen tettbehtem s uya? Mayemmi dayneV tejoarem axmi
s jjehd nneV niV s uweqqar nneV n tcuni narr it iggur? 13Arebbi n
Ibrahim d IsPaq d Yaoqub, Arebbi n lejdud nneV, aqqa issouLla
aPenjir amsexxar nnes Yeccu wenni tsellmem u tenkarem arendad n
BilaÏus wenni tuVa iPekkem belli icuwwar ad as arxun. 14Maca
kenniw aqqa tenkarem Amqeddas Amseggad, tzawgem ad awem immewc
weryaz aqettal. 15uca tenVim amgewwad n tudart, wenni d issnekkar
Arebbi zeg imettinen, aqqa neccin d lechud x man aya. 16S liman deg
isem nnes, isem nnes aqqa issejhed wa wenni tettwalam, tessnem t, u
liman i zzayes d ikkin aqqa iwc as agenfi ikmel zzatwem marra.
17
  Lexxu, a awmaten, necc ssneV, aqqa kenniw teggim man aya am tjehlem,
amenni ggin oawed imeqqranen nwem. 18Maca Arebbi aqqa ikemmel ammu
min tuVa issizwar ixebbar xas s uqemmum n marra imkacafen
belli LmasiP iggur ad iweddeb. 19X uyenni tubem, toeqbem Var
webrid Pima ad awem itwamseP ddnub nwem uca xenni ad d asen
wussan n ufewwej zi jjihet n Arebbi 20uca ad issekk Yeccu LmasiP
wenni tuVa itwabarreP zzayes qbel i kenniw. 21Aqqa ittxeÃÃ as i
ujenna ad iqbel wanita al ussan n weodal n marra timeslayin mixef
tuVa issawal Arebbi s uqemmum n marra imkacafen nnes iqeddsen
zi zman. 22Aqqa Musa inna i lejdud

          ‘Sidi, Arebbi nwem, ad awem-d issnekkar
          ij n umkacaf amecnaw necc zeg wawmatwem.
               I netta umi i Va teslem
          di marra mixef d awem i Va issiwel.’       Til. 18:15, 19


23
 Ad yili belli kul leomar i war islin Var umkacaf-a ad itwasshellek
zeg weydud. 24Marra imkacafen zi Samwil d marra inni it-id ixelfen,
mecPal tuVa ssiwilen, aqqa nitni izwaren barrPen s wussan-a oawed.
25
  Kenniw d tarwa n imkacafen u n loahd i igga Arebbi ak-d lejdud
nwem lami tuVa iqqar i Ibrahim

       ‘S zzarioet nnek ad twabarkent marra tiqebbal n tmurt.’
           Amz. 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14; Gal. 3:8

3:14
    Luk. 23:18
            LEXDAYEM N IMAZANEN 3, 4           229


 Alami d issnekkar Arebbi aPenjir amsexxar nnes Yeccu, issekk
26


it-id Varwem i kenniw imezwura maPend ad awem ibarek umi d yarra
kul ijjen zzaywem ad iwc s weorur i lVar nnes.”

     BuÏrus d YuPanna zzat i lmePkama tameqqrant n Wudayen

4   Am tuVa ssawalen ak-d iwdan, xeccen-d xasen ikehhanen ak-d
   1


   umeqqran x taddart iqeddsen d IÃaduqiyyen, 2tuVa xeyyqen
minzi nitni tuVa sselmaden iwdan u ttPeddeten s tnukra n Yeccu zeg
imettinen. 3Uca ssarsen xasen ifassen uca Pebbsen ten al tiwecca
nnes minzi tuVa tewÄa-d tmeddit. 4AÏÏas zeg inni islin awal-a umnen
u lqedd n yeryazen yiweÄ-d olaPal xemsa alaf. 5Di tiwecca nnes
imsar belli imeqqranen nsen d imVaren nsen d imselmaden nsen n
idlisen munen di Urcalim 6ak-d Hannan, azeLlif n ikehhanen, d Qayafa
d YuPanna d Aliksandir d marra inni tuVa d iqqarÃen zi laLl n
uzeLlif n ikehhanen. 7Umi ten ssbedden di lwesÏ, sseqsan ten “S
man jjehd niV s man isem i teggim aya?” 8Lexdenni inna asen BuÏrus
iccuren s ArruP Iqeddsen, “A imeqqranen n weydud d imVaren n
Israyil! 9Mala ass-a tesseqsam aneV x lxar i itwaggen i ij n
umehluc u s min zi idwel iggenfa, 10ittxeÃÃ ad tessnem marra
kenniw d marra aydud (=cceob) n Israyil belli wanita ibedd
zzatwem iÃePP s isem n Yeccu LmasiP NnaÃiri, wenni tÃellbem d
wenni d issnekkar Arebbi zeg imettinen, aqqa zzayes i imsar man
aya. 11D wa d aÇru i itwassePqaren zzaywem, a ibennayen, aqqa d
wenni idewlen d azeLlif n teVmart. 12Asenjem war iLli s ijjen nneÄni
minzi war din isem nneÄni sadu ujenna i immewcen i iwdan Pima ad
zzayes nenjem.” 13Alami Çrin taryast n BuÏrus d YuPanna uca ufin
belli nitni d iwdan iPafiyyen d iqubbaniyyen, aqqa ttbehten uca
oeqlen belli nitni tuVa-ten ak-d Yeccu. 14Uca umi Çrin bnadem i tuVa
iggenfan ibedd akisen, war ufin min i Va inin x man aya. 15U awarni
lami ten umaren ad ffVen barra i lmePkama tameqqrant n Wudayen,
mcawaren ak-d wayawya, 16nnan “Min i Va negg s iwdan-a? Minzi aqqa
iban-d mliP i marra imezdaV n Urcalim belli leolamet temsar s
ufus nsen, war nzemmar ad tt nenkar. 17Maca Pima war itwabarreP
ktar jar weydud, ad ten nessiggwed Pima war ttVimin ad ssiwlen
ula ak-d ijj n bnadem di ÏÏweo n isem-a.” 18Awarni lami xasen-d
laVan, weÃÃan ten maPend war ssiwilen war sselmaden oemmarà oad
                           4:11
                               SbP. 118:22
230           LEXDAYEM N IMAZANEN 4


di ÏÏweo n isem n Yeccu. 19Maca BuÏrus d YuPanna arrin-d xasen, nnan
“Pekmem kenniw, ma iPiqq zi jjihet n Arebbi maPend ad nsel ktar
i kenniw x Arebbi, 20minzi war nzemmar ad neqqim war nessiwil x
min neÇra u x min nesla.” 21Maca nitni ssiggwden ten oad ktar, xenni
jjin ten ad raPen, almi war ufin min zi ten i Va oaqben zi ssibbet n
iwdan. Minzi marra nitni tuVa ssemVaran di Arebbi x min imsaren,
22
  minzi bnadem i dayes itwagg leolamet-a n ugenfi tuVa Vares ktar
zi areboin iseggwusa.

              TaÇaLlit n lmumenin
23
  Awarni lami d asen arxun, ruPen nitni Var inni iLlan nsen uca xebbaren
ten s marra min d asen nnan arruyas n ikehhanen d imVaren n weydud.
24
  Umi slin aya, ssgaooden tmijja nsen Var Arebbi s dmam d ijjen,
nnan “A Sidi n marra, cek d wenni iggin ajenna d tmurt d lebPar d
marra min dayes, 25cek d wenni innan s uqemmum n uPenjir amsexxar
nnek Dawud

   ‘Mayemmi VewwVen legnus u mayemmi xarrÃen iwdan di min ixwan?
     Aqqa kkaren ijeLliden n ddunnit jmio uca imeqqranen munen
     26


         Äidd n Sidi ula Äidd n LmasiP nnes.’   SbP. 2:1,2


27
 Minzi s tidett aqqa Hirudus d BunÏiyus BilaÏus d legnus d
weydud n Israyil munen x aPenjir amsexxar amqeddas nnek Yeccu wenni
umi tmesPed 28Pima ad ggen marra min tuVa izwar ineyyec ufus nnek
d cwar nnek ad yili. 29Lexxu, a Sidi, xÇar Var usiggwed nsen uca
ewc i isemVan nnek Pima ad ssiwlen s wawal nnek s marra taryast
30
 am tesswizzded afus nnek i usgenfi u Pima ad msarent leolamat d
lmuojizat s yisem n aPenjir amsexxar amqeddas nnek Yeccu.” 31Awarni
lami kemmlen taÇaLlit, inhezz wemcan i di tuVa munen u marra dewlen
ccuren s ArruP Iqeddsen, ssawalen s wawal n Arebbi s teryast.

          Tamesmunt tamezwarut n LmasiP
 LVaci n inni yumnen tuVa s wul d leomar d ijjen uca ula d ijj war
32


iqqar belli min tuVa Vares aqqa i netta wePdes waha, maca nitni
carcen di kulci jarasen. 33TuVa imazanen cehhden s ij n jjehd
imVar x tnukra n Sidi Yeccu uca tiweÄ-d nniomet temVar x marra
           LEXDAYEM N IMAZANEN 4, 5           231


nitni, 34uca war tuVi jarasen ula d ijj dayes lexÃeÃ, minzi marra
inni Var iLla iyyaren niV tudrin zznuzan ten uca ttawyen-d ttaman n
min zznuzan, 35ssrusan t Var iÄaren n imazanen uca bÄan i kul ijj
olaPsab min tuVa iPwaj. 36Yusis wenni umi laVan imazanen Barnabas,
min ixs ad yini ‘mmis n usfewwej’, netta zi teqbilt n Lawi, ixleq
di Qubrus, 37tuVa Vares ij n iyyar, izzenz it uca yiwi-d tmenyat,
issars itent Var iÄaren n imazanen.

          LPukm x Ananiyas d Saffira

5   Ij n weryaz qqaren as Ananiyas d temVart nnes Saffira zzenzen
   1


   ca zeg wagra nsen. 2Netta iksi i yixef nnes zi tmenyat n ttaman n
wagra, am tessen temVart nnes, uca yiwi-d ict n tesVart zzayes,
issars itt Var iÄaren n imazanen. 3Inna as BuÏrus “A Ananiyas, mayemmi
iccur CciÏan ul nnek Pima ad tessxarqed x ArruP Iqeddsen u Pima
ad teksid i yixef nekk zi tmenyat n iyyar? 4Maolik war tezzenzed
iyyar, ma war ittili oad nnek, xenni oad umi t tezzenzed, ma war
tuVi ttaman nnes oad deg ufus nnek? Min cek ideowen tettegged deg wul
nnek man aya? Aqqa cek war tessxarqed ca x iwdan maca x Arebbi.”
5
 Umi isla Ananiyas awal-a iwÄa di tmurt, iffeV as buPbel uca tedwel
tiggwudi temVar x marra inni islin x man aya. 6Kkaren ibliVen, cefnen
t uca ksin t Var barra, neÄlen t. 7Xenni, umi odunt olaPal tlata n
tsaooetin, tudef-d temVart nnes, war tessin min imsaren. 8Yarr-d
xas BuÏrus “Ini ayi, ma aqqa tezzenzem iyyar s wanect uya?” Tenna
as “Wah, s wanect uya.” 9Inna as BuÏrus “Min kenniw ideowen tettafqem
jarawem maPend ad tjarrbem ArruP n Arebbi? XÇar, aqqa iÄaren
n yinni ineÄlen aryaz nnem Var tewwart, ad cem ksin barra oawed.”
10
  Lexdenni tewÄa Var iÄaren nnes uca temmut, udfen-d ibliVen nni, ufin
tt temmut, ksin tt Var barra uca neÄlen tt zzat i weryaz nnes
11
  Tedwel tiggwudi temVar Var marra tamesmunt d Var marra inni
islin man aya.

       Leolamat d lmuojizat s ifassen n imazanen
 Msarent waÏÏas n leolamat d lmuojizat jar iwdan s ifassen n imazanen
12


uca marra nitni tuVa munen s wul d ijjen deg ukulwar n Sulayman ak-d
ibilaren. 13Maca zeg inni iqqimen war izoim Ped ad kisen igg azeLlif,
maca iwdan weqqaren ten aÏÏas. 14Mmarniyen-d ktar oad Var inni yumnen di
232          LEXDAYEM N IMAZANEN 5


Arebbi, ij n ubarru n yeryazen d temVarin, 15alami tuVa kessin imehlac
barra Var zznaqi, ssrusan ten x qamat d teswit Pima xmi i d Va yas
BuÏrus balak ad tekk mVir tili nnes x ijj zzaysen. 16Ineyru oawed
lVaci zi tneddam i d as-d innÄen i Urcalim, iwyen-d imehlac d inni
itwamarrten zi laryaP imengas uca marra ggenfan.

        Afekki n BuÏrus d YuPanna zi lePbes
17
 Ikkar uzeLlif n ikehhanen d marra inni iLlan akides, aqqa nitni zi
tebridt n IÃaduqiyyen uca dewlen ccuren s lePsed, 18ssarsen ifassen
x imazanen, ggin ten di lePbes n lgens. 19Maca ij n lmalak n Sidi
yarzem tiwwura n lePbes s Llilet, issuffeV iten Var barra, inna
20
 “RuPem, xenni tbeddem di taddart iqeddsen, siwlem i weydud s
marra awalen n tudart-a.” 21Awarni lami slin aya, udfen Var taddart
iqeddsen Var ÃÃbeP, bdan sselmaden. Maca lami d yusa uzeLlif n
ikehhanen d yinni akis iLlan, xenni laVan nitni x lmePkama tameqqrant n
Wudayen u x marra imVaren n ayt n Israyil uca ssekken ixeddamen nsen
Var lePbes Pima ad ten-d awyen. 22Maca imxazniyyen umi d usin, war
ten ufin ca di lePbes, oeqben, xebbaren s man aya, 23qqaren “Aqqa nufa
lePbes ibelleo mliP u ioessasen bedden barra Var tewwura maca
umi narzem, war din nufi Ped daxel.” 24Lami isla umeqqran n loeskar n
taddart iqeddsen d arruyas n ikehhanen awalen-a, iweddar asen min
i Va ggen. 25Uca yusi-d ijjen ixebbar iten, iqqar “XÇar, iryazen inni
i teggim di lePbes, aqqa bedden di taddart iqeddsen, sselmaden
iwdan!” 26Lexdenni iruP din lqebÏan n loeskar ak-d imxazniyyen, iwyen
ten-d, maci s uVil minzi tuVa ggweden zeg iwdan Pima war zzayes
ttetwaPejjaren. 27Umi ten-d iwyen, ssbedden ten zzat i lmePkama
tameqqrant n Wudayen. Isseqsa ten uzeLlif n ikehhanen, iqqar 28“Ma war
kenniw nweÃÃi maPend war tessVaram s yisem-a, xÇar, aqqa kenniw
teccurem Urcalim s tVuri nwem, kenniw texsem ad xaneV tarrem idammen
n bnadem-a.” 29Maca BuÏrus d imazanen arrin-d, nnan “IttxeÃÃ ÏÏaoet
i Arebbi ktar zi tenni n iwdan. 30Arebbi n lejdud nneV issnekkar-d
Yeccu wenni tenVim kenniw, tuyrem t x tefrewt. 31S ufus nnes afusi
aqqa issgaooed Arebbi wanita d amgewwad d amsenjem Pima ad iwc
ttubet d weVfar n ddnub i Israyil. 32Neccin d lechud x man aya uca
ula d ArruP Iqeddsen i yewca Arebbi i inni i d as iÏÏaoan.” 33Lami
slin aya, hajen aÏÏas uca bdan ttemcawaren Pima ad ten nVen. 34Maca
           LEXDAYEM N IMAZANEN 5, 6           233


ij n Ufarisi qqaren as Gamaliyal, netta d amselmad n ttawrat, wenni
tuVa itwaweqqar zeg iwdan marra, ikkar-d di lmePkama tameqqrant
n Wudayen, yumur Pima ad nedhen imazanen Var barra i cwayt n lweqt.
35
 Inna asen “A iryazen n ayt n Israyil, xÇarem mliP min i Va teggem s
iwdan-a.” 36Minzi qbel ussan-a tuVa ikkar Tuddas, inna aqqa netta d ca,
leÃqen dayes olaPal ca n areboa meyya n yeryazen, aqqa nVin t u marra
inni tuVa t iÄeffaren, dewlen twazeLloen, ikemmel array nsen. 37Awarni
man aya ikkar Yahuda Ajalili deg wussan n uzemmem, indeh awarni as
ij n ubarru n iwdan iVewwVen, maca ula d wa itwahellek uca inni it-
id iÄfaren, dewlen twazeLloen. 38Lexxu ad awem iniV, PÄam ixef nwem
zeg iwdan-a, jjem ten ad raPen, minzi mala cwar-a niV lxedmet-a zeg
iwdan, xenni ad iqÄa, 39maca mala tuVa-t zi Arebbi, war tzemmarem
ad t tarzem Pima kenniw war tetwafim d inni ittmenVan ak-d Arebbi
oawed.” 40Xenni ggin as array uca awarni lami d laVan x imazanen
Varsen, hettken ten s urekkuÄ, oelmen asen Pima war ssiwilen s isem
n Yeccu, xenni arxun asen. 41Nitni ruPen zi lmePkama tameqqrant, farPen
lami ufin belli nitni twaPesben ad sdaheLlen abehdel di ÏÏweo n
yisem nnes. 42Uca war ssbedden ca ad sslemden kul ass di taddart
iqeddsen u di tudrin, barrPen s Yeccu LmasiP.

       LixÄaret n seboa n yeryazen i tsexxart

6  Lami tuVa ktaren imePÄaren aÏÏas deg wussan nni, aqqa Udayen inni
  1


   Varsen lParÄ n Iyunaniyyen oeksen Ioibraniyyen minzi tijjal nsen
farrÄen daysent di tsexxart n zzad n kul ass. 2Tenoac n imazanen laVan
x ubarru n imePÄaren maPend ad munen, nnan “War ioeddel ad nsexxar
ÏÏwabel i macca am nettejja deg wawal n Arebbi. 3XÇarem, a awmaten,
xÄarem seboa n yeryazen zzaywem inni Var teLla chadet tecna, ccuren
s ArruP Iqeddsen d tiVit, maPend ad ten nkellef s tmeslact-a. 4Maca
neccin ad neÃbar di tÇaLlit u di tsexxart n wawal.” 5Iojeb wawal-a i
marra lVaci uca nitni ixÄaren Stifanus, ij n weryaz iccuren s liman
d ArruP Iqeddsen, xenni Filibbus d Bruxuru d Nikanur d Timun d
Barminas d Nikulas ij n umoacar n Wudayen zi Antiyuxiya. 6Ssbedden
ten qibalt i imazanen uca nitni, awarni lami ÇÇuLlen, ssarsen xasen
ifassen nsen. 7TuVa awal n Arebbi iggam d lqedd n imePÄaren di
Urcalim tuVa imeqqar aÏÏas uca ij n ubarru d ameqqran zeg ikehhanen
idwel iÏÏao i liman.
234          LEXDAYEM N IMAZANEN 6, 7


               UÄuf n Stifanus
8
 Stifanus, am tuVa iccur s liman d jjehd, tuVa ittegg lmuojizat d
leolamat mVarent jar iwdan. 9Maca ca n yinni iLlan zeg usinagug qqaren
as asinagug n ‘iPurriyyen’ u ca n Isiriniyyen (=inni iLlan zi Sirini
niV Qayrawan) u ca n Iliksandriyyen (=inni iLlan zi Aliksandriyu)
ula d ca n inni iLlan zi Kilikiya d Asiya, tuVa ttqacaPen Stifanus.
10
  War zemmaren ad oeksen tiVit d ArruP i zi tuVa issawal.
11
  Lexdenni oarrnen iryazen maPend ad inin “Aqqa nesla asen, ssawalen s
wawalen iceqqfen di Musa u di Arebbi.” 12Aqqa ssVewwVen weydud d
imVaren n weydud d imselmaden n idlisen uca umi xas-d dduqqzen,
ÏÏfen t, nedhen t Var lmePkama tameqqrant n Wudayen. 13Ggin lechud
issxarriqen, inni innan “Bnadem-a war issbeddi ad iceqqef deg
wemcan-a iqeddsen u di ttawrat, 14minzi nesla as iqqar belli Yeccu
NnaÃiri wanita ad ihdem amcan-a, ad ibeddel ÏÏbayeo i d aneV
iwca Musa.” 15Marra inni Var iLla lkursi di lmePkama tameqqrant
n Wudayen, umi d as Pekkaren s tiÏÏawin nsen, Çrin aVembub nnes
amecnaw aVembub n ij n lmalak.

      Stifanus ittPeddet Udayen s ArruP Iqeddsen

7  AzeLlif n ikehhanen inna “Ma man aya d tidett?” 2Netta inna “A kenniw,
   1


  a iryazen, aytma d ibabaten, slem. Arebbi n uouLli iÄhar i
jedditneV Ibrahim am tuVa oad di Misubutamiya, qbel mma ad
izdeV di Paran 3uca netta inna as

     ‘FfeV zi tmurt nnek u zi laLl nnek, as-d Var ict n tmurt
             tenni d ac i Va ssecneV.’    Amz. 12:1


4
 Lexdenni iffeV zi tmurt n Ikaldaniyyen uca izdeV di Paran. Ssenni,
awarni lami immut babas, Arebbi issmuÏi it-id Var tmurt-a i
di tzeddVem lexxu. 5Netta war d as iwci ca dayes lwart ula d
ijj n usurif n uÄar, maca iwaod ad as tt iwc d agra i netta u i
zzarioet nnes awarni as, am war tuVi Vares oad mmis. 6Issiwel
Arebbi ammu belli ad tili zzarioet nnes d inewjiwen deg ict n
tmurt teVribt, ad ten arren d isemVan, ad daysen Vezzan areboa
meyya n iseggwusa. 7Uca lgens i d as i Va yilin d isemVan, ad t
PasbeV, inna Arebbi. Awarni man aya ad ffVen, ad ayi oebden deg
            LEXDAYEM N IMAZANEN 7           235


wemcan-a. 8Netta iwc as loahd n wextan. Ammu d ijja IsPaq uca ixten
it deg wass wiss tmenya uca IsPaq ijj-d Yaoqub, Yaoqub ijj-d
tenoac n lejdud imezwura. 9Lejdud imezwura Varren zi Yusef uca
zzenzen t di MiÃra maca Arebbi tuVa-t akis, 10issenjem it zi
marra lePÃarat nnes, iwc as nniomet d tiVit qibalt i Firoun,
ajeLlid n MiÃra wenni igg it d amÄebbar x MiÃra u x marra
taddart nnes. 11Xenni yusi-d laÇ x marra tamurt n MiÃra d Kanoan,
ict n lePÃart temVar, war ufin lejdud nneV min i Va ccen. 12Maca umi
isla Yaoqub belli aqqa din irden di MiÃra, issekk lejdud nneV din
i umur amezwaru. 13Deg umur wiss tnayen isseÄhar Yusef ixef nnes
i aytmas uca Firoun yargeb x laLl n Yusef. 14Issekk Yusef, yumur
maPend ad d yas babas d marra laLl nnes, xemsa u seboin n leomur.
15
 Ihwa-d Yaoqub Var MiÃra, immut netta d lejdud nneV. 16Iwyen ten Var
Cakim, ssarsen ten deg wenÄel wenni isVa Ibrahim s ij n ttaman n
nnuqart zi ayt n Pamur, babas n Cakim. 17Maca alami tuVa teggur ad d
taweÄ lweqt n loahd i tuVa iwaod zzayes Arebbi i Ibrahim, tuVa
iggam weydud uca idwel imVar di MiÃra 18alami d yusa ujeLlid
nneÄni tuVa war issin Yusef. 19Wanita tuVa istenfao zi lgens nneV uca
iVezza x lejdud nneV, ittegg xasen bessif maPend ad nÄaren iseyman
nsen Pima war ttVimin ad ddaren. 20Di lweqt nni ixleq-d Musa, tuVa
dayes aÇri imVar qibalt Arebbi. Sseymen t di taddart n babas
telt n iyuren. 21Lami itwammenÄar, teksi t d mmis yeLlis n Firoun,
tesseyem it d mmis i yixef nnes. 22ItwassVar Musa di marra
tiVit n ImiÃriyyen uca tuVa ittqedda x wawal u x min tuVa ittegg.
23
  Alami Vares idwel areboin n iseggwusa, iÄar-d xas deg wul nnes
maPend ad yarzu aytmas n ayt n Israyil. 24Umi iÇra ijjen zeg aytmas
itwaÄlem, iÃÃar xas, intaqem wenni tuVa itwaÄelmen uca inVa AmiÃri.
25
  IttVil as, belli tawmat nnes ad fehmen aqqa Arebbi ad asen iwc
asenjem s ufus nnes, maca nitni war fhimen. 26Deg wass wiss tnayen
iÄhar asen-d, lami tuVa ttmenVan, iolem asen maPend ad messeÃlaPen,
iqqar “A iryazen, kenniw d awmaten, mayemmi toeddam ijjen x wenneÄni?”
27
  Wenni tuVa ittoeddan x umqarreb nnes, ioarn it, inna

           ‘Wi cek iggin xaneV d lqaÄi?
           28
            Ma texsed ad ayi tenVed
         am mammec tenVid iÄennaÄ AmiÃri?’  UfV. 2:14
236             LEXDAYEM N IMAZANEN 7


29
 Yarwel Musa di ssibbet n wawal-a uca idwel d anewjiw di tmurt n
Midiyan mani d yejja tnayen iPenjiren. 30Umi odun areboin n iseggwusa,
iban as-d ij n lmalak n Arebbi di lexla n wedrar n Sinayi di tmessi
ittePduduqen di tabVa. 31Umi iÇra Musa man aya, ittebhet s min iÇra,
iruP din Pima ad yarzu x man aya, xenni tusi-d Vares tmijja n Arebbi.

          32
          ‘Necc d Arebbi n lejdud nnek Ibrahim,
            Arebbi n IsPaq u Arebbi n Yaoqub.’      UfV. 3:6,15


Ibda Musa ittarjiji aÏÏas, war izoim ad dayes ixÇar.            33
                                        Inna as
Arebbi

            ‘Kkes sandaliyat nnek zeg iÄaren nnek,
        minzi amcan mani tbedded d tamurt tqeddes.
  34
   Aqqa ÇriV aVezzi n weydud inu di MiÃra uca sliV i uzehhar nsen,
       ÄareV-d Pima ad ten ssnejmeV. Uca lexxu, as-d da,
              ad d cek ssekkeV Var MiÃra.’         UfV. 3:5-10


35
 Musa wanita, wenni nkaren nitni umi nnan ‘Wi cek iggin xaneV d arrays
d lqaÄi?’, wanita issekk it Arebbi d arrays d amsellek s ufus
n lmalak wenni d as-d iÄharen di tabVa. 36Wanita issuffeV iten zi
MiÃra am igga lmuojizat d leolamat di tmurt n MiÃra u di lebPar
azeggwaV u di lexla lmijal n areboin n iseggwusa. 37Wa d Musa wenni
innan i ayt n Israyil

    ‘Sidi Arebbi nwem ad awem-d yejj ij n umkacaf zi tawmat nwem,
              i netta umi i Va teslam.’   Til. 18:15


38
 Wanita tuVa-t di tmesmunt n lgens di lexla ak-d lmalak wenni tuVa akis
issawalen x wedrar n Sinayi ula ak-d lejdud nneV. Aqqa netta tuVa itteÏÏef
awalen iddaren Pima ad aneV ten yewc. 39Lejdud nneV war xsen ad as ÏÏaoen
maca sstewwjen t xasen uca ulawen nsen oeqben Var MiÃra. 40Nnan i Harun

    ‘Egg aneV irebbiten inni d aneV i Va izwaren minzi Musa wanita
         wenni i d aneV igewwden zi tmurt n MiÃra,
             war nessin min d as imsaren.’      UfV. 32:1,23
              LEXDAYEM N IMAZANEN 7              237


 Ggin ij n uyenduz deg wussan nni uca ssgaooden taVarÃt i laÃnam,
41


farPen s min ggin ifassen nsen. 42Arebbi iwca asen s weorur uca
yarr iten ad oebden loeskar n ujenna amecnaw mammec tuVa tura deg
wedlis n imkacafen

         ‘Ma tiwyem ayi-d zeoma tiVarÃin d ÃÃdaqi
      areboin n iseggwusa di lexla, a taddart n Israyil?
   Iwa aqqa oad teksim aqiÄun n Mulux d itri n arebbi nwem Rimfan
   43


         u tÃawar i teggim Pima ad tent toebdem.
        Necc ad kenniw gewwdeV aVirin qao i Babilun.’ Ams. 5:25-27

44
 AqiÄun iqeddsen n chadet tuVa-t ak-d lejdud nneV di lexla am
mammec tuVa yumur netta wenni innan i Musa maPend ad t igg x umedya
i iÇra. 45Lejdud nneV oawed ksin t u nitni ak-d Yucuwa ssidfen t di
min iLlan Var legnus, inni issuffeV iten Arebbi qibalt i uVembub
n lejdud nneV al wussan n Dawud. 46Wanita yufa nniomet Var Arebbi
uca ittar as ad yaf ict n tzeddiVt i Arebbi n Yaoqub. 47Maca
Sulayman d netta ibnan as taddart. 48Maca wenni iouLlen x marra min
iLlan war izeddeV di tudrin iqeddsen i itwaggen s ifassen am
mammec iqqar umkacaf

      49
       ‘Ajenna d loarc inu u tmurt d tanebdat i iÄaren inu.
        Man taddart i d ayi i Va tebnam, iqqar Sidi,
            u man amcan i iLlan n arraPet inu?
          Ma war iggi ufus inu man aya marra?’
          50
                               Ica. 66:1-2


51
  A kenniw inni iqesPen d inni war itwaxetnen s wul d imezzuVen, lebda
tettemoalam x ArruP Iqeddsen amecnaw lejdud nwem ammu ula d kenniw.
52
  Man wen zeg imkacafen war t marrten lejdud nwem? Nitni nVin inni
izwaren ttbarrPen x twasit n Umseggad i zi d tdewlem kenniw lexxu
d imVeÄÄaren d iqettalen nnes, 53kenniw inni iksin ttawrat s ufus n
lmalakat maca war dayes teÏÏifem.”

             Udayen ttPejjaren Stifanus
54
 Umi slin aya, itwaqeÃÃ wul nsen, VeÇÇen tiVmas nsen Vares. 55Maca
netta, am tuVa iccur s ArruP Iqeddsen, ikessi tiÏÏawin nnes Var
238          LEXDAYEM N IMAZANEN 7, 8


ujenna, iÇra aouLli n Arebbi d Yeccu ibedd Var yeffus n Arebbi.
56
 Inna “XÇar, ttwaliV ijenwan arezmen d Mmis n bnadem ibedd Var
yeffus n Arebbi.” 57Maca nitni, am sVuyyun s ict n tmijja d tameqqrant,
qqnen imejjan nsen uca hejmen xas s dmam d ijjen. 58SsuffVen t barra
i tendint, bdan ttPejjaren t u lechud kkessin arruÄ nsen Var iÄaren
n ij n ubliV qqaren as Cawul. 59TuVa ttPejjaren Stifanus am ittlaVa,
iqqar “A Sidi, ÏÏef arruP inu.” 60Xenni iwÄa x ifadden nnes uca isVuy
s ict n tmijja tejhed “A Sidi war d asen ttPasab ddnub-a!” Awarni
lami inna aya, immut.

        Cawul ittdarrec x tmesmunt n LmasiP

8  TuVa Cawul yarÄa x lmewt nnes. Deg wussan nni temsar ict
   1


  n lePÃart temVar x tmesmunt di Urcalim u marra twazeLloen
Var jwayeh n Yahudiyya d Samariya, mVir imazanen. 2Ca n yeryazen
idiyaniyyen arbun Stifanus Var wenÄel uca ggin xas ij n wecÄan
ameqqran. 3Maca Cawul tuVa ittareddeLl tamesmunt xmi ittadef Var
tudrin, ittjarra iryazen d temVarin uca ineddeh iten Var lePbes.

      Filibbus ittbeccar di tendint n Samariya
4
 Inni itwazeLloen tuVa gguren, ttennÄen, ttbarrPen s wawal n lexbar
aÃebPan. 5Ihwa-d Filibbus Var tendint n Samariya, ibarreP iten
s LmasiP. 6TuVa lVaci iÏÏef di min itwannan zi Filibbus s wul
d ijjen am slin u Çrin leolamat i igga. 7Minzi zeg waÏÏas n yinni
i di iLla laryaPat imengas ffVen zzaysen ina, sVuyyun s tmijja
tameqqrant uca aÏÏas n ineÄbalen d iqejdaPen twassgenfan. 8TuVa
din ict n lefraPet temVar di tendint nni. 9AÏÏas zeg wami tuVa
din di tendint nni ij n weryaz qqaren as Simoan, tuVa ittsePPar,
issttebhet lgens n Samariya am iqqar x yixef nnes aqqa netta d
ca. 10Marra slin Vares s umeÇyan s umeqqran, nnan “Wanita d jjehd
imVaren n Arebbi.” 11Äfaren t s minzi netta tuVa issarjef iten s
ssPur nnes aÏÏas zeg wami. 12Maca umi yumnen di Filibbus wenni
tuVa ittbarreP s lexbar aÃebPan n tgeldit n Arebbi u s yisem
n Yeccu LmasiP, xenni twassVeÄÃen nitni, iryazen ula d timVarin.
13
  Simoan s yixef nnes oawed yumen u awarni lami itwasseVÄeÃ,
iqqim iÄeffar Filibbus lebda, tuVa ittebhet aÏÏas lami iÇra
leojayeb d leolamat imVaren i imsaren. 14Umi slin imazanen inni iLlan
            LEXDAYEM N IMAZANEN 8            239


di Urcalim belli Samariya teqbel awal n Arebbi, ssekken Varsen
BuÏrus d YuPanna, 15inni, umi d hwan Varsen, ÇÇuLlen asen Pima ad
ÏÏfen ArruP Iqeddsen, 16minzi netta tuVa oad war d yusi x ula d
ijj zzaysen, tuVa twassVeÄÃen waha s yisem n Sidi Yeccu. 17Xenni
ssarsen xasen ifassen uca nitni ÏÏfen ArruP Iqeddsen. 18Umi iÇra
Simoan belli s usarsi n ifassen n imazanen immewc asen ArruP
Iqeddsen, xenni ixs ad d asen iwc tmenyat, 19inna “Ewc ayi i necc
oawed ÃÃulÏa-ya Pima man wen mma x i Va ssarseV afus inu ad
iqbel ArruP Iqeddsen.” 20Inna as BuÏrus “Ad tetePPa nnuqart nnek
akik, minzi ittVil ac ad tkesbed nniomet n Arebbi s tmenyat.
21
  War Varek bu tesVart ula d ca deg wawal-a minzi ul nnek war iLli
isegged zzat i Arebbi. 22Tub zi tuoeffna nnek uca ttar i Arebbi
maPend ad xak itwaVfar uxarraÃ-a n wul nnek, 23minzi ttwaliV aqqa
cek deg ict n ‘xull’ (=aPrir amarzag aÏÏas) u deg ij n uceddi n min
war iseggden.” 24Yarr-d Simoan, inna “Ttarem i Arebbi xafi Pima
war d ittis xafi ca zi min tennam.” 25Xenni nitni, awarni lami cehden
u ssiwlen s wawal n Arebbi, oeqben Var Urcalim uca barrPen s
lexbar aÃebPan deg waÏÏas n ledcur n Isamariyyen.

          AseVÄaà n lewzir n Itiyubiya
 Uca ij n lmalak n Sidi issiwel ak-d Filibbus, inna “Kkar, truPed
26


Var ljanub deg webrid i d ihwan zi Urcalim Var Vazza i iLlan
di lexla.” 27Ikkar iruP. XÇar, aqqa din ij n weryaz zi Itiyubiya,
tuVa-t d ij n weryaz umi deqfen, aqqa-t d lewzir n tgeldit n Kandaki,
tajeLlidt n Itiyubiya, tuVa-t x marra leknuz nnes, tuVa yusi-d Var
Urcalim Pima ad din iobed. 28Ioqeb-d, iqqim x ukarru nnes, tuVa
iqqar deg wedlis n umkacaf Icaoya. 29Inna ArruP i Filibbus “Zid,
tmuned ak-d ukarru-ya.” 30Yuzzel-d Vares Filibbus, isla as iqqar
zeg wedlis n umkacaf Icaoya, inna “Ma tfehmed min teqqared?” 31Inna
as “Mammec izemmar mala war din Ped i d ayi i Va issefhemen?”
Uca ittar zi Filibbus maPend ad yenya uca ad kis iqqim. 32Udem i
tuVa iqqar zeg wedlis d wa

   “Amecnaw ij n icarri itwandeh Var lgurnet Pima ad zzayes VarÃen,
       amecnaw izmar ignun qibalt i wenni d as iLlasen,
            war yarzim ca aqemmum nnes.
240           LEXDAYEM N IMAZANEN 8, 9


         Deg usePqar nnes itwakkes xas lPukm.
         33


            Wi i Va ioawden x jjil nnes?
       Minzi tudart nnes ad tetwakkes zi tmurt.”  Ica. 53:7-8


34
 Yarr-d lewzir x Filibbus, inna “TtettareV zzayek x wi xef
issawal umkacaf man aya, ma x yixef nnes niV x ijjen nneÄni?” 35Yarzem
Filibbus aqemmum nnes, uca, umi ibda zeg wawal nni, ibarreP as
s Yeccu. 36Am tuVa gguren nitni deg webrid, iwÄen Var ca n waman.
Inna lewzir “XÇar, aqqa din aman. Min d ayi i Va imenoen maPend
ad twassVeÄÃeV?” 37Inna Filibbus “Mala tumned s wul nnek marra,
tPeLlel!” Uca netta yarr-d, inna “UmneV belli Yeccu LmasiP d mmis
n Arebbi.” 38Yumur ad ibedd ukarru, hwan deg waman Filibbus d
lewzir jmio uca isseVÄeà it. 39Alami d gaooden zeg waman, ixÄef
ArruP n Sidi Filibbus uca lewzir war t iÇri oad, minzi netta
iruP deg webrid nnes s lefraPet. 40Maca Filibbus itwaf di Azutu
uca ibda ittcuqqa di tmurt, ittbarreP s lexbar aÃebPan i marra
tineddam alami d yiweÄ Var QayÃariya.

           Cawul deg webrid Var Dimacq

9    U Cawul, am tuVa oad ittÃuÄ s uoeddi d lmewt Äidd n imePÄaren
   1


    n Sidi, iruP Var uzeLlif n ikehhanen, 2ittar zzayes tibratin
Var Dimacq i isinagugen inni din iLlan, maPend, mala yufa ca n inni
iÄeffaren abrid nni, iryazen niV timVarin, ad ten-d indeh Var
Urcalim. 3Lami din iruP, imsar, am tuVa ittqarrab Var Dimacq,
tenneÄ as-d deVya ict n tfawt zeg ujenna. 4IwÄa Var tmurt, xenni isla
ict n tmijja teqqar as “Cawul, Cawul mayemmi d xafi tdarrced?”
5
 Inna “Min teonid cek, a Sidi?” Inna as Sidi “Necc d Yeccu wenni x
tdarrced. IqseP xak ad toefsed x tyarsa.” 6Uca netta, am tuVa
ittarjiji u ittPeyyar, inna “A Sidi, min texsed ad ggeV?” Inna as
Sidi “Kkar, tudfed Var tendint, ad ac itwanna min ittxeÃÃ ad
tegged!” 7Uca iryazen inni kis isafaren, bedden ttbehten. Nitni slin
tmijja, maca war Çrin Ped. 8Ikkar Cawul zi tmurt uca lami yarzem
tiÏÏawin nnes, war iÇri Ped u nitni gewwden t zeg ufus uca nedhen t
Var Dimacq. 9Tlata n wussan tuVa war ittwili, war icci, war iswi.
10
  TuVa din di Dimacq ij n umePÄar qqaren as Ananiyas. Uca Sidi inna
as deg ij n lewPiy “A Ananiyas!” Inna as “Aqqa-yi danita, a Sidi!” 11Inna
            LEXDAYEM N IMAZANEN 9            241


as Sidi “Kkar, truPed Var webrid umi qqaren ‘abrid isseggden’,
xenni di taddart n Yahuda, seqsa x ij n weryaz zi Tarsus, qqaren
as Cawul, xÇar, aqqa ittÇaLla, 12yusi-d Vares deg ij n lewPiy,
aqqa ij n weryaz qqaren as Ananiyas yudef-d uca issars xas afus
nnes Pima ad idwel ittwala oawed.” 13Yarr-d Ananiyas “A Sidi, aqqa
sliV zeg waÏÏas n iwdan x weryaz-a mecPal d lVar i igga deg
imqeddasen nnek di Urcalim. 14Aqqa da Vares ttesriP zeg uVezdis
n arruyas n ikehhanen maPend ad iPebbes marra inni ittlaVan x
yisem nnek.” 15Maca Sidi inna as “RuP minzi wa aqqa-t Vari d lqecoet
itwaxÄaren Pima ad issiweÄ isem inu Var legnus u zzat i ijeLliden
u Var tarwa n Israyil, 16minzi ad as ssecneV mecPal ittxeÃÃ i Va
iweddeb di ÏÏweo n yisem inu.” 17IruP Ananiyas, yudef di taddart,
issars xas afus nnes, inna “A uma Cawul, aqqa Sidi, Yeccu wenni d
ac-d iÄharen deg webrid i zi d tusid, issekk ayi-d Pima ad
tettwalid oawed uca ad tetwaccured s ArruP Iqeddsen.” 18Lexdenni
deg wemcan tewÄa-d zi tiÏÏawin nnes ca amecnaw taqcurt uca idwel
ittwala oawed, ikkar uca itwasseVÄeÃ.

         Cawul ibda ittbeccar di Dimacq
19
 Umi icca, imPeÄ. Iqqim Cawul ca n wussan ak-d imePÄaren di Dimacq,
20
  lexdenni ibda ittbarreP s LmasiP deg isinagugen, belli netta d
mmis n Arebbi. 21Marra inni tuVa itteslan, ttbehten, nnan “Ma war iLli
d wanita i tuVa ittareddLlen inni tuVa ittlaVan s yisem-a di Urcalim,
ma war iLli d wenni i d yusin da maPend ad ten icarf u ad ten
igewwed Var arruyas n ikehhanen?” 22Maca Cawul tuVa yarenni di jjehd,
issdehhac Udayen inni izeddVen di Dimacq am ten isseqneo belli wa
d LmasiP. 23Umi odun aÏÏas n wussan, mcawaren Wudayen Pima ad t nVen.
24
 Maca Cawul yargeb x nneyyet nsen. Nitni tuVa PeÏÏan tiwwura, s uzil ula
s Llilet Pima ad t nVen. 25Maca imePÄaren nnes ksin t s Llilet, ssehwan
t zi lPiÄ am t ggin deg ict n tsuLlet.

             Cawul di Urcalim
 Umi d yusa Cawul Var Urcalim, yarzu ad imun ak-d imePÄaren, maca
26


marra ggweden zzayes, war ttiqqen ca belli netta d amePÄar. 27Maca
Barnabas iksi t Vares uca indeh it Var imazanen uca netta ixebbar
iten mammec iÇra Sidi deg webrid u mammec kis issiwel u mammec
242          LEXDAYEM N IMAZANEN 9


tuVa ittbarreP s yisem n Yeccu s teryast di Dimacq. 28TuVa iqqim
ittadef itteffeV akidsen di Urcalim 29uca ittbarreP s isem n
Sidi s teryast, issawal ittqacaP ak-d Wudayen inni issawalen s
tyunanit maca nitni arzun ad t nVen. 30Umi ssnen tawmat man aya, nedhen
t Var QayÃariya uca sekken t Var Tarsus. 31Maca timesmunin di
marra Yahudiyya d Ljalil d Samariya tuVa daysent lehna, twabnant
di liman, ggurent di tiggwudi n Sidi d ufewwej zi ArruP Iqeddsen,
dewlent mVarent.

              Asgenfi n Iniyas
 Lami inneÄ BuÏrus di marra jwayeh, imsar iruP Var imqeddasen
32


inni izeddVen di Lidda. 33Yufa din ij n bnadem isem nnes Iniyas, teodu
xas tmenya n iseggwusa u netta izzel di qama, tuVa-t d aneÄbal. 34Inna
as BuÏrus “A Iniyas! Yeccu LmasiP ad cek issgenfa. Kkar, tessud
i ixef nnek!” lexdenni ikkar deVya. 35Uca Çrin t marra imezdaV n
Lidda d Sarun uca tuben Var Sidi.

           Asnekkar n Tabita zi lmewt
36
  TuVa di Yaffa ict n tmePÄart qqaren as Tabita, isem wanita ixs
ad yini ‘Durka’ (=Vazala). Ta tuVa teccur s lexdayem tiÃebPanin u
s ÃÃdaqi i tuVa tetticc. 37Deg wussan nni tehlec uca temmut uca
awarni lami tt ssirden, ssarsen tt di tVurfet. 38Am tuVa Lidda
tudes Yaffa ssekken imePÄaren, umi slin belli BuÏrus aqqa-t
din, tnayen n yeryazen Pima ad zzayes ttaren maPend war ittoeÏÏal
ad Varsen-d yeodu. 39Ikkar BuÏrus, yuyur akisen. Lami d yiweÄ,
nedhen t Var tVurfet sennej. Beddent-id Vares marra tijjal, runt,
sscanent as tcamirat d ijeLlaben i tuVa tettegg Durka alami tuVa-
tt oad akisent. 40Maca BuÏrus issuffeV itent marra Var barra,
isjed uca iÇÇuLl. Lami d inneqleb, iÇra arrimet, inna “Tabita,
kkar!” Nettat tarzem tiÏÏawin nnes uca lami teÇra BuÏrus, teqqim.
41
  Isswizzed Vares afus nnes uca issnekkar itt-id, xenni ilaVa x
imqeddasen d tijjal, isscen asen tt, belli aqqa teddar. 42IffeV-d
lexbar-a Var Yaffa marra uca aÏÏas idewlen umnen di Sidi. 43Uca
iqqim ca n wussan di Yaffa Var ij n weryaz wenni tuVa ioeddel
ilmawen, qqaren as Simoan.
            LEXDAYEM N IMAZANEN 10             243


        BuÏrus d lqebÏan arumani Kurnilyus

10     TuVa di QayÃariya ij n weryaz isem nnes Kurniliyus, aqqa-t d
    1


      lqebÏan x meyya n lkumpaniyyet umi qqaren “AÏalyan”. 2Netta tuVa
ittweqqar u itteggwed Arebbi ak-d aytbab n taddart nnes marra,
itticc aÏÏas n ÃÃdaqi i iwdan uca ikessi s lmeoruf i Arebbi
lebda. 3Wa iÇra nican deg ij n lewPiy, tasaooet tuVa-tt olaPal d wiss
tesoa n uzil, aqqa ij n lmalak zi Arebbi yudef-d Vares, inna as “A
Kurniliyus!” 4Umi dayes inÄar tiÏÏawin nnes, iggwed netta aÏÏas, inna
“Min din, a Sidi?” U netta inna as “TiÇaLlitin nnek d ÃÃdaqi nnek iwÄent
Var liÄaret n Arebbi. 5Uca lexxu, ssekk iryazen Var Yaffa, toarÄed
x Simoan wenni umi qqaren oawed BuÏrus. 6Aqqa netta yarzef Var Simoan,
wenni ioeddlen ilmawen, wenni Var iLla taddart Var lebPar. Wa ad ac
yini min ittxeÃÃan ad tegged.” 7Umi iruP lmalak wenni tuVa issawalen
ak-d Kurniliyus, ilaVa netta x tnayen zeg ixeddamen nnes u oawed x ij
n uoeskari itteggweden Arebbi, inni tuVa akis lebda. 8Awarni lami ten
ixebbar x kulci, issekk iten Var Yaffa. 9Xenni tiwecca nnes, am tuVa-
ten deg webrid ttqarraben Var tendint, igaooed BuÏrus x tzeqqa,
Pima ad iÇÇaLl. Tasaooet tuVa-tt olaPal wiss setta. 10ILluÇ aÏÏas
uca tuVa immeÇri ad icc, uca, am tuVa d as ssewjaden, iwyi t lewPiy.
11
 IÇra ajenna yarzem uca ict n lqecoet amecnaw ict n tecÄaÄt n tcuqqet
tameqqrant zi lqeÏÏan ifsusen i itwaÏÏfen zi areboa n tVemmura nnes,
tetwassehwa-d Var tmurt. 12TuVa dayes marra lPayawanat n tmurt s
areboa n iÄaren d lewPuc d lPayawanat inni ittbuoen x tmurt d ijÄaÄ
n ujenna. 13Tusi-d ict n tmijja teqqar as-d “Kkar, a BuÏrus, VarÃ,
tecced.” 14Maca BuÏrus inna “Lla a Sidi, war cciV oemmarà min war
iPeLllen ula min war izdigen.” 15Tmijja tusi-d Vares tawala nneÄnit
teqqar “Min issizdeg Arebbi, war d t tettarrid ca cek d lePram.”
16
  Man aya imsar tlata n imulen, xenni itwassgaooed lqecoet oawed Var
ujenna. 17Am tuVa BuÏrus oad ittxarraà deg yixef nnes min ixs ad
yini lewPiy i iÇra, xÇar, tnayen n yeryazen inni d itwassekken zi
Kurniliyus, bedden-d Var tewwart awarni lami sseqsan x taddart
n Simoan. 18Lami laVan x yijjen, sseqsan, ma Simoan umi ttkennan BuÏrus
aqqa-t di taddart? 19Umi tuVa BuÏrus oad ittxarraà di lewPiy
i iÇra, inna as ArruP “XÇar, aqqa da tlata n yeryazen arezzun xak.
20
  Kkar, tehwi-d, ruP akidsen nnebla mma ad tcekked di ca, minzi d
necc i ten-d issekken.” 21Ihwa BuÏrus Var yeryazen inni Vares-d
244          LEXDAYEM N IMAZANEN 10


issekk Kurniliyus, inna “XÇar, aqqa d necc wenni i xef tarezzum. Min
Var d tusim da?” 22Nnan as “Aqqa Kurniliyus, lqebÏan x meyya wenni d
ij n weryaz isegged itteggwed Arebbi, wenni i xef cehhden mliP
Wudayen zi lgens marra, ij n lmalak iqeddsen tuVa iolem as deg ij n
lewPiy zi Arebbi maPend ad cek ioarÄ Var taddart nnes, ad zzayek
isel awalen.” 23Issidef iten Var daxel, iggi ten d inewjiwen. Tiwecca
nnes iffeV BuÏrus akidsen d ca n tawmat inni iLlan zi Yaffa, ruPen
akis. 24Farwecca iwÄen Var QayÃariya. Kurniliyus tuVa ittraja ten,
ioarÄ-d x lePbab nnes u x ca n imeddukal i t-id yudsen maPend ad
munen. 25Umi yudef BuÏrus, ilqa t-id Kurniliyus, iwÄa as Var iÄaren
uca isjed as. 26Issekkar it BuÏrus, inna as “Kkar, aqqa ula d necc
d bnadem!” 27Am kides issawal, yudef uca yufa din aÏÏas munen. 28Inna
asen “Kenniw tessnem aqqa war iPeLler x weryaz Uday ad imun ak-d ij
n ubarrani niV ad Vares-d iqarreb. Maca Arebbi isscen ayi belli
war icuwwar ad laViV ula x ijj n bnadem d lePram niV d amengus.
29
  X uyenni usiV-d oawed da nnebla mma ad cekkeV di ca umi dayi
toarÄed. Lexxu sseqsiV cek, mayemmi xafi-d toarÄed?” 30Inna as
Kurniliyus “Areboa n wussan zeg wami tuVa ÇummeV al tsaooet-a uca
di tsaooet wiss tesoa tuVa ttÇaLliV di taddart inu. U xÇar, ij n
weryaz ibedd-d qibalt inu s warruÄ ittceocioen, 31inna ‘A Kurniliyus,
taÇaLlit nnek tetwasel d ÃÃdaqi nnek iwÄent Var liÄaret n Arebbi.
32
  Sekk Var Yaffa, toarÄed x Simoan wenni umi ttkennan BuÏrus, aqqa
netta d anewjiw di taddart n Simoan, wenni ioeddlen ilmawen, tenni Var
lebPar. Aqqa netta, melmi mma yusi-d da, ad kik issiwel. 33X uyenni
ssekkeV-d Varek lexdenni u cek aqqa teggid mliP umi tusi-d da.
Neccin marra i da neLla qibalt i Arebbi Pima ad nsel marra min zi
cek yumur Arebbi.”

   ArruP Iqeddsen ad d ihwa ula x marra inni iLlan zi legnus
 Yarzem BuÏrus aqemmum nnes uca inna “S tidett ufiV belli Arebbi
34


war ittegg ca lfarz jar iwdan. 35Maca wenni t itteggweden d wenni
itteggen tasegda zi kul lgens, aqqa netta yarÄa xas. 36Awal i issekk
Var ayt n Israyil maPend ad ibarreP s lexbar aÃebPan n lehna s
yisem n Yeccu LmasiP, ‘wanita d Sidi n marra’, 37aqqa tessnem lexbar
i d iffVen di marra Yahudiyya i d ibdan zi Ljalil awarni aseVÄaà i
zi tuVa ittbarreP YuPanna, 38lexbar zi jjihet n Yeccu NnaÃiri, mammec
            LEXDAYEM N IMAZANEN 10, 11            245


t idhen Arebbi s ArruP Iqeddsen u s jjehd, wenni issara tamurt,
igga lxar, issgenfa marra inni itwaVezzan zeg iblis minzi Arebbi
tuVa-t akis. 39Neccin d lechud s marra min igga di tmurt n Wudayen
ula di Urcalim. Aqqa nVin t, uyren t x tePnact. 40Wa issnekkar it-id
Arebbi deg wass wiss tlata uca ejj it ad d iÄhar, 41maci i marra
iwdan maca i lechud inni izwar ixÄar iten Arebbi, i neccin inni akis
iccin iswin awarni lami d itwassnekkar zeg imettinen. 42IweÃÃa aneV
ad nbarreP i iwdan, ad neched aqqa d netta i igga Arebbi d lqaÄi
x inni iddaren d x inni immuten. 43Cehhden xas marra imkacafen, belli
kul ijjen wenni zzayes i Va yamnen, ad as itwaVfar ddnub nnes s yisem
nnes.” 44Am tuVa BuÏrus issawal oad, iwÄa-d ArruP Iqeddsen x marra
inni tuVa itteslan i awal. 45Ttbehten lmumenin inni itwaxetnen inni i d yusin
ak-d BuÏrus, umi tamewci n ArruP Iqeddsen itwafarreV oawed x yinni
iLlan zi legnus. 46Minzi tuVa ten tteslan ssawalen s ilsawen, ssmeVVaran
di Arebbi. Lexdenni yarr-d BuÏrus 47“Ma izemmar Ped ad iqÄeo aman
maPend war twasseVÄiÃen ina, inni iqeblen ArruP Iqeddsen amecnaw
neccin?” 48Xenni yumur ad ten ssVeÄÃen s isem n Sidi. Awarni uya ttaren
zzayes ad iqqim ca n wussan.

      Agraw n imazanen di Urcalim x lmumenin zi legnus

11     Imazanen d tawmat inni iLlan di Yahudiyya slin belli ula d
    1


     legnus ÏÏfen deg wawal n Arebbi. 2Alami igaooed BuÏrus
Var Urcalim, qacPen akis inni iLlan zeg tebridt n wextan, 3nnan “Aqqa
cek tudfed Var iwdan i war itwaxetnen uca teccid akidsen.” 4Maca
BuÏrus ibda ad asen ioawed s uradduf, inna 5“Necc tuVa-yi di
tendint n Yaffa ttÇaLliV uca ÇriV, lami d Vari yusa lewPiy, ict n
lqecoet amecnaw tacÄaÄt n tcuqqet tameqqrant itwaÏÏfen zi areboa
n tVemmura nnes tetwassehwa-d, tiweÄ-d Vari. 6Lami dayes xÇareV
mliP, fetneV uca ÇriV lPayawanat n tmurt s areboa n iÄaren d lewPuc
d lPayawanat inni ittbuoen x tmurt d ijÄaÄ n ujenna. 7SliV awarni ayi
ict n tmijja, tenna ayi ‘Kkar, a BuÏrus, VarÃ, tecced.’ 8Maca necc
nniV ‘Lla, a Sidi, oemmarà war yudif oad Var uqemmum inu min war
iPeLllen ula min war izdigen.’ 9Tarr-d xafi tmijja zeg ujenna oawed
‘Min issizdeg Arebbi, war d t tettarrid ca cek d lePram.’ 10Man
aya imsar tlata n imuren, xenni itwassgaooed marra oawed Var
ujenna. 11U xÇar, lexdenni bedden din tlata n yeryazen zzat i taddart
246          LEXDAYEM N IMAZANEN 11


mani d ayi tuVa, inni d itwassekken zi QayÃariya. 12Inna ayi ArruP
aqqa ittxeÃÃ ad kisen raPeV nnebla mma ad cekkeV. Xenni truP akidi
oawed tawmat-a s setta uca nudef Var taddart n weryaz nni. 13Uca netta
issargeb aneV mammec iÇra ij n lmalak i d as ibedden di taddart
nnes, inna as ‘Sekk iryazen Var Yaffa, toarÄed x Simoan wenni umi
ttkennan BuÏrus. 14Netta ad ac issiwel awalen i zi i Va tetwassnejmed,
cek d marra taddart nnek.’ 15Umi bdiV ad ssiwleV, ihwa-d ArruP
Iqeddsen xasen am mammec xaneV-d ihwa oawed Var umezwaru. 16Uca
fekkareV-d awal n Sidi, mammec inna ‘YuPanna tuVa isseVÄaà s waman
maca kenniw ad twassVeÄÃem s ArruP Iqeddsen.’ 17Mala Arebbi iwc
asen tamewci n ArruP Iqeddsen i nitni nican am mammec i d aneV tt iwca
i neccin inni yumnen di Sidi Yeccu LmasiP, xenni min oniV necc maPend ad
ssbeddeV Arebbi?” 18Umi slin man aya, heddnen, ssemVaren Arebbi, nnan
“I xenni, Arebbi iwca ula i legnus maPend ad tuben i tudart.”

         Tamesmunt n LmasiP di Antiyuxiya
19
 Inni itwazeLloen zi ssibbet n lePÃart i imsaren s ssibbet
n Stifanus, Çwan Var Finiqiya d Qubrus d Antiyuxiya am war
ssiwilen ak-d Ped s wawal mVir ak-d Wudayen waha. 20TuVa din
jarasen ca n yeryazen i iLlan zi Qubrus d Qayrawan inni, alami d
usin Var Antiyuxiya, tuVa issawalen ak-d Wudayen inni tuVa Varsen
lPard n Iyunaniyyen, barrPen asen s Sidi Yeccu. 21TuVa afus n Sidi
akidsen uca ij n ubarru d ameqqran yumen, dewlen tuben Var Sidi.
22
  Ikk-d lexbar xasen x imezzuVen n tmesmunt di Urcalim. Nitni
ssekken Barnabas Pima ad iÇwa tamurt al Antiyuxiya. 23Alami d
yiweÄ din, iÇra nniomet n Arebbi, ifarP uca iolem asen marra Pima
ad qqimen ttcebbaren di Sidi olaPsab nneyyet n wul nsen. 24Minzi
tuVa-t d aryaz isegged iccur s ArruP Iqeddsen d liman uca ij
n ubarru d ameqqran n iwdan immarni-d Var Sidi. 25Xenni iruP Var
Tarsus Pima ad yarzu x Cawul 26uca alami t yufa, yusi-d zzayes
Var Antiyuxiya. Uca imsar aqqa nitni munen di tmesmunt aseggwas
ikmel uca sslemden ij n lVaci d ameqqran. Uca twasemman imePÄaren
d ‘imasiPiyyen’ i umur amezwaru di Antiyuxiya. 27Deg wussan nni
hwan-d ca n imkacafen zi Urcalim Var Antiyuxiya. 28Uca ikkar ij
n zzaysen qqaren as Agabus, iolem s ArruP belli ij n laÇ imVar
ad yekk x marra ddunnit wenni i d yusin nican deg wussan n qayÃar
           LEXDAYEM N IMAZANEN 11, 12           247


Kludiyus. 29Xenni kul ijjen zeg imePÄaren igga ad issekk ca n twiza
olaPsab tizemmar nnes Var wawmaten i izeddVen di Yahudiyya.
30
  Ggin amenni oawed, ssekken t i imVaren s ufus n Barnabas d
Cawul.

   Aneqqi n Yaoqub d ufekki n BuÏrus s ufus n ij n lmalak

12    Di lweqt nni olaPal isswizzed Hirudus afus nnes Pima ad
     1


     ikarfes x ca n yinni iLlan zi tmesmunt. 2InVa Yaoqub umas n
YuPanna s ssif 3uca umi iÇra aqqa man aya iojeb asen i Wudayen, ikemmel
deg webrid nni maPend ad iPebbes BuÏrus oawed. TuVa d ussan n
weVrum nnebla antun. 4Alami t iÏÏef, igg it di lePbes, igga xas areboa
n ioessasen Pima ad xas oessen, tuVa ixs ad t iqeddem zzat i iwdan
awarni loid n weVrum nnebla antun. 5TuVa oessen x BuÏrus di lePbes,
maca tamesmunt tuVa tÇaLla i Arebbi s jjehd di ÏÏweo nnes. 6Am tuVa
Hirudus oad izoem ad t iqeddem, tuVa BuÏrus itteÏÏeà di Llilet nni
jar tnayen n ioessasen n loeskar, qqnen t s tnayen n snasel. Uca ioessasen
tuVa ttoessan oawed Var tewwart n lePbes. 7XÇar, ij n lmalak n Sidi
tuVa ibedd-d din, ÏÏya n tfawt tettceocio deg wexxam uca netta ioarn
BuÏrus deg uVezdis, issfaq it, inna “Kkar deVya!” Uca wÄant snasel
zeg ifassen nnes. 8Inna as lmalak “Byes, teqqned tisira nnek!” Igga ammu.
Inna as “ArÄ ajeLlab nnek, teÄfared ayi-d!” 9Xenni iffeV, iÄfar it, war
issin min d as igga lmalak, ma man aya d tidett, ittVil as iÇra ij
n lewPiy. 10Alami kkin x uoessas amezwaru d x wenni wiss tnayen, iwÄen
Var tewwart n wuzzal tenni ittawyen Var tendint, tennurzem asen wePdes.
Awarni lami zzayes ffVen, qeÄoen ict n zzenqet, lexdenni ijji t lmalak.
11
 Umi d idwel BuÏrus Var lbal nnes, inna “Lexxu ssneV s tidett belli
Sidi issekk-d lmalak nnes, issenjem ayi zeg ufus n Hirudus u zi
marra min ittraja ad ayi yegg weydud n Wudayen.” 12Alami iften s man
aya, lexdenni iruP Var taddart n Maryem, yemmas n YuPanna wenni ittkennan
Marku, mani tuVa ttmunen aÏÏas, ttÇaLlan din. 13Alami issqarqeb di
tewwart n barra, tusi-d ict n tayya isem nnes Ruda Pima ad tsel
wi dinni. 14Umi teoqel tmijja n BuÏrus, war tarzim ca tewwart zi
ssibbet n lefraPet nnes, maca tuzzel Var daxel uca txebbar iten
belli BuÏrus aqqa ibedd Var tewwart. 15Nnan as “Aqqa cem txelfed!”
Maca nettat teqqimed teqqar aqqa man aya nican. Nitni nnan “Aqqa-t d ij n
lmalak!” 16Maca BuÏrus iqqim issqarqub uca alami d as arezmen, Çrin
248         LEXDAYEM N IMAZANEN 12, 13


t uca ttbehten. 17Iceyyar asen s ufus nnes Pima ad sqaren uca ioawed
asen mammec t-id issuffeV Sidi zi lePbes, inna “Xebbarem Yaoqub
d tawmat x uya. Xenni iffeV Var ij n wemcan nneÄni.” 18Lami d yiweÄ uzil,
imsar ij n uxarweÄ maci drust jar loeskar x min imsaren i BuÏrus.
19
 Maca Hirudus umi xas tuVa yarezzu, war t yufi, uca awarni lami
isstenÏeq ioessasen, yumur ad ten nedhen Var ccrao uca iruP zi
Yahudiyya Var QayÃariya, izdeV dinni.

           Lmewt n Hirudus Agribba
20
 TuVa Hirudus isxeÄ x ayt n Tirus d Sidun. Maca nitni arezfen-d
Vares amecnaw ijj n bnadem, ssqenoen Blastus axeddam icenoen n
ujeLlid (=wenni tuVa x tmeslayin n leqÃar n ujeLlid), ttaren as aÃlaP,
minzi macca n tmurt nsen tekk-d zi tenni n ujeLlid. 21Deg ij n wass i
tuVa nwan, yarÄ Hirudus ajeLlab igellden, iqqim x lkursi n ccrao,
issawal akisen. 22Uca iwdan sVuyen Vares “Aqqa-tt d tmijja n ij n
arebbi, maci n bnadem.” 23Lexdenni iwta it ij n lmalak n Sidi, minzi
netta war iwci aouLli i Arebbi. Uca ccin t ikeccawen, iffeV zzayes
buPbel. 24Awal n Arebbi tuVa iggam, imeqqar. 25Barnabas d Cawul
oeqben-d zi Urcalim awarni lami kemmlen tasexxart nsen uca iwyen
akisen YuPanna, wenni umi ttkennan Marku.

       LixÄaret n Barnabas d Cawul i lxedmet

13    TuVa din di Antiyuxiya di tmesmunt imkacafen d imselmaden:
    1


     Barnabas, d Simoan wenni ittkennan Nijer, d Lukiyus zi
Qayrawan, d Manaoin wenni itwarebban ak-d Hirudus lPakem x ij n
arbao n tmurt, d Cawul. 2Am tuVa nitni oebbden i Sidi, ttÇumman, inna
ArruP Iqeddsen “Farzem ayi-d Barnabas d Cawul i lxedmet tenni
umi d asen-d laViV.” 3Xenni Çummen ÇÇuLlen uca ssarsen xasen ifassen,
jjin ten ad raPen.

             Asafar Var Qubrus
4
 Ina xenni, am tuVa d twassekken zi ArruP Iqeddsen, ÏÏfen abrid
Var Salukiya uca ssenni ruPen di lebPar Var Qubrus. 5Umi iwÄen
Var Salamis, barrPen s wawal n Arebbi deg isinagugen n Wudayen.
TuVa YuPanna ittsexxar iten. 6Awarni lami zwan tagzirt al Bafus,
ufin din ij n usePPar, netta d ij n umkacaf issxarriqen, qqaren as
            LEXDAYEM N IMAZANEN 13             249


Bar-Yeccu. 7TuVa-t ak-d lwali Sarjiyus Bulus. Netta d ij n weryaz
d amiVis. Wanita ilaVa-d i Barnabas d Cawul, tuVa immeÇri ad isel
awal n Arebbi. 8Maca Ilimas (am mammec d as qqaren i Bar-Yeccu s
tgrigit), asePPar, tuVa ittoekkas iten, yarzu ad issbeooed lwali
x liman. 9Maca Cawul umi qqaren oawed Bulus, tuVa iccur s ArruP
Iqeddsen, ijoar dayes mliP, inna 10“A cek, a mmis n iblis, aqqa cek
teccured s kul lVecc d tePraymect, cek d leodu n marra tasegda,
ma aqqa cek war tbedded ca ad txarweÄed ibriden iseggden n
Arebbi. 11Lexxu, xÇar, aqqa da afus n Arebbi i cek i Va ixeLlÃen,
ad tdewled d adarVal, war tettwilid tfuct i ij n lmijal. Lexdenni
tewÄa-d xas tayyut d taLlest uca tarr it iddura, yarezzu wi
t i Va igewwden zeg ufus. 12Lami iÇra lwali min imsaren, yumen,
ittebhet di tVuri n Sidi.

            Var Birxa d Antiyuxiya
13
 Bulus d inni akis iffVen zi Bafus x lebPar uca usin-d Var Birxa
di Bamfiliya, maca YuPanna yuyur xasen uca ioqeb Var Urcalim. 14Maca
nitni ruPen zi Birxa kkin x tmurt uca iwÄen Var Antiyuxiya, ict n
tendint di jwayeh n Bisidiya uca udfen Var usinagug deg wass n
ssebt uca qqimen. 15Awarni tiVri n ttawrat d imkacafen, ssekken
Varsen imeqqranen n usinagug, nnan “A iryazen tawmat, mala tuVa Varwem
ij n wawal n ucejjeo i iwdan, inim t.” 16Ikkar Bulus iceyyar s ufus
nnes, inna “A kenniw, iryazen n Israyil u kenniw inni itteggweden Arebbi,
slem! 17Arebbi n weydud-a Israyil tuVa ifarz lejdud nneV uca
issgaooed lgens alami ten tuVa d ibarraniyyen di tmurt n MiÃra
uca issuffeV iten s ufus yuolan nnes 18uca tuVa iÃbar xasen lmijal n
areboin iseggwusa di lexla. 19U awarni lami itePPa seboa n legnus di
tmurt n Kanoan, iwc asen tmurt nsen d lwart. 20Awarni man aya di lmijal
n olaPal areboa meyya u xemsin iseggwusa, iwc asen lquÄat al lweqt
n umkacaf Samwil. 21Zi ssenni ttaren ij n ujeLlid uca Arebbi iwc asen
Cawul, mmis n Kis, ij n weryaz zi teqbilt n Binyamin, lmijal n areboin
iseggwusa. 22Awarni lami t ikkess, issgaooed asen Dawud d ajeLlid,
wenni umi x iched oawed ammu

   ‘UfiV Dawud mmis n Yassa, wa d ij n weryaz yusi-d x lxaÄar inu,
         wenni i Va iggen marra min xseV necc.’  1 Sam 13:14
250            LEXDAYEM N IMAZANEN 13


23
 Zi zzarioet nnes igga Arebbi n Israyil amsenjem Yeccu am mammec
tuVa zzayes iwaod, 24awarni lami izwar YuPanna ittbarreP s
uÃeVÄaà n ttubet i marra iwdan n Israyil qbel mma ad d yas
Yeccu. 25Umi yiweÄ YuPanna ikemmel tasexxart nnes, inna ‘Min d awem
ittVil aqqa d necc, war LliV d wenni. Maca, xÇar, netta ad d yas
awarni ayi, necc war sdiheLleV ad as fesyeV ifilan n sandaliyat
nnes.’ 26A iryazen tawmat, tarwa n Ibrahim d inni i din jarawem
itteggweden Arebbi, i kenniw umi d itwassekk awal n usenjem-a.
27
  Minzi imezdaV n Urcalim d imeqqranen nsen, am war t ssinen, aqqa
kemmlen awalen n imkacafen i iqqaren kul ass n ssebt, umi xas Pekmen.
28
  Waxxa war ufin ula d ijj n lesbab Pima ad xas Pekmen s lmewt,
aqqa ttaren zi BilaÏus Pima ad itwaneV. 29Umi kemmlen marra min
xas yuran, ssehwan t-id zi tePnact uca ssarsen t deg wenÄel.
30
  Maca Arebbi issnekkar it-id zeg imettinen. 31IÄhar asen-d aÏÏas
n wussan i inni kis gaooden zi Ljalil Var Urcalim, inni iLlan d
lechud nnes Var iwdan. 32Neccin nettbarreP i kenniw s lwaod i itwannan
i lejdud, lwaod i tuVa ikemmel Arebbi i neccin inni iLlan d tarwa
nsen, am Arebbi tuVa d issnekkar Yeccu zi lmewt. 33Am mammec tura
deg usebbiP n Dawud wiss tnayen

           ‘Cek d mmi, ass-a jjiV-d cek!’   SbP. 2:7


 U alami t-id issnekkar zeg imettinen al war ittkicca oemmarÃ,
34


aqqa ammu t inna

        ‘Necc ad awem wceV lbaraka taÃdiqt n Dawud.’   Ica. 55:3


35
   X uyenni iqqar oawed deg ij n usebbiP nneÄni

        ‘Cek war tettejjid amqeddas nnek ad ikiccu.’  SbP. 16:10


 36
  Minzi Dawud, awarni lami ixdem i cwar n Arebbi jar jjil nnes,
immut, ssarsen t deg wenÄel ak-d lejdud nnes, xenni ikiccu. 37Maca
wenni d issnekkar Arebbi, war ittkicca. 38A iryazen tawmat, ad
tessnem xenni belli s wanita ad awem itwabarreP s weVfar n ddnub
39
 u belli kul ijjen wenni yumnen s wanita ad itwasegged zi marra i zi
             LEXDAYEM N IMAZANEN 13, 14           251


war tzemmarem ad twaseggdem s ttawrat n Musa. 40PÄam Pima war
xawem d iweÏÏi ca n min itwannan deg idlisen n imkacafen

       ‘XÇarem, a kenniw inni issePqaran, toejbem u tweddarem,
       41


   minzi necc ad ggeV ict n lxedmet deg wussan nwem i war tettiqqim
            waxxa ioawed awem tt ca n ijjen.’ ”  Hab. 1:5


42
 Lami ffVen Wudayen zeg usinagug, ttaren zeg inni zi legnus Pima ad
kisen ssiwlen s wawalen d ijjen deg wass n ssebt i d Va yasen.
43
 Lami imsebÄa umuni n usinagug, aÏÏas n Wudayen d waÏÏas n imoacaren
n Wudayen idiyaniyyen Äfaren Bulus d Barnabas, inni xenni tuVa kisen
issawalen, oelmen asen Pima ad qqimen di nniomet n Arebbi. 44Deg wass
n ssebt i d yusin tusi-d tendint olaPal marra Pima ad tsel i
wawal n Arebbi. 45Alami Çrin Wudayen abarru n lVaci, dewlen oemmaren
s lePsed, oeksen min xef issiwel Bulus, qacPen u ceqqfen. 46Maca
Bulus d Barnabas nnan s teryast “TuVa ittxeÃÃ ad awem nessiwel d
amezwaru x wawal n Arebbi maca tugim, tPekmem x yixef nwem belli
war tesdiheLlem tudart n lebda, aqqa neccin ad nwejjeh legnus. 47Minzi
ammu d aneV iweÃÃa Sidi, iqqar

     ‘Necc arriV cek d tifawt n legnus, Pima ad tilid i usenjem
             waxxa al ÏÏarf n ddunnit.’ ”    Ica. 49:6


48
  Umi slin legnus man aya, farPen ssemVaren awal n Sidi uca umnen marra
inni tuVa itwafarzen i tudart n lebda. 49Awal n Arebbi iffeV Var tmurt
nni marra. 50Maca Udayen ssenhezzen timVarin tinni tuVa itteggweden
Arebbi d tinni Varsent ccan ula d imcennoen n tendint, ssekkaren ict n
lePÃart x Bulus d Barnabas uca ssuffVen ten barra i tmurt nsen.
51
 Maca nitni zzerzen taoejjajt x iÄaren nsen xasen uca ruPen Var Iquniya
52
  uca imePÄaren dewlen ccuren s lefraPet n ArruP Iqeddsen.

         TabarrePt n lexbar aÃebPan di Liqaounya

14    Imsar di Iquniya aqqa udfen jmio Var usinagug n Wudayen uca
     1


    ssiwlen alami umnen aÏÏas n lVaci n Wudayen d Iyunaniyyen. 2Maca
Udayen inni war yuminen, ssoiLlten u ssarezgen lxaÄar n yinni zi legnus
Äidd i tawmat. 3Kkin dinni aÏÏas, ttbarrPen s teryast di Sidi
252          LEXDAYEM N IMAZANEN 14


wenni i tuVa itticcen chadet i wawal n nniomet nnes uca igga leolamat d
lmuojizat s ifassen nsen. 4Uca lVaci n tendint imsebÄa u ca zzaysen
ruPen ak-d Wudayen u ca nneÄni ak-d imazanen. 5Umi imsar ij n uxarweÄ n
inni zi legnus ula n Wudayen ak-d imeqqranen nsen, Pima ad xasen karfsen
u Pima ad ten arejmen, 6xenni, awarni lami mcawaren jarasen, arewlen
Var tneddam n Likaounya, aqqa-ten d Listra d Dirbi u Var jwayeh i
d as-d innÄen 7uca ttbarrPen dinni s lexbar aÃebPan.

        APejjar n Bulus di Listra d Dirbi
8
 TuVa izeddeV di Listra ij n weryaz i war Var iLli jjehd
deg iÄaren nnes, aqqa-t d aneÄbal zeg uoeddis n yemmas, war
yuyur oemmarÃ. 9TuVa ittesla i Bulus am issawal netta, u wanita
umi dayes ijoar mliP, iÇra dayes liman Pima ad itwassgenfa,
10
  inna s ict n tmijja tejhed “Kkar, tbedded nican x iÄaren nnek!”
Ikkar ingez, ibda iggur zi ssa Var diha. 11Lami iÇra lVaci min
igga Bulus, ssgaooden tmijja nsen, nnan s lParÄ n Likaounya “Aqqa
irebbiten dewlen arewsen deg iwdan, hwan-d VarneV!” 12uca semman
Barnabas s yisem ‘Zayus’ u Bulus s yisem ‘Hirmis’, minzi netta
izwar Var wawal. 13Uca akehhan n Zayus x tendint nni, awarni lami
d yiwi iyenduzen d timrisin n ijejjigen (=nnuwwac) Var tiwwura n
tendint, tuVa ixs ad iqeddem tiVarÃin ak-d lVaci. 14Maca alami
slin imazanen Barnabas d Bulus x man aya, carrgen arruÄ nsen uca
negzen jar lVaci, sVuyyun 15“A iryazen, mayemmi i tetteggem aya? Ula
d neccin d ij n lbacar d ijjen amecnaw kenniw, nettbarreP s lexbar
aÃebPan Pima ad tbeoodem x tmeslayin-a ibeÏÏlen Pima ad tubem
Var Arebbi iddaren i d ixelqen ajenna d tmurt d lebPar d marra
min daysen. 16Netta ijja legnus ad uyuren deg ibriden nsen di lweqt n
jjilat iodun. 17Waxxa amenni Arebbi war ijji ixef nnes nnebla chadet
am ittegg tcuni zeg ujenna, iwca aneV-d anÇar d iseggwusa n ÃÃabet,
iccur ulawen nneV s macca d lefraPet.” 18Waxxa ssawalen amenni,
tuVa oad iqseP xasen ad ssbedden lVaci maPend war ttqeddimen
tiVarÃin. 19Maca usin-d Wudayen zi Antiyuxiya d Ikuniya, ssqenoen
lVaci uca arejmen Bulus, jarren t barra i tendint, ittVil asen aqqa
immut. 20Maca am d as nnÄen imePÄaren, ikkar uca yudef Var tendint.
Xenni tiwecca nnes iffeV ak-d Barnabas Var Dirbi.
           LEXDAYEM N IMAZANEN 14, 15          253


            Aoqab Var Antiyuxiya
21
 Awarni lami barrPen s lexbar aÃebPan di tendint u kewnen imePÄaren,
oeqben Var Listra d Iquniya d Antiyuxiya 22ggin ul di leomur n
imePÄaren, oelmen asen ad cebbaren di liman u oelmen asen belli
ittxeÃÃ ad nadef Var tgeldit n ijenwan s waÏÏas n lePÃarat.
23
 Awarni lami d asen areccPen imVaren di kul tamesmunt, ssqebÄen
ten s tÇaLlit d uÇummi i Arebbi i zi yumnen. 24Umi zwan Bisidiya,
usin-d Var Bamfiliya. 25Ssiwlen s wawal di Birxa, xenni hwan-d
Var Attalya. 26Zi ssenni ruPen di lebPar Var Antiyuxiya mani tuVa
twassqebbÄen i nniomet n Arebbi qbel mma ad bdan di lxedmet,
tenni aqqa kemmlen tt. 27Lami din iwÄen, laVan x tmesmunt, xebbaren s
marra lexdayem timeqqranin i yegga Arebbi s ifassen nsen u mammec
yarzem tawwart n liman i legnus. 28Uca qqimen din ict n lweqt maci
drust ak-d imePÄaren.

      Cwar n imazanen di Urcalim x wextan d ttawrat

15   Hwan-d ca n iwdan zi Yahudiyya Var Antiyuxiya uca bdan
    1


    sselmaden i tawmat “Mala war tetwaxetnem olaPsab ttawrat
n Musa, war tzemmarem ad tetwassnejmem.” 2Xenni umi din ikkar ij
n uxarweÄ d unaqec akidsen zi ÏÏarf n Bulus d Barnabas, war
iLli drust waha, weÃÃan ad ssgaooden Bulus d Barnabas d ca
zzaysen Var imazanen d imVaren di Urcalim. 3Ina, umi twassqebbÄen
zi tmesmunt, cuqqen di Finiqiya d Samariya uca xebbaren nican
mammec tuben inni iLlan zi legnus, ssfarPen tawmat aÏÏas. 4Lami iwÄen
Var Urcalim, tarePPeb zzaysen tmesmunt d imazanen d imVaren u nitni
xebbaren ten s marra min zzaysen igga Arebbi. 5Maca nnan, aqqa din
ca zi tebridt n Ifarisiyyen inni idewlen umnen, qqaren belli ittxeÃÃ
ad ten xetnen i inni iLlan zi legnus u ad ten weÃÃan ad cebbaren di
ttawrat n Musa. 6Munen imazanen d imVaren Pima ad mcawaren x wawal-a.
7
 Alami ikkar ij n uxarweÄ d ameqqran, ibedd BuÏrus inna asen “A
iryazen tawmat, kenniw tessnem belli aÏÏas zeg wami Arebbi ixÄar
ayi Pima legnus ad slen awal n lexbar aÃebPan s uqemmum inu uca ad
zzayes amnen. 8Arebbi, wenni issnen min iLlan deg wulawen, iched xasen
am d asen iwca ArruP Iqeddsen amecnaw i neccin 9u netta war ittegg
bu lfarz jar neccin d nitni, am issizdeg ulawen nsen s liman. 10Iwa
lexxu, mayemmi tettjarrabem oad Arebbi u tetteggem ij n uzaylu
254          LEXDAYEM N IMAZANEN 15


x irawen n imePÄaren i war izemmar lejdud nneV ula d neccin ad
t narbu? 11Maca neccin numen, amecnaw nitni, s nniomet n Sidi Yeccu
LmasiP, aqqa ad netwassenjem s webrid d ijjen akisen.” 12Isqar
lVaci, nitni slan i Barnabas d Bulus ttoawaden x leolamat d
lmuojizat timeqqranin i zzaysen igga Arebbi jar legnus. 13Awarni
lami kemmlen awal nsen, yarr-d Yaoqub, inna “A iryazen tawmat, slem-d
Vari. 14Simoan ixebbar mammec tuVa igga Arebbi amezwar Pima ad
issmun ij n weydud zi legnus i yisem nnes. 15Man aya ittas-d ak-d
wawalen n imkacafen amecnaw mammec tura 16‘Awarni man aya ad oeqbeV
uca ad ssbeddeV oawed aqiÄun iqeddsen n Dawud i tuVa iwÄan u
min zzayes yareddLlen ad t oedleV uca ad t ssgaoodeV tawala
nneÄnit, 17Pima lbaqi iqqimen n iwdan ad arzun x Arebbi ula d marra
legnus i xef itwalaVan s yisem inu, iqqar Sidi wenni i iggin marra
man aya. 18Marra lexdayem nnes aqqa twassnent Vares zi lebda. 19X
uyenni ttwaliV icuwwar war nesseÄqil ca x inni ituben Var Arebbi
zi legnus, 20maca ad asen nari, ad beooden x min itwaxemjen zi
laÃnam u x tuqePbit u x jjiyfa u x idammen. 21Minzi Musa Vares zi
mecPal uya di kul tandint inni ittbarrPen zzayes uca itwassVar
s min itwannan zi Musa kul ass n ssebt deg isinagugen.”

            Tabrat Var Antiyuxiya
22
 Xenni mcawaren imazanen d imVaren ak-d marra tamesmunt Pima ad
ixÄaren iryazen zi lwesÏ nsen Pima ad ten ssekken ak-d Bulus d
Barnabas Var Antiyuxiya: Yahuda, umi qqaren oawed Barsabas, d
Silas, iryazen nni tuVa-ten d imeqqranen jar tawmat. 23Urin s ufus
nsen ammu “Imazanen d imVaren d tawmat i tawmat i iLlan zi legnus inni
iLlan di Antiyuxiya d Suriya d Kilikiya: Slam xawem! 24Umi nesla
belli ca n yinni i d yusin zi lwesÏ nneV Ãedoen kenniw s wawalen nsen,
ssenhezzen tanefsect nwem, qqaren belli ittxeÃÃ ad tetwaxetnem
umi neccin war numur s man aya. 25TuVa ittVil aneV aqqa mliP, umi d
nusa Var uxarraà d ijjen, maPend ad nfarz ca n yeryazen Pima ad
ten nessekk Varwem ak-d imoizzen nneV Barnabas d Bulus. 26Nitni d
iryazen inni iÏÏewwoen tudart nsen i yisem n Sidi Yeccu LmasiP.
27
  Xenni nessekk-d Yahuda d Silas, inni kenniw i Va ixebbaren man
aya oawed s uqemmum nsen. 28Minzi tuVa ittVil as mliP i ArruP
Iqeddsen ula i neccin, belli war xawem nesseÄqil ca ÄÄqel ktar
15:17
    Ams. 9:11-12
           LEXDAYEM N IMAZANEN 15, 16          255


mVir timeslayin tinni labudda zzaysent, aqqa d tina: 29aggweji x
min iqqarÃen i laÃnam ula x idammen ula x jjiyfa ula x tuqePbit.
Mala tbeoodem ixef nwem x man aya, ad teggem mliP. S ttisir.”
30
  Awarni lami ten ssqebÄen, iwÄen Var Antiyuxiya uca ssmunen lVaci,
wcin asen tabrat. 31Lami tt Vrin, farPen zeg ufewwej nni. 32Yahuda
d Silas, inni iLlan oawed d imkacafen, oelmen i tawmat s wawalen
aÏÏas u ssjehden ten. 33Awarni lami qqimen dinni aÏÏas n lweqt,
ssqebÄen ten wawmaten s lehna Pima ad dewlen Var imazanen inni ten-d
issekken. 34Maca ittVil as i Silas mliP maPend ad dinni iqqim.
35
  Bulus d Barnabas qqimen di Antiyuxiya, ssVaran ttbarrPen s
wawal n Arebbi ak-d waÏÏas inneÄni.

          Bulus d Barnaba ttemssebÄan
36
  Awarni ca n wussan inna Bulus i Barnabas “Ejj ad neoqeb Var tawmat
nneV di kul tandint mani tuVa nettbarreP s wawal n Arebbi, ad nargeb
mammec i Va iffeV umeddur nsen.” 37Barnabas tuVa ixs ad kisen
indeh YuPanna wenni ittkennan Marku, 38maca Bulus inwa war kisen ittawi
wa wenni i daysen isemPen di Bamfiliya u war kisen iruP Var
lxedmet. 39Ikkar ijj n umenVi d ameqqran jarasen alami mmsebÄan ijjen
x wenneÄni u Barnabas indeh akis Marku uca bePParen Var tegzirt
n Qubrus. 40Maca Bulus ixÄar Silas uca iffeV, sellmen t wawmaten
i nniomet n Arebbi 41uca icuqq di Suriya d Kilisiya ittcejjao
timesmunin.

        Timutiyu ittraP ak-d Bulus d Sila

16    Uca yusi-d oawed Var Dirbi d Listra. XÇar, tuVa din ij
    1


    n umePÄar qqaren as Timutiyu, netta d mmis n ict n temVart
d tudact d lmumena, maca babas d Ayunani. 2Tawmat n Listra d
Ikuniya cehden xas s lxar. 3Bulus tuVa ixs wa ad isafar akides.
Xenni iksi t uca ixten as zi ssibbet n Wudayen inni tuVa iLlan di
tneddam nni, minzi marra ssnen belli babas d Ayunani. 4Umi kkin
Bulus d ca nneÄni x tneddam, sellmen lumur i itwaPesben nican zi
jjihet n imazanen d imVaren di Urcalim, Pima timesmunin ad daysen
ÏÏfent. 5Timesmunin dewlent beddent mliP di liman uca tuVa loadad
nsent imeqqar nhar x nhar.
256          LEXDAYEM N IMAZANEN 16


          Bulus iÇwa Var Masiduniya
6
 Umi cuqqen nitni di Frixiya d jwayeh n GalaÏiya, imneo iten ArruP
Iqeddsen maPend ad beccaren s wawal di Asiya, 7uca awarni lami d
usin Var Misya, arzun ad raPen Var Bitiniya, maca ArruP Iqeddsen
war ten ijji. 8Umi kkin x Misya, hwan Var Truwas. 9IÇra Bulus ij
n lewPiy s Llilet. Ibedd-d Vares ij n weryaz din, ittar zzayes,
inna “Hwa Var Masiduniya Pima ad aneV tewcid ufus.” 10Awarni lami
iÇra lewPiy, nekkar lexdenni Pima ad nraP Var Masiduniya, minzi
nefhem zi lewPiy nni belli Sidi ilaVa aneV-d Pima ad asen nbarreP
s lexbar aÃebPan.

          Bulus di tendint n Filibbi
11
 Aqqa nuyur di lebPar zi Truwas uca nruP nican Var Samutraki,
xenni tiwecca nnes nruP Var Niyabulis 12u zi ssenni Var Filibbi,
tenni d tandint tamezwarut di jwayeh-a n Masiduniya, tuVa-tt deg
ifassen n Irumaniyyen. Neqqim ca n wussan di tendint nni. 13Deg wass
n ssebt neffeV zi tewwart n tendint Var tma n yeVzar mani tuVa
ttÇaLlan Wudayen uca neqqim nessawal ak-d temVarin tinni tuVa imunen
dinni. 14TuVa tessPessa VarneV ict n temVart, qqarent as Ludiya zi
tendint n Tiyatira, tasebbabt n rePrar zi tendint n Tiyatira, tenni
tuVa toebbed Arebbi uca Arebbi yarzem as ul nnes Pima ad tsel
mliP mixef issawal Bulus. 15Umi tetwasseVÄeà nettat d lePbab n
taddart nnes, tettar zzayneV, tenna “Mala kenniw tettwalam belli necc
d taÃdiqt Var Arebbi, iwa araPem-d, qqimem di taddart inu.” TuVa
tzawg aneV Pima ad neqbel.

           Bulus d Sila di lePbes
 Am neggur Var wemcan n tÇaLlit, temmselqa akidneV ict n tayya,
16


dayes laryaP n tgezzant, tiwi-d ij n lefÄel imVar i aytbab nnes
s tgezzant nni. 17Nettat tebda tÄeffar Bulus d neccin, tesVuyyu,
teqqar “iwdan-a d imsemVan n Arebbi i iouLlen x marra min iLlan,
ttbarrPen awem s webrid n usenjem.” 18Ammu i teqqim aÏÏas n
wussan. Maca Bulus, umi tuVa ittxeyyaq x man aya, inneqleb, inna i
laryaP “TtumureV cek s yisem n Yeccu LmasiP, ffeV zzayes.” Uca
iffeV-d di tsaooet nni. 19Umi Çrin aytbab belli asitem n lefÄel
nsen iruP, ÏÏfen Bulus d Silas, jarren ten Var ssuq zzat i
           LEXDAYEM N IMAZANEN 16           257


lPukkam. 20Alami ten iwyen Var imeqqranen, nnan “Iwdan-a ttxarwaÄen
tandint nneV, minzi nitni d Udayen 21uca ssVaran ttaqalid tinni i
war iPeLllen i Irumaniyyen am neccin maPend ad tent neqbel.” 22Uca
idduqqez-d xasen lVaci uca imeqqranen carrgen xasen arruÄ x
arrimet, umuren ad ten hettken s urekkuÄ. 23Awarni lami ten wtin
aÏÏas, nÄaren ten di lePbes, umuren i uoessas n lePbes Pima ad
xasen ioess mliP. 24U netta, umi iksi tewÃeyyet-a, inÄar iten Var
daxel qao n lePbes, iqqen iten zeg iÄaren nsen deg ij n lqaleb n LluP
Pima war ttrikkwilen.
  25
    Alami d yiweÄ wezyen n Llilet, tuVa Bulus d Silas ttÇaLlan,
ttsebbPen Arebbi s izlan uca imePbas slin asen. 26Lexdenni imsar
ij n wenhezzi n tmurt d ameqqran alami itwanhezz dsas n lePbes,
xenni marra tiwwura nnurzment uca twafsyen iceddiyyen n marra.
  27
    Lami d ifaq uoessas n lePbes, iÇra tiwwura arzment, ijbed
ssif nnes, tuVa iggur ad ineV ixef nnes, ittVil as belli imePbas
arewlen. 28Maca Bulus ilaVa s tmijja ijehden “War ttÄarra ixef
nnek, aqqa-neV da marra.” 29Aoessas n lePbes ittar tifawt uca
ingez Var daxel, xenni inÄar ixef nnes Var iÄaren n Bulus d Silas,
ittarjiji aÏÏas. 30IssuffeV iten-d Var barra, inna “A lejwad, min
ittxeÃÃ ad ggeV Pima ad twassnejmeV?” 31Nitni nnan as “Amen zi Yeccu
LmasiP, ad tetwassnejmed, cek d lePbab n taddart nnek.” 32Ssiwlen
akis awal n Arebbi uca ak-d marra inni iLlan di taddart nnes. 33Di
tsaooet nni n Llilet iwyi ten-d Vares, issird asen iyezzimen nsen.
Xenni itwasseVÄeà deg wemcan ak-d marra lePbab nnes. 34Xenni iwyi
ten Var taddart nnes, issewjed asen ÏÏabla, ifarP minzi yumen di
Arebbi, netta d marra taddart nnes.
  35
    Umi d yiweÄ uzil, ssekken imeqqranen n tendint ioessasen Pima
ad inin “Äelq asen-d i iwdan nni.” 36Aoessas n lePbes issiweÄ
awalen-a Var Bulus, inna “Imeqqranen n tendint ssekken-d Pima ad awem
Äelqen. X uyenni ffVem lexxu uca truPem di lehna.” 37Maca Bulus inna
asen “Nitni jjin ad aneV hettken s urekkuÄ qibalt i iwdan, nÄaren
aneV di lePbes, waxxa neccin d Irumaniyyen, nnebla mma ad xaneV
Pekmen uca lexxu xsen nitni ad aneV ssuffVen s tnuffra? Lla, ejj iten
ad d asen nitni s yixef nsen, Pima ad aneV ssuffVen.” 38Ioessasen
ssiwÄen awalen-a oawed Var imeqqranen u nitni ggweden umi slin aqqa-
ten d Irumaniyyen. 39Uca usin-d, ttaren zzaysen smaPet u awarni lami
258          LEXDAYEM N IMAZANEN 16, 17


ten ssuffVen, ttaren zzaysen ad ffVen zi tendint. 40Xenni ffVen-d
zi lePbes uca udfen Var taddart n Ludiya u lami Çrin tawmat,
sscejjoen ten uca uyuren.

             Bulus di Tisalunki

17    Umi zwan x Amfibulis d Abulluniya, iwÄen Var Tissalunika
    1


     mani tuVa ij n usinagug n Wudayen. 2Bulus, yudef-d din Varsen
am lqaoida uca inaqec akisen zeg idlisen iqeddsen tlata n wussan n
ssebt, 3iffessar asen s usbeyyen belli tuVa ittxeÃÃ i LmasiP ad
itwaweddeb uca ad d ikkar zeg imettinen. Inna asen “Aqqa Yeccu wanita
d LmasiP wenni i d awem barrPeV.” 4Ca zzaysen umnen, munen ak-d Bulus
d Silas, ula d ij n lVaci d ameqqran zeg Iyunaniyyen inni ioebbden
Arebbi ula d timVarin icenoen war iLli drust zzaysent, munen akisen.
5
 Maca Udayen inni tuVa war iÏÏioen, nedhen ca n yeryazen ioeffanen zi
tarwa n lexla, ssgaooden ij n lVaci, sshajan tandint uca dexxlen di
taddart n Yasun, arzun ad ten gewwden zzat i iwdan. 6Umi war ten ufin,
jarren Yasun d ca n wawmaten qibalt i imeqqranen n tendint, sVuyyun
“Ina inni issVewwVen ddunnit marra, aqqa usin-d oawed da 7uca Yasun
issidef iten Vares. U nitni marra ttoekksen tiwÃeyyat n qayÃar,
qqaren aqqa da ajeLlid nneÄni, aqqa-t d Yeccu.” 8Ssarejfen lVaci d
imeqqranen n tendint. 9Maca awarni lami ÏÏfen loarbun zi Yasun d yinneÄni,
arxun asen.

         Bulus d Sila di tendint n Biriya
10
 Lexdenni ssekken tawmat Bulus d Silas Var Biriya s Llilet. Umi
din iwÄen, ruPen Var usinagug n Wudayen. 11Ina tuVa-ten xar zeg inni
i iLlan di Tissalunika uca qeblen awal s marra lxaÄar, arezzun
kul ass deg idlisen iqeddsen Pima ad xÇaren di timeslayin-a
ma aqqa-yent amenni. 12AÏÏas zzaysen zeg Wudayen nni umnen ula d
timVarin d yeryazen Iyunaniyyen maci drust waha. 13Maca, umi Udayen
n Tissalunika ssnen belli Bulus tuVa ittbarreP awal n Arebbi
oawed di Biriya, usin-d nitni oawed din maPend ad ssVewwVen
lVaci. 14Ssekken wawmaten Bulus lexdenni Var lebPar, maca Silas d
Timutiyu qqimen din. 15Inni issqebÄen Bulus iwyen t Var Atina. Xenni,
umi ÏÏfen tawÃeyyet zi Silas d Timutiyu maPend nitni ad Vares-d
asen deVya, ffVen ssenni.
            LEXDAYEM N IMAZANEN 17           259


            Bulus di tendint n Atina
16
 Am ten tuVa ittraja Bulus di Atina, tuVa arruP nnes ixeyyeq umi
iÇra tandint teccur s laÃnam. 17X uyenni tuVa ittemnaqac deg usinagug
ak-d Wudayen ula ak-d inni itteggweden Arebbi ula di ssuq kul ass
ak-d inni i tuVa ittaf dinni. 18Ca n yinni zeg Ibikuriyyen u ca n yinni
zi Stuwika mmnaqacen akis. Ca zzaysen nnan “Min ixs ad yini wanita s
lParÄ-a qao?” Maca inneÄni nnan “IÄhar-d aqqa-t d ambarreP n ccwaÏen
iVriben, minzi tuVa ittbarreP asen s Yeccu ula s tnukra zeg
imettinen. 19Uca iwyen t, nedhen Var ij n wemcan qqaren as Ariyubagus,
nnan “Ma nzemmar ad nessen man taVuri n jdid i xef tessawaled?”
20
  Minzi cek tiwyed ca n tmeslayin d tiVribin i imezzuVen nneV.
Neccin nessitim ad nessen min ixs ad yini man aya.” 21Marra inni zi
Atina d marra ibarraniyyen inni i din iqqimen, sseodun lweqt mVir
Pima ad xebbaren u Pima ad slen ict n lPajet n jdid.
   22
    Ikkar-d Bulus, ibedd di lwesÏ n Ariyubagus, inna “A iryazen n
Atina, ufiV belli kenniw tceVlem di tmeslayin n ddin zi kul aVezdis.
23
  Minzi umi nnÄeV di tendint nwem, ÇriV lePwayec n uobad nwem, ufiV
oawed ij n uoalÏar tzemmem xas ‘I Arebbi i war itwassnen.’ X uyenni
wenni umi toebbdem kenniw, am war t tessinem ca, d wa i zi d awem
ttbarrPeV. 24Arebbi wenni d yejjin ddunnit d marra min dayes, wenni
iLlan d Sidi n ujenna d tmurt, war izeddeV ca di zzawec (=tudrin)
i itwaggen s ifassen n iwdan, 25ula war xas itwasexxar s ifassen
n iwdan axmi netta iPwaj ca, minzi netta simant nnes iwca tudart d
nnefs ula d kulci i marra. 26Zeg idammen n yijjen igga marra legnus
n bnadem Pima ad zedVen x wudem n tmurt marra u netta iPedd asen
ikuden n lweqt d iymiren n tzeddiVt nsen. 27Pima ad arzun x Arebbi,
attaV am ttnubucen ad t afen, waxxa netta war iggwij ca aÏÏas x
kul ijjen zzayneV. 28Minzi neccin dayes i neddar u nettenhezza, am
mammec nnan ca n imedyazen nwem ‘Aqqa neccin oawed d dduriyet nnes.’
29
  X uyenni, am neLla d dduriyet n Arebbi, ittxeÃÃ war nPesseb ca
belli Arebbi amecnaw ureV d nnuqart ula d aÇru i itwaggen s lfenn
u zeg uxarraà n bnadem. 30Arebbi xenni, umi isseodu tiÏÏawin nnes
x ikuden n lweqt n tqubbanect, ittbarreP lexxu i marra iwdan di
marra imucan Pima ad tuben, 31minzi netta igga ijj n wass i di i Va
iPkem x tmurt s lPeqq s ij n bnadem i tuVa ixÄar uca issbeyyen
it i marra umi t-id issnekkar zeg imettinen. 32Umi slin x tnukra
260          LEXDAYEM N IMAZANEN 17, 18


n imettinen, stehzan s man aya ca zzaysen, maca inneÄni nnan “Neccin ad
zzayek nsel ict n twala nneÄni x man aya.” 33Ammu iffeV Bulus zi
lwesÏ nsen. 34Ca n yeryazen Äfaren t, umnen. Jarasen Diyunisiyus, wenni
iqqimen x Ariyubagus, d ict n temVart qqaren as Damaris u inneÄni
akidsen.

           Bulus di tendint n Kurintus

18     Awarni man aya ijja Bulus tandint n Atina, yusi-d Var Kurintus.
    1

     2
      Yufa din ij n Wuday qqaren as Akwila, ixleq di BunÏi,
yusi-d drus zeg wami zi IÏalya, netta d temVart nnes umi qqaren
Briskilla, minzi qayÃar Kludiyus tuVa yumar maPend marra Udayen
ad ffVen zi Ruma. Uca yusi-d Varsen netta. 3Umi tuVa Varsen ÃÃenoet
d icten, iqqim ixeddem akidsen, minzi nitni tuVa-ten di ÃÃenoet nsen
d imoicwen tteggen iqiÄan. 4TuVa ittPeddat kul ssebt deg usinagug,
yarezzu ad isseqneo Udayen d Iyunaniyyen maPend ad amnen. 5Umi d ihwa
Silas d Timutiyu zi Masiduniya, tuVa Bulus itwaoarren zi ArruP
maPend ad isseqneo Udayen, belli aqqa Yeccu netta d LmasiP. 6Maca
umi tuVa nitni ttÄaddan t uca ttceqqfen dayes, izzerz arruÄ nnes,
inna asen “Idammen nwem ad ilin x izeLlifen nwem. Necc ttbariV ixef
inu zzaywem. Zi lexxu d tsawent ad raPeV Var ibarraniyyen.” 7IruP
ssenni uca yusi-d Var taddart n ij n weryaz qqaren as Yustus wenni
tuVa ioebbden Arebbi. TuVa taddart nnes telÃeq ak-d usinagug. 8U
Krisbu, ameqqran x usinagug, yumen di Sidi ak-d marra lePbab n
taddart nnes uca aÏÏas n Ikurintiyyen umi slin, umnen, twassVeÄÃen.
9
 Inna Arebbi i Bulus deg ij n lewPiy s Llilet “War tteggwed, siwel,
war ttseqqara, 10minzi necc akik uca ula d ijj war cek ittPidi s
ufus Pima ad cek iÄarr, minzi Vari aÏÏas n iwdan di tendint-a.”
11
 Uca iqqim din ijj n useggwas d setta n iyuren, isselmad asen awal
n Arebbi.

             Bulus zzat i Valiyun
12
 Maca umi tuVa Valiyun lwali x Axaya, kkaren Wudayen am ijj n weryaz
x Bulus uca iwyen t-id Var lkursi n ccrao, 13nnan “wa isseqnao iwdan
maPend ad oebden Arebbi s loeks n ttawrat.” 14Umi tuVa Bulus iggur
ad yarzem aqemmum nnes, inna Valiyun i Wudayen “Mala din ij n ufturi
niV ict n ljarima, a Udayen, ili ad kenniw qebleV s lPeqq. 15Maca mala
            LEXDAYEM N IMAZANEN 18            261


din ixarwiÄen di ssibbet n ij n wawal niV d ca n ismawen niV di
ssibbet n ttawrat i iLlan jarawem, PÄam t kenniw s yixef nwem,
minzi necc war xseV ad iliV d lqaÄi x tmeslayin-a.” 16Uca yuÇÇel
xasen zi lkursi n ccrao. 17Lexdenni ÏÏfen marra Iyunaniyyen Sustinis,
ameqqran n usinagug, marrPen t qibalt i lkursi n ccrao. Valiyun war
d as icqi man aya qao.

          Bulus ioqeb-d Var Antiyuxiya
18
 Awarni lami iqqim Bulus din oad aÏÏas n wussan, iweddeo tawmat
uca ibePPar ssenni Var Suriya ak-d Briskilla d Akwila, awarni
lami iPeff azeLlif nnes di Kinxriya, minzi tuVa xas ij n lwaod.
19
 IwÄen Var Afasus uca ijj iten din, maca netta yudef Var usinagug,
tuVa ittPeddat Udayen. 20Lami zzayes ttaren ad kisen iqqim ktar,
yugi. 21Xenni iweddeo iten, inna “IttxeÃÃ ad oeyydeV loid i d Va
yasen ikmel di Urcalim. Maca ad Varwem-d oeqbeV oawed mala
ixs Arebbi. Uca iruP di lebPar zi Afasus. 22Alami d yiweÄ Var
QayÃariya, igaooed Var Urcalim, iseLlem x tmesmunt, xenni ihwa
Var Antiyuxiya.

   Asafar wiss tlata n Bulus i tbarrePt n lexbar aÃebPan
23
 Alami din isseodu ca n lweqt, iffeV uca icuqq di tmurt n GalaÏiya
d Frixiya, issemPeÄ imePÄaren marra. 24Xenni yiweÄ-d ij n Wuday
Var Afasus, qqaren as Abullus, ixleq di Iskandariya, aryaz issen
ad issiwel, ittPaka deg idlisen iqeddsen. 25Wa tuVa itwasselmed
deg webrid n Sidi, tuVa-t s arruP imePPÄen, issawal u isselmad
timeslayin n Sidi s cÄaret, am war issin mVir aseVÄaà n YuPanna.
26
  Ibda issawal s teryast deg usinagug. Lami d as slin Akwila d
Briskilla, ksin t Varsen uca ssfehmen as abrid n Arebbi nican.
27
 Alami tuVa ixs netta ad isafar Var Axaya, cejjoen t wawmaten, urin
Var imePÄaren ad t qeblen. Umi d yiweÄ wa Var din, ioawen aÏÏas n
imePÄaren inni tuVa yumnen zi nniomet. 28Minzi netta tuVa isseqnao Udayen
s bÏayÏay s waÏÏas n jjehd, issbeyyen asen zeg idlisen belli
Yeccu netta d LmasiP.
262          LEXDAYEM N IMAZANEN 19


           Bulus di tendint n Afasus

19    Lami tuVa Abullus di Kurintus, aqqa yiweÄ-d Bulus, awarni
    1


     lami icuqq di jwayeh yuolan, Var Afasus uca yufa din ca n
imePÄaren. 2Inna asen “Ma tqeblem ArruP Iqeddsen lami tumnem?” Maca
nitni arrin-d xas “War nesli qao belli din ArruP Iqeddsen.” 3Inna
asen “Xenni min zi tetwassVeÄÃem?” Nnan as “S useVÄaà n YuPanna.”
4
 Bulus inna “TuVa YuPanna isseVÄaà s useVÄaà n ttubet, iqqar i iwdan
ad amnen s wenni i d Va yasen awarni as, aqqa netta d LmasiP Yeccu.”
5
 Umi slin aya, twassVeÄÃen deg yisem n Sidi Yeccu. 6Awarni lami
xasen issars Bulus ifassen, ihwa-d xasen ArruP Iqeddsen uca
bdan ad ssiwlen s yilsawen uca bdan ttkacafen. 7TuVa-ten qao olaPal
tenoac n yeryazen. 8Yudef Bulus Var usinagug, issawal akidsen telt
n iyuren s teryast, ittPeddat uca isseqnao iten di min itthemman
tageldit n Arebbi. 9Maca lami dewlen ca zzaysen qesPen, war ÏÏioen,
ceqqfen deg webrid n Arebbi zzat i lVaci, xenni iggwej xasen uca
issbeooed xasen imePÄaren, ibda ittPeddat kul ass di temzida
n ij n weryaz qqaren as Tirannus. 10Ammu i yegga tnayen n iseggwusa
alami marra inni tuVa izeddVen di Asiya, slin awal n Sidi Yeccu,
Udayen d Iyunaniyyen s tnayen.

        Tarwa n Skiwa ameqqran n ikehhanen
11
 TuVa Arebbi ittegg leojayeb d timeqqranin s ifassen n Bulus,
12
  alami ksin lemPamat d westawen n ibuyas i iLlan x arrimet nnes Var
imehlac uca ruPen xasen lehlacat u laryaPat imengas ffVen zzaysen.
13
  Ca n Wudayen inni tuVa igguren di tmurt uca tuVa ssuffuVen ccwaÏen,
zeomen ad laVan s yisem n Sidi Yeccu x inni i di iLla laryaPat
ioeffanen, qqaren “Neccin nejjaLl xak s Yeccu i zi ittbarreP Bulus.”
14
 Inni t iggin, aqqa nitni seboa n tarwa n Skiwa, ij n umeqqran n
ikehhanen d Uday. 15Maca laryaP aoeffan yarr-d, inna “Yeccu ssneV t
ula d Bulus, maca min teonam kenniw?” 16Uca bnadem i di iLla laryaP
d aoeffan ingez xasen, iVelb iten uca ijhed xasen alami arewlen zi
taddart d ioaryanen d iyezmen. 17Lexbar-a iffeV Var marra inni
izeddVen di Afasus, Var Wudayen u Var Iyunaniyyen s tnayen. TewÄa-d
ict n tiggwudi temVar x marra iwdan uca itwassemVar isem n
Sidi Yeccu. 18AÏÏas n inni yumnen usin-d, neomen s min tuVa tteggen.
19
  AÏÏas n inni i tuVa d isePParen, yarwen idlisen, sscemmaÄen ten
           LEXDAYEM N IMAZANEN 19           263


zzat i marra. Nitni ggin asen lePsab uca ufin belli ssekkwan xemsa
alaf n lwuzenat n nnuqart. 20Ammu tuVa awal n Arebbi iggam, yarenni di
jjehd.

            AxarweÄ di Afasus
21
 Alami kemmlent tmeslayin-a, igga Bulus s ArruP, awarni lami icuqq
di Masiduniya d Axaya, Pima ad isafar Var Urcalim, inna “Xmi
din i Va rePPgeV, ittxeÃÃ ayi ad ÇareV Ruma oawed.” 22Awarni
lami issekk tnayen n inni tuVa ixeddmen akis Var Masiduniya, ina d
Timutiyu d Irastus, tuVa netta simant nnes iqqim din oad ca n lweqt
di Asiya.
  23
    Di lweqt nni ikkar din ij n uxarweÄ war iLli drust x ssibbet
n webrid n Sidi. 24Minzi ij n usiyaV n nnuqart, qqaren as Dimitriyu,
wenni tuVa ittÃennao zzawect n Artimis di leqwaleb imeÇyanen,
yarbeP s ÃÃenoet nni ij n arbeP war iLli drust. 25Issmun x
inni ixeddmen am netta di ÃÃenoet nni, inna asen “A iryazen, kenniw
tessnem belli neddar mliP zi ssibbet n ÃÃenoet-a. 26Kenniw teslim
u tessnem belli Bulus wanita isseqnao aÏÏas n iwdan, war iLli inni
zi Afasus waha, maca ula d inni zi marra Asiya olaPal, issbeooed
iten, iqqar belli irebbiten i itwaggen s ifassen war Llin ca d
irebbiten. 27War iLli d neccin waha inni iLlan di lxaÏar alami
ÃÃenoet-a ad tweddar, maca ula d zzawect n Artimis tarebbit
tameqqrant ad tt Pesben d walu uca iggur ad itwareddeLl loezz
nnes i toebbed marra Asiya d marra ddunnit.” 28Umi tt slin,
dewlen xeyqqen aÏÏas, bdan sVuyyun “Tameqqrant d nettat, Artimis
n Ifasusiyyen!” 29Tandint qao txarweÄ amen tekmel uca ruPen Var
lmesraP, jarren akisen Xayus d Aristarxus zi Masiduniya, inni
d imoacaren n Bulus deg usafar nnes. 30Umi ixs Bulus ad yadef
jar iwdan, war t jjin imePÄaren. 31Ula d ca n imeqqranen zi jwayeh
n Asiya tuVa-ten d imeddukal nnes, ttaren zzayes Pima war isscin
ixef nnes di lmesraP. 32Nitni sVuyen, ijjen ammu wenneÄni ammu, minzi
tuVa din ij n uxarweÄ deg wagraw uca azyen ameqqran zzayes war
issin mixef tuVa munen.
  33
   LVaci igga Aliksandir Var zzat, tuVa Udayen oarrnen t Var zzat
uca Aliksandir iceyyar s ufus, tuVa ixs ad issiwel x udafeo
i iwdan. 34Maca umi fehmen belli aqqa-t d Uday, sVuyen marra s
264         LEXDAYEM N IMAZANEN 19, 20


tmijja d icten olaPal tnayen n tsaooetin “Tameqqrant d nettat, Artimis
n Ifasusiyyen!” 35Xenni aktatbi n tendint isshedden lVaci, inna “A
iryazen n Afasus, man wen war issinen belli tandint n Ifasusiyyen
tPeÏÏa x zzawect n Artimis u x lexyal i d iwÄan zeg ujenna!” 36X
uyenni, umi war ioeddel ad twaoekksent timeslayin-a, icuwwar awem
ad tarsem, war tteggem ca s uqeLleq, 37minzi tusim-d da s tnayen-a
n yeryazen inni war iLlin d iceffaren n zzawect ula la d nitni war
ttceqqafen di trebbit nneV. 38Mala tuVa Var Dimitriyu u Var inni
iLlan akis di ÃÃenoet ca n ucetci x yijjen, aqqa din lfusinat ula d
lwaliyyat, ejj iten ad cetcan x wayawya din. 39Uca mala din Varwem
ca n ucetci nneÄni, ad dayes ixÇar wagraw n ccrao n lgens. 40Minzi
aqqa-neV di lxaÏar, ad xaneV Pekmen ass-a s uVuwweV, minzi war
din bu lesbab i zi nzemmar ad d narr s ij n wawal di tmeslact n
uxarweÄ-a.” 41Umi inna aya, ismeP i wagraw ad yuyur.

          Bulus di Masiduniya d Lyunan

20    Awarni lami isshedden netta axarweÄ, ilaVa Bulus x
     1


     imePÄaren, iweddeo iten, iffeV Pima ad iraP Var Masiduniya.
2
 Umi icuqq di jwayeh nni, igga daysen taryast s waÏÏas n wawalen,
xenni yiweÄ Var Lyunan. 3Alami isseodu din tlata n iyuren, ssewjden as
Wudayen ict n texceft umi tuVa iggur ad ibePPar Var Suriya. Xenni
igga ad yeoqeb x webrid n Masiduniya. 4D yina d imoacaren nnes al
Asiya: Subatrus zi Biriya, Aristarxus zi Tissalunika, Xayus
zi Dirbi d Timutiyu uca xenni Ticikus d Trufimus zi Asiya. 5Ina
izwaren aneV, ttrajan di Truwas. 6Maca neccin nbePPar zi Filibbi
awarni lami kemmlen wussan n loid n weVrum nnebla antun uca nekka xemsa n
wussan alami d niweÄ Varsen Var Truwas mani neqqim seboa n wussan.

        Asnekkar n Utixus zi lmewt di Truwas
7
 Deg wass amezwaru n simana umi munen imePÄaren maPend ad arzen
aVrum, issiwel Bulus akisen uca iqqim isszugar di lParÄ nnes al
lwesÏ n Llilet waxxa netta tuVa inwa ad isafar tiwecca nnes. 8Aqqa
din aÏÏas n lefnarat di tVurfet i di tuVa munen sennej. 9TuVa din ij
n ubliV qqaren as Utixus, iqqim di lkazi, lexdenni ikka xas yiÄeÃ
yuLleV am tuVa Bulus isszugar di lParÄ nnes ammu, xenni iwÄa-d zi
ÏÏebqet wiss tlata Var wadday, ksin t immut. 10Maca Bulus ihwa,
           LEXDAYEM N IMAZANEN 20           265


iwÄa xas, idaro as, inna asen “War tennexlioem ca aqqa dayes oad
leomar.” 11Netta yuli oawed, yarza aVrum uca icca, xenni issiwel
akidsen oad aÏÏas alami d lefjar u ammu iffeV. 12Nitni iwyen-d
aPenjir iddar uca dewlen twacejjoen war iLli drust waha. 13Maca
neccin nizwar Var uVarrabu, nbePPar Var Assus maPend ad kidneV-d
nawi Bulus ssenni am mammec tuVa ittÄebbar netta, maPend netta s
yixef nnes ioewwel ad iruP x iÄaren. 14Alami xaneV-d irePPeg di
Assus, neksi t uca nruP Var Mitilini. 15Ssenni nkemmel asafar, niweÄ
tiwecca nnes Var Xiyus u farwecca nnes neÇwa Var Samus, neqqim di
Truxiliyun uca deg wass i d yusin niweÄ Var Militus, 16minzi Bulus
igga ad iodu Afasus x lebPar Pima war ittoeÏÏal di Asiya, minzi
tuVa ittqeLleq Pima, maolik ioeddel, ili yiweÄ Var Urcalim deg
wass n Xemsin.

   Amelqi aneggaru n Bulus ak-d imVaren n tmesmunt n Afasus
17
  Maca zi Militus issekk Var Afasus, ilaVa-d x imVaren n tmesmunt.
18
 Lami d usin Vares inna asen “Kenniw tessnem zeg wass amezwaru umi
d udfeV Var Asiya, mammec d ayi tuVa lami kiwem qqimeV marra
ussan, 19xedmeV i Arebbi s marra awaÄeo u s waÏÏas n imeÏÏawen u
deg ijarriben i xafi ikkin zi ssibbet n timeomalt n Wudayen. 20Necc
war jjiV ca zi min inefoen war d awem t barrPeV u war t sslemdeV
s bÏayÏay ula di marra tudrin, 21ssqenoeV Udayen d Iyunaniyyen
s tnayen maPend ad tuben Var Arebbi, ad amnen di SiditneV Yeccu
LmasiP. 22Lexxu ad raPeV Var Urcalim, twacarfeV zi ArruP, war
ssineV min d ayi ittrajan din, 23mVir ArruP Iqeddsen iched ayi
zi tendint Var tendint, iqqar, aqqa iceddiyyen d lePÃart ttrajan
ayi. 24Maca necc PessbeV ixef inu d walu ula d tudart inu war
tt PessbeV ca tiVla i yixef inu, maPend ad kemmleV ticli inu s
lefraPet uca ad kemmleV lxedmet n tsexxart i ksiV zi Sidi Yeccu
Pima ad cehdeV x lexbar aÃebPan n nniomet n Arebbi. 25U lexxu xÇar,
necc ssneV aqqa kenniw marra, inni ak uyureV jarawem am ttbarrPeV
s tgeldit n Arebbi, war tÇarrem aVembub inu oad. 26X uyenni ad
xawem cehdeV ass-a, belli necc ttbarriV ixef inu zeg idammen nwem
marra. 27minzi war ogizeV ad awem barrPeV marra cwar n Arebbi.
28
  X uyenni PÄam ixef nwem d tPimart tmun x min xef kenniw igga ArruP
Iqeddsen d imePÄayen, Pima ad tarwesem tamesmunt n Arebbi tenni d
266         LEXDAYEM N IMAZANEN 20, 21


ikesseb s idammen nnes. 29Minzi ssneV aya, belli awarni twaPit inu,
ad Varwem-d adfen wuccanen imuzzaren inni war ittejjin x tPimart
30
 uca ad zzaywem-d kkaren iwdan inni i Va issiwlen lParÄ ioewwjen
Pima ad jarren awarni asen imePÄaren. 31X uyenni faqem, toeqlem belli
tlata n iseggwusa Llilet d wass war beddeV ad ssmePPdeV kul ijjen
zzaywem wePdes s imeÏÏawen. 32U lexxu, a awmaten, ad kenniw sellmeV
i Arebbi u i wawal n nniomet nnes, i wenni Var iLla tizemmar Pima ad
ibna u Pima ad awem iwc lwart jar marra inni itwaqeddsen. 33War
ÄmioeV di nnuqart niV deg wureV niV deg warruÄ ula zeg ijjen. 34Kenniw
tessnem simant nwem, belli ifassen-a aqqa xedmen i min PwajeV u i min
Pwajen inni iLlan akidi. 35Di kulci ssecneV awem belli ittxeÃÃ, am
nxeddem ammu, ad newc afus i inni iÄeofen uca ad nfekkar deg wawalen
n Sidi Yeccu, belli inna ‘Sseod n wenni iwcin x wenni iksin.’” 36Awarni
lami inna aya, iwÄa x ifadden nnes uca iÇÇuLl akidsen marra. 37Marra
nitni run aÏÏas uca daroen i yiri n Bulus, ssudmen t. 38Ffugmen aÏÏas,
amezwar n marra x wawal i inna, belli war Çarren ca aVembub nnes oad
uca ssqebÄen t Var uVarrabu.

            TwaPit Var Urcalim

21    Awarni lami xasen nemmsebÄa, nebda nÇekkwa lebPar, nruP
    1


     nican uca niweÄ Var Kus. Tiwecca nnes niweÄ Var Rudus
u ssenni Var Batara. 2Alami nufa ij n uVarrabu i tuVa iÇekkwan
Var Finiqiya, nenya dayes uca nruP. 3Lami neÇra Qubrus, nejji t x
uzelmaÄ uca nruP x lebPar Var Suriya uca niweÄ Var Tirus minzi
aVarrabu tuVa igga ad ifarreV sseloet nnes din. 4Nufa imePÄaren
uca neqqim din seboa n wussan. Nnan nitni s ArruP i Bulus maPend war
ittgaooid ca Var Urcalim. 5Lami nesseodu ussan-a din, neffeV uca
nkemmel x usafar. Nitni ssqebÄen aneV ak-d temVarin d iPenjiren nsen
al barra n tendint. X tma n lebPar newÄa x ifadden nneV uca neÇÇuLl.
6
 Umi nweddeo ayawya, nenya deg uVarrabu, maca nitni oeqben oawed
kul ijjen Var lwacun nnes. 7Umi nkemmel x usafar zi Tirus, niweÄ
Var Btulumayu, nseLlmen x wawmaten uca neqqim akidsen ijj n wass.
8
 Tiwecca nnes, Bulus d neccin inni kis iLlan, neffeV ssenni, niweÄ Var
QayÃariya. Nudef Var taddart n Filibbus, ambeccar wenni tuVa d
ijjen zi ‘seboa’ uca neqqim Vares. 9TuVa Var wa areboa n tPenjirin,
oad d tioezriyyin, tinni ttkacafent awal n Arebbi. 10Umi nenniwjew
            LEXDAYEM N IMAZANEN 21            267


din aÏÏas n wussan, ihwa-d ij n umkacaf zi Yahudiyya, qqaren as
Agabus. 11Netta yusi-d VarneV uca iksi abyas n Bulus, icarf ixef
nnes ifassen d iÄaren, inna “Ammu iqqar ArruP Iqeddsen ‘Aryaz i
Var iLla abyas-a, ammu i t Va carfen Wudayen di Urcalim uca ad t
sellmen i legnus.’ ” 12Umi nesla aya, nettar zzayes zi Bulus, neccin
d yinni zeg wemcan nni, Pima war ittgaooid Var Urcalim. 13Maca
Bulus yarr-d “Min kenniw yuVin, tettrum uca tessareÄbem ul inu?
Minzi aqqa-yi wejdeV maci Pima ad ayi carfen waha, maca oawed
Pima ad mteV di Urcalim x ssibbet n yisem n Sidi Yeccu.” 14Umi
war d aneV ijji ad t nesseqneo, nesqar, neqqar “Ad yili min ixs
Arebbi.” 15Awarni ussan nni nessewjed uca ngaooed Var Urcalim.
16
  RuPen akidneV ca n imePÄaren zi QayÃariya, iwyen-d ijjen qqaren
as Mnasun zi Qubrus, aqqa-t d ij n umePÄar zeg umezwaru, Pima ad
Vares nenniwjew.

    Bulus immelqa ak-d imazanen d wawmaten di Urcalim
17
  Alami niweÄ Var Urcalim, tarePPeb zzayneV tawmat s lefraPet.
18
 Tiwecca nnes yudef Bulus akidneV Var Yaoqub uca PÄaren din marra
imVaren. 19IseLlem xasen, xenni ibda ittoawad nican x marra min
igga Arebbi jar legnus s tsexxart nnes. 20Umi slin aya, ssemVaren
Arebbi, nnan as “A tawmat, tettwalid mecPal n luluf n Wudayen i yumnen u
nitni marra ttasmen x ttawrat. 21Aqqa yiweÄ asen-d lexbar xak belli
tesselmaded i Wudayen maPend ad semPen di Musa am d asen teqqared
war xettnen iPenjiren war gguren deg webrid n ttawrat. 22Min i Va negg
xenni? Labudda ad imun wagraw minzi ad slen belli aqqa tusid-d. 23Egg
min d ac i Va nini “VarneV areboa n yeryazen inni Var iLla ij n lwaod.
24
  Ksi ina akik, tqeddsed ixef nnek akisen, ad xasen txeLlÃed Pima ad
Peffen izeLlifen nsen Pima marra ad issen belli war iLli bu nican min
xak itwannan, maca ula d cek teggured ad teÏÏfed di ttawrat. 25Maca
zi jjihet n legnus, aqqa nura u newca ttesriP maPend war tteÏÏfen di
man aya, mVir ad beooden x min iqqarÃen i laÃnam ula x idammen ula x
jjiyfat ula x tuqePbit.” 26Xenni iksi Bulus iryazen nni uca tiwecca nnes
issizdeg ixef nnes akidsen, iruP Var taddart iqeddsen, ixebbar
belli ussan n usizdeg ad kemmlen al i Va tetwaqeddem tVarÃt x kul
ijjen zzaysen.
268         LEXDAYEM N IMAZANEN 21, 22


        UÄuf n Bulus di taddart iqeddsen
27
  Umi iggur seboa n wussan ad qÄan, Çrin t Wudayen n Asiya di
taddart iqeddsen, ssenhezzen lgens, Parten xas s ifassen, 28sVuyyun
“A kenniw, a iryazen n Israyil, Vawlem Var twiza! Wa d bnadem wenni
isselmaden iwdan marra Äidd i weydud u Äidd i ttawrat u Äidd i
wemcan-a uca issidef-d oawed Iyunaniyyen Var taddart iqeddsen uca
issexmaj amcan iqeddsen.” 29Minzi tuVa izwaren akis Çrin Trufimus
Afasusi di tendint, ittVil asen belli Bulus issiweÄ it-id Var
taddart iqeddsen. 30Tandint marra thaj uca iwdan dduqqzen-d, Parten
x Bulus, jarren t barra i taddart iqeddsen, lexdenni belloent
tiwwura. 31Am arezzun nitni ad t nVen, yiweÄ lexbar Var ukumandar
n ubaÏayun, aqqa Urcalim amen tekmel txarweÄ. 32Lexdenni yiwyi-d
ioeskariyyen d iqebÏanen n loeskar inni x meyya uca uzzlen Varsen.
Alami Çrin nitni akumandar d loeskar, ssbedden ad wten Bulus.
33
 Xenni iqarreb Vares ukumandar, iÏÏef it, yumur ad t carfen s
tnayen n snasel, isseqsa min iona netta d min tuVa igga. 34Jar lVaci
aqqa din ijjen ittlaVa ammu u wenneÄni ammu. Lami war izemmar ad
t issen nican zi ssibbet n lharaj, yumur ad t awyen Var lqecla.
35
  Alami d yiweÄ Var ddruj, imsar belli ioeskariyyen arbun t
x ssbab n ddPas ameqqran n lVaci, 36minzi iwdan tuVa Äeffaren,
sVuyyun “Kksem t zeg webrid!” 37Alami gguren ad nedhen Bulus Var
daxel n lqecla, inna i ukumandar “Ma iPiqq ayi ad ac iniV ca?” Inna
as “Ma tessned tayunanit? 38Ma war iLli d cek d AmiÃri wenni iggin
aVuwweV qbel ussan-a, indeh akis areboa alef n yeryazen d iqettalen
Var lexla?” 39Inna Bulus “Necc d aryaz d Uday zi Tarsus, ict n
tendint di Kilikiya i war itwissnen drust u necc ttareV zzayek
ttesriP Pima ad ssiwleV ak-d iwdan.” 40Umi d as ismeP, ibedd
Bulus x ddruj, iceyyar s ufus Var iwdan. Umi arsin qao, issiwel
akisen s iles n toibranit tutlayt n Wudayen, iqqar ...

          Bulus ittdafao x yixef nnes

22   “A iryazen tawmat d ibabaten, slem i min d awem i Va iniV
    1


    x udafeo inu.” 2Umi slin, aqqa issawal akidsen s yiles n
toibranit, qqimen sqaren oad ktar. Xenni inna 3“Necc d ij n bnadem d
Uday, xelqeV di Tarsus di Kilikiya, maca arebbiV di tendint-a,
twasslemdeV Var iÄaren n Gamaliyal olaPsab tidett nican n ttawrat n
            LEXDAYEM N IMAZANEN 22           269


lejdud nneV. TuVa cÄareV x min iLlan n Arebbi am mammec teLlam kenniw
marra lexxu. 4Necc tuVa ÄeffareV abrid-a s lmewt am carrfeV
iryazen d temVarin, ttsellameV ten Var lePbes, 5am mammec xafi
iched oawed uzeLlif n ikehhanen d marra agraw n imVaren n lgens i
zi ksiV tibratin i tawmat, ruPeV Var Dimacq Pima ad awyeV inni i
din iLlan oawed s tcarfin Var Urcalim Pima ad twaoaqben. 6Imsar
ayi, umi dayi tuVa deg webrid iggur ad awÄeV Var Dimacq, lexdenni
Var wezyen n wass tenneÄ ayi-d ict n tfawt tameqqrant zeg ujenna 7uca
wÄiV x tmurt, sliV ict n tmijja, teqqar ayi ‘Cawul, Cawul, mayemmi
d ayi tdarrced?’ 8ArriV xas ‘Min teonid cek, a Sidi?’ Inna ayi ‘Necc
d Yeccu NnaÃiri wenni tettdarrced.’ 9Inni i tuVa iLlan akidi, Çrin
tifawt, ggweden maca war slin ca i tmijja n wenni akidi issawalen.
10
  Uca necc nniV as ‘Min i Va ggeV, a Sidi?’ Inna ayi ‘Kkar, traPed
Var Dimacq, din ad ac itwanna x marra min d ac yuran ad tegged.’
11
 Minzi zi tissiqt n tfawt nni dewleV war ttwiliV, xenni gewwden ayi
zeg ufus inni i tuVa akidi iLlan uca ammu iwÄeV Var Dimacq. 12TuVa
din ij weryaz qqaren as Ananiyas ittweqqar ttawrat, tuVa cehhden
xas mliP marra Udayen i izeddVen dinni. 13Netta yusi-d Vari, ibedd
zzati, inna ‘A uma Cawul, xÇar!’ Lexdenni di tsaooet nni dewleV ttwaliV
uca ÇriV t. 14Inna ‘Aqqa Arebbi n lejdud nneV ixÄar i cek, Pima ad
tessned min ixs netta, ad tÇared amseggad uca ad teslid tmijja
nnes zeg uqemmum nnes. 15Minzi cek ad as tilid d acehhad Var marra
iwdan s min teÇrid d s min teslid. 16Iwa lexxu, mayemmi toeÏÏaled
oad, kkar, ejj ad cek ssVeÄÃen, ad twassirden ddnub nnek s ulaVi
nnek x yisem n Sidi.’ 17Imsar ayi awarni lami d oeqbeV Var Urcalim
uca tuVa ttÇaLliV di taddart iqeddsen, xenni yiwi ayi lewPiy 18uca
ÇriV t, inna ayi ‘Azzel, teffVed deVya zi Urcalim minzi war qebblen
ca chadet nnek xafi.’ 19NniV necc ‘A Sidi, aqqa nitni ssnen belli tuVa
ttPebbseV inni yumnen zzayek, hettkeV ten s urekkuÄ deg isinagugen 20u
lami twassizzlen idammen n ucehhad nnek Stifanus, tuVa beddeV din,
arÄiV x lmewt nnes u PÄiV arruÄ n inni t inVin.’ 21Inna ayi ‘RuP, minzi
ad cek ssekkeV Var legnus iggwejen.’ ”
   22
    TuVa tteslan as al awal-a, xenni kkaren ssgaooden tmijja nsen,
qqaren “Kksem t zi tmurt, minzi amecnaw wa war isdiheLl ad
iddar.” 23Am tuVa sVuyyun, neÏÏaren arruÄ nsen uca zzuzzaran
taoejjajt Var ujenna. 24Yumur ukumandar maPend ad t ssidfen Var
270         LEXDAYEM N IMAZANEN 22, 23


lqecla, ad t hettken s urekkuÄ Pima ad zzayes ifhem mayemmi
xas sVuyyun ammu. 25Umi t jebden s tPezzanin i uhettek s urekkuÄ,
inna Bulus i lqebÏan x meyya i din ibedden “Ma iPeLlel awem ad
thettkem ij n bnadem d Arumani s urekkuÄ am war xas tePkimem
oad?” 26Umi isla lqebÏan x meyya man aya, iruP Var ukumandar,
ixebbar it x man aya, inna “Min i Va tegged? Aqqa aryaz-a d
Arumani.” 27Iqarreb ukumandar, inna as “Ini ayi, ma cek d Arumani?”
Yarr-d xas “Wah!” 28Yarr-d xas ukumandar “Necc ÏÏfeV lPeqq-a n
umezdaV arumani s tmenyat aÏÏas.” Bulus inna “Maca necc xelqeV-d
d amezdaV arumani.” 29Lexdenni, inni tuVa igguren ad t sseqsan, jjin
t uca ula d akumandar idwel iggwed, ifhem belli wenni t ijjin
ad carfen, aqqa-t d Arumani. 30Tiwecca nnes am tuVa ixs ad issen
tidett mi xef t Äelmen Wudayen, ifsi iceddiyyen nnes uca yumur ad
ssmunen arruyas n ikehhanen d marra lmePkama tameqqrant n Wudayen
uca indeh-d Bulus, issbedd it zzatsen.

      Bulus zzat i lmePkama tameqqrant n Wudayen

23    Bulus iqqim ixeÇÇar s tiÏÏawin nnes deg inni iqqimen di
    1


     lmePkama tameqqrant n Wudayen, inna “A iryazen tawmat, aqqa
necc uyureV s tnefsect teÃfa zzat i Arebbi al ass-a.” 2Maca
azeLlif n ikehhanen Ananiyas yumur inni i tuVa din akis ibedden, ad
t wten Var uqemmum. 3Xenni inna as Bulus “Ad cek iwwet Arebbi, cek
d lPiÄ ijiyyaren! Ma aqqa cek teqqimed maPend ad xafi tPekmed
uca tumured ad ayi wten Var uqemmum am txalafed ttawrat?”
4
 Inni i tuVa kis ibedden, nnan “Ma tzawared azeLlif n ikehhanen n
Arebbi?” 5Inna Bulus “TuVa war ssineV, a tawmat, aqqa-t d azeLlif
n ikehhanen, minzi tura ‘Ameqqran n weydud nwem war t ttzawar.’
6
 Umi issen Bulus, aqqa azyen zzaysen d IÃaduqiyyen u wenneÄni
zeg Ifarisiyyen, ilaVa i lmePkama tameqqrant n Wudayen “A iryazen
tawmat, necc d Afarisi, mmis n Ifarisiyyen, necc ttetwaPakmeV di
ssibbet n usitem d tnukra n imettinen.” 7Alami inna aya, imsar ij n
uxarweÄ jar Ifarisiyyen d IÃaduqiyyen uca itwabÄa lVaci, 8minzi
IÃaduqiyyen qqaren belli war teLli ca d tanukra niV d lmalakat ula
d buPbel, maca Ifarisiyyen cehden x man aya s tnayen. 9Bdan sVuyyun
aÏÏas u ca n imselmaden n idlisen zeg wezyen n Ifarisiyyen kkaren,
ttemnaqacen s jjehd, qqaren “War nufi ula d ij n lVar di bnadem-a.
            LEXDAYEM N IMAZANEN 23            271


Mala issiwel akis ij n buPbel niV ij n lmalak, ejj aneV war nettmenVi
x Arebbi.” 10Umi ikkar ij n uxarweÄ ameqqran, iggwed ukumandar
ad mezzqen Bulus, xenni yumur ioeskariyyen ad d hwan maPend ad t
xeÄfen zi lwesÏ nsen, ad t awyen Var lqecla. 11Di Llilet awarni as
ibedd-d xas Sidi, inna as “Egg ul, a Bulus, minzi am mammec xafi
tcehded di Urcalim ammu ittxeÃÃ ad tcehded ula di Ruma.”

        Taxceft n Wudayen Pima ad nVen Bulus
12
 Alami d iÃbeP lPal, ggin ca n Wudayen ict n texceft, qqnen ixef nsen
s ict n nneolet maPend war ttetten war sessen al d nVen Bulus. 13TuVa
inni ijjuLlen, aqqa-ten ktar zi areboin. 14Ina ruPen Var arruyas n
ikehhanen d imVaren n weydud, nnan “Aqqa neneqq ixef nneV s ict n nneolet
maPend war nettett walu al i Va nenneV Bulus. 15Xenni, kenniw d lmePkama
tameqqrant n Wudayen, xebbarem akumandar ad t-id Varwem indeh
tiwecca axmi texsem ad txebbcem di tmeslact-a mliP. Aqqa neccin
newjed Pima ad t nenneV qbel mma ad Varek-d yaweÄ. 16Maca mmis n
weltmas n Bulus isla x texceft-a, iruP din, yudef Var lqecla uca
ixebbar Bulus x man aya. 17IlaVa Bulus i ijjen zeg iqebÏanen x
meyya, inna as “RuP s ubliV-a Var ukumandar minzi Vares ca ad as
t yini.” 18Iksi t uca iwyi t Var ukumandar, inna “Bulus, amePbus,
ilaVa ayi-d, ittar ad ac awyeV abliV-a i Var iLla ca ad ac t ini.”
19
  IÏÏef it ukumandar s ufus, iddur zzayes wePdes uca isseqsa
t “Min Varek ad ayi t tinid?” 20Netta inna as “Aqqa Udayen kksen awal
jarasen Pima ad zzayek ttaren maPend ad d tessehwid Bulus
tiwecca Var lmePkama tameqqrant n Wudayen axmi xsen ad t sseqsan
oad. 21Maca war ten ttiqqi, minzi ktar zi areboin n yeryazen
zzaysen ggin as taxceft, qqnen ixef nsen s ict n nneolet maPend war
ttetten war sessen al t nVen. Aqqa nitni wejden lexxu, ttrajan ad
tewced ttesriP nnek.” 22Akumandar ijja abliV ad iraP, inna as “War
qqar i Ped, aqqa tessaregbed ayi x man aya.”

            Bulus Var QayÃariya
23
 Xenni ilaVa-d Vares x tnayen n iqebÏanen x meyya, inna “Sewjdem mitayn
n ioeskariyyen maPend ad raPen Var QayÃariya Var tlata n Llilet,
akisen seboin n yinni inyin x yiysan d mitayn s flitcat. 24Ejj iten ad
ssewjdem zzwayel maPend ad xasen ssVimen Bulus ad t nedhen Var
272          LEXDAYEM N IMAZANEN 23, 24


loemil Filiks.” 25Xenni yura ict n tebrat, iqqar dayes 26“Kludiyus
Lisiyas, slam x loemil yuolan Filiks. 27Umi ÏÏfen Wudayen aryaz-a
uca tuVa gguren ad t nVen, aqqa kkareV ak-d ict n terbiot n loeskar
uca fekkeV t umi sliV aqqa-t d Arumani. 28TuVa xseV ad ssneV min
xef t Äelmen uca iwyeV t Var lmePkama tameqqrant n Wudayen. 29UfiV
aqqa Äelmen t di ssibbet n ca n tmeslayin n ‘ttawrat’ nsen, maca
war din ufiV aÄlam i isdaheLlen lmewt niV iceddiyyen. 30Xenni umi
d ayi itwanna, belli ca zeg Wudayen ggin as taxceft, ssekkeV t-id
lexdenni Varek, umureV i inni t iÄelmen maPend ad ac inin zzatec mi
xef t Äelmen. S ttisir” 31Ioeskariyyen ksin Bulus am mammec d asen
yumur uca iwyen t s Llilet Var Antibatris 32uca tiwecca nnes oeqben
Var lqecla, jjin ad t-id awyen ssenni inni inyin x yiysan. 33Umi iwÄen ina
Var QayÃariya, wcin tabrat i loemil uca ssbedden Bulus zzates.
34
 Awarni lami iVra loemil tabrat nni isseqsa x man jjihet i zi d
yusa netta uca yufa belli netta yusi-d zi Kilikiya. 35Inna “Ad ac sleV
mala ula d yinni i cek iÄelmen iwÄen-d da.” Xenni yumur ad xas oessen
di taddart n ccrao n Hirudus.

           Bulus zzat i loemil Filiks

24    Awarni xemsa n wussan ihwa Ananiyas, azeLlif n ikehhanen, ak-d
    1


    imVaren n weydud d ij n lmuhami, qqaren as Tartulus, uca
usin-d zzat i loemil Äidd i Bulus. 2Umi xas-d laVan, ibda Tartulus
ideLlem it, inna 3“A sidi Filiks yuolan, aqqa zzayek VarneV lehna
yuLlVen ula d ssiyasa nnek aqqa tiwi-d aÏÏas n lxar i lgens-a. Aqqa
neqbel it s marra aqadi di kul aVezdis u di kul amcan. 4Maca Pima
war cek hekkweleV aÏÏas, ttettareV zzayek, ad aneV teslid deVya
cwayt s lxaÄar nnek. 5Minzi nufa belli bnadem-a aqqa-t d ij n lehlac,
ittsebbab aVuwweV jar marra Udayen di ddunnit qao, netta d azeLlif
amezwaru n tebridt n InaÃiriyyen. 6Netta tuVa yarezzu oawed maPend
ad issexmej taddart iqeddsen, xenni neÏÏef it oawed uca tuVa
nexs ad xas nePkem s ttawrat nneV. 7Maca akumandar Lisiyas yusi-d
di lwesÏ s uhettek aÏÏas, iksi t jar ifassen nneV. 8Netta yumur
maPend inni ixsen ad t Äelmen, ad Varek-d asen. Mala t tesseqsid,
ad tfehmed s yixef nnek marra mi xef t neÄlem.” 9Uca oawed Udayen
usin-d akides, nnan belli marra man aya ammu i iLla. 10Maca Bulus,
umi d as iceyyar loemil maPend ad issiwel, yarr-d “Necc ssneV
           LEXDAYEM N IMAZANEN 24           273


belli cek d lqaÄi x lgens-a aÏÏas n iseggwusa, x uyenni ad dafoeV
s yixef inu s teryast ktar. 11Cek tzemmared ad tessned, aqqa odun
mVir tenoac n wussan waha zeg wami gaoodeV Pima ad oebdeV di
Urcalim. 12Nitni war d ayi ufin di taddart iqeddsen ttemnaqaceV
ak-d ca n ijjen niV ssnekkareV aVuwweV jar lgens ula deg isinagugen
niV di tendint. 13Nitni war zemmaren ad ssbiyynen min zi d ayi Äelmen
lexxu. 14Maca man aya ad ac neomeV, belli oebbdeV Arebbi n lejdud
nneV x lePsab n ‘tebridt’ umi qqaren nitni ‘tabridt ifaVren’, am
ttamneV di marra min yurin di ttawrat u deg imkacafen. 15Aqqa dayi
asitem di Arebbi, am ula d nitni ttrajan tt oawed, aqqa ad din tili
tnukra n imettinen, tanukra n imseggaden u tanukra n yinni war iLlin d
imseggaden. 16Ammu ula d necc tteggeV tizemmar deg ixef inu Pima
ad Vari tili lebda tnefsect teÃfa zzat i Arebbi u zzat i iwdan.
17
 Awarni aÏÏas n iseggwusa usiV-d maPend ad awyeV ÃÃdaqi i lgens
inu d tiVarÃin. 18Aqqa ufin ayi ca n Wudayen zi Asiya am tuVa ceVleV
ak-d man aya, awarni lami twassizdegeV di taddart iqeddsen uca
war din Vari lVaci ula d axarweÄ. 19IttxeÃÃ asen i nitni inni iLlan
d Udayen zi Asiya ad PÄaren da zzatek maPend ad ayi Äelmen mala
Varsen ca xafi. 20NiV ad inin ina i da ibedden man loib i dayi ufin
umi beddeV zzat i lmePkama tameqqrant n Wudayen, 21mVir awal-a i
tuVa t laViV umi beddeV jarasen ‘Ass-a twaPekmeV zzaywem di
ssibbet n tnukra n imettinen.’ ”
  22
    Umi isla Filiks aya, issbedd asen lePkam, inna “Xmi i d Va
ihwa ukumandar Lisiyas, ad PekmeV di tmeslayin nwem.” 23Xenni
yumur i lqebÏan x meyya Pima ad iPÄa Bulus maca s cwayt n
lPurriya ktar u war imenneo ula d ijj zeg inni iLlan nnes ad xas
sexxaren niV ad Vares-d asen. 24Xenni awarni ca n wussan, umi d yusa
Filiks ak-d Drusilla tamVart nnes i iLlan d Tudact, ilaVa-d i
Bulus uca isla zzayes x liman di LmasiP. 25Alami yiweÄ lParÄ x
tsegda d ÄÄebÏ n nnefs u x lPisab, iggwed Filiks uca yarr-d
xas “RuP lexxu! Xmi Vari i Va yili lweqt, ad ac-d laViV.” 26Netta
tuVa issitim oawed maPend Bulus ad as iwc tmenyat, Pima ad as
iÄleq. X uyenni tuVa xas-d ilaVa aÏÏas n twalawin Pima ad kis
issiwel. 27Maca umi kemmlen tnayen n iseggwusa, yarePPeb Filiks
s Burkiyus Fastus wenni t i Va ixelfen. Umi tuVa Filiks ixs ad
yarÄa Udayen, ijja Bulus di snasel di lePbes.
274          LEXDAYEM N IMAZANEN 25


           Bulus zzat i Fastus

25    Alami d yiweÄ Fastus Var weqlim, iruP Var Urcalim zi
    1


     QayÃariya awarni lami odun tlata n wussan. 2Uca azeLlif n
ikehhanen d imcennoen n Wudayen ssaregben t x min xef Äelmen Bulus
uca Peccmen t 3am zzayes ttaren maPend ad iwc ttesriP Äidd nnes,
Pima ad t indeh Var Urcalim maPend nitni ad as ssewjden ict n
texceft maPend ad t nVen deg webrid. 4Maca Fastus yarr-d, maPend
ad iqqim Bulus itwaPÄa di QayÃariya u netta simant nnes igga ad
din iraP deVya. 5Inna “Ad raPen akidi inni i Var iLla ccan jarawem,
ad t Äelmen mala din ca n loib deg weryaz-a.” 6Umi Varsen iqqim
ktar zi oecra n wussan ihwa Var QayÃariya u tiwecca nnes iqqim
x lkursi n lPukm uca yumur ad d awyen Bulus. 7Umi d yiweÄ, nneÄen
xas Wudayen inni tuVa d ihwan zi Urcalim uca ggin aÏÏas n icetciten
iÄeqlen x Bulus, war zemmaren ad tent ssbeyynen. 8Netta iwta x yixef
nnes ammu “Necc war xÄiV ca di ttawrat n Wudayen niV di taddart
iqeddsen ula di qayÃar.” 9Umi yarezzu Fastus ad igg lxaÄar i
Wudayen, isseqsa Bulus “Ma texsed ad tgaooded Var Urcalim, Pima
ad din twaPekmed zzati di ssibbet n tmeslayin-a?” 10Bulus inna “Necc
aqqa beddeV zzat i lkursi n lPukm n qayÃar mani ittxeÃÃ ad xafi
itwaPkem. War xÄiV deg Wudayen s walu am mammec cek tessned mliP.
11
 Minzi mala xÄiV niV mala ggiV min isdaheLlen lmewt, war ttoekkseV
x lmewt. Maca mala war din bu tidett nican i zi d ayi Äelmen nitni,
xenni war izemmar ula d ijjen ad ayi isellem i yina. Necc ssgaodeV
ddeowet inu Var qayÃar.” 12Awarni lami tuVa imcawar ak-d wagraw,
yarr-d Fastus “Aqqa tessgaooded ddeowet nnek Var qayÃar, xenni
Var qayÃar i Va traPed.”

      Tawasit n ujeLlid AVribas Var QayÃariya
13
 Umi odun ca n wussan yusi-d ujeLlid AVribas d weltmas Barniki
Var QayÃariya Pima ad seLlmen x Fastus. 14Awarni lami nitni sseodun
din aÏÏas n wussan ioawed Fastus i ujeLlid tameslact n Bulus, inna
“Aqqa da ij n weryaz wenni da ijja Filiks d amePbus. 15Lami dayi
tuVa di Urcalim, Äelmen t arruyas n ikehhanen d imVaren n Wudayen,
arezzun ad itwaPakem. 16Necc arriV-d xasen belli Irumaniyyen war
nnumin ad sellmen ij n bnadem i uhellek Pima ad arÄan iwdan. IttxeÃÃ
ad PÄaren zzates inni t iÄelmen uca ad Vares tili ttasio maPend ad
           LEXDAYEM N IMAZANEN 25, 26           275


idafeo x yixef nnes zi jjihet n ttuhmet. 17Umi da d iwÄen jmio, war
ogizeV uca tiwecca nnes qqimeV x lkursi n lPukm uca umureV ad d
awyen aryaz nni. 18Umi d as-d nneÄen inni t iÄelmen, war d iwyen ula d
ict n ttuhmet i tuVa nwiV. 19Maca tuVa Varsen xas ca n tmeslayin zi
jjihet n ddin nsen x ijjen qqaren as Yeccu wenni aqqa immut, wenni i xef
tuVa Bulus iqqar belli aqqa iddar. 20Am tuVa cekkeV di tmeslact-a
i di tuVa arzuV, sseqsiV necc, ma zeoma netta ixs ad iraP Var
Urcalim Pima ad itwaPakem din x tmeslayin-a. 21Umi issgaooed Bulus
ddeowet nnes Pima ad t PÄan al xas iPkem qayÃar, xenni umureV ad t
PÄan al t i Va ssekkeV Var qayÃar.” 22Inna AVribas i Fastus “Ula d
necc xseV ad sleV i bnadem-a.” Inna as “Tiwecca ad as tesled.”
  23
   Tiwecca nnes umi d yusa AVribas d Barniki s marra ccan uca
udfen Var wexxam n lPukm ak-d ikumandaren n loeskar d yeryazen
icennoen n tendint, xenni yumur Fastus ad t-id awyen. 24Inna Fastus “A
ajeLlid AVribas u kenniw marra iryazen i da iPÄaren akidneV, aqqa
teÇrim wa, wenni min xef d ayi issiwel marra lVaci n Wudayen di
Urcalim ula danita, sVuyyun maPend war ittVimi ad iddar oad. 25Maca
necc, umi ufiV belli war iggi min isdaheLlen lmewt u minzi netta
issgaooed ddeowet nnes Var qayÃar, ggiV ad t ssekkeV din. 26Maca
war Vari bu tmeslact nican ssneV t zi jjihet nnes Pima ad tt ariV i
sidi. X uyenni ssePÄareV t-id i kenniw, d amezwaru i cek, a ajeLlid
AVribas, Pima, awarni xmi i Va nkemmel tarezzut, ad Vari tili min i
Va ariV, 27minzi ittVil ayi aqqa war icuwwar xmi i d Va ssekkeV
ij n umePbus nnebla mma ad ssbeyyeneV ttuham i xas ggin.”

   Bulus ittdafao x yixef nnes zzat i ujeLlid AVribas

26    Inna AVribas i Bulus “Cek Varek ttesriP Pima ad tessiwled
     1


     x yixef nekk.” Xenni isswizzed Bulus afus nnes uca iwta x
yixef nnes, inna 2“Necc aqqa-yi di lxaÄar inu, a ajeLlid AVribas, am
zemmareV ad wteV x yixef inu ass-a qibalt nnek x marra x min xef
dayi Äelmen Wudayen. 3Deg umezwaru s minzi aqqa cek tessned marra
ÏÏbayeo d tmeslayin i iLlan jar Wudayen. X uyenni ttareV zzayek
ad ayi tesled s ttasio n lxaÄar. 4Tudart inu zi temÇi tenni tuVa
ddareV zeg umezwar jar lgens inu u di Urcalim, ssnen tt marra
Udayen. 5Nitni ssnen ayi aÏÏas zeg wami, mala xsen ad cehden x man aya
waha, aqqa necc tuVa ÄeffareV tabridt iqesPen ktar zi ddin nneV,
276          LEXDAYEM N IMAZANEN 26


aqqa ddareV d Afarisi. 6U lexxu necc beddeV u twaPakameV di ÏÏweo
n usitem n lwaod i d yusin zi Arebbi Var lejdud nneV, 7asitem wenni
ttrajant ad Vares-d awÄent tenoac n tqebbal n Israyil, am oebbdent
i Arebbi Llilet d wass. Di ÏÏweo n usitem-a, a ajeLlid AVribas,
Äelmen ayi Wudayen. 8Mayemmi d awem ittVil war izemmar ad namen umi
Arebbi issnekkar-d imettinen? 9Necc simant inu tuVa ittVil ayi nican,
belli ittxeÃÃ ad ggeV aÏÏas n tmeslayin Äidd i yisem n Yeccu
NnaÃiri 10uca aya i ggiV oawed di Urcalim. Am ÏÏfeV tizemmar zi
jjihet n arruyas n ikehhanen, PebbseV aÏÏas n imqeddasen. Uca umi
tuVa gguren ad twanVen, wciV afus inu di man aya. 11oedbeV ten aÏÏas
n twalawin di marra isinagugen maPend ad ceqqfen deg webrid nsen
u xmi tuVa xasen tthajeV aÏÏas, tuVa ttazzleV xasen Var tneddam
i iLlan barra i tmurt. 12X uyenni tuVa ggureV Var Dimacq oawed s
ttesriP d lumur zi jjihet n arruyas n ikehhanen. 13Xenni, a ajeLlid,
ÇriV di lwesÏ n webrid ict n tfawt zeg ujenna, tettissiqq ktar
zi tfuct, tenneÄ ayi-d u i yinni akidi imsafaren. 14Umi newÄa marra
Var tmurt, sliV ict n tmijja tessawal akidi, teqqar s toibranit
(=lParÄ n Wudayen) ‘Cawul, Cawul, mayemmi d ayi tdarrced? IqseP
xak ad toefsed x tyarsa.’ 15NniV as ‘Min teonid cek, a Sidi?’ Inna
ayi ‘Necc d Yeccu wenni tmarrted. 16Maca kkar, tbedded x iÄaren
nnek, minzi i uya i d ac-d ÄhareV Pima ad cek ixÄareV d amsexxar
d acehhad x min teÇrid u x min d ac i Va sseÄhareV oad, 17am
fekkeV cek zeg weydud-a u zi legnus i Var cek i Va ssekkeV, 18Pima
ad tarezmed tiÏÏawin nsen Pima ad tuben zi taLlest Var tfawt u zi
ÃÃulÏa n CciÏan Var Arebbi Pima ad ÏÏfen aVfar n ddnub u ict n
tesVart n lwart jar inni itwaqeddsen s liman dayi.’
  19
   X uyenni, a ajeLlid AVribas, war LliV war ÏÏioeV i lewPiy i
ÇriV zeg ujenna, 20maca Var umezwar bdiV ad barrPeV i inni iLlan di
Dimacq d Urcalim d marra jwayeh n Yahudiyya u i legnus Pima ad
tuben ad dewlen Var Arebbi, ad ggen lexdayem i ittliqen i ttubet.
21
 X uyenni ÏÏfen ayi Wudayen di taddart iqeddsen uca xsen ad ayi
nVen. 22Xenni, am d ayi iwca Arebbi afus, beddeV zzat i umeÇyan d
umeqqran al ass-a, war qqareV walu mVir min zi ssiwlen imkacafen
ula d Musa aqqa ad yili, 23belli tuVa ittxeÃÃ i LmasiP ad iweddeb
uca, am iLla netta d amezwaru i d ikkaren zeg imettinen, ad ibarreP
s tfawt i weydud-a u i legnus marra.”
           LEXDAYEM N IMAZANEN 26, 27           277


  24
   Alami yiweÄ deg udafeo nnes Var man aya, inna Fastus s jjehd
“Aqqa txelfed, a Bulus. AÏÏas n tVuri tessbuhli i cek.” 25Maca
netta inna as “Necc war twaxelfeV ca, a sidi Fastus yuolan, aqqa
qqareV ac t nican s tidett u s leoqel, 26minzi ajeLlid issen mliP x
tmeslayin-a. X uyenni ssawaleV s teryast minzi war umineV belli ula
d ict n lPajet zi tmeslayin-a aqqa tennuffar xas, minzi marra man
aya war imsar deg ict n jjihet waha. 27Ma tumned zeg imkacafen, a
ajeLlid AVribas? Necc ssneV belli tumned zzaysen.” 28Maca AVribas
inna i Bulus “S drus texsed ad ayi tessqenoed Pima ad dewleV d
AmasiPi.” 29Inna as Bulus “TtareV Arebbi belli deVya u i waÏÏas,
maci cek waha maca ula d marra inni d ayi itteslan ass-a, ad
dewlen am necc, maca nnebla iceddiyyen-a.” 30Umi inna aya, ikkar ujeLlid
d loemil d Barniki d yinni tuVa akisen iqqimen. 31Xenni ruPen nitni
Var uVezdis, ssawalen ak-d wayawya, nnan “Aryaz-a war iggi ca min
isdaheLlen lmewt ula d iceddiyyen.” 32Inna AVribas i Fastus “Maolik
war tuVi issgaooed ddeowet nnes Var qayÃar, ili aqqa itwaÄleq
bnadem-a.”

           Bulus ittsafar Var Ruma

27    Alami negga ad nuyur di lebPar Var IÏalya, sellmen Bulus d
    1


    ca n imePbas nneÄni i ij n lqebÏan x meyya qqaren as Yuliyus,
tuVa-t zeg ubaÏayun n qayÃar UVustus. 2Nenya deg ij n uVarrabu zi
Adramitiyum, tuVa iggur ad ikk x jwayeh i iLlan Var tma n Asiya,
uca nruP. TuVa akidneV Aristarxus, ij n weryaz zi Tisaluniki di
Masiduniya. 3Tiwecca nnes niweÄ Var Sidun. Yuliyus wenni tuVa iLlan
mliP ak-d Bulus, isamP as ad iraP Var imeddukal nnes Pima ad xas
sexxaren. 4Umi neffeV ssenni, nbePPar deg udduli n Qubrus, minzi
asemmiÄ tuVa iccat dayneV deg uVembub. 5Awarni lami neÇwa lebPar
zzat i Kilikiya d Bamfiliya, niweÄ Var Mira di Lukiya. 6LqebÏan
x meyya, lami yufa din ij n uVarrabu zi Iskandariya ittraP Var
IÏalya, issenya aneV dayes. 7AÏÏas n wussan nbePPar mVir cwayt
cwayt uca niweÄ s leoqel d uVil Var Knidus, minzi war d aneV yejji
usemmiÄ ad nraP Var zzat, xenni nbePPar deg udduli n Krita zzat i
Salmun. 8Umi t neÇwa s uVil, niweÄ Var ij n wemcan umi qqaren ‘lmuyyat
tiÃebPanin’ tenni ÏÏarf i tendint n Lasiyya. 9Umi yeodu aÏÏas n lweqt,
xenni idwel usafar di lebPar yewoar, tuVa oawed aÇummi iodu uca
278          LEXDAYEM N IMAZANEN 27


iolem asen Bulus, 10inna asen “A iryazen, necc ttwaliV asafar ad yawi
druct d txessart aÏÏas maci mVir i sseloet d uVarrabu waha,
maca ula i tudart nneV.” 11Maca lqebÏan x meyya tuVa ittiqq ktar deg
ibePriyyen d bab nnes zi min itwannan zi Bulus. 12Umi tuVa amcan n
lmuyyi war iPli Pima ad sseodun lmecta din, ibedd array n wezyen
ameqqran nsen ad ffVen ssenni, balak ad awÄen Var Finiks, ij n lmuyyi
di Krita, iwalan ljanub n lVarb d ccamal n sennej n lVarb, Pima ad
din sseodun lmecta.

               TaParyat
13
 Umi isaha usemmiÄ n ljanub, ittVil asen ufin min arezzun uca
ssgaooden aylizim, bdan ttcuqqan ÏÏarf n tma n Krita s uVarrabu
n lbacc nsen. 14Maca cwayt awarni man aya tekkar thaj tParyat n
usemmiÄ d tameqqrant, qqaren as Uruklidyun (=asemmiÄ i d yusin
zi ccamal). 15AVarrabu itwaksi zzayes, war izemmar i usemmiÄ,
xenni nestewÏeo uca netwandeh. 16Am nekka deg udduli n ict n tegzirt
d tameÇyant umi qqaren Kludi, s uVil i nemneo Äman n tVarrabut n
usellek i iLlan Var Äeffar n uVarrabu. 17Awarni lami tt ssgaooden,
bdan ssxeddamen iseVwan, beysen i uVarrabu, tuVa ggweden ad
mmenÄaren di Sirtis, s uyenni ssehwan-d lbacc uca twanedhen
zeg usemmiÄ. 18Am netwaoarren s tParyat zi ssa Var diha, xenni
tiwecca nnes bdan neÏÏaren ÄÄqel di lebPar 19uca deg wass wiss
tlata nenÄar leqcuo n uVarrabu s ifassen nneV. 20AÏÏas n wussan war
tbin tfuct ula d itran uca taParyat tePÃar aneV war teLli drust,
xenni neqÄeo marra layas zeg usenjem.
  21
    Lami kkin aÏÏas war ccin, ibedd Bulus di lwesÏ nsen, inna
“A iryazen, tuVa ittxeÃÃ awem ad Vari teslem, war tteffVem zi
Krita, xenni war d aneV tleqqef druct-a d txessart-a. 22Maca oawed
lexxu, ad kenniw cejjoeV, minzi ula d ijj zzaywem war ittweddari
ca tudart nnes, mVir aVarrabu waha ad iVebbal. 23Minzi ibedd-d
Vari Llilet-a ij n lmalak n Arebbi wenni necc nnes u netta d wenni
oebbdeV. 24Inna ayi ‘War tteggwed ca, a Bulus, minzi ittxeÃÃ ac
ad tbedded qibalt i qayÃar. XÇar, marra inni akis ittbePParen,
aqqa iwc ac ten Arebbi.’ 25X uya ggem taryast, a iryazen, minzi
ttiqqeV di Arebbi, belli ad teffeV ammu, am mammec d ayi inna.
26
  Maca s uVil ittxeÃÃ ad nennaV deg ict n tegzirt.” 27Umi tuVa Llilet
            LEXDAYEM N IMAZANEN 27           279


wiss arbeotac i di netwaoaren zi ssa Var diha di lebPar n
Adriyana, di lwesÏ n Llilet ittVil asen i ibePriyyen, aqqa nqarreb
Var lbarr. 28Umi nÄaren filu n lexfif di raLlaV n lebPar, oebbaren
oicrin n tiddiwin (=lqedd n ij n bnadem i issizwiden ifassen nnes
sennej i uzeLlif nnes, aqqa-t olaPal 1,8 mitru). Umi odun cwayt, nÄaren
filu tawala nneÄni uca ufin xemstac n tiddiwin. 29Am ggweden ad leqfen
imucan n sseLlaP, nÄaren areboa n iylizam zi Äeffar n uVarrabu
uca ttaren ad yaweÄ uzil. 30Lami tuVa ibePriyyen xsen ad arewlen
zeg uVarrabu, ssÄaren taVarrabut n usellek Var lebPar axmi
xsen ad nÄaren iylizam Var zzat n uVarrabu, 31inna Bulus i lqebÏan
x meyya u i ioeskariyyen “Mala ina war qqimen deg uVarrabu, war
tzemmarem ad twassnejmem.” 32Xenni qeÃÃen ioeskariyyen iseVwan n
tVarrabut n usellek uca jjin tt ad tewÄa. 33Alami d iqarreb ad
iÃbeP lPal, iziyyar iten Bulus marra Pima ad ccen, inna “Arbeotac
n wussan aqqa teqqimem nnebla macca, war teccim walu. 34X uyenni
cejjoeV kenniw ad teccem minzi man aya ad kenniw infeo i usenjem
nwem, minzi war iweÏÏi ula d ij n uÇeÏÏu n ucuwwaf n uzeLlif n
ca n ijjen zzaywem.” 35Umi inna aya, iksi aVrum, icekkar Arebbi
qibalt i iwdan, yarza it, ibda ad icc. 36Dewlen marra arecqen,
ksin oawed macca. 37TuVa deg uVarrabu mitayn u setta u seboin n
yeryazen. 38Lami jjiwnen s macca, bdan ssefsasen aVarrabu, nÄaren
irden di lebPar. 39Alami iÃbeP lPal, tuVa war ssinen tamurt nni,
maca Çrin ij n umesruq n lebPar Vares tma twaÏa uca mcawaren,
ma nzemmar ad din noaren aVarrabu. 40Umi qeÄwen iylizam, jjin ten
di lebPar, fesyen iceddan n lemqadef, ssgaooden lbacc n zzat i
usemmiÄ ittÃuÄen, wejjhen Var tma n lbarr. 41Maca aVarrabu iwta
ij n uoarrec n yijdi mani iLla lebPar Var tnayen n iVezdisen uca
nnuVen s uVarrabu. Zzat n uVarrabu idwel war izemmar ad inhezz,
maca Äeffar n uVarrabu yarrez s jjehd n lemwaj. 42TuVa newwan
ioeskariyyen ad nVen imePbas Pima war ittoummi Ped maPend ad
yarwel. 43Maca lqebÏan x meyya wenni tuVa ixs ad issenjem Bulus,
issbedd iten, yumur belli inni izemmaren ad oummen ad nÄaren ixef
nsen d amezwaru maPend ad awÄen Var lbarr, 44uca awarni man aya,
wi iqqimen, ca zzaysen x tferwin u ca zzaysen x izeynan n ikeccuÄen
n uVarrabu. Uca ammu imsar, aqqa marra iwÄen twassnejmen Var
lbarr.
280          LEXDAYEM N IMAZANEN 28


           Bulus di tegzirt n Malta

28    Umi nejmen, ssenni fehmen, belli tagzirt nni qqaren as Malta.
    1

     2
     Ayt n tmurt (inni umi qqaren ‘barbarus’ niV ‘ibarbariyyen’,
minzi nitni war Llin ca d Iyunaniyyen) ggin akidneV mliP aÏÏas, am nitni
ssiVen ict n timessi tameqqrant uca iwyen aneV akidsen Var daxel
Varsen minzi anÇar tuVa ibda iccat u minzi tuVa tesmeÄ. 3Alami tuVa
Bulus issmun aÏÏas n ikecwaÄ, issars iten x uceooal n tmessi, xenni
s lePmu nni iffeV-d ij n ufiVar uca inneÄ as i ufus. 4Umi Çrin ayt
n tmurt lwePc nni inneÄ as i ufus nnes, nnan ak-d wayawya “Bnadem-a d
aqettal, war t ijji ‘lPeqq’ ad iddar waxxa injem-d zi lebPar.” 5Maca
netta izzerz lwePc di tmessi, nnebla mma d as temsar ula d ict n
druct. 6Maca nitni tuVa ttrajan ad yuff niV ad iwÄa ad immet lexdenni.
Maca umi Çrin, awarni lami rajan aÏÏas, belli war d as temsar
ula d ict n lPajet, ibeddel array nsen, nnan, aqqa-t d ij n arebbi.
7
 TuVa x jjihet n wemcan nni iPwicen n umcenneo amezwaru n tegzirt nni
umi qqaren Publiyus, wenni i tuVa yarePPben zzayneV uca issnewju
aneV s lxar tlata n wussan. 8Xenni aqqa babas n Bubliyus tuVa izzel,
dayes timessi d teqqrint. Yudef Bulus Vares, iÇÇuLl, issars xas
ifassen uca issgenfa t. 9Umi imsar man aya, usin-d Vares inneÄni n
tegzirt inni tuVa Var iLla imehlac uca twassgenfan. 10Karmen xaneV ina
s waÏÏas n ccan. Umi nruP nbePPar, wcin aneV min tuVa nePwaj.

           Bulus ittekkwaÄ Var Ruma
11
 Awarni telt n iyuren nbePPar deg ij n uVarrabu zi Iskandariya
i isseodu lmecta di tegzirt, tuVa xas ij n arcam n ‘Tecniwin’
(=‘Tecniwin’ nitni d itran qqaren as Kastur d Pulluks, tarwa n ijjen
zi laÃnam n Iyunaniyyen, qqaren as Zayus). 12Umi niweÄ Var Siragusa,
neqqim din tlata n wussan. 13Ssenni ndur uca niweÄ Var Rixiyum. Awarni
ijj n wass ikkar-d usemmiÄ n tcarmin uca niweÄ deg wass wiss
tnayen Var Putiyuli, 14mani nufa tawmat. Nitni ttaren zzayneV ad kidsen
neqqim seboa n wussan. Ammu i niweÄ Var Ruma. 15Uca tawmat di Ruma
inni islin x umeddur nneV, usin-d Pima ad kineV mmelqan di ‘Apiyus
Furum’ u Var ‘Tlata n TPuna’. Umi ten iÇra Bulus, icekkar Arebbi uca
itwacejjeo. 16Umi d nusa Var Ruma, isellem lqebÏan x meyya imePbas
i ukumandar n loeskar, maca isamP as i Bulus ad izdeV wePdes
ak-d uoessas wenni t iPeÏÏan.
             LEXDAYEM N IMAZANEN 28              281


          Amelqi n Bulus ak-d Wudayen di Ruma
17
 Awarni tlata n wussan ilaVa Bulus i imcennoen n Wudayen. Alami munen, inna
asen “A iryazen tawmat, waxxa necc war ggiV ula d ict n lPajet Äidd i
weydud niV Äidd i ÏÏbayeo n lejdud nneV, aqqa twasellmeV d amePbus zi
Urcalim deg ifassen n Irumaniyyen. 18Awarni lami d ayi beqqcen, tuVa xsen
ad ayi arxun minzi war dayi ufin ula d ict n lPajet tessdaheLl lmewt.
19
 Maca umi oekksen Wudayen man aya, ittVil ayi belli ad ssgaoodeV
ddeowet inu Var qayÃar, maca nnebla mma ad Vari yili ca Äidd n lgens
inu. 20X ssibbet-a ttareV Pima ad kenniw ÇareV uca ad kiwem ssiwleV.
Minzi di ssibbet n usitem n Israyil, necc aqqa-yi carfeV s sneslet-a.”
21
 Maca nitni nnan as “War xak neÏÏif ca tibratin zi Yahudiyya uca ula d
ijj n tawmat war d yusi da i innan niV issiwlen xak s ca n loib. 22Maca
neccin nexs ad zzayek nsel min tettwalid, minzi zi jjihet n tebridt-a,
aqqa nessen belli ttoekksen tt mani mma.” 23Awarni lami kis ggin ij n wass,
usin-d Vares aÏÏas zzaysen Var taddart nnes, tuVa ittfessar asen
tageldit n Arebbi, yarezzu ad ten isseqneo zi ttawrat n Musa u zeg
imkacafen zi jjihet n Yeccu zi lefjar alami d tameddit. 24Ca twassqenoen
s min d asen inna, inneÄni ugin. 25Am war d usin ak-d wayawya, mmsebÄan,
awarni lami inna Bulus ijj n wawal, aqqa d wanita “S lPeqq issiwel ArruP
Iqeddsen x uqemmum n Icaoya i lejdud nneV, iqqar

   ‘RuP Var aydud-a, ini: S useLli ad teslem war ggur ad tfehmem,
   26


       s tmuVli ad texÇarem war ggur ad tettwalam,
        minzi ul n weydud-a aqqa idwel d imuzzuren,
        27


     imezzuVen nsen Äeqlen s useLli uca tiÏÏawin nsen qqnent,
        maPend war ggur ad ttwalan s tiÏÏawin nsen,
        ad slen s imezzuVen nsen, ad fehmen s wul nsen
           Pima ad tuben uca necc ad ten ssgenfiV.’  Ica. 6:9-10


28
 X uyenni ittxeÃÃ ad tessnem mliP, belli asenjem n Arebbi aqqa
itwassekk-d i legnus u nitni ad Vares slen.” 29Awarni lami inna man aya,
ffVen Wudayen, am tuVa ttemcubbucen jarasen aÏÏas. 30Bulus iqqim tnayen
n iseggwusa di taddart nnes tenni icra, tuVa ittarePPab s marra inni
tuVa Vares-d ittasen, 31ittbarreP s tgeldit n Arebbi, isselmad x
Sidi Yeccu LmasiP s marra taryast u nnebla mma tetwassbedd ula
d ict n toenkrift.
282         TABRAT i IRUMANIYYEN 1


         Tabrat n Bulus
          i Irumaniyyen
              Tamezwarut1  Bulus, ismeV n Yeccu LmasiP, amazan itwalaVan, itwaPuz i lexbar
  1


  aÃebPan n Arebbi, 2lexbar aÃebPan wenni izzar iwaod zzayes s
imkacafen nnes deg idlisen iqeddsen, 3lexbar aÃebPan x Mmis wenni
i d yusin zi zzarioet n Dawud zi jjihet n weysum, 4maca zi jjihet
n ArruP n tqeddast aqqa netta itwassbeyyen d Mmis n Arebbi s
jjehd zi tnukra nnes zeg imettinen: Yeccu LmasiP SiditneV. 5Aqqa
zzayes i neÏÏef nniomet d tazant (=lxedmet n umazan), Pima marra
legnus s liman ad ÏÏaoen i yisem nnes. 6Aqqa kenniw, inni itwalaVan
zi Yeccu LmasiP, zzaysen i teLlam oawed. 7Var marra imoizzen
n Arebbi inni iLlan di Ruma, inni itwalaVan d imqeddasen: nniomet
d lehna i Varwem Va ilin zi Arebbi BabatneV d zi Sidi Yeccu
LmasiP.

       Bulus ittwePPec ad yarzef Var Ruma
8
 Amezwar ttcekkareV Arebbi inu s Yeccu LmasiP zi jjihet nwem
marra, minzi liman nwem arrin as-d lexbar di ddunnit marra.
9
 Arebbi, wenni oebbdeV s ArruP inu di lexbar aÃebPan n Mmis,
iched xafi mammec kenniw ttiÄareV nnebla abeddi di tÇaLlitin inu,
10
  ttÇaLliV lebda, ma izemmar lexxu ad iliq ij n umur s array n
Arebbi ad Varwem-d aseV. 11Minzi wePPceV ad kenniw ÇareV Pima
ad awem wceV ca n tmewca n nniomet n arruP i d awem Va iwcen jjehd,
12
  Pima ad netwassfewwej jaraneV s liman wenni dayneV, liman nwem d
wenni inu. 13Maca war xseV ca war tessnem, a awmaten, belli aÏÏas n
imuren ggiV ad Varwem-d aseV, Pima ad Vari tili lViLlet daywem
oawed, amecnaw di legnus nneÄni, maca al ass-a oad war zemmareV ad
d aseV. 14Necc d bu-umarwas i Iyunaniyyen d ibarbariyyen, i ayt n
tiVit d iqubbaniyyen. 15X uyenni aqqa-yi wejdeV ad kenniw barrPeV
s lexbar aÃebPan ula i kenniw i iLlan di Ruma.
            TABRAT i IRUMANIYYEN 1             283


        Jjehd n lexbar aÃebPan n Yeccu LmasiP
 Minzi war ttÃeÄPiV ca s lexbar aÃebPan n LmasiP, minzi netta d
16


jjehd n Arebbi i usenjem n marra wi yumnen, i Wuday amezwar xenni i
Uyunani. 17Minzi tasegda n Arebbi aqqa tban dayes di linjil zi liman
Var liman, am mammec tura

          “Maca amseggad s liman ad iddar.”    Hab. 2:4
              LVaÄab n Arebbi
18
 Minzi lVaÄab n Arebbi i d ibanen zeg ujenna x marra leqjaPet u x
marra min war isseggden deg iwdan inni issduluyen tidett s min
war iseggden. 19Minzi min izemmar ad itwassen zi Arebbi, ittban
daysen, minzi Arebbi aqqa isscen asen t-id. 20Minzi zeg wami tetwagg
ddunnit, timeslayin nnes war twaÇarent zi min zzayes-d itwaxelqen,
jjehd nnes n lebda d tifras nnes n Arebbi, aqqa twaÇarent s leoqel
zi lexdayem nnes alami nitni war Varsen bu smaPet, 21minzi, umi
ssnen Arebbi, war t ssouLlen niV war t cekkaren am Arebbi, maca
dewlen d ibuhaliyyen deg ixariÃÃen nsen uca ul nsen afVul ibarcen.
22
 Umi Pessben ixef nsen d imiVisen dewlen d ifVal 23uca beddlen
aouLli n Arebbi wenni war ifennin s min yarewsen di ÃÃifet n bnadem
ifennan: ijÄaÄ d lPayawanat s areboa n iÄaren d marra lPayawanat inni
ittbuoen x tmurt.
  24
   X uyenni isellem iten Arebbi oawed Var lexmej s nnecwat n wulawen
nsen Pima ad ssfeÄPen arrimat nsen jarasen. 25Aqqa nitni beddlen tidett
n Arebbi s uxarriq, oebden u xedmen i min d itwaxelqen sennej i wenni
ixelqen wenni umi Var teLla lbaraka i lebda qao. Amin. 26S uyenni isellem
iten Arebbi Var acahi infeÄPen, minzi ula d timVarin nsen beddlent
abrid n ÏÏbioet s min war iLlin d ÏÏbioet. 27Amenni iryazen oawed
jjin tamunt olaPsab ÏÏbioet ak-d temVarin, deoqen s nnecwat ak-d
wayawya, iryazen itteggen lefÄayeP ak-d yeryazen, qebblen deg ixef
nsen lmunet i isdaheLlen axeÏÏu nsen.
  28
    Am war xsen ad qqimen ad ssnen Arebbi, isellem iten Arebbi
Var leoqel war icnin Pima ad ggen min war ioeddlen, 29oemmaren s
marra min war iseggden, s tuqePbit d lVar d ÏÏmeo d tuoeffna
ula s lePsed d uneqqi d umenVi d tePraymect d leqbaPet, aqqa nitni
284         TABRAT i IRUMANIYYEN 1, 2


d ixuwwajen inni ittoawaden lexburat, 30d inni issawalen s lVar d
imcarrhen n Arebbi d imeVÃaben d imoeffaren d ayt bu-uqemmum
d imesuffVen n tuoeffna d inni war iÏÏioen i lwalidin, 31aqqa nitni
nnebla lefhamet ula d teÃdiqt ula d lePnunect ula nnebla aÃlaP d
arePmet. 32Waxxa nitni ssnen lPukm iseggden n Arebbi, belli inni
itteggen aya sdaheLlen lmewt, aqqa nitni war tteggen man aya waha,
maca areÏÏan oawed x inni t itteggen.

           LePkamet iseggden n Arebbi

2   X uyenni aqqa cek nnebla smaPet, a bnadem, kul ijjen wenni iPekkmen,
   1


   minzi di min tPekkmed x wenneÄni, tettPasabed ixef nnek. Minzi
cek wenni iPekkmen, tettegged timeslayin nni simant nsent. 2Neccin nessen
belli lPukm n Arebbi d tidett x inni itteggen man aya. 3Ma tettViled
aya, a bnadem, wenni iPekkmen x inni itteggen timeslayin-a uca ula d cek
tettegged tent, aqqa ma tzemmared ad tarewled zi lPukm n Arebbi?
4
 Ma tessePqarad agra n tcuni nnes d ttasio n uraji nnes d ttasio n
lxaÄar nnes uca war tessined ca belli tcuni n Arebbi aqqa ineddeh
i cek Var ttubet? 5Maca di ssibbet n tVennant nnek d wul nnek war
ittuben, tyarwed i yixef nnek lVaÄab deg wass n lVaÄab, xmi i d
Va iÄhar lPukm iseggden n Arebbi, 6wenni i Va ixeLlÃen kul ijjen
olaPsab lexdayem nnes: 7i yinni ittÃebbaren di lexdayem iÃebPen
uca arezzun aouLli d ccan d min war ifennin, aqqa ad asen ixeLleà s
tudart n lebda, 8maca i yinni yarezzun imcubbecen, inni war itteÏÏioen
i tidett, maca Äeffaren i min war iseggden, aqqa ad asen ixeLleà s
tefqaPt d lVaÄab. 9LePÃart d ÄÄiqat ad asent x kul leomar n bnadem
i itteggen lVar, x Wuday d amezwar xenni x Uyunani, 10maca aouLli d
ccan d lehna ad ilin i marra wi itteggen tcuni, i Wuday d amezwar
xenni i Uyunani, 11minzi Arebbi war ittegg bu lfarz. 12Minzi marra wi
i Va ixÄan nnebla ttawrat, nnebla ttawrat ad itwahellek uca marra wi
i Va ixÄan sadu ttawrat, aqqa s ttawrat ad itwaPaseb, 13minzi war
iLli inni itteslan i ttawrat nitni d imseggaden Var Arebbi, maca
inni iÄeffaren ttawrat aqqa nitni ad twaseggden. 14Mala legnus inni war
Var iLli bu ttawrat, tteggen s ÏÏbioet min dayes di ttawrat, aqqa
yina d ttawrat i yixef nsen, waxxa nitni war Varsen bu ttawrat.
15
 Aqqa nitni sscanen belli lxedmet n ttawrat tura deg wulawen nsen, am
teched oawed tnefsect nsen uca ixarriÃen nsen deLlmen ula ttdafaoen
           TABRAT i IRUMANIYYEN 2, 3              285


x ixef nsen jarasen 16deg wass min di i Va iPaseb Arebbi x min
innufaren deg iwdan s Yeccu LmasiP olaPsab lexbar aÃebPan inu.

              Uday d ttawrat
17
 Aqqa cek, wenni itwasemman Uday, tsennaded x ttawrat uca tessemVared
di Arebbi, 18tessned min ixs netta, aqqa tfarrzed min iÃebPen,
tetwasslemded zi ttawrat, 19tPasbed ixef nnek d amgewwad n
idarValen d tfawt n yinni iLlan di taLlest 20ula d amseggem yarreban
ibuhaliyyen d amselmad n iqubbaniyyen - aqqa Varek ÃÃifet n tmusna
d tidett di ttawrat -, 21iwa cek wenni isselmaden inneÄni, ma war
tesselmided ca ixef nnek? Cek wenni ittbarrPen ‘war tticar’, ma
tettacared? 22Wenni iqqaren ‘war zenni’, ma tzennid? D wenni icarrhen
laÃnam, ma tacared zzawect nsen? 23Cek wenni issemVaran di ttawrat,
ma tfeÄPed Arebbi umi texÄid di ttawrat? 24Minzi x ssibbet
nwem ittetwaceqqef deg isem n Arebbi jar legnus am mammec tura.
25
  Aqqa axtan ineffeo mala tÄeffared ttawrat, maca mala tettoeddid
x ttawrat, aqqa axtan nnek idwel nnebla axtan. 26Mala wenni nnebla axtan
itteÏÏef di lumar iseggden n ttawrat, ma war iPesseb nnebla axtan
nnes d axtan? 27D wenni itteggen ttawrat, waxxa netta nnebla axtan
olaPsab ÏÏbioet, ma netta war cek ittPasab ca umi toeddid x
ttawrat waxxa cek s lParf n ttawrat u s wextan? 28Minzi Uday war
iLli d Uday s wudem waha, ula d axtan war iLli d axtan s min ittbanen
deg weysum waha, 29maca netta d Uday wenni ittilin d Uday di laLlaV
(=deg wul) u netta s wextan wenni t ittilin deg wul s arruP, war iLli
s lParf n ttawrat, xenni aqqa asemVar nnes war d ittis ca zeg iwdan
maca zi Arebbi.

           LefÄel n ttawrat i Wudayen

3  I xenni, man lefÄel Var Wuday, niV man tizi n wextan? 2AÏÏas x
   1


   kul iVezdisen! Xenni Var umezwar mmewcen asen wawalen n Arebbi.
3
 Mammec, mala tuVa ca zzaysen war uminen ca, ma xenni ad itwabÄel laman
n Arebbi, minzi nitni war uminen ca? 4oemmarÃ, maca ad yili Arebbi d
tidett uca kul bnadem d bu-ixarriqen, am mammec tura

         “Pima ad tetwasegged deg wawalen nnek
         uca ad tVellbed xmi i Va twaPasbed.”     SbP. 51:4

                         2:24
                             Ica. 52:5; Piz. 36:22
286               TABRAT i IRUMANIYYEN 3


5
 Mala min war isseggden dayneV aqqa issbeyyen tasegda n Arebbi,
min i Va nini oad xenni? Ma Arebbi war Vares bu lPeqq, necc ssawaleV
am bnadem, umi xaneV igga lVaÄab nnes? 6War xas nessiwil. Mammec i
Va iPaseb Arebbi ddunnit lexdenni? 7Mammec mala tfeyyeÄ tidett n
Arebbi Var uouLli nnes s uxarriq inu, mayemmi oad i Va twaPasbeV am
umednub? 8I mayemmi war nenni, am mammec xaneV ssxarriqen uca amecnaw
mammec ca zzaysen qqaren belli neccin neqqar “Ad negg tuoeffna, Pima
ad zzayes-d tekk tÃebPant”. Aqqa lPukm xasen s lPeqq.

          Ula d ijjen ittsegged qibalt i Arebbi
9
 I xenni mammec? Ma neccin Psen? Lla oemmarÃ, minzi qbel aqqa neÄlem
iten s tnayen idsen, Udayen d Iyunaniyyen, belli nitni marra sadu
ddanb, 10am mammec tura

    “Ula d ijj war iLli d amseggad, 11ula d ijj war ifehhem,
   ula d ijj war yarezzu x Arebbi. 12Marra ffVen zeg webrid,
              marra idsen dewlen war neffoen ca,
          ula d ijj war ittegg leÄrafet, ula d ijj.    SbP. 14:1-3
      Tmijja nsen d anÄel yarezmen, s ilsawen nsen cemmten,
     13


           ssem n ifiVran sadu iyencicen nsen,     SbP. 5:9, 140:3
        14
          aqemmum nsen iccur s nneolet d tarzugi,      SbP. 10:7
        s iÄaren nsen ttqeLliqen Var usizzel n idammen,
        15

            16
             areyyeb d tamara deg ibriden nsen,
               abrid n lehna war t ssinen ca
              17
                                   Ica. 59:7-8
                 ula d tiggwudi n Arebbi
                 18


               war teLli qibalt i tiÏÏawin nsen.”    SbP. 36:1


 Neccin nessen belli marra min teqqar ttawrat, aqqa teqqar it i inni
19


iLlan sadu ttawrat, Pima ad itwaqqen kul aqemmum uca ad tedwel marra
ddunnit sadu lPukm n Arebbi, 20minzi kul aysum war ittetwasegged
ca zi lexdayem n ttawrat qibalt nnes, minzi s ttawrat tettas-d
tmusna n ddnub.

                 Tasegda s liman wePdes
 Maca lexxu aqqa teÄhar-d tsegda n Arebbi nnebla ttawrat, tcehhed
21


xas ttawrat d imkacafen, 22aqqa tasegda n Arebbi zi liman n Yeccu
          TABRAT i IRUMANIYYEN 3, 4           287


LmasiP Var marra d x marra inni yumnen, minzi war din bu lfarz.
23
 Minzi marra xÄan uca ineqà iten uouLli n Arebbi 24uca twaseggden
s tmewci n nniomet nnes s ufekki i iLlan di LmasiP Yeccu. 25Arebbi
igg it d taVarÃt n weÃlaP s liman deg idammen nnes, Pima ad tban
tsegda nnes, umi ten ijja ad xÄan zic awarni ttasio n uraji n Arebbi,
26
  al i d Va tban tsegda nnes iÄa, Pima ad yili netta d amseggad
ula xmi d ittarra d amseggad wi iLlan zi liman n Yeccu. 27Mani iLla
usemVar? War xas nessiwil. S man ttawrat? S man lexdayem? Lla,
maca s ttawrat n liman. 28Xenni nePseb belli bnadem ad itwasegged
s liman, nnebla lexdayem n ttawrat. 29NiV Arebbi n Wudayen waha? Ma
war iLli n legnus oawed? Wah, ula n legnus. 30Minzi Arebbi d ijjen
wenni i Va itwaseggden s liman inni itwaxetnen d yinni war itwaxtinen
ca. 31Ma nbeÏÏel ttawrat s liman? Wayyaw, s lemqlub, neccin ad neÄmen
ttawrat.

              Liman n Ibrahim

4   Min i Va nini x Ibrahim, jedditneV, min yufa olaPsab aysum?
  1

   2
    Minzi mala jedditneV Ibrahim tuVa itwasegged s lexdayem,
aqqa Vares ccan, maca war iLli ca Var Arebbi. 3Minzi min iqqar
wedlis? “Yumen Ibrahim di Arebbi uca itwaPseb as-d d tasegda.”
4
 Wenni ixeddmen war d as tetwaPesseb ca lmunet x lePsab n nniomet
maca x lePsab n umarwas minzi ttursen as-d. 5Maca wenni war
ixeddmen uca yumen deg wenni ittseggaden akafriw, aqqa liman nnes
ad as-d itwaPseb d tasegda. 6Am mammec iqqar Dawud oawed
sseod n bnadem wenni umi d as iPesseb Arebbi tasegda nnebla
lexdayem

        7
         “Sseod n inni umi itwaVfar uxeÏÏu nsen,
     inni umi issduli Arebbi ddnub nsen. 8Sseod n bnadem
       umi war d as iPesseb ca Arebbi ddnub nnes.” SbP. 32:1-2

9
 Ma sseod-a x yinni itwaxetnen waha niV oawed x yinni war itwaxtinen?
S minzi neqqar belli itwaPseb as-d i Ibrahim liman d tasegda.
10
 Mammec d as t-id itwaPseb? Ma lami tuVa s wextan niV mala tuVa
nnebla axtan? War tuVi s wextan, maca tuVa nnebla axtan. 11Uca iksi
leolamet n wextan am ucemmio n tsegda n liman wenni tuVa itwaPseb
288         TABRAT i IRUMANIYYEN 4


as-d umi tuVa nnebla axtan, Pima ad yili d tababat i marra inni
yumnen umi nitni nnebla axtan, Pima ad asen-d tetwaPseb tsegda
oawed, 12uca Pima ad yili d tababat i yinni s wextan, war iLli i
yinni iLlan s wextan waha, maca gguren oawed deg isuraf n liman n
jedditneV Ibrahim umi tuVa nnebla axtan. 13Minzi lwaod i Ibrahim
niV i zzarioet nnes belli ad yili d awrit n ddunnit, war t iksi ca
zi ttawrat, maca zi tsegda n liman. 14Minzi mala inni zi ttawrat d
iwriten, aqqa liman ixessaren ula d lwaod ibeÄlen. 15Aqqa ttawrat
tettalu lVaÄab, xenni mani war teLli ttawrat, war din iLli ula d
axeÏÏu. 16S uyenni tettili s liman, Pima ad tili s nniomet, maPend ad
yili lwaod nican i qao zzarioet, war iLli i yinni iLlan zi ttawrat
waha, maca oawed i inni iLlan zi liman n Ibrahim, wenni d tababat n
marra idneV, 17am mammec tura “Aqqa ggiV cek d tababat i waÏÏas
n legnus” zzat i Arebbi wenni zi tuVa yumen netta, wenni issnekkaren
imettinen d wenni ittlaVan min war iLlin axmi iLla. 18Waxxa iqÄeo as
layas, aqqa yumen s usitem, Pima ad idwel d tababat i waÏÏas n
legnus am mammec itwannan

           “Ammu i Va tili zzarioet nnek”.   Amz. 15:5


19
 Liman nnes war tuVi iÄoef, aqqa netta war d yarri ca taynit umi d
tedwel arrimet nnes temmut am tuVa Vares olaPal meyya n iseggwusa,
ula umi immut uoeddis n Sara. 20Netta tuVa war icekk ca di lwaod
n Arebbi am ijjen nnebla liman, maca imPeÄ di liman nnes, iwca aouLli
i Arebbi. 21TuVa issen nican belli min zzayes tuVa iwaod netta,
izemmar ad t igg tanya. 22X uyenni oawed liman

            “ItwaPseb as-d d tasegda”.     Amz. 15:6


23
  Maca war turi di ssibbet nnes waha “ItwaPseb as-d d tasegda”,
24
 maca oawed di ssibbet nneV, inni d asen t-id i Va itwaPseb,
inni yumnen deg wenni d issnekkaren SiditneV zeg imettinen, 25wenni
itwasellmen di ssibbet n ddnub nneV uca itwassnekkar-d Pima ad
aneV isegged.4:17
    Amz. 17:5
           TABRAT i IRUMANIYYEN 5           289


      Tayri n Arebbi s LmasiP deg wulawen nneV

5   Xenni neccin, am netwasegged s liman, aqqa VarneV lehna ak-d
   1


   Arebbi zi SiditneV Yeccu LmasiP, 2wenni zzayes oawed idwel
aneV-d adaf s liman Var nniomet-a mindi nbedd uca nessemVar deg
usitem n uouLli n Arebbi. 3War iLli x man aya waha, maca nessemVar
oawed di lePÃart, nessen belli lePÃart tettalu-d ÃÃbar, 4d
ÃÃbar yiweÄ-d taqeLlebt uca taqeLlebt ad tawi asitem. 5Asitem
war ittsePcim ca, minzi tayri n Arebbi aqqa tetwafarreV deg
wulawen nneV s ArruP Iqeddsen i d aneV immewcen. 6Am tuVa-neV oad
neÄoef, tuVa immut LmasiP di ÏÏweo n lkuffar di lweqt nni i d as
itwaggen. 7AttaV ad immet Ped di ÏÏweo n umseggad, minzi di ÏÏweo
n uÃebPan attaV izemmar ad izoem Ped ad immet. 8Maca Arebbi imla
aneV tayri nnes, minzi umi tuVa-neV oad d imednab, immut LmasiP
di ÏÏweo nneV. 9MecPal qao lexxu i Va netwasegged s idammen nnes
uca ad zzayes netwassenjem zi lVaÄab. 10Minzi lami tuVa-neV oad
d leodyan, netwasseÃleP ak-d Arebbi s lmewt n Mmis, mecPal qao
lexxu, awarni lami nufa aÃlaP, ad netwassenjem s tudart nnes. 11War
iLli man aya waha, maca ad nessemVar di Arebbi oawed s SiditneV
Yeccu LmasiP wenni i zi neksi aÃlaP lexxu.

             Adam d LmasiP
12
 X uyenni, axmi s ijj n bnadem yudef-d ddanb Var ddunnit uca s
ddanb tudef-d lmewt, ammu d tudef lmewt Var iwdan marra, am xÄan
marra. 13Minzi qbel mma tuVa teLla ttawrat, tuVa ddanb di ddunnit,
maca ddanb war itwaPsib ca lami war din teLli ttawrat. 14Maca
lmewt tuVa tePkem zi Adam al Musa ula x yinni war ixÄin am Adam,
wenni d ÃÃifet n wenni i d Va yasen. 15Maca war iLli s uxeÏÏu amecnaw
s min immewcen zi nniomet. Minzi mala mmuten aÏÏas x ssibbet n
ijj n uxeÏÏu, mecPal qao i Va tfeyyeÄ nniomet n Arebbi d tmewci
s nniomet i waÏÏas, aqqa-tt d nniomet i iLlan s ijj n bnadem, Yeccu
LmasiP. 16Maca s tmewci war ittili amecnaw s ijj n bnadem wenni
ixÄan. S minzi lPukm ittawi-d lPisab zeg ijj n uxeÏÏu, maca tamewci
n nniomet tettawi-d zeg waÏÏas n uxeÏÏu al i Va netwasegged. 17Minzi
mala s uxeÏÏu n ijjen aqqa tePkem lmewt x ssibbet n uxeÏÏu n ijjen
nni, mecPal qao i Va Pekmen di tudart inni iksin afeyyeÄ n nniomet d
tmewci n tsegda s yijjen, aqqa-t d Yeccu LmasiP. 18Am mammec s ijj
290        TABRAT i IRUMANIYYEN 5, 6


n uxeÏÏu aqqa idwel lPukm x marra iwdan al lPisab, ammu oawed
s ict n lxedmet n tsegda tettas-d nniomet Var marra iwdan, Pima
ad twaseggden i tudart. 19Minzi am mammec s uxeÏÏu n ijj n bnadem
dewlen aÏÏas d imednab, ammu oawed s ÏÏaoet n ijjen dewlen aÏÏas
d imseggaden. 20Maca sennej i man aya tusi-d ttawrat, Pima ad
immarni uxeÏÏu. Maca mani immarni ddanb, temmarni nniomet ktar s
waÏÏas, 21Pima, am mammec iPkem ddanb al lmewt, ad tePkem nniomet
tanya s tsegda al tudart n lebda s Yeccu LmasiP SiditneV.

            AseVÄaà di LmasiP

6   Min i Va nini xenni? Ma ad neqqim di ddanb Pima ad temmarni
   1


   nniomet? 2oemmarÃ, neccin inni immuten i ddanb, mammec oad
dayes i Va neddar? 3Ma war tessinem ca belli neccin marra inni
itwassVeÄÃen di Yeccu LmasiP, netwasseVÄeà di lmewt nnes? 4Aqqa
netwanÄel akis s useVÄaà di lmewt, Pima am mammec d itwasnekkar
LmasiP jar imettinen Var uouLli n Tbabat, ammu i Va nuyur xenni di
tejdidet n tudart. 5Minzi mala tuVa nedwel d ijjen akis s warwas
n lmewt nnes ammu i Va nedwel oawed d ijjen akis s warwas n
tnukra nnes. 6Aqqa nessen belli bnadem nneV aqdim itwaÃelleb akis,
Pima ad tebÄel arrimet n ddanb, war ndikkwil oad d isemVan
n ddnub. 7Minzi wenni immuten, aqqa itwafekk zi ddnub. 8Mala tuVa
nemmut ak-d LmasiP, aqqa numen belli ad neddar oawed akis, 9minzi
nessen belli LmasiP, awarni lami d itwasnekkar jar imettinen, war
iggur ad immet oawed. Aqqa lmewt war xas tPekkem oad. 10Minzi
zeg uVezdis n lmewt i immut, aqqa immut i ddnub ijj n umur i
lebda, maca zeg uVezdis n tudart i iddar, iddar itt i Arebbi.
11
  Ammu kenniw oawed: Pesbem ixef nwem d imettinen i ddanb, maca d
imeddaren i Arebbi di LmasiP Yeccu SiditneV. 12Xenni war tejjim
ddanb ad iPkem di arrimet nwem ifennan, ad as teÏÏaoem di nnecwat
nnes, 13uca war ttewcim iVezdisen n arrimet nwem am dduzan i min
war iseggden, maca wcem ixef nwem i Arebbi am inni idewlen Var
tudart zeg imettinen uca wcem iVezdisen n arrimet nwem i Arebbi
am dduzan i tsegda. 14Minzi ddanb war xawem iPekkem ca, minzi
war teLlim sadu ttawrat maca sadu nniomet.
          TABRAT i IRUMANIYYEN 6, 7           291


             IsemVan n tsegda
15
 Mammec xenni? Ma ad nexÄa minzi war neLli ca sadu ttawrat, maca
sadu nniomet? oemmarÃ! 16Ma war tessinem ca belli wenni umi tewcim
ixef nwem d isemVan i ÏÏaoet, aqqa kenniw d isemVan i wenni umi
teÏÏaoem, mma i ddanb al lmewt niV i ÏÏaoet al tsegda. 17Tqad as
i Arebbi, tuVa kenniw d isemVan i ddanb maca tdewlem teÏÏaoem s
wul i ddab n uselmed umi twasslemdem zzayes, 18uca lami twafekkem
zi ddanb tdewlem d isemVan n tsegda. 19SsawaleV am bnadem x
ssibbet n tuÄoeft n weysum nwem. Minzi am mammec tewcim iVezdisen
nwem d isemVan i lexmej u i min iLlan Äidd n ttawrat al i Va tÄaddem
ttawrat, amenni lexxu wcem iVezdisen nwem d isemVan i tsegda al
i Va tetwaqeddsem. 20Minzi lami tuVa kenniw d isemVan n ddanb,
tuVa kenniw d iPurriyyen zi tsegda. 21Man rViLlet i tuVa Varwem
lexdenni zi tmeslayin tinni i zi tettÃeÄPam lexxu? S minzi aneggar
nsent d lmewt. 22Maca lexxu, umi tetwafekkem zi ddanb tdewlem d
isemVan n Arebbi, aqqa lViLlet i Varwem i Va yilin d tuqeddsi u
xenni Var uneggar d tudart n lebda. 23Minzi lexlaà n ddanb d lmewt,
maca tamewci n nniomet n Arebbi d tudart i lebda s LmasiP Yeccu
SiditneV.

             Amettil n lemlac

7   Ma war tessinem ca, a awmaten, ssawaleV ak-d yinni issnen
   1


   ttawrat, aqqa ttawrat tÃeLleÄ x bnadem min Va yekk iddar?
2
 Minzi tamVart tenni sadu weryaz s ttawrat, aqqa tettVima tuyer
deg yiri n weryaz nnes mintra oad iddar, maca mala immut weryaz,
aqqa-tt tetwafekk zeg weryaz s ttawrat. 3Xenni mala tedwel i
weryaz nneÄni, min Va yekk weryaz iddar, tetwasemma tezna. Maca
mala immut weryaz nnes, nettat Vares lPurriya zi ttawrat alami war
tzenni mala temlec ak-d weryaz nneÄni. 4Xenni, a awmaten, kenniw oawed
aqqa temmutem i ttawrat s arrimet n LmasiP, Pima ad tdewlem i
wenneÄni i wenni d itwassnekkaren jar imettinen, Pima ad newc lViLlet
i Arebbi. 5Minzi umi d aneV tuVa deg weysum, tuVa ccehwat n ddnub
xedment deg iVezdisen n arrimet nneV s ttawrat alami i Va awyent
lViLlet i lmewt. 6Maca lexxu aqqa netwafekk zi ttawrat, aqqa nemmut
x min tuVa di netwaPbes, Pima ad neobed s tejdidet n arruP, war
iLli s teqdimt n lParf n ttawrat.
292              TABRAT i IRUMANIYYEN 7, 8


                 AmenVi ak-d ddnub
7
 Min i Va nini xenni? Ma ttawrat d ddanb? oemmarÃ! Maca war ssineV
ddanb mVir s ttawrat waha. oawed aqqa war ssineV nnecwet mala
war teqqar ttawrat “War ttasem!” 8Maca ddanb yufa lfurÃa s
tewÃeyyet uca tegma dayi kul nnecwet, minzi nnebla ttawrat ddanb
immut. 9Zic tuVa ddareV nnebla ttawrat, maca umi d tusa tewÃeyyet,
ibda ddanb ad iddar uca mmuteV. 10Uca ufiV belli tawÃeyyet tenni i
tudart, aqqa-tt i lmewt. 11Minzi ddanb, am yufa lfurÃa s tewÃeyyet,
icmet ayi uca inVa ayi zzayes. 12Xenni ttawrat iqeddsen d tewÃeyyet
iqeddsen, tsegged u teÃbeP.
  13
   Ma idwel ayi min iLlan d aÃebPan d lmewt? oemmarÃ! Maca ddanb,
Pima ad iban ddanb, issegma dayi lmewt s min iLlan d aÃebPan, Pima
s tewÃeyyet ad idwel ddanb d ddanb al aneggar. 14Aqqa nessen belli
ttawrat zi arruP i teLla, maca necc d aysum mmenzeV sadu ddanb,
15
 minzi war ssineV min i Va ggeV umi war tteggeV min xseV, maca
min carrheV d manawenni i tteggeV. 16Mala tteggeV min war ttexseV,
ad wafqeV ak-d ttawrat, belli aqqa nettat teÃbaP. 17Lexxu necc war
tteggeV man aya oad, maca ddanb i d ayi izeddVen ittegg it. 18Minzi
ssneV war dayi izeddeV min icnan, d man aya ixs ad yini deg weysum
inu, minzi nneyyet aqqa-tt dayi, maca lexdayem n tcuni, war tent ufiV
ca. 19Minzi war tteggeV lxar i xseV, maca lVar i war ttexseV ca,
d manawenni i tteggeV. 20Mala tteggeV min war ttexseV, war iLli oad
d necc i itteggen man aya, maca ddanb wenni d ayi izeddVen. 21Xenni
ttafeV ttawrat-a dayi: xmi xseV ad ggeV lxar, aqqa dayi lVar.
22
  Minzi farPeV s ttawrat n Arebbi zi jjihet n daxel n bnadem, 23maca
ttwaliV din ttawrat nneÄni deg iVezdisen n arrimet inu, tettmenVa ak-d
ttawrat n leoqel inu uca tPebbes ayi s ttawrat n ddanb tenni iLlan
deg iVezdisen n arrimet inu. 24AyePPat mana wemcum-a n bnadem i LliV!
Wi d ayi i Va issnejmen zi arrimet-a n lmewt? 25TtqadiV Arebbi s
Yeccu LmasiP SiditneV! Ammu aqqa necc simant inu s leoqel i xeddmeV
i ttawrat n Arebbi, maca s weysum i ttawrat n ddanb.

               Tudart s ArruP Iqeddsen

8  Xenni war dinni bu lPisab lexxu x yinni di LmasiP Yeccu, inni
    1


   igguren war iLli deg webrid n weysum maca deg webrid n ArruP.
2
 Minzi ttawrat n ArruP n tudart di LmasiP Yeccu, aqqa tfekk ayi zi
7:7
   UfV. 20:17; til. 5:21
           TABRAT i IRUMANIYYEN 8            293


ttawrat n ddanb d lmewt. 3Minzi min war tzemmar ttawrat maVar
tuVa teÄoef s weysum, Arebbi am d issekk Mmis deg weysum
yarewsen di ddanb uca man aya x ssibbet n ddanb, aqqa iPaseb
ddanb deg weysum, 4Pima ad itwakemmel dayneV lumur iseggden n
ttawrat, deg inni igguren war iLli deg webrid n weysum maca
deg webrid n ArruP. 5Minzi inni iLlan n weysum tteggen nneyyet nsen
deg weysum, maca inni n ArruP tteggen tt di ArruP. 6Minzi nneyyet
n weysum d lmewt, maca nneyyet n ArruP d tudart d lehna. 7Minzi
nneyyet n weysum d leodawat i Arebbi minzi war tettegg ca array
i ttawrat n Arebbi, war d as tzemmar oawed. 8Inni deg weysum war
izemmaren ad arÄan Arebbi. 9Maca kenniw war teLlim ca deg weysum,
maca di ArruP mala izdeV daywem ArruP n Arebbi. Maca mala Ped
war Vares bu ArruP n LmasiP, d wenni war ittili nnes. 10Mala tuVa
LmasiP daywem, aqqa arrimet temmut zi ssibbet n ddanb, maca
ArruP aqqa-t d tudart zi ssibbet n tsegda. 11Mala ArruP n wenni
i d issnekkaren Yeccu zeg imettinen izdeV daywem, aqqa wenni i
d issnekkaren LmasiP zeg imettinen ad isseddar oawed arrimat
nwem ifennan s ArruP nnes i izeddVen daywem. 12Xenni, a awmaten, neccin
s umarwas, war iLli i weysum Pima ad neddar x lePsab n weysum,
13
  minzi mala teddarem x lePsab n weysum, ad temtem, maca mala
tenVim lexdayem n arrimet s ArruP, ad teddarem. 14Minzi marra
inni itwanedhen s ArruP n Arebbi, nitni d ayt n Arebbi. 15Minzi
kenniw war teksim ca arruP n tesmuVi wenni kenniw i Va yarren
d isemVan Pima ad zzayes teggwedem oawed, maca aqqa teksim
ArruP i zi netwaqbel d arrawen, i zi nettlaVa ‘Abba’, min ixs ad
yini ‘Baba’ niV ‘Tababat’. 16ArruP simant nnes icehhed ak-d arruP
nneV belli neccin d tarwa n Arebbi. 17Mala neccin d tarwa, aqqa-neV
oawed d iwriten, iwriten n Arebbi d iwriten ak-d LmasiP, xenni,
mala nweddeb akis, ad netwaouLli akis oawed.

             AouLli i d Va yasen
18
 Aqqa PessbeV aweddeb i xaneV ittekken iÄa, war isdiheLl ca ad
itwaobar s uouLli i d Va itwasseÄharen dayneV. 19Minzi marra min
d itwaxelqen ittraja asargab n ayt n Arebbi s mmeÇri ameqqran.
20
 Minzi marra min d itwaxelqen, aqqa Arebbi igg it di lewhi, war
t iggi amenni waha, maca igg it s lVaraÄ, 21s usitem belli ula d
294          TABRAT i IRUMANIYYEN 8


marra min d itwaxelqen simant nnes ad itwafekk oawed zi tesmuVi
i lVecc Var tilelli n uouLli n tarwa n Arebbi. 22Aqqa nessen belli
marra min d itwaxelqen izehhar jmio s unezbar n tarwa al iÄa. 23War
iLli man aya waha, maca neccin simant nneV, inni Var teLla tmenzut n ArruP,
nzehhar oawed deg ixef nneV, nettraja ad netwaqbel d mmis, afekki
n arrimet nneV. 24Minzi aqqa netwassenjem deg usitem-a. Maca asitem
ittbanen war iLli d asitem, minzi min ittbanen i Ped, mammec i Va yegg
ad dayes issitem oad? 25Maca mala nessittim min war nettwili, aqqa
nettraja t s ÃÃbar. 26Amenni ad ioawen ArruP tuÄoeft nneV, minzi war
nessin ca mammec d aneV i Va icuwwar ad neÇÇaLl, maca ArruP simant
nnes ittceffeo dayneV s izehharen war ineÏqen. 27D wenni ittbeqqcen
deg wulawen issen min iLlan d nneyyet n ArruP, aqqa tettceffao deg
imqeddasen am mammec t ixs Arebbi. 28Neccin nessen belli marra
timeslayin xeddment ak-d wayawya i lxar i yinni ittexsen Arebbi,
inni itwalaVan olaPsab lVaraÄ nnes. 29Minzi inni izzar issen iten, aqqa
izzar ioeLlem iten Pima ad ilin di ÃÃifet n Mmis Pima ad yili netta
d amenzu jar waÏÏas n wawmaten. 30Uca inni izzar ioeLlem iten aqqa d
inni x d ilaVa tanya u inni x d ilaVa aqqa d inni isegged tanya u inni
isegged aqqa d inni issouLla tanya.

               Tayri n LmasiP
31
 Min i Va nini xenni di man aya? Mala Arebbi akidneV wi d aneV i Va
iÄadden? 32Wenni war iceÏÏaren ca x Mmis maca iwc it di ÏÏweo
nneV marra, mayemmi war d aneV itticc kulci ak-d Mmis oawed? 33Wi
i Va iksin tanfult i yinni itwaxÄaren zi Arebbi? Arebbi d wenni
ittseggaden. 34Wi xaneV i Va iPekmen? LmasiP d wenni immuten, oad Psen,
netta d wenni d itwassnekkaren, d wenni iLlan tanya x ufusi n Arebbi ula
netta d wenni ittceffoen dayneV tanya. 35Wi d aneV i Va ibÄan x tayri
n LmasiP? Ma lePÃart niV ÄÄiqat niV amarret niV laÇ niV tuoaryent
niV lxaÏar niV ssif? 36Am mammec tura “Aqqa x ssibbet nnek netwaneV
ass ikmel, netwaPseb amecnaw iPuliyyen i tVarÃt.” 37Maca di man aya
marra nedwel ktar zeg inni iVellben s wenni d aneV ixsen. 38Aqqa necc
twassqenoeV belli niV lmewt niV tudart niV lmalakat niV lPukkam niV
ÃÃulaÏat niV min n yiÄa niV min i d Va yasen 39niV luola niV raLlaV niV
ula d ict n lPajet nneÄni zi min d itwaxelqen tzemmar ad aneV tebÄa x
tayri n Arebbi tenni di LmasiP Yeccu SiditneV.
8:36
    SbP. 44:22
                TABRAT i IRUMANIYYEN 9                    295


              Arebbi d weydud nnes Israyil

9   QqareV tidett di LmasiP, war ssxarriqeV ca uca tanefsect inu
    1


   tcehhed oawed s ArruP Iqeddsen, 2belli Vari acÄan imVar d
lePriq war ittbeddi deg wul inu. 3Aqqa tuVa ssitimeV, maolik ufiV
simant inu twaneoleV zi LmasiP di ÏÏweo n tarwa n tmurt inu olaPsab
aysum. 4Nitni d Israyiliyyen, twaqeblen d mmis, Varsen uouLli d
louhud d ttawrat d lxedmet n uobad di taddart iqeddsen d lwuoud,
5
 Varsen lejdud uca zzaysen LmasiP x webrid n weysum wenni d Arebbi
sennej marra min iLlan, aqqa netta itwabarek i lebda qao, amin.
  6
   Maca war iLli ammu almi ula d awal n Arebbi war yiwiÄ, minzi
marra inni zi Israyil war Llin ca d Israyiliyyen 7ula d marra nitni
war Llin ca d tarwa n Ibrahim, minzi nitni d zzarioet n Ibrahim,
maca adlis iqqar “Di IsPaq ad ac laVan zzarioet”. 8Xenni maci tarwa
n weysum iLlan d tarwa n Arebbi, maca tarwa n lwuoud ad twaPesben
d zzarioet. 9Minzi awal n lwaod d wa “Var lweqt-a ad d aseV uca
ad Vares yili Var Sara mmis.” 10War teLli tanita waha, maca ula d
Rifqa teksi s ddeyset zeg ijjen, netta d IsPaq jedditneV. 11Minzi
umi oad war d ixliq Ped, war ggin oad lxar ula d lVar, Pima ad
iqqim lVaraÄ n Arebbi am t ixÄar netta, war iLli deg webrid n
lexdayem maca deg webrid n wenni ittlaVan, 12aqqa itwanna as “Aqqa
ameqqran ad ixdem x umeÇyan”, 13am mammec tura “Yaoqub i xseV, maca
carheV Isu”.
  14
   Min i Va nini xenni? Ma iqedd ad yili Var Arebbi min war
iseggden? oemmarÃ! 15Minzi netta iqqar i Musa “Ad arePmeV wi xseV,
ad arePmeV uca ad PinneV x wi xseV ad PinneV.” 16Xenni tameslact
war teqqim ca Var wi ittexsen ula Var wi ittazzlen, maca Var
Arebbi wenni yarePPmen. 17Minzi adlis iqqar i Firoun “Aqqa i man
aya ssnekkareV-d cek, Pima ad zzayek ssecneV jjehd inu uca ad
itwabarreP isem inu di marra ddunnit.” 18Xenni netta ad yarPem wi
ixs uca ad isseqseP wi ixs.
  19
   Lexxu ad ayi tinim “Mayemmi ittcetca oad, minzi wi i Va imoalan
ak-d min ixs netta?” 20Maca min teonid cek, a bnadem, wenni ittqacaPen
Arebbi? Ma min itwaggen izemmar ad ini i wenni t iggin “Mayemmi
d ayi teggid ammu?” 21Ma war iLli Var bu-tlaxt ÃÃulÏa x tlaxt
Pima ad igg zeg ict n loejnet ict n lqecoet i lkarama u wenneÄni i
ubehdel? 22Ma xenni, mala Arebbi - am tuVa ixs ad isscen lVaÄab
9:7
   Amz. 21:12 9:9 Amz. 18:10,14 9:12 Amz. 25:23 9:13 Mal. 1:2,3 9:15 UfV. 33:19 9:17 UfV. 9:16
296            TABRAT i IRUMANIYYEN 9, 10


nnes ula ad issbeyyen jjehd nnes - aqqa yarbu s waÏÏas n ttasio n
lxaÄar leqcuo n lVaÄab inni itwassewjden i uhellek, 23Pima xenni ad
issbeyyen agra n uouLli nnes x leqcuo n arePmet inni izzar issewjed
iten i uouLli, 24inni zzaysen neLla ula d neccin umi d aneV-d ilaVa, inni
war iLlin zeg Wudayen waha, maca oawed zi legnus. 25Amecnaw mammec
iqqar Husiya oawed “Ad semmiV i wenni war iLlin d aydud inu ‘aydud
inu’ uca i wenni war iLlin d amoizz d ‘amoizz’.” 26“Ad yili deg wemcan
mani d asen itwanna ‘War teLlim ca d aydud inu’, belli dinni ad asen
laVan ‘tarwa n Arebbi iddaren’.” 27Icaoya ittlaVa zi jjihet n Israyil
“Mala tuVa lqedd n tarwa n Israyil amecnaw ijdi n lebPar, aqqa min i
Va iqqimen ad injem, 28minzi netta ad ikemmel tameslact uca ad iqÄeo
awal s tsegda, minzi Arebbi ad igg awal iqeÄoen x tmurt deVya.”
29
  Am mammec izzar Icaoya inna “Maolik Arebbi n Sabaout (=loeskar
n ujenna) war d aneV ijji zzarioet, ad nedwel amecnaw Sudum uca ad
narwes di Gamurra.”

                Nnebla liman n Israyil
30
 Min i Va nini xenni? Legnus inni war yarezzun tasegda, aqqa ksin
tasegda, maca tasegda tenni s liman. 31Maca Israyil am tuVa iÄeffar
ttawrat n tsegda, war yiwiÄ ca Var ttawrat n tsegda. 32Mayemmi?
Minzi nitni arezzun ayenni, war iLli ca zi liman maca zi lexdayem n
ttawrat, minzi nitni nderfen deg weÇru n uneqraÄ. 33Am mammec tura
“Aqqa ad ggeV di Siyun aÇru n uneqraÄ d taÃÄart n lefÄiPet u marra
wi zzayes i Va yamnen, war ittseÄPi ca.”10    A awmaten, lefraPet n wul inu uca taÇaLlit tenni ÇÇuLleV Var
    1


    Arebbi x ssibbet n Israyil, aqqa-tt i usenjem. 2Aqqa
cehhdeV xasen aqqa nitni Varsen cÄaret i Arebbi, maca war iLli x
lePsab n tmusna ikemmlen. 3Minzi am tuVa war ssinen tasegda n Arebbi,
arezzun ad ggen tasegda n ixef nsen, war ttwaÄoen ca i tsegda n
Arebbi. 4Minzi aneggar n ttawrat netta d LmasiP, aqqa-t d tasegda
i kul ijjen wenni yumnen. 5Minzi Musa yura zi jjihet n tsegda tenni
zi ttawrat uca iqqar “Bnadem wenni i d itteggen man aya, ad iddar
zzayes.” 6Maca tasegda tenni zi liman teqqar ammu “War teqqar deg
wul nnek ‘Wi i Va igaooden Var ujenna?’ Pima ad d issehwa LmasiP”,
7
 niV “Wi i Va ihwan deg wePfur?” Pima ad issgaooed LmasiP zeg
9:25
   Huc. 2:23 9:26Huc. 1:10 9:28Ica. 10:22,23 9:29Ica. 1:9 9:33Ica. 8:14, 28:16
             TABRAT i IRUMANIYYEN 10, 11                    297


imettinen. 8Maca min i Va tini tsegda? “Awal yudes i cek, aqqa-t deg
uqemmum nnek ula deg wul nnek”. Wa d awal n liman i zi nettbarreP. 9Mala
tcehded s uqemmum nnek belli Yeccu d Sidi uca ad tamned s wul nnek
belli Arebbi issnekkar it zeg imettinen, ad twassnejmed. 10Minzi
s wul i zi ittamen al tasegda uca s uqemmum icehhed zzayes i
usenjem. 11Minzi adlis iqqar “Marra wi zzayes i Va yamnen, war
ittÃeÄPi ca.” 12Minzi war din bu lfarz jar Wuday d Uyunani, minzi
Sidi d ijjen i marra, aqqa Vares aÏÏas n wagra i marra inni xas-d
ittlaVan. 13Minzi “Kul ijjen wenni i Va ilaVan s yisem n Sidi ad injem.”
14
  Mammec xas i Va ilaVan x wenni i di war uminen ca? Mammec i Va
yamnen deg wenni umi war slin uca mammec i Va slen mala ula d ijj war
zzayes ibarreP ca? 15Mammec i Va barrPen mala war d twassekken?
Am mammec tura “MecPal Äarfen iÄaren n yinni ittbarrPen s lexbar
aÃebPan n lehna, inni ittbarrPen timeslayin tiÃebPanin.”
   16
    Xenni maci marra ÏÏaoen i lexbar aÃebPan, minzi Icaoya iqqar
“A Sidi, wi i Va yamnen zi tebrat nneV?” 17Aqqa liman zeg usPessi
uca asPessi zeg wawal n Arebbi. 18Maca ad iniV “Ma zeoma nitni war
slin?” Wah, slin “LPess nsen iffeV-d Var marra timura ula d awalen
nsen Var ineggura n ddunnit.”
   19
    Maca ad iniV “Ma Israyil war tefhim ca man aya?” Var umezwar
Musa inna “Ad daywem ggeV tusmi zeg yinni war iLlin ca d lgens uca
s ij n lgens afVul ad daywem ggeV axeyyeq.” 20Xenni Icaoya izoem ad
ini “Aqqa ufin ayi, inni war xafi yarezzun, aqqa dewleV baneV-d i yinni
war xafi isseqsin.” 21Maca zi jjihet n Israyil iqqar “Ass ikmel
sswizzdeV ifassen inu i weydud ioeÃÃan iVennen.”

                 Lbaqiyyet n Israyil

11    Ad iniV “Ma yugi Arebbi aydud nnes?” Balak, aqqa necc simant
        1


    inu oawed d Israyili zi zzarioet n Ibrahim, zi teqbilt n
Binyamin. 2Arebbi war ineÏÏar ca aydud nnes i tuVa issen qbel. NiV
war tessinem ca min iqqar wedlis x Iliya, am mammec tuVa iksi
tanfult x Israyil Var Arebbi uca iqqar 3“A Sidi, nVin imkacafen
nnek, areddLlen aoalÏar. QqimeV necc waha uca nitni arezzun leomar
inu.” 4Maca min d xas yarra Arebbi? “Aqqa jjiV i yixef inu seboa
alaf n yeryazen war Ärin ca Var iÄaren n Baoal.” 5Ammu di lweqt n

    10:8
    Til. 30:12-14 10:11Ica. 28:16 10:13Juw. 2:32 10:15Ica. 52:7; Nah. 1:15 10:16Ica. 53:1
10:18
  SbP. 19:4 10:19Til. 32:21 10:20Ica. 65:1 10:21Ica. 65:2 11:31 IjLL. 19:10,14 11:41 IjLL. 19:18
298            TABRAT i IRUMANIYYEN 11


yiÄa oawed, aqqa teqqim ict n lbaqiyyet am tt ixÄar netta x lePsab
n nniomet. 6Mala teLla s nniomet, aqqa war tettili oad s lexdayem niV
xenni nniomet war teLli oad d nniomet. Maca mala s lexdayem, war
teLli oad d nniomet. Mala lla, aqqa lxedmet war teLli oad d lxedmet.
7
 Min i Va nini xenni? Min tuVa tarezzu Israyil war t teÏÏif, maca
inni itwaxÄaren ÏÏfen t uca inneÄni inni iqqimen, dewlen qesPen. 8Am
mammec tura “Aqqa Arebbi iwc asen arruP n yiÄeà d tiÏÏawin i war
ittwilin, d imezzuVen i war itteslin al ass n yiÄa.” 9Dawud iqqar
“Ad tedwel taÇewÄa n tiVarÃin nsen d taxceft d tafÄult d toenkrift
d uxeLleà aoeffan i nitni 10uca ad darVlent tiÏÏawin nsen Pima war
ttwilin uca ad iqwes weorur nsen i lebda.”

                 Lefruo ileqqmen
11
 oawed ad iniV “Ma nderfen Pima ad wÄan?” oemmarÃ! Maca s uweÏÏu
nsen yiweÄ-d usenjem i legnus, Pima ad daysen igg tusmi. 12Mala idwel
uweÏÏu nsen d agra d ameqqran i ddunnit uca taxessart nsen d agra
i legnus, mecPal qao i Va tili lekmalet nsen ktar.
  13
   Aqqa ssawaleV akidwem, a legnus, umi LliV d amazan i legnus uca
ssemVareV di lxedmet n tsexxart inu, 14attaV ad yili ggiV tusmi
deg weydud inu (=weysum inu ) uca ad twassnejmen ca zzaysen. 15S
minzi, mala amenÄar nsen aqqa-t d aÃlaP n ddunnit, mammec i Va yili
weqbal nsen mVir tudart zeg imettinen? 16Mala tuVa tamenzut n ÃÃabet
tqeddes, amenni ula d loejnet n arecti tqeddes, mala tuVa aÇwar
iqeddes amenni ula d lefruo. 17Maca mala tuVa itwaqeÃÃ ca n lefruo u
cek, d azemmur itwaleqqmen deg wemcan nsen, tdewled tessnefoed zeg
iÇewran d zzect n tzitunt, 18war tneffex ca x lefruo. Mala tneffxed,
aqqa cek war tarebbud ca aÇwar, maca aÇwar yarebbu cek. 19Ad
tinid “Aqqa twaqeÃÃen lefruo Pima necc ad twaleqqmeV.” 20MliP! Nitni
twaqeÃÃen umi war uminen ca uca cek s liman tetwaleqqmed. War tneffex
ca, maca ggwed. 21Minzi mala tuVa Arebbi war ittceÏÏar ca x lefruo
n ÏÏbioet, attaV war xak ittceÏÏar ca oawed. 22Aqqa da d leÄrafet
n Arebbi d lewoaret nnes: lewoaret x yinni iwÄan, maca leÄrafet xak
mala teÏÏfed di leÄrafet niV ula d cek ad tetwaqeÃÃed. 23Ula d
nitni, mala war qqimen nnebla liman, ad twaleqqmen ijj n umur nneÄni, minzi
Var Arebbi tizemmar Pima ad ten ileqqem oawed. 24Minzi mala cek
tetwaqeÃÃed zeg uzemmur wenni iLlan di lexla uca cek twaleqqmed di
11:8
    Til. 29:4; Ica. 29:10 11:10 SbP. 69:22,23
                TABRAT i IRUMANIYYEN 11, 12               299


tzitunt tenni iLlan di loeks n ÏÏbioet nnek, mecPal ihewnen ktar ad
twaleqqmen inni d lefruo s ÏÏbioet nnes di tzitunt nsen?

                    Asenjem n Israyil
 Minzi war ttexseV ca, a awmaten, Pima war d tilim d imiVisen ak-d
25


yixef nwem, ad teqqimem war tfehhmem ca ssirr-a: aqqa temsar
leqsaPet x ict n tesVart n Israyil al i d Va yadef uoemmar n
legnus. 26Ammu i Va tenjem marra Israyil am mammec tura

                 “Amsenjem ad d iffeV zi Siyun
          uca ad issbeooed leqjaPet x Arebbi x Yaoqub.
      27
        D wa d loahd zzayi i nitni x minni i Va mPiV ddnub nsen.”

28
 Zi jjihet n lexbar aÃebPan waxxa nitni d leodyan x ssibbet nwem,
maca umi twaxÄaren zi Arebbi aqqa nitni d imoizzen x ssibbet
n lejdud. 29Minzi timewca d tlaVit n Arebbi aqqa netta war xasent
ittendemmi ca. 30Minzi am mammec tuVa kenniw war teÏÏioem ca Arebbi,
maca lexxu aqqa teksim arePmet s lmuoÃiyyet nsen, 31ammu nitni oawed
war ÏÏioen ca lexxu, Pima nitni oawed ad ksin arePmet s arePmet
nwem. 32Minzi Arebbi iPebbes iten marra sadu lmuoÃiyyet, Pima ad
ten yarPem marra.
  33
   A raLlaV n wagra d tiVit d tmusna n Arebbi, mammec i Va ggeV ad
qeLlbeV lePkamat nnes, mammec i Va ggeV ad afeV ibriden nnes.

    “Minzi wi i Va issnen nneyyet n Sidi niV wi d as iLlan d amcawar?”
    34

 35
   “NiV wi d as izzaren iwc as umi d as ittxeÃÃa ad itwaxeLleà zzayes?”


 Minzi zzayes d zi Vares d Vares kulci. Vares aouLli i lebda
36


qao. Amin.

                   TiVarÃin iddaren

12   TtettareV zzaywem, a awmaten, s arePmet n Arebbi, ad
      1


    tqeddmem arrimat nwem d taVarÃt iddaren, iqeddsen, yarÄan
i Arebbi, wa d aobad nwem icuwwaren. 2War temquddam ak-d zman-a,
maca beddlem s uleqqem n leoqel nwem zi jdid Pima ad tqeLlbem min
ixs Arebbi: min icnan d min yarÄan d min ikemmlen. 3Aqqa s nniomet tenni
          11:27
              Ica. 59:20-21, 27:9 11:34 Ica. 40:13; Irm. 23:18 11:35 Ayb. 41:11
300            TABRAT i IRUMANIYYEN 12, 13


i d ayi immewcen, qqareV i kul ijjen zzaywem, war ttxarreà sennej
i min ittliq uxarraà nnes, maca xarreà di min ittliqen lqedd n liman
i d awem iwca Arebbi i kul ijjen zzaywem. 4Am mammec VarneV aÏÏas
n iVezdisen deg ict n arrimet uca marra iVezdisen n arrimet war
Varsen bu lxedmet d icten, 5ammu neccin, waxxa neccin d aÏÏas, aqqa-neV
d ict n arrimet di LmasiP d iVezdisen ijjen i wenneÄni. 6Aqqa VarneV
timewca imsebÄan olaPsab nniomet tenni i d aneV immewcen: ma akacaf
olaPsab liman, 7niV wi ixeddmen di tsexxart, niV wi isselmaden deg
uselmed, 8niV wi ioelmen deg uolam, niV wi iwcin s tecrimet, niV wi
ittÄebbaren s umPaÄ, ula wi yarePPmen s lefraPet.

                Tayri jar wawmaten
9
 Ad tili tayri nnebla nnifaq. Carhem lVar, tcebbarem di min icnan.
10
 Ilim mliP ijjen ak-d wenneÄni s tayri n tawmat, izzarem ad tcennoem
ijjen wenneÄni, 11war ttilim d ifinyanen deg umPaÄ, ilim d timessi
di arruP, oebdem Arebbi, 12farPem di min tettrajam, di lePÃart
Ãbarem, ÏÏfem di tÇaLlit nwem lebda. 13Wcem afus di min iPdajen
imqeddasen, rekkzem di tnewjit i ibarraniyyen. 14Barkem inni kenniw
imarrten, barkem war neoolem ca. 15FarPem ak-d inni ifarPen, rum
ak-d inni ittrun. 16Ilim s nneyyet d icten ak-d wayawya. War ttceVlem
ca s tmeslayin yuolan maca ruPem ak-d imwaÄoen. War ttilim ca d
imiVisen ak-d yixef nwem. 17War ttarrim ca Ped x lVar s lVar.
PÄam min icnan i marra iwdan. 18Mala tzemmarem, mecPal mma i d
ittasen zzaywem, ÃelPem ak-d marra iwdan. 19War ttentiqimem ca,
a imoizzen, maca wcem amcan i lVaÄab minzi tura “Nneqmet i necc,
necc ad xeLlÃeV” iqqar Sidi. 20Mala iLluÇ leodu nwem, seccem t,
mala ifud, wcem as ad isu, minzi mala teggid aya, ad tyarwed
iÃefÄawen ittePduduqen x uzeLlif nnes, 21war xak ittVellib ca lVar,
maca Velleb x lVar s lxar.

               AswaÄeo i inni iPekkmen

13   Kul leomar ad iwaÄeo i ÃÃulÏa n yinni iPekkmen, minzi war
      1


    din ÃÃulÏa mVir s Arebbi, d tinni iLlan aqqa issbedd itent
Arebbi. 2X uyenni wenni i Va imoalan ak-d ÃÃulÏa, ittemoala ak-d min
issbedd Arebbi, d yinni ittemoalan ad ksin lPukm nsen. 3Maca lPukkam
war Llin i tiggwudi n lexdayem iÃebPen, maca i lexdayem tioeffanin.
12:19
    Til. 32:35 12:20 Awa. 25:21-22
          TABRAT i IRUMANIYYEN 13, 14                 301


Ma texsed ad tilid nnebla tiggwudi zi ÃÃulÏa? Egg min icnan, ad
ac yili ccan zzayes, 4minzi netta d amsexxar n Arebbi i lefÄel
nnek. Maca mala teggid lVar, ggwed, minzi war ikessi ca ssif
baÏel umi netta d amsexxar n Arebbi, aqqa ineqqem s lVaÄab x wenni
itteggen lVar. 5Xenni ittxeÃÃ ad as neÏÏao, war iLli x ssibbet n
lVaÄab waha, maca oawed x ssibbet n tnefsect. 6Xenni x ssibbet-a
ad txeLlÃem ÄÄariba umi nitni d ixeddamen n Arebbi iPeÏÏan x man
aya simant nnes. 7Wcem i marra min d asen ittxeÃÃan: ÄÄariba i wenni
umi d tusa ÄÄariba, lexlaà i wenni umi d yusa lexlaÃ, aweqqar i
wenni umi d yusa uweqqar, ccan i wenni isdaheLlen ccan.

       SyarÄem ixef nwem s Sidi Yeccu LmasiP
8
 War tteggem amarwas Var Ped mVir wenni n tayri ak-d wayawya,
minzi wenni ittexsen wenneÄni, aqqa ikemmel ttawrat. 9Minzi tiweÃÃa ‘war
zenni’, ‘war neqq’, ‘war tticar’, ‘war cehhed ÇÇur’, ‘war ttasem’ uca
mala din ca n tewÃeyyet nneÄni, aqqa-tent munent deg wawal-a ‘ad texsed
amqarreb nnek amecnaw ixef nnek!’. 10Tayri war ttÄarri ca amqarreb. S
uyenni tayri nettat d lekmal n ttawrat. 11Aqqa nessen lweqt, belli lexxu d
tasaooet Pima ad nfaq zeg iÄeÃ. Aqqa lexxu asenjem nneV yudes-d ktar
zeg wami numen. 12olayen teodu Llilet, iweÄ-d uzil. X uyenni ad nessars
lexdayem n taLlest, ad neksi lesnaP n tfawt. 13Ad nuyur s ucuwwar
axmi d azil, war iLli deg uraren n lefsad d uVelli ula di ccehwat n
arrimet d ufeccuP niV deg umenVi d lePsed, 14maca arÄem Sidi Yeccu
LmasiP, war tteggem ÏÏweo i weysum x ssibbet n nnecwat.

           Wi iÄeofen d wenni ijehden

14    Wi iÄeofen di liman, qeblem t, maca war iLli Pima ad
    1


    tParrcem deg ixarriÃen. 2Aqqa wenni yumnen ad icc kulci, maca
wenni iÄeofen ad icc tibbi waha. 3Wenni ittetten, war issePqari wenni
war ittetten, d wenni war ittetten, war iPekkem x wenni ittetten, minzi
Arebbi iqbel it. 4Min teonid cek wenni iPekkmen x ismeV n wenneÄni? Ma
ibedd niV iwÄa, d man aya i bab nnes. Maca ad ibedd, minzi Arebbi
izemmar ad t issbedd d abeddi. 5Aqqa din Ped ittVil as aqqa din
ass sennej i wass nneÄni, d wenneÄni ittVil as aqqa kul ass kifkif.
Ejj kul ijjen ad iqneo di lbal nnes nican. 6Wenni iweqqaren ij n wass, i
Arebbi i t Va iweqqar. Wenni war iweqqaren ass, i Arebbi i war
              13:8
                 UfV. 20:13-15, 17; Til. 5:17-19, 21 13:9 Law. 19:18
302          TABRAT i IRUMANIYYEN 14


t iweqqar. Wenni iccin, ad icc i Arebbi, minzi ad icekkar Arebbi.
Wenni war iccin ca, i Arebbi i war icci ca uca netta ad icekkar
Arebbi oawed. 7Minzi ula d ijj zzayneV aqqa iddar i yixef nnes,
ula d ijjen mma immut i yixef nnes. 8Minzi mala neddar, ad neddar i
Arebbi, niV mala nemmut ad nemmet i Arebbi. Mala neddar niV nemmut,
aqqa neccin i Arebbi. 9Minzi i uya i immut LmasiP, xenni ikkar-d
uca idwel iddar oawed, Pima ad iPkem x inni immuten ula x inni
iddaren. 10Maca cek, mayemmi i Va tPekmed x umac? NiV mayemmi oawed
tessePqarad umac? Minzi neccin marra ad nbedd qibalt i lkursi n
ccrao n LmasiP. 11Aqqa tura

   “Necc ddareV, iqqar Arebbi, i necc ad aÄaren marra ifadden,
        kul iles ad iched aqqa necc d Arebbi.”   Ica. 45:23


12
 Xenni kul ijjen ad igg lePsab x ixef nnes qibalt i Arebbi. 13Ejj
aneV war nPekkem ijjen x wenneÄni, maca Psen ad tPekmed ammu: war
teggid ca aÇru n uneqraÄ niV min di i Va innedref uma. 14Necc ssneV,
aqqa twassqenoeV di Sidi Yeccu, belli ula d ict n lPajet texmej s
yixef nnes, mVir i wenni tt iPesben d lexmej, aqqa-tt i netta waha
umi texmej. 15Mala ixeyyeq umac x ssibbet n macca, aqqa cek war
tuyured oad di tayri. War ttePPi ca s macca nnek wenni i xef immut
LmasiP. 16Min iLlan d lxar i cek, war tejji Ped ad xas issiwel
s lVar. 17Minzi tageldit n Arebbi war teLli di macca d tissit,
maca di tsegda d lehna d lefraPet s ArruP Iqeddsen. 18Minzi wenni
isexxaren i LmasiP di man aya, aqqa yarÄa Arebbi uca netta d
ameqbul Var iwdan. 19Ad neÄfar xenni min iLlan i lehna d lebni n ijjen i
wenneÄni. 20War ttareddeLl ca lxedmet n Arebbi x ssibbet n macca.
Marra timeslayin aqqa-tent d timezdag, maca uct x bnadem wenni i Va
igg aÇru n uneqraÄ s macca nnes. 21MliP umi war tettetted ca aysum
ula war tsessed ca binu, niV war tettegged ula d ict n lPajet i
dayes i Va inqareÄ niV itwaxeyyeq umac niV i zi i Va itwaÄoef. 22Ma
dayek liman? Ad ac yili i yixef nnek zzat i Arebbi. Sseod n wenni
war ittemcarrao ak-d yixef nnes di min d as ittVil mliP. 23Maca
wenni ittcekkan xmi ittett, itwaPaseb, minzi man aya war iLli zi
liman. Qao min war iLlin zi liman, aqqa-t d ddanb.
                TABRAT i IRUMANIYYEN 15                  30315     Maca neccin inni Var iLla jjehd, ittxeÃÃ aneV ad narbu
     1


     tuÄoeft n yinni war Var iLli jjehd, war d nettiwi ca arÄa
i yixef nneV. 2Kul ijjen ad issarÄa amqarreb nnes i tcuni d lebni.
3
 Minzi LmasiP oawed war issarÄi ca ixef nnes, maca am mammec
tura “Tikkwura n yinni i cek ikkwaren, wÄant-id xafi.” 4Minzi marra
min tura qbel, tura i uselmed nneV, Pima s ÃÃbar d ucejjeo s
min iLlan deg idlisen ad VarneV yili usitem. 5Arebbi n ÃÃbar d
ucejjeo ad awem iwc Pima ad txarrÃem kifkif jarawem olaPsab
LmasiP Yeccu, 6Pima s ijj n array d ict n tmijja ad tessemVarem
di Arebbi, Babas n SiditneV Yeccu LmasiP. 7X uyenni qeblem ijjen
wenneÄni, am mammec d aneV iqbel LmasiP oawed i uouLli n Arebbi.
8
 Ad iniV, aqqa LmasiP Yeccu idwel d amsexxar n wextan di ÏÏweo
n tidett n Arebbi, Pima ad iÄmen lwuoud i lejdud 9uca Pima legnus
ad ssemVaren di Arebbi x ssibbet n arePmet am mammec tura “S
uyenni ad cehdeV xak jar legnus uca ad PemdeV isem nnek s izlan.”
10
  Iqqar oawed “FarPem, a legnus, ak-d weydud nnes”. 11oawed “Pemdem
Arebbi, a marra legnus, sebbPem t, a marra iyduden.” 12oawed
Icaoya iqqar “Ad yili uÇwar n Yassa uca d wenni d ikkaren Pima ad
iPkem x legnus, ad dayes yili usitem n legnus.” 13Arebbi n usitem
ad kenniw iccur s lefraPet d lehna di liman Pima ad tfeyyÄem s
usitem zi jjehd n ArruP Iqeddsen.

      Bulus d amseyyar n tsexxart n LmasiP i marra legnus
14
 Necc simant inu twassqenoeV zi jjihet nwem, a awmaten, aqqa kenniw
toemmarem s tcuni, teccurem s marra tamusna, Pima ad iolem ijjen
wenneÄni. 15Maca zeg uVezdis aqqa uriV awem s teryast ktar, a
awmaten, maPend ad kenniw ssoeqleV zi ssibbet n nniomet i d ayi
immewcen zi Arebbi, 16Pima ad iliV d amseyyar n Yeccu LmasiP i
legnus maPend ad xedmeV am ukehhan i lexbar aÃebPan n Arebbi,
Pima ad tili taVarÃt n legnus d tameqbult, tetwaqeddes s ArruP
Iqeddsen. 17Aqqa Vari aouLli di LmasiP Yeccu zi jjihet n timeslayin
i Vares Var Arebbi. 18Minzi war zeomeV ad ssiwleV x ca war
zzayi t iggi LmasiP, Pima ad ÏÏaoen legnus s wawal d lxedmet, 19s
jjehd n leolamat d lmuojizat uca s jjehd n ArruP Iqeddsen al i Va
kemmleV abarreP n lexbar aÃebPan n LmasiP zeg Urcalim d leÄruf
nnes al Illirikun. 20Ammu tuVa arezzuV s mmeÇri ad barPeV, war iLli
   15:3
    SbP. 69:3 15: 92 Sam. 22:50; SbP. 18:49 15:10Til. 32:43 15:11SbP. 117:1 15:12Ica. 11:10
304          TABRAT i IRUMANIYYEN 15, 16


mani itwasemma LmasiP qbel Pima war benniV x dsas n wenneÄni, 21maca
am mammec tura “Inni war zzayes itwabarrPen ad Çaren, d yinni war
xas islin ad fehmen.” 22S uyenni tuVa war zemmareV aÏÏas n imuren
maPend ad Varwem-d aseV.

         Bulus igga ad yarzef Var lmumenin di Ruma
23
  Maca lexxu, umi war Vari bu wemcan oad di jwayeh-a uca umi
tuVa oawed xseV ad Varwem-d aseV aÏÏas n iseggwusa zeg wami,
24
 xmi i Va raPeV Var Sbanya, ad Varwem-d aseV. Minzi ssitimeV
ad kenniw ÇareV xmi xawem-d i Va kkeV d abrid uca kenniw ad ayi
tessqebbÄem Var dinni, xmi i Va fewwjeV d amezwar akidwem ca
n lweqt. 25Maca lexxu aqqa ruPeV Var Urcalim Pima ad xedmeV i
imqeddasen. 26Minzi tuVa yarÄa i Masiduniya d Axaya ad ggen ca n
twiza i imezlaÄ jar imqeddasen inni iLlan di Urcalim. 27TuVa arÄan
x man aya, maca tuVa oawed daysen d amarwas. Minzi mala tuVa legnus
carcen di min Varsen Var Wudayen x lePsab n arruP, ittxeÃÃ asen
ad ten xedmen oawed s min Varsen x lePsab n weysum. 28Xmi i Va
kemmleV man aya uca ad asen ssiwÄeV lViLlet, ad d xawem kkeV d
abrid xmi i Va raPeV Var Sbanya. 29Necc ssneV belli mala usiV-d
Varwem, ad d aseV s lmud iccuren s lbaraka n lexbar aÃebPan n
LmasiP. 30TtareV zzaywem, a awmaten s SiditneV Yeccu LmasiP uca
s tayri n ArruP, ad tbeddem nican akidi di tÇaLlit Var Arebbi
x ssibbet inu, 31Pima ad twafekkeV zeg inni war yuminen ca di
Yahudiyya, Pima ad tili tsexxart inu i Urcalim d tameqbult Var
imqeddasen, 32Pima ad Varwem-d aseV ccureV s lefraPet s tmexsa
n Arebbi uca ad areyyPeV akidwem. 33Arebbi n lehna ad kiwem yili
marra idwem. Amin.

               AseLlem aneggaru

16   WeÃÃiV kenniw zi jjihet n ultmatneV Fubi, tenni d tamsexxart
      1


    i tmesmunt di Kinxriya, 2Pima ad zzayes tarePPbem di Sidi
am mammec ittliq i imqeddasen uca ad tt toawnem di min mma tePdaj
zzaywem, minzi aqqa toawen aÏÏas ula la d necc. 3SeLlmem x Briskilla
d Akwila, ixeddamen akidi di Yeccu LmasiP, 4inni isebblen ixef nsen
x ssibbet n tudart inu. War LliV d necc waha wenni ten ittqadan,
maca marra timesmunin n legnus. 5SeLlmem oawed x tmesmunt tenni di
15:21
    Ica. 52:15
           TABRAT i IRUMANIYYEN 16            305


taddart nsen. SeLlmem x Ibanitus, amoizz inu, wenni d amenzu n Axaya i
LmasiP. 6SeLlmem x Maryem tenni tuVa tettamar aÏÏas xawem. 7SeLlmem
x Andrunikus d Yuniyas inni zi teqbilt inu d inni d imePbas akidi,
aqqa-ten d iryazen ittwassnen jar imazanen, tuVa-ten di LmasiP qbel
xafi. 8SeLlmem x Ambliyas, amoizz inu di Sidi. 9SeLlmem x Urbanus,
axeddam akidi di LmasiP d Astaxis amoizz inu. 10SeLlmem x Abillis
wenni ibanen d amqeLleb di LmasiP. SeLlmem x aytbab n taddart n
Aristubulus. 11SeLlmem x Hirudiyun wenni zi teqbilt inu. SeLlmem x
aytbab n taddart n Narkissus inni iLlan di Sidi. 12SeLlmem x Tarifina
d Tarifusa tinni ittamaren di Sidi. SeLlmem x Barsis, amoizz, wenni
ittamaren aÏÏas di Sidi. 13SeLlmem x Rufus wenni itwaxÄaren di Sidi
ula x yemmas d yemma inu. 14SeLlmem x Asinkritus, Fligun, Hirmas,
Batrubas, Hirmis uca x wawmaten inni akisen. 15SeLlmem x FiluluVus
d Juliya d Niriyus d weltmas d Ulimbas d marra imqeddasen inni
akidsen. 16SeLlmem x wayawya s usudem iqeddsen. Timesmunin n LmasiP
marra ttseLlament xawem.
  17
   TettareV, a awmaten, ad tePÄam zi wi itteggen amsebÄi d
toinkrifin s loeks n tVuri i teVrim uca beoodem xasen 18Minzi
amecnaw ina war xeddmen ca SiditneV Yeccu LmasiP, maca aoeddis nsen.
S lePruÄ iÃebPen izewwqen xeddoen ulawen n inni ihednen. 19Minzi ÏÏaoet
nwem twassen Var marra. S uyenni farPeV zzaywem, maca xseV ad
tilim d imiVisen di tcuni ula d iqubbaniyyen i lVar. 20Arebbi n lehna
ad itePPa CciÏan sadu iÄaren nwem deVya. Nniomet n SiditneV Yeccu
LmasiP ad kiwem tili. Amin.
  21
   IttseLlam-d xawem Timutiyu wenni ixeddmen akidi ula d inni zi
teqbilt inu: Lukiyus d Yasun d Susibatrus. 22Necc, Tartiyus, wenni
yuran tabrat-a, ttseLlameV xawem di Sidi. 23IttseLlam-d xawem Xayus
wenni zzayi yarePPben ula zi tmesmunt marra. IttseLlam-d xawem
Irastus wenni x ÃÃenduq n tendint d Kwartus, umatneV. 24Nniomet n Yeccu
LmasiP ad kiwem tili marra. Amin. 25Wenni izemmar ad kenniw issejhed
olaPsab lexbar aÃebPan inu d ubarreP n Yeccu LmasiP, olaPsab
asargab n ssirr wenni tuVa innufaren deg ikuden n lweqt n lebda 26maca
aqqa itwasseÄhar-d lexxu uca itwasscen i ÏÏaoet n liman i marra
legnus s idlisen iqeddsen n imkacafen olaPsab lumar n Arebbi wenni
iLlan i lebda, 27aqqa i Arebbi wenni d bab n tiVit wePdes, i netta umi
i Va yili uouLli s Yeccu LmasiP i lebda qao. Amin.
306      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 1


   Tabrat Tamezwarut n Bulus
      i Ikurintiyyen
                AseLlem1  Bulus, amazan itwalaVan n Yeccu LmasiP olaPsab lxaÄar n Arebbi,
  1


  d tawmat Sustinis, 2i tmesmunt n Arebbi i iLlan di Kurintus,
i yinni itwaqeddsen di LmasiP Yeccu, inni itwalaVan d imqeddasen
ak-d marra inni ittlaVan isem n SiditneV Yeccu LmasiP di kul amcan,
aqqa netta d Siditsen d SiditneV. 3Nniomet xawem d lehna zi Arebbi
BabatneV d zi Sidi Yeccu LmasiP.

                Aqadi
4
 Necc lebda ttqadiV Arebbi inu di ÏÏweo nwem x nniomet i d awem
immewcen di LmasiP Yeccu. 5Aqqa di marra tettejjarem dayes, di
marra awal d marra tamusna 6amecnaw chadet n LmasiP tuVa twaÄmen
daywem, 7alami war daywem iqqim ula d ijj n zzoaf n tarzeft n nniomet,
tettrajam asargab n SiditneV Yeccu LmasiP, 8wenni kenniw i Va iÄemnen
oawed Var uneggar Pima ad tilim nnebla loib deg wass n SiditneV
Yeccu LmasiP. 9Arebbi d aÃdiq, aqqa kenniw twalaVam zzayes Var
tmunt ak-d Mmis Yeccu LmasiP, SiditneV.

          AbeÏÏu di tmesmunt n Kurintus
 Lexxu zawgeV kenniw, a awmaten, s yisem n SiditneV Yeccu LmasiP,
10


ad tessiwlem marra s ijjen wawal, war ttemsebÄim jarawem, maca
ilim tmunem nican deg ijj n uxarraà u deg ijj n lVaraÄ. 11Minzi inni n
Xluwi, ssargben ayi, a aytma inu, belli jarawem imenVan. 12NniV t minzi
kul ijjen zzaywem iqqar ‘necc LliV zi Bulus!’ u ‘necc zi Abullus’
u ‘necc zi Sifas’ u ‘necc zi LmasiP’. 13Ma aqqa LmasiP itwabÄa?
Ma tuVa Bulus itwaÃelleb xawem? NiV tuVa kenniw twassVeÄÃem s
yisem n Bulus? 14Necc ttqadiV Arebbi war ssVeÄÃeV ula d ijj
mVir Krisbu d Xayus waha, 15Pima ula d ijjen mma ad yini belli
itwasseVÄeà deg yisem inu. 16oawed ssVeÄÃeV twacunt n Stifanus.
Xenni war ssineV ca ma ssVeÄÃeV Ped nneÄni.
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 1, 2           307


         TiVit n Arebbi d tiVit n ddunnit
17
 MaVar LmasiP war d ayi-d issekk Pima ad ssVeÄÃeV, maca
Pima ad barrPeV s lexbar aÃebPan, war iLli s tiVit n wawalen
Pima war ittetwassbeÏÏel ÃÃalib n LmasiP. 18Minzi awal n ÃÃalib
d tubbuhelya i yinni i Va iweddaren, maca i neccin, inni i Va
itwassnejmen, man aya d jjehd n Arebbi. 19Minzi tura “Ad areddLleV
tiVit n imiVisen uca ad agiV lefhamet n ifehhamen.” 20Mani iLla
umiVis? Mani iLla umselmad n idlisen? Mani iLla bu-umParweÄ n jjil-a?
Ma war iggi Arebbi tiVit n ddunnit-a d tubbuhelya? 21Waxxa ddunnit
teLla di tiVit n Arebbi, war tessin ca Arebbi zi ssibbet n
tiVit nnes, x uyenni tuVa yarÄa Arebbi ad issenjem inni yumnen s
tubbuhelya n tbarrePt. 22Minzi Udayen ttaren leolamat d Iyunaniyyen
arezzun tiVit, 23maca neccin nettbarreP LmasiP wenni itwaÃellben,
aqqa-t d taoenkrift i Wudayen, d tubbuhelya i Iyunaniyyen, 24maca i
yinni itwalaVan, ammu Udayen amecnaw Iyunaniyyen, aqqa LmasiP d jjehd
n Arebbi d tiVit n Arebbi. 25Minzi tubbuhelya n Arebbi d tmiVist
x iwdan d tuÄoeft n Arebbi tejhed x iwdan. 26Xenni, a awmaten,
xÇarem mammec teLlam Var wass n tlaVit nwem, aqqa war teLlim d
aÏÏas n imiVisen olaPsab aysum niV d aÏÏas n imzemmaren niV d
aÏÏas n tarwa n taÃilet, 27maca Arebbi aqqa ifarz tubbuhelya n
ddunnit Pima ad zzayes issePcem imiVisen uca tuÄoeft n ddunnit
ifarz itt Arebbi Pima ad zzayes issePcem min ijehden 28uca min
iLlan swadday di ddunnit d min itwassePqaren d min war iLlin d
ca, aqqa ifarz it Arebbi Pima ad ibÄel min iLlan, 29Pima ula d ijj
war ittfeyyec ca zzat i Arebbi. 30Maca zzayes i teLlam kenniw
di LmasiP Yeccu wenni i d aneV idewlen d tiVit n Arebbi d tsegda
d tuqeddsi d ufekki, 31Pima xenni ad yili am mammec tura “Wenni
issemVaran, ad issemVar di Sidi.”

       ÃÃifet n tsexxart n Bulus di Kurintus

2  Uca necc, a awmaten, lami d usiV Varwem, war d usiV ca Pima
   1


  ad awem barPeV chadet n Arebbi s tbezzaPt n wawal niV s
tiVit, 2minzi aqqa tuVa oewwleV Pima war ttesneV ca jarawem mVir
Yeccu LmasiP d wenni itwaÃellben. 3Uca tuVa-yi akidwem s tuÄoeft
d tiggwudi d waÏÏas n uqdides. 4Ni awal inu ula d tbarrePt inu
tuVa-ten s wawalen izewwqen n tiVit n bnadem, maca s wesscan n arruP
                      1:19
                          Ica. 29:14 1:31 Irm. 9:24
308       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 2, 3


d jjehd, 5Pima liman nwem war ittbeddi ca x tiVit n iwdan, maca
x jjehd n Arebbi. 6Xenni nessawal s tiVit i yinni t iwÄen, aqqa s
ict n tiVit tenni war iLlin n lweqt-a niV n lPukkam n lweqt-a ina inni
i Va itwahellken, 7maca nessawal tiVit n Arebbi i iLlan di ssirr
i tuVa inuffaren, tenni tuVa izzar ineyyec it Arebbi i uouLli nneV
qbel mma ad tili lweqt. 8Ula d ijj zi lPukkam n lweqt-a war t
issin, minzi mala tuVa ssnen t, oemmarà mma ad ili Ãellben Sidi
n uouLli. 9Maca am mammec itwari “Min war teÇri tiÏÏ d min war
isli umezzuV d min war yudifen ca Var wul n bnadem, aqqa man aya
issewjed it Arebbi i yinni t ittexsen. 10Maca Arebbi immel aneV
t s ArruP, minzi ArruP tarezzu kulci ula d laLlaV n Arebbi.
11
  Minzi man wen zeg iwdan issnen min iLlan n bnadem mVir arruP n
bnadem wenni dayes iLlan? Ammu oawed ula d ijj war issin ca min
iLlan n Arebbi mVir ArruP n Arebbi. 12Aqqa neccin war neksi ca
arruP n ddunnit, maca ArruP wenni i d yusin zi Arebbi, Pima ad
nessen min d aneV iwca Arebbi. 13X man aya i nessawal xenni, war
iLli s wawalen inni itwasslemden s tiVit n bnadem, maca s wawalen
inni itwasslemden s ArruP Iqeddsen, Pima ad nemqudda min iLlan n
arruP ak-d min iLlan n arruP. 14Maca tubbart (=ÏÏbioet) n bnadem
war tqebbel ca min iLlan n ArruP n Arebbi, minzi tPesb it d
tubbuhelya uca war tzemmar ad t tefhem, minzi man aya izemmar
ad itwafarz s ArruP waha. 15Maca arruPani (=wenni zi ArruP) aqqa
iPekkem x kulci, maca netta war xas iPekkem ula d ijj. 16Minzi wi
issnen axemmem n Sidi? Man wen i t Va isslemden? Maca neccin VarneV
axemmem n LmasiP.

      Nneyyet n weysum u lxedmet d lmunet nneV di LmasiP

3  Xenni necc, a awmaten, war zemmareV ad kiwem ssiwleV amecnaw
    1


  inni iddaren olaPsab ArruP, maca amecnaw inni iddaren olaPsab
aysum waha, amecnaw iseyman di LmasiP. 2Aqqa wciV awem ad teswem
aVi, war iLli aleqqim, minzi tuVa war d as tzemmarem, ula lexxu
war d as tzemmarem oad, 3s minzi aqqa kenniw oad n weysum. Maca
mala din oad jarawem lePsed d imenVan d umsebÄi, ma war teLlim
oad n weysum niV teggurem oad am bnadem? 4Minzi mala ijjen iqqar
‘necc aqqa-yi zi Bulus’ u wenneÄni ‘necc aqqa-yi zi Abullus’, ma kenniw
war teLlim ca oad zeg weysum? 5Xenni oad, min iona Abullus u min
2:9
   Ica. 64:4 2:10 Irm. 9:24 2:16 Ica. 40:13
      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 3, 4            309


iona Bulus, aqqa-ten d imsexxaren waha, zzaysen tdewlem tumnem
uca man aya am mammec iwca Sidi i kul ijjen. 6Aqqa necc ÇÇuV,
Abullus issu, maca Arebbi isseVmi. 7Xenni wenni itteÇÇun war
iLli d ca ula d wenni ittessun, maca Arebbi wenni issVemmayen.
8
 Wenni itteÇÇun d wenni ittessun d ijjen, waxxa kul ijj tekkar as-d
lmunet nnes amecnaw lxedmet nnes. 9Minzi neccin d ixeddamen ak-d
Arebbi uca kenniw d tafeLlaPt n Arebbi d lebni n Arebbi i teLlam.
10
  olaPsab nniomet tenni i d ayi immewcen, necc, amecnaw lemoeLlem
abennay, ggiV dsas u wenneÄni ad yarni xas, maca kul ijj ad iPÄa
mammec xas i Va ibna. 11Minzi ula d ijjen mma izemmar ad igg
dsas nneÄni x wenni iLlan, aqqa-t d Yeccu LmasiP. 12Uca mala x dsas
nni Ped ad ibna s wureV, nnuqart, iÇra iVlan, tefrewt, lum niV s
uxecxuc, 13lxedmet n kul ijjen ad tban, minzi ass ad tt isscen,
minzi s tmessi ad tetwasseÄhar uca timessi ad tqeLleb mammec
teLla lxedmet n kul ijjen. 14Mala teqqim lxedmet i tuVa ibna ca n
ijjen, aqqa netta ad iÏÏef lmunet nnes, 15mala tecmeÄ lxedmet n ca n
ijjen, aqqa netta ad yarbu taxessart nnes, maca netta simant nnes ad
injem, waxxa axmi ikka timessi. 16Ma war tessinem ca belli teLlam
d taddart iqeddsen n Arebbi uca belli ArruP n Arebbi izeddeV
daywem? 17Mala Ped yareyyeb taddart n Arebbi, Arebbi ad t
yareyyeb, minzi taddart iqeddsen n Arebbi, tenni teLlam kenniw,
tqeddes i teLla. 18War tejji Ped ad issecmet ixef nnes! Mala din
Ped jarawem ittVil as ixef nnes d amiVis di zman-a, ad idwel
d abuhali maPend ad yili d amiVis. 19Minzi tiVit n ddunnit-a
teLla d tubbuhelya Var Arebbi. Aqqa tura “IÏÏef imiVisen s
tePraymect nsen”, 20uca oawed “Sidi issnen ixarriÃen n imiVisen,
aqqa d lbaÏel.” 21Ammu xenni ula d ijj war issemVari ca zeg iwdan,
minzi marra nwem, 22mma d Bulus, mma d Abullus, mma d Sifas, mma
d tudart, mma d lmewt, mma d iÄa niV d tiwecca, aqqa marra nwem,
23
  maca kenniw n LmasiP uca LmasiP n Arebbi.

             Imazanen n LmasiP

4  Ejj ad iPseb kul bnadem ammu, belli aqqa-neV d imsexxaren n
  1


  LmasiP d iwkilen n tmeslayin innufaren n Arebbi. 2Xenni ittxeÃÃ
i iwkilen ad twafen d iÃdiqen. 3Necc war d ayi icqi ca mala
twaPekmeV zzaywem niV zeg ict n taddart n ccrao n bnadem uca
                     3:19        3:20
                        Ayb. 5:13     SbP. 94:11
310      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 4


ula d necc war PekkmeV ca x ixef inu. 4Minzi necc s yixef inu war
ssineV walu, maca s man aya war twaseggdeV, maca aqqa Sidi d
wenni i xafi iPekkmen. 5S uyenni war Pekkmem ca x walu al i d Va
yas Sidi wenni i Va issuffVen Var tfawt min innufaren di taLlest,
ad isseÄhar ixarriÃen n wulawen uca lexdenni kul ijj ad Vares
yili usemVar zi Arebbi. 6Aqqa man aya, a awmaten, iwyeV t-id xafi
u x Abullus amecnaw ij n umedya di ÏÏweo nwem, Pima ad zzayneV
tlemdem maPend war tettxarriÃem ca barra i min iLlan di tira,
Pima ula d ijj di ÏÏweo n yijjen war ittneffex ixef nnes oemmarÃ
x wenneÄni. 7Minzi min teggid x inneÄni? NiV min Varek, xenni war t
teÏÏifed? Uca mala teÏÏfed t, mayemmi tettcennoed axmi war t
teÏÏifed ca? 8Aqqa kenniw tejjiwnem, aqqa tetejjarem, nnebla neccin
aqqa tPekmem am ijeLliden. Maolik kenniw tPekkmem am ijeLliden, ad
yili neccin xenni ad nePkem oawed akidwem!
  9
   Minzi ittVil ayi belli Arebbi igga aneV, neccin inni iLlan
d imazanen, Var tisit axmi xaneV Pekmen s lmewt, minzi aqqa
nedwel d asfurrej i ddunnit d lmalakat d iwdan. 10Neccin neLla d
ibuhaliyyen x ssibbet n LmasiP, maca kenniw teLlam d imiVisen
di LmasiP. Neccin nheyyef, kenniw tjehdem. Kenniw tetwacennoem, neccin
netwassePqara. 11Al lexxu neccin dayney laÇ d ufadi d tuoaryent,
ccaten aneV s lbuniyyat, war VarneV bu tzeddiVt 12uca narebber,
nxeddem s ifassen nneV. Mala neolen xaneV, aqqa ad nbarek, mala
darrcen xaneV, aqqa ad neksi armeP 13uca mala ceqqfen dayneV, aqqa
nettarra-d s leÄrafet. Al lexxu nedwel amecnaw tazubalt n ddunnit d
ifuraÄ n marra. 14War ttariV aya Pima ad kenniw ssePcimeV, maca
ttziyyareV kenniw amecnaw tarwa inu ioizzen. 15Waxxa mala tuVa din
Varwem oecra alaf n inni i kenniw yarebban di LmasiP, aqqa war
Varwem aÏÏas n ibabaten, minzi necc jjiV-d kenniw di LmasiP Yeccu
s lexbar aÃebPan. 16X uyenni ttcejjoeV kenniw ad ayi tarewsem. 17X
uyenni ssekkeV awem-d Timutiyu wenni iLlan d aPenjir inu ioizzen
d aÃdiq di Sidi, wenni kenniw i Va issfekkaren ibriden inu
di LmasiP am mammec sselmadeV di marra iVezdisen di marra
timesmunin. 18Maca ca zzaywem aqqa ttneffaxen axmi necc war Varwem
ttiwiÄiV. 19Maca necc ggureV ad Varwem-d aseV deVya, mala ixs
Sidi, uca ad t ssneV, war iLli awalen n inni ineffxen, maca jjehd
nsen. 20Minzi tageldit n Arebbi war teLli ca deg wawalen, maca di
      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 4, 5, 6           311


jjehd. 21Min texsed? Ma ad Varwem-d aseV s ukeccuÄ niV s tayri
d arruP n temhint?

        AsPeyyed n ij n umednub zi tmesmunt

5   LPasul, itwanna belli aqqa din jarawem tuqePbit uca anect n
  1


   tuqePbit tenni war iLlin qao jar legnus belli ijjen Vares
tamVart n babas. 2Ma kenniw tettarram ixef nwem tsekkwam, waxxa
ittxeÃÃ awem di tidett ad tceÄnem, Pima wenni iggin man aya ad
itwaPeyyed zi lwesÏ nwem? 3Nican necc, waxxa VabeV di arrimet,
aqqa PÄareV di arruP, aqqa PekmeV axmi PÄareV x wenni iggin man
aya ammu. 4Mala tmunem deg isem n SiditneV Yeccu LmasiP, kenniw ak-d
arruP inu s jjehd n SiditneV Yeccu LmasiP 5maPend ad t nsellem i
CciÏan i txessart n weysum Pima arruP nnes ad itwassenjem deg
wass n Arebbi. 6War d xawem yusi ufeyyec! Ma war tessinem ca
belli cwayt n wentun issmemm marra arecti? 7Sizedgem ixef nwem
xenni zeg wentun aqdim Pima xenni ad tilim d arecti n jdid, am kenniw
s tidett nnebla antun. Minzi oawed LmasiP wenni d izmar n “Basxa”
nneV, aqqa itwaVarà xaneV. 8Ammu xenni jjem aneV ad noeyyed, war iLli
s wentun aqdim niV s wentun n tuoeffna d lVar, maca s weVrum nnebla
antun s weVrum n tazdugi d tidett. 9Aqqa uriV awem-d di tebrat
Pima war ttoacarem iqePbiyyen, 10war iLli marra iqePbiyyen n
ddunnit-a niV iÄemmaoen niV iVeccacen niV inni ioebbden laÃnam, mala
ammu, ili ad teffVem zi ddunnit-a qao, 11maca uriV awem-d lexxu
Pima war tettoaccarem ca Ped, waxxa qqaren as uma maca aqqa-t d
aqePbi niV d aÄemmao niV d wenni ioebbden laÃnam niV d amceqqaf
niV d aoeffan niV d askarji niV d aVeccac, ak-d Ped am wanita war
kis ttettem! 12Minzi man lPeqq Vari necc Pima ad PekmeV x inni iLlan
barra? Ma war tPekkmem kenniw inni iLlan daxel? 13Maca inni iLlan
barra, Arebbi ad xasen iPkem. “SPeyydet xawem aoeffan!”

           Imcubbac jar wawmaten

6  Ma izoem Ped zzaywem, xmi Vares ccrao ak-d wenneÄni, ad
  1


  yuyur Var taddart n ccrao zzat n yinni war iseggden, war
iLli zzat i imqeddasen? 2NiV war tessinem ca belli imqeddasen
ad Pekmen ddunnit? Uca mala kenniw tPekmem x ddunnit, xenni ma war
tzemmarem ad toedlem timeslayin timeÇyanin jarawem? 3NiV war
                   5:13
                       Til. 17:7, 19:19, 22:21,24, 24:7
312        TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 6


tessinem ca belli ad nePkem x lmalakat? MecPal oad ktar i Va
nePkem x tmeslayin n tudart-a? 4Xenni, mala din jarawem timeslayin
n tudart-a ittxeÃÃa ad twaPakment, ma tetteggem inni Var iLla
drus n uweqqar waha di tmesmunt Pima ad Pekmen? 5QqareV t Pima
ad tÃeÄPam. Ma xenni war dinni Ped jarawem d amiVis, ma war
dinni ula d ijj wenni izemmaren ad iPkem jar wawmaten? 6Ma xenni
umas ad icarreo ak-d umas d man aya qibalt i yinni war yuminen
ca? 7Ammu xenni s tidett d taxessart i kenniw mala temcarraoem
jarawem. Mayemmi war tqebblem ca min war iseggden? Mayemmi
war tqebblem ca ad kenniw Veccen? 8Maca kenniw tetteggem min
war iseggden uca tettVeccam, d man aya i tetteggem i wawmaten.
9
 Ma war tessinem ca belli inni war iseggden war warrten ca
tageldit n Arebbi? War ttraPem ca di ValaÏ! Ni iqePbiyyen niV
inni ioebbden laÃnam niV inni itteggen zzina niV inni issneomilen
aqqa-ten d timVarin, niV zzwamel 10niV iceffaren niV iÄemmaoen niV
iskarjiyyen niV imceqqafen ula d iVeccacen ad warten tageldit n
Arebbi. 11Uca ammu tuVa ca zzaywem, maca aqqa kenniw twasizedgem,
aqqa twaqeddsem, aqqa twaseggdem s isem n Sidi Yeccu LmasiP
u s ArruP n Arebbi nneV.

          Arrimet d taddart n ArruP Iqeddsen
12
 Marra timeslayin Llant PeLllent, maca marra war neffoent. Marra
timeslayin twaPeLllent ayi, maca necc war ttejjiV ad ayi tÄebber
ula d ict n tmeslact. 13Macca i uoeddis uca aoeddis i macca,
maca Arebbi ad ten imPa s tyuya, ijj anect wenneÄni. Maca arrimet
war teLli i tuqePbit, maca i Sidi uca Sidi i arrimet. 14Uca
Arebbi wenni d issnekkaren Sidi ad aneV-d issnekkar oawed
s jjehd nnes. 15Ma war tessinem ca belli arrimat nwem Llant d
iVezdisen n LmasiP? Ma ad ksiV xenni iVezdisen n LmasiP maPend
ad ten ggeV d iVezdisen n lqePba? oemmarÃ! 16NiV war tessinem ca
belli wi imunen ak-d lqePba, aqqa-t d ict n arrimet akis? Minzi
iqqar “Nitni s tnayen ad ilin d ijj n weysum”. 17Maca wenni imunen ak-d
Sidi, aqqa-t d ijj n arruP akis. 18Arewlem zi tuqePbit. Kul ca
n ddanb i ittegg it bnadem, aqqa-t barra i arrimet, maca wenni
ittqePPben, aqqa ixeÏÏa Äidd n arrimet nnes. 19Ma war tessinem
ca belli arrimet nwem d taddart n ArruP Iqeddsen tenni i daywem
6:16
    Amz. 2:24
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 6, 7        313


iLlan, tenni i d awem-d yusin zi Arebbi, uca xenni kenniw war teLlim
ca i yixef nwem? 20Aqqa temmesVem-d s ttaman. SemVarem xenni
Arebbi di arrimet nwem u di arruP nwem tinni iLlan n Arebbi.

                Lemlac

7   Zi jjihet min d ayi turim, aqqa mliP i bnadem war ittPidi
  1


   ca tamVart. 2Maca zi ssibbet n tuqePbit, kul ijj ad Vares
tili tamVart nnes uca kul ict ad Vares yili aryaz nnes. 3Aryaz
ittkemmal ak-d temVart min d as-d tusa, ammu oawed tamVart
ak-d weryaz. 4TamVart war tettÄebbari ca di arrimet nnes, maca
aryaz. Uca ammu oawed aryaz war ittÄebbari ca di arrimet nnes,
maca tamVart. 5War tt qeÏÏoem ca x wayawya, mVir mala tekksem
deg wawal ca n umur Pima ad tceVlem s uÇummi d tÇaLlit, xenni
munem oawed Pima war kenniw ittjarrib CciÏan lami kenniw inqeÃ
ÄÄebÏ n nnefs nwem. 6QqareV man aya s webrid n lxaÄar, war iLli s
lumur. 7XseV oad mliP mala marra iwdan ad ilin amecnaw necc, maca
kul ijj Vares tamewci n nniomet nnes zi Arebbi, ijjen ammu, wenneÄni
ammu. 8Maca i yinni war imlicen u i tijjal qqareV, aqqa mliP mala
qqimen amecnaw necc. 9Maca mala war zemmaren ad menoen ixef nsen, ad
melcen, minzi d man aya Psen zeg wecmaÄ n nnecwet.
  10
    Maca i yinni imelcen weÃÃiV, war iLli d necc, maca Sidi, belli
tamVart war tbeÏÏi x weryaz. 11Uca mala tebÄa, ad teqqim nnebla
lemlac niV ad temmesseÃleP ak-d weryaz nnes uca xenni aryaz war
ittejji tamVart nnes. 12Xenni necc qqareV i inneÄni, war t iqqar
Sidi, mala Ped Vares tamVart war ittimnen, uca nettat teqbel ad
tezdeV akis, war tt ineÏÏar ca. 13Ula d tamVart tenni Var iLla
weryaz war yuminen u netta iqbel ad kis izdeV, war t tneÏÏar ca.
14
  S minzi aryaz war yuminen itwaqeddes di temVart ula d tamVart
war yuminen tetwaqeddes deg weryaz, mala mammec nneÄni ad ilin
iPenjiren nwem d imengas, maca lexxu aqqa nitni qeddsen. 15Maca
mala wenni war ittimnen itteLlef, ejj it ad iLlef. Xenni tawmat niV
taweltmat war Llin d isemVan, aqqa Arebbi ilaVa aneV-d Var lehna.
16
  Minzi manis tessned cem, a tamVart, ad tessnejmed aryaz nnem?
NiV manis tessned cek, a aryaz, ad tessnejmed tamVart nnek?
  17
    Maca kul ijj amecnaw mammec t igga Sidi uca amecnaw mammec
d ilaVa Arebbi i kul ijj, ejj it ad iddar ammu, man aya i umureV
314      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 7


di marra timesmunin. 18Mala itwalaVa i Ped Var umuni ak-d LmasiP
s wextan, wanita war yarezzu ad t ibÄel, mala itwalaVa i Ped
nnebla axtan, wanita war ittejji ad itwaxten ixef nnes. 19Axtan d
walu u nnebla axtan d walu, maca aPeÏÏu n tweÃÃa n Arebbi. 20Kul
ijjen di tlaVit i d as-d itwalaVan ad dayes iqqim. 21Mala tuVa
cek tetwalaVid d ismeV, war tessPissifed ca i man aya, maca
oawed mala tzemmared ad tetwaÃelPed, egg it maca. 22Minzi wenni
itwalaVan di Sidi am tuVa-t d ismeV, aqqa-t d aPurri n Sidi, am
mammec wenni itwalaVan d aPurri, aqqa-t d ismeV n LmasiP. 23Aqqa
temmesVem-d s ttaman, xenni war tettilim ca d isemVan n iwdan. 24A
awmaten, kul ijjen ad iqqim di min di itwalaVa qibalt Arebbi.
   25
    Deg wazzay n teozariyyin, aqqa war Vari bu lamur n Sidi,
maca ad wceV array inu, amecnaw wi yiwÄen s arePmet n Sidi Pima
ad yili d aÃdiq. 26X uyenni ittVil ayi mliP i leVben i iLlan, belli
aqqa icna i bnadem ad yili ammu. 27Ma tleÃqed di temVart, war
arezzu ca lefraq. Ma twasarPed zi temVart? War arezzu ca
tamVart. 28Maca mala teggured ad tmelced, war teggured ca ad
texÄid. Uca mala taozarect temlec, ula d nettat war txeÏÏi ca.
Maca amecnaw ina, tettraja ten lePÃart deg weysum i xseV ad tt x
awem kkseV.
   29
    Maca d man aya i qqareV, a awmaten, aqqa lPal imÇi. X uyenni inni
Var iLla temVart, ejj iten ad ilin axmi war Varsen teLli. 30Inni
ittrun axmi war ttrun u inni ifarrPen axmi war friPen u inni issaVen
axmi war mellken, 31inni istenfaoen zi ddunnit axmi war zzayes
istenfioen kulci, minzi udem n ddunnit ad iodu. 32Aqqa xseV ad
tilim nnebla amnus. Wenni war imlicen ad iksi s wemnus i tmeslayin
n Sidi d mammec i Va yarÄa Sidi. 33Maca wenni imelcen, ad iksi s
wemnus i tmeslayin n ddunnit-a d mammec i Va yarÄa tamVart nnes.
34
  Aqqa din ij n lfarq jar temVart d teozarect. Taozarect teksi s
wemnus i tmeslayin n Sidi, Pima ad tili tqeddes ammu di arrimet
amecnaw di arruP, maca tenni imelcen, teksi s wemnus i tmeslayin n
ddunnit, i mammec i Va tarÄa aryaz nnes. 35Degga qqareV awem-d i
tizi nwem, war iLli Pima ad awem ggeV taxceft, maca zi jjihet
icuwwaren uca Pima ad teqqimem di Arebbi nnebla asarPi. 36Maca
mala Ped ixarreà belli aqqa d loib i yeLlis taozarect tenni xas
odun wussan n temÇi, uca ittxeÃÃa ad yili ammu, ad igg min ixs,
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 7, 8         315


netta war ixeÏÏi ca, ejj iten ad melcen. 37Maca wi iLlan nican deg
wul nnes, nnebla ma yuca s uziyyar, uca Vares ÃÃulÏa x yixef nnes,
ikkess deg wul nnes ad yejj taozarect nnes teÃfa, mliP i yegga.
38
  Wenni tt issmeLlcen, ittegg mliP, d wenni war tt issmeLlicen ca,
igga mliP aÏÏas. 39TamVart teqqen Var weryaz nnes s ttawrat min
Va yekk weryaz nnes iddar, maca mala aryaz nnes immut, aqqa-tt
tsarreP zzayes, tzemmar ad temlec ak-d wi texs, maca di Sidi
waha. 40Maca necc Vari, aqqa nettat ad tetwabarek ktar mala teqqim
amenni, uca ttwaliV belli necc Vari ArruP n Arebbi oawed.

           Macca n tiVarÃin i laÃnam

8   Zi jjihet n tVarÃin i laÃnam, aqqa nessen, belli marra VarneV
  1


   tamusna. Tamusna tettegg tuffet, maca tayri tessbedda. 2Mala
din Ped ittVil as belli issen ca, oad war issin walu anect
mammec ittxeÃÃ ad issen. 3Maca mala Ped ittexs Arebbi, aqqa d
wa itwassen zzayes.
  4
   Xenni deg wazzay n macca tenni itwaVarÃen i laÃnam, neccin nessen
aqqa laÃnam war iLli d walu di ddunnit, uca xenni war din Arebbi
mVir d ijjen. 5Xenni, waxxa aqqa din inni umi qqaren irebbiten mma
deg ujenna niV di tmurt, amecnaw mammec Llan din aÏÏas n irebbiten
d waÏÏas n isiditen, 6i neccin xenni aqqa din ijj n Arebbi waha,
aqqa-t d Tababat tenni zzayes i d yusin marra timeslayin uca
neccin i netta i neLla, uca aqqa din ijj n Sidi, aqqa-t d Yeccu LmasiP
wenni zzayes iLlan marra timeslayin uca aqqa zzayes i neLla.
  7
   Maca tamusna war teLli daysen marra, minzi din ca inni
tanefsect nsen oad ak-d laÃnam, aqqa ttetten tt am taVarÃt i
laÃnam u tanefsect iÄeofen nsen, aqqa-tt tetwassexmej. 8Xenni macca
war d aneV tessiwiÄ ca Var Arebbi, minzi mala necc, aqqa war
dayneV yarenni ca, niV mala war necci, aqqa war dayneV bu lexÃeÃ.
9
 Maca Varwem, aqqa ttesriP nwem war d tusi ad tili d aÇru n
uneqraÄ i inni iÄeofen. 10S minzi mala Ped ittwala cek, cek i Var
iLla tamusna, tettetted di mani oebbden laÃnam, ma tanefsect n wenni
iÄeofen war tetwajebbed ca ad tekkar maPend netta ad yecc min
VarÃen i laÃnam, 11uca xenni s tmusna nnek ad tetwahellek tawmat
iÄeofen, wenni i xef immut LmasiP. 12Xmi txeÏÏim ammu x tawmat
uca tessyezzmem tuÄoeft n tnefsect nsen, aqqa txeÏÏim x LmasiP.
316        TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 8, 9


13
  S uyenni, mala macca aqqa-tt d lefÄiPet i uma, war ttetteV aysum
oemmarÃ, Pima war ssendrifeV ca uma.

               TtesriP n umazan

9    Ma war LliV d amazan? Ma war LliV d aPurri? Ma war ÇriV
    1


    Yeccu LmasiP SiditneV? Ma war teLlim kenniw d lxedmet inu di
Sidi? 2Mala war LliV d amazan i wenneÄni, i kenniw nican oniV t minzi
kenniw d acemmio n tazant inu di Sidi.
   3
    Man aya d ddfao inu x yinni xafi iPekkmen. 4Ma war VarneV
ttesriP Pima ad necc, ad nsu? 5Ma war VarneV ttesriP ad nawi
akidneV ict n tweltmat d tamVart amecnaw oawed imazanen inneÄni d
wawmaten n Sidi d Sifas? 6NiV waha necc d Barnabas war VarneV
bu ttesriP Pima war nxeddem? 7Man wen i Va iraPen Var loeskar
i Va ixeLlÃen lmunet nnit i yixef nnes? Man wen i Va iÇÇun aPwic n
tzayart war ittett ca zi lViLlet nnes? NiV man wen i Va yarekkwesen
ict n tPimart war isess ca aVi n tPimart? 8Ma qqareV man aya am
bnadem waha niV ma ula d ttawrat war teqqar man aya? 9Minzi tura
di ttawrat n Musa “War ttegg ca tacmant i uyenduz xmi issarwat.”
Ma Arebbi iPeÏÏa x iyenduzen s tidett? 10NiV iqqar it marra di
ÏÏweo nneV? Wah, man aya tura di ÏÏweo nneV, minzi wenni icarrzen,
ittxeÃÃ as ad icarz s usitem u wenni issarwaten s usitem,
ittxeÃÃ as ad iÏÏef tasVart nnes deg usitem. 11Mala neccin aqqa
nzarreo jarawem min iLlan n ArruP, xenni ma d aÏÏas mala nemjar
zzaywem min d itteffVen zi tmurt? 12Mala inneÄni Varsen lPeqq
xawem maPend ad carcen di min iLlan nwem, mayemmi neccin ktar lla?
Maca neccin war nessxeddim ca ttesriP-a, maca ad narbu marra,
Pima war nettegg ula d ict n toinkrift i lexbar aÃebPan n LmasiP.
13
  Ma war tessinem ca belli inni ittsexxaren i tmeslayin iqeddsen
di taddart n Arebbi, ad ttetten zi min iLlan i taddart iqeddsen
uca inni din ittrajan i tsexxart n uoalÏar ad ÏÏfen tasVart nsen
zeg uoalÏar? 14Ammu oawed iweÃÃa Sidi i inni ittbarrPen lexbar
aÃebPan, belli ad ddaren zi lexbar aÃebPan.
   15
    Maca zi qao man aya necc war zzayes arebPeV ca u necc war
t uriV ca Pima ad itwagg man aya i necc, mli ufiV ad mteV necc
Psen qbel mma ca n ijjen ad issebÄel asemVar inu. 16Xenni mala
necc ttbarrPeV s lexbar aÃebPan, necc war Vari ca min di i
9:9
   Til. 25:4
      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 9, 10           317


Va ssemVareV, minzi ittxeÃÃ ayi man aya. AyePPat xafi mala war
barrPeV ca lexbar aÃebPan! 17X uyenni, mala ggiV tt s lxaÄar
tecna, ad Vari yili lPeqq di lmunet, maca mala war tt tteggiV s
lxaÄar, aqqa ad iqqim lumur deg ufus inu. 18Man ten qao iLlan d lmunet
inu? Aqqa-tt d ta: am ttbarrPeV s lexbar aÃebPan ad ssePÄareV
lexbar aÃebPan n LmasiP baÏel, war ksiV ca ttesriP inu kulci di
lexbar aÃebPan.
   19
    Necc, umi tuVa Vari tilelli zzat i marra iwdan, aqqa arreV
ixef inu d ismeV n marra Pima ad arebPeV aÏÏas n iwdan i linjil.
20
  I Wudayen dewleV amecnaw Uday Pima ad arebPeV Udayen, i yinni iLlan
sadu ttawrat dewleV amecnaw wenni sadu ttawrat Pima ad arebPeV
inni sadu ttawrat. 21I yinni iLlan nnebla ttawrat dewleV amecnaw wenni
nnebla ttawrat - war LliV nnebla ttawrat qibalt i Arebbi, maca sadu
ttawrat qibalt i LmasiP - Pima ad arebPeV inni iLlan nnebla ttawrat.
22
  TuVa-yi ÄeofeV Var inni iÄeofen, Pima ad arebPeV inni iÄeofen, aqqa
dewleV d marra i marra, Pima beoda ad ssnejmeV ca zzaysen. 23Qao
man aya tteggeV t di ÏÏweo n lexbar aÃebPan, Pima ula d necc s
yixef inu ad dayes ÏÏfeV tasVart.
   24
    Ma war tessinem ca belli inni itteggen tPamat n tazzla di
lmeloeb, marra nican aqqa ttazzlen, maca ijjen zzaysen i Va
yarebPen waha? Xenni azzlem ammu al d Va tarebPem. 25Marra inni
itteggen tPamat, Pekkmen x yixef nsen di marra, nitni Pima ad
arebPen ict n temrist tfenna, maca neccin Pima ad narbeP icten war
tfenni. 26X uyenni necc war ttizzleV ca amenni waha, war ttmenViV ca
s lbuniyyat am wenni iccaten di leowin, 27maca ttmarrateV arrimet
inu, ad as qetmareV, Pima necc war twassuffuVeV ca barra awarni
lami barrPeV inneÄni.

             Amettil n Israyil

10   Minzi war xseV, a awmaten, ad tjehlem, belli lejdud nneV
    1


    tuVa-ten marra sadu useynu uca marra cuqqen di lebPar, 2uca
marra twassVeÄÃen di Musa deg useynu u di lebPar, 3uca marra
ccin macca taruPect d ict, 4uca marra swin tisessit tarruPect
d ict, minzi nitni swin zi teÃÄart tarruPect tenni iten iÄfaren
uca taÃÄart nni tuVa-tt d LmasiP. 5Maca Arebbi tuVa war yarÄi x
waÏÏas zzaysen, minzi aqqa-ten mmurÄsen dinni di lexla.
                       10:2
                          UfV. 13:20-22, 14:19,20
318      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 10


  6
   Man aya imsar d lmatal i neccin, Pima xenni war dayneV ittili
mmeÇri di min ioeffnen, am mammec tuVa nitni daysen mmeÇri. 7War
tdikkwilem ca ad toebdem laÃnam, amecnaw ca zzaysen, am mammec
itwari “Aydud iqqim Pima ad icc ad issu uca kkaren Pima ad
iraren.” 8Ejj aneV war nettqePPeb ca amecnaw ca zzaysen. Aqqa mmuten
din tlata u oicrin alaf deg ijj n wass. 9War ttqeLleb ca Sidi am
mammec ggin ca zzaysen uca twahelken s ifiVran. 10War ttesfixixem
axmi ca zzaysen uca twahelken zeg umhellek. 11Man aya imsar asen,
aqqa d lmatal i neccin uca tura d aolam i neccin, neccin mixef d iwÄen
ineggura n zman.
  12
   X uyenni wenni umi ittVil aqqa ibedd, iwa ad iPÄa war iweÏÏi.
13
 Aqqa war xawem ikki ca n ujarreb i war yiwiÄen ca Var bnadem,
maca Arebbi d aÃdiq, wenni war kenniw ittejjan ad twajarrbem
sennej i min tzemmarem, maca netta itticc ufuV ak-d ujarreb, Pima
tzemmarem ad tarbum ajarreb.

         Lkas n Arebbi d lkas n ccwaÏen
14
 X uyenni, imoizzen inu, arewlem zeg uobad i laÃnam. 15SsawaleV
akidwem axmi ssawaleV ak-d imiVisen, xenni Pekmem s yixef nwem x
min d awem qqareV.
  16
   Lkas n lbaraka wenni nettbarak, ma war iLli d tamunt ak-d idammen
n LmasiP? AVrum wenni nfarreq, ma war iLli d tamunt ak-d arrimet n
LmasiP? 17S minzi, waxxa neccin deg waÏÏas, aqqa-neV d ijjen n weVrum
d ict n arrimet, aqqa ncarrec marra deg ijj n weVrum. 18XÇarem
Var Israyil n weysum, ma wi ittetten zeg weysum war Vares tamunt
ak-d uoalÏar? 19Min i Va iniV di man aya? Ma belli min immewcen d
taVarÃt i laÃnam d ca niV belli laÃnam d ca? 20S loeks, aqqa min
wcin legnus d taVarÃt, wcin tt i ccwaÏen, war iLli i Arebbi. Uca
necc war xseV ad tcarcem ak-d ccwaÏen. 21War tzemmarem ad teswem
lkas n Sidi ula d lkas n ccwaÏen, war tzemmarem ad tcarcem
taÇewÄa n Sidi ula d taÇewÄa n ccwaÏen. 22NiV ad nessekkar tusmi n
Sidi? Ma nejhed xas neccin?

              Tilelli n lmumen
 Marra ittPeLlel ayi, maca marra war ineffeo. Marra ittheLlel,
23


maca marra war ibenni. 24Ula d ijj war yarezzu ca tizi nnes, maca
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 10, 11            319


tenni n wenneÄni. 25Ccem marra min ittmenzzan di ssuq n igezzaren, war
tesseqsim ca x ssibbet n tnefsect, 26minzi “i Sidi teLla tamurt
d lekmalet nnes”. 27Mala ca n yijjen zeg inni war yuminen ioarÄi cek u
texsed ad traPed, ecc zi marra min d ac i d Va issars, war
tesseqsi ca x ssibbet n tnefsect. 28Maca mala Ped inna ac “Degga
itwaVarà i laÃnam”, war zzayes ttett di ÏÏweo n wenni i d ac
ioelmen ula di ÏÏweo n tnefsect, “s minzi i Sidi teLla tmurt d
lekmalet nnes”. 29Necc nniV di ÏÏweo n ‘tnefsect’, war teLli tnefsect nnek,
maca n wenneÄni. Minzi mayemmi i Va tetwaPakem tilelli inu s tnefsect
n wenneÄni? 30Mala necc carceV s uqadi, mayemmi i Va twaceqqfeV di
ssibbet mixef ttqadiV? 31Xenni mala tettettem niV tsessem, ggem tt
marra i uouLli n Arebbi. 32War ttilim d taoenkrift ula i Wudayen ula
i Iyunaniyyen ula i tmesmunt n Arebbi, 33amecnaw necc oawed arezzuV
ad d aseV ak-d marra di kulci, war iLli Pima ad arzuV nnfao inu,
maca n waÏÏas, Pima ad twassnejmen nitni.

  LmasiP d azeLlif n kul aryaz, aryaz d azeLlif n temVart
        uca Arebbi d azeLlif n LmasiP

11    Äfarem ayi-d am mammec ÄfareV LmasiP. 2TtqadiV kenniw, a
    1


     awmaten, minzi tettfekkarem dayi di marra, uca tetteÏÏfem
di tewÃeyyat mammec d awem tent wciV.
  3
   Xenni xseV ad tessnem belli LmasiP d azeLlif n kul aryaz
uca aryaz d azeLlif n temVart uca Arebbi d azeLlif n LmasiP.
4
 Kul aryaz wenni ittÇaLlan niV ittkacafen am ilePPef x uzeLlif nnes,
ifeÏÏeP azeLlif nnes. 5Maca kul tamVart tenni ittÇaLlan niV ittkacafen
am war tlePPef x ixef nnes, tfeÏÏeP azeLlif nnes, minzi nettat am
tenni iPeffen. 6Minzi mala tamVart war tlePPif, ad tPeff oawed.
Maca mala d lefÄiPet i temVart mala tqeÃÃ acuwwaf niV tPeff, Psen
mala tlePPef. 7Minzi aryaz war ittePwiji ca ad ilePPef azeLlif,
aqqa-t d ÃÃifet d aouLli n Arebbi, maca tamVart teLla d aouLli n
weryaz. 8Minzi aryaz war d iqqarà ca zi temVart, maca tamVart
zeg weryaz. 9Uca oawed war d ixliq ca weryaz i temVart, maca
tamVart i weryaz. 10X uya ittxeÃÃ as i temVart ad tegg ict
n leolamet n ÃÃulÏa x uzeLlif nnes x ssibbet n lmalakat. 11Maca
di Sidi tamVart nnebla aryaz war teLli d ca, ula d aryaz
nnebla tamVart war iLli d ca. 12Minzi amecnaw tamVart tusi-d
                         10:26
                             SbP. 24:1, 50:12, 89:11
320         TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 11


zeg weryaz, amenni oawed aryaz itekk-d zi temVart, maca marra
min iLlan aqqa-t zi Arebbi. 13Pekmem kenniw simant nwem, ma tusi-d
x temVart ad teÇÇaLl i Arebbi s uzeLlif war ilePPfen? 14Ma
tubbart simant nnes war d awem tesscan belli acuwwaf d azirar
d lefÄiPet i weryaz? 15Maca i temVart d aouLli mala Vares yili
ucuwwaf d azirar, minzi immewc as ucewwaf d azirar am ulePPaf.
16
  Maca mala Ped ixs ad ixarweÄ, neccin war VarneV bu tnamit nni ula
d timesmunin n Arebbi.

               Amensi iqeddsen
17
  Am weÃÃiV timeslayin-a lexxu, aqqa war d awem tteggeV ccan, minzi
war tmunem ca i lxar, maca ktar i lVar. 18I umezwar, mala tmunem am
tmesmunt, sliV aqqa din jarawem amsebÄi, uca aqqa ttamneV ca zi man
aya, 19s minzi ittxeÃÃ ad din yili jarawem amsebÄi n tebridin,
Pima ad iban man wen zzaywem iLlan d imqeLlaben.
   20
    Lami tmunem, degga war iLli Pima ad teccem amensi n Sidi.
21
  Minzi am tettettem, kul ijj izzar ad iksi amensi nnes uca ijjen
dayes laÇ uca nneÄni iscara. 22Ma war Varwem tudrin mani i Va
teccem u mani i Va teswem? NiV tessePqaram tamesmunt n Arebbi
uca tessPeccamem inni war Var iLli ca? Min d awem i Va iniV? Ma
ad awem ggeV ccan? Di degga war d awem t tteggeV ca. 23Minzi min
ÏÏfeV zi Sidi, ssiwÄeV awem t-id, belli Sidi Yeccu di Llilet i
di itwasellem, iksi aVrum, 24uca awarni lami iqada, yarza it, inna
“Ksim, ta d arrimet inu i xawem yarzen, ggem aya uca iÄarem ayi.”
25
  Uca ammu awarni amensi iksi lkas, inna “Lkas-a d loahd n jdid deg
idammen inu. Ggem aya, mecPal mma zzayes teswim, i liÄaret inu. 26S
minzi mecPal mma i Va teccem aVrum-a uca ad teswem zi lkas-a, aqqa
tettbarrPem s lmewt n Sidi al i d Va yas.” 27X uyenni man wen mma
i Va iccen aVrum-a niV ad isu zi lkas n Sidi nnebla aweqqar, ad
yili s umarwas i arrimet d idammen n Sidi. 28X uyenni ejj bnadem
ad iqeLleb ixef nnes, uca ejj it ad icc ammu zeg weVrum u ad isu
zi lkas. 29Minzi wi i Va iccen d wi i Va iswen nnebla aweqqar d
wenni i Va issiwÄen lPukm Var ixef nnes am ittett u am isess, minzi
netta war ifarrez ca arrimet n Sidi. 30X uyenni aqqa din aÏÏas n
yinni iÄeofen d yinni ihelcen jarawem uca aÏÏas dewlen tteÏÏÃen.
31
 Mala negga ad nePkem ixef nneV, xenni war xaneV itwaPkem. 32Maca mala
11:20
    Luk. 22:14-20
      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 11, 12         321


netwaPkem zi Sidi, aqqa netwarebba, Pima war netwaPakem ca ak-d
ddunnit. 33Ammu xenni, a awmaten, xmi i Va tmunem Pima ad teccem, rajam
ijjen wenneÄni. 34Mala Ped dayes laÇ, ad icc di taddart nnes, Pima
war tettmunem i ccrao. Min iqqimen, ad t oedleV xmi i d Va yaseV.

              Timewca n ArruP

12    War xseV ca, a awmaten, ad tjehlem di timeslayin n ArruP.
    1

     2
     Aqqa tessnem belli umi tuVa kenniw oad d ibarraniyyen zi
legnus, tetwassweddarem Var laÃnam ignawen. 3X uyenni ssarggbeV
kenniw, aqqa war din wi issawalen s ArruP n Arebbi ad ini ‘aqqa
itwanoel Yeccu’ uca war din wi izemmaren ad ini ‘Yeccu d Sidi’ mVir
s ArruP Iqeddsen waha.
  4
   Aqqa din timewca ifarzen, maca ArruP iLla d ijjen. 5Uca aqqa din
lexdayem n tsexxart ifarzen, maca Sidi aqqa-t d ijj. 6Uca aqqa din
afraz n lexdayem, maca Arebbi i d itteggen marra di marra, aqqa
iLla d ijj. 7Maca asargab n ArruP ad itwammewc i kul ijj di ÏÏweo
n marra. 8Aqqa s ArruP itwammewc i yijjen awal n tiVit, i wenneÄni
awal n tmusna s ArruP d ijjen, 9i wenneÄni liman s ArruP d ijjen, i
wenneÄni timewca i usgenfi s ArruP d ijjen, 10i wenneÄni maPend ad
igg leojayeb, i wenneÄni akacaf n wawal n Arebbi, i wenneÄni lfarz n
arruPat, i wenneÄni olam kul n ilsawen uca i wenneÄni afessar n ilsawen.
11
 Maca man aya marra ittegg it ArruP d ijjen wenni ibeÏÏan i kul ijj
anect mammec ixs netta.

           Arrimet n LmasiP d icten
12
 Minzi am arrimet teLla d ict uca Vares aÏÏas n iVezdisen u xenni
marra iVezdisen n arrimet, waxxa nitni aÏÏas, aqqa tteggen ict n
arrimet, ammu oawed LmasiP. 13Minzi netwasseVÄeà marra s ijj n
ArruP deg icten arrimet, niV Udayen niV Iyunaniyyen niV isemVan niV
iPurriyyen uca immewc aneV marra ad nsu zeg ijj n ArruP. 14Ula d
arrimet war teLli ca d ijj n uVezdis, maca s waÏÏas n iVezdisen.
15
 Mala aÄar ad ini minzi war LliV d afus, war LliV zi arrimet,
ma xenni war ittili zi arrimet? 16Uca mala amezzuV inna, minzi war
LliV d tiÏÏ, war LliV zi arrimet, ma xenni war ittili zi arrimet?
17
  Mala marra arrimet tuVa-tt d tiÏÏ, manis d ikka useLli? Mala
marra arrimet tuVa-tt d aseLli, manis d ikka ucemmi? 18Maca lexxu
322     TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 12, 13


Arebbi igga iVezdisen di arrimet, kul ijj zzaysen am mammec
ixs netta. 19Minzi mala marra tuVa d ijj n uVezdis, mani teLla
arrimet xenni? 20Maca lexxu aqqa din aÏÏas n iVezdisen, maca d
ict n arrimet waha. 21TiÏÏ war tzemmar ad tini i ufus “War cek
PwijeV ca” niV oawed azeLlif i iÄaren “War kenniw PwijeV ca”. 22S
loeks, aqqa iVezdisen n arrimet inni ittbanen Äeofen ktar, aqqa
nitni twaPdajen ktar. 23Uca iVezdisen n arrimet i d aneV ittVilen s
drus n ccan, nettegg asen ccan ktar uca iVezdisen inni war ittbinen
icnan, ad asen nessPinneb s waÏÏas n lehzut. 24Minzi inni Var iLla
lehzut, war Pdajen man aya, maca Arebbi igga arrimet ammu, belli
iVezdisen i iLlan d qell, aqqa iwc asen ccan ktar, 25Pima war
ittili ubeÏÏu di arrimet, maca iVezdisen ad ewcen taynit ijjen i
wenneÄni deg uqaren d ijjen. 26Mala ij n uVezdis tettekk xas tamara,
marra iVezdisen ad ksin tamara akis uca mala ij n uVezdis
itwacenneo, ad farPen marra ixfawen akis. 27Xenni kenniw d arrimet
n LmasiP d iVezdisen kul ijjen wePdes.
  28
    Uca Arebbi aqqa igga di tmesmunt d amezwaru imazanen, xenni
imkacafen, wiss tlata imselmaden, xenni leojayeb, awarni asen
timewca n usgenfi, lexdayem n twiza d uÄebber uca olam kul
ilsawen. 29Ma zeoma marra nitni d imazanen? Ma marra d imkacafen?
Ma marra d imselmaden? Ma marra nitni tteggen leojayeb? 30Ma
marra Varsen timewca n usgenfi? Ma ssawalen marra s ilsawen? Ma
ttfessaren marra ilsawen? 31Arzum xenni di tmewca tiÃebPanin uca
necc ad awem ssecneV abrid yuolan qao.

                Tayri

13    Maolik necc ssawaleV s ilsawen n iwdan d lmalakat, maca
    1


    war Vari bu tayri, aqqa dewleV d nnPas ittentunen niV d aLlun
iddendunen.
  2
   Maolik Vari tamewci n ukacaf n wawalen n Arebbi, fehhmeV marra
lesrar d marra tamusna, uca tuVa Vari marra liman al d ssmuÏiyeV
idurar, maca war d ayi teLli tayri, necc d walu i LliV.
  3
   Maolik bÄiV marra agra inu, maolik wciV arrimet inu Pima ad
tecmeÄ, maca war dayi teLli tayri, war d ayi tneffeo di walu.
  4
  Tayri teLla Vares ttasio n lxaÄar d leÄrafet.
  Tayri war dayes bu tusmi, tayri war tettfeyyec s yixef nnes,
      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 13, 14        323


war dayes bu nnfaxet, 5war tettqemmeo Ped,
war tarezzu tizi nnes, war tetwassarzag
uca war teqqim txemmam di min iLlan d aoeffan.
6
 Aqqa war tfarreP ca zi min war iseggden, maca tfarreP zi tidett.
7
 Aqqa tlePPef marra, tettamen di marra,
tessatem marra uca tarebbu marra.
  8
   Tayri war tfenni oemmarÃ,
maca akacaf n wawalen n Arebbi ad ibÄel,
ilsawen ad gnun u tamusna ad tebÄel.

9
 Minzi aqqa nessen Var ij n uVezdis waha uca nettkacaf mVir ij n
wezyen. 10Maca xmi i d Va yas ukemmel, lexdenni min iLlan Var ij n
wezyen ad ibÄel. 11Lami tuVa-yi d aseymi, ssiwleV amecnaw aseymi,
fekkareV amecnaw aseymi, xarÃeV amecnaw aseymi. Alami dewleV d
aryaz, jjiV awarni ayi min iLlan n useymi. 12Lexxu nettwala s ict n
tisit ibarcnen, maca xenni ad nÇar tifras Var tifras. Lexxu ssneV
Var ij n wezyen waha, maca xenni ad ssneV mammec tuVa twassneV necc.
13
 Xenni lexxu ad iqqim liman, asitem d tayri, aqqa tlata-ya, maca
ameqqran nsen aqqa-tt d tayri.

        Tamewci n ukacaf u tmewci n ilsawen

14    Äfarem tayri u njebdem Var tmewca n ArruP, maca x ukacaf
    1


     n wawalen n Arebbi d amezwaru. 2Minzi wenni issawalen s ij n
iles, war issiwil ca i iwdan, maca i Arebbi, minzi ula d ijj war
d as ifehhem, maca issawal lesrar s ArruP. 3Maca wenni ittkacafen
awalen n Arebbi issawal ak-d iwdan Pima ad ten ibna, ad ten iziyyar
uca Pima ad ten ioezza. 4Wenni issawalen s ij n iles, ibenna ixef
nnes, maca wenni ittkacafen ibenna tamesmunt. 5Ammu xenni, xseV kenniw
marra ad tessiwlem s ilsawen, maca mliP oad ad tkacfem, minzi
amenzu wi ittkacafen x wi issiwilen s ilsawen, mVir mala wanita
ad t ifessar Pima ad tetwabna tmesmunt. 6Maca lexxu, a awmaten,
mala usiV-d Varwem uca ad kiwem ssiwleV s ilsawen, man nnfao i
Varwem mala war d awem ssiwleV ca s usargeb niV s tmusna niV
s ukacaf niV s uselmed? 7Mala lePwayec war iddaren, amecnaw tamja
niV lgambri, ggin lPess nnebla mma ad itwafarz lPess nsen, mammec
i Va idwel itwassen min ittiraren s tamja niV s lgambri? 8Uca
324      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 14


mala lbuq igga lPess war yeÃfi, wi i Va isswejden i umenVi? 9Ammu
oawed kenniw, mala war tessiwilem ca awal iÃfa s iles, mammec i
Va fehmen min teqqarem? Minzi ad tilim am wenni issawalen di lewhi.
10
 Aqqa din wi issnen mecPal n ddabat n tmijjawin di ddunnit uca ula
d icten zzaysent war teLli nnebla lPess nnes. 11Xenni mala war ssineV
jjehd n lPess, ad iliV necc d ij n ubarrani i wenni issawalen, d
wenni issawalen ad yili d ubarrani i necc. 12Ammu oawed kenniw, umi
tenjebdem Var tmewca n ArruP, arzum ad tfeyyÄem di ÏÏweo n lebni
n tmesmunt.
   13
    X uyenni, wenni issawalen s ca n iles, ad iÇÇaLl Pima izemmar i
ufessar nnes. 14Minzi mala necc ÇÇuLleV s ca n iles, arruP inu aqqa
iÇÇuLl, maca leoqel inu ad iqqim nnebla lViLlet. 15Mammec tegga? Ad
ÇÇaLleV s arruP, maca ad ÇÇaLleV oawed s leoqel, ad VennjeV izlan
n usemVar s arruP, maca ad VennjeV oawed s leoqel. 16Minzi mala
tqadid s arruP waha, xenni mammec i Va yini Ped wenni din iqqimen
“Amin” i tÇaLlit n uqadi nnek, am war issin min teqqared. 17Minzi waxxa
cek tqadid mliP, maca wenneÄni war itwabenni ca zi man aya. 18Necc
ttqadiV Arebbi aqqa ssawaleV s ilsawen ktar zzaywem marra.
19
  Maca di tmesmunt aqqa maolik ufiV ad iniV xemsa n wawalen s leoqel
inu Pima ad sslemdeV oawed inneÄni ula oecra n alaf n wawalen s ij n
yiles.
   20
    A awmaten, war ttilim d iPenjiren di leoqel, maca ilim d iPenjiren
di tuoeffna, maca ilim tiwÄem di lefhamet. 21Aqqa tura di ttawrat
“Ad ssiwleV i weydud-a s ilsawen d iyencicen n ibarraniyyen, waxxa
ammu war d ayi tteslin ca”, inna Sidi. 22Ammu xenni ilsawen d leolamet,
war iLli i yinni yumnen, maca i yinni war yuminen ca, maca akacaf n
wawalen n Arebbi war iLli i yinni war yuminen, maca i yinni yumnen.
   23
    Xenni mala marra tamesmunt tuVa tessmun uca marra tuVa ssawalen
s ilsawen uca udfen inni ijehlen niV inni war yuminen, ma nitni war qqaren
belli aqqa kenniw tettxelfem? 24Maca mala marra kacfen uca yudef-d
Ped war yumin niV Ped ijhel, xenni wanita ad itwasseqneo zi marra uca
ad itwaPakem zi marra 25uca min innufaren deg wul nnes ad idwel Var
tfawt, ad yaÄar s wudem nnes, ad isjed i Arebbi, ad ibarreP, aqqa
s tidett Arebbi aqqa-t jarawem.
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 14, 15         325


      Aobad n tmesmunt i arebbi ad yili s usettef
26
  Mammec xenni, a awmaten? Mala tmunem, kul ijjen zzaywem ad Vares
yili ij n usebbiP niV ict n tVuri niV ij n usargeb niV ij n yiles
niV ij n ufessar. Ejj ad yili marra i lebni. 27Mala din Ped issiwel
s ij n iles, ejj iten ad ssiwlen s tnayen niV s waÏÏas tlata yidsen
uca kul ijjen zzaysen s nnubet nnes, xenni ijjen ad ifessar. 28Uca mala
war din iLli wi izemmaren ad ifessar, ad isqar netta di tmesmunt,
ad issiwel i yixef nnes u i Arebbi. 29Ad ssiwlen imkacafen s
tnayen niV tlata uca inneÄni ad Pekmen. 30Uca mala wenneÄni iqqimen din ad
itwassargeb x ca, xenni ad isqar umezwar. 31Minzi tzemmarem ad
tkacfem awalen n Arebbi marra ijjen awarni wenneÄni, Pima marra ad
lemden uca ad daysen itwagg wul marra. 32Uca arruPat n imkacafen,
aqqa-tent sadu imkacafen, 33minzi Arebbi war iLli d Arebbi n
uxarweÄ maca n lehna, amecnaw di marra timesmunin n imqeddasen
34
 tusi-d x temVarin nwem ad ssusment di tmesmunin, minzi war d
asent ismiP ad ssiwlent, maca icuwwar asent ad ÏÏaoent am mammec
teqqar oawed ttawrat. 35Uca mala xsent ad lemdent ca, ad sseqsant
iryazen nsent di taddart nsen, minzi war d tusi i temVart ad
tessiwel di tmesmunt. 36Ma zeoma iffeV-d zzaykent awal n Arebbi?
NiV yiweÄ-d Varwem waha? 37Mala Ped ittVil as d amkacaf niV d
bnadem arruPani, ad ioqel mliP belli min d awem ttariV, aqqa-tent
d tiweÃÃa n Sidi. 38Maca mala Ped ijhel, ijhel waha. 39Ammu xenni,
a awmaten, njebdem Var ukacaf, war mennoem ca awal s ilsawen. 40Ad
imsar marra s ladab u s usettef.

              Tanukra n LmasiP

15    Xenni ad kenniw ssargbeV, a awmaten, lexbar aÃebPan wenni d
    1


     awem barrPeV, d wenni tqebblem, x minxef tbeddem, 2i zi
i Va tetwassnejmem oawed mala teÏÏfem dayes am mammec d awem
t barPeV, niV axmi zeoma tumnem baÏel. 3Minzi amezwar sseoduV
awem-d min tuVa ÏÏfeV necc s yixef inu, aqqa LmasiP immut x ddnub
nneV olaPsab min izemmen deg idlisen, 4aqqa itwanÄel uca itwassnekkar
deg wass wiss tlata olaPsab idlisen, 5uca iÄhar-d Var Sifas,
xenni Var tenoac n imePÄaren. 6Awarni as iban-d i tiwwa n xemsa meyya
n wawmaten deg umur d ijjen, aÏÏas zzaysen oad ddaren uca inneÄni
aqqa ÏÏÃen. 7Awarni as iÄhar-d i Yaoqub, xenni i marra imazanen. 8Uca
326        TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 15


Var uneggaru marra, iÄhar ayi-d amecnaw i wenni d ixelqen barra
i lweqt nnes.
  9
   Minzi necc LliV d amaÇuÇ qao zeg imazanen, war sdihijeV ad
ayi laVan amazan, minzi necc tuVa darrceV tamesmunt n Arebbi. 10Maca
s nniomet n Arebbi i LliV min LliV uca nniomet nnes i necc war teLli
baÏel, minzi necc xedmeV mahu qao xasen marra, maca war iLli d
necc, maca nniomet n Arebbi tenni iLlan akidi. 11Xenni ma d necc niV d
nitni, ammu i nettbarreP, ammu i tettamnem.

              Tanukra n imettinen
12
 Xenni mala itwabarreP s LmasiP belli aqqa itwassnekkar-d zeg
imettinen, mammec xenni zemmaren ca jarawem ad inin belli war din bu
tnukra n imettinen? 13Minzi mala war din bu tanukra n imettinen, ula d LmasiP
war d itwassnekkar xenni, 14uca mala LmasiP war d itwassnekkar, xenni
baÏel i teLla tbarrePt nneV, baÏel i yeLla xenni liman nwem, 15uca neccin
nban d lechud issxarriqen n Arebbi, minzi neched x Arebbi belli
aqqa issnekkar-d LmasiP, wenni war d issnekkar ca, mala nican imettinen
war d twassnekkaren ca. 16Minzi mala imettinen war d ttetwasnekkaren
ca, aqqa LmasiP war d itwasnekkar xenni. 17Uca mala LmasiP war d
itwasnekkar ca, aqqa liman nwem baÏel, xenni teqqimem oad di ddnub
nwem, 18ula inni itteÏÏÃen di LmasiP awarni lami mmuten, aqqa twahelken.
19
 Mala tuVa nessitim di LmasiP i tudart-a waha, aqqa-neV qao d imcumen
n marra iwdan.
  20
   Maca lexxu, aqqa LmasiP itwassnekkar-d zeg imettinen am umenzu
n yinni itteÏÏÃen deg wenÄel. 21Umi d tusa lmewt zeg ijjen bnadem ula
d tanukra n imettinen teLla zeg ijjen bnadem. 22Minzi am mammec marra
mmuten di Adam, ammu oawed ad twassneddaren marra di LmasiP. 23Maca
kul ijj di nnubet nnes: LmasiP d amenzu, xenni inni iLlan n LmasiP Var
twasit nnes. 24Awarni man aya d aneggaru, xmi i Va iwc tageldit i
Arebbi Tababat, xmi i Va ibÄel marra lePkamat d marra ÃÃulÏa
d marra jjehd. 25Minzi ittxeÃÃ as ad iPkem al i d Va yegg marra
leodyan nnes sadu iÄaren nnes. 26Uca leodu aneggaru wenni i Va itwabÄlen,
aqqa-t d lmewt. 27Minzi aqqa tura “aqqa igga marra sadu iÄaren nnes”.
Maca xmi iqqar belli marra itwagg sadu netta, aqqa iban mliP belli
wenni d as iggin marra sadu netta, aqqa netta simant nnes war iLli sadu
netta. 28Xenni lami d as itwagg marra sadu i netta, lexdenni Tamemmit
15:27
    SbP. 8:6
        TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 15              327


oawed ad itwagg sadu i wenni umi d as iggin marra sadu i netta, Pima
ad yili Arebbi di min di mma.
   29
    NiV, min i Va ggen inni itwassVeÄÃen di ÏÏweo n imettinen?
Mala war d ttetwasnekkaren imettinen oemmarÃ, maVar mayemmi i
Va twassVeÄÃen oad di ÏÏweo n imettinen? 30U mayemmi neccin oad
di lxaÏar di kul tsaooet? 31A awmaten, aqqa ttmettiV kul ass s
usemVar nwem i iLlan Vari di LmasiP Yeccu SiditneV. 32Mala tuVa-yi
menVeV am bnadem ak-d lewPuc di Afasus, man lefÄel i Vari? Mala
imettinen war twasnekkaren ca, ad necc, ad nsu, minzi tiwecca ad
nemmet. 33War ttVeccim yixef nwem, tamunt war iPlin tjeyyaP ÏÏbayeo
tiÃebPanin. 34Ilim tfaqem nican, war ttxeÏÏim ca, minzi ca zzaywem
war ssinen ca Arebbi. I lehya nwem qqareV t.

         Arrimet n lmewt d arrimet n tnukra
35
  Maca ad ini Ped “Mammec i Va twasnekkaren imettinen? S man arrimet
i d Va yasen?’ 36A afVul, min tzarroed cek, war itteddar mala
war immut qbel. 37Zi min tzarroed war tzarroed ca arrimet,
maca taoeqqact waha, aqqa-tt n yirden niV n ca nneÄni. 38Maca Arebbi
iwc as arrimet mammec ixs netta uca i kul aoeqqa n zzarioet
arrimet nnes. 39War iLli marra aysum d aysum d ijj, maca aysum
n iwdan imsebÄa x weysum n lmal uca aysum n iselman wenneÄni n
weysum n ijÄaÄ. 40Aqqa din arrimat n ujenna d arrimat n tmurt, maca
aouLli n yinni n ujenna wenneÄni n yinni n tmurt. 41Ijjen d aouLli n tfuct,
wenneÄni d aouLli n uyur d yitran, minzi itri ibÄa x itri nneÄni
deg uouLli. 42Ammu xenni i Va tili d tanukra n imettinen. Aqqa arrimet
tetwazarreo di min ifennan uca ad twassnekkar-d di min war ifennin.
43
  Aqqa itwazarreo di min war icnioen uca ad d itwassnekkar deg
uouLli, itwazarreo di teÄeoft uca ad d itwassnekkar di jjehd.
44
  Aqqa tetwazarreo arrimet n ÏÏbioet uca ad d tetwassnekkar
arrimet n ArruP.
   Aqqa din arrimet n ÏÏbioet, ammu aqqa din ula d arrimet n ArruP.
45
  Ammu xenni tura “Aryaz amezwaru, Adam, idwel d leomar iddaren uca
Adam aneggaru d arruP issneddaren.” 46Maca min iLlan zi ArruP war
d yusi ca d amezwaru, maca min iLlan n ÏÏbioet, xenni awarni man aya
min iLlan zi ArruP. 47Bnadem amezwaru ikk-d zi tmurt, aqqa netta zeg
ucal n tmurt. Bnadem wiss tnayen d Sidi i d ikkin zeg ujenna. 48Am
                     15:32
                         Ica. 22:13, 56:12 15:45 Amz. 2:7
328      TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 15, 16


mammec iLla wenni zeg ucal n tmurt, ammu iLlan xenni inni itwaggen zeg
ucal n tmurt, uca am mammec iLla wenni n ujenna, ammu xenni inni iLlan n ujenna.
49
 Uca am mammec narbu ÃÃifet n wenni itwaggen zeg ucal n tmurt, ammu
xenni ad narbu ÃÃifet n wenni zeg ujenna.
  50
   Maca, a awmaten, qqareV degga, aqqa aysum d idammen war zemmaren
ad warten tageldit n Arebbi ula d min ifennan war izemmar ad iwart
min war ifennin. 51XÇarem, ad kenniw ssaregbeV x ijjen ssirr, aqqa-
neV war netteÏÏeà ca marra, maca marra ad netwabeddel 52deVya,
deg warmac n wabliw Var lbuq aneggaru. Minzi lbuq ad iÇemmar
uca imettinen ad d twassnekkaren Var min war ifennin uca neccin ad
netwabeddel. 53Minzi min ifennan ittxeÃÃ as ad yarÄ min war ifennin
u min i Va imten ittxeÃÃ as ad yarÄ min war ittmettin. 54Uca xmi
min ifennan ad yarÄ min war ifennin u min i Va imten ad yarÄ min war
ittmettin, lexdenni ad ikemmel wawal i itwarin

          “Lmewt aqqa tetwaÃarÄ deg uVelleb.         Ica. 25:8
           55
             A lmewt, mani iLla usennan nnem?
            Mani, a jahennama, aVelleb nnem?”      Huc. 13:14


56
 Aqqa asennan n lmewt d ddanb uca jjehd n ddanb aqqa-t d ttawrat.
57
 Maca aqadi i Arebbi, wenni d aneV iwcin aVelleb s Sidi Yeccu
LmasiP. 58Ammu xenni, a awmaten ioizzen, beddem nican u nnebla anhezzi,
arnim lebda di lxedmet n Sidi s ufeyyeÄ, am tessnem belli lxedmet
nwem di Sidi war teLli baÏel.

       Asmuni n ÃÃdaqi i imqeddasen di Urcalim

16   Zi jjihet n usmuni n ÃÃdaqi i imqeddasen, ggem kenniw oawed
    1


    am mammec ÄebbreV it-id di tmesmunin n GalaÏiya. 2Kul ass
amezwar n simana kul ijjen zzaywem ad iPuz ca n tesVart olaPsab
mammec iwesseo, Pima, xmi i d Va awÄeV, war ibeddi oad lexdenni
usmuni n ÃÃdaqi. 3Uca xmi i d Va awÄeV, ad ssekkeV inni xef
tPesbem mePPÄen, Pima ad awyen tecrimet n ÃÃdaqi nwem ak-d tbratin
Var Urcalim. 4Uca mala tuVa icuwwar ad raPeV necc oawed, xenni ad
kkaren ad raPen akidi.
       TABRAT TAMEZWARUT i IKURINTIYYEN 16         329


               Taneggarut
  5
   Ad Varwem-d aseV xmi i d Va kkeV x Masiduniya, minzi ad d kkeV
x webrid n Masiduniya. 6Izemmar ad qqimeV niV oad ad sseoduV
lmecta akidwem, Pima xenni kenniw tzemmarem ad ayi tessqebbÄem
mani i Va raPeV. 7Minzi war xseV ad kenniw ÇareV lexxu am d xawem i
Va kkeV abrid waha, minzi ssitimeV ad qqimeV akidwem ca n lweqt,
mala ismeP Sidi. 8Maca ad qqimeV oad di Afasus al ass n loid
n xemsin. 9Minzi aqqa tennurzem ayi-d tewwart tameqqrant ijehden
aÏÏas, uca aqqa din ij n ubarru n leodyan.
  10
    Mala yiweÄ-d Timutiyu, PÄam, maPend netta ad din yili jarawem
nnebla tiggwudi, minzi netta ittegg lxedmet n Sidi amecnaw necc. 11X
uyenni ula d ijjen mma ad t issePqar, maca qebbÄem t di lehna, Pima
ad Vari-d yas, minzi necc ttrajiV t ak-d wawmaten. 12Zi jjihet n
tawmat Abullus, aqqa zawgeV t aÏÏas, Pima ad Varwem-d yas ak-d
wawmaten, maca netta tuVa war ioewwel ad d yas lexxu, maca ad d
yas xmi d as i Va isarreP lweqt.
  13
   PÄam, beddem nican di liman, Pezmem s teryast, ilim tmePÄem
14
 Marra min i Va imsaren jarawem ad yili s tayri.
  15
    ZawgeV kenniw, a awmaten, aqqa tessnem belli laLl n taddart n
Stifanus, aqqa-ten d imenza di Axaya, xenni nitni Ïewwoen ixef nsen i
tsexxart di ÏÏweo n imqeddasen. 16Ggem ixef nwem sadu ufus n yinni
amecnaw nitni uca sadu kul ijjen i d aneV ittoawanen uca sadu kul ijjen
i ixeddmen akidneV. 17Aqqa farPeV s twasit n Stifanus d Furtunatus
d Axayikus, minzi nitni kemmlen oad min kenniw ittxeÃÃan, 18s minzi
nitni ssareyyPen arruP inu d wenni nwem. Weqqarem iwdan amecnaw ina.
  19
    Timesmunin n Asiya ttseLlament-id xawem. Akwila d Briskilla
ak-d tmesmunt i iLlan di taddart nsen ttseLlamen-d xawem aÏÏas di
Sidi. 20TtseLlamen-d xawem marra awmaten. TtseLlamem-d x wayawya
s usudem iqeddsen.
  21
    Necc, Bulus simant inu, ttariV awem-d slam s ufus inu. 22Mala
Ped war ixs Sidi Yeccu LmasiP, ad yili d amenoul. ‘Maranata’
(=‘A SiditneV, as-d’ niV ‘SiditneV aqqa yusi-d)’. 23Nniomet n Sidi
Yeccu LmasiP ad kiwem tili. 24Tayri inu aqqa-tt akidwem marra
di LmasiP Yeccu. Amin.
330      TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 1


    Tabrat wiss Tnayen n Bulus
      i Ikurintiyyen
                AseLlem1  Bulus, amazan n Yeccu LmasiP olaPsab lxaÄar n Arebbi d tawmat
  1


  Timutiyu, i tmesmunt n Arebbi tenni iLlan di Kurintus ak-d marra
imqeddasen inni iLlan di marra Axaya: 2nniomet xawem d lehna zi
Arebbi BabatneV u zi Sidi Yeccu LmasiP.

           Arebbi n marra asfewwej
3
 Lbaraka aqqa-tt i Arebbi, Tababat n SiditneV Yeccu LmasiP,
Tababat n arePmet d Arebbi n marra afewwej, 4wenni xaneV
ittessfewwajen di marra lePÃart nneV, Pima xenni nqedd ad
nessfewwej x inni iLlan di mammec mma lePÃart s ufewwej i zi
netwassfewwej neccin s yixef nneV zi Arebbi. 5Minzi amen ifeyyeÄ
dayneV aweddeb n LmasiP, ammu ifeyyeÄ oawed ufewwej nneV s LmasiP.
6
 Maca mala PÃaren aneV, aqqa man aya i ufewwej d usenjem nwem inni i
d Va yawyen lViLlet nsen mala kenniw oawed teksim aweddeb amecnaw
d neksi ula d neccin, niV mala netwassfewwej aqqa man aya i ufewwej
d usenjem nwem oawed. 7Asitem nneV i kenniw imten, minzi nessen, belli
amecnaw tcarrcem deg uweddeb, ammu i Va tcarcem deg ufewwej.
8
 Minzi war nexs ca, a awmaten, ad tjehlem x lePÃart nneV i xaneV
ikkin di Asiya, aqqa tekka xaneV aneggaru sennej x tzemmar nneV,
alami olaPal neqÄeo layas zi tudart nneV, 9wah, neccin s ixef nneV
tuVa nPesseb belli ad xaneV itwaPkem s lmewt, Pima war nettiqqi
ca deg ixef nneV, maca di Arebbi wenni d issnekkaran imettinen.
10
  Netta aqqa ifekk aneV zi lmewt tameqqrant uca ittfekka aneV uca
neccin nettiqq dayes belli ad aneV ifekk oawed, 11Ili kenniw oawed
ad aneV toawnem s tÇaLlit nwem, Pima ad qaden aÏÏas x ssibbet n
min d aneV immewcen zeg waÏÏas.

           Abeddel n usafar n Bulus
12
 Minzi wa d asemVar nneV, chadet n tnefsect nneV, belli aqqa-neV
nuyur di ddunnit s leÃfayet d tazdugi n Arebbi, war iLli s
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 1, 2        331


tiVrit n weysum, maca s nniomet n Arebbi uca d amezwaru i kenniw.
13
  Minzi war d awem nuri ula d ict n tmeslact mVir min teqqarem
uca oawed tfehhmem, iwa ssitimeV ad tfehmem al aneggaru, 14am
mammec oawed tessnem zzayneV drus, belli aqqa-neV d asemVar
nwem, ammu oawed kenniw d asemVar nneV deg wass n Sidi Yeccu.
15
  Di laman-a tuVa xseV ad Varwem-d aseV zic, Pima ad Varwem
tili ict n tmewci n nniomet i twala nneÄnit 16uca tuVa ggiV ad oduV
x tendint nwem Var Masiduniya, Pima ad Varwem-d oeqbeV oawed
zi Masiduniya, Pima kenniw ad ayi tessqebbÄem Var Yahudiyya.
17
  Ma lami tuVa oewwleV ad ggeV man aya, ma qeLlqeV? NiV min xarÃeV
ad t ggeV, ma xarÃeV t olaPsab aysum, axmi d ‘wah-wah’ inu d
‘lla-lla’? 18Aqqa Arebbi d aÃdiq i yeLla, awal nneV i kenniw war
iLli ‘wah’ ula d ‘lla’. 19Minzi Mmis n Arebbi, Yeccu LmasiP, wenni
i zi itwabarreP jarawem zzayneV, zzayi d zi Silbanus d zi
Timutiyu, aqqa netta war iLli d ‘wah’ ula d ‘lla’, maca ‘wah’ dayes
i yeLla. 20Minzi mecPal mma n lwuoud n Arebbi i iLlan, aqqa dayes
iLla d ‘wah’, x uyenni zzayes oawed iLla d ‘amin’ i uouLli n Arebbi.
21
  Wenni d aneV iÄemnen akidwem di LmasiP uca idhen aneV, netta d
Arebbi, 22wenni iggin xaneV oawed acemmio nnes uca iwca aneV ArruP
d loarbun deg wulawen nneV. 23Maca necc ttlaViV Arebbi d acehhad
x leomar inu, umi tuVa-yi d aPnin xawem, lami war d usiV tawala
nneÄnit Var Kurintus. 24War iLli xenni maPend ad nÃelleÏ x liman nwem,
maca neccin d ixeddamen i lefraPet nwem, minzi zi liman tbeddem
tmetnem.2   Degga aqqa ggiV t, aqqa war Varwem-d usiV tawala nneÄnit s
   1


   wecÄan. 2Minzi mala zeoma necc ssffugmeV kenniw, wi xenni d ayi
i Va issfarPen mVir wenni i di ggiV afugem? 3Uca uriV awem-d
nican man aya, Pima necc, xmi i d Va yawÄeV din, war twassffugmeV
ca zeg inni ittxeÃÃa ad zzaysen farPeV. Aqqa ttiqqeV daywem
marra, belli lefraPet inu, aqqa-tt d lefraPet nwem marra. 4Minzi
necc uriV awem-d di lePÃart temVar aÏÏas ula s wul yarejfen u
s waÏÏas n imeÏÏawen, war iLli Pima ad tffugmem, maca Pima ad
tessnem tayri i Vari i kenniw s ufeyyeÄ.
332       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 2, 3


               SmaPet i umednub
5
 Maca mala din wenni issffugmen, netta war d ayi issffugem waha, maca
- zeg ij n uVezdis maPend war t qqareV s jjehd - i kenniw marra.
6
 Cfa yas i wanita, aqqa azyen ameqqran zzaywem tuVa iwebbex it, 7ammu
xenni ittxeÃÃ awem lexxu ad as tsamPem uca ad xas tfewwjem, Pima
war xas yarenni ufugem al aneggaru. 8X uyenni zawgeV kenniw maPend ad
as tesstebbtem tayri, 9minzi oawed i man aya uriV awem-d, Pima
ad ssneV mammec iLla lxaÄar nwem, ma teÏÏaoem di marra. 10Wenni
umi tsamPem, necc oawed ad as samPeV. Minzi mala tuVa din x mixef
samPeV, mixef umi samPeV, samPeV t di ÏÏweo nwem qibalt i wudem
n LmasiP, 11Pima xenni CciÏan war dayneV iÄemmao, minzi war njehhel
ixarriÃen nnes.

             Imsexxaren i loahd n jdid
 Xenni lami d iwÄeV Var Truwas Pima ad barrPeV s lexbar
12


aÃebPan n LmasiP uca tennurzem ayi-d tewwart di LmasiP, 13tuVa
war areyyPeV ca di arruP inu, minzi war ufiV ca uma Titus. Maca
mmsebÄiV xasen uca uyureV Var Masiduniya. 14Maca aqadi i Arebbi
wenni d aneV-d ittawyen aVelleb di LmasiP lebda uca isscan zzayneV
lefwaPet n tmusna zzayes di marra imucan. 15Minzi i Arebbi neLla
d ict n lefwaPet icnan n LmasiP i inni i Va itwassnejmen uca i inni i
Va itwahellken, 16i degga d ÃÃah d arriPet n lmewt i lmewt uca i
deggin d lefwaPet n tudart i tudart. Maca man wen d as iqedden i
ssuq-a? 17Minzi war neLli anect ubarru inni ittsebbaben s wawal n
Arebbi, maca nessiwel di LmasiP s leÃfayet amecnaw zi Arebbi
qibalt i Arebbi.3    Ma ad nebda tawala nneÄni ad nessemVar deg ixef nneV niV
   1


   nePdaj, am ca nneÄni, tibratin n uweÃÃi i kenniw niV tibratin
n uweÃÃi zzaywem? 2Aqqa kenniw d tabrat nneV i yuran deg wulawen
nneV, itwassen u itwassVaren zeg iwdan marra, 3am temlam belli
aqqa kenniw d tabrat n LmasiP i ittwaggen zi lxedmet nneV, tabrat
yuran, war teLli s ssmex maca s ArruP n Arebbi iddaren, war
teLli di telwiPin n weÇru maca di telwiPin n weysum deg wulawen.
4
 Aqqa VarneV ttiqqet-a di Arebbi zi LmasiP. 5War nzemmar s ixef
nneV ad nePseb ca n lPajet axmi d tusa zzayneV, maca tizemmar nneV
3:3
   UfV. 24:12, 25:16
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 3, 4        333


tusi-d zi Arebbi, 6wenni d aneV yarrin d imsexxaren i loahd
n jdid, war iLli n lParf, maca n ArruP, minzi lParf ineqq, maca
ArruP issneddar.

            AouLli n loahd n jdid
7
 Uca mala tuVa lxedmet n tsexxart n lmewt i itwaxebcen s tira
deg iÇra s wanect uouLli maPend tarwa n Israyil war zemmaren ad
sewÄen Var wudem n Musa x ssibbet n uouLli n uVembub nnes, waxxa
aouLli nni ioeddun, 8mecPal ktar i Va tili tsexxart n ArruP deg
uouLli? 9Minzi mala tasexxart i ineddhen Var lPisab tuVa-tt s
uouLli, mahu oad tasexxart i ineddhen Var tsegda ad d tawi aouLli
al afeyyeÄ. 10Ammu, aqqa min iLlan itwassouLlen, war itwassouLli ca
deg wudem n uouLli-ya i xas iouLlen. 11Minzi mala min ioeddun tuVa
Vares aouLli, mahu min iqqimen ad Vares yili uouLli. 12S uyenni, mala
VarneV asitem am wanita, xenni nessawal s waÏÏas n teryast, 13war
nettegg ca amecnaw Musa, wenni iggin ltam x wudem nnes maPend tarwa
n Israyil war sekkweÄen ca Var uneggar n min i Va iodun. 14Maca
ixarriÃen nsen dewlen qesPen, minzi al ass-a ittVima ltam d ijjen x
tiVri n loahd aqdim nnebla mma ad itwakkes, minzi ad itwaqleo di
LmasiP. 15Maca al ass-a, xmi i d Va Varen zi Musa, ltam aqqa-t x
wul nsen, 16maca xmi i d Va idwel Ped Var Sidi, ltam ad itwakkes.
17
  Aqqa Sidi d ArruP uca mani iLla ArruP n Sidi, aqqa din tilelli.
18
 Uca marra neccin, inni s uVembub war ilePPfen axmi nxeÇÇar aouLli
n Sidi axmi di tisit, aqqa netwabeddel zeg uouLli Var uouLli Var
ÃÃifet d icten s ArruP n Sidi.

           Leknuz di leqcuo n tlaxt

4   X uyenni umi VarneV lxedmet n tsexxart tenni i d aneV ittwaggen
  1


   zi arePmet, war nxessar ca ulawen, 2maca aqqa nenÄar timeslayin
innufaren issePcimen, war neggur ca s tePraymect u oawed war
nettÇuwwar ca awal n Arebbi, maca, am narezzem tawwart n tidett,
aqqa nettweÃÃa ixef nneV i qao tanefsect n iwdan zzat i Arebbi.
3
 Maca mala lexbar aÃebPan nneV oad innufar, aqqa innuffar x inni i Va
iweddaren, 4ikafriwen inni issdarVel asen arebbi n yiÄa leoqel
nsen, Pima xenni war xasen tareqq ÏÏya n lexbar aÃebPan n uouLli n
LmasiP wenni iLlan d ÃÃifet n Arebbi. 5Minzi war nettbarreP ca
334       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 4, 5


ixef nneV, maca Sidi Yeccu LmasiP u neccin s ixef nneV d isemVan
nwem di ÏÏweo n Yeccu. 6Minzi Arebbi d wenni innan “Ad tenqar tfawt
zi taLlest”, aqqa d wenni issruVan ulawen nneV, Pima ad aneV issarV
s tmusna n uouLli n Arebbi deg wudem n Yeccu LmasiP.
  7
   Maca VarneV lkenz-a di leqcuo n tlaxt, Pima xenni amummu n
jjehd ad yili n Arebbi, war iLli zzayneV, 8Xenni aqqa netwaziyyar
di marra, oad war netwaPÃar ca, aqqa-neV di lPeyra maca war
narexxu ca zeg usitem, 9darrcen xaneV maca war nettwajj dinni
wePedneV, aqqa netwahettek maca war netwahellek. 10Aqqa narebbu
lmewt n Sidi Yeccu lebda di arrimet, Pima ula d tudart n Yeccu
ad tetwasseÄhar di arrimet nneV. 11Minzi neccin, inni iddaren,
aqqa netwasellem lebda i lmewt di ÏÏweo n Yeccu, Pima xenni
tudart n Yeccu ad tesseÄhar deg weysum nneV ittmettan. 12Ammu
xenni lmewt txeddem dayneV, maca tudart daywem. 13Maca am VarneV
ArruP n liman d ijj am mammec tura “Aqqa umneV, x uyenni ssiwleV”,
aqqa nettamen neccin oawed, x uyenni nessawal oawed.14Nessen belli
wenni i d issnekkaren Sidi Yeccu, ad aneV issnekkar oawed ak-d
Yeccu uca ad aneV igg akidwem zzates. 15Minzi marra timeslayin-a
twaggent di ÏÏweo nwem, Pima ad tarni nniomet i waÏÏas, uca ad
idwel ufeyyeÄ n uqadi i uouLli n Arebbi.
  16
    X uyenni war nxessar ca ulawen, waxxa amenni bnadem nneV n barra
itwahellek, aqqa bnadem n daxel idakkwal d jdid zeg wass Var
wenneÄni. 17Minzi lePÃart ifsusen n warmac n wabliw, tettawi aneV-d
ijj n lqedd n uouLli i igaooden marra s waÏÏas i lebda, 18am war
nPesseb ca min ittwalan maca min war ittwilin, minzi min ittwalan
aqqa i ict n lweqt waha, maca min war ittwilin aqqa-t i lebda.

            TazeddiVt nneV deg ujenna

5   Minzi nessen, belli, xmi i Va tetwareddeLl uqiÄun nneV i di
    1


   nzeddeV danita di tmurt, ad VarneV yili ij n lebni n Arebbi
i lebda deg ujenna, ict n taddart war tettwagg ca s ifassen. 2X
man aya nzehhar, am dayneV mmeÇri Pima ad netwayarÄ s tzeddiVt
nneV tenni iLlan zeg ujenna. 3Maolik qao i Va nili nyarÄ, war iLli d
ioeryanen. 4Minzi ula d neccin, inni izeddVen deg uqiÄun, aqqa nzehhar
axmi xaneV ÄÄqel, minzi war nexs ad netwaoarra maca nexs ad
nyarÄ, Pima min ifennan ad ittwaÃard zi tudart. 5Wenni i d aneV-d
4:13
    SbP. 116:10
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 5        335


isswejden i man aya d netta d Arebbi wenni i d aneV iwcin ArruP
d loarbun.
  6
   X uyenni VarneV ttiqqet lebda, waxxa nessen xenni min Va nekk
nzeddeV di arrimet, ad nili neggwej x Sidi, 7minzi s liman i
neggur, war iLli s min ittbanen. 8Maca nettiqqa uca dayneV mmeÇri,
mli nufa, maPend ad nesmeP di arrimet Pima ad nezdeV ak-d Sidi.
9
 X uyenni nettceÏÏar dayneV mmeÇri Pima ad as arÄan, mma neLla di
taddart niV neggwej x taddart. 10Minzi ittxeÃÃ aneV marra idneV
ad neÄhar zzat i lkursi n loarc n LmasiP, Pima kul ijjen ad iÏÏef
olaPsab min igga lami t tuVa di arrimet, tcuni niV tuoeffna.

            Tasexxart n weÃlaP
11
 Am nessen xenni tiggwudi n Sidi, aqqa nesseqneo iwdan, maca Var
Arebbi aqqa neccin netwassen Vares uca ssitimeV aqqa netwassen
Varwem oawed di tnefsect nwem. 12War nettweÃÃi ca ixef nneV tawala
nneÄni, maca ad awem newc lfurÃa i usemVar dayneV, Pima ad Varwem
yili mammec d Va tarrem x yinni issemVaran di min ittbanen, war
iLli di min iLlan deg wul. 13Minzi mala tuVa nettexlef aqqa man aya i
Arebbi, mala tuVa-neV s leoqel aqqa man aya i kenniw, 14minzi tayri
n LmasiP toarren aneV, xenni niweÄ-d Var man aya: mala ijjen immut
x marra, aqqa marra temmut. 15Aqqa netta immut x marra, Pima inni
iddaren, war ddaren ca oad i ixef nsen, maca i wenni immuten ula i
wenni d itwassnekkaren i nitni.
  16
    Amenni zi ssa d tsawent war nessin ca ula d ijj olaPsab
aysum. Mala tuVa nessen LmasiP olaPsab aysum, lexdenni war ittili
oad ammu lexxu. 17X uyenni mala Ped di LmasiP i iLla, aqqa netta
itwaxleq-d jdid, xenni min iLlan d aqdim iodu, xÇar, aqqa marra
idwel d jdid. 18Uca marra man aya yusi-d zi Arebbi wenni i d
aneV isseÃleP akides s LmasiP uca iwc aneV lxedmet n tsexxart
n weÃlaP, 19minzi Arebbi tuVa isseÃlaP ddunnit ak-d ixef nnes di
LmasiP di mani war d asen iPsib ca ixeÏÏan nsen uca issars
dayneV awal n weÃlaP.
  20
    Ammu i neLla d imsekkan n LmasiP axmi tuVa Arebbi izawg xaneV
s isem n LmasiP, ruPem ad tetwaÃelPem ak-d Arebbi. 21Wenni war
issinen ca ddanb, igg it d ddanb i neccin, Pima ad nedwel d tasegda
n Arebbi dayes.
336        TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 66  Aqqa neccin, am kis nxeddem, nzaweg kenniw Pima war tqebblem
    1


  ca nniomet n Arebbi baÏel, 2minzi iqqar “Di lweqt n arÄa
sliV ac uca deg wass n usenjem usiV-d maPend ad cek oawneV”,
xÇar, aqqa da lexxu d lweqt n arÄa, xÇar, aqqa da lexxu d ass
n usenjem.

          Tamara d lePsarat i d ikkin x Bulus
3
 War netticc ca ttasio oemmarà maPend ad xaneV ksin loib, Pima
war ittetwaceqqef di lxedmet n tsexxart nneV, 4maca di marra
nettweÃÃa ixef nneV amecnaw imsexxaren n Arebbi: deg waÏÏas n
ÃÃbar, di lePÃart, di leVben, di ÄÄiqat, 5sadu tiyyita, di
lePbusat, deg uVuwweV, di tamara, di Llyali nnebla iÄeÃ, deg
wussan n uÇummi, 6di leÃfayet, di tmusna, di ttasio n lxaÄar,
di leÄrafet, di ArruP Iqeddsen, di tayri nnebla nnifaq, 7deg
wawal n tidett, di jjehd n Arebbi, s lesnaP n tsegda Var ufusi
d uÇelmaÄ, 8s uouLli d ddeLl, s ccenoet taoeffant u s ccenoet
taÃebPant, amecnaw iVekkwayen waxxa amenni d imtiqqen i neLla, 9war
netwissen waxxa amenni netwassen, nettmetta waxxa amenni aqqa neddar,
nettwarebba s useqsaP waxxa amenni war netwaneV ca, 10neffugem
waxxa amenni nfarP, d imezlaÄ i neLla waxxa amenni aqqa nettejjar
aÏÏas n iwdan, uca war VarneV ca waxxa amenni aqqa VarneV kulci.
11
  Aqemmum nneV innurzem i kenniw, a Ikurintiyyen, ul nneV imVar aÏÏas,
12
  kenniw war tetwaPÃarem zzayneV, maca tetwaPÃarem s daxel nwem.
13
  Lexxu arrem-d s kifkif, aqqa ssawaleV axmi ssawaleV ak-d
iPenjiren, swessoem ixef nwem.

      War ttmunem ca deg uzaylu ifarVen ak-d lkuffar
14
 War ttmunem ca deg uzaylu ifarVen ak-d lkuffar, minzi man acrac
i Var teLla Var tsegda ak-d min iLlan Äidd n ttawrat uca xenni man
tamunt i Var teLla i tfawt ak-d taLlest? 15Man arwas jar LmasiP d
Beliyar (=CciÏan) niV man tasVart n lmumen ak-d ukafriw? 16NiV man
tasVunt i din jar taddart iqeddsen n Arebbi d laÃnam? Aqqa neccin
d taddart iqeddsen n Arebbi iddaren, am mammec inna Arebbi
“Necc ad zedVeV uca ad uyureV jarasen uca ad iliV d Arebbi nsen,
nitni ad ilin d aydud inu.” 17X uyenni “FfVem-d zi lwesÏ nsen, bÄam
xasen”, iqqar Sidi uca “war ttPadam min iLlan d amengus” u “necc ad
6:2
   Ica. 49:8 6:16 Law. 26:12; Jer. 32:38; Piz. 37:27
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 6, 7               337


kenniw qebleV 18u necc ad awem iliV d Babatwem, kenniw ad ayi tilim
d iPenjiren d yessi”, iqqar Sidi wenni d Amzemmar x kulci.7  A imoizzen, alami VarneV lwuoud-a, jjem aneV ad nessizdeg
  1


  ixef nneV zi marra lexmej n weysum d arruP, ad nkemmel
taqeddast nneV am neggur di tiggwudi n Arebbi.

                LefraPet n Bulus
2
 Ggem aneV amcan. Ula d ijj war t necmit, ula d ijj war t nVecc, ula d
ijj war zzayes nestenfio i tizi nneV. 3War t qqareV Pima ad xawem
PekmeV, minzi izzareV nniV, aqqa kenniw deg wul nneV maPend ad nemmet
jmio uca ad neddar jmio. 4Ttiqqet inu daywem temVar uca asemVar
inu xawem imVar. Aqqa-yi ccureV s ufewwej, aqqa lefraPet tfeyyeÄ
dayi di kulci lePÃart nneV.
  5
   Minzi lami d nusa Var Masiduniya, aysum nneV war yufi ca
arraPet, maca tuVa nessPissif zi marra iVezdisen, zi barra
aqqa din imcubbecen, zi daxel aqqa din tiggwudi. 6Maca Arebbi,
wenni issfewwajen x imwaÄoen, issfewwej-d xaneV s twasit n
Titus, 7war iLli s twasit nnes waha, maca oawed s ufewwej i
zi tuVa netwassfewwej zzayes akidwem, umi d aneV issargeb
x mmeÇri nwem d wecÄan nwem d cÄaret nwem xafi al d dewleV
arniV di lefraPet oad ktar. 8Minzi, waxxa ssffugmeV kenniw s
tebrat inu, war ndimeV ca, waxxa amenni nedmeV. Aqqa ÇriV belli
tabrat nni tessffugem i kenniw, maca toeddu deVya. 9Lexxu farPeV,
war iLli lami tetwassffugem, maca umi afugem yarra kenniw Var
ttubet, minzi tffugmem olaPsab lxaÄar n Arebbi, Pima ula d ict n
txessart war kenniw tleqqef ca zzayneV di ca n tmeslact. 10Minzi
afugem wenni iLlan olaPsab lxaÄar n Arebbi, ineddeh Var ttubet
i ittawyen Var usenjem i war x ineddem ca, maca afugem n ddunnit
ittawi Var lmewt. 11Maca xÇar, min kenniw issffugmen di ÏÏweo
n Arebbi mecPal i kenniw ittejjan n cÄaret d udafeo n yixef nwem
d warzam n uqemmum d tiggwudi d mmeÇri d tusmi d uwebbex!
Di min di mma iffeV-d aqqa kenniw s ixef nwem d imezdag di
tmeslact-a. 12X uyenni waxxa uriV awem-d, war iLli x ssibbet n
wenni ixeÏÏan niV x ssibbet n wenni umi i di itwagg loib, maca
Pima ad xawem tban cÄaret nneV tenni VarneV i kenniw zzat i Arebbi.
      6:17
          Ica. 52:11; Piz. 20:34,41 6:18 2 Sam. 7:8,14; Ica. 43:6; Irm. 31:9
338     TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 7, 8


13
 X uyenni aqqa netwassfewwej s ufewwej nwem uca aqqa nfarreP
s ufeyyeÄ zi lefraPet n Titus umi arruP nnes itwassareyyeP
zzaywem marra. 14Minzi mala ssemVareV daywem cwayt Vares,
aqqa war twassPecmeV ca, maca am d awem nenna marra tidett ammu
oawed asemVar nneV Var Titus aqqa iffeV-d tidett. 15Aqqa taPnunect
nnes xawem temmarni aÏÏas umi ittfekkar di ÏÏaoet nwem marra, d
mammec t tqeblem s tiggwudi d tarjijit. 16FarPeV umi zemmareV
ad xawem ttecleV di min di mma.

      Asmuni n ÃÃdaqi i imqeddasen di Urcalim

8   Xenni, a awmaten, nessargeb i kenniw nniomet n Arebbi i immewcen
   1


    i tmesmunin di Masiduniya. 2Umi xasen ikka uqeLleb n lePÃart,
tfeyyeÄ lefraPet nsen uca umi daysen zzelÄ yuLlVen, yarni oad s
waÏÏas i wagra n tecrimet nsen, 3minzi cehdeV, belli nitni Ïewwoen
olaPsab jjehd nsen uca xenni sennej i jjehd nsen, 4uca zawgen aneV
s jjehd maPend ad neqbel tacrimet d tecrict nsen di lxedmet n
tsexxart Var imqeddasen. 5Uca nitni war ggin min tuVa nessitim
waha, maca, s tmexsa n Arebbi, aqqa wcin ixef nsen amezwar i
Sidi, xenni ula i neccin. 6X uyenni nzaweg Titus, amecnaw mammec tuVa
ibda qbel, Pima ad ikemmel Varwem tecrimet-a n ÃÃdaqi oawed.
7
 X uyenni - am tfeyyÄem di marra: di liman, deg wawal, di tmusna,
di marra cÄaret u di tayri nwem i VarneV iLlan - xenni feyyÄem
oawed di tecrimet-a n ÃÃdaqi nwem.
   8
    War ssiwileV ca amecnaw wi ittamaren, maca arezzuV ad
qeLlbeV tidett n tayri nwem s cÄaret n inneÄni. 9Minzi aqqa tessnem
nniomet n SiditneV Yeccu LmasiP, belli idwel d amezluÄ di ÏÏweo
nwem, waxxa tuVa-t s wagra, Pima kenniw ad tdewlem d twajjar s
zzelÄ nnes. 10Ad wceV array inu di man aya, minzi aqqa d nnfao i
kenniw maPend war tteggem waha min tebdam ad teggem u mmeÇrem
deg useggwas iodun, 11maca oawed ad t tkemmlem lexxu, Pima, am
mammec tuVa daywem mmeÇri, ammu oawed ad t tkemmlem olaPsab min
iLlan Varwem. 12Maca mala din mmeÇri, aqqa-t ittwajeb olaPsab min
Vares, war iLli olaPsab min war Vares iLli. 13Minzi war ittliq
Pima ad din tili lefsaset i inneÄni u xenni Pima ad xawem ssÄeqleV,
14
  maca Pima ad yili lmizan di lweqt-a uca ad ioemmer ufeyyeÄ nwem
leVben nsen uca afeyyeÄ nsen ad ioemmer leVben nwem Pima xenni ad
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 8, 9         339


yili lmizan. 15Am mammec tura “wenni issmunen aÏÏas, war d as iceÏÏ
ca, d wenni tuVa iyarwen drus, war dayes iqqim lexÃeÔ.
   16
    Maca aqadi i Arebbi wenni iggin deg wul n Titus cÄaret d icten
xawem, 17minzi, waxxa tuVa itwacejjeo zzayi, aqqa yusi-d Varwem
zi cÄaret nnes tameqqrant. 18Uca nessekk-d akis tawmat wenni Var
iLla uweqqar di lexbar aÃebPan di marra timesmunin. 19War iLli
degga waha, maca timesmunin farzent netta oawed d amoacar nneV
deg webrid ak-d tecrimet-a n ÃÃdaqi tenni itwassiwÄen zzayneV
i uouLli n Sidi simant nnes u Pima ad iban lxaÄar nwem iÃebPen.
20
  Ammu i nessbeooed x yixef nneV maPend war d aneV ideLlem Ped mala
nseyyar lemVaret ifeyyÄen n ÃÃdaqi-ya, 21minzi min d aneV icqan ad
iodu mliP, war iLli waha qibalt i Sidi maca oawed zzat i iwdan.
22
 Nessekk oawed akidsen umatneV, wenni umi nqeLleb cÄaret nnes aÏÏas
n twalawin deg waÏÏas n tmeslayin uca lexxu ittceÏÏar ktar minzi
netta ittcal xawem aÏÏas. 23Mma Titus wenni d amoacar inu d axeddam
akidi Varwem niV mma aytmatneV, aqqa nitni d imazanen n tmesmunin uca
nitni d aouLli n LmasiP. 24Xenni seccnem asen zzat i tmesmunin lburhan
n tayri nwem d usemVar nneV daywem.9   Minzi PesbeV belli nnehla mma uriV awem-d x lxedmet n twiza
   1


   i imqeddasen, 2minzi ssneV nneyyet nwem iÃebPen mixef xawem i
Va ssemVareV jar inni n Masiduniya, belli Axaya tuVa tewjed zeg
useggwas iodun uca cÄaret nwem aqqa tesfaq azyen ameqqran. 3Maca
ssekkeV-d awmaten-a maPend asemVar nneV daywem war ittili ca baÏel
di tmeslact-a, Pima ad tilim tPezzmem am mammec nniV 4maPend neccin,
maPend war daywem neqqar, xmi kidi i d Va yasen ca n Imasiduniyyen
uca ad kenniw afen oad war tPezzmem, war netwassePeccim umi nettegg
daywem usemVar wanita s ict n ttiqqet ibedden nican. 5X uyenni ufiV
ila ittxeÃÃa ayi ad ziyyareV x wawmaten nni, maPend ad Varwen-d
asen d amezwaru uca ad ssewjden qbel lbaraka n ÃÃdaqi nwem tenni
i zi tuVa tetwaodem qbel, Pima ad tili ÃÃedqet-a Var ufus am ict
n lbaraka, war iLli axmi tt-id kksen zi telmect nwem. 6Maca degga
qqareV “wenni i Va izaroen s tceÏÏart oawed ad imjar taceÏÏart
uca wenni i Va izaroen s tecrimet, ad imjar oawed s tecrimet.” 7Ad
igg kul ijjen am mammec inwa deg wul nnes, war iLli s tVennant niV s
uVil, minzi Arebbi ittexs wenni itticcen s lefraPet 8uca Arebbi
                             8:15
                                UfV. 16:18
340      TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 9, 10


aqqa izemmar ad awem iwc nniomet s ufeyyeÄ, Pima lebda u di
marra ad Varwem yili min tePdajem uca ad tarnim aÏÏas di marra
lxedmet iÃebPen, 9am mammec tura “Aqqa ibeÏÏa, iwca i imezlaÄ,
tasegda nnes tettVima i lebda.” 10Ejj ad yili wenni itticcen zzarioet
i wenni izaroen ula d aVrum i macca, ad yarni di zzarioet nwem
uca ad issegma lViLlet n tsegda nwem, 11maPend ad tilim tejjarem
di marra i marra tacrimet tenni iggamen zzayneV aqadi i Arebbi.
12
  Minzi lxedmet n tkehhant tanita war teLli waha di ÏÏweo n min
ineqÃen i imqeddasen, maca tettawi oawed Var waÏÏas n uqadi i
Arebbi, 13minzi s tqeLlebt n lxedmet-a, aqqa ssemVaran di Arebbi
zi ssibbet n ÏÏaoet nwem di ÏÏweo n chadet nwem i lexbar aÃebPan
n LmasiP ula zi ssibbet n tecrimet n twiza nwem i nitni u i marra
14
 uca ad xawem ÇÇaLlen am kenniw wePPcen x ssibbet n nniomet ifarzen
n Arebbi tenni i daywem iLlan. 15Tqad as i Arebbi x tmewci n nniomet
nnes i war nzemmar ad zzayes nenÏeq.

          Adafeo n Bulus x tsexxart nnes

10     Lexxu necc Bulus simant inu, zawgeV kenniw s temhint d
     1


     leÄrafet n LmasiP, necc d wenni iLlan d amedlul xmi PÄareV,
maca xmi i Va VabeV aqqa-yi s teryast. 2ZawgeV kenniw, xmi kenniw i
Va PÄareV, nnehla mma ad iliV s teryast nni qibalt n ca inni iPessben
aqqa neccin nuyur axmi neLla n weysum.
  3
   Minzi waxxa neggur deg weysum di ddunnit-a, war nettmenVi ca
olaPsab aysum, 4s minzi lesnaP n umenVi nneV war Llin zeg weysum, maca
twassjehden zi Arebbi i wareddeLl n leswar, 5Pima ad nareyter
ixarriÃen d marra luola igaooden x tmusna n Arebbi uca ad nPebbes
marra taxarreÃt i ÏÏaoet n LmasiP 6uca nekkar maPend ad nentaqem
marra lmuoÃiyyet xmi i Va tili ÏÏaoet nwem tekmel.
  7
   Ma txeÇÇarem Var tmeslayin s wudem? Mala Ped ittiqq deg
yixef nnes belli netta n LmasiP, xenni ad ixarreà oawed simant
nnes, belli amecnaw netta n LmasiP amenni oawed neccin n LmasiP i neLla.
8
 Maolik necc mala ssemVareV s cwayt n ufeyyeÄ ktar di ttesriP
nneV tenni i d aneV iwca Arebbi i lebni, war iLli i wareddeLl nwem,
xenni war ttÃeÄPiV ca, 9maca ittxeÃÃa war d awem ittVil ca ad
kenniw ssiggwdeV s tebratin inu. 10Minzi nitni qqaren “tibratin nnes
qesPent jehdent, maca lPaÄar n bnadem s arrimet iheyyef uca awalen
9:9
   SbP. 112:9
      TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 10, 11         341


nnes twassePqaren.” 11Bnadem ammu ejj ad ifekkar, aqqa, am mammec
neLla neccin deg wawal s tebratin mala war nePÄar, ammu i neLla s
tidett xmi i Va nePÄar.
  12
   Minzi war nezoim ca ad nePseb niV ad nessemqudda ixef nneV
ak-d ca n inni issemVaran deg ixef nsen. Aqqa nitni war fhimen ca
belli nitni oebbaren ixef nsen s yixef nsen uca ssemquddan ixef nsen
s yixef nsen. 13Maca neccin war nessemVari ca barra i leobar, maca
olaPsab leobar n wazzay i d aneV iwca Arebbi amecnaw leobar,
Pima ad kenniw-d naweÄ. 14Minzi war nettikkwiÄ ca ixef nneV Var sennej
n ÏÏarf, axmi war Varwem-d niwiÄ, minzi aqqa niweÄ-d Varwem s
lexbar aÃebPan n LmasiP. 15Aqqa war nessemVar ca am nekka sennej
i leobar s lexdayem n inneÄni, maca nessitim, umi imeqqar liman
nwem, ad netwawesseo aÏÏas zzaywem di ttasio nneV, 16Pima xenni
ad nbarreP s lexbar aÃebPan deg imucan aVirin xawem, am war
nessemVar ca di min itwaggen di ttasio n inneÄni. 17Maca wi ixsen ad
issemVar, ad issemVar di Sidi, 18s minzi war iLli wenni iweÃÃan
x yixef nnes, maca wenni xas iweÃÃa Arebbi, aqqa d wenni ittwafen d
amqeLleb.

          Bulus d imazanen issxarriqen

11   Maolik akidi teksim cwayt n tubbuhelya, maca nican aqqa
   1


    tPemmlem ayi. 2Minzi ceÏÏareV xawem s ict n cÄaret
n Arebbi, aqqa xeÄbeV kenniw i ijj n weryaz, Pima ad kenniw
ssewjdeV am ict n teozarect tizdig i LmasiP. 3Maca ggwedeV, am
mammec afiVar s tePraymect nnes tuVa iVekkwa Hawa, amenni oawed
i Va twaVwan ixariÃÃen nwem uca ad twaffVen zi leÃfayet i iLlan
di LmasiP. 4Minzi mala yusi-d Ped ittbarreP s ij n Yeccu nneÄni
x wenni x ttbarrPeV necc, niV mala tqeblem ij n arruP nneÄni wenni
war teqbilem ca, niV ij n lexbar aÃebPan nneÄni wenni war teÏÏifem
ca, ad t teksim deVya. 5Necc PesbeV ixef inu deg walu war LliV
qell i imazanen nni imVaren aÏÏas. 6Waxxa war zemmareV i wawal,
maca i tmusna zemmareV u man aya iban awem-d zi marra iVezdisen
u di marra.
  7
  NiV xÄiV umi tuVa sswaÄoeV ixef inu Pima xenni kenniw ad
twassuolam, am d awem barrPeV s lexbar aÃebPan s nnebla? 8Aqqa
kecÄeV tmesmunin nneÄni am xasent ÏÏfeV texliÃet Pima ad sexxareV
                             10:17
                                 irm. 9:24
342      TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 11


i kenniw. 9Uca umi tuVa PÄareV akidwem uca tuVa dayi lexÃeÃ, war
bessleV ula x Ped, maca min d ayi ixeÃÃen, oemmaren t wawmaten inni
i d yusin zi Masiduniya uca PÄiV ixef inu di marra maPend war
xawem ttbessleV uca ammu ad qqimeV PÄiV ixef inu. 10Tidett n LmasiP
aqqa-t dayi, aqqa asemVar-a war d ayi imenneo di jwayeP n Axaya.
11
 Mayemmi? Ma minzi war kenniw ttexseV? Arebbi issen. 12Maca min
tteggeV necc, ad qqimeV tteggeV t xenni, Pima ad kkseV tizi n inni i
arezzun lfurÃa, maPend nitni, di min di ssemVaran, ad banen amecnaw
neccin. 13Minzi degga d imazanen issxarriqen d ixeddamen icemmaten
inni itteggen ixef nsen axmi d imazanen n LmasiP. 14War iLli d atebhet
minzi ula d CciÏan ittegg ixef nnes axmi d lmalak n tfawt. 15Ammu xenni
war iLli d tameslact tameqqrant, mala oawed imsexxaren nnes ttarran
ixef nsen d imsexxaren n tsegda, inni taneggarut nsen ad tili olaPsab
lexdayem nsen.

             Aweddeb n Bulus
16
 QqareV i umur nneÄni, ula d ijjen mma ad as ittVil aqqa-yi d
abuhali. Mala war iLli ammu, qeblem ayi amecnaw abuhali maPend
xenni oawed necc ad ssemVareV cwayt deg ixef inu. 17Min ssawaleV,
war t qqareV zi Sidi, maca ggiV t s tubbuhelya tenni d dsas
n usemVar inu i di ttiqqeV. 18Umi xenni din aÏÏas inni issemVaran
olaPsab aysum ula d necc ad ssemVareV. 19Minzi kenniw tqebblem
mliP ibuhaliyyen am teLlam d imiVisen. 20Aqqa tqebblem mala
Ped ittarra kenniw d isemVan, mala Ped ittett i kenniw, mala Ped
ittekkes awem min Varwem, mala Ped issuola ixef nnes xawem, mala
Ped issmeddarÄar kenniw. 21S loar qqareV, aqqa neccin tuVa neÄoef
aÏÏas i manawenni. Maca mala Ped izoem, aqqa necc ssawaleV am
ubuhali, oawed necc zeomeV. 22Ma nitni d Ioibraniyyen? Ula d necc.
Ma nitni d Israyiliyyen? Ula d necc. Ma nitni d zzarioet n Ibrahim?
Ula d necc. 23Ma nitni d imsexxaren n LmasiP, necc oad mahu, waxxa
necc ssawaleV am wenni ittxelfen. KsiV tamara mahu, cciV tiyyita
nnebla leqyas, tuVa-yi di lePbes aÏÏas n imuren uca ÇriV lmewt
aÏÏas n twalawin. 24Wtin ayi Wudayen xemsa n twalawin s urekkuÄ s
areboin n tiyyita qell ict 25uca tlata n imuren wtin ayi s ukeccuÄ,
ict n twala Pejjaren ayi, tlata n twalawin yarrez zzayi uVarrabu,
Llilet d uzil d aqettus tuVa-yi di lbuVaz. 26TuVa-yi deg webrid
      TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 11, 12       343


aÏÏas n twalawin, di lxaÏar n iVezran, di lxaÏar n iceffaren,
di lxaÏar n yinni n lgens inu, di lxaÏar n yinni zi legnus nneÄni, di
lxaÏar n tendint, di lxaÏar n lexla, di lxaÏar n lebPar, di lxaÏar n
jar awmaten issxarriqen, 27di lxedmet d tamara, tuVa-yi di Llyali
nnebla iÄeà aÏÏas n twalawin, di laÇ d ufadi, uca aÏÏas n imuren i
ÇummeV, tuVa-yi di tesmeÄ d tuoaryent 28uca oad war ssiwleV ca
x lhemm n kul ass, aqqa-t d amnus inu i marra timesmunin. 29Mala Ped
iÄoef, ma war ttiliV ula d necc ÄeofeV? Mala itwassxeyyeq Ped
zi ca n unedref, ma necc war cemmÄeV?
  30
   Mala ittxeÃÃ ad itwassemVar, ad ssemVareV di tuÄoeft inu.
31
 Arebbi, Tababat n SiditneV Yeccu LmasiP, wenni itwabarken i lebda
qao, issen aqqa necc war ssxarriqeV ca. 32LPakem n ujeLlid Aritas
di Dimacq tuVa iPeÏÏa tandint n Idimacqiyyen, yarezzu ad ayi
iÏÏef, 33Uca ssekken ayi-d zeg ij n lkazi, ssehwan ayi-d x lPiÄ,
arewleV zeg ifassen nnes.

             LewPiy n Bulus

12    S ÃÃaP asemVar war d ayi ineffeo ca, maca ad d aseV
    1


    s iwePPan d isargaben n Sidi. 2Aqqa ssneV ij n bnadem di
LmasiP, tuVa arbeotac iseggwusa zeg wami, ma tuVa di arrimet
niV barra i arrimet, war ssineV ca, Arebbi issen, uca wanita
immeksi Var ujenna wiss tlata. 3Uca ssneV belli bnadem nni, ma
tuVa di arrimet niV barra i arrimet, war ssineV ca, Arebbi
issen, 4aqqa immeksi Var jjennet mani isla awalen inni war izemmar
ad twaneÏqen, inni war iPeLllen i bnadem ad ten inÏeq. 5Zi wanita ad
ssemVareV, war ssemVareV ca deg ixef inu mVir di tuÄoeft inu.
6
 Maca mala xseV ad ssemVareV, war ttiliV d abuhali, minzi ad
iniV tidett. Xenni ad t jjeV Pima ula d ijj war xafi ittxarraÃ
mammec LliV, sennej min zzayi iÇra niV sennej min zzayi isla 7U
Pima war ttetwassgioodeV ca zi ssibbet n ÏÏbioet yuolan n
isargaben nni, immewc ayi ij n usennan deg weysum, aqqa-t d lmalak
n cciÏan i d ayi iccaten s lbuniyyat maPend war ttesgeooideV ca
ixef inu. 8Tlata n twalawin ttareV Sidi ad xafi t isseggwej. 9Uca
netta inna ayi “Aqqa nniomet inu tecfa, minzi jjehd inu itwakemmel
di tuÄoeft.” X uyenni aqqa mliP mala ssemVareV di tuÄoeft inu,
Pima ad dayi izdeV jjehd n LmasiP. 10X uyenni arÄiV s tuÄoeft, s
344         TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 12, 13


tzawart, di leVben, deg umarret, di ÄÄiqat di ÏÏweo n LmasiP,
minzi xmi ÄeoofeV, lexdenni necc jehhdeV.

            Tasexxart n Bulus i Ikurintiyyen
11
 Aqqa dewleV d abuhali, kenniw tePÃarem ayi Vares, minzi tuVa
ittxeÃÃ i kenniw ad ayi tqeddarem, minzi war LliV qell ula deg ict
n lPajet zeg imazanen nni imVaren, waxxa necc d walu. 12Aqqa twaggent
jarawem marra leolamat n umazan, s marra ÃÃbar, s leolamat, s
lmuojizat ula s leojayeb. 13Ma di min di kenniw jjiV Var Äeffar x
tmesmunin inneÄni mVir di min di necc war xawem bessleV? SamPem
ayi x uxeÏÏu-ya!
  14
   Aqqa da, lexxu d tawala wiss tlata aqqa-yi wejdeV Pima ad
Varwem-d aseV uca war xawem ttbessileV, minzi war arezzuV
min nwem, maca arezzuV xawem kenniw. Minzi war d tusi i iPenjiren
ad xemmlen i lwalidin nsen maca lwalidin i iPenjiren nsen. 15WejdeV
s lefraPet ad sebbleV ixef inu uca ad twasebbleV di ÏÏweo n
leomar nwem. Ma ggureV ad ÏÏfeV drus n tayri mala wciV awem
tayri s waÏÏas? 16Iwa ammu, aqqa war xawem bessleV, maca tuVa-yi
d aqeddac, ÏÏfeV kenniw s tePraymect. 17Ma necc stenfoeV zzaywem
s ca n ijj n yinni tuVa i Varwem-d ssekkeV? 18TtareV Titus uca
ssekkeV-d akis tawmat. Ma yarbeP Titus zzaywem? Ma war nuyur
ca s arruP d ijjen d isurraf d ijjen? 19Ma ittVil awem oawed
belli neccin nesleqqa x yixef nneV zzaywem? Aqqa qibalt i Arebbi
di LmasiP i nessawal uca man aya marra, a imoizzen, x ssibbet
n lebni nwem. 20Minzi aqqa ggwedeV xmi i d Va awÄeV war kenniw
ttifeV ca am mammec xseV ula war dayi-d tettifem ca am mammec
texsem. Balak ad ilin imenVan, lePsed, tafqaPt, imcubbecen, aceqqef,
taxbarject, nnfaxet ula d ixarwiÄen, 21balak xmi i d Va yaseV twala
nneÄni, Arebbi ad ayi isswaÄeo uca ggur ad ceÄneV x waÏÏas n yinni
ixÄan, war tuben ca zi lexmej d tuqePbit d ufucceP i ggin.

                 Aolam aneggaru

13    Aqqa ta d tawala wiss tlata i d Varwem-d ttaseV. S uqemmum
      1


    n tnayen niV tlata n lechud ad itwakkes wawal. 2NniV tt qbel
uca nniV tt qbel axmi tuVa-yi akidwem wiss martayen, uca lexxu,
umi VabeV, ttariV tt i yinni ixÄan qbel u i marra inneÄni, belli,
13:1
    Til. 19:15
       TABRAT WISS TNAYEN i IKURINTIYYEN 13        345


mala usiV-d tawala nneÄni, war arePPmeV ca. 3Xenni tarezzum lburhan
belli aqqa LmasiP i d ayi issawalen, wenni war iÄoifen daywem, maca
aqqa-t ijhed daywem. 4Minzi waxxa netta itwaÃelleb zi tuÄoeft,
aqqa iddar s jjehd n Arebbi. Minzi ula d neccin aqqa neÄoef dayes,
maca ad kis neddar i kenniw zi jjehd n Arebbi.
  5
   QeLlbem ixef nwem, ma aqqa kenniw di liman, arzum ixef nwem. Ma
war tessinem ca zeg ixef nwem belli Yeccu LmasiP aqqa-t daywem,
niV aqqa kenniw war tetwaqeLlbem ca? 6Maca ssitimeV ad tessnem
belli war neLli war netwaqeLleb. 7TtettareV Arebbi maPend war
tetteggem ca min iLlan d aoeffan, war iLli Pima neccin ad nban d
imqeLlaben, maca Pima ad teggem min iLlan d aÃebPan, waxxa neccin
nban axmi war netwaqeLleb. 8Minzi neccin war nzemmar walu Äidd
i tidett, maca i tidett wah. 9Minzi neccin nfarreP lami neÄoef u
kenniw tjehdem. Uca neÇÇaLla oawed i lekmalet nwem. 10X uyenni ttariV
awem-d man aya zi laggwaj, maPend, xmi i Va PÄareV, war tteqsiPeV
ca olaPsab ÃÃulÏa i d ayi iwca Arebbi i lebni, war iLli i
wareddeLl.

             AseLlem aneggaru
 Var uneggaru, a awmaten, farPem, oedlem ixef nwem, fewwjem x
11


ixef nwem, xarÃem s ijj n uxarraÃ, ilim di lehna uca Arebbi n
tayri d lehna ad kiwem yili. 12SeLlmem ijjen x wenneÄni s usudem
iqeddsen. 13Marra imqeddasen ttseLlamen xawem. 14Nniomet n Sidi
Yeccu LmasiP d tayri n Arebbi d tmunt n ArruP Iqeddsen ad ilin
akidwem marra. Amin.
346         TABRAT i IGALAÏIYYEN 1


         Tabrat n Bulus
          i IgalaÏiyyen
               AseLlem1  Bulus, amazan, war iLli zeg iwdan ula zi bnadem maca zi Yeccu
  1


  LmasiP d Arebbi Tababat wenni it-id issnekkaren zeg imettinen,
2
 d marra awmaten inni iLlan akidi, i tmesmunin n GalaÏiya: 3nniomet d
lehna xawem zi Arebbi Tababat u zi SiditneV Yeccu LmasiP 4wenni
iwcin ixef nnes x ddnub nneV Pima ad aneV ifekk zi lweqt-a aoeffan,
olaPsab lxaÄar n Arebbi BabatneV, 5wenni Var iLla uouLli i lebda
qao, amin.

         War din bu lexbar aÃebPan nneÄni
6
 TtbehteV umi temmuÏyem ammu deVya Var ij n lexbar aÃebPan nneÄni
x wenni d awem-d ilaVan s nniomet n LmasiP. 7War din ca nneÄni, maca
din ca n inni kenniw iPeyyaren uca xsen ad beddlen lexbar aÃebPan n
LmasiP. 8Maca mala neccin niV ij n lmalak zeg ujenna ad awem ibarreP
s ij n lexbar aÃebPan nneÄni x wenni i zi nbarreP i kenniw, ad yili
d amenoul. 9Am nizzar nenna qqareV t oawed lexxu ij n umur nneÄni:
mala Ped ibarreP awem-d s ij n lexbar aÃebPan nneÄni x wenni
tqeblem, ad yili d amenoul. 10Ma arezzuV lexxu ad ssqennoeV iwdan
niV Arebbi? NiV arezzuV ad arÄiV iwdan? Mala tuVa-yi oad arÄiV
iwdan, war ttiliV oad d ismeV n LmasiP.

             TalaVit n Bulus
11
 Minzi ad awem mleV, a awmaten, belli lexbar aÃebPan i d
itwabarrPen zzayi, war iLli olaPsab bnadem, 12ula niV necc seLleV
t niV lemdeV t zi bnadem, maca ÏÏfeV t s usargeb n Yeccu LmasiP.
13
  Aqqa teslim mammec tuVa ggureV di ddin n Wudayen di lweqt
nneÄni, tuVa darrceV x tmesmunt n Arebbi aÏÏas uca areddLleV
tt 14uca tuVa izzareV di ddin n Wudayen x waÏÏas n iqrinen zi
lgens inu, minzi tuVa mePÄeV aÏÏas x tubbart n lejdud inu. 15Maca
lami tuVa yarÄa Arebbi, wenni d ayi iPuzen d wenni xafi d ilaVan
Var nniomet nnes umi tuVa-yi oad deg uoeddis n yemma, 16maPend ad
          TABRAT i IGALAÏIYYEN 1, 2         347


dayi-d isseÄhar Mmis Pima ad zzayes barrPeV jar legnus,
xenni war cawareV ca aysum ula d idammen 17niV ruPeV Var Urcalim
Var inni tuVa d imazanen qbel inu, maca ruPeV Var Arabiyya uca
dewleV oawed Var Dimacq. 18Xenni awarni tlata n iseggwusa, ruPeV
Var Urcalim Pima ad mmelqiV ak-d BuÏrus, uca ad zedVeV akis
xemmestac n wussan. 19oad war ÇriV Ped nneÄni zeg imazanen mVir
Yaoqub umas n Sidi. 20Min d awem ttariV lexxu, aqqa da zzat i
Arebbi, war ssxarriqeV ca. 21Awarni man aya ruPeV Var jwayeh n
Suriya d Kilikiya 22uca war twissneV ca s uVembub Var tmesmunin
n Yahudiyya i iLlan di LmasiP. 23Nitni tuVa slin xafi waha “aqqa
wenni tuVa xaneV idarrcen di lweqt nni, lexxu ittbarreP s liman i
tuVa yareddeLl qbel”. 24Uca ssemVaren di Arebbi dayi.

          Aqbal n Bulus zeg imazanen

2   Awarni lami odun arbeotac n iseggwusa, ruPeV oawed Var
  1


   Urcalim ak-d Barnabas uca iwyeV akidi oawed Titus. 2TuVa
ruPeV olaPsab ij n usargeb n Arebbi uca mleV asen lexbar
aÃebPan i sselmadeV jar legnus, i yinni Var iLla uweqqar wePdsen,
Pima war ttizzleV niV ad azzleV baÏel. 3oawed Titus wenni tuVa
akidi, waxxa netta d Ayunani, war tuVi s uVil maPend ad itwaxten.
4
 Man aya tuVa x ssibbet n wawmaten issxarriqen inni ikecmen
jaraneV, Pima ad cekkmen x tilelli nneV tenni VarneV di LmasiP
Yeccu, Pima ad aneV ggen d isemVan. 5Aqqa neccin war d asen nwaÄeo
ula d ict n tsaooet, Pima tidett n lexbar aÃebPan ad teqqim
akidwem. 6Maca inni tuVa ittbanen d ca, min mma onan qbel, war d
ayi icqi qao, Arebbi war ikessi s tifras n bnadem, inni Var
iLla uqarri, aqqa war xafi nnan walu. 7S loeks, umi Çrin belli
ttkellfeV x lexbar aÃebPan n inni nnebla axtan, am mammec BuÏrus
x lexbar aÃebPan n inni s wextan 8- minzi wenni tuVa ixeddmen s
jjehd di BuÏrus di tzant jar inni s wextan, tuVa ixdem dayi
tanya s jjehd jar legnus - 9uca umi Yaoqub d Sifas d YuPanna inni
itwaPesben d imVaren Çrin nniomet i d ayi immewcen, wcin aneV afus
n tmunt i necc d Barnabas, Pima ad nraP Var legnus uca nitni Var
inni s wextan. 10TuVa ittxeÃÃ aneV ad nfekkar deg imezlaÄ waha uca
xenni cÄareV maPend ad ggeV man aya.
348           TABRAT i IGALAÏIYYEN 2, 3


         Bulus ittemoala ak-d BuÏrus s bÏayÏay
11
 Maca umi d yusa BuÏrus Var Antiyuxiya, mmoaleV akis s bÏayÏay,
minzi tuVa dayes axeÏÏu. 12Minzi qbel mma d asen ca zi Yaoqub, tuVa
ittett ak-d inni zi legnus, maca awarni mma usin-d nitni, ioqeb uca
issbeooed ixef nnes zzaysen, minzi tuVa iggwed zeg inni s wextan.
13
 Uca Udayen inneÄni Äfaren t di nnifaq nnes, amenni oawed Barnabas, aqqa
nedhen t di nnifaq nsen. 14Maca umi ÇriV belli war gguren ca nican
x webrid n tidett n lexbar aÃebPan, nniV i BuÏrus zzat i marra
“Mala cek, am teLlid d Uday, teddared am inni zi legnus, war iLli
amecnaw Uday, mayemmi teggid aVil x inni zi legnus Pima ad ddaren
am Wuday? 15Neccin netwaxleq d Udayen, war iLli d imednab zi legnus,
16
  nessen belli bnadem war itwasegged ca s lexdayem n ttawrat,
maca s liman di Yeccu LmasiP. Aqqa neccin oawed nedwel numen zi
Yeccu LmasiP, Pima ad netwasegged s liman di LmasiP, war iLli s
lexdayem n ttawrat, minzi s lexdayem n ttawrat ula d ijj n weysum
war itwasegged ca.
   17
    Maca mala narzu ad netwasegged di LmasiP, nufa belli neccin oawed
d imednab, s uyenni ma LmasiP d amsexxar n ddnub? Wayyaw! 18Minzi mala
bniV oawed min hedmeV, ad ssecneV belli necc s ixef inu d amednub,
19
 minzi s ttawrat aqqa necc mmuteV i ttawrat, Pima ad ddareV i
Arebbi. 20Aqqa twaÃellbeV ak-d LmasiP uca ddareV, war iLli oad d
necc, maca LmasiP iddar dayi uca min ddareV lexxu oad deg weysum,
ddareV t zi liman di Mmis n Arebbi wenni d ayi ittexsen u iwca ixef
nnes xafi. 21War beÄleV ca nniomet n Arebbi, minzi mala tuVa tasegda s
ttawrat, ad yili immut LmasiP x walu.

           S liman niV s lexdayem n ttawrat

3   A IgalaÏiyyen ifVal, wi kenniw iqeddcen maPend war teÏÏioem i
    1


   tidett? Aqqa LmasiP tuVa itwarcem jarawem qibalt i tiÏÏawin
am wenni immuten x ÃÃalib. 2Degga waha xseV ad t ssneV zzaywem,
ma teÏÏfem ArruP s lexdayem n ttawrat niV umi teslam s liman? 3Ma
amenni d ifVal i teLlam? Tebdam s ArruP, ma lexxu ad tkemmlem s
weysum? 4Ma teÇrim tamara aÏÏas x walu, mala tuVa s tidett x walu?
5
 Wenni d awem iwcin ArruP uca ittegg leojayeb jarawem, ma ittegg
itent zi lexdayem n ttawrat niV umi teslam s liman? 6am mammec
Ibrahim tuVa “yumen di Arebbi uca itwaPseb as-d d tasegda”,
3:6
   Amz. 15:6
             TABRAT i IGALAÏIYYEN 3                349


7
 Ssnem aya, belli inni iLlan n liman, nitni d ayt n Ibrahim. 8Adlis
tuVa iÇra qbel belli Arebbi ad isegged legnus s liman, izzar
ibeccar i Ibrahim, inna “Dayek i Va twabarken legnus marra.” 9Xenni
inni n liman ad twabarken ak-d lmumen Ibrahim.
  10
   Marra inni iLlan zi lexdayem n ttawrat, aqqa nitni sadu nneolet,
minzi tura “D amenoul kul ijjen wenni war iqqimen iÏÏef di marra
timeslayin yuran deg wedlis n ttawrat Pima ad tent igg.” 11Aqqa
ittban belli war din Ped i Va itwaseggden Var Arebbi s ttawrat,
minzi tura “amseggad s liman ad iddar.” 12Maca ttawrat war teLli
ca zi liman, maca “bnadem wenni tent itteggen, ad iddar zzaysent zi
lexdayem n ttawrat.” 13LmasiP aqqa ixeLleà xaneV, Pima ad aneV ifekk
zi nneolet tenni iLlan x yinni sadu ttawrat am d idwel xaneV d amenoul,
minzi tura “D amenoul man wen mma yuyren x tePnact”, 14u Pima lbaraka
n Ibrahim ad taweÄ Var legnus di LmasiP Yeccu maPend s liman ad
neÏÏef lwaod n ArruP.

                Ttawrat d lwaod
15
 A awmaten, ssawaleV am bnadem, ula d loahd i iLlan zi bnadem,
awarni lami itwaxtem, ula d ijj war izemmar ad t ibÄel niV ad
xas yarni. 16Aqqa lwuoud twaggen i Ibrahim d zzarioet nnes. War
iqqar ca “I ioeqqayen n zzarioet” am i waÏÏas, maca am i yijjen “I
uoeqqa n zzarioet nnek” wenni aqqa-tt d LmasiP. 17Degga qqareV: loahd
wenni iqeddar Arebbi i LmasiP, war t tbeÏÏil ca ttawrat tenni
tusi-d arbeomeyya u tlatin n iseggwusa awarni man aya Pima ad tegg
lwaod ixwan. 18Minzi mala lwart iLla s ttawrat, aqqa war iLli oad
s lwaod. Maca Arebbi aqqa iwc it i Ibrahim s lwaod.
  19
   Xenni umi tneffeo ttawrat? Aqqa tetwammarni x ssibbet n ddnub
alami d tusa zzarioet tenni umi itwagg lwaod uca lmalakat wcint
tt deg ufus n ij n umseÃlaP. 20Aqqa wenni d amseÃlaP war iLli
zeg ijjen, maca Arebbi d ijjen. 21Ma xenni ttawrat Äidd n lwuoud n
Arebbi? oemmarÃ! Minzi mala tuVa temmewc ict n ttawrat tzemmar
ad tesseddar, d tidett tuVa tasegda s ttawrat. 22Maca adlis n
ttawrat ibelleo x marra di ddnub, Pima lwaod ad immewc s liman
di Yeccu LmasiP i yinni yumnen. 23Maca qbel mma d yusa liman, tuVa-neV
nemmePÄa di ttawrat uca itwabelleo xaneV zzayes alami d yusa liman

    3:8
       Amz. 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14 3:10 Til. 27:26 3:11 Hab. 2:4
             3:12
                Law. 18:5 3:13 Til. 21:23 3:16 Amz. 12:7, 13:15, 24:7
350         TABRAT i IGALAÏIYYEN 3, 4


wenni tuVa i Va iÄharen. 24S uyenni tuVa ttawrat d amselmad nneV al
LmasiP, Pima ad netwasegged s liman. 25Maca umi d yusa liman, aqqa
war neqqim oad sadu wenni ittarebban.

              Ayt n Arebbi
26
  Minzi marra kenniw d ayt n Arebbi s liman di LmasiP Yeccu.
27
  Minzi marra inni itwassVeÄÃen di LmasiP, aqqa arÄen LmasiP.
28
 War din Uday niV Ayunani niV ismeV ula d aPurri, war din aryaz
ula d tamVart, minzi marra neccin d ijjen i neLla di LmasiP Yeccu.
29
  Mala kenniw teLlam n LmasiP, aqqa kenniw d zzarioet n Ibrahim uca
olaPsab lwaod d iwriten.4    Lexxu qqareV, mecPal mma d awrit aqqa-t oad d aPenjir war din
   1


   bu lfarq x ismeV, waxxa netta d bab n marra, 2maca netta iLla
oad sadu inni t yarebban u sadu iwkilen inni xas iPeÏÏan al lweqt
i yegga babas zi qbel. 3Ammu oawed neccin, umi d aneV tuVa oad d
iPenjiren, tuVa-neV d isemVan sadu ÃÃulÏa n timeslayin timezwura n
ddunnit. 4Maca umi d yiweÄ uoemmar n lweqt, Arebbi aqqa issekk-d
Mmis itwaxelqen zi temVart, itwaxelqen sadu ttawrat, 5Pima ad ifekk
inni iLlan sadu ttawrat, Pima ad netwaqbel d mmis 6Uca minzi teLlam d
arraw, Arebbi issekk ArruP n Mmis deg wulawen nwem, wenni ittlaVan
‘Abba!’, ‘Tababat!’ 7Ammu war teLlid oad d ismeV, maca d mmis. Wah
mmis, oawed d awrit n Arebbi s LmasiP.
  8
   Maca di zman i war tessinem ca Arebbi, tuVa toebbdem inni
war iLlin s tewwa d irebbiten. 9Uca lexxu, umi tessnem Arebbi,
oad Psen Arebbi yargeb xawem, mammec i Va toeqbem oawed Var
tmeslayin timezwura iÄeofen izelÄen n ddunnit-a, texsem ad tent
toebdem oawed? 10TePÄam ussan d iyuren d ikuden d iseggwusa.
11
 GgwedeV xawem aqqa ttamareV xawem x walu. 12A awmaten, ttzawgeV
kenniw, ilim amecnaw necc, minzi necc amecnaw kenniw. Kenniw war d ayi
teggim min war iPlin. 13Aqqa kenniw tessnem belli barPeV awem-d s
lexbar aÃebPan deg umezwaru s tuÄoeft n weysum 14uca ajarreb inu
i iLlan deg weysum inu, war t tessePqarem ula tessÏeyyPem zzayes,
maca tqeblem ayi amecnaw ij n lmalak n Arebbi amecnaw LmasiP Yeccu.
15
  Min tuVa teona lexdenni lbaraka nwem? Minzi cehhdeV xawem belli,
mala tuVa tzemmarem, ad tqeloem tiÏÏawin nwem Pima ad ayi tent
           TABRAT i IGALAÏIYYEN 4, 5                351


tewcem. 16Ma dewleV d leodu nwem minzi qqareV awem tidett? 17Nitni
tteggen tizemmar aÏÏas i kenniw maca war teLli mliP, xsen ad kenniw
ssbeooden xafi maPend kenniw ad tecÄarem i nitni di tizi nsen.
18
  MliP ad tilim lebda tceÏÏarem di min iLlan d aÃebPan, war iLli
xmi kiwem i Va PÄareV waha. 19A imeÇyanen inu, tawala nneÄni necc LliV
am wenni iksin ddeyset zzaywem s unezbar n tarwa, alami daywem
itwacekkel LmasiP. 20XseV lexxu ad iliV akidwem uca ad beddleV
tmijja inu, minzi aqqa cekkeV daywem.

                 Hagar d Sara
21
 Inim ayi, kenniw inni ittexsen ad tilim sadu ttawrat, ma war
tetteslim ca i ttawrat? 22Minzi aqqa tura belli Ibrahim tuVa
Vares tnayen n iPenjiren, ijjen zi tayya, wenneÄni zi tPurrect. 23Wenni
n tayya aqqa ikk-d olaPsab aysum maca wenni n tPurrect ikk-d zi
lwaod. 24NniV man aya am ij n lmatal. Minzi aqqa din tnayen n louhud, ijjen
zeg wedrar n Sinayi wenni yulwen tasmuVi, aqqa-tt Hagar. 25Minzi
Hagar d nettat d adrar n Sinayi di Arabiyya tenni yarewsen di
Urcalim n lexxu i iLlan di tesmuVi ak-d tarwa nnes. 26Maca Urcalim
n sennej d taPurrect, aqqa-tt d yemmatneV marra. 27Minzi tura “FarP,
a tamVart war ittilwen, oeyyed uca tesVuyyud, a cem tenni war di
iLli unezbar n tarwa, minzi aÏÏas iLlan d tarwa n temVart i iLlan
wePdes x tenni Var iLla weryaz.” 28Xenni, a awmaten, neccin d tarwa
n lwaod amecnaw IsPaq. 29Uca amecnaw di lweqt nni, wi d itwaxelqen
olaPsab aysum tuVa imarret wenni d itwaxelqen olaPsab ArruP, ammu
oawed lexxu. 30Maca min iqqar wedlis? “NÄarem barra tayya d mmis,
minzi war ittili mmis n tayya d awrit ak-d mmis n tPurrect.” 31S
uyenni, a awmaten, aqqa war neLli ca d tarwa n tayya (=n Pagar), maca
n tPurrect.

               Tilelli di LmasiP

5   Beddem nican di tilelli tenni umi d aneV ifekk LmasiP uca
   1


    war ttdekkwilem oawed ad teksim azaylu n tesmuVi. 2Aqqa-
yi necc Bulus ad awem iniV, mala tetwaxetnem, LmasiP war kenniw
ineffeo deg walu. 3oawed cehhdeV i marra bnadem i Va itwaxetnen,
aqqa netta s umarwas Pima ad igg marra min iLlan di ttawrat.
4
 Kenniw inni ittexsen ad twaseggdem s ttawrat, aqqa tdewlem am
           4:17
              Gal. 1:7 4:25 UfV. 19, 20 4:27 Ica. 54:1 4:30 Amz. 21:10
352         TABRAT i IGALAÏIYYEN 5


ibarraniyyen Var LmasiP uca zi nniomet i tewÄam. 5Minzi neccin
zi ArruP i zi nettraja asitem n tsegda s liman. 6S uyenni di
LmasiP Yeccu, axtan niV nnebla axtan war isekkwi walu, maca liman
wenni ixeddmen s tayri. 7Kenniw tuzzlem mliP, wi kenniw imenoen ad
teÏÏaoem i tidett? 8Ïwao-a war iLli zeg wenni i d awem ittlaVan.
9
 Cwayt n wentun issmemm marra arecti. 10Necc ttiqqeV daywem di
Sidi, belli war Varwem ittili lbal nneÄni, maca wi kenniw iqellqen
aqqa ad itwaPakem man wen mma iona netta. 11Uca necc, a awmaten,
mala barrPeV oad s wextan, mayemmi oad i Va twamarrteV? Aqqa
tetwakkes taoenkrift n ÃÃalib. 12Maolik qao qeÃÃen ixef nsen
inni kenniw iqellqen. 13Minzi kenniw i tilelli umi d tetwalaVam, a
awmaten, maca war ttqeLlbem tilelli amecnaw lfurÃa i weysum, maca
sexxarem ijjen i wenneÄni s tayri. 14Minzi marra ttawrat tkemmel
s ijj n wawal “Ad texsed amqarreb nnek amecnaw ixef nnek”. 15Maca
mala tzeofem u tmezzqem ijjen wenneÄni, PÄam ixef nwem war ttettem
ca ayawya.

          Tudart s ArruP Iqeddsen
16
  QqareV ‘Uyurem di ArruP uca war ttkemmlen ca nnecwat n weysum.’
17
  Minzi aysum ittemVer Äidd n ArruP uca ArruP Äidd n weysum,
minzi nitni ttbeddan ak-d wayawya, x uyenni war tzemmarem ad
teggem min texsem. 18Maca mala tetwagewwdem s ArruP, war teLlim
oad sadu ttawrat. 19Lexdayem n weysum banent, aqqa-tent d zzina
d tuqePbit d lexmej d ufucceP 20d uobad i laÃnam d tsePPart
d wecrah d umenVi d lePsed d tefqaPt d umcubbec d ubeÏÏu d
umsebÄi n tebridin 21d tusmi d uneqqi d uVelli d lefsad ula d
tmeslayin tinni izzareV ad awem tent iniV uca nniV awem tt qbel. Wi
itteggen timeslayin-a, war ittwili ca tageldit n Arebbi. 22Maca
lViLlet n ArruP aqqa-tt d tayri d lefraPet d lehna d ttasio n
lxaÄar d leÄrafet d tcuni d liman d temhint ula d ÄÄebÏ n yixef
nnes. 23Ttawrat war teLli Äidd n tmeslayin-a. 24Minzi inni iLlan zi
LmasiP aqqa Ãellben aysum ak-d ccehwat d nnecwat. 25Mala neddar
zi ArruP, ad nuyur oawed di ArruP, 26War d aneV ittejji ad
nili d imoeffaren, ad nqelleq ijjen wenneÄni uca ad nasem ijjen zeg
wenneÄni.


5:14
    Law. 19:18
           TABRAT i IGALAÏIYYEN 6            353        Ejj kul ijjen ad iqeLleb lxedmet nnes

6   A awmaten, mala Ped itwaÏÏef ittegg ca n ufturi, kenniw inni
   1


   igguren di ArruP, nedhem t s arruP n temhint. XÇar deg yixef
nnek, Pima cek war tetwaqeLlbed ca oawed. 2Ksim ÄÄqel ijjen x
wenneÄni, ammu i Va tkemmlem ttawrat n LmasiP. 3Minzi wenni ittVilen
ixef nnes aqqa d ca, am war iLli d walu, ixeddeo ixef nnes. 4Maca ejj
kul ijjen ad iqeLleb lxedmet nnes, xenni ad issemVar ixef nnes waha,
war iLli d inneÄni, 5minzi kul ijjen ad iksi ÄÄqel nnes. 6D wenni umi
itwasselmed wawal ad icarc di marra tiÃebPanin ak-d wenni i d
as isselmaden. 7War ttxeddoem ixef nwem, Arebbi war ittejji Ped
ad xas iqeÃÃar. Minzi min mma izaro bnadem, ad t imjar oawed.
8
 Minzi wenni izarroen deg weysum nnes, zeg weysum nnes ad imjar
lVecc. Maca wenni izarroen di ArruP, zi ArruP ad imjar tudart n
lebda. 9Ejj aneV war nettiPel ca umi nettegg min iLlan d aÃebPan, maca
di lweqt nnes ad nemjar, mala war nedwil d ifinyanen. 10Aqqa alami
VarneV lfurÃa, ad negg tcuni i marra, amezwaru i yinni d icricen
akidneV di liman.

   Axtan war isekkwi walu maca wenni i d itwaxelqen d jdid
 XÇarem di mecPal n tira tameqqrant i d awem-d uriV s ufus
11


inu. 12Marra wi ixsen ad sslullcen aysum, aqqa nitni tteggen xawem
aVil Pima ad tetwaxetnem uca nitni tteggen aya Pima war ggur ad
twamarrten x ssibbet n ÃÃalib n LmasiP. 13Minzi waxxa oad inni
itwaxetnen war ÏÏifen ca di ttawrat, maca nitni xsen ad tetwaxetnem
kenniw Pima nitni ad ssemVaren deg weysum nwem. 14Maca iggwejen xafi
maPend ad ssemVareV mVir di ÃÃalib n SiditneV Yeccu LmasiP s
wenni tetwaÃelleb ddunnit i necc u necc i ddunnit. 15Minzi di LmasiP
Yeccu niV axtan ula d nnebla axtan war isekkwi walu maca wenni i d
itwaxelqen d jdid. 16Marra wi i Va yuyuren olaPsab abrid-a, ad
xas yili lehna d arePmet ula x Israyil n Arebbi. 17Zi ssa Var
zzat war d ayi ittÃeddio Ped, minzi iwyeV-d di arrimet inu
ccamat n Sidi Yeccu. 18A awmaten, ad tili nniomet n SiditneV Yeccu
LmasiP ak-d arruP nwem. Amin.
354          TABRAT i IFASUSIYYEN 1


          Tabrat n Bulus
          i Ifasusiyyen
                AseLlem1  Bulus, amazan n Yeccu LmasiP olaPsab lxaÄar n Arebbi, i
  1


  imqeddasen di Afasus, inni yumnen di LmasiP Yeccu. 2Nniomet d
lehna akidwem ilin zi Arebbi BabatneV u zi Sidi Yeccu LmasiP.

           Lbaraka i iLlan di LmasiP
3
 Ad itwabarek Arebbi, Tababat n Sidi Yeccu LmasiP wenni i d aneV
ibarken s marra lbaraka n ArruP i iLlan deg ujenna di LmasiP, 4am
mammec tuVa d aneV ixÄar dayes qbel mma ad tili ddunnit, Pima ad
nili d imqeddasen nnebla loib qibalt nnes. 5Aqqa s tayri izwar ad
aneV igg d iPenjiren i yixef nnes di Yeccu LmasiP olaPsab arÄa n
array nnes 6i usemVar n uouLli n nniomet nnes i zzayes igga dayneV
arÄa nnes deg umoizz. 7Dayes VarneV afekki s idammen nnes, aVfar
n ixeÏÏan olaPsab agra n nniomet nnes 8i tuVa d aneV iwca s ufeyyeÄ
olaPsab marra tiVit d lefhamet nnes. 9Uca issargeb aneV x ssirr
n lxaÄar nnes i iLlan olaPsab arÄa nnes am d as igga netta lePsab
simant nnes 10u man aya i usewjed n lekmalet n marra ikuden n lweqt, Pima
ad issmun di LmasiP marra min iLlan deg ijenwan u x tmurt Var ijj n
uzeLlif. 11Dayes i d aneV igga d iwriten olaPsab lVaraÄ n wenni igga
marra am mammec d as isscen array nnes, 12Pima ad nili i usemVar
n uouLli nnes, neccin, inni tuVa issitimen qbel di LmasiP. 13Aqqa kenniw
dayes lami teslim awal n tidett, lexbar aÃebPan n usenjem nwem, uca
awarni lami tumnen, teksim dayes acemmio n ArruP Iqeddsen i tuVa d
aneV itwawaoden. 14Aqqa netta d loarbun n lwart nneV i ufekki n min Vares
iLlan, i usemVar n uouLli nnes.

              Aqadi d tÇaLlit
15
 X uyenni ula d necc, lami sliV x liman nwem di Sidi Yeccu u x
tayri i Varwem i marra imqeddasen, 16war beddeV ca ad ttqadiV
Arebbi i kenniw, am fekkareV daywem di tÇaLlit inu, 17Pima Arebbi
n SiditneV Yeccu LmasiP, Tababat n uouLli, ad awem iwc ArruP
          TABRAT i IFASUSIYYEN 1, 2           355


n tiVit d usargeb di ÏÏweo n tmusna nnes 18uca ad awem yarzem
tiÏÏawin n leoqel nwem, Pima ad tessnem man asitem n tlaVit nnes
d man agra n uouLli n lwart nnes di marra imqeddasen 19d mammec
imVar aÏÏas iLla jjehd nnes i marra inni yumnen olaPsab lxedmet n
jjehd n ÃÃulÏa nnes 20i ixeddmen di LmasiP umi t-id issnekkar zeg
imettinen uca igg it Var uVezdis afusi nnes deg ujenna 21sennej i kul
azeLlif d ÃÃulÏa d jjehd d lePkamet d marra isem itwasemman,
maci di lweqt-a waha, maca oawed di tenni i d Va yasen. 22Aqqa
netta yarr as-d marra sadu iÄaren nnes uca iwc it d azeLlif x
marra i tmesmunt 23tenni d arrimet nnes, aqqa nettat d aoemmar n wenni
ittoemmaren kulci di marra.

        S nniomet i zi tetwassnejmem, s liman

2   Aqqa tuVa kenniw d imettinen deg ixeÏÏan d ddnub nwem 2min di
   1


   tuVa tuyurem olaPsab lweqt n ddunnit-a, olaPsab ameqqran n
ÃÃulÏa x wazzay n leowin, arruP i ixeddmen di tarwa n lmuoÃiyyet.
3
 TuVa-neV marra jarasen qbel, umi neÄfar nnecwat n weysum nneV, negga
min ixs weysum d nneyyet uca tuVa-neV d tarwa n lVaÄab olaPsab
ÏÏbioet nneV amecnaw inneÄni. 4Maca Arebbi, wenni iccuren s arePmet,
x ssibbet n tayri tameqqrant nnes tenni i xaneV ioizzen 5umi tuVa-
neV oad d imettinen deg ixeÏÏan, aqqa yarr aneV-d Var tudart ak-d
LmasiP - aqqa s nniomet twassnejmem - 6aqqa issnekkar aneV-d uca
issVima aneV akis deg ujenna di LmasiP Yeccu, 7Pima ad isscen
afeyyeÄ n wagra n nniomet nnes deg ikuden n lweqt i d Va yasen am
ittegg leÄrafet dayneV di Yeccu LmasiP. 8Minzi s nniomet i zi
tetwassnejmem, s liman, war iLli zzaywem, aqqa-tt d tamewci n
Arebbi, 9war teLli s lxedmet, Pima war issemVari ula d ijj.
10
  Aqqa neccin netwagg zzayes, netwaxleq-d di LmasiP Yeccu Pima ad
negg lexdayem tiÃebPanin tinni i d aneV issewjed Arebbi qbel.

         Arebbi ittegg lehna di LmasiP
11
 Iwa oeqlem, aqqa zic tuVa kenniw d legnus deg weysum, twasemmam
‘nnebla axtan’ zeg inni tuVa s wextan deg weysum s ifassen. 12Lexdenni
tuVa kenniw tebÄam x LmasiP, tetwaqeÃÃem zi lPeqq n umezdaV n
Israyil, aqqa teggwejem am ibarraniyyen x louhud n lwaod, war
daywem asitem, war Varwem Arebbi di ddunnit. 13Maca lexxu, di
356        TABRAT i IFASUSIYYEN 2, 3


LmasiP Yeccu, aqqa kenniw inni tuVa iggwejen, aqqa lexxu tudsem-d s
idammen n LmasiP. 14Aqqa netta d lehna nneV am d yarra tnayen nni Var
ijj, aqqa netta ihdem aVbar n leqwar wenni tuVa ten ibÄan, 15uca xenni
ibÄel deg weysum nnes leodawet, tenni d ttawrat s lumur d tweÃÃa
nnes, Pima ad ixleq deg yixef nnes tnayen nni Var ijj n bnadem n jdid,
am ittegg lehna 16uca Pima ad isseÃleP tnayen nni ak-d Arebbi deg
ict n arrimet s ÃÃalib am inVa leodawat deg yixef nnes. 17Am d
yusa, tuVa ittbarreP s lehna i kenniw i tuVa iggwejen u i nitni i tuVa
yudsen, 18minzi zzayes nzemmar ad nadef s tnayen idneV Var Tbabat
s ijj n ArruP. 19Ammu kenniw war teLlim oad d ibarraniyyen ula d
inewjiwen, maca kenniw d tarwa n tmurt ak-d imqeddasen d aytbab
n taddart n Arebbi, 20tetwabnam x dsas n imazanen d imkacafen n
Arebbi uca aÇru n teVmart aqqa-t d Yeccu LmasiP simant nnes 21wenni
dayes i Va igman lebni marra am itwassmun mliP uca ad idwel d
taddart iqeddsen di Sidi, 22uca dayes oawed ad tetwabnam kenniw,
ad tilim d tazeddiVt n Arebbi di ArruP.

          Bulus d ambarreP i legnus

3   X uyenni necc, Bulus, aqqa-yi d amePbus n LmasiP Yeccu i
   1


   kenniw inni iLlan zi legnus. 2Aqqa teslam x uwekkel n nniomet
n Arebbi i d ayi immewcen xawem, 3belli itwassargeb ayi-d
ssirr, am izzareV uriV awem-d s drus. 4Xmi i Va tVarem man
aya, tzemmarem ad tfehmem lefhamet inu n ssirr n LmasiP, 5wenni
war itwassargeb ca di tarwa n iwdan di jjilat n zic, am mammec
itwaoala xas lexxu s ArruP i imazanen d imkacafen imqeddasen
nnes. 6APeqqa inni zi legnus d iwriten akidsen, nitni zi arrimet d
icten uca Varsen tasVart di lwaod di LmasiP Yeccu s lexbar
aÃebPan 7i zi necc dewleV d amsexxar olaPsab tamewci n nniomet
n Arebbi i d ayi immewcen olaPsab jjehd nnes i dayi ixeddmen.
8
 Aqqa temmewc ayi nniomet-a, i necc d amuqlil jar qao imqeddasen,
Pima ad barrPeV s wagra n LmasiP i war nzemmar ad nefhem, 9uca
Pima ad ssuffVeV Var tfawt i marra, min ixs ad yini uwekkel
n ssirr i tuVa inuffaren di qao lweqt n zic di Arebbi i d
ixelqen marra min iLlan s Yeccu LmasiP, 10Pima tiVit n Arebbi zeg
waÏÏas n iVezdisen nnes ad tili tetwassnen s tmesmunt Var marra
lPukkam d ÃÃulaÏat deg ujenna 11olaPsab lVaraÄ nnes n lebda wenni t
          TABRAT i IFASUSIYYEN 3, 4             357


ikemmlen di LmasiP Yeccu SiditneV. 12Dayes di LmasiP aqqa VarneV
taryast d wadaf am xas netcel s liman dayes. 13X uyenni ttzawgeV
kenniw maPend war ttiPlem ca s lePÃart inu di ÏÏweo nwem. Aqqa man
aya d aouLli i kenniw.

         TaÇaLlit n Bulus x Ifasusiyyen
 X ssibbet-a ad aÄareV s ifadden inu zzat i Tbabat n SiditneV
14


Yeccu LmasiP 15wenni i xef itwasemma marra wi iLlan deg ijenwan d
tmurt, 16Pima ad awem iwc olaPsab agra n uouLli nnes uca Pima ad
tetwassjehdem s jjehd di bnadem n daxel 17Pima LmasiP ad izdeV
deg wulawen nwem s liman, am tewtim iÇewran uca ad tilim tetwaÇÇum
di tayri, 18Pima ad tzemmarem ad tfehmem ak-d marra imqeddasen,
min teona tilu d tzuggart d luola d laLlaV, 19ad tessnem tayri n
LmasiP i iLlan sennej i tmusna marra, Pima ad tilim toemmarem s
marra aoemmar n Arebbi. 20Netta Vares tizemmar Pima ad igg marra
aÏÏas s waÏÏas sennej i min nettettar niV nettxarreà olaPsab jjehd
i ixeddmen dayes, 21i netta ikkar as-d aouLli di tmesmunt di LmasiP
Yeccu di marra jjilat i lebda qao. Amin.

       Ict n arrimet d ijj n ArruP s LmasiP

4   X uyenni necc ziyyareV xawem, necc d amePbus n Sidi, Pima ad
   1


   tuyurem s uweqqar i tlaVit i zi tetwalaVam, 2am tqebblem ijj
wenneÄni di tayri s marra awaÄeo d temhint d ttasio n lxaÄar 3uca
tecÄarem ad tmunem d ijj di ArruP s tesVunt n lehna, 4ict n arrimet
d ijj n ArruP, am tetwalaVam deg usitem n tlaVit nwem d ijjen: 5ijj n
Sidi d ijj n liman d ijj n useVÄaÃ, 6ijj n Arebbi d Tababat n marra
(=BabatneV marra), wenni iLlan x marra u s marra uca aqqa-t dayneV
marra. 7Maca nniomet temmewc aneV marra idneV olaPsab min d aneV
iwca LmasiP. 8X uyenni iqqar “Am igaooed Var luola, iÏÏef imePbas
uca iwca timewca i iwdan.” 9Min iona awal-a “Netta igaooed sennej” mVir
aqqa netta Var umezwar tuVa ihwa-d Var ÏÏrufa n tmurt n wadday.
10
 Wenni tuVa d ihwan, netta oawed d wenni tuVa igaooden sennej i marra
ijenwan, Pima ad issiweÄ marra Var lekmalet. 11Uca netta yarra ca
d imazanen, ca d imkacafen, ca d imbeccaren, ca d imeksawen u ca d
imselmaden, 12Pima nitni ad kuwnen imqeddasen i lxedmet n tsexxart,
i lebni n arrimet n LmasiP 13al i d Va naweÄ marra Var umuni n liman
                             4:8
                                SbP. 68:18
358         TABRAT i IFASUSIYYEN 4


d tmusna n Mmis n Arebbi, Var ÃÃifet n bnadem ikmel, Var lqedd
n ÃÃifet tmun n LmasiP, 14Pima war nettili oad d iqubbaniyyen, xmi
netwaoarren zi ÏÏarf Var wenneÄni am netwaksi s kul asemmiÄ n
uselmed s lVecc d tePraymect n iwdan i issakkwaÄen Var uweddar,
15
 maca, am neÏÏef di tidett s tayri, ad negma di marra i netta d
wenni d azeLlif, aqqa-t d LmasiP, 16i zi tgemma arrimet marra, am
tennejru u tetwassmun zi min d as iwcin kul lemfaÃel olaPsab lqedd
n lxedmet n kul ijj n ixf i lebni n yixef nnes di tayri.

              Tarwa n tfawt
17
 Necc qqareV u cehhdeV man aya di Arebbi, Pima war teggurem
oad amecnaw mammec uyuren inneÄni zi legnus, inni ittxarraÃen di
lbaÏel. 18Aqqa leoqel nsen ibarcen, nitni ggwejen x tudart ak-d
Arebbi am ibarraniyyen x ssibbet n tqubbanect i iLlan daysen, x
ssibbet n leqsaPet n wul nsen. 19Nitni dewlen war tticcin ca, sellmen
ixef nsen i ufucceP, Pima ad ggen marra lexmej s mmeÇri. 20Maca
war iLli ammu i tessnem LmasiP, 21mala zeoma kenniw tuVa teslam
xas uca tetwasslemdem dayes, amecnaw tidett i iLlan di Yeccu,
22
  belli zi jjihet n ticli nwem n zic ad tejjem bnadem aqdim i
Va itwassexsaren s nnecwat iVeccen nnes 23uca ad tetwaoeddlem
zi jdid s arruP n leoqel nwem, 24ad tyarÄem bnadem n jdid i d
itwaxelqen di ÃÃifet n Arebbi di tsegda d tqeddast s tidett.
25
  X uyenni jjem ixarriqen, ‘siwlem tidett kul ijj ak-d umqarreb
nnes’, minzi neccin d ixfawen ijjen i wenneÄni. 26‘Xeyyqem, war tteggem
ca ddnub’, war tejji ad teVri tfuct x uxeyyeq nwem. 27War tticcem
ca amcan i iblis. 28Wi tuVa d axewwan, war iqqim ittacar oad,
maca Psen ad igg tcuni s ifassen maPend izemmar ad zzayes iwc
i inni iPdajen. 29War d itekk ca wawal ixemjen zeg uqemmum nwem,
maca min iÃebPen i lebni am mammec ittxeÃÃa, Pima ad tessiwÄem
nniomet i inni i Va islan. 30War ttessffugmem ca ArruP Iqeddsen
n Arebbi i zi tetwaxetnem al ass n ufekki nwem. 31Kksem zzaywem
marra tarzugi d tefqaPt d lVaÄab d iVuyyan d uceqqef d marra
tuoeffna. 32Äarfem u ggem taPnunect, samPem i wayawya amecnaw
Arebbi oawed aqqa iVfar kenniw di LmasiP.
          TABRAT i IFASUSIYYEN 5            3595   Ilim d imeÄfaren n Arebbi am iPenjiren ioizzen, 2uyurem di
   1


   tayri amecnaw ula d LmasiP tuVa ittexs aneV, iwca ixef nnes
xaneV d taVarÃt i Arebbi, aqqa-tt d ict n lefwaPet taÃebPant. 3Maca
x tuqePbit d marra lexmej d ÏÏmeo, war xas ittili bu wawal am
mammec icuwwar i imqeddasen, 4ula x ubehdel niV lParÄ abuhali
niV taqeÃÃart war iÄbioen. Man aya war icuwwar ca, maca aqadi.
5
 Minzi tessnem degga belli ula d ijj wenni iqePPben niV issxemmajen
niV iÄemmaoen, aqqa-t d wenni ioebbden laÃnam, war Vares teLli
tesVart n lwart di tgeldit n LmasiP d Arebbi. 6War kenniw iVekkwi
Ped s wawalen ixwan, aqqa zi man aya d ihekkwa lVaÄab n Arebbi
x tarwa n lmuoÃiyyet. 7War carrcem ca akidsen, 8minzi zic tuVa
kenniw d taLlest, maca aqqa lexxu kenniw d tifawt di Arebbi. Uyurem
am tarwa n tfawt, 9minzi lViLlet n ArruP ittilin di marra tcuni
d tsegda d tidett, 10am tqeLlbem min i Va yarÄan Arebbi. 11War
carrcem ca di lexdayem tibarcanin i war d ittiwyen lViLlet, maca
Psen ad tent-id tesseÄharem. 12Minzi min tteggen di tnuffra, aqqa ad
zzayes tÃeÄPid mVir xmi xas i Va tessiwled waha. 13Marra min i
Va itwasseÄharen zi tfawt, ad d iban, d marra min d ibanen, aqqa-t
d tifawt. 14X uyenni iqqar “Faq cek, a bu yiÄeÃ. Kkar-d zeg imettinen
uca ad xak igg LmasiP tifawt.” 15S uyenni xÇarem mliP mammec i
Va teggurem, maci am ibuhaliyyen maca am imiVisen, 16maPend ad
tawyem ariqqi i lweqt-a, minzi ussan-a d ioeffanen. 17War ttilim d
ibuhaliyyen maca fehmem min ixs Arebbi. 18War ttescaram ca s
binu i d ittawyen Var leqjaPet, maca ilim toemmarem s ArruP, 19am
tessawalem jarawem s isebbiPen d izlan n usemVar d izlan s ArruP,
tettVennjem u tettesliwelwem deg wul nwem i Arebbi 20am tettqadam
zi kul lweqt x marra i Arebbi Tababat deg yisem n Sidi Yeccu
LmasiP, 21u tettwaÄoem ijj i wenneÄni di tiggwudi zi Arebbi.

       Lemlac d ttaÃwirt n LmasiP d tmesmunt
22
  A timVarin, waÄoent i yeryazen nkent am mammec tettwaÄoent i Sidi,
23
  minzi aryaz aqqa d azeLlif n temVart amecnaw oawed LmasiP
d azeLlif n tmesmunt uca netta d amsenjem n arrimet. 24Amecnaw
tamesmunt tettwaÄeo i LmasiP amenni oawed timVarin i yeryazen
nsent di marra. 25A iryazen, xsem timVarin nwem am mammec tuVa
ixs LmasiP tamesmunt uca isellem ixef nnes di ÏÏweo nnes, 26Pima
360           TABRAT i IFASUSIYYEN 5, 6


ad tt yarr d tamqeddast am d as issizdeg s usird n waman
s wawal, 27Pima ad igg tamesmunt qibalt i yixef nnes s uouLli
nnebla abeqqiÄ niV acebriq, maca ad tili d tamqeddast u nnebla
loib. 28Ammu ittxeÃÃ ad xsen yeryazen timVarin nsen am arrimet n
yixef nsen. Aqqa wenni ittexsen tamVart nnes, aqqa ittexs ixef nnes.
29
  Ula d ijj war icarh aysum nnes, maca issecca t, ittPawal xas
am mammec ittPawal oawed LmasiP x tmesmunt. 30Neccin d ixfawen n
arrimet nnes, n weysum nnes u n iVsan nnes. 31X uyenni aryaz ad ijj
yemmas d babas maPend ad iqqen Var temVart nnes, ad ilin s tnayen
idsen d ict n arrimet. 32Ssirr-a d ameqqran, maca necc qqareV
t zi jjihet n LmasiP d tmesmunt. 33Mammec mma tusi-d, ad ixs
kul ijj tamVart nnes amecnaw simant nnes uca tamVart ad tweqqar
aryaz.

                Lwalidin d iPenjiren

6  A iPenjiren, ÏÏaoem i lwalidin nwem di Sidi, minzi man aya
    1


  nican i yeLla. 2“Weqqar babac d yemmac”, aqqa-tt d tawÃeyyet
tamezwarut s ij n lwaod, 3“Pima ad tilim mliP uca ad teddarem
aÏÏas di tmurt.” 4Kenniw, a ibabaten, war soalem ca tarwa nwem, maca
arebbam ten s usettef u s ugewwed n Arebbi.

               IsemVan d aytbab nsen
5
 Kenniw, a isemVan, ÏÏaoem aytbab nwem di ddunnit-a s tiggwudi d
tarjijit u s leÃfayet n wulawen nwem, axmi i LmasiP, 6war iLli am
inni d asen yarÄan qibalt i tiÏÏawin nsen, maca am isemVan n LmasiP,
inni itteggen array n Arebbi s wul, 7am txeddmem s lxaÄar amecnaw
i LmasiP, war iLli i iwdan. 8Aqqa tessnem mala din Ped, ismeV niV
d aPurri, i Va iggen taÃebPant, Arebbi ad Vares yarr olaPsab
min igga. 9Kenniw, a aytbab, ggem amenni akidsen, war ten ssiggwidem
ca. Kenniw tessnem, aqqa Siditwem deg ijenwan war ittegg bu s
wudmawen.

              ArruÄ n lesnaP n Arebbi
10
  Var umezwaru, a awmaten, mePÄem di Sidi u di tzemmar n jjehd nnes.
11
 ArÄem s marra lesnaP n Arebbi, Pima ad tessbeddem taPraymect
n iblis. 12Aqqa war nettmenVi ca ak-d weysum d idammen, maca ak-d
5:31
    Amz. 2:24 6:2,3 UfV. 20:12; Til. 5:16
          TABRAT i IFASUSIYYEN 6            361


lPukkam d ÃÃulaÏat d arruyas n taLlest n ddunnit-a (=lweqt-a) uca
ak-d arruPat tioeffanin deg ujenna. 13X uyenni arÄem s marra lesnaP n
Arebbi maPend ad temoalam deg wass aoeffan uca ad tbeddem, xmi
i Va tkemmlem kulci. 14Xenni mePÄem, tbeysem s tidett, sdulyem
idmaren nwem s tsegda, 15ad ilin iÄaren nwem twaqqnen s lxaÄar i
lexbar aÃebPan n lehna 16am tessduluyem ixef nwem s liman i zi i
Va tessxesyem marra flitcat ittePduduqen s tmessi n uoeffan.
17
  Ksim taqebbart n usenjem d ssif n ArruP i iLlan d awal n Arebbi
18
  am tettÇaLlam lebda di ArruP s marra taÇaLlit d ddoawi, am
tePÄam man aya simant nnes s marra ÃÃbar d ddoawi di ÏÏweo
n marra imqeddasen 19ula di ÏÏweo inu, Pima Arebbi ad ayi igg
awal maPend ad arezmeV aqemmum inu s teryast Pima ad ssaregbeV
ssirr n lexbar aÃebPan, 20i zi necc d amsekki s snasel, Pima ad
xas ssiwleV s teryast am mammec icuwwar ad ssiwleV, 21Pima ad
tessnem mammec i Va yili umeddur inu mixef d awem i Va ixebbar
Ticikus marra. Aqqa netta d uma ioizzen d amsexxar aÃdiq di
Arebbi. 22Aqqa ssekkeV t-id i man aya simant nnes, Pima ad tessnem
ameddur nneV uca Pima ad daywem yegg ul.

             AseLlem aneggaru
 Lehna d tayri s liman zi Arebbi Tababat u zi Sidi Yeccu LmasiP
23


ad ilin ak-d tawmat. 24Nniomet ad tili ak-d marra inni ittexsen Sidi
Yeccu LmasiP nnebla lVecc.
362      TABRAT n BULUS i IFILIBBIYYEN 1


         Tabrat n Bulus
         i Ifilibbiyyen
               AseLlem1  Bulus d Timutiyu, isemVan n Yeccu LmasiP, i qao imqeddasen di
  1


  Yeccu LmasiP inni iLlan di Filibbi ak-d imePÄayen d imseyyaren
n tsexxart. 2Nniomet d lehna ad kiwem ilin zi Arebbi BabatneV u zi
Sidi Yeccu LmasiP.

            Aqadi d taÇaLlit
3
 Melmi mma fekkareV daywem, ttqadiV Arebbi inu 4lebda di kul
taÇaLlit inu, am ttÇaLliV i kenniw marra s lefraPet 5x tmunt nwem
ak-d lexbar aÃebPan zeg wass amezwaru al iÄa. 6Aqqa ttiqqeV
belli wenni daywem ibdan lxedmet iÃebPen, ad tt ikemmel al ass n
Yeccu LmasiP. 7Icna ayi ad fekkareV daywem marra ammu, minzi aqqa
kenniw Vari deg wul inu uca kenniw marra tcarcem akidi di nniomet
inu xmi LliV di snasel ula xmi xafi i Va awteV u xmi i Va ÄemneV
lexbar aÃebPan. 8Minzi Arebbi d acehhad mecPal kenniw wePPceV s
wul n Yeccu LmasiP. 9Man aya i ttÇaLliV belli tayri nwem ad tfeyyeÄ
aÏÏas s waÏÏas di tmusna d qao lefhamet, 10ad tlemdem maPend ad
tfarzem, Pima ad tilim teqqurem u nnebla loib i wass n LmasiP,
11
 teccurem s lViLlet n tsegda i d ikkin zi Yeccu LmasiP i uouLli
d usemVar n Arebbi.

   Snasel n Bulus arnint di tuzeggart n lexbar aÃebPan
12
 A awmaten, necc xseV ad tessnem belli timeslayin i d ayi imsaren,
arnint oad di tzuggart n lexbar aÃebPan, 13al d iban i qao inni
di taddart n ccrao u i qao lbaqi, belli necc di snasel x
ssibbet n LmasiP 14uca azyen ameqqran n tawmat di Sidi, umi LliV
di snasel, idwel Varsen ttiqqet Pima ad ssiwlen awal n Arebbi
s ufeyyeÄ ktar, nnebla tiggwudi. 15Waxxa ca zzaysen ttbarrPen
LmasiP zi lePsed d umenVi, maca ca nneÄni oawed zi nneyyet tecna.
16
  Nitni ttbarrPen LmasiP s umcubbec maci nican, ttexsen ad xafi
arnin lePÃart i snasel inu di lePbes, 17maca inneÄni tteggen tt zi
         TABRAT i IFILIBBIYYEN 1, 2           363


tayri, ssnen belli aqqa wejdeV Pima ad wteV x lexbar aÃebPan.
18
  Min i Va ixsaren qao? Ma ammu niV amenni, waxxa s wudem waha niV
s tidett, LmasiP itwabarreP, x uyenni farPeV, wah, ad farPeV
oawed. 19Minzi ssneV aqqa man aya ad issiweÄ al asenjem inu s
tÇaLlit nwem d uoawen n ArruP n Yeccu LmasiP 20x lePsab n uraji
ameqqran d usitem inu belli x walu war ttendimeV ca maca s kul
taryast, amecnaw lebda ula d lexxu, ad itwassemVar LmasiP di
arrimet inu, mma s tudart niV s lmewt. 21Minzi tudart i necc d
LmasiP uca lmewt d arbeP. 22Maca mala oad ddareV deg weysum,
aqqa man aya i necc d lViLlet zi lxedmet. oad war ssineV min i
Va xÄareV, 23aqqa-yi jar tnayen n iVezdisen. Dayi mmeÇri maPend
ad raPeV ad iliV ak-d LmasiP, minzi man aya qao Psen. 24Maca
aVimi deg weysum ittxeÃÃ oad ktar di ÏÏweo nwem. 25Lexxu lami
twassqenoeV, ssneV belli ad qqimeV uca ad qqimeV Varwem marra
i lefÄel u i lefraPet n liman nwem, 26Pima asemVar nwem zzayi ad
ifeyyeÄ di LmasiP, xmi i d Va yaseV Varwem oawed. 27IttxeÃÃa
waha ad tuyurem s uweqqar i lexbar aÃebPan n LmasiP, Pima,
xmi i d Va yaseV uca ad kenniw ÇareV ula xmi i Va VabeV uca ad
xawem sleV, ad tbeddem nican deg ijj n arruP u s ijj n leomar,
ad tjehdem akidi di ÏÏweo n liman n lexbar aÃebPan, 28uca war
tteggwedem ca zi leodyan nwem oemmarÃ. Man aya d aoeLlem i nitni
Var uhellek, maca i kenniw Var usenjem. 29Minzi aqqa immewc awem di
ÏÏweo n LmasiP, war iLli ad dayes tamnem waha maca oawed maPend
ad twamarrtem di ÏÏweo nnes, 30minzi Varwem amenVi d ijjen i d
ayi teÇrim uca lexxu teslim aqqa-t dayi.

             AwaÄeo n LmasiP

2  Mala din ca n ucejjeo di LmasiP, mala din ca n ufewwej i d ikkin
  1


  zi tayri, mala din ca n tmunt n ArruP, mala din ca n tePnunect d
arePmet, 2kemmlem lefraPet inu umi i Va imun array nwem, ad Varwem
tili tayri d icten uca ad tilim s dmam d uxarraà d ijjen. 3War
tteggem ca ula d ict n lPajet s umcubbec niV zi tuffet ixwan,
maca ejj ad iweqqar ijj wenneÄni ktar zeg ixef nnes s uwaÄeo. 4War
ixeÇÇar ula d ijj Var tmeslayin nnes waha, maca kul ijj ad ixÇar
oawed Var tmeslayin n inneÄni. 5Ad daywem tili nneyyet i tuVa di
LmasiP Yeccu, 6wenni, umi iLla di ÃÃifet n Arebbi, war iPsib ca
364         TABRAT i IFILIBBIYYEN 2


d tuceffra umi t tuVa am Arebbi d ijjen, 7maca issexwa ixef nnes,
iksi ÃÃifet n ismeV, idwel am iwdan. 8Aqqa ittwaf di ÃÃifet n
bnadem, isswaÄeo ixef nnes uca idwel iÏÏao al lmewt, al lmewt n
ÃÃalib. 9X man aya issgaooed it Arebbi qao sennej uca iwc as isem
sennej i kul isem, 10Pima deg isem n Yeccu ad aÄaren marra ifadden
n inni iLlan deg ujenna u x tmurt u sadu tmurt, 11u Pima ad iched kul
iles belli Yeccu LmasiP d Sidi i uouLli n Arebbi Tababat.

             Tifawin di ddunnit,
 X uyenni, a imoizzen inu, am tuVa tetteÏÏaoem lebda, war iLli waha
12


xmi PÄareV, lexxu oad ktar xmi VabeV, xedmem i usenjem nwem s
tiggwudi d tarjijat, 13minzi Arebbi d wenni i daywem ixeddmen
min i Va texsem u min i Va teggem i arÄa nnes. 14Ggem marra nnebla
leokaset u nnebla amcubbec, 15Pima ad tilim nnebla loib u nnebla
taxmuji, tarwa n Arebbi nnebla aÄlam di lwesÏ n jjil ioewwjen d
ifarVen, ad tceoceoem jarasen am tifawin di ddunnit, 16am tetteÏÏfem
deg wawal n tudart Pima ad Vari yili asemVar deg wass n LmasiP
uca war uyureV niV xedmeV baÏel. 17Maca mala ttetwarucceV am ict n
teÄPiyet n tsessit x tVarÃt u x tkehhant n liman nwem, ad farPeV
oawed uca ad arecqeV akidwem marra. 18X uyenni farPem uca tfarPem
akidi.

           Timutiyu d Ibafruditus
19
 Necc ssitimeV di Sidi Yeccu, ad awem-d ssekkeV Timutiyu deVya,
Pima ad iliV x lxaÄar inu xmi i Va ssneV ameddur nwem. 20Aqqa war
Vari ula d ijj s nneyyet am netta, itticc taynit nnes i timeslayin nwem
nican, 21minzi marra inneÄni yarezzun di min nsen, war iLli di min iLlan
n Yeccu LmasiP. 22Kenniw tessnem taqeLlebt nnes, belli tuVa ixeddem
akidi di lexbar aÃebPan amecnaw aPenjir Var babas. 23Netta d wenni
ssitimeV ad ssekkeV deVya, xmi i Va ÇareV mammec i Va iffeV
umeddur inu. 24Maca ttiqqeV di Arebbi, belli oawed necc simant inu
ad d aseV deVya. 25Maca ittVil ayi belli tuVa ittxeÃÃ ad d awem
ssekkeV Ibafruditus, uma d uxeddam d umjahed akidi, maca netta
oawed d amazan i itwassekken zzaywem d amsexxar nwem di min
PdajeV. 26Minzi tuVa iwePPec kenniw marra aÏÏas uca tuVa iksi s
wemnus minzi kenniw teslim belli tuVa ihlec. 27TuVa ihlec al lmewt,
          TABRAT i IFILIBBIYYEN 2, 3            365


maca Arebbi tuVa yarPem it, war iLli netta waha, aPeqqa ula d
necc, Pima war Vari ittili ufeqquà x ufeqquÃ. 28S uyenni ssekkeV
t s tazzla aÏÏas, Pima, xmi t i Va tÇarem, ad tfarPem oawed uca
ad dayi yili drus n wemnus. 29X uyenni qeblem t di Sidi s marra
lefraPet, weqqarem inni iLlan am wanita, 30minzi x ssibbet n lxedmet
n LmasiP, tuVa iqarreb Var lmewt am isebbel tudart nnes maPend ad
ikemmel min ineqqÃen di tkehhant nwem i necc.

         AÄfar n tlaVit n Arebbi di LmasiP

3   oad, a aytma, farPem di Arebbi. War xafi yewoar ad awem
  1


   ariV timeslayin-a tawala nneÄni uca Varwem daysent d laman.
2
 PÄam ixef nwem zeg yiÏan, PÄam zeg ixeddamen ioeffanen, PÄam zeg
uqarÏu. 3Minzi neccin d axtan, neccin inni ixeddmen i Arebbi s ArruP
n Arebbi, inni issemVaren di LmasiP Yeccu uca war ttiqqen ca deg
weysum, 4waxxa necc Vari ad ttiqqeV deg weysum oawed. Mala ittVil
i Ped ad ittiqq deg weysum, necc ktar: 5aqqa-yi d amextan zeg wami
Vari tmenya n wussan, zi lgens n Israyil, zeg ayt n Binyamin, necc
d Aoibrani zeg Ioibraniyyen, zi jjihet n ttawrat necc d Afarisi,
6
 zeg uVezdis n cÄaret tuVa darrceV x tmesmunt n LmasiP, zeg
uVezdis n tsegda tenni di ttawrat aqqa-yi nnebla loib. 7Maca min
tuVa Vari arbeP, aqqa ggiV t d taxessart x ssibbet n LmasiP.
8
 Wah nican, necc ggiV oawed marra d taxessart minzi tamusna n
LmasiP Yeccu, Sidi inu, sennej i man aya marra. X ssibbet nnes
tuVa necc xessareV kulci, ggiV t amecnaw afraÄ Pima ad arebPeV
LmasiP 9maPend ad twafeV dayes, war iLli s tsegda n ixef inu tenni
zi ttawrat, maca s tenni zi liman n LmasiP, aqqa-tt d tasegda tenni
zi Arebbi s liman, 10Pima ad t ssneV netta d jjehd n tnukra nnes ula
d aoacar deg uweddeb nnes, xmi i Va dewleV amecnaw netta di lmewt
nnes, 11Pima s ca n webrid ad awÄeV Var tnukra zeg imettinen. 12Necc
war ttiwiÄeV niV twakemmleV oad, maca gemmareV i man aya, Pima,
mala ioeddel, ad awÄeV, minzi oawed LmasiP Yeccu yiweÄ-d Vari. 13A
awmaten, war d ayi ittVil aqqa ÏÏfeV t, maca tteggeV ict n lPajet,
ttuV min awarni ayi, ad sswizzdeV ixef inu Var min din zzati, 14uca
gemmareV s jjehd Var lVaraÄ, Var arbeP n tlaVit n Arebbi, tenni
zi sennej di LmasiP Yeccu. 15S uyenni, mecPal man neLla nekmel, ad VarneV
tili nneyyet-a uca mala VarneV nneyyet nneÄni, aqqa Arebbi ad awem
366           TABRAT i IFILIBBIYYEN 3, 4


isscen man aya oawed. 16Maca al mani mma niweÄ, xenni ad nuyur olaPsab
lqaoida d icten, ejjet ad ilin ixariÃÃen nneV d ijjen. 17Äfarem ayi-d
marra, a awmaten, ksim tiweÃÃaf i yinni yuyuren ammu oawed, am
mammec Varwem d lmatal (=amedya) dayneV. 18Aqqa aÏÏas uyuren am
leodyan n ÃÃalib n LmasiP, nniV awem tt aÏÏas n imuren, oawed nniV tt
s imeÏÏawen. 19Aneggaru nsen d ahellek, arebbi nsen d aoeddis uca
aouLli nsen d abehdel nsen. Nitni ttfekkaren di tmeslayin n ddunnit.
20
 Maca neccin d imezdaV deg ijenwan i zzaysen nettraja oawed Sidi
Yeccu LmasiP, Amsenjem, 21wenni i Va ibeddlen arrimet n tmurt, Pima
ad tedwel amecnaw arrimet n uouLli nnes x lePsab n jjehd i zi
izemmar ad yarr sadu iman nnes marra min iLlan.4   Iwa, a awmaten ioizzen inni i wePPceV, lefraPet d temrist
  1


  inu bedden nican di Sidi, a imoizzen. 2Necc ttcejjoeV Uwudiya
d Sintici maPend ad imun array nsent di Sidi. 3Wah, ttettareV
oawed zzayek, a ameddukel aÃdiq inu, ad tent toawned. Nitenti mmenVent
ak-d uVezdis inu x ssibbet n lexbar aÃebPan, ak-d Klimens d
ixeddamen inneÄni inni akidi, inni ismawen nsen aqqa-yen deg wedlis
n tudart. 4FarPem lebda di Sidi. Tawala nneÄni qqareV ‘FarPem!’
5
 Ad tili leÄrafet nwem tetwassen Var iwdan marra. Arebbi aqqa
yudes. 6War kessim ca s wemnus x walu, maca ad yili marra min
tettarem, itwassen Var Arebbi s tÇaLlit d tkessit n lmeoruf
ak-d uqadi. 7Uca lehna n Arebbi i iodun marra lefhamet ad iPÄa
ulawen d ixarriÃen nwem di LmasiP Yeccu. 8X min iqqimen, a awmaten,
marra min iLlan d tidett, marra min iqquren, marra min iseggden,
marra min izdigen, marra min ioizzen, marra min Var iLla lPess
aÃebPan, uca mala din ca n lefÄel niV ca isdaheLlen ccan, xarÃem
dayes. 9Min teVrim u tqeblem, min teslim u teÇrim dayi, ggem t. Uca
Arebbi n lehna ad kiwem yili!

             Awal d useLlem aneggaru
 Aqqa farPeV aÏÏas di Sidi umi asPissef nwem akidi itwaleqqem
10


oawed am tuVa tfekkarem dayi, maca war tufim ca lfurÃa. 11War
tt nniV, minzi necc PwajeV ca, minzi lemdeV ad qenoeV mammec mma d
tusa. 12Necc zemmareV ad qawseV uca aqqa ssneV umi qqaren afeyyeÄ.
Manimma u di marra aqqa lemdeV ajiwen d laÇ ula d tiyawant d leVben.
4:3
   Asa. 3:5, 21:27
          TABRAT i IFILIBBIYYEN 4           367


13
 QeddeV qao zi LmasiP wenni d ayi iwcin jjehd. 14Waxxa amenni mliP
lami d ayi tewcim afus di lePÃart inu. 15Tessnem oawed simant nwem,
a Ifilibbiyyen, belli Var umezwaru n lexbar aÃebPan umi d ffVeV
zi Masiduniya, ula d ict n tmesmunt war teggi akidi lePsab x min
wcin d min ksin, mVir tenni nwem waha. 16Minzi oawed di Tissalunika
tessekkem ayi-d i leVben inu, ij n umur u ij n umur nneÄni.
  17
    War arezzuV timewca, maca arezzuV lViLlet tenni iwessoen
aÏÏas di lePsab nwem. 18Maca Vari kulci s zziyada. Aqqa ccureV
umi ksiV zi Ibafruditus min d ayi tessekkem: ict n lefwaPet
ittfuPen d taVarÃt yarÄan qibalt i Arebbi. 19Maca Arebbi inu ad
issjjiwen marra leVben nwem olaPsab agra nnes deg uouLli i iLlan
di LmasiP Yeccu. 20Aqqa i Arebbi BabatneV ad Vares yili uouLli i
lebda qao. Amin.
  21
   SeLlmem x kul amqeddas di LmasiP Yeccu. Awmaten inni akidi
ttseLlamen xawem. 22Aqqa marra imqeddasen ttseLlamen xawem, amezwaru
inni iLlan zi taddart n qayÃar.
  23
    Nniomet n Sidi Yeccu LmasiP ad tili akidwem marra. Amin.
368         TABRAT i IKULUSSIYYEN 1


          Tabrat n Bulus
          i Ikulussiyyen
                AseLlem1  Bulus, amazan n LmasiP Yeccu olaPsab min ixs Arebbi d Timutiyu
  1


  d tawmat, 2i wawmaten imqeddasen d iÃdiqen di LmasiP inni iLlan
di Kulussi: nniomet d lehna ad kiwem ilin zi Arebbi BabatneV u zi
Sidi Yeccu LmasiP!

             Aqadi d tÇaLlit
3
 Lebda, mala neÇÇuLl xawem, nettqada Arebbi Tababat n SiditneV Yeccu
LmasiP, 4umi nesla x liman nwem di LmasiP Yeccu ula x tayri nwem i
marra imqeddasen 5x ssibbet n usitem i d awem isswejden deg
ijenwan. Aqqa tizzarem teslam xas x usitem nni zeg wawal n tidett
n lexbar aÃebPan 6i d yusin Varwem, am mammec d yusa Var ddunnit
marra uca ittawi-d lViLlet uca igemma, aqqa dinni oawed jarawem
zeg wass umi tt teslim u tessnem nniomet n Arebbi s tidett, 7am
mammec tfehmem zeg Ibafras, wenni d amsexxar ioizzen akidneV ula
d amsexxar aÃdiq n LmasiP i kenniw, 8wenni i d aneV issargben x
tayri nwem di ArruP. 9X uyenni, ula d neccin, zeg wass umi nesla x man
aya, war nessbedd ca taÇaLlit xawem, nettar ad tdewlem teccurem
s tmusna n tmexsa nnes di marra tiVit d lefhamet n ArruP, 10Pima ad
tuyurem am mammec isdaheLl i Sidi maPend ad as tarÄam di marra,
ad d tawyem lViLlet di marra lexdayem tiÃebPanin uca ad tegmam
di tmusna n Arebbi, 11Pima ad daywem itwagg marra jjehd olaPsab
tizemmar n uouLli nnes maPend ad Varwem yili marra ÃÃbar d ttasio
n lxaÄar s lefraPet, 12am tqadam Tababat tenni i d aneV isswejden
Pima nzemmar ad ncarc di lwart n imqeddasen di tfawt, 13wenni i d
aneV issenjmen zi ÃÃulÏa n taLlest uca issmuÏi aneV Var tgeldit n
Mmis n tayri nnes, 14wenni dayes VarneV afekki d weVfar n ddnub.

          LmasiP d ÃÃifet n Arebbi
 Netta d ÃÃifet n Arebbi i war nettwili ca, Mmis amenzu x marra
15


min itwaxelqen, 16minzi dayes-d itwaxleq qao min iLlan deg ijenwan
         TABRAT i IKULUSSIYYEN 1, 2          369


d min iLlan di tmurt, min nettwala d min war nettwili ca: lekrasi n
ijeLliden niV tiÃeLlaÄin niV lPukkam ula d ÃÃulaÏat, marra min iLlan
aqqa itwaxleq-d zzayes u i netta. 17Netta tuVa-t qbel marra min
iLlan uca marra min iLlan, aqqa-t dayes. 18Netta d azeLlif n arrimet
tenni iLlan d tamesmunt. Netta d amezwar, Mmis amenzu zeg imettinen,
Pima ad yili netta d amezwar di kulci. 19Minzi tuVa yarÄa marra
aoemmar ad izdeV dayes 20maPend ad zzayes isseÃleP marra
min iLlan ak-d yixef nnes, ammu min iLlan di tmurt amenni min iLlan
deg ijenwan, am igga lehna s idammen n ÃÃalib nnes. 21Kenniw inni
tuVa iggwejen qbel am ibarraniyyen d leodyan deg ixarriÃen nwem
olaPsab lexdayem nwem tioeffanin, aqqa netta isseÃleP kenniw lexxu
22
  di arrimet n weysum nnes s lmewt, Pima ad kenniw issbedd qibalt
nnes d qibalt imqeddasen, nnebla mma ad daywem itwaf ula d ijj n
loib niV ula d ict n taxmuji, 23mala teqqimem tbeddem, tcebbarem
nican di liman, war tsemmPem ca deg usitem n lexbar aÃebPan i
teslim, linjil i zi itwabarreP Var marra min d itwaxelqen sadu
ujenna, linjil i zi dewleV necc, Bulus, d amsexxar.

     Lxedmet n tsexxart n Bulus i tmesmunt n LmasiP
24
 Lexxu aqqa-yi farPeV, am kessiV tamara xawem uca ttkemmleV
deg weysum inu min iqqimen zi lePÃart n LmasiP i arrimet nnes
tenni d tamesmunt 25i zi dewleV d amsexxar olaPsab awekkel i d
ayi immewcen xawem zi Arebbi, Pima ad ikemmel awal n Arebbi.
26
  D wa d ssirr i tuVa innufaren di marra ikuden n lweqt d jjilat,
maca itwannurzem lexxu i imqeddasen nnes, 27inni umi ixs Arebbi
ad asen isscen igerwan n uouLli n ssirr-a jar legnus wenni iLlan
d LmasiP daywem, asitem n uouLli. 28Aqqa nettbarreP zzayes, lami
neolem i kul bnadem uca nesselmed kul bnadem di marra tiVit,
Pima ad nessbedd kul bnadem nican qibalt i LmasiP. 29I man aya
umi xeddmeV oawed am ttmenViV s jjehd nnes wenni ixeddmen dayi
s jjehd.2  Minzi xseV ad tessnem mecPal d ameqqran amenVi i tteggeV xawem
  1


  d x yinni di Layudikiya d