PACS _Picture Archiving and Communications Systems_ by hcj

VIEWS: 1 PAGES: 22

									         PACS
(Picture Archiving and Communications Systems)


     Lékařská informatika

        František Válek
Slovníček pojmů
PACS
  Picture Archiving and Communications Systems
  informační systémy pro archivaci a přenos obrazů
  pojem zavedl Dr. Andre Duerinckx
Telemedicína
  elektronická výměna medicínských informací mezi poskytovateli
  zdravotní péče a pacienty nebo mezi poskytovateli zdravotní péče
  s cílem zdokonalení zdravotní péče
DICOM
  Digital Image and Communications in Medicine
  komunikační standard pro snímání a přenos digitálních informací v
  medicíně
HL7
  Health Level Seven
  společnost akreditovaná pro vydávání standardů u ANSI
  (American National Standards Institute) v oblasti péče o zdraví
Přínosy

Pro pacienty
    zkrácení diagnostického procesu
    zkrácení délky hospitalizace - rychlejší a kvalitnější léčebný proces
    výměna dat mezi pracovišti - méně vyšetření
    méně radiační zátěže, méně čekání


Legislativní
   snadná archivace
   dohledatelnost dokumentace
   podklad pro soudní řízení


Pro životní prostředí
   omezení filmů a chemikálií
Přínosy

 Medicínsko-technologické
   využití možností zakoupených přístrojů
   pokrok v medicíně

 Ekonomický – šetření na
    filmovém materiálu
    chemikáliích
    opakovaných vyšetřeních
    převozech pacientů

 Pro marketing nemocnice
   regionální postavení nemocnice
   akreditace a certifikace
   důvěra pacientů, důvěra ZP
Digitální rentgenové obrazy

 Výhody
    dlouhodobá archivovatelnost
    snížení provozních nákladů při vybudovaném PACS archivu
    ukládání informací na místních i vzdálených digitálních úložištích
    okamžitý přístup k uloženým datům
    dálková spolupráce nemocnic – telemedicína
    přenášení obrazů po síti v rámci nemocnice
    digitální zpracování obrazu (úprava, editace, komparace)
    operativní tvorba edukačních a výukových materiálů
    minimální prostorové nároky na elektronický archív
Digitální rentgenové obrazy

 Nevýhody
   závislost na složitém hw a sw vybavení
   vysoké pořizovací náklady (i menší archív v sestavě např.
   archivovací server, 2 diagnostické prohlížecí stanice a 10
   klinických prohlížecích počítačů s příslušným sw znamená
   investici v řádu 2-3 milionů)
   relativně složitá obsluha a údržba systému
   nutnost přítomnosti správce PACS v nemocnici (resp. jeho
   dostupnost při poruše systému)
   nutnost zabezpečení dat
Rentgenové snímky na filmech

 Výhody
   tradičně nejrozšířenější forma
   zkušenosti
   lékaři ostatních odborností umí odečíst rentgenový snímek
Rentgenové snímky na filmech

 Nevýhody
   vysoké provozní náklady (nákup rtg kazet, fólií, filmů, chemikálií,
   jejich likvidace…)
   nutnost temné komory spojené s údržbou a provozem
   vyvolávacího systému
   náročnost na archivaci (zejména prostor)
   nemožnost postprocessingu obrazu
   nemožnost primárního přenosu obrazu po sítích
   nemožnost vzdálené spolupráce více lékařů využitím internetu
   nepraktičnost a neoperativnost pro další mezioborovou
   spolupráci
   existence pouze jediného originálu rentgenového filmu
Struktura systému

 MODALITY
    přístroje poskytující PACS obrazová data (CT, NMR, …)
    digitální výstup
    podpora DICOM 3.0
    přímo připojitelné k serveru (prostřednictvím datové sítě
    100Mb/sec., s vlastní konfigurací na modalitě a serveru)
Struktura systému

 SERVER
 Ukládání a řízení přenosu dat
   směrem z modalit na server
   směrem ze serveru k prohlížení, příp. k přesunu dat k jinému
   PACSu (DICOM kompatibilnímu)
   TCP/IP LAN/WAN přístup, lokální nebo vzdálený,
   Internet/Intranet


 Vlastnosti
   vlastní databázový management
   webovský server - nástroje pro dlouhodobé archivy a pro
   vyhledávání, vzdálenou konfiguraci
   bezpečnostní uživatelská autentifikace (SSL, https)
Struktura systému

 ZOBRAZOVACÍ STANICE
  zobrazují data ze serveru (archivu) a z jiných zdrojů kompatibilních s
  DICOM (např. jiný PACS, CD, HD, z Internetu).


 Rozdělení podle úrovně funkcionality
    diagnostické - s nejvyšší funkcionalitou, pro práci
    radiodiagnostiků
    klinické - s funkcionalitou odpovídající klinickým konzultacím
    WWW - s www funkcionalitou pro klinické, orientační a studijní
    účely
Standard DICOM

  Digital Image and Communications in Medicine - komunikační
  standard pro snímání a přenos digitálních informací v medicíně.
  http://medical.nema.org/dicom/2004.html
  Zavedený a rozvíjený od roku 1992.
  Současná verze 3.0.
  Vychází ze standardu ACR-NEMA (American Collage of Radiology
  medical image – National Electrical Manufacturers Association).


 Zahrnuje požadavky na
    síťové prostředí – komunikace pomocí standardu TCP/IP
    offline prostředí – souborový systém a operace s CD-R, apod.
    výměnu dat mezi zařízeními, sémantiku příkazů
    úroveň shody se standardem
    služby, grafické objekty, časové průběhy signálů, zprávy, tiskárny
Standard DICOM

 Praktické využití
   diagnostické LCD panely využívají vjemového spektra lidského
   oka, kde je lidské oko nejcitlivější – spektrální citlivost
   využití maxima detailů v obraze - nastavení spektra – GAMMA,
   nastavení jasu (Luminance)


 Problémy
    možnost GAMMA korekce u LCD
    převod analogových signálů na digitální
    rozlišení LCD (běžné 1600x1200, potřebné např. 2560x2048)
    jas (běžné 250 cd/m2, potřebné 750 cd/m2)
    změna jasu má vliv na změnu kontrastu
    dostatečně kvalitní grafická karta
    kalibrace standardem DICOM
Náklady analogového provozu


 Chemikálie:
 Vývojka    2x20l   1980 Kč  500 filmů
 Ustalovač   2x20l   1250 Kč  2000 f.


 Filmy:
 18x24    100 listů  1960 Kč  19,60 Kč/kus
 24x30          3280 Kč  32,80 Kč/kus
 35x43          6860 Kč  68,60 Kč/kus
Náklady analogového provozu
Výchozí předpoklady:
film 35x43, vývojka, ustalovač, 2 plachty filmu na jedno vyšetření (80 Kč/1 plachta)

 jednotkou je vyšetření (pokud neuvedeno jinak)    #/den    #/rok    cena/rok
 náklady na vyšetření (cena filmů a chemického
                             100    28 800    2 304 000
 materiálu)
 sledování nákladů ve formě prostoru
                                    150     300 000
 (2000Kč/m2/rok) [m2]
 náklady na likvidaci filmů a chemického materiálu        203 000     300 000
 počet ztracených vyšetření                        50      4 000
 počet opakovaných vyšetření                      100       8 000
 náklady na dopravu pacientovy dokumentace do
                             200    57 600     403 200
 jiných ZZ [km]
 náklady na správu fyzického archívu snímků vč.
 zápůjční služby (spíše platy arch. zaměstnanců,                  120 000
 pomocných zam.) [roční plat zaměstnance]
                     CELKEM                 3 439 200
Náklady PACS provozu

 Prvotní pořizovací náklady:
    PASC archive – SW
    PACS archive – HW – server
    PACS archive – HW – místo pro ukládání snímků
    diagnostické stanice - 5 lepších + 5 stand.
    klinické stanice - 5x
    software pro diagnostické stanice – 10x
    software pro klinické stanice – 5x
    služby spojené s instalací a rozběhem
Porovnání nákladů na provoz
Firmy, systémy

 ICZ: AMIS*PACS
  http://www.icz.cz
  Komunikační standardy – DICOM, HL7
  Výrobce - RASNA Imaging Systems

 Reference
   ÚVT Masarykovy univerzity v Brně
   Masarykův onkologický ústav v Brně
   Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
Firmy, systémy

 STAPRO: TomoCon PACS
  http://www.stapro.cz
  Komunikační standard – DICOM 3.0
  Výrobce – Tatramed Bratislava

 Reference
   Fakultní nem. U sv. Anny, Brno (14 modalit, přes 1,2
   TB obrazových dat)
   Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava
   Nemocnice Hořovice
   Nemocnice České Budějovice (zkušební provoz)
   Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava
Firmy, systémy

 OR-CZ: MARIE PACS
  http://www.orcz.cz , http://www.mariepacs.cz
  Komunikační standardy - DICOM 3.0, HL7
  Výrobce - Toshiba

 Reference
   Nemocnice Břeclav
   Nemocnice Havlíčkův Brod
   Okresní nemocnice Tábor
Masarykův onkologický ústav Brno

Provozuje zařízení připojená k PACS (22 modalit):

 Počítačový tomograf 2x RDG    Gamakamera ONM
 Digitální mamograf RDG      PET ONM
 Analogový mamograf s       Kolonoskopie GASTR
 digitální stereotaxí RDG     Gastroskopie GASTR
 Magnetická rezonance RDG     C–rameno CHIR
 Ultrazvuky 5x RDG        Cystoskopie URO
 Angio-linka RDG         Bronchoskopie BRONCH
 Skiagrafie RDG          Mikroskopy 2x PAT
 Skiaskopie RDG
Zdroje informací

  Telemedicína Brno – metropolitní PACS
  http://www.telemedicinabrno.cz
  Česká společnost nukleární medicíny
  http://www.csnm.cz/pacs/
  ICZ
  http://www.icz.cz
  STAPRO
  http://www.stapro.cz
  OR-CZ
  http://www.orcz.cz
  AURA
  http://www.aura-group.cz
  AGORA
  http://www.agora.cz
  DICOM
  http://medical.nema.org
  Health Level 7
  http://www.hl7.org

								
To top